Éves jelentés 2021 – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A Fórum Kisebbségkutató Intézet felépítése

Jogi forma: jogi személyek társulása, bejegyezve: 1996. december 6-án, 1996/1 szám alatt, Nagyszombati Kerületi Hivatal.

Az Intézet szervei:

Közgyűlés

A Fórum Régiófejlesztési Központ, valamint a Fábry Zoltán Társaság három-három képviselője.

Igazgatótanács

Évente többször ülésezik. Tagjai a részlegek igazgatói és a titkárságvezető: Öllös László, Simon Attila, Mészárosné Lampl Zsuzsanna, Liszka József, Roncz Melinda, Csanda Gábor, Szarka Krisztina, Konkoly László, Lanstyák István

A programoktól függően más munkatársak is részt vesznek az ülésen.

Tudományos Tanács

Az Intézet összes munkatársának munkamegbeszélése. Havonta ülésezik, a hónap első hétfőjén.

Részlegek

Szociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege

Célja a szlovákiai magyar népesség értékrendjének, nemzeti identitásának, kulturális fogyasztásának és életminőségének a szociológia kvantitatív és kvalitatív módszereivel történő vizsgálata. Ezen kívül rendszeresen végez közvélemény-kutatásokat különféle aktuális témában, továbbá külső megrendelésre is végez felméréseket. A részleg egyéb hazai kutatóintézetekkel és ügynökségekkel szembeni specialitása, hogy míg azok szlovákiai mintával dolgoznak, melynek a magyarok csupán 8–10 százalékát alkotják, tehát egy-egy kutatás alkalmával legfeljebb 100 magyar kerül a mintába, a részleg reprezentatív szlovákiai magyar mintával dolgozik. Ugyanakkor végez összehasonlító szlovák–szlovákiai magyar kutatásokat is. A részlegen belül 2011-től demográfiai kutatások is folynak. Ennek keretében vizsgáljuk a (cseh)szlovák népszámlálások, és a népmozgalmi folyamatok adatait.

− A szlovákiai magyarok nemzeti identitása és az asszimiláció tényezői
− Értékrend
− A kis- és középvállalkozói szféra kialakulása
− Politikai identitás
− Ifjúságkutatás
− Életmód, életminőség, egészségvédő és egészségkárosító tényezők
− Társadalmi bizalom
− Közvélemény-kutatások aktuális közéleti kérdésekről
− Külső megrendelésre végzett alkalmazott kutatások
− Demográfiai elemzések: népszámlálások, népmozgalmi folyamatok
− Interetnikus kutatások
− Határon átnyúló együttműködés
− Európai identitás

Etnológiai Központ (Komárom)

Az Etnológiai Központ a szlovákiai magyarok néprajzi kutatásának intézményes hátterét biztosítja. Feladata a szlovákiai magyar népesség népi/populáris kultúrájának tudományos igényű feltárása, az eredmények dokumentálása, elemzése és közzététele. E célok elérése érdekében kutatási projektumokat valósít meg, szakbibliográfiákat állít össze, különféle tematikus adatbázisokat hoz létre, tematikus és lokális monográfiákat készít. Acta Ethnologica Danubiana című évkönyvét alapvetően magyar, szlovák, részben német és angol nyelven jelenteti meg. Műhelyében készülnek a Lokális és regionális monográfiák, az Interethnica, a Jelek a térben és a Notitia historico-ethnologica című könyvsorozatok. Tevékenységének kiemelt jelentőségű kutatási súlypontjai:

− Interetnikus és interkulturális kapcsolatok
− Szakrális néprajz
− A populáris kultúra változásai, különös tekintettel az 1918 óta eltelt időszakra

Gyűjtemények:

− Szakkönyvtár – Bibliotheca Ethnologica (könyvek, folyóiratok, különlenyomatokat gyűjteménye)
− Néprajzi adattár (irattár: kéziratok, publikálatlan gyűjtések, egyéb írásos dokumentumok)
− Néprajzi-kultúrtörténeti fényképgyűjtemény
− Hang- és video archívum
− Szakrális Kisemlék Archívum
− Temető dokumentáció
− Nemzeti Jelképek Adattára

Történeti Kutatások Részlege

Fő feladata biztosítani a szlovákiai magyar közösség történetének intézményes kutatását. A részleg a magyar közösség politikatörténeti szempontú kutatása mellett, társadalom-, gazdaság, művelődés- és életmód-történeti szempontú kutatásokat kezdeményez és folytat. Ezen felül foglalkozik a magyar–szlovák kapcsolatok történeti hátterével.

A részleg főbb kutatási területi a következők:

− a szlovákiai magyarok politikai, társadalmi, gazdasági helyzete az első csehszlovák Köztársaságban (1918–1938)
− a felvidéki magyarok helyzete a második világháború évei alatt Szlovákiában és Magyarországon
− a hontalanság évei (1945–1948)
− magyarok a sztálinista Csehszlovákiában és a normalizáció időszakában
− a szlovákiai magyarok szerepe a rendszerváltásban

Nagy figyelmet fordít az eddig hiányzó alapkutatások elvégzésére, amely kapcsán tevékenységében a tematikus monográfiák készítése mellett fontos szerepet kap a forrásdokumentumok, bibliográfiák, kronológiák elkészítése és publikálása is.

Gramma Nyelvi Iroda

A szlovákiai magyar nyelvészeket tömörítő Gramma Nyelvi Iroda fő rendeltetése, hogy szerve-zője és kivitelezője legyen a nyelvtudományi kutatásoknak Szlovákiában, a kutatási eredmények felhasználásával nyelvalakító és más jellegű szakértői tevékenységet folytasson, valamint nyelvi jellegű szolgáltatásokat nyújtson intézményeknek és magánszemélyeknek, megteremtve ezzel a kisebbségi nyelvtörvény által biztosított nyelvi jogok érvényesülésének nyelvi feltételeit. A 7

Gramma Nyelvi Iroda a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat részeként részt vesz a magyarországi és a határon túli magyar nyelvészek közös, összehangolt kutatásaiban is.

Bibliotheca Hungarica – kutatókönyvtár

A könyvtár gyűjtőkörét a volt Csehszlovákia, illetve a mai Szlovákia területén 1918-tól napjainkig megjelent magyar nyelvű, valamint a szlovákiai kisebbségek történelmére, művelődésére, társadalmi és politikai életére vonatkozó magyar és idegen nyelvű (szlovák, cseh, angol stb.) kiadványok alkotják.

Gyűjtőkörét képezi az 1918 után megjelent:

− Könyvek, kiadványok, füzetek, egyéb írásos anyagok
− Folyóiratok, lapok – központi, regionális és helyi sajtó
− Kisnyomtatványok
− Szakdolgozatok
− A gyűjtőkörrel kapcsolatos CD-k, DVD-k

A nagyon gazdag kézikönyvtár a kutatók munkáját segíti.

Szlovákiai Magyar Levéltár

A Fórum Kisebbségkutató Intézet levéltára. A szlovákiai magyarság életével kapcsolatos levéltári dokumentumokat, a szlovákiai magyar politikai pártok, társadalmi, kulturális és egyéb szervezetek és intézmények iratanyagait, közéleti személyiségek, írók, művészek levelezését, hagyatékát stb. tartalmazza.

Fontos része a gyűjteménynek a szlovákiai magyar településekkel kapcsolatos képeslapok, kisnyomtatványok, plakátok, egyéb írásos anyagok és a fényképtár.

Gyűjtemények:

− Intézményi archívumok
− Iratgyűjtemények
− Egyéni hagyatékok
− A Fórum Intézet fotóarchívuma
− Impériumváltások és a populáris kultúra
− Nemzeti jelképek
− Katalógusok
− Műsorfüzetek
− Hangarchívum
− Video gyűjtemény

Digitalizáló és Internetes Adatbázisok Központja

A központ az Intézetben megtalálható dokumentumokat, fényképeket, publikációkat, képeslapokat, hanganyagokat stb. digitalizálja folyamatosan, amelyek a Szlovákiai Magyar Adatbank és a Fórum Kisebbségkutató Intézet honlapjain jelennek meg. A digitalizálás mellett nagy szerepet kap az internetes adatbázis- és tartalomfejlesztés valamint a webes alkalmazások és WordPress modulok programozása. A részleg foglalkozik az Intézet (és projektjeinek) külső kommunikációjával, kezeli a közösségi médiában lévő oldalakat, valamint online tartalmakat állít elő. A részleg munkatársai biztosítják be az ún. podcastok, dokumentumfilmek, valamint egyéb videók előállítását is.

− Digitalizálás
− Adatbázisok, Internetes tartalmak
− Weboldalak szerkesztése
− Video produkció és dokumentumfilm készítés
− Média és kommunikáció

Kiadói Részleg

A Kiadói Részleg feladata a könyv- és a folyóirat-kiadás. Az itt megjelenő kötetek az Intézetben folyó szakmai tevékenységek eredményeit teszik közzé, leggyakrabban egy-egy több éven át tartó kutatómunka lezárásaként. A Fórum Társadalomtudományi Szemle pedig főként a kisebbségi problémakör folyamatban levő, jelenleg kutatott kérdéseit mutatja be, negyedéves periodicitással. A Fórum Intézet kutatóinak tanulmányai szlovákul is megjelennek a Fórum spoločenskovedná revue című tanulmánykötetben.

A Kiadói Részleg könyveinek arcéle és tárgyköre híven követi az Intézet részlegeinek tevékenységét, a kötetek döntő többsége a szlovákiai magyarok történetével, néprajzával, szociológiájával, nyelvével, identitásával, jogaival stb. foglalkozik. A Fórum Társadalomtudományi Szemle fő profilját is a történettudomány, az etnológia, a szociológia, a demográfia, a nyelvészet stb. képezi. 9

Munkatársak

Kutatók, tudományos munkatársak

CSANDA Gábor PhDr. (1963)
Beosztás: Kiadói Részleg – igazgató.
Szakterület: kortárs irodalom, bibliográfiák, repertóriumok, szerkesztés E-mail: csanda@foruminst.sk

HUNČÍK Péter MUDr. (1951)
Beosztás: kutató, tréner Szakterület: multikultúra, interetnikus kapcsolatok, képzések, pszichodramatikus, mediátor
E-mail: pethun@hotmail.com

GYURGYÍK László PhD (1954)
Beosztás: demográfus Szakterület: a szlovákiai magyarok demográfiája és társadalomszerkezeti változásai
E-mail: mercurius@mail.t-com.sk

L. JUHÁSZ Ilona PhD (1960)
Beosztás: etnológus Szakterület: európai etnológia (néprajz), temetkezési szokások és temetőkultúra, emlékjelek és nemzeti jelképek, változásvizsgálatok, interetnikus és interkulturális kapcsolatok
E-mail: icu@foruminst.sk

KONKOLY László mérnök (1973) Beosztás: Digitalizáló és Internetes Adatbázisok Központja – igazgató, programozó, informatikus Szakterület: digitalizálás, tartalomfejlesztés, adatbázisok, internetes oldalak E-mail: konkoly@foruminst.sk

KŐRÖS Zoltán Mgr. (1982)
Beosztás: levéltáros Szakterület: levéltár, oral history
E-mail: zolo.koros@gmail.com

LAMPL Zsuzsanna, Doc, PhDr, PhD. (1959)

Beosztás: Szociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege – igazgató, szociológus Szakterület: a szlovákiai magyarok szociológiája, nemzeti identitás, értrend, életmód, életminőség, ifjúságkutatás
E-mail: moki.lampl@gmail.com

LANSTYÁK István, Prof. PhDr. (1959)
Beosztás: a Gramma Nyelvi Iroda vezetője Szakterület: nyelvészet E-mail: istvan.lanstyak@uniba.sk

LISZKA József, PhDr., PhD, Dr. hab. (1956)
Beosztás: Etnológiai Központ – igazgató, etnológus Szakterület: európai etnológia, szakrális néprajz, interetnikus kapcsolatok, szövegfolklorisztika
E-mail: liszkajozsef@azet.sk

MRVA Marianna, Mgr., PhD. (1987)
Beosztás: szociológus Szakterület: a szlovákiai magyarok kultúrához való viszonya, értékrend, társadalmi közérzet, szociológiája, kulturális fogyasztás, intézményes és társadalmi bizalom
E-mail: mrva.marianna@gmail.com

ÖLLÖS László PhD, Dr. hab. (1957)
Beosztás: A Fórum Intézet elnöke, politológus, filozófus. Szakterület: politológia, emberi jogok, politikai filozófia,
E-mail: ollos@foruminst.sk

POPÉLY Árpád PhD, Dr. hab. (1970)
Beosztás: történész Szakterület: Csehszlovákia és a szlovákiai magyarság 1945 utáni története E-mail: poparpad@gmail.com

SIMON Attila PhD, Dr. hab. (1966)
Beosztás: igazgató, történész Szakterület: a két világháború közötti Csehszlovákia és a szlovákiai magyarok története
E-mail: simon@foruminst.sk

VATAŠČIN Péter (1987)
Beosztás: etnológus Szakterület: jelen- és közösségkutatás, interetnikus és interkulturális kapcsolatok
E-mail: vatascin.peter@gmail.com

VÉGH László PhDr. (1949)
Beosztás: szociológus, Szakterület: szociológia, könyvtárak, levéltár, politológia, tudományszervezés
E-mail: vegh@foruminst.sk

Könyvtárosok, dokumentátorok, fordítók, informatikus munkatársak

HARASZTI Ildikó Mgr. (1962)
Beosztás: projektmenedzser Szakterület: műfordítás (angol, orosz és szlovák nyelv), kiadványszerkesztés, projektmenedzsment
E-mail: haraszti@admin

LACZKÓ Sándor Mgr. (1986)
Beosztás: Digitalizáló és Internetes Adatbázisok Központja – közösségi média, filmes és média szakértőSzakterület: audiovizuális projektek, internetes oldalak
E-mail: laczko@foruminst.sk

RONCZ Melinda Mgr. (1986)
Beosztás: Bibliotheca Hungarica – igazgató
Szakterület: pedagógia, magyar nyelv és irodalom, történelem
E-mail: roncz.foruminst@gmail.com

RYŠAVÝ Pál (1983)
Beosztás: Digitalizáló és Internetes Adatbázisok Központja – rendszergazda, adatkezelő
Szakterület: tartalomfejlesztés, adatfeldolgozás, média
E-mail: work.rysavy.p@gmail.com

