Liszka József – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Liszka József

Titulus:Dr. hab., PhD., PhDr.
Végzettség:felsőfokú
Születési év, hely:1956, Köbölkút
Tanulmányok, végzettség:
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (néprajz–régészet szak)
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (PhDr.)
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (PhD)
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (Dr. hab.)
Munkakör, beosztás:etnológus, az intézet komáromi Etnológiai Központjának igazgatója
Elérhetőség:liszkajozsef@azet.sk

Bemutatkozás

Életrajz

Az érsekújvári gimnáziumban érettségizett 1975-ben. A budapesti ELTE-n néprajz–régészet szakon végzett 1980-ban, majd ugyanott 1987-ben bölcsészdoktori címet, 2003-ban pedig PhD fokozatot szerzett, 2008-ban pedig habilitált. 1980–1991-ben az érsekújvári járási múzeum régésze volt, közben néprajzkutatással és tudományszervezéssel is foglalkozott. 1991–1995-ben a komáromi Duna Menti Múzeum osztályvezető néprajzos–muzeológusa, 1996–1997-ben a müncheni és a marburgi egyetem Humboldt-ösztöndíjasa. 1997-től a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjának igazgatója. 2000–2003 között a Passaui Egyetem Humboldt-ösztöndíjas vendégkutatója és -oktatója, továbbá a budapesti, a debreceni és a kolozsvári egyetem vendégtanára. 2004–2005-ben a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem óraadó tanára, 2006-tól a komáromi Selye János Egyetem adjunktusa, 2009-től docense, 2009–2010 között a Tanárképző Kar dékánhelyettese, 2016–2021 között az Egyetem nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettese. 1989-ben egyik alapítója és 1997-ig elnöke a Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaságnak. Szerkesztette a Társaság Népismereti Könyvtár sorozatát és Hírharang negyedéves tájékoztatóját. 1998-tól szerkeszti az Etnológiai Központ Acta Ethnologica Danubiana című évkönyvét. 2009–2015 között a Selye János Egyetem Tanárképző Kara Eruditio–Educatio című tudományos folyóiratának főszerkesztője.

Tudományos érdeklődése elsősorban a néprajz elméleti problémáira, tudománytörténeti kérdésekre, az interetnikus kapcsolatok vizsgálatára, továbbá a szakrális néprajzra és a szövegfolklórra összpontosul. Kutatásait elsősorban a szlovákiai Kisalföld néprajzi képének feltárására összpontosította, ám jelentek meg tanulmányai a Zoborvidék, a történeti Hont megye, továbbá Gömör, Abaúj-Torna, az Ung-vidék és a Bodrogköz néprajzáról is. Általánosságban véve az itt élt és élő etnikumok kultúráinak egymásra gyakorolt hatása érdekli. Kutatásokat végzett a Pozsony környékéről kitelepített németek két világháború közötti életmódjáról, magyar és szlovák kapcsolataikról. Tematikailag korábban főleg az árucsere néprajza, a népi teherhordás, az interetnikus kapcsolatok, újabban a szakrális néprajz és az összehasonlító szövegfolklorisztika tárgyköréből jelentetett meg tanulmányokat, könyveket elsősorban magyar, részben német, angol és szlovák nyelven, hazai és külföldi szaklapokban.

Könyvek

Tanulmányok

Könyvszerkesztés

Bibliográfiák

Ismeretterjesztés

Publicisztika

Egyéb

Díjak

 • Monumentumok. Szakrális (és „szakrális”) kisemlékek a Kárpát-medencében. Forma–Terminológia–Funkció. Komárom–Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Etnológiai Központ 2021, 702 p. ISBN 978-80-89978-23-6
 • Telt ház előtt… Egy néprajzkutató töprengései. Napló-jegyzetek: 2001–2004. Dunaszerdahely: Vámbéry Polgári Társulás 2019, 269 p. ISBN 978-80-89955-11-4
 • Határvidékek. Határok és határtalanságok az összehasonlító folklorisztika és etnológia szempontjából. Komárom–Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2016, 654 p. ISBN 978-80-89249-87-9
 • Szent Háromság egy Isten dicsőségére…A Szentháromság kultusza a szlovákiai Kisalföld népi vallásosságában a szakrális kisemlékek tükrében. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Etnológiai Központ 2015, 216 p. /Jelek a térben 5./ ISBN 978-80-89249-85-5
 • Emberek, ünnepek, hétköznapok. Köbölkút a 20. század első felében a korabeli fotográfiák tükrében / Ľudia, sviatky, všedné dni. Gbelce v prvej polovici 20. storočia v zrkadle dobových fotografií. A képeket válogatta, összeállította, a bevezető tanulmányt írta / Fotografie vybral, zostavil a úvodnú štúdiu napísal: Liszka József. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2014, 167 p. ISBN 978-80-8062-483-5
 • Átmenetek. Folklór és nem-folklór határán. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara 2013, 288 p.
