Gecse Annabella – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Gecse Annabella

Titulus:PhD., Mgr.
Végzettség:felsőfokú
Születési év, hely:1972, Rimaszombat
Tanulmányok, végzettség:
 • Nyitrai Pedagógiai Főiskola (magyar nyelv és irodalom – ének-zene szak)
 • Kossuth Lajos Tudományegyetem (ma Debreceni Egyetem) Néprajzi Tanszék (PhD.,  etnográfus-muzeológus)
Munkakör, beosztás:néprajzkutató, muzeológus
Elérhetőség:gecsea72@gmail.com

Életrajz

1990-ben érettségizett a tornaljai gimnáziumban. 1995-ben szerzett magyar nyelv és irodalom – ének-zene szakos tanári diplomát a nyitrai Pedagógiai Főiskolán, majd 2000-ben etnográfus-muzeológusit a Kossuth Lajos Tudományegyetem (ma Debreceni Egyetem) Néprajzi Tanszékén. 2006-ban ugyanitt védte meg PhD értekezését. Debrecenben tanítványa volt, a szolnoki Damjanich János Múzeumban pedig munkatársa lett a magyarországi társadalomnéprajz professzorának, Szabó Lászlónak. Ma is a szolnoki múzeum néprajzkutatója, a Fórum Kisebbségkutató Intézet külső munkatársa. Kutatásai középpontjában a társadalmi változások hétköznapi következményei állnak: a gazdálkodás, ez etnikai viszonyok, a (népi) vallásosság lokális, változatokban élő formái.

