Contact Us

[alert color=blue title=”Forum Minority Research Institute” align=center]

In Slovak: Fórum inštitút pre výskum menšín
In Hungarian: Fórum Kisebbségkutató Intézet[/alert]

[toggle title=”Address”]Parková 4, 931 01 Šamorín, Slovak Republic
[/toggle]

[toggle title=”Tel., E-mail, WEB”]Tel.: +421-908-400-441
E-mail: foruminst@foruminst.sk
WEB: www.foruminst.sk

[/toggle]

[toggle title=”Bank Account”]SWIFT: TATRSKBX

Bank: 2667210021/1100

IBAN: SK09 1100 0000 0026 6721 0021

[/toggle]

[toggle title=”Official Data”]

Registered at: Krajský úrad Trnava 1/1996

Registration Number (IČO): 34028587
TAX No. (DIČ): 2021353708

[/toggle]

[toggle title=”Articles of Association (in Slovak)”]

Stanovy

záujmového združenia právnických osôb

vypracované na základe § 20f až 20j.

Občianskeho zákonníka

 

Článok 1.

Názov združenia a jeho právna forma

 

Záujmové združenie má názov:

Fórum inštitút pre výskum menšín

(v anglickom jazyku: Forum Minority Research Institute)

(v maďarskom jazyku: Fórum Kisebbségkutató Intézet)

Združenie je neziskovou právnickou osobou.

Článok 2.

Sídlo združenia

Sídlom združenia je: ul. Parková 4, 931 01 Šamorín

Článok 3.

Predmet činnosti združenia

Predmetom činnosti združenia je:

 • vykonávanie základného výskumu v oblasti spoločenských vied, menšín, kultúry, samospráv, legislatívy, pedagogiky a cezhraničnej spolupráci
 • organizovanie konferencií, seminárov a školení
 • edičná činnosť, vydávanie vedeckých publikácií, periodík, školských a iných pedagogicko-vzdelávacích pomôcok a prostriedkov
 • tvorba, spracovanie a správa internetových databáz
 • digitalizácia a vydávanie multimediálnych nosičov
 • spracovanie knižničných a archívnych fondov

Článok 4.

Úprava majetkových pomerov

 

 1. Majetok združenia tvoria vklady zriadovateľov, ďalej peňažné a vecné dary tuzemských a zahraničných sponzorov a v neposlednom rade výnos jeho majetku a činností.

 

Vklady zriadovateľov sú nasledovné:

a)     NADÁCIA FÓRUM vkladá ako počiatočný vklad do združenia 10.000,- Sk

b)    NADÁCIA KATEDRA vkladá ako počiatočný vklad taktiež do združenia 10.000,- Sk.

Uvedené vklady sú splatné do 10 dní od zápisu združenia do registra združení.

2. Všetky finančné prostriedky združenia budú vedené na samostatnom novootvorenom účte.

3. Všetky vložené, prevedené a poskytnuté finančné prostriedky ako i hnuteľné a nehnuteľné veci sú majetkom združenia.

4. Do výšky svojho majetku združenie zodpovedá za nesplnenie svojich povinností.

5. Prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu jeho činnosti. Za tým účelom združenie zostavuje ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch a uskutočňuje ročnú uzávierku o výsledku hospodárenia. Ročný rozpočet schvaľuje valné zhromaždenie. Za hospodárenie združenia je zodpovedný riaditeľ združenia.

Článok 5.

Vznik a zánik členstva v združeniu

 

 1. Členstvo v združeniu vzniká podpisom zmluvných strán na písomnej zakladateľskej zmluve o založení združení.
 2. Ďalší členovia (právnické osoby) môžu pristúpiť do združenia so súhlasom  Valného zhromaždenia na základe prihlášky a po zaplatení vkladu člena v sume 10 000,- Sk.
 3. Členstvo zaniká zánikom právnickej osoby, ak jej práva a povinností neprechádzajú na jej právneho nástupcu.

Článok 6.

Práva a povinnosti členov združenia 

1. Každý z členov je povinný najmä všestranne sa usiľovať o realizáciu predmetu činnosti združenia.

2. Každý z členov má právo najmä byť informovaný o činnosti združenia.

Článok 7.

Orgány združenia a ich pôsobnosť

Orgánmi združenia sú:

a)     Valné zhromaždenie

b)    Vedecké kolégium

c)     Vedecká rada

d)    Prezident

e)     Riaditeľ

f)     Oddelenia združenia

g)     Gestorská rada

h)    Sekretariát

 

1. Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie pozostáva:

 • z členov združenia, ktorí majú právo po dvoch hlasov.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, ktoré volí členov vedeckého kolégia, delegáta Valného zhromaždenia do  vedeckej rady a riaditeľa združenia. Valné zhromaždenie ďalej volí a uznesením vymenúva prezidenta združenia.

Valné zhromaždenie sa schádza raz ročne.

Valné zhromaždenie rozhoduje:

 • o zmene stanov
 • o schválení ročného plánu združenia
 • o schválení rozpočtu združenia
 • o schválení hospodárenia združenia potvrdenú auditorskou správou
 • o schválení výročnej správy združenia
 • o zrušení alebo o zlúčení s iným združením
 • o prijatí nových člnenov

Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých  hlasov.