  /Monographiae Comaromienses 12./ ISBN 978-80-8122-090-6
 • Bevezetés a folklorisztikába. Szöveges folklór. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2011, 267 p. ISBN 978-80-8062-443-9
 • Populáris kultúra. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2010, 516 p. ISBN 978-80-89249-49-7 /Magyarok Szlovákiában 6./
 • És az ige testté lőn‚ Karácsonyi motívumok kis szentképeken. Gyűjteményéből válogatta és összeállította, valamint a kísérő tanulmányt írta Liszka József. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2007, 101 p., ill. ISBN 978-80-8062-339-5
 • Úton lenni. Egy néprajzkutató töprengései. Napló-jegyzetek: 1996–2000. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2007, 252 p. ISBN 978-80-8062-353-1
 • Bevezetés a néprajzba. A magyar néprajz/európai etnológia alapjai. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2006, 233 p. ISBN 80-8062-313-9
 • Szakrális kisemlékeink. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2006, 95 p. /Jelek a térben 1./ [L. Juhász Ilonával közösen]
 • Termékeny homályban. Egy néprajzkutató töprengései. Naplójegyzetek: 1976–1995. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2006, 236 p.
 • Két Duna keríti. Tanulmányok a Csallóköz néprajzához. Pozsony: Kalligram 2005, 283 p. /Csallóközi Kiskönyvtár/
 • Národopis Maďarov na Slovensku. Fórum inštitút pre výskum menšín – Vydavateľstvo Lilium Aurum 2003, 495 p. /Interethnica 5./
 • Zwischen den Karpaten und der Ungarischen Tiefebene. Volkskunde der Ungarn in der Slowakei. Passau: Lehrstuhl für Volkskunde 2003, 505 p. /Passauer Studien zur Volkskunde 22./
 • Ágas-bogas fa. Néprajzi ismeretek alapfokon. 4. kiadás: Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2002, 143 p.; 53 ill.; bibl.
 • A szlovákiai magyarok néprajza. Budapest–Dunaszerdahely: Osiris – Lilium Aurum 2002, 542 p., 136 ill., bibl.
 • Állíttatott keresztínyi buzgóságbul. Tanulmányok a szlovákiai Kisalföld szakrális kisemlékeiről. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2000, 222 p.
 • „Tudománynak kezdetiről”. Magyar néprajzkutatóként Szlovákiában 1979–1998. Lukács László előszavával. Budapest–Dunaszerdahely:  Ister–Nap 1998, 206 p.
 • „Szent képek tisztelete”. Dolgozatok a vallási néprajz köréből. Fejezetek a szlovákiai Kisalföld néprajzából 2. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 1995, 169 p.; 124 ill.; bibl. (szlovák és német összefoglaló)
 • Ágas-bogas fa. Néprajzi ismeretek alapfokon. 3. kiadás: Dunaszerdahely: Lilium Aurum 1995, 138 p.; 50 ill.; bibl.
 • Ne csak szeresd, ismerd is szülőföldedet. Dolgozatok Kürt község néprajzából. Kürt: Községi Hivatal 1994, 56 p.; 16 ill.; bibl.
 • Őrei a múltnak. Vidéki múzeumok, tájházak, néprajzi gyűjtemények Dél-Szlovákiában. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 1994, 165 p.; 57 ill.; bibl. (szlovák és német összefoglaló)
 • Népi építkezés az érsekújvári járás területén. Érsekújvár/Nové Zámky: Honismereti Múzeum 1992  [Gudmon Ilonával közösen], 88 p.; 121 ill.; bibl.
 • Ágas-bogas fa. Néprajzi ismeretek alapfokon. 2. kiadás: Dunaszerdahely: Lilium Aurum 1992, 127 p.; 40 ill.; bibl.
 • Fejezetek a szlovákiai Kisalföld néprajzából. Budapest: OKTK Magyarságkutatás Program 1992, 162 p.; 33 ill.; bibl. (szlovák és német összefoglaló)
 • Ľudová architektúra v okrese Nové Zámky. Nové Zámky: Vlastivedné múzeum 1992 [Gudmon Ilonával közösen], 89 p.; 121 ill.; bibl.
 • Magyar néprajzi kutatások Szlovákiában. 1918–1938. Bratislava: Madách 1990, 143 p.; 25 ill.; bibl. (szlovák és német összefoglaló)
 • Ágas-bogas fa. Néprajzi ismeretek alapfokon. 1. kiadás: Bratislava: Madách 1986, 89 p.; 49 ill.; bibl.