SEBŐ Beáta Mgr. (1975)
Beosztás: könyvtáros, dokumentátor
Szakterület: művelődésszervezés, bibliográfiák, adatfeldolgozás
E-mail: bibliohungarica@gmail.com

SZAMÁK Mihály (1984)
Beosztás: Digitalizáló és Internetes Adatbázisok Központja – szkennelés, adatfeldolgozás
Szakterület: grafika, adatfeldolgozás
E-mail: szamakmisi@gmail.com

TUBA Dániel (1994)
Beosztás: Digitalizáló és Internetes Adatbázisok Központja – rendszergazda, adatkezelő
Szakterület: fotózás, grafika, erősáramú elektrotechnika, adatfeldolgozás
E-mail: daniel.tuba.rly@gmail.com

VERMES Annamária Mgr. (1980)
Beosztás: adatfeldolgozó – tájékoztató könyvtáros, dokumentátor, nyelvi szerkesztő Szakterület: pedagógia, német nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, gépírás, nyelvoktatás
E-mail: vermes.foruminst@gmail.com

Adminisztráció

HORVÁTH Malvin (1959)
Beosztás: könyvelő, adminisztrátor
Szakterület: könyvelés, szervezés
E-mail: malvin@foruminst.sk

KARDOSOVÁ Ľubomíra (1972)
Beosztás: könyvelő, asszisztens, nyelvi lektor
Szakterület: könyvelő, adminisztratív feladatok, nyelvi szerkesztés, fordítás
E-mail: kardosova@foruminst.sk

SZEKERES Krisztina mérnök (1976)
Beosztás: főkönyvelő
Szakterület: Könyvelés, adótanácsadás
E-mail: lelovicsk@foruminst.sk

SZARKA Krisztina Mgr. (1976)
Beosztás: titkárságvezető
Szakterület: személyzeti és gazdasági adminisztráció, könyvelés
E-mail: szarka@foruminst.sk

Külső munkatársak, önkéntesek

BARANYOVICS Borisz, Mgr. (1986)
Szakterület: etnológia
E-mail: skullastar@gmail.com

BUKOVSZKY László, PhDr. (1966)
Szakterület: történettudomány, a pártállam és az állambiztonsági szervezetek működése
E-mail: laci.bukovszky@gmail.com

BOLEMANT Lilla PhD (1964)
Szakterület: gender, fordítás
E-mail: liliana.bolemant@gmail.com

GECSE Annabella PhD (1972)
Szakterület: néprajz, muzeológia
E-mail: gecsea72@gmail.com

JUHÁSZ R. József (1963)
Szakterület: tördelés, nyomdai előkészítés
E-mail: juhaszrokko@stonline.sk

KELEMEN Zsófia Mgr. (1987)
Szakterület: szociológia
E-mail: ollos.zsofia@gmail.com

KLAMÁR Zoltán PhD (1955)
Szakterület: néprajz, muzeológia
E-mail: drklamarz@gmail.com

LELKES Gábor PhD (1973)
Szakterület: határ menti kapcsolatok, gazdasági folyamatok elemzése, terület- és településfejlesztő geográfus
E-mail: gaborlelkes@yahoo.co.uk

MISAD Katalin, Phd, doc. (1961)
Szakterület: összehasonlító nyelvészet, nyelvtervezés
E-mail: katarina.misadova@uniba.sk

Nagy Myrtil (1970)
Szakterület: néprajz, folklór, civil szféra
E-mail: nagy@forumic.sk

M. PINTÉR Tibor PhD. (1979)
Szakterület: nyelvészet, kétnyelvűség, nyelvtechnológia
E-mail: m.pinter.tibor@kre.hu

PRESINSZKY Károly, PhD. (1977)
Szakterület: dialektológia
E-mail: kpresinszky@ukf.sk

RIGÓ Magdolna, Mgr., PhD (1985)
Szakterület: divatszociológia, emberi erőforrások
E-mail: meszarosova.magdalena@gmail.com

SEBŐK Szilárd, Mgr., PhD. (1989)
Szakterület: nyelvi ideológiák, nyelvleírás módszertana
E-mail: szilard.sebok@uniba.sk

SIMON Szabolcs, PhD (1964)
Szakterület: nyelvészet,
E-mail: simon.szabolcs@ujs.sk

Bendíkné SZABÓ Márta (1952)
Szakterület: szakrális kisemlékek dokumentálása
E-mail: b.szabo.marta@gmail.com 11

SZILVÁSSY Tímea Mgr. (1988)
Szakterület: szociológia
E-mail: timea.szilvassy@gmail.com

VANČO Ildikó, dr. hab. (1961)
Szakterület: szociolingvisztika, pszicholingvisztika
E-mail: ivanco@ukf.sk

VIGA Gyula Dr. hab., PhD, MTA doktora (1952)
Szakterület: etnográfia, muzeológia
E-mail: vigagyula@gmail.com

Kérdezőbiztosok: 45–50 fő12

Kutatási programok

ÖSSZINTÉZETI PROJEKTEK

A szlovákiai magyar közösség kulturális örökségének digitalizálása

Programvezető: Simon Attila

Résztvevők: Roncz Melinda, Konkoly László, Szamák Mihály, Ryšavý Pál, Tuba Dániel, Öllös László, Végh László

Ütemterv: 2021. 1.1. – 2021. 12. 31.

A projekt fő célja a szlovákiai magyar közösség kulturális örökségének továbbörökítése a következő generációk számára. Ennek a célnak az érdekében digitalizáljuk és tesszük a nagyközönség számára elérhetővé azokat az értékeket, amelyeket a magyar közösség az 1989 előtti Csehszlovákiában kitermelt. Ez egyaránt jelenti a szlovákiai magyar írásbeli, képi és szóbeli kultúra digitalizálását, megőrzését és közzétételét.

A 2021-es évben a digitalizálás keretén belül sor került többek között az 1950. március 15-től 6-8 oldalon megjelenő mezőgazdasági szak- és szövetkezeti hetilapra a Szabad Földművesre, amely 1990-ig jelent meg (29.000 o.), az Életünk családi hetilapra (1995–1998) (2.000 o.) és a Képes Hét szépirodalmi hetilapra, amely Prágában jelent meg 1928. okt. 1. és 1930 február között, majd kiadása redukált oldalszámmal a Prágai Magyar Hírlap képes mellékleteként folytatódott 1937-ig (3.000 o.).

A projektum eredményeként több mint 34.000 oldalnyi új digitalizált folyóirat került fel a Szlovákiai Magyar Adatbankra, ahol a korábbi tartalmak mellett ez is nyilvánosan kereshető és hozzáférhető bárki számára. (http://adatbank.sk, http://leveltar.adatbank.sk)

A BIBLIOTHECA HUNGARICA

A Bibliotheca Hungarica törzsállományának tankönyvi különgyűjteményének leltárja és bővítése

Programvezető: Roncz Melinda

Munkatársak: Sebő Beáta, Vermes Annamária

Ütemterv: 2021. március–július.

A Bibliotheca Hungarica törzsállományának szerves részét képezi a mai Szlovákia területén 1918-tól kiadott tankönyvek, munkafüzetek és módszertani kiadványok gyűjteménye, amelyekből a hazai magyar tannyelvű alap- és középiskolákban tanultak, illetve tanulnak ma is. 2020–2021-ben több adományt és hagyatékot is kapott a könyvtár (pl. id. Tuba Lajos hagyatéka, a megszűnt tallósi speciális alapiskola állománya, ill. magánszemélyektől kapott adományok). 2021-ben több mint 300 darab új kötettel gyarapodott a kb. 2500 példányt számláló állomány. Az online katalógusban található gyűjtemény: https://forum.opac3.monguz.hu/results/-/results/shared/a7faee6c-e730-4f09-a8ea-23debc6e8847

Helytörténeti cikkek nyomában a városi lapok hasábjain

Programvezető: Roncz Melinda

Munkatársak: Sebő Beáta, Vermes Annamária

Ütemterv: 2021.01.01–2021.12.31.

A projekt során Csallóköz és Mátyusföld területén az 1990 után megjelent városi kiadású sajtótermékek helytörténeti cikkeinek bibliográfiai és tartalmi feltárására került sor. A négy kiválasztott város – Somorja, Dunaszerdahely, Nagymegyer és Diószeg – lapjai havi és kéthavi rendszerességgel jelennek meg. A lapszámok leltárja után, a 2020-as évben kidolgozott kritériumrendszer alapján a cikkeket kiválogattuk és tárgyszavaztuk. A feldolgozás után az online katalóguson belül elérhető helytörténeti cikkadatbázis a Somorja és Vidéke 4274 darab cikkével, a Dunaszerdahelyi Hírnök 3959 darab cikkével, a Nagymegyeri Hírmondó 1504 darab cikkével és a Diószegi Élet 2144 darab cikkével gazdagodott. A cikkadatbázis mind a könyvtárban, mind pedig a Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán elérhető. A projekt megvalósulását a Kisebbségi Kulturális Alap támogatta.

Visszhang:

Kiss Bartalos Éva: Bővült a Bibliotheca Hungarica online katalógusa. In: Új Szó, 2022. január 15., 5. p.

Kiss Bartalos Éva: Már 21 000 helytörténeti cikket tartalmaz a Bibliotheca Hungarica online katalógusa. Új Szó, 2022. január 16. https://ujszo.com/regio/mar-21-000-helytorteneti-cikket-tartalmaz-a-bibliotheca-hungarica-online-katalogusa

Roncz Melinda: Egy könyvtárosnak is vannak álmai…: A somorjai Bibliotheca Hungarica tavalyi projektjéről. Felvidék.ma, 2022. január 14. https://felvidek.ma/2022/01/egy-konyvtarosnak-is-vannak-almai/

Morvay Péter könyvhagyatékának feldolgozása

Programvezető: Roncz Melinda

Munkatársak: Sebő Beáta, Vermes Annamária

Ütemterv: 2021. május–szept.

2020-as halála után került könyvtárunkhoz Morvay Péter hagyatéka. A gyűjtemény fizikai kiválogatása után megkezdődött a kötetek gyarapodási jegyzékbe vétele, majd bibliográfiai és tartalmi feltárása a Huntéka könyvtári rendszerben. A hagyatéki különgyűjtemény 324 darabból áll, többségében a szlovákiai magyarok történelmével és a közép-európai politikai viszonyokkal foglalkozó szakkönyvek alkotják. A feldolgozott könyvek listája elérhető: https://forum.opac3.monguz.hu/results/-/results/shared/ba775667-e272-4dcb-8ed1-d387e4c1b46c

ETNOLÓGIA KÖZPONT

Ivágyó. Turecká, Hodža-Rabina, Esztéká… 100 év politikai, társadalmi és ökológiai változásainak hatása Rudna földrajzi neveire és tárhasználatára.

Programvezető és kivitelező: L. Juhász Ilona

Ütemterv: 2021. 6.1. – 2021. 12. 31.

Rudna egy nyelvhatáron fekvő egykori bányásztelepülés, ahol a lakosság nemzetiségi összetétele az elmúlt 100 év során sokat változott. Ezek a változások hatással voltak a földrajzi nevek szlovák nyelvű változatának meghonosodására. A kutatási program keretében ezeket a változásokat vizsgáltuk, valamint arra is kerestük a választ, hogyan hatottak az impériumváltások, a gazdasági, valamint ökológiai változások, illetve az 1989-es rendszerváltás a település lakóinak térhasználatára. Ezen túl dokumentáltuk a település bel- és külterületének helyneveit, objektumait, s vizsgáltuk ezek funkcióváltásait is az eltelt 100 év során. A kutatás részét képezték az adatközlőkkel folytatott beszélgetések, a korabeli fényképek begyűjtése és azok szkennelése, valamint a helyi krónikák átnézése (Polgári Ügyek Testületének krónikái, valamint a községi krónika) is. Az aktuális állapotok fényképezésére is nagy gondot fordítottunk. 2021-es évben elvégzett kutatás során sor került az ebben az évben gyűjtött adatok feldolgozására és az adatközlőkkel folytatott beszélgetések hangzóanyagának lejegyzésére is.

Vallási élet az 1950-es években Csehszlovákiában – Duna menti esetek

Programvezető és kivitelező: Vataščin Péter

Ütemterv: 2021.02.01. – 2021.12.20

A terepmunka során Ebed községre fókuszáltunk, ahol 10 interjút készítettünk a témában, valamint korabeli fényképeket digitalizáltunk. A plébánia Historia domusa és egyéb vonatkozó írásos archívumai minden kutakodás ellenére úgy tűnik, elvesztek, így elsősorban a narratív emlékezet elemzésére koncentráltunk.

Az idős alanyaink elsősorban arról beszéltek, hogy az államszocializmus kezdeti éveiben, majd a társadalmi kontroll kiterjedésével miként éltek vallási életet, ill. hogyan alakultak át ezek a gyakorlatok az egyébként szinte maradéktalanul római katolikus közösségben. Egy-egy emlék és élmény a második világháború, valamint egészen a normalizáció időszakára is kiterjedt. Külön figyelmet szenteltünk Tóth Zoltán, a falu plébánosa alakjának, aki a vallásetikai kérdésekben tanúsított köztudomású szigorúsága ellenére 1948 után nem erőltette a hit feltétlen megtartását azokban a családokban, ahol a vallásosság akadályt jelentett volna az anyagi és szakmai előrehaladásban.

A kutatás helyszínét részben az is indokolta, hogy az elmúlt években a kollektivizáció, valamint a szakrális kisemlékek kapcsán is végeztünk etnológiai vizsgálatokat Ebeden, így a hely- és terepismeret, valamint a témák közös metszetei is megkönnyítették a jelenségek értelmezését.

Kapcsolódó publikációk:

Vataščin Péter: Vallási élet a politika árnyékában. (megjelenés előtt, Új Szó)

Vallási élet az 1950-es években Ebeden (előkészületben)

GRAMMA NYELVI IRODA

Dél-Szlovákia kétnyelvűsége különös tekintettel néhány választott település helyi önkormányzatának kétnyelvűségére

Programvezető: Simon Szabolcs

Munkatársak: Misad Katalin, Németh Takács Henrietta

Ütemterv: 2021. 2. 1. – 2021. 12. 31.

