A Revue hasznosságáról – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A Revue hasznosságáról

A Revue hasznosságáról

Újabb jelentős fordulópontjához ért a Fórum Társadalomtudományi Szemle, pontosabban a társadalomtudományi folyóirat kiadója, a Fórum Kisebbségkutató Intézet: megjelent a periodikum első szlovák nyelvű száma. A 2009-es kiadvány egyúttal azt is jelenti, hogy az intézet műhelyéből évente kikerülő négy lapszám ezentúl ötre nő, ami nemcsak a lap, hanem hatóköre megerősödését is jelzi; emlékezhetünk rá, a Fórumnak az első évében (’99-ben) két száma volt, a következő háromban három, most tehát a 2003 óta szinte megszokottá vált négy száma íródik felül ezzel az ötödikkel. Ez az ötödik pedig a már említett nyelvén kívül mindenekelőtt a terjedelmében különbözik az előzőektől: a 284 oldal a könyvek kategóriájában is tekintélyes tételnek számít.

Más kérdés, s ezt a szlovák szám elé írt bevezetőjében a folyóirat főszerkesztője, Fazekas József is hangsúlyozza, hogy a lap eddig sem volt ismeretlen a szlovák (főként szakmabeli) nyilvánosság előtt, hiszen a szlovák–magyar interetnikus tudományos kapcsolatoknak szlovák részről is kellő figyelmet szentelt, amiként ezt számos olyan száma igazolja, melyekben a kortárs társadalomtudomány (történészek, szociológusok, irodalomtörténészek) egy-egy kiemelt alkotójának tanulmánya is megjelent. De itt természetesen a „tisztán” magyar számok jelentősége sem csekély (hirtelen nem is tudom, beszélhetünk-e egyáltalán „tisztán magyar” számokról, inkább nem, mint igen), hiszen felmérhetetlen, mennyi mindent, mennyi ismeretet és szempontot hasznosíthat a magyarul is olvasó vagy értő (vagy közvetítők által érdeklődő) szlovák szakma abból, ami (főként) a szlovákiai magyar tudományosság terén a lapban helyet kap. S hogy is lehetne ez másként, puszta belátás kérdése: a szlovák önismeret nem képzelhető el a kortárs szlovákiai magyar tudományos élet és intézményrendszer ismerete nélkül, hiszen ez is szerves része a kortárs szlovákiai tudományos tevékenységnek.

Az már egy újabb szempont lehet, s ennek a rövid ismertetőnek valójában ez a célja, hogy az elsőszülött szlovák Fórumot, ennek a Fórum spoločenskovedná revue nevű folyóiratnak az első számát a szlovákiai magyarok is nagy haszonnal forgathatják – „hasznának” számos részterülete közül most csak egyet említenék: magát a szlovák nyelvet (a szakszöveg mondattanát, szakszavait, a szlovákiai magyar intézményrendszer szlovák nevezéktanát stb.): e tekintetben szerintem megkerülhetetlen forrás a (például) főiskolások és egyetemisták számára akkor, ha a maguk társadalomtudományi jellegű dolgozatát, diplomamunkáját stb. szlovák rezümével kívánják ellátni, vagy szlovák szaklapban elhelyezni. Ajánlható természetesen mindazoknak is, akik dióhéjban kívánnak a szlovákiai magyarokkal kapcsolatos alapvető tényekhez hozzájutni: a már említett bevezető 1918-tól napjainkig rajzolja meg tömören a szlovákiai magyar élet társadalmi és szellemi mozgásterét. S végül, ugyanez az előszó szolgál a Fórum Társadalomtudományi Szemléről szóló legfontosabb rövid összefoglalóval, bemutatva a folyóirat állandó rovatait, meghatározva ezek jellegét, sőt, legfontosabb közleményeinek szerzőit is megemlíti. Kiemeli például az Oral history rovat egyes fontosabb rendszerváltó személyiségeit, akiknek nézeteire a szlovák szakmai vagy közélet is érdeklődéssel tekinthet; a Pályakép rovatból Vadkerty Katalint és Zeman Lászlót.

A tartalomjegyzékből kitűnik, hogy a 2009-es Revue tanulmányait a Szemle-szerzők legjava adja. Az Agora rovatban Petőcz Kálmán Dialógus vagy konfrontáció címmel a szlovák és magyar értelmiségiek és polgári aktivisták eszmecseréjének fontosságát hangsúlyozva érvekkel szolgál a szlovák–magyar viszony higgadt rendezéséhez. Telitalálat, nemcsak „hasznossági” szempontból Popély Árpád tanulmányának (Záverečná správa o reslovakizačnej akcii) közzététele is. A lap végén recenziókat találunk, záradékként pedig a Fórum eddigi összes kiadványának szlovák bibliográfiáját.

KategóriaCikk