 • Békaperspektíva vagy madártávlat? Gondolattöredékek egy konferencia margójára. Fórum Társadalomtudományi Szemle 24, 2022/4, 145–148. p. ISSN 1335-4361
 • …távoli kürthöz a bálványt… A szakrális kisemlékek jelrendszereihez Szimbólum, attribútum, ornamentum, dekórum. Fórum Társadalomtudományi Szemle 24, 2022/4, 3–22. p. ISSN 1335-4361
 • A „leghíresebb cseh” térhódítása. Nepomuki Szent János szlovákiai köztéri plasztikái a változások tükrében Fórum Társadalomtudományi Szemle 23, 2021/3, 3–20. p. ISSN 1335-4361
 • Gondolatfragmentumok (ötletek, javaslatok, tépelődések) a szakrális kisemlékek tipológiai és terminológiai kérdéseihez. Acta Ethnologica Danubiana 23 (2021), 207–216. p. ISBN 978-80-89978-26-7
 • „eszt elne dobáld…” A deponia pia: „szent raktár” vagy a „szent szemét” avagy a megőrzés kérdésköréhez. Fórum Társadalomtudományi Szemle 23, 2021/2, 3–16. p. ISSN 1335-4361
 • A gyermekfolklórtól Auschwitzig? Az „idegen” a magyar, a szlovák és a cseh folklórban. In Idegenvalóságok. Az idegenség mítoszai II. Hubes László Attila szerk. Csíkszereda–Kolozsvár: Státus Kiadó–Erdélyi Múzeum Egyesület 2020, 91–109. p. ISBN 978-606-661-106-0
 • A Kárpát-medence szakrális kisemlékei. Megközelítési lehetőségek és kutatástörténeti vázlat. Ethnographia 131, 2020/3, 641–668. p. ISSN 0014 1798
 • Benyovszky, Karl: A régi Pozsonyból. Két ismeretlen, eleddig közöletlen monda (Liszka József utószavával: 212–216). Acta Ethnologica Danubiana 21 (2019), 211–220. p. ISBN 978-80-89978-08-3
 • Medzi dvoma brehmi… Miesto a úloha ľudovej kultúry v jednej z kontaktových zón Európy. Fórum spoločenskovedná revue 2019, 79–98. p. ISSN 978-80-89978-10-6
 • „Es war doch einmal eine Zeit…” Betrachtungen über friedliches oder weniger friedliches Zusammenleben der Ungarn, Deutschen und Slowaken. Historisch-ethnologische Beispiele aus dem Gebiet der heutigen Südwestslowakei. In Diversität und Konflikt im 19. und 20. Jahrhundert. Hg. von Gerhard Seewann. Regensburg: Verlag Pustet 2019, 37 – 59. p. /Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximiliams-Universität München. Band 139/
 • A palicu svoju tam našiel rozkvitnutú… O bezhraničnosti jedného motívu. Fórum spoločenskovedná revue 2018, 83–112. p. ISSN 978-80-89978-02-1
 • Revitalizáció és / vagy kitalált hagyomány? Szokások és ünnepek a délnyugat-szlovákiai magyarok körében a 21. század elején. In Hagyomány – szellemi kulturális örökség – népies rendezvény. Pillanatképek a mai népművészetről. Romsics Imre szerk. Kalocsa: Viski Károly Múzeum 2018, 83–94. p. /Kalocsai Múzeumi Értekezések 19./ ISBN 978-963-88362-6-7
 • Újabb adatok, gondolatok „a szívétől megfosztott leány” balladájához. In „Kívül aranyos, belül irgalmas…” Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna emlékére.  Balassagyarmat: Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeuma 2018, 251–264. p. ISBN 978-615-5209-82-6
 • „Rastie (pribúda?), ako šaty Pražského Jezuliatka…“ Pokus o vysvetlenie kultúrnej histórie jedného porekadla. Fórum spoločenskovedná revue 2016, 65–69. p. ISSN 1335-4361
 • „Es war doch einmal eine Zeit…” Betrachtungen über friedliches oder weniger friedliches Zusammenleben der Ungarn, Deutschen und Slowaken. Historisch-ethnologische Beispiele aus dem Gebiet der heutigen Südwest-Slowakei. Eruditio–Educatio 11, 2016/3, 21–39. p. ISSN 1336-8893
 • A bátyjait kereső leány (ATU 451) meséjének közép-európai összefüggéseihez. Fórum Társadalomtudományi Szemle 18, 2016/3, 21–34. p. ISSN 1335-4361
 • A szakrális kisemlékek Szentháromság-ábrázolásainak néhány atipikus példája. In Diptichon. Tanulmányok Bartha Elek tiszteletére. Bihari Nagy Éva–Keményfi Róbert–Marinka Melinda–Kavecsánszki Máté szerk. Debrecen: Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, 250–258. p. /Studia Folkloristica et Ethnographica 65./ ISBN 978-963-473-927-2
 • S botját ott lelte kivirulva… Egy motívum határtalanságairól 1. Fórum Társadalomtudományi Szemle 18, 2016/1, 3–25. p..; 2016/2, 25–36. p. ISSN 1335-4361
 • Mythos oder Wirklichkeit? Über das „Pressburger ethnische Modell“. Eruditio–Educatio 10, 2015/3, 5–19. p. ISSN 1336-8893
 • Von der Bühne zum Museum. Konstruktionsversuche einer ungarischen Volkskultur in der Slowakei. Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 133–139. p. ISBN 978-80-89249-86-2
 • Die Ikonographie der Allerheiligsten Dreifaltigkeit bei den sakralen Kleindenkmälern im slowakischen Teil der Kleinen Tiefebene. Passauer Jahrbuch 57 (2015), 203–218. p. ISSN 1862-3212