A projekt célja Dél-Szlovákia kétnyelvűségének feltérképezése, azé a területé, amely két autochton nemzetiség lakóhelye. A kutatási projekt terepmunkával nyert adatgyűjtésen alapul. A terepmunka Dél-Szlovákia négy, meghatározott szempontok szerint kiválasztott városában lett elvégezve (Komárom, Dunaszerdahely, Érsekújvár, Vágsellye). Az adatgyűjtés módja kérdőíves felmérés, amely során szociolingvisztikai, szociológiai és szociál-pszichológiai jellegű változók képezik a vizsgálat tárgyát. A kutatás résztémája kiválasztott helyi önkormányzatok kétnyelvűségének feltérképezése Dél-Szlovákiában. A kutatás olyan településekre terjed ki, amelyeken a magyar nemzetiségű lakosok százalékos aránya eléri a 20%-ot; ennek alapján a kisebbségi nyelvek használatáról szóló törvény érvényesíthető az adott településen. Az önkormányzatok kétnyelvűségének felmérése elsősorban az intézmények kül- és beltéri feliratainak nyelvére, az intézményeknek a kisebbséghez tartozó ügyfelekkel folytatott szóbeli és írásbeli kommunikációjának nyelvére irányul.

Kapcsolódó publikációk:

SIMON Szabolcs 2021. Vágsellye város kétnyelvűsége. Hungarológiai Közlemények = Hungarološka saopštenja = Papers of Hungarian Studies = Hungarologische Mitteilungen : az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének folyóirata. = Hungarološka saopštenja. Új folyam Évf. 22, sz. 2 (2021), p. 78-97. ISSN 0350-2430.

SIMON Szabolcs 2022. Identitás – attitűd – nyelv a komáromi kétnyelvű beszélőközösség körében. Fórum Társadalomtudományi Szemle. 2022/1 – Megjelenés alatt.

MISAD Katalin 2021. A hivatali érintkezés nyelve a dél-szlovákiai önkormányzati hivatalokban. Új Szó – Szalon melléklet. 2021. október 24.

A hivatali érintkezés nyelve a dél-szlovákiai önkormányzati hivatalokban | Új Szó | A szlovákiai magyar napilap és hírportál (ujszo.com) [Letöltve: 2022. 1. 15.]

SZLOVÁKIAI MAGYAR LEVÉLTÁR

Hagyatékok feldolgozása

Programvezető: Végh László

Munkatársak: S. Forgon Szilvia

Ütemterv: 2021. 2.1. – 2021. 12. 31.

A 2021-es évben folytatódott az intézet levéltárában elhelyezett hagyatékok feldolgozása. Az aktuális naptári évben három jelentős felvidéki közéleti személyiség hagyatéka került feldolgozásra. Fábry Zoltán (1897–1970) író, irodalomkritikus publicista hagyatéka, amely 95 levéltári dobozt tölt meg. Ébert Tibor (1926–2015) pozsonyi származású költő, író, esztéta, zeneművész hagyatéka, amely 32 levéltári dobozban kapott elhelyezést, és Szabó Béla, eredeti nevén Meller Bernard (1906 – 1980) író, költő, újságíró 15 doboznyi hagyatéka.

A hagyatékokról pontos jegyzék készült, amely elérhető a Szlovákiai Magyar Adatbank oldalain.
https://adatbank.sk/gyujtemenyek/

Az Együttélés Politikai Mozgalom levéltárának részleges feldolgozása (1990–1995)

Programvezető: Végh László

Munkatárs: Kőrös Zoltán

Ütemterv: 2021. 1. 1. – 2022. 01. 31.

A 2021-es évben az Együttélés Politikai Mozgalom (1989–1998) iratanyagának első hat évét (1990-től 1995-ig) dolgoztuk fel. Az iratok a munkálatok elkezdése előtt levéltári dobozokban voltak, elsősorban iratkötegek formájában, ennek ellenére az anyag nagy részének teljesen át kellett rendezni a levéltári struktúráját. Az előző levéltári projektek tapasztalatai alapján először az iratok struktúráját rendeztük át a kronológia szempontjából (az iratok egyes évekre lettek osztva) és az egyes évfolyamokon belül témák szerint (központi anyagok, regionális anyagok, kapcsolatok más pártokkal, szervezetekkel stb.). Csak ez után kezdtük az egyes iratok regesztáinak az elkészítését. A feldolgozott iratanyagot végül újra dobozokba helyeztük. A feldolgozott levéltári anyag mennyisége megközelíti az 5,5 folyómétert.

Az iratjegyzéket a Szlovákiai Magyar Levéltárban találhatják meg a kutatók.

A projekt egyes fázisai:

-az iratanyag kronológiai és téma szerinti rendezése (2021. január–április)
-regeszták elkészítése (2021. április–november)
-az iratanyag végleges rendezése és dobozolása (2021. november–2022. január)

SZOCIOLÓGIAI ÉS DEMOGRÁFIAI KUTATÁSOK RÉSZLEGE

A szlovákiai népmozgalmi adatok feldolgozása. Naprakész állapot biztosítása

Programvezető: Gyurgyík László

Ütemterv: Állandó feladat

A Szlovák Statisztikai Hivatal a naptári év folyamán meghatározott ütemterv szerint teszi közé az adott évre vonatkozó népmozgalmi adatokat. Az év folyamán ezek begyűjtésére, feldolgozására került sor. A projekt keretén belül magánerőből kerül sor a közzétett adatok feldolgozására.

Az 2021. évi népszámlás

Programvezető: Gyurgyík László

Ütemterv: Állandó feladat /saját forrás/

A 2021. évi népszámlálással kapcsolatos események dokumentálása. Mivel csak néhány alapadat közzétételére került sor, adatok feldolgozására, adatelemzésre nem volt lehetőség.

Szociológiai forrásanyagok a szlovákiai magyarok kutatásához II.

Programvezető: Lampl Zsuzsanna

Munkatársak:

Ütemterv: 2021. január – 2021. december

A kutatás célja a szlovákiai magyarokról szóló eddigi szociológiai kutatások témakörök szerinti kategorizálása, pontos leírása, és a fő eredmények olyan táblázatokban, grafikonokban való megjelenítése, amelyek forrásként szolgálhatnak bármely, a szlovákiai magyarokra fókuszáló társadalomtudományi kutatáshoz, majd ezek online forráskiadványban történő megjelentetése.

A szlovákiai magyarok kulturális részvétele és kulturális identitása

Programvezető: Mrva Marianna

Munkatársak: Lampl Zsuzsanna, Öllös László

Ütemterv: 2021.3.1. – 2021. 12. 31.

A kutatási program a szlovákiai magyarok kulturális részvételét, valamint kulturális identitását térképezte fel, és értelmezte azt szélesebb társadalmi kontextusban. A projektum három részből állt. Az első részét egy a szlovákiai magyarok reprezentatív mintáján megvalósult kérdőíves kutatás képezte, amely a szlovákiai magyarok kulturális- és médiafogyasztását, valamint szabadidőtöltési szokásait vizsgálta. A második része egy visszatekintő szekundáris analízis, amely az elmúlt 25 év azon adatait dolgozta fel, amelyek a szlovákiai magyarok múltbeli kulturális részvételéről adnak számot, így adva kontinuitást az aktuális adatoknak.

A harmadik rész a kulturális részvétel problematikáját szélesebb társadalmi összefüggésekbe helyezte, így adva képet azokról a rendszerváltás óta lezajlott társadalmi folyamatokról, amelyek a szlovákiai magyarságot alakították.

Kapcsolódó publikációk:

A kutatási program 2021 év végén került csak befejezésre, így kapcsolódó publikációk és sajtómegjelenések csak a következő évben várhatók.

Magyar-szlovák viták 1989 után

Programvezető: Öllös László

Ütemterv: 2021. 2.1. – 2021. 12. 31.

A program azt vizsgálja, hogy a bársonyos forradalmat követően milyen lehetőségei nyílnak a két nemzet együttműködésének. A kutatás a nemzeti megbékélés folyamatának, valamint a konfliktusok sorának a szellemi forrásait veszi számba. A program a 2021-es esztendőben a két nemzet kapcsolatának egyik legfontosabb időszakát vizsgálja. Illeszkedik a két nemzet megbékélésének hosszú távú kutatási programjába. Jellemzi azokat a stratégiákat, amelyek 1989 kapcsán születtek, azok elvrendszerét és a rájuk épülő lépéseket.

A kutatási program keretén belül 2021-ben megjelent tanulmányok:

Öllös László: Magyar-szlovák viták 1989 után. Stratégiáink korlátjai. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle XXIII. évf. 2021/4. 135—148.p. ISSN 1335-4361.

Öllös László: Hungarian–Slovak Reconciliation and the National Peace. Forum Social Sciences Review, Társadalomtudományi Szemle. XXIII: 2021/5. 3—12.p. ISSN 1335-4361

TÖRTÉNETI KUTATÁSOK RÉSZLEGE

Magyar képviselők Csehszlovákia parlamentjeiben 1918–1992

Programvezető: Popély Árpád

Résztvevők: Popély Árpád, Simon Attila

Ütemterv: 2021. január – 2021. december

A projekt célja a Csehszlovákia fennállása alatti parlamentek (a prágai Nemzetgyűlés és Szövetségi Gyűlés, valamint a pozsonyi Szlovák Nemzeti Tanács) magyar parlamenti képviseletének, a magyar képviselők politikai tevékenységének a feldolgozása volt. A kutatás kitért a csehszlovákiai választási rendszerek, a választások, a pártstruktúra, ezen belül elsősorban a magyar pártok, a parlamentek magyar képviselőinek politikusi, s főleg parlamenti tevékenységének a bemutatására. A kutatómunka az egyes parlamentek gyorsírói feljegyzéseinek és egyéb iratainak feldolgozása mellett prágai és pozsonyi levéltári kutatásokat és a korabeli csehszlovákiai magyar sajtó áttanulmányozását igényelte. A kutatás részeredményeit tanulmányokban közöltük, illetve fogjuk közölni. Célkitűzéseink között szerepel a tárgyalt témát feldolgozó monográfia, esetleg monográfiák, valamint az 1918 és 1992 közötti magyar nemzetiségű parlamenti képviselők életpályáját, parlamenti tevékenységét, felszólalásainak és interpellációinak jegyzékét tartalmazó kézikönyv megjelentetése is. 18

Kapcsolódó publikáció:

Popély Árpád: A jogfosztottságtól a parlamenti képviseletig. Az első magyar nemzetiségű képviselők a prágai és a pozsonyi parlamentben. Fórum Társadalomtudományi Szemle XXIII. évf. (2021) 4. sz., 51–86. p.

Könyvtárak, dokumentáció és archiválás

Bibliotheca Hungarica

Folyamatos működés, szolgáltatások – dokumentációs tevékenység

Programvezető: Roncz Melinda

Munkatársak: Sebő Beáta, Vermes Annamária

Partnerintézmények: Szlovákiai magyar kiadók, EISZ Nemzeti Program

Kutatókönyvtár tevékenysége

Kapcsolattartás a szlovákiai kiadókkal, tankönyvek, évkönyvek beszerzése; kapcsolat fenntartása Szlovákia magyarlakta területeinek könyvtáraival és magyarországi könyvtárakkal (Országos Széchényi Könyvtár, Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér), valamint Szlovákia magyarlakta területeinek önkormányzataival.

A könyvtár fő gyűjtőkörébe tartozó, Szlovákiában megjelenő magyar nyelvű kiadványok beszerzése és feldolgozása, valamint a kézikönyvtár rendezése és számítógépes feldolgozása a Huntéka könyvtári program segítségével.

A dokumentációs tevékenységen kívül közhasznú információs szolgáltatás: számítógép-, szkenner- és internethasználat, fénymásolási lehetőség kutatóink számára. Egyéni kérésre különböző irodalomjegyzékek, helytörténeti bibliográfiák, repertóriumok kerülnek összeállításra. A könyvtár használói az EISZ Nemzeti Program jóvoltából szabadon hozzáférhetnek: a szaktárs.hu-n található egyes kiadói portfóliókhoz, az Akadémiai Kiadó Szótárcsomagjához, a szótudástár.hu adatbázishoz, az Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomagjához, az interkönyv.hu online könyvadatbázishoz, a MeRSZ.hu-n elérhető tartalmakhoz és az USC Shoah Foundation Visual History Archive nemzetközi adatbázisához.

A könyvtár a kutatók igényei szerint, személyesen, de akár e-mailen, telefonon, faxon is nyújt információt, küldi a kért dokumentumokat. Információkat szolgáltat a szlovákiai magyar, de a magyarországi, a határon túli magyarság ügyeivel foglalkozó intézményeknek is.

A kiadóktól, illetve magánkézből a könyvtárba kerülő könyveket folyamatosan vezetik be a gyarapodási jegyzékbe, sorolják be a gyűjteményükbe a Huntéka könyvtári program segítségével. A 2021-es esztendőben közel 1400 rekorddal bővült a könyvtár állománya, ennek több mint a fele a törzsállományba került. Értékes példányokkal gazdagodott Zalabai Zsigmond és id. Tuba Lajos hagyatéka is, valamint új hagyatékként a 2020-ban elhunyt Morvay Péter könyvei is feldolgozásra kerültek. Bizonyos kötetek esetében a kiadványok bibliográfiai és tartalmi adatai mellett azok analitikáival is bővültek.

A könyvkatalógus online elérhetősége: https://forum.opac3.monguz.hu/

Annak ellenére, hogy 2021-ben a könyvtárnak a járványügyi intézkedések miatt hetekre is be kellett zárnia, közel 60 kutatója volt, akik közül többen rendszeresen is igénybe vették szolgáltatásait. A kutatók a zárvatartás ideje alatt e-mailben, telefonon vagy a közösségi média segítségével vehették igénybe a könyvtár szolgáltatásait.

A könyvtár jó kapcsolatot ápol a szlovákiai kiadókkal, így az év folyamán az újonnan megjelent kiadványokkal is gyarapodott az állomány. Szeptember folyamán került a könyvtárba és a levéltárba Koncsol László könyv- és kéziratgyűjteményének egy jelentős része. Ezen kívül még több kisebb könyvadomány, könyvtári cserepéldány és hagyatéki gyűjtemény érkezett, amelyek feldolgozása folyamatosan történik. 20

Folyóirattár

Programvezető: Roncz Melinda

Munkatársak: Sebő Beáta, Vermes Annamária

A Bibliotheca Hungarica folyamatosan egészíti ki a szlovákiai magyar folyóirat-gyűjteményét. Célja a kurrens periodikák új számainak, valamint a hagyatékokból, ajándékokból beérkező régebbi folyóiratoknak a feldolgozása és archiválása. Folyamatosan szerzik be az eddig hiányzó számokat is. Személyesen, telefonon vagy e-mailben tartják a kapcsolatot a folyóiratok szerkesztőségeivel. Jelenleg több mint 190 fajta folyóirat van az 1948 előtti időszakból, és több mint 500 fajta folyóirat található a gyűjteményben az 1948 utáni időszakból.

