Prednáška Józsefa Liszku vo Freiburgu – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Prednáška Józsefa Liszku vo Freiburgu

Inštitút pre etnografiu Nemcov z východnej Európy vo Freiburgu (IVDE), ktorý je už niekoľko desaťročí v odbornom a osobnom kontakte s Výskumným centrom európskej etnológie v Komárne, zorganizoval v dňoch 20. – 22. júna 2024 medzinárodnú konferenciu o súčasnom stave kultúry nemeckej menšiny v Maďarsku (Standortsbestimmungen, Intentionen und Perspektiven der Minderheitenkultur der Deutschen in Ungarn gegenwärtig). Michael Prosser-Schell, ktorý vypracoval koncepciu konferencie, interpretoval tému široko a pozval niektorých bádateľov, aby predniesli aj komparatívne príspevky na úzku tému podunajských Švábov. A tak na konferencii odzneli aj prednášky o kultúre Nemcov v Sedmohradsku, Rusínov na Slovensku, v Poľsku, na Ukrajine a v Maďarsku. Vďaka tejto koncepcie bola prednáška Józsefa Liszku z Výskumného centra európskej etnológie zaradená do programu ako súčasť projektu APVV-20-0336 „Premeny spoločenstva Maďarov na Slovensku za posledných sto rokov, s osobitným dôrazom na ich každodennú kultúru“, ktorého cieľom bolo porovnať komunitu, kultúru a perspektívy Maďarov a Nemcov na Slovensku.

Dátum2024-06-21 – 2024-06-21
OddelenieVýskumné centrum európskej etnológie