Könyvek

Tanulmányok

Könyvszerkesztés

 • Az etnikai és társadalmi átrendeződés folyamata egy gömöri falu 20. századi életében. Komárom –Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2007 /Interethnica 10./
 • Gömöri kántorok a hivatalos és a népi vallásosság határán. Ethnographia 124 (2013), 189–221. p.
 • Výsledky interregionálnych vzťahov ľudovej kultúry a vedeckého výskumu v umeleckej a pomocnej zbiekre jedného múzea. In  Zborník príspevkov konferencie Museum Hungaricum. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Danterová, Izabela zost. Boldog: Muzeolgocká spoločnosť na Matúšovej zemi 2012, 73–81. p.
 • A változó vallásosság tárgyi világa – funkcióban és a múzeumi gyűjteményekben. Kutatási tapasztalatok. Néprajzi Értesítő 94 (2012), 107–121. p.
 • A népi kultúra és a tudományos kutatás tájak közötti kapcsolatainak eredményei egy múzeum műtárgy-és segédgyűjteményeiben. In Museum Hungaricum. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja című konferencia tanulmánykötete. Museum Hungaricum 4. Danter Izabella szerk. Boldogfa: Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, 2012, 73 – 81. p.
 • Zsolnay László–Gecse Annabella–Szebenyi Nándor: „Nagy Isten kedvében – örök dicsőségben”. Gondolatok a Templomok művészete című kiállítás kapcsán. Tisicum 21. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve. Gulyás Katalin–Horváth László–Kaposvári Gyöngyi szerk. Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága 2012, 269–291. p.
 • A rendszerváltás utáni szövetkezési formák az eltérő adottságú Gömörben és Mátyusföldön. In Tradicionális agrárközösségek, mezőgazdasági szövetkezetek a Kárpát–medencében (19–21. század). Tudományos konferencia előadásai. Eger, 2010. október 6–7. Petercsák Tivadar szerk. Eger: Eszterházy Károly Főiskola 2011, 231–245. p. /Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei. Új Sorozat XXXVIII. kötet. Tanulmányok a történelemtudomány köréből. Acta Academaiae Agriensis. Nova Series tom. XXXVIII. Sectio Historiae/
 • Esély és esélytelenség a mai tiszazugi családi gazdaságokban. In Peremlétben? Félúton. A Tiszazug néprajz, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón. Hegedűs Krisztián–Kovácsné Kaposvári Gyöngyi–Pusztai Gabriella–Pusztai Zsolt szerk. Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága 2010, 101–129. p.
 • „Kettős űrben”. Fórum Társadalomtudományi Szemle  12, 2010/4, 99–110. p.
 • „Itt idegen kántor sose énekelt”. Fórum Társadalomtudományi Szemle  12, 2010/3, 96–119. p.
 • „Szent” tárgyak rendszere–profán tükörben. Fórum Társadalomtudományi Szemle  12, 2010/2,  108–127. p.
 •  „…megélünk – jól élünk – tönkrementünk”. Gazdálkodói szándékok és lehetőségek a Dudvág menti kistérségben. In Alsó- és Felsőszeli a 20. századbanI. Társadalomrajz két magyarlakta településről Szlovákiában. Szarka László–Tóth Károly szerk. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2010, 183–214. p. /Lokális és regionális monográfiák 6./
 • Munka és munkanélküliség egy közösség értékrendjében. Tisicum 18. A Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve. Gecse Annabella–Gulyás Katalin–Horváth László–Kaposvári Gyöngyi szerk. Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága 2009, 298–315. p.
 • Cigány identitás magyar–szlovák környezetben. In A cigány kultúra történeti és néprajzi kutatása a Kárpát–medencében. A Bódi Zsuzsanna emlékére rendezett történeti–néprajzi konferencia előadásai (Gödöllő, 2009. február 18–20.). Deáky Zita–Nagy Pál szerk. Budapest–Gödöllő: Magyar Néprajzi Társaság–Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 2009, 127–139. p. /Cigány Néprajzi Tanulmányok 15./
 • A földbirtok mint otthonteremtő. A földhöz való viszony változatai      Baracán a 19–20. században. In Föld és társadalom. Konferencia a      Kiskun Múzeumban. Bánkiné Molnár Erzsébet szerk. Kiskunfélegyháza: Kiskun      Múzeum Baráti Köre. 2007, 267–303. p. /Bibliotheca Cumanica 7./
 • „Áldassál, Szentháromság…”. Tisicum 16. A Jász–Nagykun–Szolnok      Megyei Múzeumok Évkönyve. H. Bathó Edit–Gecse Annabella–Horváth  László–Kaposvári Gyöngyi szerk. Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  Múzeumok Igazgatósága 2007, 169–197. p.
 • A baracai temető sírjeleiről. In Az Alföld vonzásában. Tanulmányok a 60 esztendős Novák László Ferenc tiszteletére. Ujváry Zoltán szerk.      Nagykőrös–Debrecen: Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága 2007,  471–487. p. /Az Arany János Múzeum Közleményei XII./
 • A szorgalmas falutól a virtuális Baracáig. Fórum  Társadalomtudományi Szemle 8, 2006/1, 77–110. p.
 • „A koma a rokonnál is előbbrevaló…” Baraca családszervezete és rokonsági rendszere a   20. század első felében. Gömörország 6,  2005/1, 2–12. p.
 • Népi vallásosság egy változó faluközösségben. Ethnica  6,  2004/3, 77–81. p.
 •  „Föld a földhöz…” Az életmód és  a gazdálkodói gyakorlat néhány összefüggése a XX. századi Baracán. In KÉVE.  Ünnepi kötet a 60 esztendős Selmeczi Kovács Attila tiszteletére.  Laczkovics Emőke–Viga Gyula szerk. Debrecen–Veszprém: Ethnica      Alapítvány 2003, 251–260. p.
 • A magyar néprajz legújabb eredményei Szlovákiában. Néprajzi Látóhatár 12,  2003/1–2, 35–62.      p.
 • Cigányok, parasztok Baracán. Ethnographia 112 (2001),  125–149. p.
 • „Iszkábás döböcke”, avagy:  miből lesz a néprajzi tárgy. In Nyitott kapuk. Hetvenéves a szolnoki Damjanich János Múzeum. Gulyás Katalin et al. szerk. Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága 2004,  68–80. p.
 • Etnikai átrendeződés Baracán. In Lokális cigány közösségek Gömörben. Identitásváltozatok marginalitásban. Prónai Csaba szerk. Budapest: MTA Etnikai–Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2005, 46–58. p.
 • Az egyház szerepe a faluközösségben. Egy szlovákiai magyar falu  példája. Ethnica 3, 2001/3, 95–99. p.
 • A terek használatának etnikai sajátosságai Baracán. Gömörország  2, 2001/3,  5–9. p.
 • Adatok a Gömör megyei Baraca paraszti társadalmának tagolódásához. Tisicum  12. A Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve. H. Bathó   Edit–Kertész Róbert–Tolnay Gábor–Vadász István szerk. Szolnok: Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága 2001,  293–301. p.
 • Tisicum. A Jász-Nagykun-Szoonok Megyei Múzeumok Évkönyve XVI. 2007. (Szerkesztés H. Bathó Edittel, Horváth Lászlóval, Kaposvári Gyöngyivel közösen.)
 • Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XVIII. 2009. (Szerkesztés Gulyás Katalinnal, Horváth Lászlóval, Kaposvári Gyöngyivel közösen.)
 • Szállási Sándor: Tiszazug szociográfiája. Szolnok, (1935) 2011. (Szerkesztés, sajtó alá rendezés)
 • Szabó László: Legenda és valóság. Tiszazug. Dr. Bartha Júliával és Gulyás Katalinnal közösen. Szolnok, 2011. október 28.
 • Életjel. Tanulmányok az ezredvégi Tiszazug népéletéből. Dr. Bartha Júliával és Benedek Csabával közösen.  Szolnok, 2011.
KategóriaKülső munkatársak
Címkeekk