Výročná správa 2013

Štruktúra Fórum inštitútu pre výskum menšín

Právna forma: združenie právnických osôb, zaregistrované: 6. decembra 1996, pod číslom 1996/1, Krajský úrad v Trnave.

 

Orgány inštitútu:

 

Valné zhromaždenie

Dvaja zástupcovia Informačného centra Fórum (Fórum Információs Központ) a dvaja reprezentanti Nadácie Katedra (Katedra Alapítvány).

 

Riaditeľská rada

Jej členmi sú riaditelia jednotlivých oddelení, šéfredaktor Fórum spoločenskovednej revue a vedúci sekretariátu. Zasadá raz mesačne, v prvý pondelok v mesiaci.

László Öllös, Károly Tóth, Zsuzsanna Mészárosné Lampl, József Liszka, László Végh, Attila Simon, Gábor Csanda, Krisztina Szarka

 

Vedecká rada

Pracovná porada všetkých spolupracovníkov inštitútu konaná najmenej dvakrát ročne.

 

Oddelenia

Oddelenie sociológie a demografie

Jeho cieľom je výskum hodnotového systému, národnostnej identity, kultúrneho konzumu a kvality života maďarského obyvateľstva na Slovensku na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych metód. Okrem toho pravidelne uskutočňuje výskumy verejnej mienky v rôznych aktuálnych témach. Špecifikom tohto oddelenia v porovnaní s inými domácimi výskumnými inštitúciami a agentúrami je – pokračujúc v tradícii sociologického výskumu inštitútu –, že pracuje s reprezentatívnymi vzorkami Maďarov žijúcich na Slovensku, a zároveň robí aj výskumy porovnávajúce Slovákov a na Slovensku žijúcich Maďarov. V rámci oddelenia sa od roku 2011 uskutočňujú aj demografické výskumy.

 • Národná identita
 • Hodnotový systém
 • Vytváranie sféry malého a stredného podnikania
 • Výskum mládeže
 • Spôsob života, kvalita života, činitele ochrany zdravia a činitele zdraviu škodlivé
 • Prieskumy verejnej mienky
 • Demografické analýzy
 • Interetnické výskumy
 • Cezhraničná spolupráca

 

Etnologické centrum (Komárno)

Etnologické Centrum zabezpečuje inštitucionálny etnografický výskum Maďarov žijúcich na Slovensku. Jeho úlohou je skúmanie ľudovej/populárnej kultúry Maďarov žijúcich na Slovensku na vedeckej úrovni, dokumentácia výsledkov a ich publikácia.

 • Interetnické vzťahy
 • Sakrálna etnografia
 • Zmeny populárnej kultúry, s osobitným dôrazom na obdobie od r. 1918

Zbierky:

 • Odborná knižnica (knihy, periodiká, zbierka tlačí)
 • Etnografická databáza (archív spisov: rukopisy, nevydané zbierky, dokumenty)
 • Etnograficko-kultúrnohistorická zbierka fotografií
 • Audio a videoarchív
 • Archív malých sakrálnych pamiatok
 • Dokumentácia cintorínov
 • Databáza národných symbolov

 

Oddelenie historického výskumu

Jeho hlavnou úlohou je zabezpečenie inštitucionálneho výskumu dejín maďarskej komunity na Slovensku. Oddelenie popri politicko-historickom výskume maďarskej komunity iniciuje a uskutočňuje aj výskum dejín spoločnosti, hospodárstva a životného štýlu. Okrem toho sa venuje historickému pozadiu maďarsko-slovenských vzťahov.

Hlavnými výskumnými oblasťami oddelenia sú:

 • politická, spoločenská a hospodárska situácia Maďarov v 1. Československej republike (1918–1938)
 • situácia felvidéckych Maďarovv rokoch 2. svetovej vojny na Slovensku a v Maďarsku
 • roky bez domoviny (1945–1948)
 • Maďari v stalinistickom Československu a v období normalizácie
 • úloha Maďarov žijúcich na Slovensku v zmene režimu

Inštitút kladie zvýšený dôraz na uskutočnenie doposiaľ chýbajúcich základných výskumov, pri ktorom okrem zhotovenia tematických monografií dostáva dôležitú úlohu aj vyhotovenie a publikácia pramenných dokumentov, bibliografií a chronológií.

 

Bibliotheca Hungarica – bádateľská knižnica

Zberateľský okruh knižnice tvoria publikácie vydané v maďarčine v období od roku 1918 do dnešných dní na území bývalého Československa, respektíve dnešného Slovenska, ako aj publikácie vydané v maďarčine a iných jazykoch (slovenčina, čeština, angličtina atď.) zaoberajúce sa dejinami a kultúrnym, spoločenským a politickým životom menšín žijúcich na Slovensku.

Jej zberateľským okruhom sú po roku 1918 vydané:

 • Knihy, publikácie, zošity a iné písomné materiály
 • Periodiká, noviny – centrálna, regionálna a miestna tlač
 • Drobné tlače
 • Odborné práce
 • CD a DVD súvisiace so zberateľským okruhom
 • Súčasťou knižnice je odborná knižnica Etnologického centra (Komárno)

Veľmi bohatá príručná knižnica napomáha práci bádateľov.

 

Archív Maďarov na Slovensku

Je archívom Fórum inštitútu pre výskum menšín. Nachádzajú sa v ňom archívne dokumenty súvisiace so životom Maďarov na Slovensku, spisy maďarských politických strán na Slovensku, spisy spoločenských, kultúrnych a iných organizácií a inštitúcií, korešpondencia a pozostalosti osobností verejného života, spisovateľov a umelcov.

Dôležitou súčasťou zbierky sú aj pohľadnice maďarských obcí na Slovensku, drobné tlače, plagáty a iné písomné materiály a archív fotografií.

 

Zbierky:

 • Archívy inštitúcií
 • Zbierky spisov
 • Individuálne pozostalosti
 • Fotoarchív Fórum inštitútu
 • Zmena impérií a populárna kultúra
 • Globalizačné javy
 • Drobné sakrálne pamiatky
 • Národné symboly
 • Dokumentácia cintorínov a symbolov smrti
 • Katalógy
 • Programové zošity
 • Audioarchív
 • Videozbierka

 

Centrum digitalizácie a internetových databáz

Centrum postupne digitalizuje dokumenty, fotografie, pohľadnice, audiomateriály atď., nachádzajúce sa v inštitúte. Zdigitalizované materiály sa dostávajú do nami vyvíjanej internetovej databázy, a touto cestou sa uverejňujú na internete.

 • Digitalizácia
 • Internetové obsahy
 • Elektronická archivácia
 • Vytváranie webových stránok

 

Webové stránky a portály

 

Spolupracovníci

 

Výskumní pracovníci

Gábor CSANDA PhDr. (1963)

Zaradenie: zodpovedný redaktor (Fórum Spoločenskovedná revue)
Špecializácia: súčasná literatúra, biblografie, repertóriá, redigovanie
E-mail: csanda@foruminst.sk

László GYURGYÍK PhD (1954)
Zaradenie: výskumný pracovník, univerzitný pedagóg
Špecializácia: demografia
E-mail: mercurius@mail.t-com.sk

Ildikó HARASZTI Mgr. (1962)
Zaradenie: projektová koordinátorka
Špecializácia: prekladateľstvo (angličtina, ruština a slovenčina), redakcia publikácií, projektový manažment
E-mail: haraszti@foruminst.sk

Péter HUNČÍK MUDr. (1951)
Zaradenie: vedecký poradca
Špecializácia: multikultúra, interetnické vzťahy, školenia, psychodramatik, mediátor (predchádzanie a riešenie etnických a náboženských konfliktov)
E-mail: pethun@hotmail.com

Ilona L. JUHÁSZ PhD (1960)
Zaradenie: Etnologička, výskumná pracovníčka
Špecializácia: Európska etnológia (etnografia), cintoríny, pohrebné zvyklosti, národné symboly, zostavovanie etnografickej bibliografie
E-mail: icu@foruminst.sk

László KONKOLY, Ing. (1973)
Zaradenie: Centrum Digitalizácie a Internetových Databáz – riaditeľ, programátor, informatik
Špecializácia: digitalizácia, vývoj, databázy, internetové stránky
E-mail: konkoly@foruminst.sk

Zoltán KŐRÖS Mgr. (1982)

Zaradenie: archivár, výskumný pracovník
Špecializácia: archívnictvo, oral history
E-mail: zolo.koros@gmail.com 

Zsuzsanna Mészárosné LAMPL PhDr., PhD (1959)
Zaradenie: riaditeľka Sociologického a demografického oddelenia, sociologička, vedúca výskumu
Špecializácia: sociológia, národná identita, trh práce, podnikatelia, faktory ochrany zdravia a zdraviu škodlivé faktory
E-mail: lampl@foruminst.sk

Sándor LACZKÓ Mgr.(1986)

Zaradenie: správca systému
Špecializácia: digitalizácia, vývoj obsahov, databázy, webové stránky, sociálne siete
E-mail: info@alexlaczko.info

Gábor LELKES PhD (1973)
Zaradenie: programový koordinátor, odborník na regionálny a miestny rozvoj, výskumný pracovník
Špecializácia: prihraničné vzťahy, analýza hospodárskych procesov, geografia regionálneho a miestneho rozvoja
E-mail: gaborlelkes@yahoo.co.uk

József LISZKA PhD, Dr. habil. (1956)
Zaradenie: Etnologické Centrum – riaditeľ, etnológ, výskumný pracovník
Špecializácia: európska etnológia, sakrálna etnografia, interetnické vzťahy
E-mail: liszkajozsef@azet.sk

Myrtil NAGY (1970)
Zaradenie: trénerka, konzultantka, projektová manažérka
Špecializácia: etnografia, folklór, civilný sektor, školenia
E-mail: nagy@forumic.sk

Örs OROSZ Mgr. (1985)
Zaradenie: vedecký pracovník, výskumný pracovník
Špecializácia: dokumentácia, výskum
E-mail: dunamocs@gmail.com

László ÖLLÖS PhD (1957)
Zaradenie: prezident Fórum inštitútu, výskumný pracovník, univerzitný pedagóg
Špecializácia: politológ, filozof, ľudské práva, politická filozofia
E-mail: ollos@foruminst.sk

Árpád POPÉLY PhD (1970)
Zaradenie: vedecký pracovník, výskumný pracovník
Špecializácia: výskum dejín maďarskej menšiny v (Česko)Slovensku po 2. svetovej vojne, dejiny, vysídľovania, 1968, chronológia
E-mail: poparpad@freemail.hu

Attila SIMON PhD, Dr. hab (1966)
Zaradenie: riaditeľ Oddelenia historického výskumu
Špecializácia: Medzivojnové Československo a dejiny Maďarov žijúcich na Slovensku
E-mail: simon@foruminst.sk

Károly TÓTH Mgr. (1959)
Zaradenie: riaditeľ Fórum inštitútu, vedúci výskumu
Špecializácia: koordinácia systému maďarských inštitúcií na Slovensku a výskumu
E-mail: toth@foruminst.sk

Mihály SZAMÁK (1987)
Zaradenie: spracovateľ dát
Špecializácia: digitalizácia, vývoj obsahov, databázy, internetové stránky, grafika
E-mail: szamakmisi@gmail.com

László VÉGH PhDr. (1949)
Zaradenie: Bibliotheca Hungarica (Archív) – riaditeľ, výskumný pracovník
Špecializácia: sociológia, knižnice, archív, politológia, organizácia vedy
E-mail: vegh@foruminst.sk

 

Knihovníci, dokumentátori, vydávanie kníh

József JUHÁSZ R. (1963)
Zaradenie: súkromný podnikateľ, Kalligram Typography, Nové Zámky – umelecký riaditeľ, zalamovač
Špecializácia: zalamovanie, tlačová príprava
E-mail: juhaszrokko@stonline.sk

Melinda RONCZ Mgr. (1986)

Zaradenie: Knihovníčka so zameraním na spracovanie údajov a koordináciu, dokumentátor, update slovenskej časti Maďarskej Elektronickej Knižnice (Magyar Elektronikus Könyvtár)
Špecializácia: pedagogika, maďarský jazyk a literatúra, história
E-mail: roncz@foruminst.sk 

Beáta SEBŐ Mgr. (1975)
Zaradenie: knihovníčka, dokumentátorka, vyhotovenie indexov
E-mail: bugar@foruminst.sk

Annamária VERMES Mgr. (1980)
Zaradenie: Knihovníčka so zameraním na spracovanie údajov a koordináciu, dokumentátorka, jazoková redaktorka
Špecializácia: Pedagógia, nemecký jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, strojopis, výučba jazyka
E-mail: vegha@foruminst.sk

 

Externí spolupracovníci, dobrovoľníci

Borisz BARANYOVICS Mgr. (1986)

Zaradenie: Etnologické Centrum – spolupracovník
Špecializácia: etnografia – urbánna etnografia
E-mail: skullastar@gmail.com 

Zsuzsa BERECK
Špecializácia: výskum čitateľských zvyklostí
Zaradenie: vedúca knižnice, knihovníčka
E-mail: bereck@foruminst.sk 

Liliana BOLEMANT PhD (1964)
Zaradenie: redaktorka, prekladateľka
E-mail: liliana.bolemant@gmail.com 

Zsófia KELEMEN Mgr. (1987)
Zaradenie: sociologička
E-mail: ollos.zsofia@gmail.com 

Marianna MRVA Mgr. (1987)
Zaradenie: sociologička
E-mail: mrva.marianna@gmail.com 

Pál RYŠAVÝ Mgr.
Zaradenie: programátor
Špecializácia: digitalizácia, vývoj obsahov
E-mail: rysavy.pal@gmail.com

László SIPOS Mgr. (1984)
Zaradenie: výskumný pracovník
Špecializácia: postavenie Rómov
E-mail: siposcompany@gmail.com 

Márta Bendíkné SZABÓ (1952)
Zaradenie: dokumentácia malých sakrálnych pamiatok
E-mail: b.szabo.marta@gmail.com 

László SZEDER (1983)
Zaradenie: spracovateľ dát
Špecializácia: spracovávanie dát, dokumentácia
E-mail: szederlaszlo83@gmail.com 

Tímea SZILVÁSSY Mgr. (1988)
Zaradenie: sociologička
E-mail: timea.szilvassy@gmail.com

Gyula VIGA Dr. hab., PhD, doktor MTA (1952)
Zaradenie: etnograf, muzeológ, univerzitný učiteľ
E-mail: vigagyula@gmail.com

 

Administratíva

Malvin HORVÁTH (1959)
Zaradenie: účtovníčka, administrátorka
Špecializácia: účtovníctvo, organizovanie
E-mail: malvin@foruminst.sk

Ľubomíra KARDOSOVÁ (1972)
Zaradenie: účtovníčka, asistentka, jazyková lektorka
Špecializácia: účtovné a administratívne úlohy, jazyková redakcia, preklady
E-mail: kardosova@foruminst.sk

Krisztina LELOVICS Ing. (1976)
Zaradenie: hlavná účtovníčka
Špecializácia: účtovníctvo, daňové poradenstvo
E-mail: lelovicsk@foruminst.sk

Krisztina SZARKA Mgr. (1976)
Zaradenie: vedúca sekretariátu
Špecializácia: personálna a hospodárska administratíva, účtovníctvo
E-mail: szarka@foruminst.sk

Spolupracovníci prieskumov verejnej mienky: 45–50 osôb

 

Výskumné programy

 

Národná identita a zmena národnosti

Vedúci programu: Zsuzsanna Lampl, Károly Tóth, László Öllös, László Gyurgyík

Národný život príslušníkov maďarskej národnosti na Slovensku má viacero rozmerov (spoločenský, hospodársky, kultúrny, psychologický atď.), ale toto všetko sa vo svojej skutočnosti vytvára kontinuálne v jednom virtuálnom politickom priestore. Podľa Rogera Brubakera to nazývame trojitou konfiguráciou. Táto trojitá konfigurácia pozostáva z troch prvkov, z národného štátu, z materskej krajiny a z lídrov národnostnej politiky. V našom prípade to znamená, že prvkami, ktoré vymedzujú virtuálny priestor maďarského života na Slovensku sú: Slovensko, Maďarsko a na Slovensku pôsobiace maďarské politické subjekty. Každý z týchto troch prvkov má predstavu o maďarskom živote na Slovensku, o tom, čo znamená byť Maďarom na Slovensku, a túto svoju predstavu neustále prezentuje a komunikuje. Náš vlastný obraz „byť Maďarom” konštruovaný každým z nás, spolu so súhrnom troch pohľadov a ich interakcií udáva základný tón maďarského života na Slovensku. Vychádzajúc z tohto teoretického modelu, výskum hľadá odpovede na nasledujúce otázky:

 • ako obrazy jednotlivých perspektív vizualizujú problematiku „byť Maďarom”, čiže to, že čo znamená a aké to je dnes byť Maďarom na Slovensku (pretože podľa nášho predpokladu práve od toho závisí, či niekto chce ostať Maďarom, alebo nie, a z toho vyplývajúc či si zachová svoju maďarskú identitu, alebo si zmení národnosť)
 • čo nám explicitne a implicitne našepkávajú v súvislosti s vyššie spomenutými kľúčovými rozhodnutiami podporujúcimi udržanie maďarskej identity, čiže v súvislosti s odovzdaním vlastnej národnosti potomkom, v súvislosti s maďarskou národnosťou, výberom školy (t.j. výberom školy podľa vyučovacieho jazyka), v súvislosti s maďarským a slovenským jazykom, používaním jazyka, výberom partnera a s uplatnením vlastnej národnosti v partnerskom vzťahu,
 • aké sú kľúčové rozhodnutia Maďarov na Slovensku, a z toho plynúc akú mozaiku vytvárajú na ceste medzi udržaním národnej identity a zmenou národnosti.
 • Náš výskum pozostáva z dvoch častí:
 • empirický výskum
 • demografický výskum

Každý z týchto dvoch výskumov pozostáva z ďalších čiastkových výskumov. Sú to nasledovné:

Reprezentatívny prieskum vykonaný na južnom Slovensku na vzorke dospelých obyvateľov maďarskej národnosti v podobe dotazníkov (vzorka 3000 osôb). Dotazník sa vyhotovil, uskutočnilo sa jeho testovanie, prieskum sa urobí v januári 2014.

Počas dotazníkového prieskumu sa výskumníci dostanú do kontaktu s tými osobami, ktorých „asimilačná životná dráha” sa bude dať odkryť pomocou hĺbkových rozhovorov. Takýmto spôsobom bude spoznateľná jemná štruktúra asimilácie. Napríklad odchýlky medzi profesijnými skupinami, rozdiely medzi životnými štýlmi a hodnotovými systémami.

V rámci toho je zvláštnou problematikou výskum zmiešaných manželstiev.

Výskum asimilačných procesov na základe štatistiky mobility obyvateľstva. Štatistický úrad Slovenskej republiky každoročne uverejňuje matričné údaje a údaje o mobilite obyvateľstva. Asimilačné procesy sú skúmateľné aj na ich základe. Táto práca sa začala, aj keď je veľa problémov ohľadom nákupu štatistických údajov.

Výskum asimilácie maďarských Rómov, presnejšie spoločenských kontaktov Rómov s maďarskou národnosťou a Nerómov. Prieskum obyvateľstva spolu s dotazníkom a reportážami zhotovenými vedúcimi inštitúcie sa dotknú aj tejto problematiky.

 

Systém inštitúcií Maďarov na Slovensku

Pod nimi chápeme kultúrne a civilné organizácie, samosprávne a krajské inštitúcie (napr. divadlá, múzeá) Maďarov na Slovensku. Patria sem aj štátne inštitúcie, ktoré majú vplyv na formovanie národnostnej politiky, alebo na financovanie menšinovej politiky, uplatňovanie zákonov a ich ochranu (napr. ombudsman, poverenec vlády pre menšiny, Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny atď.). Osobitnou oblasťou sú vzdelávacie inštitúcie a cirkvi.

Po vyhodnotení prieskumu obyvateľstva sa uskutoční vyhľadanie 1500 vedúcich osobností inštitúcií.

Politická orientácia a politická štruktúra južného Slovenska na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni.

 1. Rola a popularita národnostných politických strán, skúmanie alternatívnych možností.
 2. Prítomnosť väčšinových (slovenských) politických strán na južnom Slovensku na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni.
 3. Výskum volebnej základne.
 4. Osobnostné zloženie politických strán, ich vnútorné štruktúry, profesijné pozadie, životaschopnosť, rola uplatňovania zákonov a ich životaschopnosť.
 5. Analýza straníckych programov a straníckych štruktúr.
 6. Inštitucionálne podmienky, medzinárodné záväzky, interpretácia ročných celoštátnych hodnotení v zrkadle reality
 7. Úloha občianskych iniciatív na formovaní verejného života
 8. Hnutia pre dvojjazyčnosť a ich vplyv
 9. Dokumentácia dvojjazyčnosti v obciach s maďarským obyvateľstvom
 10. Úloha Maďarska na poli uplatňovania menšinových práv
 11. Vplyv medzinárodných inštitúcii na slovenskú vnútornú politiku

Národnostné práva a ich uplatňovanie

Z čiastkových úloh sa v roku 2013 uskutočnili nasledovné:

 • vypracovanie podrobného výskumného plánu
 • vypracovanie dotazníku verejného prieskumu
 • vypracovania dotazníku pre inštitúcie
 • vypracovania dotazníku pre samosprávy
 • vyhodnotenie výskumov na Slovensku a v Maďarsku týkajúcich sa témy
 • verejný prieskum v 523 samosprávach

Na konci výskumu obstoja na vedeckej úrovni aj čiastkové výsledky, a zároveň ich syntézou dostaneme odpoveď na hlavné otázky, ktoré sme si položili. Model výskumu a jeho metodológia sa budú dať aplikovať aj na iných etnikách.