Ezeken kívül megtalálhatók még a Szlovákiában élő más kisebbségek (15 fajta) folyóiratainak egyes számai, szlovák nyelvű folyóiratok (42 fajta), valamint külföldön megjelenő magyar nyelvű lapok (130) ide került számai. Ez évben is feladatuknak tekintik a kurrens lapok beszerzését, feldolgozását, archiválását, a régebbi lapszámok felkutatását és a kutatók rendelkezésére bocsátását. Tovább aktualizálják a meglévő adatbázisaikat, amelyek az Intézet honlapján is elérhetőek. Január hónapban archiválták és feldolgozták a tavalyi év folyamán ide került folyóiratok, periodikák adatait. 2021-ben megkezdődött az 1948 utáni időszakban kiadott szlovákiai magyar folyóiratok szisztematikus leltárja, amely során immáron az állomány két harmadának lapszámait sikerült leellenőrizni, bibliográfiai leírásukat kiegészíteni. A kibővült lista hozzáférhető a Bibliotheca Hungaricában, illetve online:
https://adatbank.sk/gyujtemeny-kategoriak/folyoirattar/.

A 2015-ben megkezdett cikkadatbázis bővítése idén is folytatódott. Jelenleg a Huntéka könyvtári program olvasói felületén több mint 24300 cikk bibliográfiai adatai olvashatók. 2021-ben ez az adatbázis közel 12000 helytörténeti jelentőségű cikk leírásával bővült.

Fotóarchívum, CD-, DVD- és video gyűjtemény

Programvezető: Roncz Melinda

Munkatársak: Sebő Beáta, Vermes Annamária

A Bibliotheca Hungarica fotóarchívuma ismert sajtófotósok munkáiból jelenleg több mint 125 000 fényképet tartalmaz. A könyvtár fotóarchívumát programszerűen gyarapítja a felvidéki magyar műemlékek és emlékhelyek jelenlegi állapotát ábrázoló képek dokumentálásával is. Jelentős állományt képvisel az egyre bővülő CD-, DVD- és video gyűjtemény is, amelyek feldolgozása a Huntéka segítségével történik, és a kutatók számára hozzáférhető és kereshető az online katalógus segítségével.

Folyamatosan viszik be a jegyzékükbe a beérkezett fényképeket, dokumentumokat, amelyek a szlovákiai magyarok kulturális, társadalmi életét dokumentálják. Ennek a fotógyűjteménynek egy reprezentatív állománya a Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán megtalálható Fotóarchívumban online is elérhető: https://adatbank.sk/kep-hang/fotoarchivum/.

Szakdolgozatok gyűjteménye

A szolgáltatásaikat igénybe vevő kutatók szakdolgozataival folyamatosan bővülő állomány archiválása és adatainak feldolgozása a Huntéka program segítségével történik. A lista online elérhetősége:

https://forum.opac3.monguz.hu/results/-/results/shared/bed1377c-6753-42cc-ba24-4b3c7c95bf18 21

Szlovákiai Magyar Levéltár

Programvezető: Végh László

Munkatársak: Kőrös Zoltán

A Fórum Kisebbségkutató Intézet levéltára a szlovákiai magyarság életével kapcsolatos levéltári dokumentumokat, a szlovákiai magyar politikai pártok, társadalmi, kulturális és egyéb szervezetek és intézmények iratanyagait, közéleti személyiségek, írók, művészek levelezését, hagyatékát stb. tartalmazza.

2021 folyamán az Együttélés Politikai Mozgalom iratainak 1990 és 1995 közötti anyagait dolgoztuk fel.

S. Forgon Szilvia Ébert Tibor és Szabó Béla hagyatékát dolgozta fel, ezen felül pedig a Fábry Zoltán hagyaték egy részét.

A levéltárunk iratanyaga is bővült, ebben az összefüggésben említésre méltó Koncsol László hagyatéka, tovább bővült a kisnyomtatvány-, illetve plakátgyűjteményünk is, nem beszélve további kisebb kiterjedésű anyagokról.

2021-ben a koronavírus pandémia következtében a levéltárunk többször zárva volt. A nyitvatartása alatt 10 kutató látogatott el a levéltárunkba, a legtöbbet kutatott anyagok közé ismét a Csemadok levéltára tartozott. Ezen kívül a diákmozgalom anyagait és a ZOUNUK hadigondozottak levelezését is kutatták.

Eddig elkészült leltári jegyzékek:

Személyi hagyatékok és iratgyűjtemények

− Arany A. László hagyatéka*
− Győry Dezső hagyatéka*
− Szalatnai Rezső hagyatéka*
− Ungváry Ferenc hagyatéka*
− Gyönyör József hagyatéka*
− Turczel Lajos hagyatéka (levelezések)*
− Szabó Rezső iratai*
− Varga Sándor iratai*
− Kulturális szervezetek iratai – Csemadok:
− A CSEMADOK KB elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei – (1948–2000)*
− A CSEMADOK országos közgyűlései
− Csemadok alapszervezetek története és helytörténeti tanulmányok
− Szervezeti értesítők
− Propaganda az 50-es, 60-as évekből
− Történeti tanulmányok
− Táncegyüttesek és táncmozgalom
− Táncdalfesztiválok
− Táborok
− Színjátszás
− Színművek és irodalmi műsorok szövegkönyvei
− Névsorok
− Jókai Napok
− Járási konferenciák
− Nemzetközi hadigondozott alapítvány (1993–1994)
− Gombaszögi Országos Kulturális Ünnepély
− Fesztiválok
− Fábry Napok
− Előadói segédanyagok
− CSMTKE
− Vetélkedők

Pártok iratai

− FMK
− MPP
− Együttélés
− Alakuló közgyűlés (1989)
− Alapító kongresszus (1990)

Gyűjtemények

Kisnyomtatványok

A Bibliotheca Hungarica gyűjteményében találhatók színházak műsorfüzetei, meghívók és értesítők különböző kulturális eseményekről (pl. Dunamenti Tavasz, Gombaszög Országos Dal- és Táncünnepély, Zselízi Országos Népművészeti Fesztivál, Czuczor Gergely-napok, Kazinczy Nyelvművelő Napok, Kodály-napok, Tavaszi szél vizet áraszt, Jókai-napok, Vámbéry Polgári Társulás rendezvényei stb.). A feldolgozott kisnyomtatványok száma eléri a 6 144 darabot.*

Képzőművészeti kiállítások katalógusai

A könyvtár gyűjteményében találhatók képzőművészeti kiállításokról szóló katalógusok (pl. Duna Menti Múzeum, Csallóközi Múzeum, Kortárs Magyar Galéria, Nógrádi Galéria stb.).*

Plakátok

A Bibliotheca Hungarica plakátgyűjteménye felöleli a szlovákiai magyarság szellemi-művészeti életével kapcsolatos dokumentumokat.*

* az interneten jelenleg elérhető jegyzékek

Etnológiai Központ

Néprajzi könyvtár (Bibliotheca Ethnologica)

Felelős: L. Juhász Ilona, Liszka József, Vataščin Péter

Az Etnológiai Központ könyvtára 2021-ben az előző évhez hasonlóan ismét jelentősebb mennyiségű könyvvel, összesen 470 kötettel bővült. Év végén 9730 leltározott kiadvány alkotta a könyvtár állományát. A járvány miatt idén csak elenyésző számú olvasó és kutató fordult meg nálunk – ugyanakkor két új polcnak köszönhetően bővült a tárolókapacitás, amelyhez kapcsolódóan folyamatban van az állomány fizikai és tematikai átrendezése.

Néprajzi adattár

Felelős: L. Juhász Ilona, Liszka József, Vataščin Péter 23

Az Etnológiai Központ gyűjteménye. Az adattár egyrészt kéziratos, jórészt közöletlen néprajzi gyűjtésekből áll Dél-Szlovákia magyarok lakta területéről. Másrészt benne foglaltatik a (Cseh)Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság 1989–1999 közötti tevékenységének teljes dokumentációja (levelezés, jegyzőkönyvek, programok stb.). A gyűjtemény 1 099 beleltározott tételben mintegy 20 ezer lapnyi szöveget tartalmaz.* 2021-ben tovább folyt az időközben gyűjtött anyagok rendezése, illetve az adattári anyag jegyzékének interneten történő további megjelenítésének az előkészítése. A kutatók kiszolgálását az év folyamán Vataščin Péter és L. Juhász Ilona végezte.

* az interneten jelenleg részben elérhető jegyzék

A Szakrális Kisemlék Archívum

Felelős: Liszka József

Résztvevők: L. Juhász Ilona, Vataščin Péter

2021-ben tovább folytatódott az 1997-ben, a Kárpát-medencében elsőként megalapított, s a maga nemében azóta is legjelentősebb adatbázis, a Szakrális Kisemlék Archívum folyamatos fejlesztésére, kompletizálása, valamint az eddigi gyűjtemény teljes revíziójára, szinte teljes digitalizálására is sor került. Az internetes adatbázist folyamatosan bővítjük, aktualizáljuk.

Kapcsolódó publikációk:

Liszka József: „eszt elne dobáld…” A deponia pia: „szent raktár” vagy a „szent szemét” avagy a megőrzés kérdésköréhez. Fórum Társadalomtudományi Szemle 23, 2021/2, 3–16. p. ISSN 1335-4361

Liszka József: A „leghíresebb cseh” térhódítása. Nepomuki Szent János szlovákiai köztéri plasztikái a változások tükrében Fórum Társadalomtudományi Szemle 23, 2021/3, 3–20. p. ISSN 1335-4361

Liszka József: Gondolatfragmentumok (ötletek, javaslatok, tépelődések) a szakrális kisemlékek tipológiai és terminológiai kérdéseihez. Acta Ethnologica Danubiana 23 (2021), 207–216. p. ISBN 978-80-89978-26-7 24

Digitalizálás, internet, adatbázisok

Szlovákiai Magyar Adatbank

Felelős: Konkoly László

Munkatársak: Laczkó Sándor, Tuba Dániel, Szamák Mihály, Ryšavý Pál

Partnerintézmények: Arcanum (Budapest), Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet (Dunaszerdahely), Élő Hagyomány PT (Fülek), Real-Net, s.r.o., eNiton Enterprises, s.r.o.

A Fórum Kisebbségkutató Intézet évek óta dolgozik a könyvtári és levéltári anyagai digitalizálásán, illetve azok internetes megjelenítésén. A program célja a szlovákiai magyarokra vonatkozó történeti, kulturális és társadalmi információk rendszerezett gyűjtése, feldolgozása, szolgáltatása (bibliográfiák, lexikonok, statisztikák, helységnévtárak, térképek, kronológiák, digitalizál könyvek és folyóiratok, vendég honlapok, kutatási adatbázisok, intézményi kataszterek, irodalmi adattár, folyóiratok, tematikus társadalomtudományi kutatási blokkok, fotótár, linktár stb.) és az internetes megjelenítés segítségével ezekhez a kulturális értékekhez való széles körű hozzáférés bebiztosítása. A portál első verziója 2007 decemberétől indult, azóta többször átdolgozásra került. A jelenlegi verzió 2019 decemberétől üzemel. Az Adatbank egy önálló webcímen érhető el: https://adatbank.sk, amelyhez kapcsolódva időközben létrejött több szubdomén is (pl. rendezvenyek.adatbank.sk, telepulesek.adatbank.sk stb.). Jelenleg is egy WordPress Multisite motor alatt fut az összes intézeti honlap, kiegészülve néhány partnerintézmény honlapjával együtt. A WP Multisite keretrendszer és a 2020-ban integrált MongoDB adatbázis megosztás segítségével egyszerűbbé vált az egyes szubdomének közötti adatcsere és a külső független partner honlapok irányába történő adatszolgáltatás. A WordPress felhasználóbarát adminisztrációs felületén keresztül on-line szerkeszthető és bővíthető minden tartalom.

A 2021-es évben a digitalizálás keretén belül a Szabad Földműves mezőgazdasági szak- és szövetkezeti hetilappal, az Életünk családi hetilappal és a Képes Hét szépirodalmi hetilappal bővült a Digitális Tár. A projektum eredményeként több mint 34.000 oldalnyi új digitalizált folyóirat került fel a Szlovákiai Magyar Adatbankra, ahol a korábbi tartalmak mellett ez is nyilvánosan kereshető és hozzáférhető bárki számára. (http://adatbank.sk, http://leveltar.adatbank.sk). Ezen kívül a Gyűjtemények közé felkerült 3 új személyi hagyaték is (Fábry Zoltán, Ébert Tibor és Szabó Béla hagyatéka).

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala az előző év folyamán kezdett foglalkozni a civil regiszter kérdésével: jelenleg nem létezik olyan adatbázis, ami tömöríti az összes kisebbségi vonatkozású civil szervezeteket és társulásokat. Az Adatbankon található intézményi adatbázis csak bizonyos területeket fed le, nem teljes körű intézményi adatbázis (pl. a Csemadok alapszervezetek, népművészeti csoportok és községi hivatalok). A cél létrehozni egy regisztert, ami alkalmas ezen szerveződések dokumentációjára, elérésére és esetleges bekapcsolásába az érdekérvényesítő tevékenységekbe. A kapcsolódó kutatások 2021 nyara óta folynak, az eredmények publikálása folyamatban van. A Kerekasztal célja, hogy egy olyan adatbázist tárjon a nyilvánosság elé, amely lehetővé teszi a hálózatosodást, a helyi szinten működő szervezetek azonosítását és a partnerek megtalálását, külső szereplőknek is rálátást biztosítva a civil tevékenységekre.