2. Vedecké kolégium

Vedecké kolégium je najvyšším orgánom s rozhodovacou právomocou vo vedeckoodborných záležitostiach. Na čele vedeckého kolégia stojí prezident združenia, ktorý zvoláva a vedie zasadnutia vedeckého kolégia.

Schádza sa dvojročne minimálne jedenkrát. Schvaľuje plán vedeckého bádania.

3. Vedecká rada 

Vedecká rada je výkonným orgánom vedeckého kolégia, ktorej členmi sú:

 • prezident
 • riaditeľ
 • riaditelia oddelení
 • delegát Valného zhromaždenia

Rada zasadá najmenej dvakrát ročne a o svojej činnosti podáva správu kolégiu. Zvolí svojho predsedu, ktorý koordinuje operatívnu činnosť vedeckej rady. Jej úlohou je:

 • konkretizovať rozhodnutia kolégia
 • rozhodovať o operatívnych aktuálnych výskumných programoch
 • vypisovať konkurzy na konkrétne vedecké úlohy a zabezpečovať ich vyhodnocovanie a koordináciu
 • zabezpečovať priebežnú kontrolu výsledkov výskumu
 • vykonávať dozor nad prácou riaditeľa
 • organizovať pracovné porady, semináre a konferencie na ktorých konzultuje jednotlivé tematické okruhy a prezentuje dosiahnuté výskumné výsledky

4. Prezident

Prezident združenia reprezentuje združenie, zvoláva a vedie zasadnutie vedeckého kolégia. Prezident vymenúva Vymenovacím dekrétom riaditeľa združenia a členov Vedeckého kolégia.

5.  Riaditeľ

Riaditeľ združenia je jeho výkonným orgánom. Volí a odvoláva ho Valné zhromaždenie. Je štatuárnym zástupcom, zastupuje združenie v právnych a iných úkonoch a vykonáva zamestnávateľské práva. Koordinuje činnosť jednotlivých orgánov združenia. Valnému zhromaždeniu predkladá na schválenie rozpočet združenia. Zabezpečuje výkon ročného plánu združenia.

Predkladá na schválenie Valnému zhromaždeniu ročný plán činnosti. Vymenúva vedúcich pracovníkov odborných pracovísk. Riadí činnosť sekretariátu. Vytvára odborné oddelenia vedeckej činnosti. Vymenúva riaditeľov oddelení, členov gestorskej rady a sekretariátu. O vymenovaní vydáva Vymenúvací dekrét.

6.  Oddelenia združenia

Oddelenia sú samostatnými detašovanými pracoviskami združenia. Riaditeľ oddelenia má právo konať samostatne v odborných, hospodárskych a organizačných záležitostiach týkajúcich sa oddelenia. Riaditelia oddelení sú členmi Vedeckej rady združenia.

Oddeleniami združenia sú:

 • Maďari na Slovensku – Šamorín
 • Centrum transkulturálnych štúdií – Šamorín
 • Bibliotheca Hungarica – Šamorín
 • Bibliotheca Ethnologica – Komárno
 • Výskumné centrum európskej etnológie – Komárno
 • Digitalizácia a internetové databázy – Šamorín
 • Maďarský archív na Slovensku – Šamorín

7. Gestorská rada

Gestorská rada je konzultatívnym orgánom združenia v záležitostiach dlhodobého plánovania , v strategických a hospodárskych otázkach. Jeho členov vymenúva riaditeľ združenia.

8. Sekretariát

Sekretariát vykonáva administratívne a organizačné práce súvisiace s činnosťou združenia.

 

Článok 8.

Zrušenie a zánik združenia

1. Združenie sa môže  zrušiť alebo zlúčiť s iným združením  rozhodnutím Valného zhromaždenia.

2. Združenie zaniká výmazom z registra.

3.V prípade zlúčenia združenia s iným združením jeho imanie prechádza na organizáciu, ktorá so svojou činnosťou a svojimi cieľmi a charakterom sa najviac približuje cieľom tohoto združenia.

4. Ak pri zrušení združenia jeho imanie neprechádza na právneho nástupcu, uskutoční sa pred jeho zánikom likvidácia a likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov podľa pomeru výšky ich vkladov a poskytnutých prostriedkov. Likvidátora vymenuje Valné zhromaždenie.

Článok 9.

Záverečné ustanovenia

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť uznesením č. 9. Valného zhromaždenia zo dňa

14. 02. 2006, a nadobúdajú účinnosť dňom registrácie. Dňom 14. 02. 2006 strácajú platnosť stanovy zo dňa 18. 10. 2002.

Riaditeľom a štatuárnym zástupcom združenia je Károly Tóth.

Reg. číslo: Krajský úrad Trnava 1/1996

[alert color=blue title=”Forum Minority Research Institute” align=center]
Centre of European Ethnology, Komárno[/alert]

[toggle title=”Cím”]
Dôstojnícky pavilón, Hradná 2, Komárno, Slovak Republic[/toggle]

[toggle title=”Mailing Address”]P.O.Box 154., SK-945 01 Komárno 1.[/toggle]

[toggle title=”Tel., E-mail, WEB”]Tel.: +421-908-400-435
E-mail: etno@foruminst.sk
WEB: www.foruminst.sk
[/toggle]