Tlačová beseda – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Chystáme nový dokumentárny film! Podpor ho aj Ty! »

Tlačová beseda

Fórum inštitút pre výskum menšín 4. mája 2010 v Bratislave usporiadal tlačovú besedu, témou ktorej bolo hodnotenie menšinovej politiky SR a postavenia a práv národnostných menšín v ostatnom volebnom období, vrátane slovensko-maďarských vzťahov.

Podujatie sa uskutočnilo v utorok, 4. mája o 10.30 hod. v Bratislave, v sídle Nadácie pre otvorenú spoločnosť na Baštovej 5.
Na tlačovej besede sa zúčastnili László Öllös, politický analytik, predseda Správnej rady Fórum inštitútu, Zuzana Mészárosová-Lamplová, sociologička a Kálmán Petőcz, programový riaditeľ FI, bývalý veľvyslanec.

Súčasťou besedy bola prezentácia najnovších publikácií Fórum inštitútu vydaných v slovenskom a anglickom jazyku.

Fórum inštitút vznikol v roku 1996 s cieľom stať sa centrom kritického myslenia a inštitúciou základného výskumu, dokumentácie a archivácie maďarskej menšiny na Slovensku. Z týchto dôvodov väčšina jeho publikácií vychádzala v prvom období jeho činnosti v maďarskom jazyku.
Uvedomenie si potreby zintenzívnenia interkultúrneho dialógu na Slovensku nás primala k tomu, aby sme niektoré naše kľúčové publikácie vydávali aj slovenskom jazyku a iných jazykoch medzinárodnej vedeckej komunikácie – angličtine a nemčine.
V utorok budeme prezentovať našu najnovšiu publikáciu Národný populizmus na Slovensku a slovensko-maďarské vzťahy 2006-2009, resp. jej anglickú mutáciu National Populism in Slovakia and Slovak-Hungarian Relations 2006-2009. Editorom tejto publikácie je Kálmán Petőcz, autori sú okrem editora Peter Učeň, Grigorij Mesežnikov, László Öllös, Zuzana Mészárosová-Lamplová, Miroslav Kocúr, Zsolt Gál a Marie Vrabcová.
Fórum inštitút vydáva už desať rokov svoj vlastný spoločenskovedný štvrťročník s názvom Fórum Társadalomtudományi Szemle. Tento rok sme vydali prvé slovenské číslo s názvom Fórum spoločenskovedná revue, ktorú plánujeme vydávať v ročných intervaloch. Nové slovenské číslo bolo tiež predstavené.
Ďalšou prezentovanou publikáciou bola kniha Lászlóa Öllösa o povahe národnostných práv, ktorá je upravenou slovenskou verziou jeho diela Emberi jogok-e a nemzeti jogok?

Na prezentácii sa novinári mohli oboznámiť aj s prvou kľúčovou publikáciou Fórum inštitútu, vydanou v slovenčine – Maďari na Slovensku (Od zmeny režimu po vstup do Európskej únie), v redakcii Pétera Hunčíka a Józsefa Fazekasa.

Dátum2010-05-04
Priestorové údajeBratislava, Baštová 5, 2. poschodie (budova OSF)
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
OddelenieTlačová beseda