Chránené územia v povedomí

Vedúci výskumu: Zsuzsanna Lampl

Prieskum verejnej mienky sme vyhotovili na objednávku ochranárskej organizácie Daphne. Práca v teréne bola vykonaná v októbri 2013 v štrnástich obciach troch okresov, kde sa spolu nachádza 21 chránených území. Prieskum sme urobili formou dotazníkov, chceli sme vedieť, či vôbec obyvatelia daných obcí vedia o tom, že v ich bydlisku sa nachádzajú chránené územia a v akej miere sú si vedomí dôležitosti a jedinečnosti chránených území. Výskum sa zameral aj na to, ako by sa podľa obyvateľstva dali/museli tieto chránené územia zmeniť na verejný poklad a ako by sa dali rozvíjať.

Prieskum je súčasťou jedného dlhodobejšieho programu. Výsledky napomáhajú práci ochranárov a vytvoria pre nich základ pre komunikáciu s obyvateľstvom. Program končí v roku 2016 a pri jeho konci zopakujeme prieskum. Jeho cieľom bude zistiť, či sa zmenili názory a postoje obyvateľstva v súvislosti s ochranou prírody.

 

Hodnotová orientácia Maďarov a Slovákov žijúcich na južnom Slovensku

Vedúci výskumu: Zsuzsanna Lampl

Systém hodnôt zásadným spôsobom ovplyvňuje naše rozhodnutia, činy a ich odôvodnenie a vysvetlenie. Nie je náhodou, že sa pravidelne zaoberáme výskumom hodnotových systémov, pozorujeme ich stabilné a meniace sa body, podobnosti a rozdiely konfigurácií. Tento výskum sa nezaoberá iba hodnotovým systémom Maďarov, ale venuje sa aj všeobecnému, národnému a politickému hodnotovému systému dospelého slovenského obyvateľstva južného Slovenska. Odhaľuje jednotlivé typy hodnotových systémov a porovnáva dominantné typy hodnotových systémov Maďarov a Slovákov.

Výskum pozostával z dvoch častí. V prvej časti sme pozbierali výskumy o hodnotovej orientácii Slovákov a Maďarov na Slovensku, ktoré sa uskutočnili v posledných 15 rokoch. Potom sme vypracovali kritériá, pomocou ktorých sa dajú porovnať výsledky výskumu. Druhá časť výskumu sa zaoberala porovnaním doterajších empirických údajov. Výsledok výskumu sa dotýka troch oblastí:

 • súčasné typy všeobecného a národného hodnotového systému Slovákov a Maďarov na južnom Slovensku,
 • zmeny všeobecného a národného hodnotového systému za posledných 15 rokov,
 • rozdiely medzi typmi hodnotových systémov Maďarov a Slovákov.

 

Sociography 2012

Vedúci projektu: Myrtil Nagy

Predstaviť tie najvýznamnejšie odborné práce, ktoré pomocou sociologických metód ukážu životné situácie jednotlivých mikroregiónov slovensko-maďarského prihraničného regiónu. Jedná sa o doplňujúcu iniciatívu, nakoľko sa na tomto území v uplynulom období uskutočnili v prvom rade sociologické kvantitatívne výskumy. Chýbal individuálny prístup, predstavenie spoločenského a každodenného života. A ak aj takéto vznikli, nedostali dostatočnú publicitu. K tomuto chce tento projekt prispieť.

Prvky projektu:

Preskúmať najdôležitejšie práce, ktoré vznikli vďaka nástrojom sociografie v slovensko-maďarskom prihraničnom území, prípadne v (Česko)Slovensku a v Maďarsku a prezentovať ich slovenskej a maďarskej verejnosti.

Motivovať vznik nových diel sociografie, sociofotografie a sociofilmu prostredníctvom vyhlásenia súťaže. Chceme obrátiť pozornosť širšej verejnosti na prezentáciu života ľudí v jednotlivých mikroregiónoch reálne, príťažlivým spôsobom, podľa možnosti predstavením jednej menšej komunity alebo jednej osoby.

Prostredníctvom médií, v prvom rade televízie predstaviť popri súčasných technických podmienkach to, že tu existuje možnosť dvojjazyčnej diskusie v slovensko-maďarskej súvislosti. Umožnilo by to aj predstavenie spoločných záležitostí dvoch národov smerom k verejnosti.

Výsledky projektu:

 • Predstavenie najdôležitejšej sociografickej literatúry.
 • Vytvorenie internetovej stránky, na ktorej bude možné sledovať realizáciu projektu a jeho výstupy.
 • Zverejnenie a vyhodnotenie súťaže na webstránke a v médiách v kategórii sociografia, sociofoto a sociofilm.
 • Prezentácia výsledkov na úvodnej a záverečnej konferencii.
 • Príprava modelu dvojjazyčného vysielania, ktoré bude demonštrovať, že možnosť na diskusiu existuje.
 • Zabezpečenie publicity projektu a odboru sociografie v národných aj regionálnych médiách.

 

BiblioNet

Vedúci projektu: Beáta Sebő
Partnerské inštitúcie: Župná knižnica Dr. Pála Kovácsa a Spoločenský priestor v Győri
HUSK/1101/1.7.1/0137

Cieľ projektu uskutočneného od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2013:

Vytvorenie kultúrnej spolupráce na oboch stranách hranice, ktorá z dlhodobého hľadiska zabezpečí lepšie podmienky pre spoluprácu odborníkov v oblasti kultúry, obzvlášť pracovníkom knižníc v oboch regiónoch (na Slovensku v prvom rade okres Dunajská Streda, v Maďarsku oblasť župy Győr-Moson-Sopron).

Výsledky projektu:

–      Spolupráca medzi knižnicami – odborné vzdelávanie pracovníkov knižníc prihraničnej oblasti. Došlo k usporiadaniu štyroch workshopov:

 • 27. novembra 2012 bol usporiadaný workshop v Šamoríne, na ktorom dostalo priestor predstavenie Spoločného katalógu (Közös Katalógus) z portálu Kisalföldi Tudástár (KITUD), objasnenie možností vyhľadávania v ňom a možností pripojenia k spoločnému katalógu; ďalej ukážka databázy osobností regiónu Kisalföld župnej knižnice (Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár) a používania jeho vyhľadávača OPAC, ale aj ukážka repozitória Fórum inštitútu pre výskum menšín.
 • 13. decembra 2012 sa usporiadal workshop v Győri s nasledujúcimi témami: vytváranie elektronických dokumentov, ich spracovávanie a sprístupnenie; digitalizácia a spracovávanie kníh a iných dokumentov, ich sprístupnenie na internete a budovanie knižníc v systéme Jadox.
 • 26. marca 2013 sa usporiadal workshop v Šamoríne. Jeho témami boli: prezentácia wiki župy Győr-Moson-Sopron prístupného na portáli KITUD, pravidlá zhotovovania hesiel; vytváranie, ošetrovanie, spracovanie a sprístupňovanie elektronických dokumentov, regulácia pracovných procesov; vývoj portálu KITUD a jeho použiteľnosť na Slovensku.
 • 28. novembra 2013 sa usporiadal workshop v Győri. Jeho témami boli: prezentácia nových služieb portálu KITUD, medziknižničná výpožička cez portál; nové služby digitálnej knižnice župnej knižnice Dr. Pála Kovácsa a Spoločenského priestor v Győri(JaDox); Europeana – bezplatná digitálna knižnica Európy a možnosti pripojenia.

–      23. apríla 2013 sa v Šamoríne uskutočnila odborná konferencia digitálnych knižníc, kde sa pre širšiu verejnosť (asi 50 osôb) konala prednáška o rozvoji úrovne čítania a chápania textu (Zsuzsanna Szívósné Vásárhelyi); boli sme informovaní ohľadom bibliografického spracovania maďarských tlačových produktov na Slovensku a o projekte „Digitálna knižnica, digitálny archív” (DIKDA) Slovenskej národnej knižnice (Zsuzsanna Bereck); o úlohe digitalizácie vo výskume miestnej histórie, a o digitálnej pamäti (Attila Nagy); o využití Databázy Maďarov na Slovensku v praxi na oboch stranách hranice (László Konkoly).

–      Na oboch stranách Dunaja – usporiadala sa 5 týždňov trvajúca dvojjazyčná online súťaž o kultúrnych pamiatkach a miestnej histórii. Do súťaže sa zaregistrovalo 86 účastníkov. Výhercovia sa 22. júna 2013 zúčastnili spoločného výletu a pozreli si najdôležitejšie kultúrne pamiatky dvoch regiónov.

–      Rozšírenie služieb portálu KITUD a jeho preklad do slovenčiny.

–      Vytvorenie a sprevádzkovanie Podunajského spoločného katalógu. Katalóg v tejto chvíli obsahuje desať bibliografických rekordov spolu s údajmi exemplárov. Vo vyhľadávači je okrem jednoduchého a zložitého vyhľadávania aj možnosť prezerania. Online prístup: http://kitud.kkmk.hu/web/guest/katalogus

–      Na webovej stránke Digitálnej knižnice Fórum inštitútu pre výskum menšín sa nachádza 39 publikácií o Žitnom ostrove (viac než 10 000 strán) a sú vyhľadávateľné aj s metadátami v elektronickom vyhľadávacom systéme JaDox. Prístup: http://biblionet.foruminst.sk.

Digitalizované dokumenty dvoch partnerov sú prístupné na webových stránkach inštitúcií a takisto z Podunajského spoločného katalógu. Medzi tlačovými materiálmi je možné vyhľadávať ročníky ako aj jednotlivé čísla periodík Somorja és vidéke (Šamorín a okolie), Győri Közlöny a Szabad Polgár. Systém umožňuje aj celotextové vyhľadávanie digitalizovaných obsahov.

Prístup k Digitálnej knižnici z webových stránok župnej knižnice Dr. Pála Kovácsa a Spoločenského priestoru v Győri: http://katalogus.kkmk.hu/jadox/portal

Záverečná konferencia sa uskutočnila 10. decembra 2013 v Šamoríne, na ktorej sa zúčastnilo približne 50 osôb. O projekte bol vyhotovený aj leták, na ktorom sa nachádzajú dôležitejšie informácie a kontakty, ako aj krátky návod pre pracovníkov knižnice o používaní Spoločného podunajského katalógu.

http://biblionet.foruminst.sk/jadox/portal/

 

Hraničná hodnota – Frontier Value

Vedúci projektu: Mária Kulcsár

Hlavný realizátor projektu:Inštitút cezhraničnej iniciatívy v strednej Európe (CESCI) so sídlom v Budapešti

HUSK/1001/2.5.2/0057

Dvojjazyčný portál vytvorený v rámci projektu je prostriedkom výmeny informácií. Obsahuje databázu inštitúcií a projektov, on-line verziu tlačeného magazínu, archív zákonov, databázu odbornej literatúry, databázu odborných pracovníkov a reportáže a dokumentárne filmy o úspešných projektoch. Je dostupný z oficiálnych webových stránok oboch partnerov.V rámci projektu sme pripravili tri dokumentárne filmy, ktoré predstavia 12 dobrých príkladov. Štyridsaťminútové filmy sú dostupné na portále: http://frontier-value.eu/sk/

 

Miesta a príležitosti spoločenských kontaktov v Komárne a jeho okolí od začiatku 20. storočia do roku 1945

Vedúci programu: József Liszka

V rámci dlhodobého projektu sa v poslednom roku robili čiastkové výskumy – jednak výskum sakralizácie priestoru a času v rokoch 1918 až 1945 (József Liszka), na druhej strane výskum prechodových rýtov, kalendárnych a spoločenských sviatkov v rokoch 1918 až 1945 (Ilona L. Juhász). V prvom rade to boli knižné a archívne bádania v rôznych inštitúciách (budapeštiansky Országos Széchényi Könyvtár, Néprajzi Múzeum Ethnológia Adattára, knižnica Podunajského múzea v Komárne, Okresný archív v Komárne atď.), ale aj terénne výskumy (najmä Okoč, Komárno, Strekov, Tvrdošovce). Výskumy sa zameriavali hlavne na styčné body a vzájomné interakcie tzv. ľudovej a vysokej kultúry. Rovnako dôležitým hľadiskom bolo zaznamenanie vplyvov zmien impérií (1918, 1938) na kultúru jednotlivých spoločenských skupín, najmä ich sviatkov, ako aj symbolov nachádzajúcich sa na verejných priestoroch.

Publikácie súvisiace s výskumom, ktoré vyšli v roku 2013:

L. Juhász Ilona:A harmincnégyes kőnél… Haláljelek és halálhelyjelek az utak mentén. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Etnológiai Központ 2013, 244 p.

L. Juhász Ilona: A komáromi zsidó temető és emlékezés az elhunytakról. In Mozaikok a komáromi zsidóság történetéből. Paszternák András–Paszternák Tamás szerk. Komárom: Komáromi Zsidó Hitközség 2013, 8–29. p.

L. Juhász Ilona: A kitelepítés és a lakosságcsere emlékezete. Új Szó, Szalon 2013. április 27., 11. p.

Liszka József: Persönliche und kollektive Selbstrepräsentation im Raum. Zu Errichtungsanlässen sakraler Kleindenkmäler im ethnischen Grenzgebiet, Eruditio–Educatio 8, 2013/3, 91–114. p.

Liszka József: Svätý Ján Nepomucký a symbolický priestor. Fórum spoločenskovedná revue 2013, 107. p.

Liszka József: Színpadtól a múzeumig. Egy szlovákiai magyar népi kultúra megkonstruálására tett kísérletek. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 193–198. p.

A kutatási téma során nyert ismeretekről nemzetközi konferenciákon is tartottunk előadásokat. Ezekről az alábbi beszámolók jelentek meg:

L. Juhász Ilona: Emlékezet – történelmi tudat – marginalizáció – identitás (Paměť – historicke vědomí – marginalizace – identita). Prága, 2013. szeptember 23–24. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 232–233. p.

Liszka József: Forum Hungaricum IV. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 233–234. p.

Príspevky k dejinám komárňanského židovstva, s dôrazom na kultúru pochovávania a jej zmeny

Vedúci programu: Ilona L. Juhász

Výskum témy ako časti dlhodobejšieho projektu pokračoval ďalej. Cieľom výskumu je, aby sme na základe zmien pohrebných zvyklostí a cintorínskej kultúry, tak ako aj na základe pohrebných pamätníkov v istom zmysle zosobnili zosnulých a tým predstavili dejiny komárňanského židovstva. Ukázaním osudov osôb odpočívajúcich v cintoríne môžeme získať obraz o tom, akú politickú, spoločenskú, kultúrnu, hospodársku atď. úlohu zohrávala kedysi početná židovská komunita v živote Komárna. K napísaniu monografie, ktorá bude syntézou výskumu je ešte potrebné prezrieť viacero prameňov (napr. ďalšie materiály nachádzajúce sa v archívoch).O čiastkových výsledkoch výskumu už bola vydaná jedna štúdia:

L. Juhász Ilona: A komáromi zsidó temető és emlékezés az elhunytakról. In Mozaikok a komáromi zsidóság történetéből. Paszternák András–Paszternák Tamás szerk. Komárom: Komáromi Zsidó Hitközség 2013, 8–29. p.

 

Aktivistický postoj maďarskej politiky na Slovensku v medzivojnovom období

Vedúci programu: Attila Simon

Dejiny aktivizmu medzi dvoma svetovými vojnami boli dlho jednou zo zabudnutých tém dejín Maďarov na Slovensku. Cieľom oddelenia historického výskumu nášho inštitútu vo výskume tejto témy začatého v roku 2010 bolo dôkladné odkrytie prameňov, analýza a vyhodnotenie jednotlivých fáz aktivistickej politiky.

Štúdie prezentujúce čiastkové výsledky:

Simon Attila:„V tejto republike sa stal maďarský ľud národom…” Vzťah provládnych maďarských elít na Slovensku k Trianonu a Československej republike 1918 – 1938. In Michela, Miroslav – Vörös, Ladislav a kol.: Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. HÚ SAV, Bratislava, 2013., 115–130. p. ISBN 978-80-89396-24-5

Simon Attila:A magyar szociáldemokrácia útkeresése a húszas évek Csehszlovákiájában. Múltunk, 2013/1., 36-64. p. ISSN 0864-960X

Výsledkom ukončeného výskumu a zhrnutím zisteného bola monografia, ktorá bola vydaná koncom roka 2013:

Simon Attila: Az elfeledett aktivisták. Kormánypárti magyar politika az első Csehszlovák Köztársaságban.Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2013. ISBN 978-80-8101-467-3

 

Spomínanie a miesta spomienok

Koordinátor programu: Ilona L. Juhász

V oboch mestách (Komárno a Komárom) sa nachádza veľa pamätných symbolov (pamätná tabuľa, socha, kopjafa – drevený vyrezávaný pamätný stĺp atď.). Niektoré spôsobili aj politické rozbroje (socha sv. Cyrila a Metoda, socha kráľa sv. Štefana), intenzívne sa im venujú rôzne médiá a predstavitelia politických strán. Do dnešných dní ani jeden výskumník nezistil počet všetkých objektov ani na jednej, ani na druhej strane Dunaja. Cieľom tohto dlhodobejšieho výskumu je spočítanie všetkých pamiatok na území dvoch miest na dvoch brehoch Dunaja – Komárna a Komáromu –, zistenie podmienok ich postavenia, preskúmanie ich minulosti a s nimi súvisiacich rítov v zrkadle výmeny impérií a spoločenských a politických zmien. Ďalším cieľom výskumu je zistiť, v čom sa prejavujú rozdiely na dvoch stranách Dunaja a akú úlohu zastávajú v spoločenskom, kultúrnom a politickom živote oboch miest. Ktoré sú tie objekty, ktoré obyvateľstvo preferuje viac, alebo menej, a ktoré sú tie, ktoré sa do povedomia obyvateľov mesta nedostali.

 

Výskum mládeže

Vedúci programu: Zsuzsanna Lampl

Spolupracovníci: Zsófia Kelemen, Mihály Mészáros, Marianna Mrva, Tímea Szilvássy

Dotazníkový výskum hodnotového systému, identity, životných plánov, motivácie na ďalšie štúdium a kultúrneho konzumu maturitných ročníkoch maďarskej a slovenskej mládeže.

Hlavné oblasti výskumu:

 • deklarovaná národná identita
 • kritériá príslušnosti k národu
 • národnostný hodnotový systém
 • všeobecný hodnotový systém, so zvláštnym zreteľom na materiálne a postmateriálne hodnoty
 • obraz budúcnosti, plánovanie budúcnosti
 • prítomnosť postadolescentných postojov
 • subjektívne vysvetlenie zdravia a prítomnosť niektorých zdraviu prospešných a zdraviu škodlivých činiteľov
 • stravovacie návyky
 • voľný čas, voľnočasové aktivity chrániace zdravie, so zvláštnym dôrazom na šport
 • obliekanie sa ako dôležitá súčasť životného štýlu

 

Sídelná, demografická a spoločenská štruktúra maďarského obyvateľstva na Slovensku na základe údajov sčítania obyvateľstva v roku 2011.

Vedúci programu: László Gyurgyík

V roku 2013 pokračoval slovenský štatistický úrad s uverejňovaním údajov sčítania obyvateľstva v roku 2011. Počas minulého roku sa pokračovalo so spracovaním údajov. Keďže uverejnené údaje umožňujú iba čiastočný výskum spoločenských zmien Maďarov na Slovensku, na podrobnejší výskum sme objednali ďalšie dáta. Spracovávanie uverejnených údajov sčítania obyvateľstva pokračovalo, ale ich analýzu sťažuje vysoký počet prípadov, keď na otázky respondenti neodpovedali, tak ako aj iná štruktúra otázok v porovnaní s minulosťou, ale aj zvýšená obťažnosť pri ich zaobstarávaní oproti minulosti.

 

Etnická a konfesijná štatistika Slovenska (1850-2011)

Vedúci programu: László Gyurgyík

Spolupracovníci: Árpád Popély, Lászlóné Gyurgyík

Výskum a spracovávanie údajov prináša etnické a konfesionálne údaje obcí Slovenska na základe údajov sčítania obyvateľstva z rokov 1850 až 2011. V roku 2013 pokračovalo zbieranie, prepísanie a kontrola údajov jednotlivých sčítaní obyvateľstva. Ďalšou etapou spracovávania informácií bolo pripojenie kódov obcí k súborom informácií. Podľa našich plánov sa výskum a spracovanie údajov uverejnia spolu s úvodnou štúdiou v troch zväzkoch. Úvodné štúdie môžu byť hoci aj trojjazyčné, pretože podobná publikácia ohľadom slovenských obcí ešte nebola vydaná. Zväzky sú rozdelené podľa zemepisných oblastí a obsahujú informácie o jednotlivých obciach a ich územných zmenách. Štvrtý zväzok obsahuje menný register, poznámkový aparát a doplnky.

 

Oral History – 2. svetová vojna

Vedúci programu: Zoltán Kőrös

S metódou oral history sme vyhľadali takých ľudí, ktorí prežili 2. svetovú vojnu a zúčastnili sa jej ako vojaci. Z tejto generácie žije už len veľmi málo osôb, preto je dôležité zachytiť a spracovať ich výpovede. Uskutočnilo sa zaznamenanie, prepísanie a spracovanie 96 rozhovorov (50 pamätníkov).

