Etnológiai Központ

Az Etnológiai Központ biztosítja a szlovákiai magyarok néprajzi kutatásának intézményes hátterét. Feladata a szlovákiai magyar népesség népi/populáris kultúrájának tudományos igényű feltárása, az eredmények dokumentálása és közzététele.

A néprajztudomány hagyományos kutatási területeinek vizsgálata mellett nagy hangsúlyt fektet az interetnikus/interkulturális kapcsolatok kutatására, a változásvizsgálatokra és a történeti (főleg településtörténeti) összefüggésekre. Az Etnológiai Központ a néprajztudomány (etnológia) legfrissebb elméleti-módszertani eredményeinek alkalmazásával az európai etnológia modern szlovákiai magyar műhelye. Céljai elérése érdekében (országhatárokon is átnyúló) kutatási programokba kapcsolódik be, nemzetközi tudományos kapcsolatrendszert tart fenn.


Hasznos linkek:

Szlovákiai Magyar Néprajzi Bibliográfia »

Néprajzi Adattár »

Szakrális Kisemlék Archívum »

Szakrális Kisemlék Bibliográfia »

Szakrális Kisemlék Források »

Az Etnológiai Központ DIA gyűjteménye »

Kiadványok:

Acta Ethnologica Danubiana

Lokális és regionális monográfiák 

Interethnica

Jelek a térben

Notitia Historico-Ethnologica


Foglalkozási körök:

Az interetnikus kapcsolatok kutatása

A mai Szlovákia déli határmenti sávjában, elsősorban falvakon és kisvárosokban lakó több mint félmilliós magyarság az elmúlt évszázadok során szomszédságban, egymással állandó kölcsönhatásokban élt más etnikumokkal (elsősorban szlovákokkal, németekkel, horvátokkal, ruszinokkal, zsidókkal és romákkal). Népi kultúránk lényege ezért egyszerűen nem érthető meg az ezekkel az etnikumokkal való interetnikus kapcsolatok feltárása nélkül. A Központ ezen kapcsolatok történeti gyökereit éppúgy vizsgálja, mint mai megnyilvánulási formáit.

A szakrális néprajz kutatása

A szakrális néprajz művelése térségünkben a legutóbbi időkig meglehetősen el volt hanyagolva. Az Etnológiai Központ ezért ennek az ágazatnak a művelését is célul tűzte ki. A legintenzívebben a szakrális kisemlékek komplex feltárásával, dokumentálásával foglalkozik. Az egész magyar nyelvterületen, valamint Szlovákiában nincs egyetlen olyan intézmény, múzeum, szervezet, amely e fontos egyház- és kultúrtörténeti, néprajzi és művészettörténeti jelentőséggel bíró emlékcsoporttal foglalkozna. A népi vallásosságnak, a magánáhítatnak pedig éppen ezen emlékei a legveszélyeztetettebbek. A települések belterületén, illetve határában álló feszületekről, képoszlopokról, a fák törzsére erősített képekről, szentek szobrairól, kis kápolnáiról, továbbá a temetői sírjelekről van szó, amelyek dokumentációja a Szakrális Kisemlék Archívumban és a Temető Dokumentációban található meg. Olyan, egyre növekvő adatbázisokról van szó, amelyek a teljesség igényével tartalmazzák az adott térség szabadtéri szakrális kisemlékeit, egy-egy adott település sírjelanyagát a maguk történetiségében és változásaiban.

Változások a szlovákiai magyarság népi kultúrájában

A hagyományos népi kultúra teljes mértékű felbomlása előtt a magyarok (is) lakta egykori felsőmagyarországi területek Csehszlovákiához kerültek. Tanulságos eredményeket hoz annak vizsgálata, hogyan hatottak az impériumváltozások (1918, 1938, 1945, 1993), a szövetkezetesítés, illetve az 1989-es változások a népi kultúrára. A Központ hosszú távon egy olyan néprajzi összefoglalás létrehozására vállalkozik, amely megkísérli rekonstruálni Szlovákia magyarok lakta területeinek népi kultúráját a 20. század első évtizedeiben, illetve bemutatja azokat a hatásokat, változásokat, amelyek e népi kultúrát az elmúlt kilenc évtized alatt érték.

Az Etnológiai Központ gyűjteményei:

 • Szakkönyvtár (könyvek, folyóiratok, különlenyomatokat gyűjteménye)
 • Néprajzi adattár (irattár: kéziratok, publikálatlan gyűjtések, dokumentumok)
 • Néprajzi-kultúrtörténeti fényképgyűjtemény
 • Néprajzi adattár
 • Hang- és videóarchívum
 • Szakrális Kisemlék Archívum
 • Temető dokumentáció
 • Nemzeti Jelképek Adattár

Néprajzi adattár (Etnológiai Központ, Komárom)

 • Néprajzi gyűjtések Dél-Szlovákia magyarok lakta területéről
 • Hangarchívum
 • Videogyűjtemény
 • Szakrális Kisemlék Archívum
 • Temető dokumentáció
 • Nemzeti Jelképek Adattára  [/list]

A dél-szlovákiai vonatkozású néprajzi-kultúrtörténeti fényképgyűjtemény

Megtalálható az Etnológiai Központban

 • Tudománytörténet (néprajzkutatók portréi, néprajzi rendezvények, konferenciák stb.)
 • Tárgyi néprajz (népi építészet, gazdálkodás, viselet stb.)
 • Szellemi néprajz (népszokások, népművészet stb.)
 • Társadalomnéprajz (családi fotóalbumok, katonakönyvek, emlékkönyvek stb.)
 • Impériumváltások és a populáris kultúra
 • Globalizációs jelenségek
 • Szakrális kisemlékek
 • Temető dokumentáció
 • Nemzeti jelképek

Elérhetőség

Cím és térkép

Tisztipavilon, Hradná 2, Komárno, Slovak Republic

Postacím: P.O.Box 154., SK-945 01 Komárno 1.

Kapcsolat

Tel.: +421-908-400-435

Fax: +421-35-773 2854

E-mail: icu@foruminst.sk; liszkajozsef@azet.sk

WEB: www.foruminst.sk

A részleg belső munkatársai

etnológus, az intézet komáromi Etnológiai Központjának igazgatója

Külső munkatársak

etnográfus, muzeológus, egyetemi tanár

Kutatások és programok

Hírek