 • Zur Internationalität der Grimm-Märchen. In Historische Volkskunde in Niederbayern. Reflexionen auf Walter Hartinger. Hg. von Winfried Helm und Manfred Seifert. Passau: Dietmar Klinger Verlag 2015, 26–29. p. ISBN 978-3-86328-137-3
 • Csodálatos szent Háromság… A kisalföldi szakrális kisemlékek feliratai a Szentháromság-emlékek tükrében. Fórum Társadalomtudományi Szemle 17, 2015/3, 69–94. p. ISSN 1335-4361
 • Rozprávka bratov Grimmovcov Žabí kráľ (ATU 440) v interetnickom kontexte. Slovenský národopis 63 (2015), 7–24. p. ISSN 1335-1303
 • Népmese vagy műmese? Gondolatok egy Grimm-mese kapcsán. In A párbeszéd eleganciája. Köszöntő kötet Erdélyi Margit tiszteletére. H. Nagy Péter á Keserű József szerk. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kar 2015, 99–114. p. ISBN 978-80-8122-120-0
 • A Kőműves Kelemenné ballada változatai a szlovákiai magyar tankönyvekben. Tanulságok és problémafelvetés. Eruditio–Educatio 9, 2014/4, 33–42. p. ISSN 1336-8893
 • Aki a nőt, a bort, a dalt szereti… Adalékok a határtalan folklórhoz. In Határjelek és hagyásfák. A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok. Kothencz Kelemen szerk. Baja: Tür István Múzeum 2014, 721–728. p. /Bajai dolgozatok 18./ ISBN 978-963-88482-8-4
 • A Szentháromság ikonográfiája a szlovákiai Kisalföld szakrális kisemlékein. Acta Ethnologica Danubiana 16, 11–28. p.ISBN 978-80-89249-72-5
 • Na hraniciach populárnej literatúry a ľudovej slovesnosti. K jednej maďarsko-slovensko-českej pútnickej legende a k jej medzinárodným súvislostiam. Národopisná revue 24, 2014/2, 101–116. p. ISSN 0862-8351
 • „…egyik lábán cipő, a másikon semmi…” Adatok a monosandalos képzetkörhöz. Híd 78, 2014/6, 125–136. p. ISSN 0350-9079
 • Hol ringtak a bölcsők? Kérdések és válaszkísérletek a Kőműves Kelemenné balladájával kapcsolatban. Fórum Társadalomtudományi Szemle 16, 2014/1, 3–32. p. ISSN 1335-4361
 • Osobná a kolektívna sebaprezentácia na príklade malých sakrálnych objektov na juhu Slovenska. In Pamět – národ – menšiny – marginalizace – identity I. Soukopová, Blanka–Nosková, Helena–Bednařík, Petr eds. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 2013, 123–134. p. /Urbánní studie 6./  ISBN 978-80-87398-43-2
 • Svätý Ján Nepomucký a symbolický priestor. Fórum spoločenskovedná revue 2013, 107–114. p. ISSN 1335-4361
 • Persönliche und kollektive Selbstrepräsentation im Raum. Zu Errichtungsanlässen sakraler Kleindenkmäler im ethnischen Grenzgebiet, Eruditio–Educatio 8, 2013/3, 91–114. p. ISSN 1336-8893
 • Die Erforschung sakraler Kleindenkmäler in der ungarischen Ethnologie. Ergebnisse und Perspektiven. Jahrbuch für Europäische Ethnologie. Dritte Folge 8, 2013, 55–84. p. ISSN 1868-131-X
 • A halhatatlan Békakirály. Adalékok az első számú Grimm-mese kelet-közép-európai adaptációihoz. Eruditio–Educatio 8, 2013/1, 3–32. p. ISSN 1336-8893
 • Nepomuki Szent János és a szimbolikus tér. Egy szakrális kisemlék-típus „üzeneteinek” változásai. Fórum Társadalomtudományi Szemle 14, 2012/1, 63–70. p. ISSN 1335-4361
 • „Csillámlik a szőke Duna…” Adalékok a komáromi szekeresgazdák életmódjához és folklórjához. In Néprajz – muzeológia. Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére. Tóth Arnold szerk. Miskolc: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumok Igazgatóság–Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet 2012, 368–386. p. ISBN 978-963-9271-94-4
 • Zur Ehre Gottes… oder? Errichtungsanlässe sakraler Kleindenkmäler. In Andacht und Erinnerung. Gegenstand – Symbol – Handlung. Hg. von Bärbel Kerkhoff-Hader. Bamberg: Lehrstuhl für Europäische Ethnologie 2012, 123–133. p. /Bamberger Beiträge zur Europäischen Ethnologie 8./ ISBN 978-3-933949-50-9 
 •  Nagy Mária Celli leány. Adalékok egy zoborvidéki ponyvaballada közép-európai összefüggéseihez. In A tudomány vonzásában. Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére. Simon Szabolcs–Török Tamás szerk. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kar 2012, 239–268. p. ISBN 978-80-8122-053-1
 • Thoughts about the „Bratislava ethnic model”. In Tolerance and Education in Multicultural Societies. Werner Wiater–Doris Manschke (eds.). Frankfurt am Main et al.: Peter Lang GmbH. Internationaler Verlag der Wissenschaften 2011, 95–108. p. ISBN 978-3-631-60716-9
 • Gedanken über das „Pressburger ethnische Modell”. In Dialogische Begegnungen. Minderheiten – Mehrheiten aus hybridologischer Sicht. Hg. Von Elka Tschernokoshewa – Ines Keller. Münster – New York – München – Berlin: Waxmann 2011, 273–288. p. ISBN 978-3-8309-2421-0 /Hybride Welten 5./