 

Utečenci zo Sedmohradska počas 1. svetovej vojny na území dnešného Slovenska

Vedúci programu: Ilona L. Juhász

Uskutočnila sa záverečná etapa základného historicko-etnografického výskumu, ktorého témou bola migrácia spojená s 1. svetovou vojnou. Výskum zaoberajúci sa sedmohradskými utečencami, ktorí po rumunskej invázii do Sedmohradska 27. augusta 1916 prichádzali na územia dnešného severného Slovenska obývaného Slovákmi sa zakladal na prebádaní súdobej tlače. V súvislosti s témou bola vydaná jedna štúdia.

L. Juhász Ilona: Brassóból Ipolyságra – Erdélyi menekültek az 1. világháború idején Ipolyságon és környékén. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2013/4. sz.), pričom sa pracuje aj na zväzku, ktorý bude obsahovať súhrn a analýzu tejto témy.

 

Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku a iné odborné činnosti

Vedúci programu: Örs Orosz

Fórum inštitút pre výskum menšín ako inštitúcia, ktorá realizovala Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku, cez svoje projekty udržiaval v činnosti odborné komisie Okrúhleho stola (Právna pomoc, Hospodársky výbor), internetové portály (www.kerekasztal.org, www.jogsegely.sk, www.madari.sk) a facebookové stránky. Pomáhal s jednotlivými kampaňami a inými organizačnými činnosťami.

 

János Esterházy vo viacerých priblíženiach

Vedúci programu: Attila Simon

Cieľom projektu odštartovaného Medzinárodným vyšehradským fondom v roku 2012 bolo odkrývanie, zozbieranie a zostavenie digitálneho súboru prameňov súvisiacich s osobou Jánosa Esterházyho a jeho pôsobením. V projekte za koordinácie Fórum inštitútu sa zúčastnilo deväť výskumníkov zo štyroch krajín a ďalší spolupracovníci zodpovední za technické a podporné služby.

Odkrytie archívnych prameňov sa už uskutočnilo, počas ktorého účastníci projektu pracovali vo viac ako tucte archívov v šiestich krajinách. Súčasťou projektu bola konferencia s názvom Alternatívy a slepé uličky menšinovej politiky v 20. storočí, ktorá sa uskutočnila v septembri 2013 a bol zostavený súbor 290 archívnych dokumentov v digitálnej podobe, ktorý obsahuje vyše tisíc strán dokumentov súvisiacich s Jánosom Esterházym.

 

Vyhotovenie inventárneho zoznamu zbierky hnutia Sarló

Vedúci programu: Attila Simon

Tzv. zbierka Sarló (predvojnové maďarské mládežnícke hnutie v ČSR) nachádzajúca sa v literárnej zbierke debrecínskeho Dériho múzea je do dnešných dní z veľkej časti nespracovaná. Fórum inštitút v spolupráci s Dériho múzeom začali k tomuto dôležitému prameňu histórie Maďarov na Slovensku vytvárať inventárny zoznam. Z rozsiahleho materiálu 200 škatúľ sa vyhotovil zoznam k päťdesiatim škatuliam. Práce budú pokračovať aj v nasledujúcom období.

 

Druhá svetová vojna a Maďari na Slovensku

Vedúci programu: Attila Simon

Projekt 2. svetová vojna a Maďari na Slovensku mal dva ciele: odkrytie prameňov témy a oboznámenie jeho výsledkov so širšou verejnosťou. Náš inštitút skontaktoval Oddelenie starostlivosti a vojnové hroby Ministerstva národnej obrany (Honvédelmi Minisztérium Hadisírgondozó Osztálya) a Vojenskohistorický archív a múzeum (Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum) v Budapešti. O jednotlivých výsledkoch programu sme informovali verejnosť na Konferencii maďarských miestnych historikov na Slovensku konanej v máji 2013 vo Dvoroch nad Žitavou a na konferencii 2. svetová vojna a Maďari na Slovensku usporiadanej vo Fórum inštitúte v októbri 2013.

 

Komunistický prevrat a Maďari na Slovensku 1948–1950

Vedúci programu: Árpád Popély

Štyri dekády komunistickej diktatúry patria k najmenej preskúmaným kapitolám dejín maďarskej menšiny v Československu. Platí to aj pre obdobie komunistického prevratu ako aj na roky nasledujúce po ňom. Cieľom výskumu je odkrytie a spracovanie zmien národnostnej politiky komunistického straníckeho a štátneho vedenia a ich príčin, reintegrácie maďarskej menšiny do politického, hospodárskeho a kultúrneho života štátu a medzinárodných súvislostí týchto procesov: diplomatických intervencií maďarského a sovietskeho straníckeho vedenia. Výskumná práca, ktorá pokračuje aj v roku 2014, si vyžiadala preštudovanie odborných prác a súdobej slovenskej, českej a maďarskej tlače, ako aj výskum v Bratislave (Slovenský národný archív), Prahe (Národní archiv ČR, Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR) a Budapešti (Maďarský krajinský archív).

Publikácie k téme výskumu vydané v roku 2013:

Popély Árpád: A reszlovakizáltak Csemadok-tagságának kérdése 1949-ben. In: Feitl István – Sipos Balázs – Varga Zsuzsanna (szerk.): Rendszerváltások kortársa és kutatója. Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2013, 209-214. p.

Popély Árpád: Maďarská diplomacia a maďarská menšina v Československu v rokoch 1948-1956. Fórum spoločenskovedná revue 2013, 157-182. p.

 

Používanie národných symbolov maďarskou národnostnou menšinou na Slovensku (1918-1945)

Vedúci programu: Attila Simon

Výskum si dáva za cieľ odkrytie používania národných symbolov maďarskou národnostnou menšinou na Slovensku od roku 1918 do súčasnosti. V roku 2013 sme si zvolili skúmanie obdobia rokov 1918 až 1938. Výskum znamená predovšetkým odkrývanie prameňov, v prvom rade odkrývanie periodík a archívnych prameňov súvisiacich s témou. Počas výskumu sme chceli preskúmať dve základné otázky: 1. aké národné symboly používali Maďari žijúci na Slovensku v danom období. 2. aké reakcie to vyvolávalo u štátnej moci. V rámci toho sme sa zaoberali s používaním národných farieb a vlajky, spievaním hymny, oslavou národných sviatkov, ale aj so vzťahom maďarského obyvateľstva k československým národným symbolom.

 

Situácia a možnosti Maďarov na Slovensku z hospodárskeho pohľadu

Vedúci programu: Imre Antalík

 1. Prieskum hospodárskej situácie južného Slovenska pomocou analýzy štatistických ukazovateľov. Cieľom je odkrytie trendov a procesov v regióne, vypracovanie zhrnutia založeného na číslach a faktoch, ktoré ukáže celkový obraz hospodárskej situácie regiónu.
 2. Odkrytie hospodárskej situácie južného Slovenska a jeho možností pomocou reportáží uskutočnených s odborníkmi pôsobiacimi v hospodárstve. Cieľom je odkrytie kvantitatívnych charakteristík trendov a procesov odohrávajúcich sa v regióne a zmapovanie očakávaní odborníkov.
 3. Vyhotovenie SWOT analýzy.
 4. Určenie bodov zlomu.
 5. Zhrnutie výsledkov analýzy vo forme publikácie.

Bolo vypracované hlásenie v rozsahu 160 strán, ktoré sa publikuje v roku 2014.

 

Knižnice, dokumentácia a archivácia

 

Archív Maďarov na Slovensku

Vedúci programu: László Konkoly

Spolupracovníci: Zoltán Kőrös

Archív Fórum inštitútu pre výskum menšín archivuje dokumenty týkajúce sa života Maďarov na Slovensku, spisy na Slovensku pôsobiacich maďarských politických strán, spoločenských, kultúrnych a iných organizácií a inštitúcií, korešpondenciu, pozostalosti atď. verejných činiteľov, spisovateľov a umelcov. Cieľom projektu je internetové spracovanie vyhotovených archívnych registrov.

Doteraz vyhotovené archívne registre:

Pozostalosti a zbierky spisov:

 • pozostalosť Lászlóa A. Aranya*
 • pozostalosť Dezsőa Győriho*
 • pozostalosť Rezsőa Szalatnaiho*
 • pozostalosť Ferenca Ungváryho*
 • pozostalosť Józsefa Gyönyöra*
 • pozostalosť Lajosa Turczela (korešpondencia)*
 • pozostalosť Rezsőa Szabóa*
 • spisy Sándora Vargu*
 • Spisy kultúrno-spoločenskej organizácie Csemadok:
 • Zápisnice prezidiálnych zasadnutí ÚV CSEMADOK-u – (1948–2000)*
 • Celoštátne valné zhromaždenia CSEMADOK-u
 • Dejiny základných organizácií CSEMADOK-u a miestnohistorické štúdie
 • Organizačné oznamovatele
 • Propaganda z 1950-tych a 60-tych rokov
 • Historické štúdie
 • Tanečné súbory a tanečné hnutie
 • Tanečno-spevácke festivaly
 • Tábory
 • Divadelné umenie
 • Textové knihy divadelných hier a literárnych programov
 • Menné zoznamy
 • Jókaiho Dni
 • Okresné konferencie
 • Medzinárodná nadácia pre vojenské siroty a vdovy (1993-1994)
 • Gombasecké kultúrne slávnosti
 • Festivaly
 • Fábryho Dni
 • Pomocné materiály k prednáškam
 • CSMTKE
 • Súťaže

Spisy politických strán:

 • FMK – Független Magyar Kezdeményezés (Maďarská nezávislá iniciatíva)
 • MPP – Magyar Polgári Párt (Maďarská občianska strana)
 • Együttélés (Spolužitie)
 • Ustanovujúce zhromaždenie (1989)
 • Zakladajúci kongres (1990)

Zbierky:

Drobné tlače: V zbierke Bibliotheca Hungarica sa nachádzajú programové zošity divadiel, pozvánky a oznámenia rôznych kultúrnych udalostí (napr. Podunajská jar – Dunamenti Tavasz, Kultúrne slávnosti Maďarov žijúcich na Slovensku v Gombaseku – Gombaszög Országos Dal- és Táncünnepély, Celoštátny folklórny festival v Želiezovciach – Zselízi Országos Népművészeti Fesztivál, Dni Gergelya Czuczora – Czuczor Gergely Napok, Kazinczyho dni jazykovej výchovy – Kazinczy Nyelvművelő Napok, Kodályove dni – Kodály-napok, Festival súťaže v ľudovej piesni Tavaszi szél vizet áraszt, Jókaiho dni – Jókai-napok, podujatia Občianskeho združenia Vámbéry – Vámbéry Polgári Társulás atď.). Počet spracovaných drobných tlačí dosahuje 6144 kusov.*

Odborné práce: Materiály zbierky Bibliotheca Hungarica využíva vo svojom výskume čoraz viac výskumníkov dejín maďarského vzdelávania na Slovensku. Za informácie poskytnuté k rôznym témam (literatúra, národnostná otázka, miestna história, tlač atď.) študenti prinášajú jeden exemplár svojej diplomovej práce, ktorá môže poskytnúť ďalšiu pomoc pre záujemcov tej-ktorej témy. Takto sa zbierka odborných prác postupne rozrastá, momentálne sa v nej nachádza 125 spracovaných tém, ktoré sú k dispozícii výskumníkom.*

Katalógy výstav výtvarného umenia: V zbierke knižnice sa nachádzajú katalógy výstav výtvarného umenia (napr. Podunajské múzeum v Komárne, Žitnoostrovské múzeum, Galéria súčasných maďarských umelcov, Novohradská galéria atď.).*

Plagáty: Zbierka plagátov Bibliotheca Hungarica zahrňuje dokumenty súvisiace kultúrnym životom na Slovensku žijúcich Maďarov.*

Etnografická databanka: Zbierka Etnologického Centra. Databanka pozostáva z jednej strany z rukopisných, z väčšej časti neuverejnených etnografických zbierok z územia južného Slovenska obývaných Maďarmi, na druhej strane sa v nej nachádza celá dokumentácia činnosti Etnografického spolku (česko)slovenských Maďarov ((Cseh)Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság) z rokov 1989-1999 (korešpondencia, zápisnice, programy atď.). V zbierke 1099 inventarizovaných položiek sa nachádza približne 20 tisíc strán textu.*

* registre, ktoré sú momentálne už dostupné na internete

 

Rozširovanie Archívu drobných sakrálnych pamiatok

V roku 2013 pokračovala kompletizácia Archívu drobných sakrálnych pamiatok, ktorá bola založená v roku 1997 (ako prvá v Karpatskej kotline), najvýznamnejšia databáza svojho druhu. Do dokumentačnej práce sme okrem pracovníkov Etnologického centra zahrnuli aj poslucháčov pedagogickej fakulty komárňanskej Univerzity Jánosa Selyeho, ale aj externých spolupracovníkov (v tomto roku predovšetkým Mártu Bendík a Klaudiu Koncz.)

V roku 2013 boli na základe Archívu drobných sakrálnych pamiatok publikované nasledujúce štúdie:

 • Liszka József: Die Erforschung sakraler Kleindenkmäler in der ungarischen Ethnologie. Ergebnisse und Perspektiven. Jahrbuch für Europäische Ethnologie. Dritte Folge 8 (2013), 55–84. p.
 • Liszka József: Persönliche und kollektive Selbstrepräsentation im Raum. Zu Errichtungsanlässen sakraler Kleindenkmäler im ethnischen Grenzgebiet, Eruditio–Educatio 8, 2013/3, 91–114. p.
 • Liszka József: Svätý Ján Nepomucký a symbolický priestor. Fórum spoločenskovedná revue 2013, 107. p.

 

Spracovanie odbornej knižnice Bibliotheca Ethnologica

Zodpovedný: Borisz Baranyovics

Základný materiál knižnice Etnologického centra (okrem periodík) sa dostal v digitálnej podobe do systému HunTéka. Nové knihy sú priebežne inventarizované a digitalizované. Knižnica medzitým robila svoje úlohy podľa požiadaviek.

 

Etnografický archív a fotoarchív

Zodpovední: Ilona L. Juhász, József Liszka

Priebežné rozširovanie archívu a fotoarchívu, digitalizácia fotoarchívu.

 

Bibliotheca Hungarica – bádateľská knižnica

Vedúci programu: László Végh

Partnerské inštitúcie: Maďarské vydavateľstvá na Slovensku

Osoby zúčastnené v realizácii: Beáta Sebő, Melinda Roncz

Udržiavanie kontaktov so slovenskými vydavateľstvami, zaobstarávanie učebníc a ročeniek; udržiavanie dobrých vzťahov s knižnicami na územiach Slovenska obývaných Maďarmi a s knižnicami v Maďarsku (Országos Széchényi Könyvtár, Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér).

Zaobstarávanie a spracovanie maďarských publikácií vydaných na Slovensku, ktoré patria do zberateľského okruhu knižnice, ako aj usporiadanie a počítačové spracovanie príručnej knižnice, ktoré sa od druhej polovice roku uskutočňuje pomocou knižničného programu Huntéka.

Okrem dokumentačnej činnosti sa verejnosti poskytujú aj informačné služby: pre bádateľov je k dispozícii počítač, skener, internet a možnosť xerokopírovania. Na individuálne požiadanie sa zostavujú aj rôzne zoznamy literatúry, bibliografie k miestnej histórii a repertóriá.

Knižnica na základe požiadaviek bádateľov poskytuje informácie a dodáva žiadané dokumenty osobne, ale aj cez e-maily, telefonicky a faxom. Informácie poskytuje aj inštitúciám Maďarov na Slovensku, ale aj inštitúciám z Maďarska, ktoré sa zaoberajú záležitosťami maďarských menšín mimo hraníc Maďarska.

Bibliotheca Hungarica sa v roku 2013 rozšírila o 1248 kníh. Nové knihy boli priebežne spracované pomocou počítačového programu Huntéka. Začalo sa spracovávanie kníh pochádzajúcich z pozostalosti Zsigmonda Zalabaiho pomocou programu Huntéka. Na jar 2013 darovala knižnici spolu asi 500 svojich kníh Éva Bors, osvetová pracovníčka, vedúca detských krúžkov, učiteľka a tvorkyňa učebníc. V lete 2013 daroval László Tóth knižnici 79 kníh a tri druhy periodík (NAP, OPUSZ, Irodalmi Szemle – viacero čísel). Viaceré z nich sú dedikované Árpádovi Oszvaldovi, alebo Lászlóovi Tóthovi.

V knižnici vznikla publikácia k pamätnej konferencii k desiatemu výročiu úmrtia Kálmána Janicsa, ktorá sa konala v Kráľovej nad Váhom, publikácia dostala názovJanics Kálmán munkáinak bibliográfiája (1912–2003)(Bibliografia prác Kálmána Janicsa (1912–2003)).

Vnútorná publikácia vymenúva samostatné diela Kálmána Janicsa, publicistické písomnosti vydané v periodikách, štúdie, kritiky, recenzie kníh, písomnosti vydané v zborníkoch, reportáže, vyhlásenia a nachádzajú sa tu aj články a spomienky, v ktorých sa píše o Kálmánovi Janicsovi. Obsahuje 115 položiek.

 

Archív periodík

Vedúci programu: László Végh

Partnerské inštitúcie: Redakcie maďarských periodík vydávaných na Slovensku, obecné úrady

Osoby zúčastnené v realizácii: Beáta Sebő, Melinda Roncz

Bibliotheca Hungarica pravidelne doplňuje svoju zbierku maďarských periodík vydávaných na Slovensku. Cieľom projektu je zaobstarávanie, spracovávanie a archivácia časopisov (uzavretie roku 2013), zaobstarávanie a spracovávanie periodík vychádzajúcich na Slovensku v maďarskom jazyku v roku 2013 a zaobstarávanie a spracovanie periodík menšín žijúcich na Slovensku. Momentálne máme 99 druhov periodík z obdobia rokov 1918 až 1945 a 389 druhov periodík z obdobia po roku 1945. Ukladanie článkov o Fórum inštitúte pre výskum menšín, ktoré boli publikované na stránkach maďarských periodík vydávaných na Slovensku do databázy inštitútu.

 

Bádatelia v knižnici Bibliotheca Hungarica

Bádatelia 2013
január február marec apríl máj jún júl august september október november december
Ernő Orzogány 07.01. 05.12.
Bea Bártfai 14.–22. 01. 05.04.
Mária Dégner 14.01.
Gabriella Nagy 15.01.
László Varga 16.01.
Lilla Bolemant 24.01. 28.02. 04.06. 03.09.
Kitti Halász 25.01.
Éva Földes 29.01. 18.,20.3. 08.04.
Jolán Takács 29.01.
Sándor Bartal 30.01.
Lajos Kádasi 30.01.
László Tóth 31.01.
Judit Keszőce 01.03.
Ildikó Bauer 07., 8., 12., 14. 02. 07., 20.
Veronika Košťalová 11.02.
Anita Dudás 11.02.
Renáta Pálešová, 18.02.
Albert Lučanský, 22.02.
Norbert Molnár 28.02. 15.03.
Erika Szilinszky 01.03. 26.07.
Tünde Szabó 05.03.
Gábor Oros 07.03.
Péter Rác 07.03. 01., 21.05. 06.06. 15., 16. 08.
Imre Pán 08.03.
Erika Mózes 12., 14. 08.04.
Anita Czafik 12.03. 08.04.  06.05.
Réka Tapolcsányi 18.03.
Mihály Tóth 19.03. 05.06.
Ágnes Geröly 21.03.
Tihamér Lelovics 22.03.
Zsuzsa Vida 22.03. 10., 16.04.
Balázs Kovács 25.03. 09.07.
András Halgas 27.03.
Csilla Kürti 28.03.
Zsuzsa Kovalcsik 02.04.
Aranka Kocsis 02., 04., 22.04. 22.11.
Péter Barna 09.04.
Ramóna Cseh 16.04.
Lilla Kósa 16.04.
neuvedený 17.04.
Péter Miklósi 22.04.
Bianka Boda 26.04.
Bernadett Derzsi 26.04.
László Kopasz 22.05.
Sándor Brányik 11.-13. 06. 04., 11.–12., 25. 07. 01.08. 11., 12., 18.–20., 25., 26. 09. 01., 9–10., 15.,17.,22.–24.10. 5.–7., 12.–15., 19.–20. 11. 03.–05.,11.–12., 12.
Vince Lelkes 04.–05., 11.,19.–20.06. 08., 16.08. 05., 12., 18.,24., 26.09. 01., 14., 22., 24.10. 06., 20., 21. 11.
Béla Angyal 10., 21. 06. 10.10. 03.12.
Anikó Hushegyi 18.–19. 06. 02.07. 02.09.
Szilvia Sármány 20.06. 05.12.
György Bándy 21.06.  02.09.
László Sipos 25.06.
Mária Csízik 01.07.
Zsófia Nagy 01.07.
Szilvia Sipos 09.,15., 16., 19., 23.07. 15.08. 09., 12., 19. 09. 14.10.
Klaudia Körtvélyesi 11.07.
Olga Bevilagua 16.07.
neuvedený 30.07.
Ágnes Kovács 07.08.
Ferenc Kulcsár 09.08.
Katalin László Horváth 12.08.
Péter Lőrincz 12.08.
Miroslav Michela 13.08.
Laura Jánoska 22., 27.08.
Emese Varga 22.08.
Viktória Medík 26.08. 02.09.
Ilona Berényi 02.09.
Tímea Bugár 03., 18.09. 04.10.
Lajos Horváth 03.09.
neuvedený 04.09.
Géza Dunajszky 05.09.
Edit Valacsay 10.09.
Oszkár Lépes 11., 16., 19. 09.
Zsolt Nagy 17.09.
Gábor Jonás 18., 24.09. 22.10.
Imre Németh 23.09.
János Hushegyi 24.–25.09.
Tibor Végh 26.09.
Schrank? 01.10.
Judit Závodny 02.10.
Péter Juhász 25.10.
Tamás Csiba 25.10.
Annamária Valacsay 30.10.
István Iványi 08.11.
Tímea Szabó 22.11.
Lívia Fülöp 23.11.
Csilla Koncz 02., 10.12.
Klaudia Szekeres 03.12.
Szilvia Krajcsovics 03.12.
Gyula Csuka 05., 12.12.
Erika Nagy 13.12.