Az adatbank jelenlegi szerkezeti felépítése:

1. Tudástár

a. Kronológia 1918-tól napjainkig
b. A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona 1918-tól

2. Gyűjtemények

a. Könyvtári gyűjtemények

i. CD gyűjtemények
ii. Szakdolgozatok
iii. Videókazetták
iv. Folyóirattár
v. Gramma Könyvtár
vi. Csemadok Könyvtár

b. Hagyatékok

i. Dobos László könyvhagyatéka
ii. Id. Tuba Lajos könyvhagyatéka
iii. Jakab István könyvhagyatéka
iv. Szalatnai Rezső könyvhagyatéka
v. Vigh Károly könyvhagyatéka
vi. Arany A. László hagyatéka
vii. Gyönyör József iratai
viii. Győri Dezső hagyatéka
ix. Szabó Rezső iratai
x. Szalatnai Rezső hagyatéka
xi. Turczel Lajos levelezése
xii. Ungváry Ferenc hagyatéka
xiii. Varga Sándor iratai
xiv. Szabó Béla hagyatéka
xv. Fábry Zoltán hagyatéka
xvi. Ébert Tibor hagyatéka

c. Tematikus gyűjtemények

i. Képzőművészeti katalógusok
ii. Kisnyomtatványokiii. Naptárak
iv. Plakátok
v. Néprajzi adattár

3. Könyvtár

a. Bibliográfiák

i. A szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája (1990–2008)
ii. Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia
iii. Arany A. László bibliográfiája
iv. Csallóközről szóló irodalom bibliográfiája
v. Az 1990 után megjelent helytörténeti irodalom bibliográfiája
vi. Gyönyör József bibliográfiája
vii. Szalatnai Rezső hagyatékának válogatott bibliográfiája
viii. Szlovákiai magyar református vonatkozású könyvek válogatott bibliográfiája (1990–2007)
ix. Tőzsér Árpád személyi bibliográfiája
x. Turczel Lajos személyi bibliográfiája
xi. Vajkai Miklós bibliográfiája
xii. Zalabai Zsigmond személyi bibliográfiája
xiii. Csallóközi községi lapok helytörténeti cikkeinek gyűjteménye
xiv. Mátyusföldi községi lapok helytörténeti cikkeinek gyűjteménye

b. Repertóriumok

i. A Hét (1986–1992) évfolyamának repertóriuma
ii. Fórum Társadalomtudományi Szemle I-X (1999-2008) évfolyamának repertóriuma
iii. Magyar Figyelő repertóriuma
iv. Az Új Élet (1932–1944) évfolyamának repertóriuma

c. Könyvtárkatalógusok

i. Bibliotheca Hungarica
ii. Etnológiai Központ
iii. Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár

4. Levéltár

a. CSEMADOK – Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség
b. Együttélés Politikai Mozgalom
c. MPP – Magyar Polgári Párt

5. Kép–Hang

a. Képeslaparchívum

b. Fotóarchívum

i. Digitális Emlékezet (digitálisemlekezet.eu)
ii. Az Adatbank fotóarchívuma
iii. Az Fórum Kisebbségkutató Intézet fotóarchívuma
iv. Az Etnológiai Központ DIA gyűjteménye
v. Emlékművek – emlékhelyek – vizuális nyelvhasználat
vi. Sociophoto 2012 díjnyertes fotói

c. Hangarchívum

i. Konferenciák, rendezvények hangfelvételei
ii. Rádiós beszélgetések közéleti személyiségekkel
iii. Nyelvjárás gyűjtések
iv. Felmérések, közvéleménykutatások
v. Életútinterjúk, oral history beszélgetések

d. Film- és videoarchívum

i. Fórum Filmek (film.foruminst.sk)
ii. A Fórum Intézet YouTube csatornája
iii. 1956 – Az elfelejtett forradalom [4K] – A dokumentumfilm [HU/SK SUB]
iv. Nyugati Fogságban (A dokumentumfilm) – HU/SK SUB
v. MUSZKAFÖLDÖN – Rövidített, 50 perces változat / SK SUB

6. Digitális Levéltár

a. Dokumentumok és digitális levéltár

i. Vegyes iratok a szlovákiai magyarok két háború közötti történetéhez
ii. Iratok a Kárpátaljai Magyarság Történetéhez 1918–1944
iii. Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
iv. Iratok a Felvidék visszacsatolásának időszakából (1938–1945)
v. A szlovák állam időszakának dokumentumai (1939–1945)
vi. A Csemadok tagság központi nyilvántartási jegyzéke 1949–1952
vii. A lakosságcsere keretében magyarországi áttelepítésre kijelölt szlovákiai magyarok névjegyzékei (1946)
viii. Iratok a szlovákiai magyarok jogfosztottságának időszakából (1945–1948)
ix. Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948–1956 közötti történetéhez I.
x. Az 1956-os forradalom felvidéki visszhangjával kapcsolatos iratok
xi. 1968 és a csehszlovákiai magyarság
xii. A málenkij robottal kapcsolatos iratanyag
xiii. A rendszerváltás évei dokumentumokban
xiv. MPP (Független Magyar Kezdeményezés/Magyar Polgári Párt)
xv. ŠTB-ügynökök listája
xvi. Egyéni hagyatékok, kéziratos anyagok

b. Kisebbségeket érintő jogszabályok

7. Digitális Tár

a. Digitalizált folyóiratok

i. A Hét 1956–1996
ii. Irodalmi Szemle 1958–2014
iii. Prágai Magyar Hírlap 1922–1938
iv. Szocialista Nevelés 1956–1989
v. Új Szó 1948–2017
vi. Új Ifjúság 1952–1989
vii. Fáklya 1951–1956
viii. Magyar Írás 1932–1937
ix. Szabad Földműves 1950–1988
x. Szabad Kapacitás 1989–1997 

b. Digitalizált könyvek

i. Szlovákiai magyar szépirodalom
ii. Szlovákiai magyar irodalomtörténet
iii. Néprajzi és történelmi munkák
iv. Új mindenes gyűjtemény 1980–1993
v. A Fórum Kisebbségkutató Intézet kiadványai 

c. Digitalizált tartalom

i. Kisnyomtatványok
ii. Szakrális Kisemlék Archívum
iii. Fábry Zoltán levelezése
iv. Digitalizált évkönyvek 

d. Digitális tartalom

i. Regionális lapok

8. Települések (Szlovákia települései)

a. Népszámlálási és települési adatok 1880 és 2011 között
b. Települések közigazgatási hovatartozása 1880 és 2011 között
c. Felvidéki település-mustra (SZMMI adatbázis)

9. Intézmények, szervezetek

a. Községi hivatalok
b. Csemadok alapszervezetek és területi választmányok
c. Csemadok művészeti együttesek
d. Népművészeti együttesek
e. Könnyűzenei együttesek
f. Kézművesek Adatbázisa 

10. Rendezvények

Digitális Emlékezet (Szlovákiai Magyar Fotóbank – digitalisemlekezet.eu)

Felelős: Konkoly László, Simon Attila, Tuba Dániel, Ryšavý Pál

A projektum célja a szlovákiai magyar közösség kényszerű létrejöttének 100. évfordulójának alkalmából az elmúlt 100 év szlovákiai magyarok életét, a dél-szlovákiai térség átalakulását dokumentáló képi anyag megőrzése és közzététele. Ennek elérése céljából az intézet egy digitális fotó- és képeslapgyűjteményt (fotók, negatívok és dia-k) alakított ki, amelyet egy külön honlapon érhetnek el az érdeklődők Szlovákiai Magyar Fotóbank néven. Az egész éves tevékenység magában foglalja a további terepkutatást, digitalizálást, katalogizálást és szoftverfejlesztést, valamint a képi anyag nyilvános megjelenését az interneten.

A gyűjteményben az adott évszámra kattintva, illetve a keresőmezőkbe beírt településnévvel vagy szabadszavas kereséssel lehet böngészni, keresni. Az oldalra felkerült fotók zöme gyűjtőktől és magánszemélyektől származik, illetve a Fórum Kisebbségkutató Intézet gyűjteményéből kerültek ki, az adott fotó tulajdonosának engedélyével, ingyenesen tölthetők le.

A fotóarchívum folyamatosan bővül, s továbbra is szívesen vesszük további gyűjtők és magánszemélyek jelentkezését, akik képeiket felajánlják a szlovákiai magyarok digitális emlékezetének a részére. A honlapon lehetőség van fotók egyéni feltöltésére és adatolására is.

A Fórum Kisebbségkutató Intézet (Bibliotheca Hungarica, Etnológiai Központ) levéltárában hatalmas mennyiségű digitális fotó-, fotó-, dia- és negatívgyűjtemény található, amely sok éves gyűjtőmunka eredménye. A gyűjtemény részét képezi több híres fotós és közéleti személyiség (Prandl Sándor, Lipcsei György, Arany A. László, Gyökeres György, Kontár Gyula, stb.) teljes vagy részleges hagyatéka, ezenkívül több intézet és civil szervezet fotógyűjteménye (Fórum Intézet, Etnológiai Központ – Néprajzi fotótár, Etnológiai Központ – Szakrális Kisemlék Archívum, Csemadok, Szőttes Kamara Néptáncegyüttes, KAFEDIK, Zoboralja.sk, Somorja Város, Sine Metu), valamint jelenkori fotósok közéleti, politikai és kulturális fotói (Somogyi Tibor, Prikler László, Kiss Gábor, Görföl Jenő, Takács András, stb.). Ennek az anyagnak a rendszerezése és feldolgozása már évek óta folyamatban van.

A Digitális Emlékezet (digitalisemlekezet.eu) a 2021-es év végén 23 020 db fotót tartalmazott. A gyűjtemény folyamatosan bővül. Gyarapodás: 2018-ben 4 287 db, 2019-ben 6 359 db, 2020-ban 6 698 db, 2021-ben 5 676 db.

Az Adatbank honlapján a Kép-Hang menüpont alatt található régebbi gyűjtemények felosztása:

 • Az Adatbank fotóarchívuma (levéltári gyűjtemény): 10 457 db
 • A Fórum Kisebbségkutató Intézet fotóarchívuma: 3 371 db
 • Az Etnológiai Központ diakép-gyűjteménye: 4 258 db
 • Emlékművek – emlékhelyek – vizuális nyelvhasználat: 8 563 db
 • Sociophoto 2012 díjnyertes fotói: 30 db

Szlovákiai Magyar Digitális Képeslaparchívum

Felelős: Végh László, Konkoly László

A levéltár fontos részét képezi a mintegy 5 000 régi és mai képeslap. Szlovákiai képeslap-börzéken és magánygyűjtőktől beszerezve folyamatosan bővül a gyűjtemény, amely elsősorban a Szlovákia magyarlakta városai és községei állapotának 1918 utáni változásait dokumentálja. 29

Külön jelentőséggel bírnak a Szlovákia területén található magyar vonatkozású műemlékeket, történelmi emlékhelyeket (honvédszobrok, Kossuth-szobor, Petőfi-szobor, felvidéki emlékhelyek, millenniumi emlékszobrok) ábrázoló képeslapok. A helytörténeti kutatás szempontjából fontos dokumentáció az ez idáig mintegy 100 szlovákiai városról és községről található gyűjtemény.

Az internetes adatbázis megtalálható a Szlovákiai Magyar Adatbank honlapján a Kép-Hang / Képeslaparchívum menüpont alatt a következő címen: https://kepeslapok.adatbank.sk/

A gyűjtemény felosztása:

A Fórum Kisebbségkutató Intézet gyűjteménye: (4479 drb)

Magángyűjtők: Bayer Péter (7 drb), Bittó Lipót (16 drb), Gönczy Bertalan (46 drb), Hermély Lajos (200 drb), Köteles László (14 drb), Orosz Örs (324 drb), Ozsvald Árpád (7 drb), Pavol Mózeš (24 drb), Sarnóczay György (5 drb), Solymos József (39 drb)

A levéltár gyűjteményén kívül folyamatosan zajlik a képeslapok egyéb digitális lelőhelyekről való begyűjtése és rendszerezése is. Az adatbázisban jelenleg (1024 drb) ilyen, csak digitális formátumban tárolt, de teljes leírást tartalmazó képeslap található.

Szlovákiai magyar vonatkozású rendezvények adatbázisa

Felelős: Szamák Mihály, Konkoly László

2003-tól kezdődően gyűjtünk minden olyan magyar vonatkozású rendezvénnyel kapcsolatos információt, szórólapot vagy plakátot, amely internetes oldalon vagy e-mail formájában is megjelent. Ez a munka hozzá tartozik ahhoz a gyűjtő és dokumentációs tevékenységhez, amelyet a Bibliotheca Hungarica vállalt fel. Manapság a rendezvények interneten történő hirdetése jelentős mértékben előtérbe került. Viszont a legtöbb ilyen jellegű publikáció idővel elveszik. Ezért tartjuk fontosnak ezek egy helyen való gyűjtését. Nemcsak a dokumentálás szempontjából, hanem aktuális információs értékük miatt is.

A 2020-ban integrált MongoDB adatbázisba bekerültek a rendezvények is. Ennek segítségével egyszerűbbé vált az egyes partner oldalak közötti adatcsere és a külső független partner honlapok irányába történő adatszolgáltatás.

A rendezvénynaptár évről évre gyarapodott. A 2009-es évben elértük a havi 400-500 bejegyzést. Az utóbbi években a covid járvány miatt sajnos jelentősen lecsökkent a rendezvények száma.

Gyarapodás: 2005-ben (1408 drb), 2006-ban (1678 drb), 2007-ben (1198 drb), 2008-ban (3004 drb), 2009-ben (5769 drb), 2010-ben (3500 drb), 2011-ben (3290 drb), 2012-ben (1059 drb), 2013-ban (807 drb), 2014-ben (1635 drb), 2015-ben (1733 drb), 2016-ban (638 drb), 2017-ben (1549 drb), 2018-ban (1552 drb), 2019-ban (1245 drb), 2020-ban (460 drb), 2021-ben (112 drb)

A 2009-es évtől a rendezvényarchívum elérhető XML formátumban is.

Az internetes adatbázis a Fórum Kisebbségkutató Intézet által gyűjtött rendezvényeken kívül tartalmazza továbbá a Szlovákiai Magyar Adatbank portáljához csatlakozó további szervezetek 30

(intézmények) rendezvényeit is (Csemadok, Somorja Város, rozsnyovidek.sk, elohagyomany.sk stb.).