 • Kalvarienanlagen in der Slowakei. In Szenische Gestaltungen christliche Feste. Beiträge aus dem Karpatenbecken und aus Deutschland. Hg. von Michael Prosser-Schell. Münster–New York–München–Berlin: Waxmann 2011, 113–124. p. ISBN 978-3-8309-2499-9 /Studien des Johannes-Künzig-Instituts 13./
 • From Multiplicity toward Homogenization? Some Questions about the Ethnographic Structure of Slovakia’s Hungarians. In A Multiethnic Region and Nation-state in East-Central Europe. Studies int he History of Upper Hungary and Slovakia from the 1600s to the Present. Editet by László Szarka. New Jersey: Atlantic Research and Publications, Inc. 2011, 297–326. p. ISBN 978-0-88033-690-1 /East European Monographs, No DCCLXXXVII/
 • A teátrális körmenettől a kimerevített teátrumig. Kálvária-együttesek a Kisalföld szlovákiai részén. Acta Ethnologica Danubina 12 (2010), 125–140. p. ISBN 978-80-89249-45-9
 • „Mert háromban csak egy vagy…” A Szentháromság ikonográfiája a szlovákiai Kisalföld szakrális kisemlékein. In Szenvedély és szolgálat. Tanulmányok a hatvanesztendős Silling István tiszteletére. Dévavári Beszédes Valéria – Silling Léda szerk. Szabadka: Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság 2010, 235–247. p. ISBN 978-86-88073-02-8
 • Zur Ehre Gottes… oder? Errichtungsanlässe sakraler Kleindenkmäler. Acta Ethnologica Danubina 12 (2010), 95–110. p. ISBN 978-80-89249-45-9
 • Két kultúra árnyékában. In Kultúrák között. X. Közművelődési Nyári Egyetem. Szeged, 2008. július 7–11. Szerk. Török József. Szeged: Csongrád Megyei Népművelők Egyesülete 2009, 103–112. p. ISBN 978 963 06 6569 8
 • Áron vesszejétől a Katalin-ágig? Kérdések egy bibliai motívum körül. Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XVIII. Szolnok 2009, 487–494. p. ISSN 1217-4165
 • Kinderaustausch als Methode des Fremdsprachenerwerbs. Argumente und Gegenargumente zur Bewertung eines Phänomens. In Grenzgebiet als Forschungsfeld. Aspekte der ethnographischen und kulturhistorischen Erforschung des Grenzlandes. Hg. von Petr Lozoviuk. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 2009, 77-84. p. ISBN 978-3-86583-360-0
 • Néprajzi vonatkozások Majer István népnevelő munkáiban. Eruditio–Educatio 4, 2009/1, 25–32. p. ISSN 1336-8893
 • Humor a népköltészetben. A falucsúfolótól a városi viccig, különös tekintettel a „szlovákiai magyar viccre”. Eruditio–Educatio 3, 2008/4, 3–10. p. ISSN 1336-8893
 • Két part között… A népi kultúra helye és szerepe Európa egyik ütközési zónájában. In Fedinec Csilla szerk.: Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia 2008, 17-34. p. ISBN 978-963-508-565-1
 • Humor a népköltészetben. A falucsúfolótól a városi viccig, különös tekintettel a „szlovákiai magyar viccre”. Eruditio–Educatio 3, 2008/4, 3–10. p. ISSN 1336-8893
 • Postavené z kresťanskej horlivosti? Dodatky k poznatkom o príčinách stavania malých sakrálnych pamiatok. In Maďarská literatúra a literárna veda na Slovensku v menšinovom a stredoeurópskom kontexte. Ed. Ondrej Mészáros. Nitra: Univerzita Konštantina Filozofa 2008, 149–161. p. ISBN 978-80-8094-409-4
 • „Áll, mint Szent Vendel a bélyi faluvégen”. Adalék a Vendel-kultusz kárpát-medencei elterjedéséhez. Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Múzeumok Évkönyve XVI. Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága 2007, 165–168. p. ISSN 1217-4165
 • A cseregyerek-rendszer a magyar nyelvterület északi részén. Újabb adatok. In Emlékkönyv Turczel lajos 90. születésnapjára. Összeállította Mészáros András. Lilium Aurum 2007, 54–71. p. ISBN 978-80-8062-344-9
 • Arany A. László néprajzi munkássága. In Emlékkönyv Arany A. László tiszteletére. Szerk.: Tóth Károly és Végh László. Somorja–Šamorín: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2007, 67–82. p. ISBN 978-80-89249-10-7
 • Két part között‚A népi kultúra helye és szerepe Európa egyik ütközési zónájában. Fórum Társadalomtudományi Szemle 8 (2006), 4. szám, 37 – 54. p. ISSN 1335-4361
 • „…und dein Tröster will ich sein”. Die Ausbreitung der Mariahilf-Verehrung im westlichen Teil des Karpatenbeckens. Passauer Jahrbuch. Beitrage zur Geschichte und Kultur Ostbaierns 48. Passau 2006, 105–117. p. ISSN 1862-3212
 • Heilsames Pulver von heiligen Steinen? Angaben zur Verbreitung und Fragen zur Erklärung von Rillen und Näpfchen in Bauwänden. In Recht und Religion im Alltagsleben. Perspektiven der Kulturforschung. Festschrift für Walter Hartinger zum 65. Geburtstag. Hg. von Manfred Seifert – Winfried Helm. Passau 2005, 235–248. p.