Digitalizácia, internet

Digitálne archívy a databázy

 

Digitalizácia denníka Új Szó

Vedúci programu: László Konkoly

Spolupracovníci: László Végh, Örs Orosz, Mihály Szamák, Ádám Tuba

Hlavným cieľom projektu je digitalizácia všetkých vydaných čísel denníka Új Szó od začiatkov až po dnešok. Zbierka v knižnici Bibliotheca Hungarica je pravdepodobne jediná, v ktorej sa nachádzajú všetky čísla denníka, preto považujeme uchovanie a internetové sprístupnenie tohto dedičstva, ktoré v sebe nosí kultúrny život Maďarov na Slovensku, za veľmi dôležité.

Bádateľská knižnica považuje už od svojho založenia za svoju najväčšiu úlohu zbieranie periodík a iných príležitostných publikácií vydaných v (Česko)Slovensku. Okrem digitalizácie denníka Új Szó sa plánuje aj spracovanie iných dôležitejších týždenníkov.

Po viacročnej práci sa ukončila digitalizácia všetkých čísel denníka Új Szó vydaných v rokoch 1948 až 2010.

Spracovanie Új Szó sa udialo v dvoch fázach:

2012

 • v roku 2012 sa dokončilo skenovanie stránok (pomocou skeneru EPSON A3 typu GT20000)
 • rozlíšenie bolo nastavené na 600 dpi a naskenovaný materiál bol uložený vo formáte PDF

2013

 • v druhej fáze sa uskutočnilo rozpoznanie textov (OCR), ktoré sme dosiahli pomocou dvoch výkonných počítačov (min. štvorjadrové i7) a softvéru Abby Fine Reader
 • poslednou fázou projektu je publikovanie a uverejnenie na internete

 

Digitalizácia časopisu Irodalmi Szemle

Vedúci programu: László Végh

Spolupracovníci: Örs Orosz, László Konkoly, Mihály Szamák, Ádám Tuba

Hlavným cieľom projektu je digitalizácia všetkých čísel časopisu Irodalmi Szemle od začiatkov až do dnešných dní.

Digitalizáciu zrealizovala firma Arcanum a rozpoznanie textov Fórum inštitút pre výskum menšín. Do konca roka 2013 bol spracovaný celý materiál, do marca 2014 sa dostane do Databázy Maďarov na Slovensku.

 

Digitalizované knihy

Vedúci programu: László Végh

Spolupracovníci: Beáta Sebő, Mihály Szamák, László Konkoly

Digitalizácia na Slovensku vydaných maďarských príručiek a ich uverejnenie na internete.

V roku 2013 sa digitalizovalo 175 maďarských príručiek vydaných na Slovensku, čo sa udialo v rámci dvoch projektov. Väčšiu časť (136 kníh) digitalizovala firma Arcanum v rámci jedného maďarského projektu, ostatné zdigitalizoval Fórum Inštitút pre výskum menšín v rámci programu Biblionet (39 kníh, 10500 strán).

Časť z kníh je dostupná na webovej stránke http://www2.arcanum.hu/2011/ a ďalšia časť na http://biblionet.foruminst.sk/jadox/portal

Digitálny fotoarchív Maďarov na Slovensku

Vedúci programu: László Konkoly

Spolupracovníci: László Végh, László Szeder

V archíve Fórum inštitútu pre výskum menšín (Bibliotheca Hungarica, Etnologického centra) sa nachádza obrovská zbierka digitálnych fotografií, diapozitívov a fotografických negatívov, ktorá je výsledkom dlhoročného zbierania. Súčasťou zbierky je pozostalosť viacerých známych fotografov a verejne činných osobností (Sándor Prandl, György Lipcsei, László A. Arany, György Gyökeres atď.), okrem toho aj zbierka fotografií viacerých inštitútov a občianskych organizácií (Fórum inštitút, Etnologické centrum – Etnografická zbierka fotografií, Archív drobných sakrálnych pamiatok, Csemadok, Komorný ľudový tanečný súbor Szőttes, Svaz maďarských studentů KAFEDIK), ale aj fotografie súčasných fotografov so spoločenskou, politickou a kultúrnou témou (Tibor Somogyi, Gábor Kiss, Jenő Görföl, András Takács atď.). Usporadúvanie a spracovávanie tohto materiálu sa uskutočňuje už roky.

Internetová databáza sa nachádza na webovej stránke inštitútu pod položkou „Kép-Hang” na nasledujúcich adresách:

Veľkosť digitalizovanej zbierky je približne 200 tisíc záberov. Momentálne sa v internetovej databáze nachádza 26 tisíc obrázkov, v troch rôznych rozlíšeniach (100px, 500px, pri digitálnych záberoch v závislosti od rozlíšenia fotoaparátu (pixelov) a pri skenovaných záberoch v závislosti od nastaveného dpi). Internetová databáza obsahuje okrem zbierky Fórum inštitútu pre výskum menšín aj fotoarchívy organizácií (inštitúcií) pripojených k portálu Databázy Maďarov na Slovensku (Csemadok, Szőttes KNE, Zoboralja.sk, Mesto Šamorín – Somorja Város, atď.)

Rozširovanie fotoarchívu je stálou činnosťou.

 • selekcia a tematické triedenie CD nosičov obsahujúcich fotografie a digitálne obrázky
 • digitalizácia a skenovanie fotiek
 • doplnenie obrázkov do databázy – cez administráciu nachádzajúcu sa na www.foruminst.sk
 • archivácia pôvodných nosičov (tematicky roztriedených) v archíve
 • archivácia digitálnych fotografií (tiež tematicky roztriedených) na DVD nosičoch v archíve digitalizačného centra
 • vytvorenie monitorovacieho systému internetového fotoarchívu s vyhľadávaním pomocou kľúčových výrazov, vyhotovenie štatistík
 • vytvorenie možnosti tagovania a komentovania obrázkov nachádzajúcich sa na internete

Zbierka pohľadníc

Vedúci programu: László Végh

Spolupracovníci: László Konkoly, Örs Orosz

Dôležitou súčasťou archívu je zbierka asi 5000 starých a súčasných pohľadníc. Zbierka sa rozširuje nákupmi na burzách pohľadníc a od súkromných zberateľov. Dokumentuje zmeny miest a dedín (v prvom rade v oblastiach obývaných Maďarmi) po roku 1918. Zvláštny význam majú pohľadnice znázorňujúce pamiatky a pamätné miesta s maďarskou súvislosťou (sochy honvédov, Kossuthove, Petőfiho sochy, milenárne pamätné sochy). Z pohľadu výskumu miestnej histórie je to veľmi významná dokumentácia (doteraz) asi 100 miest a obcí na Slovensku.

https://adatbank.sk/kepeslapok/a-forum-kisebbsegkutato-intezet-kepeslapgyujtemenye/

 

Internetové bibliografie, registre, knižničné katalógy

Vedúci programu: László Konkoly

Spolupracovníci: László Konkoly, Ilona L. Juhász, Attila Simon

Jednou z hlavných výskumných činností Fórum inštitútu pre výskum menšín je zostavenie a publikácia rôznych bibliografií a registrov. Aj jednu z hlavných báz internetového portálu fungujúceho od roku 2007 – Databázy Maďarov na Slovensku – tvoria bibliografie, registre a knižničné katalógy. Doteraz bolo v rámci série Miscellanea Bibliothecae Hungaricae vydaných deväť bibliografií v knižnej podobe, všetky sa nachádzajú aj v Databáze. Okrem publikovaných bibliografií sa v Databáze nachádza aj výberová bibliografia dejín Maďarov na Slovensku (z obdobia rokov 1990 až 2008), ďalších osem menších bibliografií a štyri registre. Na webovej stránke sa nachádza aj kompletný stav knižnice Bibliotheca Hungarica a komárňanského Etnologického centra, a to vo forme knižných katalógov s možnosťou vyhľadávania. Dopĺňanie bibliografií je stálou činnosťou.

Internetové databázy sa dajú nájsť na webovej stránke inštitútu pod názvami „Bibliográfiák”, „Repertóriumok”, „Könyvtárkatalógusok” na nasledujúcich adresách:

 • https://adatbank.sk/bibliografiak/
 • https://adatbank.sk/repertoriumok/
 • http://hunteka.foruminst.sk/
 • https://adatbank.sk/kepeslapok/a-forum-kisebbsegkutato-intezet-kepeslapgyujtemenye/

Dátové úložiská

Vedúci programu: László Konkoly

Spolupracovníci: Melinda Roncz

Cieľom projektu je internetové spracovanie rôznych zbierok nachádzajúcich sa v knižniciach a archíve inštitútu.

Internetová databáza sa nachádza na webovej stránke inštitútu v menu pod názvom „Adattárak” na nasledujúcej adrese: https://adatbank.sk/leveltari-gyujtemenyek/

https://adatbank.sk/konyvtar/konyvtari-gyujtemenyek/

Zoznam zbierok:

 • CD zbierka
 • Videokazety
 • Malé tlače
 • Katalógy výstav výtvarného umenia
 • Kalendáre
 • Plagáty
 • Diplomové práce
 • Periodiká vydané v Maďarsku
 • Periodiká v slovenskom jazyku
 • Etnografická databáza

 

Audioarchív

Vedúci programu: Ádám Tuba

Spolupracovníci: László Konkoly

Audioarchív obsahuje zvukový materiál nahraný na podujatiach Fórum inštitútu (konferencie, prezentácie kníh, odborné diskusie), ďalej Inštitútom zhotovené materiály „Oral history”, zvukové nahrávky zhotovené v rámci rôznych prieskumov, zvukové materiály odznené v maďarskom vysielaní Slovenského rozhlasu a iné materiály, ktoré sa nachádzajú v priestoroch archívu.

 

Internetové portály a webové stránky

Webová stránka Fórum inštitútu

Vedúci programu: László Konkoly

Spolupracovníci: Sándor Laczkó, Melinda Roncz, Krisztina Lelovics

Úloha Fórum inštitútu pre výskum menšín sa v civilnej a verejnej sfére Maďarov na Slovensku zvyšuje z roka na rok. Jeho širokospektrálne programy, rozširujúca sa činnosť a koordinačná úloha vo verejnej sfére opodstatňujú fungovanie samostatnej webovej stránky, ktorá kladie dôraz na komunikáciu s partnermi a širšou verejnosťou. Do roku 2013 bol Inštitút dostupný na spoločnej stránke s Databázou Maďarov na Slovensku. V súčasnosti je na webovej adrese foruminst.sk dostupná iba webová stránka Fórum inštitútu pre výskum menšín, a to v maďarskom aj slovenskom jazyku.

Táto webová stránka je dostupná na http://foruminst.sk

Výsledky:

2013

 • Naším cieľom bolo vytvorenie novej, modernej webovej stránky, ktorá prezentuje činnosti Inštitútu, jeho štruktúru, publikácie, podujatia a jeho výskumné programy.
 • K našim ďalším plánom patrilo objaviť sa ako samostatný profil na sociálnej sieti a v jednotlivých sociálnych médiách (Facebook, Google+, Twitter, atď.), v ktorých sme boli prítomní aj doteraz v rámci jednotlivých koordinovaných činností (kampaň Sčítania obyvateľstva 2011, Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku – koordinačná inštitúcia (http://www.facebook.com/kerekasztal.org)), ale samostatne ešte nie.
 • Facebookový profil Inštitútu sa nachádza na adrese https://www.facebook.com/foruminst. Na konci roka 2013 mala facebooková skupina 566 členov.
 • Návštevnosť: návštevníci: 76216, jednotliví návštevníci: 53675, otvorenia stránok: 285197, denný priemer: 208
 • Vedľa webovej stránky Inštitútu sme na adrese eshop.foruminst.sk odštartovali kníhkupectvo, v ktorom sa dajú kúpiť všetky knihy a periodiká vydané Fórum inštitútom, v tlačenej podobe aj vo formáte PDF. V prípade platby cez službu PayPal systém umožní okamžité stiahnutie požadovaného PDF.
 • Návštevnosť: návštevníci: 4644, jednotliví návštevníci: 2944, otvorenia stránky: 15388, denný priemer: 13

Databáza Maďarov na Slovensku

Vedúci programu: László Konkoly

Spolupracovníci: Sándor Laczkó, Ádám Tuba

Partnerské inštitúcie: Real-Net, s.r.o., eNiton Enterprises, s.r.o., Arcanum, Budapest

Systematické zbieranie, spracovávanie a internetová publikácia informácií týkajúcich sa dejín, kultúry a spoločnosti Maďarov na Slovensku: bibliografie, lexikóny, štatistiky, zoznamy miestnych názvov, mapy, chronológie, hosťovské internetové stránky, výskumné databázy, ústavné katastre, literárna databáza, periodiká, tematické spoločenskovedné výskumné bloky, fotoarchív, archív linkov atď.

Fórum inštitút pre výskum menšín už roky pracuje na digitalizácii svojich knižničných a archívnych materiálov, respektíve na ich uverejnení na internete. Cieľom programu je to, aby sa ktokoľvek mohol dostať k týmto kultúrnym hodnotám. K tomu je potrebné pretvorenie databáz a vytvorenie vyhľadávačov a iných prostriedkov na internete.

Prvá verzia portálu fungovala od decembra 2007 do októbra 2013 v nami vyvíjanom rámcovom systéme. V uplynulom roku sa uskutočnilo úplné prepracovanie portálu a jeho prekonvertovanie na rámcový systém WordPress CMS. Databáza je prístupná už zo samostatnej webovej adresy https://adatbank.sk. V súčasnosti beží pod WordPress Multise, spolu so všetkými stránkami Inštitútu a stránkami niektorých partnerských inštitúcií. Pomocou Multisite sa dá ľahko vyriešiť výmena informácií medzi jednotlivými webstránkami, čo zabezpečuje integráciu dát do Databázy. Pomocou užívateľsky pohodlnej administrácie WordPress-u sa dá redigovať a dopĺňať každý obsah.

 

Štruktúra Databázy:

 1. Vedomostný archív
  1. Chronológia od roku 1918 do súčasnosti
  2. Lexikón Maďarov v (Česko)slovensku od roku 1918
  3. Inštitúcie (inštitúcie, organizácie, miestne organizácie a oblastné výbory Csemadok-u, obecné úrady, zdravotné inštitúcie)
  4. Menšinové zákony
 2. Obraz-Zvuk
  1. Zbierka pohľadníc
  2. Fotoarchív
  3. Zvukový archív
 3. Knižnica
  1. Knižničné zbierky (zbierka CD a videokaziet, zbierka periodík, diplomové práce, národnostné noviny)
  2. Bibliografie
  3. Repertóriá
  4. Knižničné katalógy (Bibliotheca Hungarica, Etnologické Centrum – Huntéka)
  5. Mediálny sklad
 4. Archív
  1. Pozostalosti
  2. Archívne zbierky (katalógy výstav výtvarného umenia, zbierka drobných tlačí, kalendáre, plagáty, zbierka etnologických dát)
  3. Dokumenty
  4. Spisy
 5. Mestá a obce (Zoznam miest a obci Slovenska)
 6. DigiTéka
  1. Digitalizované knihy
  2. Digitalizované periodiká
  3. Národnostná ročenka
  4. Mediálny sklad
 7. Podujatia (Podujatia organizácií Maďarov na Slovensku)

Výsledky:

2007

 • naštartovanie prvej verzie Databanky
 • Návštevnosť: návštevníci: 66361, jednotliví návštevníci: 49006, otvorenia stránky: 189594, denný priemer: 280 (od mája do decembra)

2008

 • Návštevnosť: návštevníci: 209433, jednotliví návštevníci: 149628, otvorenia stránky: 909253, denný priemer: 570

2009

 • Návštevnosť: návštevníci: 156693, jednotliví návštevníci: 107541, otvorenia stránky: 759345, denný priemer: 430

2010

 • v hodnotení Google od januára 2010 PageRank 6
 • od novembra 2010 sú niektoré naše databázy dostupné aj v slovenčine a v angličtine
 • Návštevnosť: návštevníci: 125088, jednotliví návštevníci: 87248, otvorenia stránky: 599010, denný priemer: 342

2011

 • Návštevnosť: návštevníci: 148212, jednotliví návštevníci: 101629, otvorenia stránky: 689975, denný priemer: 406

2012

 • Návštevnosť: návštevníci: 163860, jednotliví návštevníci: 114507, otvorenia stránky: 669070, denný priemer: 449

2013

 • Najdôležitejšou úlohou Centra digitalizácie a internetových databáz v roku 2013 bola prestavba portálu Databáza Maďarov na Slovensku pomocou najnovších internetových technológií. Popri neustálom rozširovaní obsahu sa dostalo na rad aj pretvorenie rámcového systému portálu a na oddelenie častí stránky Fórum inštitútu obsahujúce jeho činnosť a jeho štruktúru.
 • Starý rámcový systém až do zmeny vykonával svoju úlohu bezpečne, ale stal sa zastaralým. Výhodou otvorených systémov je to, že na nové internetové trendy reagujú oveľa rýchlejšie a preto sme sa rozhodli pre výmenu systému. Našou voľbou sa stal WordPress, najrozšírenejší rámcový systém s otvorenými zdrojovými kódmi.
 • Od októbra je portál dostupný na samostatnej webovej adrese adatbank.sk
 • Návštevnosť: návštevníci: 22522, jednotliví návštevníci: 16325, otvorenia stránky: 111205, denný priemer: 100 (od mája do decembra)

Mediálny sklad

Vedúci programu: György Frivolt

Spolupracovníci: László Konkoly, Ádám Tuba

Na Slovensku existuje veľký počet po maďarsky písaných, aj na internete dostupných alebo stiahnuteľných denníkov, týždenníkov, periodík, miestnych a regionálnych novín. Médiá kladú čoraz väčší dôraz na uverejnenie na internete a v rámci toho na dodávanie online správ cez RSS kanály. Cieľom projektu je v prvom rade systematické monitorovanie existujúcich kanálov, zbieranie jednotlivých správ a ich indexácia a vytvorenie jednotného vyhľadávacieho motora, ktorý dokáže vyhľadávať naraz aj v aktuálnych správach, ako aj v archívoch jednotlivých online novín. Neskôr by sme chceli databázu rozšíriť aj o digitalizované periodiká, ktoré sa nachádzajú v inštitúte.

Vyhľadávač je dostupný na adrese http://sajto.foruminst.sk.

Výsledky:

2011–2012

 • Testovacia fáza. V roku 2011 sa podarilo vyvinúť robotický zberný program (web scraper). V prvom kroku sme vyvinuli databázu obsahujúcu RSS kanály, ktorá je hocikedy rozšíriteľná. V súčasnosti máme v zozname približne 20 takých portálov, ktorých obsah sa denne alebo týždenne aktualizuje. Zbieranie správ je automatické. V rokoch 2011-2012 sa podarilo zaindexovať celý obsah internetových portálov Új Szó, Paraméter, Bumm a Felvidék.sk. To je celkovo 300 000 článkov.
 • Návštevnosť: návštevníci: 1273, jednotliví návštevníci: 922, otvorenia stránky: 3483, denný priemer: 5
 • (od marca do decembra 2012)

2013

Do konca roku 2013, po viacerých modifikáciách softvéru a grafiky bola odštartovaná nová verzia vyhľadávača. Databáza Mediálneho skladu obsahuje v súčasnosti 450000 článkov a denne sa rozširuje o ďalších 100 až 150 článkov.

Technický popis:

Zbieranie článkov a ich spracovávanie vykonáva jeden robotický program, ktorý neustále sleduje RSS kanály. Podstatou spracovávania je, že z načítanej stránky vyselektujeme obsahy a po modifikácii kódovania stránky uschováme metadáta súvisiace s článkami (web-scraping).

Prostriedkom indexácie jednotlivých metadát článku (adresa, opis, text, autor a dátum) je tzv. elasticsearch, čiže vyhľadávanie voľných textov.

 • Softvér má výlučne webový základ, na vývoj vyhľadávača sme použili rámcový systém Ruby on Rails, na grafickú stránku sme použili rámcový systém Zurb Foundation CSS. Stránka je v plnej miere responzívna (prispôsobuje sa rôznym veľkostiam obrazovky).
 • Návštevnosť: návštevníci: 2193, jednotliví návštevníci: 1918, otvorenia stránky: 4064, denný priemer: 6

 

Webová stránka Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku

Vedúci programu: Sándor Laczkó

Spolupracovníci: Géza Tokár, Örs Orosz, László Konkoly, Tamás Csambal, Ildikó Haraszti

Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku je otvorenou, od politických strán nezávislou, dobrovoľnou a neformálnou inštitúciou, ktorá je koordinačným fórom maďarských organizácií na Slovensku. Jeho organizátorom a správcom jeho webovej stránky je Fórum inštitút pre výskum menšín.

Webová stránka Okrúhleho stola funguje od roku 2011. Jej prvoradým cieľom je, aby fungovala ako komunikačný kanál medzi zastrešujúcou organizáciou a verejnosťou. Uverejňuje hlavne textové materiály, medzi ktorými môžeme nájsť postoje Okrúhleho stola, referáty o zasadnutiach Koordinačného výboru, odborné dokumenty, návrhy zákonov alebo iné rozbory. Okrem toho sa sem často dostávajú aj audiovizuálne materiály, za dva roky sme zhotovili a umiestnili sem 42 videí.