Gyarapodás: 2015-ben (709 drb), 2016-ban (2933 drb), 2017-ben (1291 drb), 2018-ban (1423 drb), 2019-ban (735 drb), 2020-ban (474 drb), 2021-ben (441 drb)

Hangarchívum

Felelős: Ryšavý Pál

A hangarchívum tartalmazza a Fórum Kisebbségkutató Intézet rendezvényein (konferenciákon, könyvbemutatókon, szakmai beszélgetéseken) készült hangfelvételeket, továbbá az Intézet által készített „Oral History” interjúkat, különböző projektumok kapcsán készített felmérések hanganyagait, a Szlovák Rádió Magyar Adásában elhangzott rádiófelvételek hanganyagait, valamint a levéltárban fellelhető további archív hanganyagokat. A projektum célja a gyűjtemény folyamatos bővítése, digitalizálása, rendszerezése és interneten való megjelenítése. A projektum eredményeként az intézet 2019-ben befejezte a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke által 1969 és 1983 között lebonyolított nyelvjárás-gyűjtés digitalizált felvételeinek az adatolását és az 1165 beszélgetéshez tartozó kulcsszójegyzék kibővítését. 2020-ban sor került az elmúlt 20 évben összegyűlt oral history beszélgetések és interjúk rendszerezésére és a jegyzék egy kereshető adatbázisban való publikálására.

Szlovákia településeinek adatbázisa

Felelős: Konkoly László

Az adatbázis tartalmazza a mai Szlovákia területén 1880 és 2011 között létező összes település népesedési, nemzetiségi adatait, amelyek segítségével végigkövethetők a szlovákiai települések közigazgatási demográfiai változásai, valamint az 1992 és 2012 közötti választási eredmények. Egy helyen találhatjuk továbbá a településre vonatkozó alapadatokat és az adatbankban található településhez kapcsolódó egyéb információkat (rendezvényeket, lexikon szócikkeket, intézményeket stb.). A kutatás eredményeképpen egy olyan egyedülálló adatbázis jött létre, amely további demográfiai, történelmi, társadalmi kutatások fontos forrásbázisa lehet. A 2019-es évben az Adatbank grafikai és szerkezeti fejlesztése során megvalósult a település adatbázis geolokációs megjelenítése a Google Maps-en, valamint a megyék és járások egyes népszámlálásokhoz köthető közigazgatási eloszlása listás megjelenítés formájában. Ezenkívül javításokra került sor a már 2017-ben megvalósult, a különböző adatbázisokban megtalálható településszintű adatok és információk, valamint az 1992 és 2012 közötti választási eredmények integrált megjelenítési módjában. A 2020-as évben bővült az adatbázis az eddig hiányzó 1970-es és 1980-as népszámlálási adatokkal. A 2021-es évben a közigazgatási besorolás mellett létrehoztuk a tájegységi besorolás lehetőségét is és néhány település esetében adatkorrekciókra került sor.

Intézmények és szervezetek adatbázisa

Felelős: Konkoly László

Az adatbázis jelenleg 2 319 intézmény adatlapját tartalmazza a következő kategóriákban: 31

 • Községi hivatalok – 543
 • Csemadok területi választmányok – 19 db
 • Csemadok alapszervezetek – 428 db
 • Csemadok művészeti együttesek – 447 db
 • Könnyűzenei együttesek – 72 db
 • Kézművesek adatbázisa – 120 db
 • Népművészeti együttesek – 98 db
 • Intézmények, szervezetek (az adatok elavultsága miatt már nem publikus) – 1 577 db

Szakrális Kisemlék Archívum

Felelős: Liszka József, Konkoly László

A 2016-os évben digitalizálva lett a Szakrális Kisemlék Archívum több mint 2500 adatlappal rendelkező gyűjteménye. A feldolgozás magában foglalta az adatlapok (írott és word-ös dokumentumok) strukturált adatbázisba való konvertálását, az objektumokhoz tartozó fotók, térképek, archív dokumentumok és referencia anyagok digitalizálását valamint az internetes adatbázis kialakítását. A több mint 2500 objektumból jelenleg már 1860 nyilvánosan is elérhető és kereshető. Az adatbázis az Adatbank honlapján a Digitális Tár / Digitalizált tartalom / Szakrális Kisemlék Archívum menüpont alatt található, de elérhető egyenesen az (szka.adatbank.sk) címen is. A 2021-ben 227 drb új objektummal bővült az adatbázis.

eshop.foruminst.sk

Felelős: Laczkó Sándor, Konkoly László, Roncz Melinda

A Fórum Kisebbségkutató Intézet internetes könyváruháza, amelyben megtalálható a FKI eddig kiadott összes könyve.

A könyváruház működtetéséhez jelenleg az Opencart Webshop motort használjuk, amely a világon az egyik legelterjedtebb keretrendszer, viszont fenntarthatósági és üzemeltetési okok miatt szükségessé vált a cseréje. A 2021-es évben megtörtént a megfelelő keretrendszer kiválasztása és megvalósult az adatbázis és a honlap tartalmának migrációs lehetőségeinek a felmérése. A terv a jelenlegi OpenCart motor WordPress-re való cseréje és a WooCommerce internetes áruház modul alkalmazása. Az adatok migrálása és az új internetes áruház felépítése és konfigurációja technikailag összetett feladat, ezért a munkálatokat ütemezése egész éves lefedettségű. 32

A Fórum Kisebbségkutató Intézet publikációi 2021-ben

A publikációk megvásárolhatók papíralapú vagy elektronikus formában a Fórum Kisebbségkutató Intézet Könyvesboltjában az interneten: http://eshop.foruminst.sk/

Könyvek, monográfiák

BORSOS MIHÁLY: Az én imám a munka legyen. Borsos Mihály plébános írásai II. Naplók, levelek 1945–1974. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2021, 480 p. 978-80-89978-24-3 /Borsos Mihály plébános írásai, 2./

GECSE ANNABELLA: Gömör szíve. Tanulmányok a dél-szlovákiai Gömör népi vallásosságáról. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2021, 368 p. ISBN 978-80-89978-18-2 /Lokális és regionális monográfiák, 9./

GRÖBER, ANGELA: Von der Minderheit zur Volksgruppe. Die Deutschen in der Karpatenukraine 1920–1944. Komárom – Somorja, Fórum Institut für Minderheitenforschung – Forschungszentrum für Europäische Ethnologie, 2021, 168 p. ISBN 978-80-89978-21-2 /Interethnica, 11./

GYURGYÍK LÁSZLÓ: Szlovákia lakosságának községsoros felekezeti és nemzetiségi összetétele az 1950. évi népszámlálás adatai alapján. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2021, 224 p. ISBN 978-80-89978-22-9 /Nostra Tempora, 32./

LANSTYÁK ISTVÁN: „Az Istennek könyve közönséges nyelven”. Tanulmányok a bibliafordításról. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Gramma Nyelvi Iroda, 2021, 192 p. ISBN 978-80-89978-19-9 /Nostra Tempora, 31./

LISZKA JÓZSEF: Monumentumok. Szakrális (és „szakrális”) kisemlékek a Kárpát-medencében. Forma Terminológia Funkció. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2021, p. ISBN 978-80-89978-23-6

SIMON ATTILA: Az átmenet bizonytalansága. Az 1918/1919-es impériumváltás Pozsonytól Kassáig. Somorja – Budapest, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2021, 248 p. ISBN 978-80-89978-20-5 /Nostra Tempora, 30./

Évkönyv

LISZKA JÓZSEF(szerk.): Acta Ethnologica Danubiana 23. Komárom – Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központja, 2021, 328 p. ISBN 978-80-89978-26-7

Folyóirat

Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2021/1–4. szám (180, 176, 180 és 176 p.), 23. évfolyam. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2021, ISSN 1335-4361 (forumszemle.eu)

Fórum Társadalomtudományi Szemle / Fórum Social Sciences Review, 2021/5 (141 p.), Vol 23. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2021, ISSN 2729-9740 (https://adatbank.s3.eu-central-1.amazonaws.com/digitalszemle/2021-5-final.pdf) 33

Az FKI által fenntartott webes felületek és honlapok

Programvezető: Konkoly László

Résztvevők: Laczkó Sándor, Ryšavý Pál, L. Juhász Ilona

Ütemterv: 2021. 1. 1. – 2021. 12. 31.

A Fórum Kisebbségkutató Intézet évről évre egyre fontosabb szerepet tölt be a szlovákiai magyar civil és közéleti szférában. Széleskörű tudományos programjai, bővülő tevékenysége és közéleti koordinációs szerepe indokolttá teszi több önálló intézeti, partnerségi vagy projektumokkal kapcsolatos weblap működtetését.

A 2021-es évben fel lett újítva a Fórum Kisebbségkutató Intézet honlapja, ami magában foglalta a WordPress sablon cseréjét, a honlap strukturális átalakítását, grafikai elemek cseréjét és a tartalom aktualizálását.

A továbbiakban a Fórum Kisebbségkutató Intézet által működtetett összes webhelyet elláttuk SSL tanúsítvánnyal, valamint a digitális tartalmakat és médiatárakat néhány kisebb méretű honlap kivételével átmigráltuk az Amazon S3 által szolgáltatott felhő tárhelyekre.

foruminst.sk – a Fórum Kisebbségkutató Intézet hivatalos honlapja magyar és szlovák nyelven

eshop.foruminst.sk – A Fórum Kisebbségkutató Intézet internetes könyváruháza, amelyben megtalálható az FKI eddig kiadott összes könyve.

film.foruminst.sk – A Fórum Kisebbségkutató Intézet videótára, ahol megtekinthetőek a megjelent dokumentumfilmek és az azokban szereplő visszaemlékezők egyéni interjúi is.

muszkafoldon.foruminst.sk – A Muszkaföldön dokumentumfilm honlapja, Rendező: Laczkó Sándor

nyugatifogsagban.foruminst.sk – A Nyugati fogságban dokumentumfilm honlapja, Rendező: Laczkó Sándor

adatbank.sk – A szlovákiai magyarokra vonatkozó történeti, kulturális és társadalmi információk rendszerezett online gyűjteménye (bibliográfiák, lexikonok, statisztikák, helységnévtárak, térképek, kronológiák, vendég honlapok, kutatási adatbázisok, intézményi kataszterek, irodalmi adattár, folyóiratok, tematikus társadalomtudományi kutatási blokkok, fotótár, linktár stb.).

forumszemle.eu – A Fórum Társadalomtudományi Szemle kétnyelvű (magyar, angol) különálló honlapja, ahol megtalálhatjuk a folyóiratról az összes szükséges információt, a szerzők listáját, az összes megjelent szám tartalomjegyzékét, valamint a régebbi évfolyamoknál hozzáférhetővé tettük a tanulmányokat és cikkeket teljes terjedelemben.

ethnodanubia.eu – A honlap az Acta Ethnologica Danubiana webes verziója is. A honlap tartalmazza az eddig megjelent számok teljes tartalmát tanulmányokra lebontva, a szerzők jegyzékét, rovatok, szerzők és megjelenési év szerinti keresést, valamint a tanulmányok és cikkek megjelenésével kapcsolatos szerzői útmutatót.

madari.sk – A madari.sk egy olyan információs portál, amely szlovák nyelven közöl írásokat a szlovákiai magyarokról. Elsődleges célja, hogy egy olyan csatornává váljon, amely ismeretterjesztő, szakmai és tudományos anyagokat közvetít a szlovákiai magyarokról.

kerekasztal.org, delszlovakia.sk, jogsegely.sk – A Kerekasztal honlapjai. Elsődleges céljuk, hogy kommunikációs csatornaként működjenek a nagyközönség és az ernyőszervezet között. Tartalmilag főként szöveges anyagokat közölnek, amelyek közt megtalálhatóak a Kerekasztal állásfoglalásai, beszámolók a Koordinációs Bizottság üléseiről, szakmai dokumentumok, törvényjavaslatok vagy egyéb elemzések.

szmat.sk – A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) honlapja. 34

kniznicasamorin.sk – A Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár kétnyelvű honlapja (magyar és szlovák nyelven).

digitalisemlekezet.eu – A honlap folyamatosan felváltja az Adatbankban található Szlovákiai Magyar Fotótárat. Az adatbázisba a 2018-as induláskor felkerült a 2017-ben lezajlott Digitális Emlékezet elnevezésű gyűjtőprogram keretén belül összegyűjtött közel 3000 digitalizált és adatolt fotó. A program fő célja a szlovákiai magyar közösség létrejöttének 100. évfordulója alkalmából megőrizni és közzétenni a szlovákiai magyarok életét és a dél-szlovákiai térség átalakulását dokumentáló digitális fotógyűjteményt. Célunk a Fotótár teljes tartalmának az áttöltése, melynek eredményeként több, mint 50 ezer fotó lesz majd kereshető az új fejlesztésű portálon.

Az FKI Facebook-oldala – Az oldal az Fórum Kisebbségkutató Intézet tevékenységéről számol be rendszeresen, nagy hangsúlyt fektetve a publikációk népszerűsítésére. Ezen túl más tudományos intézmények szakmai rendezvényeiről és azok kiadványairól is tájékoztat.

Az FKI komáromi Etnológiai Központjának Facebook-oldala – A 2017-ben létrehozott oldal az FKI Etnológiai Központja és részben az FKI tevékenységéről számol be, nagy hangsúlyt fektetve a publikációk népszerűsítésére. Ezen túl más tudományos intézmények szakmai rendezvényeiről és azok kiadványairól is tájékoztat. 35

A munkatársak publikációs jegyzéke – 2021

GYURGYÍK LÁSZLÓ

Monográfia

1. Gyurgyík László: Szlovákia lakosságának községsoros nemzetiségi és felekezeti összetétele az 1950. évi népszámlálás adatai alapján. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2021, ISBN 978-80-89978-22-9

Tanulmányok

1. Gyurgyík László: The Ethnic Composition of Slovakia’s Municipalities, Based on the Data of the 1950 census. Fórum Társadalomtudományi Szemle / Forum Social Sciences Review 2021/5. 13–36. p. ISSN 2729-9740

2. Gyurgyík László: Szlovákia lakosságának felekezeti összetétele az 1950. évi népszámlálás községsoros adatai alapján (A napokban jelenik meg a Historia Ecclesiastica 2021, 1 számban)

Ismeretterjesztő írások

Gyurgyík László (összeáll.): Érdekességek a népszámlálások történetéből. Népszámlálás – az Új Szó és a Vasárnap melléklete, 2021. február 18. 4-8. p.

L. JUHÁSZ ILONA

Tanulmányok

1.A rövid hajviselet, az új női divat elleni harc az első világháborút követő évtizedekben. Rekonstrukciós kísérlet korabeli szlovákiai magyar lapok írásai alapján. In Acta Ethnologica Danubiana 23 (2021). 91-104. p.