 • „Kedves szent tölgy!” Adalékok egy modern „fakultusz” kialakulási lehetőségéhez. Acta Ethnologica Danubiana 7. Komárom–Dunaszerdahely 2005, 59–66. p. ISBN 80-8062-285-X
 • Állíttatott keresztínyi buzgóságbul? Adalékok a szakrális kisemlékek állíttatási okainak ismeretéhez. In Ünneplő. Írások Verebélyi Kincső születésnapjára. Budapest 2005, 269–276. p.
 • Állíttatott keresztínyi buzgóságbul? Adalékok a szakrális kisemlékek állíttatási okainak ismeretéhez. In Ünneplő. Írások Verebélyi Kincső születésnapjára. Budapest 2005, 269–276. p.
 • Világok határán. A népi kultúra helye és szerepe Európa egyik ütközési zónájában. In Európa Uniós csatlakozásunk kulturális hatásai. Szerk. Beszteri Béla – Vizi László Tamás. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola 2004, 33–41. p. (ISBN 963-9558-20-6)
 • Szlovákiai magyar néprajz és/vagy európai etnológia? II. Fórum Társadalomtudományi Szemle 6 (2004), 3. szám, 153–160. p.
 • Diferencovanosť a homogenizácia ľudovej kultúry Maďarov na Slovensku v 20. storočí. Acta Ethnologica Danubiana 5–6. Komárom–Dunaszerdahely 2004, 53–56. p. ISBN 80-8062-237-X
 • Mariahilf-tisztelet a Kárpát-medence nyugati felében. In Halmok és havasok. Tanulmányok a hatvan esztendős Bárth János tiszteletére. Szerk. Bárth Dániel – Laczkó János. Kecskemét 2004, 287–300. p.
 • Szlovákiai magyar néprajz és/vagy európai etnológia? II. Fórum Társadalomtudományi Szemle 6 (2004), 3. szám, 153–160. p.
 • Mariahilf-tisztelet a Kárpát-medence nyugati felében. In Halmok és havasok. Tanulmányok a hatvan esztendős Bárth János tiszteletére. Szerk. Bárth Dániel – Laczkó János. Kecskemét 2004, 287–300. p.
 • „Slovenské” anekdoty v českom podaní. Príspevok k poznávaniu maďarsko–slovensko–českých kontaktov v ľudovej slovesnosti. Zošity Ústavu národných a národnostných kultúr – Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre 2004/3, Nitra, 109–118. p. ISBN 80-8050-785-6
 • „Slovenské” anekdoty v českom podaní. Príspevok k poznávaniu maďarsko–slovensko–českých kontaktov v ľudovej slovesnosti. Zošity Ústavu národných a národnostných kultúr – Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre 2004/3, Nitra, 109–118. p.
 • Narancs a komáromi úrnapi körmenetben és párhuzamai. Ethnica 6 (2004) 1. szám, 11–13. p.
 • Narancs a komáromi úrnapi körmenetben és párhuzamai. Ethnica 6 (2004) 1. szám, 11–13. p.
 • Diferencovanosť a homogenizácia ľudovej kultúry Maďarov na Slovensku v 20. storočí. Acta Ethnologica Danubiana 5–6. Komárom–Dunaszerdahely 2004, 53–56. p.
 • Vom Werden und Vergehen der (National)Symbole. Das Beispiel der ungarischen Volksgruppe in der Slowakei. In Times, Places, Passages. Ethnological Approaches in the New Millennium. Ed. Attila Paládi-Kovács. Budapest 2004, 152–163. p.
 • Zur Ikonographie des heiligen Johannes von Nepomuk in der Kleinen Tiefebene (Südwest-Slowakei). Ostbairische Grenzmarken. Passauer Jahrbuch für Geschichte Kunst u. Volkskunde. 45 (2003), 91–104. p.
 • Zur Ikonographie des heiligen Johannes von Nepomuk in der Kleinen Tiefebene (Südwest-Slowakei). Ostbairische Grenzmarken. Passauer Jahrbuch für Geschichte Kunst u. Volkskunde 45 (2003), 91–104. p.
 • Between cultural and geographical borders. Denomination of the Mátyusföld region. In Social Networks in Movement. Time, interaction and interethnic spaces in Central Eastern Europe. Ed. Torsello, Davide – Pappová, Melinda. Šamorín – Dunajská Streda 2003, 155–164. p.
 • Adalékok Nepomuki Szent János ikonográfiájához. Acta Ethnologica Danubiana 4. Komárom–Dunaszerdahely 2002, 11–22. p.
 • „Növekszik, mint a prágai Jézuska ruhája‚” Kísérlet egy proverbium művelődéstörténeti hátterének megvilágítására. In Mir – susné – hum. Tanulmánykötet Hoppál Mihály tiszteletére. Szerk. Csonka-Takács Eszter – Czövek Judit – Takács András. Budapest 2002, 157–162. p.
 • Nép és emlékezet. Miként élnek a negyvennyolcas események és Kossuth alakja a mai szlovákiai magyarok szájhagyományában? In Kossuth Lajos azt üzente‚ Kossuth Lajos és az 1848/49-es szabadságharc emléke a szlovákiai magyarok szájhagyományában. Összeállította és a bevezető tanulmányt írta Liszka József. Dunaszerdahely 2002, 5–22. p.
 • Nationalsymbole der ungarischen Volksgruppe in der Slowakei. Ethnographica et Folkloristica Carpatica 12–13. Debrecen–Turku 2002, 151–173. p.