V roku 2013 sa webová stránka Okrúhleho stola rozšírila o ďalšie časti.

Svoju činnosť začal Tlačový pozorovateľ, ktorý je zberným miestom článkov týkajúcich sa záležitostí Maďarov na Slovensku. Náš spolupracovník denne kontroluje tieto médiá a linky zhromažďuje na jedno miesto. Umožnili sme online prihlasovanie do odbornej komisie, vďaka čomu sme našli nových externých spolupracovníkov. Dali sme sem časť fotografií zo série výstav Jazyk je srdcom národnostnej menšiny. Umiestnili sme sem zoznamy aktuálnych petícií a iniciatív. Pripravili sme takú informačnú stránku, ktorá sumarizuje činnosti Okrúhleho stola, ako aj to, aká je tá ideálna situácia, o ktorú sa svojou prácou snaží.

Popri tom sme zabezpečili aktívnu prítomnosť vo verejných médiách. Okrúhly stôl je dostupný na Facebook-u, Twitteri, na YouTube a aj na Google plus.

Výsledky:

V roku 2012 bola zhotovená webová stránka predstavujúca činnosti Okrúhleho stola, ktorá je dostupná na adrese kerekasztal.org. Stránka je súčasťou skupiny webových stránok pod správou Fórum inštitútu, ktorú obsluhuje WordPress.

Štruktúra stránky:

 1. O nás:
  1. Členské organizácie
  2. Partneri
  3. Profily
  4. Zhrnutie činností Okrúhleho stola – jeden samostatný povrch, na ktorom sa dá nájsť všetko, čo je potrebné vedieť o Okrúhlom stole
  5. F.A.Q. (Časté otázky)
  6. Kontakty
 2. Aktuálne
  1. Správy
  2. Zasadnutia ústredného výboru
  3. Diskusné témy
  4. Dokumenty
  5. Putovná výstava – dvojjazyčnosť
  6. Petície a iniciatívy
 3. Odborná práca
  1. Služba právnej pomoci – Jogsegely.sk
  2. Hospodársky výbor
  3. Madari.sk – informačný portál v slovenskom jazyku, kde sa dá nájsť všetko, čo treba vedieť o Maďaroch na Slovensku
  4. Rovnoprávnosť žien
 4. Tlačový pozorovateľ – viac než 1300 článkov súvisiacich s témou, ktoré vyšli v tlači alebo na internete

Videá – krátke videoodkazy o aktuálnych témach.

 

Madari.sk

Vedúci programu: Sándor Laczkó

Spolupracovníci: László Konkoly, Pál Ryšavý

Madari.sk je takým informačným portálom, ktorý poskytuje informácie o Maďaroch na Slovensku v slovenskom jazyku. Jeho prvoradým cieľom je, aby sa stal takým informačným kanálom, cez ktorý sa prezentujú populárnovedecké, odborné a vedecké materiály o Maďaroch na Slovensku.

Webovú stránku sme rozdelili na tri časti:

 1. Magazín
 2. Otázky a odpovede
 3. Publikácie

Magazín má v prvom rade populárnovedecký charakter, v súčasnosti pracuje s ôsmymi rubrikami (ktoré v budúcnosti rozšírime).

Cieľom rubriky Otázky a odpovede je, aby formuloval a dal odpovede na tie stereotypy a mýty, ktoré hlásajú jednotlivci väčšinovej (t.j. slovenskej) časti spoločnosti o národnostných menšinách. Odpovede sú krátke a redaktori sa ich snažia sformulovať čo najjednoduchšie. Zo skúsenosti vieme, že v rôznych internetových fórach slúžia ako skvelý diskusný materiál.

Rubrika Publikácie v sebe zahŕňa všetky po slovensky písané vedecké publikácie, ktoré napísali Maďari na Slovensku. Cieľom tejto rubriky je v prvom rade to, aby sa zosumarizovali všetky písomnosti vydané v minulosti a aby sa stali vyhľadávateľnými.

Stránka začala svoju činnosť v septembri 2012, s podobnou štruktúrou, ale s jednoduchým dizajnom. O pol roka neskôr redakcia stránky prehodnotila situáciu a v prvej polovici roku 2013 dostala novú podobu, vďaka čomu sa jej návštevnosť zviacnásobila. V roku 2013 čítalo portál viac než 70 000 ľudí.

V súčasnosti sa články na webovej stránke nedajú komentovať, ale na facebookovej stránke projektu áno, diskusie sú tu pomerne časté a vo väčšine prípadov sa odohrávajú v kultivovanej a konštruktívnej podobe.

Štruktúra stránky je prehľadná a ľahko sa v nej vyhľadáva. V zalamovaní textov dostávajú priestor veľké obrazy, ako aj rôzne informácie sprostredkujúce textové boxy. Na konci každého záznamu sa nachádzajú odporúčané články redaktora, ktoré sú v každom prípade súvisiace s témou. Náš systém okrem toho na základe obsahu automaticky vyhotovuje zoznam súvisiacich záznamov.

Šéfredaktor: Liliana Bolemant, mail: liliana.bolemant@madari.sk

Zodpovedný redaktor rubriky Otázky a odpovede: Géza Tokár, mail: info@madari.sk

Administrátor: Sándor Laczko, László Konkoly, Pál Ryšavý

Prevádzkovateľ: Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku

E-mail: info@madari.sk

Výsledky:

2012

 • Návštevnosť: návštevníci: 28560, jednotliví návštevníci: 21507, otvorenia stránky: 83981, denný priemer: 240 (od septembra do decembra)

2013

 • Do konca roka takmer 200 záznamov v rubrike Magazín a 100 záznamov v rubrike Otázky a odpovede
 • Návštevnosť: návštevníci: 71039, jednotliví návštevníci: 53089, otvorenia stránky: 146176, denný priemer: 195

 

Webová stránka Služby právnej pomoci

Vedúci programu: Sándor Laczkó

Spolupracovník: László Konkoly

Služba právnej pomoci je odbornou dielňou Analyzačného centra fungujúceho pri Okrúhlom stole Maďarov na Slovensku. Svoju činnosť začala o februári 2010 reakciou na sprísnený zákon o štátnom jazyku. Neskôr rozšírila svoj profil aj o iné odborné oblasti (sčítanie obyvateľstva, preklad zákonov, otázky vzdelávania, hospodárske otázky, právne postavenie menšín, dvojité občianstvo atď.)

Služba právneho poradenstva sa do dnešného dňa stala takou civilnou odbornou dielňou, ktorá vie dať odborné odpovede na aktuálne a dlhodobé témy a problémy maďarskej menšiny na Slovensku. Je otvorenou, dobrovoľnou a na civilných základoch fungujúcou dielňou a k jej práci sa môžu pripojiť aj iní odborníci.

Stránka jogsegély.sk pozbierala a zosystematizovala všetky zákony, ktoré majú reštriktívny vplyv, alebo majú vplyv na používanie jazyka atď. Maďarov na Slovensku (alebo iných národnostných menšín). Na webovej stránke sa nachádzajú aj maďarské preklady slovensky písaných zákonov a medzinárodné dokumenty.

Zvláštnu sekciu tvoria Otázky a odpovede, ktoré dávajú praktické rady pre konkrétne prípady. Zabezpečili sme možnosť pýtania sa aj pre používateľov. Otázky sa dajú rozdeliť na nasledujúce tematické okruhy:

 • Otázky a odpovede týkajúce sa používania jazyka
 • Otázky a odpovede týkajúce sa štátneho občianstva
 • Maďarskí štátni občania na Slovensku

Služba právnej pomoci umožňuje, aby ľudia nahlásili prípady, keď ich postihne diskriminácia kvôli ich národnosti.

 

Výsledky:

2010

 • Webová stránka Služby právnej pomoci začal svoju činnosť, je dostupná na adrese jogsegely.sk. Pri vývoji webovej stránky sme použili rámcový systém WordPress.
 • Návštevnosť: návštevníci: 2231, jednotliví návštevníci: 1142, otvorenia stránky: 14567, denný priemer: 8 (od apríla do decembra)

2011

 • Návštevnosť: návštevníci: 8608, jednotliví návštevníci: 6111, otvorenia stránky: 27753, denný priemer: 23

2012

 • Návštevnosť: návštevníci: 8329, jednotliví návštevníci: 6441, otvorenia stránky: 22196, denný priemer: 22

2013

 • Návštevnosť: návštevníci: 10885, jednotliví návštevníci: 9479, otvorenia stránky: 21474, denný priemer: 29

Info-flow.sk

Vedúci programu: László Konkoly

Spolupracovníci: Myrtil Nagy

Cieľom programu je vytvoriť elektronický portál a databázu v rámci cezhraničnej spolupráce pre službu samospráv Bratislavského regiónu na oboch stranách hranice a zabezpečiť spoluobčanom poskytovanie informácií v rodnom jazyku.

Cieľ projektu: zabezpečenie dobrej slovensko–maďarskej spolupráce a jazykovej priechodnosti v aglomerácii Bratislavy so silnou slovenskou väčšinou, s pomocou takej databázy, respektíve portálu, ktorý zmierňuje miestami sa vyskytujúcu hospodársku a spoločenskú izolovanosť miestneho obyvateľstva vyplývajúcu z neznalosti jazyka.

Stránka je zo slovenskej strany dostupná na adrese info-flow.sk a z maďarskej strany na info-flow.hu. Slovenská je súčasťou skupiny webových stránok pod správou Fórum inštitútu, ktorú obsluhuje WordPress.

Úloha Fórum inštitútu v projekte: vytvorenie spravodajského portálu v maďarskom jazyku pre maďarských obyvateľov samospráv dunajskostredského regiónu, ktorý na základe vytvorených databáz informuje o nasledujúcich témach:

 1. Inštitúcie
  1. Inštitúcie, organizácie
  2. Obecné úrady
  3. Zdravotnícke inštitúcie
  4. Sociálne poisťovne
 2. Tlače – databáza maďarsky písaných samosprávnych, verejnoslužobných tlačí
 3. Právne normy dotýkajúce sa menšín
 4. Zoznam obcí – formuláre, zoznam organizácií, organizácie Csemadoku, google mapa
 5. Turistické atrakcie

 

BiblioNet

Vedúci programu: Beáta Sebő

Spolupracovníci: László Konkoly, Myrtil Nagy

Prvýkrát dochádza k spolupráci takých knižníc, ktorá znamená koordináciu odbornej spolupráce knižníc prihraničnej oblasti, zosúladenie technického vývoja, internetovej dostupnosti a odbornej a systematickej digitalizácie literatúry týkajúcej sa daného regiónu.

Hlavným cieľom projektu je:

 • posilnenie kontaktov medzi obyvateľmi obcí prihraničnej oblasti pomocou nástrojov kultúry;
 • posilnenie kontaktov knihovníkov v prihraničnej oblasti, vytvorenie odborných kompetencií na úrovni očakávaní 21. storočia pomocou konferencií, workshopov a návštev s cieľom výmeny skúseností;
 • uskutočnenie on-line súťaže na portáli Kisalföldi Tudástár medzi národmi o kultúrnych pamiatkach a o miestnej histórii regiónu.

Ďalším cieľom projetu je to, aby

 • sa čitatelia dostali k čo najširším okruhom knižničných zbierok
 • boli zdigitalizované a na internete sprístupnené tie obsahy nachádzajúce sa v knižniciach, ktoré súvisia s regiónom
 • sa organizovali odborné stretnutia predovšetkým pre obecné knižnice regiónu
 • sa vzájomne spoznali knihovníci a oboznámili sa s prácou iných
 • sa uskutočnil technický vývoj a digitalizácia súvisiacej literatúry

Na dvoch stranách hranice môžeme nájsť dôležité verejné zbierky, ktoré boli doteraz pre obyvateľov druhého štátu nedosiahnuteľné. Využitím možností internetu a prípravou pracovníkov knižníc sa táto bariéra bude dať v budúcnosti odstrániť. Pomocou moderných softvérov sa otvára možnosť zosieťovania dvoch hlavných inštitúcií a sprístupniť digitálne obsahy v spoločnom systéme, ktoré budú vyhľadávateľnými. Výsledkom projektu budú jednotné digitalizačné a spracovateľské postupy a bude umožnené, aby bol obsah digitálneho repozitória dostupný aj v európskej digitálnej knižnici, v Europeane.

Projekt je teda jednak rozvojom humánnej pracovnej sily, na druhej strane sa zameriava na vývoj technického charakteru. Ich zosúladenie a efektívne využitie bude slúžiť čitateľom (v prvom rade mladšej generácii), respektíve dokumenty týkajúce sa poznania regiónu budú dostupné zo všetkých kútov sveta.

Výsledky projektu:

–      Spolupráca medzi knižnicami – odborné vzdelávanie pracovníkov knižníc prihraničnej oblasti. Došlo k usporiadaniu štyroch workshopov:

 • 27. novembra 2012 sa usporiadal workshop v Šamoríne, na ktorom dostalo priestor predstavenie Spoločného Katalógu (Közös Katalógus) z portálu Kisalföldi Tudástár (KITUD), objasnenie možností vyhľadávania v ňom a možností pripojenia k spoločnému katalógu; ďalej ukážka databázy osobností regiónu Kisalföld župnej knižnice (Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár) a používania jeho vyhľadávača OPAC, ale aj ukážka repozitória Fórum inštitútu pre výskum menšín.
 • 13. decembra 2012 sa usporiadal workshop v Győri s nasledujúcimi témami: vytváranie elektronických dokumentov, ich spracovávanie a sprístupnenie; digitalizácia a spracovávanie kníh a iných dokumentov, ich sprístupnenie na internete a budovanie knižníc v systéme Jadox.
 • 26. marca 2013 sa usporiadal workshop v Šamoríne. Jeho témami boli: prezentácia wiki župy Győr-Moson-Sopron prístupného na portáli KITUD, pravidlá zhotovovania hesiel; vytváranie, ošetrovanie, spracovanie a sprístupňovanie elektronických dokumentov, regulácia pracovných procesov; vývoj portálu KITUD a jeho použiteľnosť na Slovensku.
 • 28. novembra 2013 sa usporiadal workshop v Győri. Jeho témami boli: prezentácia nových služieb portálu KITUD, medziknižničná výpožička cez portál; nové služby digitálnej knižnice župnej knižnice Dr. Pála Kovácsa a Spoločenského priestor v Győri(JaDox); Europeana – bezplatná digitálna knižnica Európy a možnosti pripojenia.

23. apríla 2013 sa v Šamoríne uskutočnila odborná konferencia digitálnych knižníc, kde sa pre širšiu verejnosť (asi 50 osôb) konala prednáška o rozvoji úrovne čítania a chápania textu (Zsuzsanna Szívósné Vásárhelyi); boli sme informovaní ohľadom bibliografického spracovania maďarských tlačových produktov na Slovensku a o projekte „Digitálna knižnica, digitálny archív” (DIKDA) Slovenskej národnej knižnice (Zsuzsanna Bereck); o úlohe digitalizácie vo výskume miestnej histórie, a o digitálnej pamäti (Attila Nagy); o využití Databázy Maďarov na Slovensku v praxi na oboch stranách hranice (László Konkoly).

Na oboch stranách Dunaja – usporiadala sa 5 týždňov trvajúca dvojjazyčná on-line súťaž o kultúrnych pamiatkach a miestnej histórii. Do súťaže sa zaregistrovalo 86 účastníkov. Výhercovia sa 22. júna 2013 zúčastnili spoločného výletu a pozreli si najdôležitejšie kultúrne pamiatky dvoch regiónov.

Rozšírenie služieb portálu KITUD a jeho preklad do slovenčiny.

Vytvorenie a sprevádzkovanie Podunajského spoločného katalógu. Katalóg v tejto chvíli obsahuje desať bibliografických rekordov spolu s údajmi exemplárov. Vo vyhľadávači je okrem jednoduchého a zložitého vyhľadávania aj možnosť prezerania. Online prístup: http://kitud.kkmk.hu/web/guest/katalogus

Na webovej stránke Digitálnej knižnice Fórum inštitútu pre výskum menšín sa nachádza 39 publikácií o Žitnom ostrove (viac než 10 000 strán) a sú vyhľadávateľné aj s metadátami v elektronickom vyhľadávacom systéme JaDox. Prístup: http://biblionet.foruminst.sk.

Digitalizované dokumenty dvoch partnerov sú prístupné na webových stránkach inštitúcií a takisto z Podunajského spoločného katalógu. Medzi tlačovými materiálmi je možné vyhľadávať ročníky ako aj jednotlivé čísla periodík Somorja és vidéke (Šamorín a okolie), Győri Közlöny a Szabad Polgár. Systém umožňuje aj celotextové vyhľadávanie digitalizovaných obsahov.

Prístup k Digitálnej knižnici z webových stránok župnej knižnice Dr. Pála Kovácsa a Spoločenského priestoru v Győri: http://katalogus.kkmk.hu/jadox/portal

Záverečná konferencia sa usporiadala 10. decembra 2013 v Šamoríne a zúčastnilo sa jej približne 50 ľudí. Dostali sme na nej resumé o zrealizovaných výsledkoch. Judit Mennyeiné Várszegi, vedúca vedeckého, miestopisného a zbierkového oddelenia Župnej knižnice Dr. Pála Kovácsa a Spoločenského priestoru v Győri hodnotila výsledky dosiahnuté pri spolupráci knižníc v rámci projektu. Predstavila nový vyhľadávací povrch Podunajského katalógu. Áron Bustya, spolupracovník segedínskej firmy Mongus Kft. predstavil vývoj softvérov oboch partneroch. Tolnai Gáborné, vedúca oddelenia digitálnych služieb Župnej knižnice v Győri nás oboznámila s digitalizačnými procesmi a výsledkami zrealizovanými na győrskej strane. László Végh, riaditeľ knižnice Bibliotheca Hungarica hovoril o priebehu digitalizácie a jej výsledkov na šamorínskej strane. Judit Mennyeiné Várszegi a József Horváth, zástupca riaditeľa Župnej knižnice v Győri zhrnuli udalosti 5 týždňov trvajúcej on-line súťaže, ako aj program výhercov súťaže vo forme výletu.

Na konci konferencie partneri rokovali o využití výsledkov projektu Biblionet na oboch stranách hranice.

O projekte sa vyhotovil aj leták, na ktorom sa nachádzajú dôležitejšie informácie a kontakty, ako aj krátky návod pre pracovníkov knižnice o používaní Spoločného podunajského katalógu.

http://biblionet.foruminst.sk/jadox/portal/


Publikácie, WEB

Publikácie sa dajú kúpiť v papierovom, alebo elektronickom formáte v kníhkupectve Fórum inštitútu pre výskum menšín na internete: https://eshop.foruminst.sk/

Knihy, monografie

L. Juhász Ilona: A harmincnégyes kőnél… Haláljelek és halálhelyjelek az utak mentén.[Pri kameni 34… Znaky smrti, znaky miest úmrtia pri cestách.] Somorja 2013, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 246 p. (v maďarčine)

Tóth Károly (szerk.): A kisebbségi és nyelvi jogok Szlovákiában. Jogsegélyszolgálat 2009–2011. Nyelvi jogok I. [Právne poradenstvo 2009—2011. Jazykové práva I.] Somorja 2013, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 584 p. (v maďarčine, v slovenčine)

Zuzana Lampl: Sociológia Maďarov na Slovensku 1. zväzok. Slovenský a Maďar. [A szlovákiai magyarok szociológiája. 1. kötet. Szlovákiai és magyar.] Šamorín 2013, Fórum inštitút pre výskum menšín, 246 p. (v slovenčine)

Attila Simon: Az elfeledett aktivisták. Kormánypárti politika az első Csehszlovák Köztársaságban. [Zabudnutí aktivisti. Provládna maďarská politika v prvej Československej republike]. Somorja 2013, Nostra Tempora 19, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 224 p. (v maďarčine)

 

Periodiká

Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2013/1–4

Fórum spoločenskovedná revue 2013 [Fórum Társadalomtudományi Szemle], slovenské číslo

 

Ročenka

Acta Ethnologica Danubiana 2013.

 

Webové stránky

 • http://www.foruminst.sk
 • https://eshop.foruminst.sk/
 • http://www.adatbank.sk
 • http://www.sociography.eu
 • http://biblionet.foruminst.sk
 • http://sociography.eu/
 • http://www.frontier-value.eu
 • http://www.kerekasztal.org
 • http://www.jogsegély.sk
 • http://www.madari.sk

 

Zoznam publikácií spolupracovníkov – 2013

 

Borisz Baranyovics

–     Konferencia Aktuálne otázky folkloristiky v strednej Európe. Slovenský národopis 61, 2013/2, 190–192. p.

 

László Gyurgyík

–      The demographic trends of the ethnic Hungarian population of Slovakia in light of the 2011 census to the present. Minority Studies 15. 53–68. p.

–      A szlovákiai magyarság népesedési folyamatai a 20. században. Univerzita J. Selyeho – Monographiae Comaromiensis 10. Selye János Egyetem.

 

Ilona L. Juhász

–      A harmincnégyes kőnél… Haláljelek és halálhelyjelek az utak mentén. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Etnológiai Központ 2013, 244 p.

–      Brassótól Ipolyságra. Erdélyi menekültek az 1. világháború idején Ipolyságon és környékén. Fórum Társadalomtudományi Szemle 15 (2013) 4 p.

–      „Terepkutatás“ az interneten – módszerek és lehetőségek. A Halloween példája. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 111–135. p.

