A történelemtanárok javaslatai – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A történelemtanárok javaslatai

A történelemtanárok javaslatai

2004. június 10-11-én a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézetben lebonyolított A magyar nyelvű történelemoktatás Szlovákiában és a Kárpát-medencében című konferencia résztvevői az alábbi állásfoglalást fogadták el:

A Történelemtanárok Társulásának állasfoglalása a szlovákiai magyar iskolákban folyó történelemoktatás helyzetéről
Szlovákia Európai Unióhoz történt csatlakozásával a szlovákiai magyar nemzeti közösség az európai tudásalapú társadalom részévé vált, amelyben hatványozott szerepe lesz az iskolai oktatásban megszerzett ismereteknek. Iskoláinknak azonban nemcsak az idegen nyelvek ismeretét és az informatikai társadalomban nélkülözhetetlen természettudományos ismereteket kell a fiatalok felé közvetíteniük, hanem nemzeti kultúránk értékeit is. Múltunk ismerete nélkül gyermekeinkben nem alakulhat ki olyan egészséges nemzettudat, amelyre az egyre inkább globalizálódó világunkban mindenkinek szüksége van. Ezért iskoláinkban az eddiginél nagyobb szerepet kell szentelni a történelemoktatásnak, és ezen belül is a magyar nemzeti történelem oktatásának. A modern történelemoktatás célja nem a múlt kizárólagos értelmezésének kötelezővé tétele, hanem az, hogy a történelmi tapasztalatok felmutatásával megértesse a fiatalokkal a világ sokszínűségét, és olyan értékekre nevelje őket, mint a nyitottság és a tolerancia.
A nemzeti kisebbségek iskoláinak nem csak joga, hanem kötelessége is, hogy a diákokkal megismertesse azok nemzeti történelmét. Ezért elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az Európai Unió tagjává vált Szlovák Köztársaságban mindez még mindig nincs megfelelően biztosítva. A magyar tannyelvű alapiskolák és szakiskolák számára ez idáig nem készültek külön tantervek, s az összes iskolatípuson hiányoznak a megfelelő tankönyvek; noha ezek biztosítása alapvető kötelessége lenne az államnak. Pozitívan értékeljük viszont azt, hogy a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma a napokban jóváhagyta a Társulásunk által a magyar tannyelvű gimnáziumok számára készített új történelemtanterveket.
Történelemoktatásunk egyik legnagyobb gondja a megfelelően képzett pedagógusok hiánya. Az iskoláinkban történelmet oktató pedagógusok közül csaknem minden második szakképzetlen. Ez nemcsak az oktatás szakmai színvonalára nyomja rá a bélyegét, hanem a tantárgy társadalmi és iskolán belüli megbecsülésének sem tesz jót.
A felsorolt hiányosságok orvoslása érdekében a következőket javasoljuk:
· A Szlovák Köztársaság ide vonatkozó dokumentumaiban szavatolják azt, hogy a nemzeti közösségekhez tartozó egyéneknek olyan oktatásban kell részesülniük, amely biztosítja nekik nemzeti történelmük és kultúrájuk megismerését. Ezzel összefüggésben fontosnak tartjuk, hogy a magyar tannyelvű tantervének mintájára készüljenek el és kerüljenek elfogadásra a magyar nemzeti történelem tanítását hivatalosan is lehetővé tevő tantervek a magyar tannyelvű alapiskolák és szakközépiskolák számára is.
· A Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma biztosítsa azt, hogy a szlovákiai magyar tannyelvű iskolák diákjai olyan tankönyvekből tanulhassanak, amelyek megfelelő módon tárgyalják nemzeti történelmünket. A középiskolák számára készüljenek új tankönyvek. A Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma ismerje el hivatalos tankönyvnek a Lilium Aurum Kiadó gondozásában az alapiskolák felső tagozata és a nyolcosztályos gimnáziumok alsóbb évfolyamai számára megjelent Kovács László-Simon Attila: A magyar nép története című tankönyvsorozatot, s biztosítsa, hogy ezeket a könyveket más tankönyvekhez hasonlóan ingyen kapják a diákok. Amíg ez nem valósul meg, célszerű lenne, ha azok a magyar tannyelvű alapiskolák és nyolcosztályos gimnáziumok, amelyek az említett könyvekkel még nem rendelkeznek, a Magyar Köztársaságból érkező, a Pázmány Péter Alapítvány közvetítésével az iskoláknak folyósított pénz egy részét e tankönyvek és a hozzájuk tartozó munkafüzetek megvásárlására fordítanák, s ezzel is elősegítenék nemzeti történelmünk színvonalasabb oktatását.
· A történelemmel diákjaink a 4. osztályos honismeret keretében már alapiskola alsó tagozatán is találkoznak. Mivel az itt tanított tananyag tartalma és szellemisége a magyar diákok számára nem megfelelő, szükségesnek tartjuk egy olyan hiánypótló segédanyag kidolgozását, amely a honismereti nevelés súlypontjait a magyar iskolák igényeinek megfelelő témákra helyezné.
· Javasoljuk, hogy a történelemversenyeken elért eredményeket, helyezéseket legalább a magyar tannyelvű középiskolák igazgatói vegyék figyelembe a felvételi pontrendszer összeállításánál. Ez jelentősen emelné a tantárgy presztízsét. Ugyanakkor szükséges a magyar tannyelvű iskolák számára meghirdetett történelemversenyek rendszerének újragondolása is.
· Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a komáromi Selye János Egyetem Pedagógiai Karán és a nyitrai Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán az illetékesek minél előbb biztosítsák a magyar nyelvű történelemtanár-képzést.
Somorja, 2004. június 10-11.

KategóriaCikk / Cikk