 • Differenciáltság és homogenizálódás a szlovákiai magyarok 20. századi népi kultúrájában. Fórum Társadalomtudományi Szemle 4 (2002), 2. szám, 104–110. p.
 • Cintoríny Maďarov v dedinách a vidieckych mestách Podunajskej nížiny. In Obyčajové tradície pri úmrtí a pochovávaní na Slovensku‚ Red. Ján Botík. Bratislava, 2001, 79–90. p.
 • Szlovákiai magyar néprajz és/vagy európai etnológia. In Ezredforduló. Szerk. Tóth Károly. Dunaszerdahely, 2001, 38–44. p.
 • Zum Symbolensystem der Selbstbestimmung der ungarischen Volksgruppe in der (Tschecho)Slowakei. In Mythen, Riten, Simulakra. Semiotische Perspektiven. Akten des 10. Internationalen Symposiums der Österreichischen Gesellschaft für Semiotik. Hg. von Jeff Bernard und Gloria Withalm. Wien 2001, 711–724. p.
 • Typisch deutsch? Randbemerkungen zur Publikation von Hermann Bausinger. Acta Ethnologica Danubiana 2–3. Komárom–Dunaszerdahely 2001, 253–259. p.
 • Egy kisebbségben élő népcsoport néprajza összefoglalásának nehézségei a 20. század végén. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 9. Kolozsvár 2001, 18–27. p.
 • Zeitliche „Grenzen” der ungarischen Popularkultur in der Slowakei. Kulturwirkende Einflüsse der Herrschaftswechsel im 20. Jahrhundert. Acta Ethnologica Danubiana 2–3. Komárom–Dunaszerdahely 2001, 151–163. p.
 • „Es wächst wie das Gewand des Prager Jesuleins‚” Kulturgeschichtlicher Hintergrund einer Redensart. Ostbairische Grenzmarken. Passauer Jahrbuch für Geschichte Kunst u. Volkskunde. 42 (2000), 153–157. p.
 • Újabb szempontok és közelítések az 1920 utáni magyarság néprajzi kutatásában. Néprajzi Látóhatár 9 (2000), 1–2. szám, 89–95. p.
 • Néprajz. In Bihariné Dániel Katalin (szerk.): Magyarok a világban. Kárpát-medence. Kézikönyv a Kárpát-medencében, Magyarország határain kívül élő magyarságról. Budapest: Ceba Kiadó 2000, 101–116. p., ill.
 • Az adventi koszorú. Egy felmérés előzetes eredményei. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2 (2000), 1. szám, 147–156. p.
 • Die Flurdenkmäler des hl. Wendelin im slowakischen Teil der Kleinen Ungarischen Tiefebene. In Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für die Kunde Ungarns und verwandte Gebiete. Band 24. München 2000, 275–304. p.
 • A (cseh)szlovákiai magyarság önmeghatározásának jelképrendszeréhez. In Jeles jogok – jogos jelek. Nyelvi jogok – társadalmi konfliktusok. Szerk. Balázs Géza és Voigt Vilmos. Budapest 2000, 149–158. p.
 • A szlovákiai magyar néprajzi tudományosságtól az európai etnológiáig. A kisebbségi magyar néprajzi tudományosság lehetőségei és feladatai az ezredfordulón. In Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. A Magyar Néprajzi Társaság 2000. október 10–12. között megrendezett néprajzi vándorgyűlésének előadásai. Szerk. Cseri Miklós – Kósa László – T. Berecki Ibolya, Szentendre 2000, 51–58. p.
 • „Liebe Heilige Eiche!” Zu einem modernen „Baumkult”. In Folklore in 2000. Voces amicorum Guilhelmo Voigt sexagenario. Szerk. Nagy Ilona – Verebélyi Kincső. Budapest 2000, 417–426. p.
 • A népi kultúra változásai és új jelenségei. A szlovákiai magyarság példája. In Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola Évkönyve 1998/99. Győr 1999, 41–51. p.
 • „Palóc” halottas hiedelmek és szokások közép-európai összefüggésekben. In Csáky Károly: „Nem halt meg, csak alszik‚” Dunaszerdahely 1999, 7–15. p.
 • Etnikus specifikum – nemzeti hagyomány – nemzettudat. Fórum Társadalomtudományi Szemle 1 (1999), 1. szám, 109–112. p.
 • A szakrális kisemlékek állíttatásának társadalmi hátteréhez. A szlovákiai Kisalföld példája. Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XI. Szolnok 1999, 157–162. p.
 • Szabadtéri szakrális kisemlékek és a hozzájuk kapcsolódó hagyomány a szlovákiai Kisalföld keleti felén. In Paraszti élet a Duna két partján. Szerk. Körmendi Géza. Tatabánya 1999, 97–116. p.
 • German-Hungarian Coexistence during the First Half of the Twentieth Century. In Multicultural Europe: Illusion or Relaity. Edited by László Felföldi and Ildikó Sándor. Budapest 1999, 139–143. p.
 • Denkmäler der volkstümlichen Heiligenverehrung und die Gegenreformation in der heutigen Südwest-Slowakei. In Péter Pázmány – Fokus gemeinsamer Traditionen. Semiotische Berichte Jg. 22 (1,2/1998). Wien 1999, 119–146. p.