–      A komáromi zsidó temető és emlékezés az elhunytakról. In Mozaikok a komáromi zsidóság történetéből. Paszternák András–Paszternák Tamás szerk. Komárom: Komáromi Zsidó Hitközség 2013, 8–29. p.

–      Sobáš a svadba v cintoríne. Fórum spoločenskovedná revue 2013, 141-156. p.

–      Pályakép. Interjú a hatvanéves B. Kovács Istvánnal. Fórum Társadalomtudományi Szemle 15 (2013) 2. sz,, 129–145. p.

–      A kitelepítés és a lakosságcsere emlékezete. Új Szó, Szalon 2013. április 27., 11. p.

–      Szent Bálint ünnepének térhódítása. Vasárnap 2013/7.sz., 14–15-p.

–      Jahrbuch für Europäische Ethnologie. Ungarn. Hrsg. von Heidrun Alzheimer–Sabine Doering-Manteuffel–Daniel Drascek–Angela Treiber. Dritte Folge 8. Paderborn–München–Wien–Zürich: Verlag Ferdinand Schoningh 2013, 352 p. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 209–210. p.

–      Emlékezet – történelmi tudat – marginalizáció – identitás (Paměť – historicke vědomí – marginalizace – identita). Prága, 2013. szeptember 23–24. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 232–233. p.

 

Zsuzsanna Lampl

–      Sociológia Maďarov na Slovensku. 1. zväzok. Slovenský a Maďar. [A szlovákiai magyarok szociológiája. 1. kötet. Szlovákiai és magyar.] Somorja 2013, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 246 p. (v slovenčine)

–      Polievka (z) domácej sliepky. Dunaszerdahely 2013, Lilium Aurum, 170 p. (v slovenčine)

–      A szlovákiai magyarok nyelvhasználata 2011-ben. In Nyelvi jogok I. Tóth Károly szerk. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2013, 77–95. p.

–      Jazyková prax Maďarov na Slovensku v roku 2011. Fórum spoločenskovedná revue 2013, 59–75. p.

–      Székely, Levente (ed.): Magyar ifjúság 2012 – Maďarská mládež 2012. Budapest: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2012, 356 p. In: www.casopispedagogika, 2014/1, 153–154. p. (recenzia)

–      (Red.) Fórum spoločenskovedná revue 2013.

 

József Liszka

–      Átmenetek. Folklór és nem-folklór határán. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara 2013, 288 p. /Monographiae Comaromienses 12./

–      Die Erforschung sakraler Kleindenkmäler in der ungarischen Ethnologie. Ergebnisse und Perspektiven. Jahrbuch für Europäische Ethnologie. Dritte Folge 8 (2013), 55–84. p.

–      Persönliche und kollektive Selbstrepräsentation im Raum. Zu Errichtungsanlässen sakraler Kleindenkmäler im ethnischen Grenzgebiet, Eruditio–Educatio 8, 2013/3, 91–114. p.

–      Svätý Ján Nepomucký a symbolický priestor. Fórum spoločenskovedná revue 2013, 107. p.

–      A halhatatlan Békakirály. Adalékok az első számú Grimm-mese kelet-közép-európai adaptációihoz. Eruditio–Educatio 8, 2013/1, 3–32. p.

–      Színpadtól a múzeumig. Egy szlovákiai magyar népi kultúra megkonstruálására tett kísérletek. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 193–198. p.

–      A dőreségről, a suszterról és a kaptafáról. Új Szó 2013. május 11. (Szalon 7. évf. 19. szám, 20. p.)

–      Gerndt, Helge: Wissenschaft entsteht im Gespräch. Dreizehn volkskundliche Porträts. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 201–202. p.

–      Hlôšková, Hana–Pospíšil, Ivo–Zelenková, Anna ed.: Slavista Jiří Horák v kontexte literatúry a folklóru I–II. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 207–209. p.

–      Slovenský národopis 2012. Ethnographia 124 (2013), 575–577. p.

–      Az örökifjú gömörológus köszöntése. Szubjektív sorok egy, Kelet-Közép-Európában kereknek tartott évforduló kapcsán – 60 éves lett B. Kovács István. Új Szó 2013. 7. 6., 21. p. (Szalon 7/27)

–      A hatvanéves B. Kovács István köszöntése. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 225–230. p.

–      Forum Hungaricum IV. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 233–234. p.

–      Kremsi napló 2. Irodalmi Szemle 56, 2013/1, 31–35. p.

 

László Öllös

–      A nemzeti harc állapota. Recenzens: Simon Attila, Vizi Balázs. In: A közép-európaiság dicsérete és kritikája. Pozsony Kalligram, 2013. ISBN 978-80-8101-730-8, 136–148 p.

–      A nyelvi jogok és a nemzeti egyenlőség.In: Tóth, Károly (szerk.): A kisebbségi és nyelvi jogok Szlovákiában. Jogsegélyszolgálat 2009–2011. Nyelvi jogok I. [Právne poradenstvo 2009–2011. Jazykové práva I.] Somorja 2013, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 584 p. ISBN 978-80-892čí-70-1. 15–24.p.

–      Eplényi KataKántor Zoltán szerk.: Térvesztés és határtalanítás. A magyar nyelvpolitika 21. századi kihívásai. Budapest, Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Lucidus Kiadó, 2012, 288 p. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2013/1, 153–154. p. (recenzia)

 

Árpád Popély

–      A reszlovakizáltak Csemadok-tagságának kérdése 1949-ben. In: Feitl István–Sipos Balázs–Varga Zsuzsanna (szerk.): Rendszerváltások kortársa és kutatója. Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2013, 209–214. p.

–      Maďarská diplomacia a maďarská menšina v Československu v rokoch 1948–1956. Fórum spoločenskovedná revue 2013, 157–182. p.

 

Attila Simon

–      Az elfeledett aktivisták. Kormánypárti magyar politika az első Csehszlovák Köztársaságban.Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2013. ISBN 978-80-8101-467-3

–      The Hungarians of Slovakia in 1938. New York, Columbia University Press, 2013, 978-0-88033-708-3

–      V tejto republike sa stal maďarský ľud národom…” Vzťah provládnych maďarských elít na Slovensku k trianonu a Československej republike 1918 – 1938. In Michela, Miroslav – Vörös,Ladislav a kol.: Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. HÚ SAV, Bratislava, 2013., 115–130. p. ISBN 978-80-89396-24-5

–      A magyar szociáldemokrácia útkeresése a húszas évek Csehszlovákiájában. Múltunk, 2013/1., 36-64. p. ISSN 0864-960X

–      Egy félbemaradt mártíromság nyomában: Bikszárdy Vince és a Horthy Gárda elfeledett története. In Fedinec Csilla et. al: A Közép-Európaiság dícsérete és kritikája. Pozsony, Kalligram Könyvkiadó, 2013. ISBN 978-80-8101-730-8. – (2013), 597-612.

 

Károly Tóth

–      Tóth, Károly (szerk.): A kisebbségi és nyelvi jogok Szlovákiában. Jogsegélyszolgálat 2009–2011. Nyelvi jogok I. [Právne poradenstvo 2009–2011. Jazykové práva I.] Somorja 2013, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 584 p. (v maďarčine, čiastočne v slovenčine)


Konferencie

Pozvánky ku konferenciám, ich popis a teraz už v mnohých prípadoch aj ich videozáznamy sa nachádzajú na webovej stránke Fórum inštitútu pre výskum menšín.

 

BiblioNet

Termín: 10.12.2013.

Miesto konania: Fórum inštitút pre výskum menšín (Parková 4, 931 01 Šamorín)

Organizátor: Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín

Spoluorganizátor: Župná knižnica Dr. Pála Kovácsa a Spoločenský priestor v Győri (Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, Győr)

Na záverečnej konferencii usporiadanej na konci slovensko–maďarského prihraničného projektu sem dostali resumé o zrealizovaných výsledkoch. Judit Mennyeiné Várszegi, vedúca vedeckého, miestopisného a zbierkového oddelenia Župnej knižnice Dr. Pála Kovácsa a Spoločenského priestoru v Győri hodnotila výsledky dosiahnuté pri spolupráci knižníc v rámci projektu. Predstavila nový vyhľadávací povrch Podunajského katalógu. Áron Bustya, spolupracovník segedínskej firmy Mongus Kft. predstavil vývoj softvérov oboch partneroch. Tolnai Gáborné, vedúca oddelenia digitálnych služieb Župnej knižnice v Győri nás oboznámila s digitalizačnými procesmi a výsledkami zrealizovanými na győrskej strane. László Végh, riaditeľ knižnice Bibliotheca Hungarica hovoril o priebehu digitalizácie a jej výsledkov na šamorínskej strane. Judit Mennyeiné Várszegi a József Horváth, zástupca riaditeľa Župnej knižnice v Győri zhrnuli udalosti 5 týždňov trvajúcej online súťaže, ako aj program výhercov súťaže vo forme výletu.

Na konci konferencie partneri rokovali o využití výsledkov projektu Biblionet na oboch stranách hranice.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/12/10/biblionet-szakmai-konferencia/

 

„Len pútnici, len tuláci sme my“

Termín: 04.12.2013.

Miesto konania: Fórum inštitút pre výskum menšín (Parková 4, 931 01 Šamorín)

Organizátor: Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho, Šamorín

Spoluorganizátor: miestna samospráva mesta Šamorín

Zsigmond Zalabai, známy literát, výskumník, redaktor, univerzitný učiteľ a organizátor vzdelávania zomrel pred desiatimi rokmi. V tejto príležitosti zorganizovala Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho spoločne s Fórum inštitútom pre výskum menšín spomienkovú konferenciu v Šamoríne. Účastníci konferencie podrobne analyzovali prácu Zsigmonda Zalabaiho, s dôrazom na neúnavnú aktivitu pri vytváraní knižnice Maďarov na Slovensku, Bibliotheca Hungarica (László Végh), na nenahraditeľné výsledky v oblasti organizácie vedy (Tamás Gusztáv Filep), na organizačnú prácu v Csemadoku a šamorínskom divadelnom spolku (Gábor Bárdos), tak ako aj ujatia sa mladej spisovateľskej generácie, alebo na organizácii literárneho života (László Tóth). Podujatie ukončilo kladenie venca na hrob Zsigmonda Zalabaiho v šamorínskom cintoríne, kde mali slávnostný príhovor Ottó Mészáros, starosta Pastoviec, Gábor Bárdos, primátor mesta Šamorín a docent Zoltán Csehy, prednášajúci na katedre maďarského jazyka a literatúry na Univerzite Komenského.

Pred šamorínskym podujatím sa pri rovnakej príležitosti v dňoch 2. a 3. decembra v bratislavskom Maďarskom inštitúte v organizácii katedry maďarského jazyka a literatúry Univerzity Komenského usporiadala odborná konferencia pod názvom „Tűnődés a trópusokon”.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/12/04/csak-vandorok-csak-bujdosok-vagyunk/

 

Výročná konferencia Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku

Termín: 16.11.2013.

Miesto konania: Malé Dvorníky

Organizátor: Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku

Spoluorganizátor: Fórum inštitút pre výskum menšín

Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku usporiadal 16. novembra 2013 v Malých Dvorníkoch svoju šiestu výročnú konferenciu. Program konferencie tvorili v podaní významných prednášajúcich viaceré témy: rovnosť práv, hospodárstvo, situácia malých škôl, udalosti vo Výbore menšín Úradu vlády, pretvorenie systému podpôr menšín. Na podujatí sa odovzdala Civilná cena (Civil Díj), ktorú tento rok dostala šalianska Základná škola a škôlka Petra Pázmánya. Konferencia prediskutovala dokument s názvom Memorandum 2013, ktorého konečnú verziu sme uverejnili v týchto dňoch.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/11/16/a-szlovakiai-magyarok-kerekasztalanak-eves-konferenciaja/

 

Musaeum Hungaricum X.

Termín: 24.10.2013.

Miesto konania: Fórum inštitút pre výskum menšín (Parková 4, 931 01 Šamorín)

Organizátor: Muzeologická spoločnosť Matúšovej zeme – Mátyusföldi Muzeológiai Társaság

Spoluorganizátor: Fórum institút pre výskum menšín, Galantské vlastivedné múzeum

Naši muzeológovia usporiadali 24. októbra 2013 v priestoroch Fórum inštitútu pre výskum menšín už desiaty krát svoju konferenciu. Konferenciu Musaeum Hungaricum X. s podnázvom „Vecné pamiatky Maďarov na Slovensku a ich muzeálna dokumentácia” po úvodnej prednáške Izabelly Danter „Múzejná dokumentácia Maďarov na Slovensku – 10 rokov konferencie” otvorili László Végh, riaditeľ knižnice Bibliotheca Hungarica a József Keppert, riaditeľ Vlastivedného múzea v Galante. Blahoželali Gábor Bárdos, primátor mesta Šamorín a József Kvarda, podpredseda trnavského samosprávneho kraja.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/10/24/musaeum-hungaricum-x/

 

2. svetová vojna a Maďari na Slovensku

Termín: 17.10.2013.

Miesto konania: Fórum inštitút pre výskum menšín (Parková 4, 931 01 Šamorín)

Organizátor: Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín

Druhá svetová vojna a Maďari na Slovensku boli témou konferencie, ktorú zorganizoval Fórum inštitút pre výskum menšín 17. októbra 2013 v Šamoríne a ktorá hľadala odpovede na otázky jednej zamlčanej minulosti: ako zažívalo toto obdobie obyvateľstvo znovupripojeného územia. Prednášky ukázali najnovšie výsledky výskumu. Medzi prednášajúcimi boli známi historici a účinkujúci tak zo Slovenska, ako aj z Maďarska (viď program konferencie).

Viac na: https://foruminst.sk/2013/10/17/a-masodik-vilaghaboru-es-a-szlovakiai-magyarok/

 

Stretnutie etnografov ocenených Cenou Jánosa Jankóa

Termín: 28.09.2013.

Miesto konania: Etnologické centrum, Komárno

Maďarská etnografická spoločnosť (Magyar Néprajzi Társaság) od roku 1970 jedenkrát ročne odovzdáva cenu Jánosa Jankóa výskumníkom pod tridsaťpäť rokov. Z iniciatívy Imreho Gráfika oceneného v roku 1979 sa ocenení stretávajú každoročne na inom mieste, aby si vymenili skúsenosti a myšlienky a aby sa informovali o svojich profesijných výsledkoch, problémoch. Tento rok sa na pozvanie Józsefa Liszku oceneného v roku 1988 udialo stretnutie v komárňanskom Etnologickom centre. Pozvanie okrem iných prijali aj Lajos Kemecsi, riaditeľ Etnologického múzea v Budapešti (Néprajzi Múzeum), Balázs Balogh, riaditeľ Etnologického inštitútu Maďarskej akadémie vied (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézete), Ibolya T. Bereczky, zástupkyňa riaditeľa Etnografického skanzenu v Szentendre (Szabadtéri Néprajzi Múzeum) a Zoltán Nagy, vedúci katedry etnografie a kultúrnej antropológie Pécskej univerzity (Pécsi Tudományegyetem Néprajz- Kulturális Antropológiai Tanszék). Riaditeľ Etnologického centra oboznámil hostí z Maďarska a Srbska s dôležitejšími výsledkami výskumu a následne v rámci prechádzky mestom ukázal hosťom významnejšie miesta Komárna. Stretnutie sa skončilo neviazanou debatou a rokovaniami o možnostiach spoločných výskumných projektov.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/09/28/janko-janos-dijas-neprajzkutatok-talalkozoja/

 

Alternatívy a slepé uličky menšinovej politiky v 20. storočí

Termín: 06.09.2013..

Miesto konania: Fórum inštitút pre výskum menšín (Parková 4, 931 01 Šamorín)

Organizátor: Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín

Záverečná konferencia projektu „Život a politické dielo Jánosa Esterházyho v zrkadle archívnych a tlačových prameňov”, podporovaného Vyšehradskou nadáciou za účasti českých, slovenských, poľských a maďarských historikov sa uskutočnila 6. septembra 2013. Na konferencii nás 10 historikov z troch krajín oboznámilo o výsledkoch svojho výskumu zaoberajúceho sa činnosťou Jánosa Esterházyho.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/08/25/a-20-szazadi-kisebbsegpolitika-alternativai-es-zsakutcai/

 

Kronikár rokov bez domoviny – Pamätná konferencia Kálmána Janicsa

Termín: 17.08.2013.

Miesto konania: Kráľová nad Váhom

Organizátor: Samospráva obce Kráľová nad Váhom, Fórum inštitút pre výskum menšín

Miestna samospráva obce Kráľová nad Váhom a Fórum inštitút pre výskum menšín usporiadala dňa 17. augusta 2013 pamätnú konferenciu z príležitosti 10. výročia úmrtia Kálmána Janicsa. Účastníci po ukončení konferencie uložia vence pri buste Kálmána Janicsa. Prednášajúcimi z Fórum inštitútu pre výskum menšín boli Attila Simon, Árpád Popély a Zoltán Kőrös.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/08/17/a-hontalansag-eveinek-kronikasa-janics-kalman-emlekkonferencia/

 

Záverečná konferencia Frontier Value

Termín: 27.08.2013.

Miesto konania: Fórum inštitút pre výskum menšín (Parková 4, 931 01 Šamorín)

Organizátor: Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín

V rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarskej republiky a Slovenskej republiky sa uskutočnila záverečná konferencia v Šamoríne 27. augusta 2013.

Po otvorení konferencie Gáborom Bárdosom, primátorom mesta Šamorín prednášal o dôležitosti cezhraničnej spolupráce Károly Tóth, riaditeľ Fórum inštitútu pre výskum menšín.

Potom Gábor Jenei, programový manažér Národnej rozvojovej agentúry Maďarska zhrnul a vyhodnotil výsledky programu do roku 2014.

Realizáciu projektu a jeho výsledkov predstavil prítomným Gyula Ocskay, projektový manažér. V popoludňajšom programe konferencie v rámci okrúhleho stola prehovorili aj účastníci projektov končiaceho projektového obdobia – v konštruktívnej diskusii hodnotili fungovanie projektu, jeho pozitíva, nedostatky a navrhli riešenia pre nasledujúce programové obdobie ohľadom lepšieho a účinnejšieho využívania dotácií.

Bővebben: https://foruminst.sk/2013/07/27/hatar-ertek-frontier-value-zarokonferencia/

 

Konferencia o digitálnych knižniciach

Termín: 23.04.2013.

Miesto konania: Fórum inštitút pre výskum menšín, konferenčná miestnosť

Fórum inštitút pre výskum menšín a Župná knižnica Dr. Pála Kovácsa a Spoločenský priestor v Győri zorganizovali dňa 23. apríla 2013 v rámci projektu BiblioNet odbornú konferenciu o digitálnych knižniciach. V rámci projektu cezhraničnej spolupráce profesorka maďarského jazyka a literatúry Zsuzsanna Szívósné Vásárhelyi prednášala o čítaní, o porozumení textu a o aplikáciách zameraných na rozvoj porozumenia textu. Od Zsuzsanny Bereck sme si mohli vypočuť prednášku o bibliografickom spracovaní maďarsky písanej tlače na Slovensku, ako aj o digitalizačnom projekte Slovenskej národnej knižnice. Historik Attila Nagy predstavil činnosť dunajskostredského dátového archívu Benedeka Csaplára a vyzdvihol úlohu digitalizácie vo výskume miestnych dejín. László Konkoly hovoril o možnostiach využitia Databázy Maďarov na Slovensku na oboch stranách hraníc.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/04/23/digitalis-konyvtarak-szakmai-konferenciaja/

 

Menšinové kompetencie – Predstavenie sa Inštitútu Maďarskej akadémie vied pre menšiny v Šamoríne

Termín: 27.03.2013.

Miesto konania: Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín

Organizátor: Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín

V Šamoríne sa konalo predstavenie Inštitútu Maďarskej akadémie vied pre menšiny. Inštitút zohráva významnú úlohu vo výskume a pomoci pre maďarské menšiny žijúce v zahraničí. Riaditeľ inštitútu Attila Papp Z. a jeho spolupracovníci predstavili výsledky a plány inštitútu do budúcnosti.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/03/27/kisebbsegi-kompetenciak-az-mta-tk-kisebbsegkutato-intezetenek-bemutatkozasa-somorjan/

 

Databáza Maďarov na Slovensku – odborná koordinačná konferencia

Termín: 27.03.2013.

Miesto konania: Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín

Fórum inštitút pre výskum menšín usporiadal odbornú konferenciu o budúcej koncepcii Databázy Maďarov na Slovensku a o spolupráci s inými databankami. Koordinačnej konferencie sa zúčastnili aj predstavitelia najvýznamnejších inštitúcií zaoberajúcich sa vývojom databáz. Na stretnutí sa hovorilo o obsahových a technických záležitostiach. Úvodnú prednášku mal Nándor Bárdi.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/03/27/szlovakiai-magyar-adatbank-szakmai-egyezteto-konferencia/

 

BiblioNet: Spolupráca medzi knižnicami

Termín: 26.03.2013.

Miesto konania: Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín

Organizátor: Župná knižnica Dr. Pála Kovácsa a Spoločenský priestor v Győri a Fórum inštitút pre výskum menšín

Župná knižnica Dr. Pála Kovácsa a Spoločenský priestor v Győri a Fórum inštitút pre výskum menšín uskutočnili dňa 26. marca 2013 svoje tretie pracovné rokovanie vo Fórum inštitúte v Šamoríne. V rámci slovensko-maďarského programu spolupráce odzneli praktické oboznamovacie prednášky pre knihovníkov o Wiki programe župy Győr-Moson-Sopron dostupného na portále KITUD, o vytváraní, manipulácii a spracovaní elektronických dokumentov, ako aj o používaní portálu KITUD na Slovensku.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/03/26/biblionet-konyvtarak-kozotti-egyuttmukodes/

 

Pri MTA vznikla Akademická rada Maďarov na Slovensku

Termín: 09.03.2013.