Könyvismertetés

Hubbes László Attila szerk.: Idegenvalóságok. Az idegenség mítoszai I-II. In Acta Ethnologica Danubiana 23 (2021). 275-277. p.

Egyéb:

1. Digitális emlékezet: A kollektív sámlik és a szovjet katonák. Új Szó – Szalon melléklet, 2021. május 29. 18. p.

2. Digitális emlékezet: Bogdán Tanító néni egyéves. Új Szó – Szalon melléklet, 2021. június 26. 18. p.

3. Digitális emlékezet: A hímzésminta és a párttitkár. Új Szó – Szalon melléklet, 2021. július 17. 18. p.

4. Digitális emlékezet: A szovjet katonák és az indiános film. Új Szó – Szalon melléklet, 2021. augusztus 14. 18. p.

5. Digitális emlékezet: A rozsnyói zsidóség nyomainak eltüntetése. Új Szó – Szalon melléklet, 2021. szeptember 18. 18. p.

6. Digitális emlékezet: Gulyapallag – egy régi úttörőtábor emlékezete. Új Szó – Szalon melléklet, 2021. október 3. 18. p. 36

VATAŠČIN PÉTER

Könyvismertetések

1. Đorđević Crnobrnja, Jadranka: Nismo prekidali sa Gorom. Etnicitet, zajednica i transmigracije Goranaca u Beogradu. (megjelenés előtt) In: Acta Ethnologica Danubiana 23 (2021) 258-259. p.

2. Ethnologia Slovaca et Slavica 42. In: Acta Ethnologica Danubiana 23, 262. p.

3. Gecse, Annabella: The Heart of Gemer/Gömör. Studies on the popular religious practice of Gemer/Gömör in Southern Slovakia. Forum Social Sciences Review/ Fórum Társadalomtudományi Szemle 2021, 5. sz. 131–133 p. ISSN 1335-4361

4. Vataščin Péter: Papp Árpád (szerk. és a bevezető tanulmányt írta): Délszlávok Párizsban. Egy határszakasz megrajzolásának krónikája és dokumentumai. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2021, 4. sz., 168–169 p. ISSN 1335-4361

Ismeretterjesztő írások

1. Egy korszak summázata – Szerbhorváth György új könyve a vajdasági magyar valóságirodalomról. Új Szó, 2021. december 18-19.

2. Csehszlovákiai magyarok az 1950-es határmezsgyén [interjú Gyurgyík Lászlóval]. Új Szó, 2021. december 17.

3. Nacionalizmus és nemzeti nihilizmus szirtjei közt… [interjú Miskolczy Ambrussal]. Új Szó, 2021. november 13-14.

4. Megbékítő gondolkodás – 100 éve született Arató Endre történész. Új Szó, 2021. november 13-14.

5. Digitális emlékezet: Határokon, korokon innen és túl. Új Szó, 2021. szeptember 4-5.

6. Digitális emlékezet: Egy életforma utolsó pillanatai. Új Szó, 2021. augusztus 7-8.

7. „Katholikus hívek oázisai” Gömörben. Új Szó, 2021. június 19-20.

8. Közép-európai romák és a társadalmi mobilitás. Új Szó, 2021. április 24-25.

9. Vajdasági szlovák utak két ország között – egy kutatás tanulságai [interjú Sanja Zlatanović etnológussal]. Új Szó, 2021. január 9-10.

LISZKA JÓZSEF

Könyv

1. Monumentumok. Szakrális (és „szakrális”) kisemlékek a Kárpát-medencében. Forma– Terminológia–Funkció. Komárom–Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Etnológiai Központ 2021, 656 p.

Tanulmányok

1. „eszt elne dobáld…” A deponia pia: „szent raktár” vagy a „szent szemét” avagy a megőrzés kérdésköréhez. Fórum Társadalomtudományi Szemle 23, 2021/2, 3–16. p. ISSN 1335-4361

2. A „leghíresebb cseh” térhódítása. Nepomuki Szent János szlovákiai köztéri plasztikái a változások tükrében Fórum Társadalomtudományi Szemle 23, 2021/3, 3–20. p. ISSN 1335-4361

3. Gondolatfragmentumok (ötletek, javaslatok, tépelődések) a szakrális kisemlékek tipológiai és terminológiai kérdéseihez. Acta Ethnologica Danubiana 23 (2021), 207–216. p. ISBN 978-80-89978-26-7 37

Könyvismertetések

1. Gerndt, Helge: Sagen – Fakt, Fiktion oder Fake? Eine kurze Reise durch zweifelhafte Geschichten vom Mittelalter bis heute. Fórum Társadalomtudományi Szemle 23, 2021/1, 159–162. p. ISSN 1335-4361

2. Gráfel Lajos összeáll. / Gráfel, Ľudovít zost.: Komárom története képeslapokon / Komárno na dobových pohľadniciach. Acta Ethnologica Danubiana 23 (2021), 269–271. p. ISBN 978-80-89978-26-7

Egyebek, ismeretterjesztés

1. Digitális emlékezet. Fotoarcheológia. Új Szó 74, 2021. 03. 06., 17. p. (Szalon 15, 2021/10) ISSN 1335-7050

2. Digitális emlékezet.Karikacsapás. Új Szó 74, 2021. 04. 17., 17. p. (Szalon 15, 2021/16) ISSN 1335-7050

3. Digitális emlékezet. Farkas Julcsa. Új Szó 74, 2021. 06. 19., 15. p. (Szalon 15, 2021/25) ISSN 1335-7050

4. Varese, 2017. Vasárnap 54, 2021/37, 17. p.

5. Fakuló térkép… Jung Károly halálára. Acta Ethnologica Danubiana 23 (2021), 315–316. p. ISBN 978-80-89978-26-7

6. Nyakkendőtlenül [Hermann Bausinger halálára]. Acta Ethnologica Danubiana 23 (2021), 322–325. p. ISBN 978-80-89978-26-7

LAMPL ZSUZSANNA

Monográfia

1. Lampl Zsuzsanna: Začiatky polarizácie. Politická identita Maďarov na Slovensku v rokoch 1989 – 1990, jej zdroje a typy. Pozsony, VEDA, vydavateľstvo SAV, 2021, 208 p., ISBN 978-80-224-1929-1 (nyomdában)

Tanulmányok

1. Lampl Zsuzsanna: A szlovákiai magyarok elvárásai a szlovákiai magyar politikusokkal szemben. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2021 (23. évf.), 4. szám, 149-155. p., ISSN 2729-9740

2. Lampl Zsuzsanna: The Primary Results of the last Hungarian Identity Survey in Slovakia. Fórum Társadalomtudományi Szemle / Forum Social Sciences Review, 2021 (23. évf.) 5. szám, 37–61. p., ISSN 2729-9740

Recenziók

1. Lampl Zsuzsanna: Jan Keller: Společnost věčného mládí. Praha: Sociologické nakladatelství, 2019, 264 p., Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2021 (23. évf.), 2. szám, 165-167. p., ISSN 2729-9740

2. Lampl Zsuzsanna: Egy újabb dunai opus/eposz. Horváth Júlia Borbála: Dunai história. Budapest: Gondolat, 2020, 345 p., Új Szó, 2021. április 4. (74. évf.), 7-8. p., ISSN 1335-7050, https://ujszo.com/szalon/egy-ujabb-dunai-opuseposz

Ismeretterjesztő írások

1. Lampl Zsuzsanna: Tessedik Sámuel gazdag élete. Új Szó, 2021. január 2. (74. évf.), 12. p., ISSN 1335-7050, https://ujszo.com/panorama/tessedik-samuel-gazdag-elete 38

Publicisztika

1. Lampl Zsuzsanna: Vélemények a korona idején. Új Szó, 2021. január 22. (74. évf.), ISSN 1335-7050, https://ujszo.com/velemeny/velemenyek-a-korona-idejen

2. Lampl Zsuzsanna: Segítünk egymásnak, Új Szó, 2021. január 29. (74. évf.), ISSN 1335-7050, https://ujszo.com/velemeny/segitunk-egymasnak?fbclid=IwAR1PsQaoNmM95HggSWKWVjeIBC7jKDXE84om-yrPPv_NcB97_Ehyeg2GlOE

3. Lampl Zsuzsanna: Örökre szeretem, Új Szó, 2021. február 5. (74. évf.), ISSN 1335-7050, https://ujszo.com/velemeny/orokre-szeretem?fbclid=IwAR2VBdY2PmfRHlIu1KqESyU_E8qB6EHmEy5BxTGUr__XTmFZGgOs4Y4rwgs

4. Lampl Zsuzsanna: Mi a tét? Új Szó, 2021. február 20. (74. évf.), ISSN 1335-7050, https://ujszo.com/velemeny/mi-a-tet?fbclid=IwAR2kQ0ZMQdeDtjrrjE_wjn6K3SBJCtrx1xb5JFLjHJRjF2Bx5brISL7jipU

5. Lampl Zsuzsanna: Digitális emlékezet: Ballagási ünnepség Nagyölveden. Új Szó, 2021. március 28. (74. évf.), ISSN 1335-7050, https://ujszo.com/szalon/digitalis-emlekezet-ballagasi-unnepseg-nagyolveden

6. Lampl Zsuzsanna: A nyelv és a hatalom, Új Szó, 2021. április 23. (74. évf.), ISSN 1335-7050, https://ujszo.com/velemeny/a-nyelv-es-a-hatalom?fbclid=IwAR1PZN7P_r3d_Ext3VnY1tuMjdQkPBMT9F-sGagpmJf4Xbo8JQ946dpWEus

7. Lampl Zsuzsanna: Nyolcvanöt éves történet. Új Szó, 2021. május 7. (74. évf.), ISSN 1335-7050, https://ujszo.com/velemeny/nyolcvanot-eves-tortenet

8. Lampl Zsuzsanna: Ki a haszontalan? Új Szó, 2021. május 21. (74. évf.), ISSN 1335-7050, https://ujszo.com/velemeny/ki-a-haszontalan?fbclid=IwAR267fQFExWOEooXdJLVHC_4PRyKjMrNt5OZ1MBAkcZdsYq00LuMHVhGRE

9. Lampl Zsuzsanna: Digitális emlékezet: Egy számítógép Dunaszerdahelyről. Új Szó, 2021. június 13. (74. évf.), ISSN 1335-7050, https://ujszo.com/szalon/digitalis-emlekezet-egy-szamitogep-dunaszerdahelyrol

10. Lampl Zsuzsanna: Szemétügy, Új Szó, 2021. június 21. (74. évf.), ISSN 1335-7050, https://ujszo.com/velemeny/szemetugyfbclid=IwAR2KqVCnns722SrcBcwjC_ZJc6DynhHidVbraPfsjJhDUrLKOl0YcYhG_uc

11. Lampl Zsuzsanna: Homokra épülő identitás, Új Szó, 2021. július 25. (74. évf.), ISSN 1335-7050, https://ujszo.com/velemeny/homokra-epulo-identitas?fbclid=IwAR3X8P9-opa_vRBjnozyuRUb5OGpzuO3LgU23_xAhBixU64Drs6pHr0_RrM

12. Lampl Zsuzsanna: Péter járt itt, Új Szó, 2021. szeptember 16. (74. évf.), ISSN 1335-7050, https://ujszo.com/velemeny/peter-jart-itt?fbclid=IwAR1yUbCSHWAz3h8roDIe1NG5_oawYeziIp_lWyQg5fmJpW3kG62Y4zUvjAU

13. Lampl Zsuzsanna: Ez is diszkrimináció, Új Szó, 2021. október 2. (74. évf.), ISSN 1335-7050, https://ujszo.com/velemeny/ez-is-diszkriminaciofbclid=IwAR2mzDej_KFxXz31NpkaQHEHYgL6IDT63DMT84FvJwU0_mcharezH-cfDa8

14. Lampl Zsuzsanna: Történelmi séta, Új Szó, 2021. október 23. (74. évf.), ISSN 1335-7050, https://ujszo.com/velemeny/tortenelmi-seta?fbclid=IwAR1PXq-sGQVZlf-AOtab564J3S5A9j1giFWavGqYDQLetUs_4p6zMdbxtbY

15. Lampl Zsuzsanna: Szabadság? Új Szó, 2021. október 30. (74. évf.), ISSN 1335-7050, https://ujszo.com/velemeny/szabadsag-0?fbclid=IwAR3nFuWhFsVmtIW1nIgU18agiLKDAFh-V0JusTJks-hP60fDcTLvSG77Cp0

16. Lampl Zsuzsanna: Novemberi elmélkedés, Új Szó, 2021. november 19. (74. évf.), ISSN 1335-7050, https://ujszo.com/velemeny/novemberi-elmelkedes?fbclid=IwAR2KQWFOSl4NMKw15e_t92JtGHIpBlIQV6W1OBDKHqRdC9P6hW3eCNMQnco

17. Lampl Zsuzsanna: Kezdő tudósok versenye, Új Szó, 2021. december 4. (74. évf.), ISSN 1335-7050, https://ujszo.com/velemeny/kezdo-tudosok-versenye?fbclid=IwAR3sHWnlhtrXQM6TfwqEWm0R2Zvl4OzBZFFAjoqBR6PP5BumSz5lstGw2CQ 39

18. Lampl Zsuzsanna: A mi emberi jogaink, Új Szó, 2021. december 27. (74. évf.), ISSN 13357050, https://ujszo.com/velemeny/a-mi-emberi-jogaink?fbclid=IwAR0uCArf1kdYUhaRC8_w_XhuQQvQ4fWMdOFpo_Zzx9CHIw3wfGfaJKSS6gg

MRVA MARIANNA

1. Mrva Marianna: Rossz közérzet kultúrája? A szlovákiai magyarok (társadalmi) közérzete és kultúrához való viszonya. Tanulmány. https://www.researchgate.net/publication/351451513_Rossz_kozerzet_kulturaja_A_szlovakiai_magyarok_tarsadalmi_kozerzete_es_kulturahoz_valo_viszonya

ÖLLÖS LÁSZLÓ

Tanulmányok:

1. Öllös László: Magyar-szlovák viták 1989 után. Stratégiáink korlátjai. In: Fórum Társársadalomtudományi Szemle XXIII. évf. 20210/4. 135—148.p. ISSN 1335-4361.