Miesto konania: Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín

Organizátor: Zahraničný sekretariát MTA (Magyar Tudományos Akadémia határon túli titkársága)

Spluorganizátor: Fórum inštitút pre výskum menšín

Maďarská akadémia vied (MTA) z radov svojich riadnych členov zo Slovenska založila Akademickú radu Maďarov na Slovensku.

Riadnymi členmi MTA zo Slovenska v počte viac ako 170 akademikov bola nedávno zvolená rada pozostávajúca z 13 + 3 členov. Na základe hlasovania podľa trinástich hlavných vedeckých oblastí sa stali členom Akademickej rady trinásti akademici a ďalší traja externí členovia MTA zo Slovenska sa stali členmi Akademickej rady bez hlasovania. Novozaložená Akademická rada mala zasadnutie v sídle Fórum inštitútu pre výskum menšín v Šamoríne 9. marca 2013 a tajným hlasovaním si zvolila predsedu a podpredsedov. Rokovanie otvoril riaditeľ Fórum inštitútu Károly Tóth a moderoval akademik Károly Kocsis, predseda Výboru predsedov MTA pre maďarskú vedu v zahraničí. Čestným predsedom Akademickej rady sa stal Győző Bauer, externý člen MTA, predsedom János Dusza, externý člen MTA, a funkciu podpredsedov budú vykonávať v nasledovnom trojročnom období László Kovács a András Mészáros, externí členovia snemu MTA.

Zasadnutia sa zúčastnili aj zástupcovia z Regionálneho výboru MTA v Miškovci a vo Veszpréme (Maďarsko), v Kluži (Rumunsko) a Maďarskej akademickej rady vo Vojvodine (Srbsko).

Viac na: https://foruminst.sk/2013/03/09/megalakult-az-mta-szlovakiai-magyar-akademiai-tanacsa/


Účasť na konferencii

 

Menšinové kompetencie. Výskum osobitostí etnokulturálnych komunít po roku 1989.

Termín: 05.12.2013.

Miesto konania: Maďarská akadémia vied, Budapešť

Organizátor: Inštitút Maďarskej akadémie vied pre výskum menšín

Účastník: László Öllös

Medzinárodná konferencia skúma organizáciu, fungovanie a kapacity menšinových komunít, respektíve ich zmeny. Kľúčový pojem, ktorý spája tieto priblíženia znamená viacjazyčnosť, uplatnenie sa v každodenej realite spoločnosti s rozdielnou kultúrou, používanie etnických sietí, súčasnú väzbu k transnacionálnym a regionálnym vedomiam identity, skúsenosti získané v školskom systéme danej spoločnosti, pozície obsadené v jednotlivých vrstvách spoločnosti a role v rámci politických organizácií. A zároveň, kapacity a pozície sú merateľné, naše sebavidenie nevyžaduje to, aby sme sa opierali na nejaké viery a politické rétoriky. O menšinách chceme hovoriť v ich hospodársko-spoločensko-kultúrnej realite a nie v symbolicky pridaných, politicky vyprázdnených súvislostiach.

Konferencia sa pokúša o to, aby zhrnula výsledky maďarského výskumu dvoch uplynulých desaťročí z týchto pohľadov, vyzdvihujúc najdôležitejšie témy a tendencie, podľa možností v medzinárodnom porovnaní a umiestnených v teoretickom rámci. Účastník: László Öllös.

 

I. Konferencia o rozvoji podunajského regiónu

Termín: 19.11.2013.

Miesto konania: Komárno

Organizátor: Kancelária Obchodnej siete Karpatského regiónu v Dunajskej Strede

Účastník: Gábor Lelkes

Za podpory Ministerstva národného hospodárstva (Maďarsko) sa 19. novembra 2013 za organizácie dunajskostredskej kancelárie Obchodnej siete Karpatského regiónu uskutočnila v Komárne I. Konferencia o rozvoji podunajského regiónu.Podujatia sa v zastúpení tuzemských inštitúcií, podnikov, samospráv a agentúr regionálneho rozvoja zúčastnili odborníci z Maďarska a z Južného Slovenska. Na konferencii bola medzi inými prezentovaná štúdia k pripravovanému Rozvojovému plánu južného Slovenska pomenovanom po Gáborovi Barossovi, ktorý má byť pripravený na jar 2014. Na konferencii vystúpil s prednáškou aj odborník pre regionálny rozvoj z Fórum inštitútu pre výskum menšín Gábor Lelkes, ktorý hovoril o dôležitosti miestneho hospodárskeho rozvoja, miestnej výroby a miestnych produktov. Gábor Lelkes sa zapája do procesu prípravy Rozvojového plánu južného Slovenska.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/11/19/i-duna-menti-videkfejlesztesi-konferencia/

 

V. Konferencia pre zachovanie hodnôt

Termín: 15.-16.11.2013.               .

Miesto konania: Komárom (Maďarsko)

Rendező: Ľudovoumelecká spoločnosť župy Komárom-Ostrihom

Spoluorganizátor: Samospráva mesta Komárom, Múzeum Györgya Klapku, Komáromi Kulturális, Sport és Szabadidő Nonprofit Kft.

Ľudovoumelecká spoločnosť župy Komárom-Ostrihom (Maďarsko) usporiadala v novembri 2013 už piatykrát konferenciu o tradičných remeslách komárňanského regiónu. Podujatie bolo tento rok venované rybárstvu a konalo sa v Múzeu Györgya Klapku v Komárome. Jednou zo sprievodných akcií konferencie bola výstava s názvom „Mert nékünk tettek ki víg halásznapokat…”, ktorú otvorili 15. novembra 2013. Otvárací príhovor mal József Liszka, riaditeľ Etnologického centra Fórum inštitútu pre výskum menšín v Komárne. Na druhý deň sa konala samotná konferencia s názvom „Rybári, siete… rybárske remeslo“, v rámci ktorej József Liszka vystúpil s prednáškou o dejinách tradičného rybárstva na Žitnom ostrove a o jeho etnografických charakteristikách.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/11/15/v-ertekmento-konferencia/

 

Prezentácia kníh a okrúhly stôl o vzťahu slovenského a maďarského dejepisectva

Termín: 14.11.2013.

Miesto konania: Kultúrny inštitút Maďarska, Bratislava

Organizátor: Kultúrny inštitút Maďarska, Bratislava

Účastník: Attila Simon

Kultúrny inštitút Maďarska vo svojom bratislavskom sídle usporiadal 14. novembra 2013 okrúhly stôl, ktorého sa zúčastnili slovenskí a maďarskí historici. V prvej časti podujatia boli prezentované publikácie o maďarsko-slovenských historických vzťahoch, ktoré v poslednom období vyšli v slovenčine z dielne Historického ústavu SAV a ďalších vydavateľstiev. Prítomní historici následne diskutovali medzi sebou a s publikom o tom, aké má dejepisectvo prostriedky na uvoľnenie napätých vzťahov medzi dvomi národmi. Náš inštitút na podujatí reprezentoval historik Attila Simon, riaditeľ Odboru pre historický výskum.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/11/14/konyvbemutato-es-kerekasztal-beszelgetes-szlovak-es-a-magyar-tortenetiras-kapcsolatarol/

 

Kultúrne, sociálne a biologické činitele verejného vzdelávania

Termín: 13.11.2013.

Miesto konania: Komárno, Univerzita Jánosa Selyeiho

Organizátor: Univerzita Jánosa Selyeiho, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických vied a biológie

Účastníci: László Gyurgyík, József Liszka

Prednáška: József Liszka: Ako sa dostala žaba na stôl? alebo cesta jednej z rozprávok bratov Grimmovcov od ústnej tradície do smetného koša; László Gyurgyík: Demografické ukazovatele verejného vzdelávania

Katedra pedagogických vied a biológie Univerzity Jánosa Selyeiho v Komárne v rámci týždňa slovenskej vedy usporiadala interdisciplinárnu konferenciu s názvom „Kultúrne, sociálne a biologické činitele verejného vzdelávania. Humánna ekológia a výchova”, na ktorej zástupcovia rôznych vedeckých disciplín (pedagógia, biológia, psychológia, folkloristika, demografia, muzeológia atď.) skúmali rôzne činitele ovplyvňujúce verejné vzdelávanie. Z pracovníkov Fórum inštitútu pre výskum menšín mali prednášky (podľa poradia) József Liszka (Ako sa dostala žaba na stôl? alebo cesta jednej z rozprávok bratov Grimmovcov od ústnej tradície do smetného koša) a László Gyurgyík (Demografické ukazovatele verejného vzdelávania).

Viac na: https://foruminst.sk/2013/11/13/a-kozneveles-kulturalis-szocialis-es-biologiai-tenyezoi-interdiszciplinaris-konferencia/

 

Deň maďarských diaspór v Karpatskej kotline. Maďari v diaspóre: procesy a stratégie.

Termín: 12.11.2013

Miesto: Budapešť

Organizátor: Národnopolitický výskumný ústav (Nemzetpolitikai Kutatóintézet)

Účastník: László Gyurgyík

Prednášajúci: László Gyurgyík

 

O ženách v menšine

Termín: 22.-23.11.2013

Miesto konania:Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín

Organizátor: Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku – Výbor pre rovnosť šancí žien a detí Szlovákiai Magyarok Kerekasztala – Női és Gyermek-esélyegyenlőségi Bizottság

Spoluorganizátor: Občianske združenie Phoenix (Bratislava), Centrum pre genderové štúdie (FF Univerzity Komenského), Spoločnosť Anima (Bratislava) Genderkutató központ (BTK Comenius Egyetem), Anima Társaság (Pozsony)

Účastník: László Öllös

 

Medzinárodná vedecká konferencia o postavení maďarských žien a detí na Slovensku.

Cieľom konferencie je preskúmanie postavenia maďarských žien a detí na Slovensku a porovnanie ich základných problémov s podobnými problémami iných komunít.

Konferencia chce prispieť k zrodeniu konkrétnych návrhov na riešenie.

Prednáška: László Öllös: Rovnoprávnosť žien a rovnoprávnosť ľudí.

 

Konferencia o Prvej viedeňskej arbitráži vo Veszpréme

Termín: 07.-08.11.2013.

Miesto konania: Veszprém

Organizátor: Múzeum Dezsőa Laczkóa vo Veszpréme

Účastník: Attila Simon

Prednáška: Attila Simon: Košice sa vracajú domov – niekoľko aspektov znovapripojenia Košíc v roku 1938.

Múzeum Dezsőa Laczkóa vo Veszpréme v rámci Dňa maďarskej vedy zorganizovalo 7. a 8. novembra 2013 medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému Prvej viedeňskej arbitráže. Na konferencii zastupoval Fórum inštitút pre výskum menšín Attila Simon, ktorý predniesol svoju prednášku s názvom Košice sa vracajú domov – niekoľko aspektov znovapripojenia Košíc v roku 1938.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/11/08/konferencia-az-elso-becsi-dontesrol-veszpremben/

 

Podnikateľské združenie Wekerle v Dunajskej Strede

Termín: 15.10.2013.

Miesto konania: Dunajská Streda

Organizátor: Obchodná sieť Karpatského regiónu

Účastník: Gábor Lelkes

Prednáška: Možnosti hospodárskeho rozvoja dunajskostredského regiónu

Vďaka kancelárii Obchodnej siete Karpatského regiónuv Dunajskej Strede sa 15. októbra 2013, za veľkého záujmu verejnosti uskutočnilo prvé stretnutie Podnikateľského združenia Wekerle. Vedúci kancelárie Csaba Horváth predstavil ciele a poslanie združenia, potom nasledovali dve odborné prednášky. Ako prvý vystúpil odborník pre regionálny rozvoj Gábor Lelkes z Fórum inštitútu pre výskum menšín, ktorý hovoril o možnostiach rozvoja regiónu.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/10/15/wekerle-vallalkozoi-kor-dunaszerdahelyen/

 

Vedecká konferencia o dejinách Košíc

Termín: 10.-11.10.2013.

Miesto konania: Košice

Organizátor: Univerzita P. J. Šafárika

Účastník: Attila Simon

Prednáška: Maďarská menšina v Košiciach počas Mníchovskej krízy a Viedeňskej arbitráže (A kassai magyar kisebbség magatartása müncheni és az első bácsi döntés időszakában)

Za organizácie Univerzity P. J. Šafárika sa 10.–11. októbra 2013 v Košiciach konala vedecká konferencia o moderných dejinách Košíc s názvomHistorické medzníky vo vývoji Košíc v 20. storočí. Za náš inštitút na konferencii vystúpil s prednáškou historik Attila Simon na tému Maďarská menšina v Košiciach počas Mníchovskej krízy a Viedeňskej arbitráže. Popísal situáciu v meste tesne pred Prvou viedeňskou arbitrážou a charakterizoval správanie sa košických Maďarov v týchto časoch.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/10/11/tudomanyos-konferencia-kassa-torteneterol/

 

Forum Hungaricum IV.

Termín: 09.–13.10.2013.

Miesto konania: Ilok/Chorvátsko

Organizátori: Német–Magyar Társaság (Nemecko-maďarský spolok) (Berlín), a Német Kelet Háza (Dom nemeckého východu) (Mníchov) a Medzinárodný inštitút národnostných práv a regionalizmu (Nemzetiségi Jogok és Regionalizmus Nemzetközi Intézete) (Mníchov)

Účastníci: Ilona L. Juhász, József Liszka

Politické a kultúrne kontakty medzi Chorvátskom a jeho susedmi, s dôrazom na Maďarsko. Po berlínskom, budapeštianskom a komárňanskom stretnutí bolo nasledujúcou zastávkou pre medzinárodnú sériu stretnutí Forum Hungaricum chorvátske mesto Ilok. V rámci vedeckej dišputy organizovanej Meinolfom Arensom (Mníchov), Klausom Rettelom (Berlín) a Theodorou Zivkovic (Záhreb) za nemeckej, rakúskej, maďarskej, slovenskej, rumunskej, srbskej, chorvátskej, macedónskej, ruskej a poľskej účasti, konanej v nemeckom jazyku, sa v prednáškach poukázalo na problematiku súčasných a starších dejín, etnografie, politickej mnohofarebnosti, demografických otázok atď. národov stredovýchodnej a južnej Európy. Komárňanské Etnologické centrum Fórum inštitútu pre výskum menšín reprezentovali Ilona L. Juhász s prednáškou „Pamätné drevené stĺpy v symbolickom priestore. Príklad Maďarov na Slovensku” (Speerhölzer im symbolischen Raum. Beispiel des ungarischen Sprachgebiets in der Slowakei) a József Liszka s prednáškou „Osobná a kolektívna sebaprezentácia v priestore. Príležitosti postavenia malých sakrálnych pamiatok v etnickom pohraničí.” (Persönliche und kollektive Selbstrepräsentation im Raum. Zur Errichtungsanlässe sakraler Kleindenkmäler im ethnischen Grenzgebiet). Doplnkovým programom konferencie bolo to, že jej účastníci sa okrem Iloku oboznámili v rámci výletu aj s dôležitými ústrednými sídlami štyroch etník susednej Vojvodiny (Srbsko): Srbov, Maďarov, Rusínov a Slovákov.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/10/09/forum-hungaricum-iv/

 

Cezhraničné digitálne prúdenie informácií pre občanov v bratislavskom regióne

Termín: 06.10.2013.

Miesto konania: Podunajské Biskupice

Organizátor: Cezhraničné informačné a impulzné centrum pri Miestnom úrade Bratislava–Podunajské Biskupice

Účastník: László Konkoly

Prednáška: Prezentácia webovej stránky info-flow.sk

O dôležitosti informatizácie v dnešnej dobe už nikto nepochybuje, každý z nás vie, akou mierou napomáha k rastu národného hospodárstva a že financie investované do vývoja informatizácie sa v podobe vývoja obchodu a rastu HDP rýchlo navrátia a vo veľkom prispieva k nášmu väčšiemu pocitu komfortu.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/10/06/zarokonferencia-hatarokon-atnyulo-digitalis-informacioaramlas-a-pozsonyi-regioban/

 

Vojnová každodennosť

Termín: 03.-04.10.2013.

Miesto konania: budova MTA SZAB, Szeged, Maďarsko

Organizátor: Magyar Történelmi Társulat – Maďarský historický spolok

Účastník: Attila Simon

Prednáška: Stretnutie felvidéckeho ducha s panským Maďarskom

V Segedíne, v budove MTA SZAB sa v rámci putovného zhromaždenia Maďarského historického spolku usporiadala historická konferencia s názvom Vojnová každodennosť v zázemí a na bojisku 1939–1945. Na konferencii o každodennosti zázemia počas druhej svetovej vojny zastupoval našu inštitúciu Attila Simon, ktorý vo svojej prednáške „Stretnutie felvidéckeho ducha s panským Maďarskom” hovoril o tom, s akými ťažkosťami sa reintegrovali na Slovensku žijúci Maďari v prvých mesiacoch po Prvej viedenskej arbitráži do rámca maďarského štátu.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/10/04/haborus-mindennapok-tudomanyos-konferencia/

 

Spomínanie – Historické vedomie – Marginalizácia – Identita

Termín: 23.-24.09.2013.

Miesto konania: Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovej

Organizátor: Filozofická fakulta Univerzity Karlovej

Účastník: Ilona L. Juhász, József Liszka

Prednáška: Kettős történelmi tudat. Emlékművek, mint két nemzet politikai konfliktusainak forrásai Komáromban (Dvojaká historická pamäť. Pomníky ako zdroje politických konfliktov dvoch národov v pridunajskom meste Komárno), Személyes és kollektív önreprezentáció a dél-szlovákiai szakrális kisemlékek példáján (Osobná a kolektívna sebareprezentácia na príklade sakrálnych pamiatok na juhu Slovenska)

Na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity sa 23. a 24. septembra 2013 usporiadala interdisciplinárna medzinárodná konferencia Paměť – historické vědomí – marginalizace – identita. Komplex otázok naznačených v názve okrem hostiteľov posudzovali účastníci zo Slovenska, Poľska, Estónska, Lotyšska a Ruska z pohľadov rôznych vedeckých disciplín (etnológia, historické vedy, sociológia, lingvistika, filozofia, humánna geografia atď). Komárňanské Etnologické centrum Fórum inštitútu pre výskum menšín zastupovali Ilona L. Juhász a József Liszka. Ilona L. Juhász predniesla svoj príspevok s názvom „Dvojaká historická pamäť. Pomníky ako zdroje politických konfliktov dvoch národov v pridunajskom meste Komárno”, József Liszka odprezentoval prednášku pod názvom „Osobná a kolektívna sebareprezentácia na príklade sakrálnych pamiatok na juhu Slovenska”. Podľa predstáv organizátorov sa prednášky konferencie stanú dostupnými aj v tlačenej verzii.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/09/23/emlekezet-tortenelmi-tudat-marginalizacio-identitas/

 

Historické cirkvi a holokaust v Československu a v Maďarsku 1938–1945

Termín: 19.09.2013.

Miesto konania: Budapešť, Slovenský inštitút, Rákóczi út 15., Budapešť

Organizátor: Nadácia Civitas Europica Centralis, Slovenský inštitút, Budapešť

Účastník: Attila Simon

Prednáška: Od navrátenia územia po deportáciu. Židovská obec v Dunajskej Strede a kresťanská spoločnosť 1938–1944.

Nadácia Civitas Europica Centralis a Slovenský inštitút v Budapešti ako hostiteľ usporiadali 19. septembra 2013 vedeckú konferenciu s názvom Historické cirkvi a holokaust v Československu a v Maďarsku 1938–1945. Na konferencii vystúpil s prednáškou riaditeľ Oddelenia pre historický výskum Fórum inštitútu pre výskum menšín Attila Simon na tému Od navrátenia územia po deportáciu. Židovská obec v Dunajskej Strede a kresťanská spoločnosť 1938–1944.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/09/19/a-tortenelmi-egyhazak-es-a-holokauszt-csehszlovakiaban-es-magyarorszagon-1938-1945/

 

VII. Konferencia mladých etnológov a kultúrnych antropológov

Termín: 07.09.2013

Miesto konania: Bačka Topola (Srbsko), Múzeum mesta Bačka Topola

Organizátor: Etnologická spoločnosť Lajosa Kissa

Účastníci: Ilona L. Juhász, József Liszka

Etnologická spoločnosť Lajosa Kissa (ESLK) vo Vojvodine zorganizovala v múzeu mestečka Bačka Topola v poradí už siedmu Konferenciu mladých etnológov a kultúrnych antropológov. Ako doplnkové podujatie konferencie sa 6. septembra 2013 uskutočnila aj výstava tradičného kuchynského vybavenia v obecnej galérii v Kishegyesi (Mali Idoš), ktorú otvorila Anna Szőke, predsedníčka ESLK. Samotná konferencia sa konala 7. septembra 2013. Účastníkov privítal medzi inými aj József Liszka, riaditeľ Etnologického centra v Komárne. Po troch prednáškach predstavili mladí maďarskí etnológovia z Vojvodiny a najmä zo Szegedskej univerzity výsledky svojej najnovšej výskumnej činnosti v dvoch sekciách. V rámci konferencie sa predstavilo aj komárňanské Etnologické centrum. Odborníci zo Slovenska Ilona L. Juhász a József Liszka informovali o projektoch a publikačnej činnosti komárňanského Etnologického centra. Účastníci v závere konferencie uložili vence na hroby troch významných etnológov z Bačky Topoly: Rózsi Borus, Imreho Harkai a Ferenca Tótha.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/09/10/fiatal-neprajzkutatok-es-kulturalis-antropologusok-vii-konferenciaja/

 

Spoločenskovedný tábor vo Vârghişului (Rumunsko)

Termín: 15.-18.08.2013.