2. Öllös László: Hungarian–Slovak Reconciliation and the National Peace. Fórum Társadalomtudományi Szemle / Forum Social Sciences Review, XXIII: 2021/5. 3—12.p. ISSN 2729-9740

Publicisztika:

1. A pártegyesülés korlátai és lehetőségei. Új Szó, Szalon, 2021 november 21.

2. A meg nem egyezés jövője. Új Szó, Szalon, 2021 január 31.

3. Civil társadalmunk és a politikai képviselet. Magyar7, 2021 február 16.

POPÉLY ÁRPÁD

Egyetemi szöveggyűjtemény

1. Popély Árpád – Simon Attila: Szöveggyűjtemény a szlovákiai magyarok történetéhez. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2021, 326 p., ISBN 978-80-570-3595-4

Tanulmányok:

1. Popély Árpád: A jogfosztottságtól a parlamenti képviseletig. Az első magyar nemzetiségű képviselők a prágai és a pozsonyi parlamentben. Fórum Társadalomtudományi Szemle XXIII. évf. (2021) 4. sz., 51–86. p.; ISSN 1335-4361

2. Popély Árpád: A nyugat-magyarországi szláv korridor. Soproni Szemle 75. évf. (2021) 4. sz., 410–436. p.; HU ISSN 0133-0748

3. Popély Árpád: „Népünk dicső győzelme.” Adalékok az 1954. évi csehszlovákiai parlamenti választások történetéhez. Eruditio – Educatio 16. évf. (2021) 4. sz., 18–30. p., ISSN 1336-8893

4. Popély Árpád: A Csehszlovákia és Magyarország közti lakosságcsere és a szlovákiai magyar kisebbség. In: Zsilák Mária – Demmel József (szerk.): Hív az anyaföld? A Csehszlovákia és Magyarország közti lakosságcsere 1946–1948. Békéscsaba, Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete /Acta partis minoris slovacae/, 2020, 74–105. p., ISBN 978-615-5330-14-8, ISSN 2631-1275

5. Попей Арпад: Штрихи до історії виборів Сойму Карпатської України в лютому 1939 року. Limes. Науковий вісник Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ. Випуск VII., 2020 р., Том 1., Берегове – Ужгород, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II., 2020, 59–81. p., ISSN 2411-4081

SIMON ATTILA

Monográfia

1. Simon Attila: Az átmenet bizonytalansága. Az 1918/19-es impériumváltás Pozsonytól Kassáig. Somorja – Budapest, Fórum Kisebbségkutató Intézet – MTA BTK Történettudományi Intézet, 2021.

Tanulmányok

1. Simon Attila: Internationalism or national Separatism. The Relationship Between Kosice Social Democracy and Czechoslovakia 1918–1919. Olschowsky, Burkhard – Juszkiewicz, Piotr – Rydel, Jan (eds.): Central and Eastern Europe after the First World War. Berlin, De Gruyter Oldenbourg, 2021, ISBN 978-3-11-059715-8, 125-134.

2. Simon Attila: „Ich štát“: limity demokracie prvej republiky a prekážky integrácie maďarskej komunity. In Juraj Benko – Gabriela Dudeková Kováčová a kol. „S ľudom a pre ľud“ Cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky. Bratislava, Historický ústav SAV VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 121–136 p. ISBN: 978-80-224-1866-9

3. Simon Attila: The Banned, the Controlled, the Shifted, and the Compulsory. National Holidays and the Hungarians in Slovakia in 1919. Fórum Társadalomtudományi Szemle / Forum Social Sciences Review, 2021. 5. sz., 73–89. p. ISSN 2729-9740

Egyetemi tankönyv, szöveggyűjtemény

1. Simon, Attila: Szlovákia története 1918–1945. Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Komárom, 2021, 142 oldal, ISBN 978-80-8122-397-6.

2. Popély Árpád – Simon Attila: Szöveggyűjtemény a szlovákiai magyarok történetéhez. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2021, 326 p., ISBN 978-80-570-3595-4

Publicisztika

1. Simon Attila: Komárom 1919. Digitális emlékezet. Új Szó, 2021. április 3-4., 18. p.

2. Simon Attila: Kisvárosi május 1. Digitális emlékezet. Új Szó, 2021. április 24., 19. p.

3. Simon Attila: Kossuth karja. Digitális emlékezet. Új Szó, 2021. május 22., 17. p.

4. Simon Attila: Nézőpontok. Digitális emlékezet. Új Szó, 2021. július 24., 16. p.

5. Simon Attila: Kártyáznak az öregek. Digitális emlékezet. Új Szó, 2021. augusztus 21., 16. p.

6. Simon Attila: Magyar bakák csehszlovák uniformisban. Digitális emlékezet. Új Szó, 2021. szeptember 25., 16. p. 41

Az Intézet által szervezett konferenciák és szemináriumok

Musaeum Hungaricum XVII.

Időpont: 2021. 09. 08.

Helyszín: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja

Rendező: Mátyusföldi Muzeológiai Társaság

Társrendező: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Galántai Honismereti Múzeum

A Mátyusföldi Muzeológiai Társaság és társintézményei 17. alkalommal tartottak szakmai konferenciát a szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja tárgyköréből. A konferencia központi témáját már hagyományosan a szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja jelentette.

A konferencia meghívóját és a konferenciáról készült képeket lásd az intézetünk honlapján: https://foruminst.sk/2021/08/17/musaeum-hungaricum-xvii/

Választások és választók konferencia

Dátum: 2021. 10. 15–16.

Helyszín: Chateau Ruban, Für

Rendező: Fórum Kisebbségkutató Intézet, CP Polgári Társulás

Résztvevő: Simon Attila, Öllös László, Lampl Zsuzsanna

A Fórum Kisebbségkutató Intézet és a CP Polgári Társulás együttműködésének eredményeként került sor 2021. október 15–16-án Fürön a Választók és választások c. műhelykonferenciára, amelynek fő témáját a szlovákiai magyar pártok és annak választói jelentették. A konferencián az előadások mellett egy politikusi kerekasztalra is sor került. A Fórum Intézet munkatársai közül Lampl Zuzsanna A szlovákiai magyarok elvárásai a szlovákiai magyar politikusokkal szemben, Öllös László a Stratégiáink korlátai és Simon Attila a Választók és választottak az első Csehszlovák Köztársaság időszakában címmel tartott előadást.

A konferencia meghívóját és a konferenciáról készült képeket lásd az intézetünk honlapján: https://foruminst.sk/2021/10/18/valasztasok-es-valasztok-konferencia/ 42

Konferencián és szemináriumon való részvétel

L. JUHÁSZ ILONA

„…a pislogó gyertyabelet nem oltja ki.” Tisztelgő konferencia Iványi Gábor 70. születésnapja alkalmából

Időpont: 2021. szeptember 23-25.

Helyszín: on-line rendezvény

Rendezők: Wesley János Lelkészképző Főiskola, MET és Metodizmus Kutatóintézet, Egyház és Vallásszociológiai Kutatóintézet – Budapest

Résztvevő : L. Juhász Ilona

A háromnapos konferencián különféle tudományos szakterületek képviselői tartottak előadásokat. L. Juhász Ilona „Hála istennek, a zsidók megkeresztelése már nem jelent különösebb gondot…” Egy zsidó közösség nyomainak eltüntetése című előadásában a rozsnyói zsidósággal kapcsolatos objektumoknak a szocializmus időszakában történt lerombolásáról (zsinagóga) és felszámolásáról (zsidó temető) valamint a rozsnyói zsidóság történetéről beszélt. A háromnapos konferencia a pandémia miatt online került megrendezésre. (A konferencia programja: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ycu_UDHmo_IXaF1b3pUOM5Thh-gKSdwbBsxwqC-GVvo/edit#gid=0)

GYURGYÍK LÁSZLÓ

Szlovákia vallási közösségeinek településszerkezeti összetétele az 1950. évi népszámlálás adatai alapján. Előadás a Selye János Egyetem XIII. Nemzetközi Tudományos Konferenciáján Komáromban.

Időpont: 2021. szeptember 8-9.

Helyszín: online

Rendezők: SJE RTK Komárom

Résztvevők: Gyurgyík László

A SJE szervezésében Komáromban megrendezett online konferencián Gyurgyík László Szlovákia vallási közösségeinek településszerkezeti összetétele az 1950. évi népszámlálás adatai alapján címmel megtartott előadásában az 1950. évi népszámlálás községsoros felekezeti adatait vizsgálta. Az adatok Szlovákia vallási térszerkezetéről olyan látleletet nyújtanak, amelyen még nem mutatkozik meg az 1948. évi kommunista hatalomátvétel hatása a lakosság felekezeti összetételére. A felekezeti adatokat közigazgatási egységek (kerületek, járások), települések urbanizáltsági foka (falu, város), települések nagysága, a településeken élő felekezetek aránya és száma szerinti bontásban vizsgáltuk.

Könyvbemutatók, bemutatkozó rendezvények, előadások

LAMPL ZSUZSANNA

A szlovákiai magyarok elvárásai a szlovákiai magyar politikusokkal szemben. Előadás a Választások és választók c. konferencián.

Időpont: 2021. október 16.

Helyszín: Für, Chateau Rúbaň borászat

Rendezők: CP Polgári Társulás, Fórum Kisebbségkutató Intézet 43

Résztvevők: Lampl Zsuzsanna, Öllös László, Simon Attila

A CP Polgári Társulás és a Fórum Kisebbségkutató Intézet szervezésében a Fürön megrendezett Választások és választók című konferencián Lampl Zsuzsanna A szlovákiai magyarok elvárásai a szlovákiai magyar politikusokkal szemben címmel tartott előadást, amelyben a témába vágó korábbi és legfrissebb szociológiai felmérések és közvélemény-kutatások eredményeit, a választói elvárások alakulását ismertette.

MRVA MARIANNA

Challenges to Democracy: Political Processes in Central and Eastern Europe. 25th annual Central European Political Science Association conference.

Előadás címe: Trust and political participation in Slovakia before and during the pandemics

Időpont: 2021. november 18.

Helyszín: Olsztyn, Lengyelország

Rendező: Central European Political Science Association (CEPSA)

Résztvevő: Mrva Marianna

A Középeurópai Politológiai Társaság éves konferenciáján való részvétel a Szlovákia lakosságának Covid-19 pandémia előtti és pandémia alatti politikai részvételével foglalkozó beszámolóval.

Ústavný seminár Sociologického ústavu SAV

Előadás címe: Fenomén spoločenskej dôvery na Slovensku

Időpont: 2021. november 24.

Helyszín: Szlovák Tudományos Akadémia Szociológia Intézete, Pozsony

Rendező: Szlovák Tudományos Akadémia Szociológia Intézete

Résztvevő: Mrva Marianna

A SzTA Szociológiai Intézete által megrendezett szemináriumon való részvétel A társadalmi bizalom jelensége Szlovákiában című beszámolóval.

Hodnoty a spoločnosť v čase koronakrízy

Előadás címe: Konšpirácie a nedôvera ako hnacie sily protestov proti pandemickým opatreniam

Időpont: 2021. december 12.

Helyszín: Szlovák Tudományos Akadémia Szociológia Intézete, Pozsony

Rendező: Szlovák Tudományos Akadémia Szociológia Intézete

Résztvevő: Mrva Marianna

A SzTA konferenciáján való részvétel az összeesküvéselméletek és a bizalmatlanság szerepéről a járványintézkedések elleni tüntetésekben témájú beszámolóval.

ÖLLÖS LÁSZLÓ

Választások és választók konferencia

Dátum: 2021. 10. 15–16.

Helyszín: Chateau Ruban, Für

Rendező: Fórum Kisebbségkutató Intézet, CP Polgári Társulás

Résztvevő: Öllös László 44

A Fórum Kisebbségkutató Intézet és a CP Polgári Társulás együttműködésének eredményeként 2021. október 15–16-án Fürön Választók és választások c. megrendezett műhelykonferencián a szlovákiai magyar pártok és annak választói jelentették a témát. A konferencián Öllös László Stratégiánk korlátai címmel tartott előadást.

POPÉLY ÁRPÁD

Család és kitelepítés a II. világháború utáni Közép-Kelet-Európában

Időpont: 2021. június 9–11.

Helyszín: online

Rendezők: ELTE BTK Néprajzi Intézete

Résztvevő: Popély Árpád

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Néprajzi Intézete, a „család és kultúra” Tématerületi Kiválósági Pályázat keretében interdiszciplináris tudományos konferenciát rendezett a II. világháború utáni, etnikai vagy osztályalapon végrehajtott kitelepítésekről, illetve azoknak a családokra gyakorolt hatásáról. A konferencián Popély Árpád A magyarság helyzete Csehszlovákiában a második világháború után (1945–1948) címmel tartott előadást, amelyben elsősorban a csehszlovák – magyar lakosságcsere, a csehországi deportálás és a reszlovakizáció kérdéseivel foglalkozott.

SIMON ATTILA

Trianon. Szétszakítva is egységben

Dátum: 2021. 07.05–06.

Helyszín: Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

Rendező: Honismereti Szövetség

Résztvevő: Simon Attila

Az XLVIII. Országos Honismereti Akadémia keretén belül trianoni békeszerződés hatásairól és okairól rendezett szakmai konferencián a témával foglalkozó kárpát-medencei magyar kutatók adtak elő. A konferencián intézetünket Simon Attila képviselte, aki Trianon a Felvidéken. Történetek Gömörből és Nógrádból címmel tartott előadást.

Választások és választók konferencia

Dátum: 2021. 10. 15–16.

Helyszín: Chateau Ruban, Für

Rendező: Fórum Kisebbségkutató Intézet, CP Polgári Társulás

Résztvevő: Simon Attila

A Fórum Kisebbségkutató Intézet és a CP Polgári Társulás együttműködésének eredményeként 2021. október 15–16-án Fürön Választók és választások c. megrendezett műhelykonferencián a szlovákiai magyar pártok és annak választói jelentették a témát. A konferencián Simon Attila a Választók és választottak az első Csehszlovák Köztársaság időszakában címmel tartott előadást.

Elválasztva a társadalomtól. A zsidó gettók Európában és Magyarországon.

Dátum: 2021. 10. 19–20.

Helyszín: HDKE zsinagóga, Budapest 45

Rendező: Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány – Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

Résztvevő: Simon Attila

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány kétnapos konferenciáján az első nap a gettósítás európai mintái a második napon pedig a magyarországi gettósítás története jelentette a témát. A konferencián Simon Attila a Eltérő utak azonos vége. Gettók és gettósítás a visszacsatolt Felvidéken címmel tartott előadást.

bségkutató Intézet 2021-es évi Éves jelentése.