Miesto konania: Vârghişului, Rumunsko

Organizátor: Inštitút pre výskum menšín Maďarskej akadémie vied

Spoluorganizátor: Nadácia Jakabffy Alapítvány, Inštitút pre výskum menšín v Cluj Napoca, Kvantum Research, Kultúrne centrum župy Harghita (Rumunsko)

Účastníci: László Öllös Öllös László, Károly Tóth

V malebnom prostredí transylvánskeho Vârghişului bol v turistickej chate Nadácie Sv. Gerarda usporiadaný už desiaty ročník letného stretnutia maďarských sociológov, etnológov, historikov, politológov, literárnych historikov, univerzitných študentov a profesorov. Za Fórum inštitút pre výskum menšín v Šamoríne v tábore odzneli prednášky o používaní jazyka národnostných menšín na Slovensku, o hnutiach pre zdvojjazyčnenie južného Slovenska, o činnosti inštitútu ako aj Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku, spojené s výstavou publikácií. Fórum inštitút v tábore v dňoch 15.–18. augusta 2013 zastúpili prezident László Öllös a riaditeľ Károly Tóth.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/08/18/szelterszi-tarsadalomtudomanyi-tabor/

 

VII. Celosvetové stretnutie maďarských knihovníkov

Termín: 28.-29.05.2013.

Miesto konania: Budapešť, Národná Széchényiho knižnica

Organizátor: Národná Széchényiho knižnica, Knižničný ústav, Parlamentná knižnica Maďarska

Účastníci: Melinda Roncz, Károly Tóth, László Végh

Prednáška: Károly Tóth

VII. Celosvetové stretnutie maďarských knihovníkov sa konalo v dňoch 28.—29. mája 2013 v Budapešti. Usporiadateľmi podujatia boli: Országos Széchényi Könyvtár (Národná Széchényiho knižnica), Könyvtári Intézet (Knižničný ústav) a Országgyűlési Könyvtár (Parlamentná knižnica Maďarska). Zo Slovenska sa stretnutia zúčastnili niekoľké okresné a miestne knižnice, medzi nimi Bibliotheca Hungarica pri Fórum inštitúte pre výskum menšín, ktorú reprezentoval jej riaditeľ László Végh a knihovníčka Melinda Roncz. Riaditeľ Fórum inštitútu Károly Tóth vo svojej prednáške predstavil štruktúru a digitálne obsahy Databázy Maďarov na Slovensku.

Cieľom celosvetového stretnutia bolo urobiť prehľad kľúčových oblastí spolupráce na základe doterajších skúseností a vytvoriť koncepciu odbornej činnosti knižníc pre obdobie 2014-2020, ktorá by určila obsah, úroveň, rámec a formu možnej spolupráce v Karpatskej kotline a v západnej diaspóre v záujme zachovania a rozširovania spoločného duchovného dedičstva.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/05/29/vii-konyvtaros-vilagtalalkozo/

 

Konferencia knihovníkov Karpatskej kotliny

Termín: 26.-27.05.2013.

Miesto konania: Csongrád

Organizátor: Zväz informatiky a knihovníctva (Informatikai és Könyvtári Szövetség), Informačné centrum v Csongráde (Csongrádi Információs Központ), Knižnica Károlya Csemegiho (Csemegi Károly Könyvtár) a Múzeum Lászlóa Tariho (Tari László Múzeum)

Účastník: Melinda Roncz

Koncom mája bola v maďarskom Csongráde po dvoch rokoch opäť usporiadaná dvojdňová konferencia knihovníkov Karpatskej kotliny. V tomto prípade bol program zhustený do dvoch dní, vzhľadom na následné Svetové stretnutie maďarských knihovníkov v Budapešti.

Na oboch podujatiach boli prítomní aj maďarskí knihovníci zo Slovenska. Na pozvanie Zväzu informatiky a knihovníctva (Informatikai és Könyvtári Szövetség), Informačného centra v Csongráde (Csongrádi Információs Központ), Knižnice Károlya Csemegiho (Csemegi Károly Könyvtár) a Múzea Lászlóa Tariho (Tari László Múzeum) sa csongrádskeho podujatia zúčastnilo deväť maďarských knihovníkov zo Slovenska: z komárňanskej Knižnice Józsefa Szinnyeiho Éva Bajnok Milány – predsedníčka Spolku maďarských knihovníkov na Slovensku –, zo štúrovskej Mestskej knižnice Zsuzsanna Csiffáry a Andrea Tóth, z Obecnej knižnice v Gbelciach Anita Dudás, zo šamorínskej Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaiho Eleonóra Németh a Ilona Pirk, z knižnice Bibliotheca Hungarica Fórum inštitútu pre výskum menšín Melinda Roncz a zo seneckej Mestskej knižnice Margit Polák.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/05/27/karpat-medencei-konyvtarosok-konferenciaja/

 

Vyšehradská identita – konferencia a fórum

Termín: 15.-16.05.2013

Miesto konania:Stredoeurópsky kultúrny inštitút, BudapešťKözép-európai Kulturális Intézet, Budapest.

Organizátor: Stredoeurópsky kultúrny inštitút Közép-európai Kulturális Intézet

Účastník: László Öllös Öllös László

Témou medzinárodnej konferencie je minulosť, prítomnosť a budúcnosť vyšehradskej identity. Konferencia sa zaoberá otázkou, aké tradičné piliere mala a má aj dnes spolupráca medzi kultúrnymi dielňami v krajinách V4. Odznené prednášky vykreslili kultúrnu mapu vyplývajúcu zo spoločných dejinných skúseností. Osvetlili jednak skúsenosti po roku 1945, vlastnosti kultúrnych interakcií v rámci niekdajšieho socialistického bloku, ako aj úlohu kultúry v procesoch po roku 1989, politické viazanosti kontaktov a aktuálnu situáciu kultúry. Prednáška: László Öllös: Slovensko, Maďari, Európa.

 

XIX. Celoslovenské stretnutie maďarských pedagógov na Slovensku

Termín: 13.-14.04.2013

Miesto: Rožňava

Organizátor: Zväz maďarských pedagógov na Slovensku (ZMPS)

Spoluorganizátor: Oblastný výbor ZMPS v Rožňave, samospráva mesta Rožňava.

Odborný partner spolupráce: Pedagogický inštitút Comenius, Komárno

Účastník: László Gyurgyík, Zsuzsanna Lampl

Prednáška: László Gyurgyík, Zsuzsanna Lampl: Výber školy v zrkadle sociologických výskumov


Prezentácie kníh

 

Attila Simon: Zabudnutí aktivisti

Termín: 11.12.2013

Miesto konania: Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Brämerova kúria, Bratislava, Žižkova 18

Organizátor: Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Fórum inštitút pre výskum menšín

Dňa 11. decembra 2013 sa za spolupráce Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Maďarov na Slovensku a Fórum inštitútu pre výskum menšín uskutočnila prvá prezentácia knihy historika Attilu Simona s názvom “Zabudnutí aktivisti (Provládni politici v prvej Československej republike)” v bratislavskom sídle Múzea Maďarov na Slovensku, kde účastníkov privítala riaditeľka múzea Gabriella Jarábik. Publikáciu predstavil a s autorom Attilom Simonom diskutoval literárny historik Gábor Csanda.

 

Viac na: https://foruminst.sk/2013/12/11/konyvbemutato-simon-attila-elfeledett-aktivistak/#title

 

Prezentácia knihy Zuzany Mészárosovej–Lamplovej v Dunajskej Strede

Termín: 22.05.2013

Miesto konania: Dunajská Streda, Arthe Cafe

Organizátor: Občianske združenie Vámbéry a Vydavateľstvo Lilium Aurum

Občianske združenie Vámbéry a Vydavateľstvo Lilium Aurum zorganizovali 22. mája 2013 v Dunajskej Strede prezentáciu knihy Zuzany Mészárosovej-Lamplovej: Sociografia Maďarov na Slovensku 1., Maďar, na Slovensku. Prezentácia publikácie, ktorá vyšla v maďarskom jazyku, sa uskutočnila v rámci podujatí Vámbéryho literárnych večerov 2013 v Arthe Cafe. Knihu predstavil sociológ István Fábri a maďarský čitateľ na Slovensku György Szüllő.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/05/27/lampl-zsuzsanna-konyvenek-bemutatoja-dunaszerdahelyen/

 

Prezentácia knihy na verejnom zhromaždení Maďarskej akadémie vied

Termín: 08.05.2013

Miesto konania: Budapešť, Maďarská akadémia vied

Organizátor: Maďarská akadémia vied

Gábor Gyáni (historik, Maďarsko) a Ildikó Vančo Kremmer (jazykovedkyňa, Slovensko) predstavili na pôde Maďarskej akadémie vied (MTA) publikáciu Fórum inštitútu pre výskum menšín Názvy miest, miesta názvov, ktorú redigoval Örs Orosz.

Autormi publikácie sú: Ákos Horony (právnik), Örs Orosz (geograf), Zoltán Szalay (právnik). Na vypracovaní rukopisu zväzku sa spolupodieľali: Attila Simon (historik) a Árpád Popély (historik).

Štvorjazyčná, bohato ilustrovaná publikácia Názvy miest predstavuje používanie jazyka na verejnosti od roku 1918 až po súčasnosť v regióne obývanom Maďarmi na južnom Slovensku, ktorý bol po prvej svetovej vojne pričlenený k Československu. Nápisy na verejných priestranstvách, názvy ulíc, informačné tabule či oznamy spravidla odzrkadľujú podporu či zákaz používania väčšinového a menšinového jazyka úradmi a je z nich zrejmé, že nepostačuje ani veľkorysá zákonná úprava, ak je spoločenské prostredie nepriateľské alebo odmietavé.

Vydané dielo okrem prehľadu oficiálnych jazykovo-politických opatrení poukazuje fotkami súvekých, jedno alebo viacjazyčných písomností, oznamov, obchodných zmlúv, reklamných nápisov a plagátov na procesy vytláčania používania menšinového jazyka do úzadia. Autori publikácie sa venujú aj otázkam a problémom v súčasnosti platných právnych noriem používania jazyka a západoeurópskymi príkladmi naliehajú na zmenu pohľadu.

Dielo vychádza ako štvrtý zväzok série „Znaky v priestore”, ktorého redaktorom je József Liszka, člen výboru Zahraničnej maďarskej vedy pri Maďarskej akadémie vied a riaditeľa Etnologického centra Fórum inštitútu pre výskum menšín.

Na podujatí sa uskutočnila aj prezentácia práce Istvána Csernyicskóa: Államok, nyelvek, államnyelvek (Štáty, jazyky, štátne jazyky). Jedným z laudátorov knihy bol aj (historik) Attila Simon.

 

Viac na: https://foruminst.sk/2013/05/01/konyvbemutato-a-hely-nevei-a-nyelv-helyi/

 

Ilona L. Juhász: Rítusok, jelek, szimbólumok (Ríty, znaky, symboly)

Termín: 20.03.2013

Miesto konania: Rožňava, dvorná čajovňa baru 100P, Kósa-Schopperova ulica

Organizátor: Könyvkuckó, Rožňava

Viac na: http://rozsnyovidek.sk/2013/03/25/27315/

Rožňavský Könyvkuckó s mesačnou pravidelnosťou usporadúva diskusie s významnými predstaviteľmi maďarského kultúrneho a vedeckého života. Na marcovom podujatí predstavil hosťujúci Ferenc Ambrus Ilonu L. Juhász z komárňanského Etnologického centra Fórum inštitútu pre výskum menšín a rozprával sa s ňou o jej zbierke štúdií s názvom Rítusok, jelek, szimbólumok.

 

Sociofoto a sociography 2012

Termín: 16.01.2013

Miesto konania: Fórum inštitút pre výskum menšín (Parková 4, 931 01 Šamorín)

Organizátor: Fórum inštitút pre výskum menšín (Parková 4, 931 01 Šamorín)

Prezentácia knihy s názvom Sociography 2012 zostavenej z víťazných sociografických prác výzvy Sociografia, sociofilm a sociofoto v slovensko-maďarskom prihraničí. Rozhovor s autormi.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/01/16/sociofoto-es-sociography-2012/

 

Mládež skúma jazykové súvislosti

Termín: 09.05.2013

Miesto konania: Gymnázium Jánosa Selyeho, Komárno

Organizátor: Gymnázium Jánosa Selyeho

Spoluorganizátor: Fórum inštitút pre výskum menšín

Výstavu pod názvom Jazyk je srdcom národnostnej menšiny v Komárne v aule Gymnázia Jánosa Selyeho, ktoré bolo už tridsiatym miestom putovnej výstavy, otvorili Imre Andruskó a Zoltán Szalay. Cieľovou skupinou výstavy sú vedľa širšej verejnosti najmä samotní študenti gymnázia. Výstava potrvá do konca mája 2013.

Po otvorení výstavy prezentovali Örs Orosz, Zoltán Szalay a Károly Tóth našu knihu A hely nevei, a nyelv helyei (ed. Örs Orosz).

Viac na: https://foruminst.sk/2013/05/10/fiatalok-nyelvkozelben/

 

Výstavy

 

Sociofoto a sociography 2012

Termín: 16.01.2013

Miesto konania: Fórum inštitút pre výskum menšín (Parková 4, 931 01 Šamorín)

Organizátor: Fórum inštitút pre výskum menšín (Parková 4, 931 01 Šamorín)

Slávnostné otvorenie výstavy zostavenej z víťazných fotografií výzvy Sociografia, sociofilm a sociofoto v slovensko–maďarskom prihraničí.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/01/16/sociofoto-es-sociography-2012/

 

Jazyk je srdcom národnostnej menšiny

Brno Staroměstská radnice 18. január – 26. január 2013 Örs Orosz
Budapešť Magyarság Háza 28. január – 10. február 2013 István Csernyicskó, Örs Orosz, Ákos Horony
Dunajská Streda Dom kultúry 12. február – 6. marec 2013 Ákos Horony, Örs Orosz
Košice Pastoračné a výchovné centrum sv. Gellérta 7. marec – 14. marec 2013 Géza Tokár
Fiľakovo Hradné múzeum 15. marec – 23. apríl Örs Orosz
Rimavská Sobota Dom kultúry, v rámci literárnej súťaže Mihálya Tompu 25. apríl – 8. máj 2013 Örs Orosz, Zoltán Szalay
Komárno Gymnázium Jánosa Selyeho 8. máj – 28. máj 2013 Örs Orosz, Zoltán Szalay, Károly Tóth
Levice Reviczkyho Dom 29. mája – 12. júna 2013 Örs Orosz, László Gubík
Kolárovo Radnica 13. jún – 30. jún 2013 Örs Orosz
Sinevirska Poljana Konferenčné centrum 3. júl – 7. júl 2013 Örs Orosz
Nitra Univerzita 27. – 28. október 2013 Ildikó Vančo
Búč Dom kultúry, v rámci dní Mihálya Katonu 7. november – 1. december 2013 Örs Orosz, Zoltán Szalay
Svidník Radnica Örs Orosz, Zoltán Szalay
Prešov Univerzita P.J. Šafárika Örs Orosz, Zoltán Szalay
Bátorove Kosihy Dom kultúry 20. december 2013 Örs Orosz, István Pelle

 

Iné

Naše online kníhkupectvo dostalo novú tvár

Termín: 12.11.2013

Miesto: Šamorín

Online kníhkupectvo Fórum inštitútu pre výskum menšín bolo vynovené. Táto premena je súčasťou dlhšieho procesu, v rámci ktorého budú zjednotené všetky webové stránky viažuce sa k inštitútu. Po Databáze Maďarov na Slovensku spustenej v beta verzii je dostupné aj naše online kníhkupectvo s podobným dizajnom. Hlavným cieľom zjednotenia je, aby sa užívateľ ľahko orientoval na všetkých stránkach a rýchlo získal potrebné informácie. Nájdete na stránke https://eshop.foruminst.sk/ Keresse az https://eshop.foruminst.sk/ oldalon.

 

László Öllös o slovenskej a národnostnej politike

Termín: 31.10.2013

Miesto: Bratislava

Organizátor: www.televizio.sk

Účastník: László Öllös

Politológ László Öllös, predseda Fórum inštitútu pre výskum menšín poskytol pre www.televizio.sk exkluzívny rozhovor o stave Slovenska a stave Maďarov na Slovensku, ako aj o otázke autonómie. Rozhovor uverejňujeme v celom jeho znení v dvoch častiach.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/11/05/ollos-laszlo-a-szlovakiai-es-kisebbsegi-politikarol/

 

Slovensko–maďarská hodina dejepisu vo Fiľakove

Termín: 26.10.2013

Miesto konania: Fiľakovo

Účastník: Attila Simon

V súvislosti s dokumentárnym filmom slovenského režiséra Dušana Trančíka o Trianone sa 26. októbra 2013 v rámci jednej netradičnej hodiny dejepisu vo veľkej sále fiľakovského gymnázia rozprávali režisér filmu, László Surján, zakladateľ Charty XXI, Dušan Kováč, predseda Slovenskej historickej spoločnosti a Attila Simon, vedúci oddelenia historických štúdií Fórum inštitútu pre výskum menšín. Počas diskusie, ktorá sa odohrávala pred obecenstvom hojného počtu, nebola reč iba o samotnej trianonskej mierovej zmluve, ale aj o tom, ako ju spracovala maďarská a slovenská verejnosť.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/11/04/szlovak-magyar-rendhagyo-tortenelemora-fuleken/

 

Naša štvorjazyčná publikácia je už k dispozícii európskym poslancom

Termín: 18.10.2013

Miesto: Brusel

Štvorjazyčnú publikáciu Fórum inštitútu pre výskum menšín sme odovzdali európskym poslancom. Kniha Názvy miest, miesta názvovokrem toho, že je prvou prácou väčšieho formátu o existujúcich a neexistujúcich jazykových možnostiach Maďarov na Slovensku vo francúzštine, zároveň poskytuje aj podrobné a komplexné informácie o sto rokov chátrajúcich a neustále sa zužujúcich jazykových právach národnostných menšín.

Naša publikácia sa tak dostala k približne tridsiatim poslancom Európskeho parlamentu patriacich k národnostným menšinám, ako aj k slovenským poslancom.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/10/18/az-ep-kepviseloknel-a-negynyelvu-kiadvany/

 

Kniha Attilu Simona vyšla v angličtine

Termín: 08.10.2013

Miesto: New York

V sérii East European Monographs vydavateľstva Columbia University Press sídliacej v New Yorku bola pod názvom The Hungarians of Slovakia in 1938 vydaná kniha Attilu Simona, riaditeľa oddelenia historických štúdií Fórum inštitútu pre výskum menšín. Kniha je anglickým prepracovaným vydaním monografie Egy rövid esztendő krónikája. A szlovákiai magyarok 1938-ban, ktorú vydal Fórum inštitút pre výskum menšín v roku 2010.

 

Ilona L. Juhász získala akademické ocenenie

Termín: 08.05.2013

Miesto konania: Maďarská akadémia vied, Budapešť

Organizátor: Maďarská akadémia vied

Etnografka Ilona L. Juhász, vedecká pracovníčka komárňanského Etnologického centra Fórum inštitútu pre výskum menšín získala významné ocenenie od Maďarskej akadémie vied (MTA). Cenu Jánosa Aranya za vynikajúci vedecký výkon jej odovzdal prezident Maďarskej akadémie vied József Pálinkás na 184. valnom zhromaždení MTA, na Fóre externých členov. Ilona L. Juhász je významnou predstaviteľkou maďarskej etnografie na Slovensku, ale aj v medzinárodnom merítku. Je korešpondujúcou členkou Maďarskej etnografickej spoločnosti a členkou Snemu MTA. Jej výskumnícky prístup je holistický. Popri tradičných metódach etnografického výskumu využíva s nezvyčajnou dôkladnosťou a dôslednosťou aj údaje a informácie z dobovej tlače a zo súčasných médií.

Má nenahraditeľné zásluhy na spracovaní bibliografií, cintorínov, vojnových pamätníkov, znakov úmrtia pri cestách, rítov, znakov, symbolov, pamätných miest, sôch, pamätných drevených stĺpov a iných zatiaľ nespracovaných tém Maďarov na Slovensku.

Viac na: https://foruminst.sk/2013/05/09/l-juhasz-ilona-akademiai-kituntetese/


Partneri

 • Arcanum Adatbázis Kft., Budapešť
 • BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft., Budapešť
 • Župná knižnica Dr. Pála Kovácsa a Spoločenský priestor v Győri
 • Inštitút cezhraničnej iniciatívy v strednej Európe (CESCI), Budapešť
 • Interregió Fórum Egyesület, Budapešť
 • Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány, Budapešť
 • Monguz Kft., Szeged
 • Inštitút Maďarskej akadémie vied pre menšiny, Budapešť
 • Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku, Šamorín
 • Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho, Šamorín

Sponzori

 • Csaba Baráth, podnikateľ
 • Fond Gábora Bethlena (Bethlen Gábor Alap), Budapešť
 • Program cezhraničnej spolupráce (CBC), Bratislava – Budapešť / Határon Átnyúló Együttműködési Program (CBC), Pozsony—Budapest
 • Ministerstvo verejnej správy a spravodlivosti, Budapešť / Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Budapest
 • Úrad vlády, Bratislava
 • Lajos Pósa, podnikateľ
 • Gábor Varga, podnikateľ
 • Oszkár Világi, podnikateľ
 • Vyšehradská nadácia, Bratislava