 • Patrozinien und Kultstätten des hl. Wendelin in der Kleinen Ungarischen Tiefebene (Südwest-Slowakei). In Heimatbuch des Landkreises St. Wendel XXVII. St. Wendel 1998, 50–58. p.
 • Katicabogár-röptetőink nemzetközi párhuzamai és értelmezési kísérletük. In Szolgálatban. Folklorisztikai tanulmányok a 70 esztendős Ág Tibor tiszteletére. Dunaszerdahely 1998, 77–88. p.
 • Változó népélet. A (cseh)szlovákiai magyarság populáris kultúrája 1918–1998. Polisz 1998, 39. szám, 5-9. p.
 • Szent Vendel kultuszának elterjedése a Kárpát-medencében. A szlovákiai Kisalföld emlékei alapján. In A magyar művelődés és a kereszténység. La civiltá ungherese e il cristianesimo. A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. Atti del IV Congresso Internazionale di Studi Ungheresi. Roma – Napoli 9-14 settembre 1996. Budapest – Szeged 1998, 947–956. p.
 • Sztereotípia vagy valóság? A német-magyar együttélés tanulságai Pozsony környékén a XX. század első felében. In Az együttélés évezrede a Kárpát-medencében. Szerk. Eperjessy E. – Grin I. – Krupa A.; Békéscsaba–Debrecen 1998, 312–317. p.
 • Ungarische Friedhöfe im nördlichen Teil der Kleinen Tiefebene (Südwest-Slowakei). In Ostbairische Grenzmarken. Passauer Jahrbuch für Geschichte Kunst u. Volkskunde. Jahrgang 40 (1998), 223–238. p.
 • Ethnische und kulturelle Prozesse im nördlichen Randgebiet des Pannonischen Raumes. In Evropský kulturní prostor – jednota v rozmanitosti/Europäische Kulturraum – Einheit in Vielfalt. Sborník z 10. etnokartografického sympozia. Praha 1997 (Český lid 1997. évi különszám), 114–119. p.
 • Etnikai és kulturális folyamatok a Pannon térség északi határvidékén. Problémafölvetés és előzetes megjegyzések. In Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei. Az 1995-ben megrendezett konferencia anyaga. Szerk. Katona Judit – Viga Gyula. Miskolc 1996, 201–207. p.
 • Das Tauschkind-System im slowakischen Teil der Kleinen Tiefebene. Zeitschrift für Balkanologie (Berlin) XXXII, 1996/1, 58–72. p.
 • Egy falu a Mátyusföld peremén. Kísérlet a tájegység meghatározására, valamint Pered hagyományos népéletének jellemzésére. In Bíborpiros szép rózsa. Népzenei gyűjtés Peredről. A dallamokat válogatta, lejegyezte és a jegyzeteket készítette Ág Tibor. Dunaszerdahely 1996, 5–10. p.
 • A megtermelt javak cseréje a szlovákiai Kisalföld keleti felében. In Paraszti élet a Duna két partján III. Szerk. Körmendi Géza. Tatabánya 1996, 81–91. p.
 • Egy elfelejtett középkori mágikus szokáscselekmény kisalföldi emlékei és párhuzamai. Néprajzi Látóhatár IV. 1995/3–4., 193–197. p.
 • Egy öltöztetős Szűz Mária-szobor a komáromi Szent András-templomban. In Iuxta Danubium 11. A Duna Menti Múzeum Értesítője. Komárom 1995, 96–103. p.
 • A folyók szerepe az árucsere-kapcsolatok lebonyolításában. Új Forrás 1995/8, 43–51. p.
 • Mátyás király alakja a kisalföldi néphagyományban. Arrabona 31–33. Győr 1994, 317–326. p.
 • Über volkskundliche Forschungen der ungarischen Minderheit in der Slowakei. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde. Band XLVIII/97, 1994, 277–283. p.
 • A vizsgált település. In Leléd hagyományos gazdálkodása a XX. század első felében. Szerk. Liszka József. Komárom 1994, 9–23. p.
 • Ipoly menti hiedelemtörténetek. In Börzsönyvidék 2. Szerk. Hála József és Mándli Gyula. Szob 1994, 131–136. p.
 • A megtermelt javak cseréjének ungi példái elé. In Bodnár Lajos: Csuprosok és üstfoltozók. Ung megyei árucsere és vásárok a századfordulón. Bratislava 1994, 7–19. p.
 • Adalékok a hátikosárra vonatkozó ismereteinkhez. In Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére. II. Studia Comitatensia 24. Szerk. Novák László. Szentendre 1994, 109–117. p.
 • Az emberi erővel végzett teherhordás eszközei és módjai a Kisalföld északkeleti részén. In Paraszti élet a Duna két partján II. szerk. Körmendi Géza. Tatabánya 1994, 77–90. p.
 • Szent Vendel kultusza a kisalföldi néphagyományban. Ethnographia 105, 1994, 101–127. p.
 • A népi építészet kutatási eredményei a Csallóközben. Település- és kutatástörténeti szemle. In A Kisalföld népi építészete. Szerk. Perger Gyula és Cseri Miklós. Győr-Szentendre 1993, 203–214. p.
 • Spoločné chlebové pece v Podunajskej nížine. Közös kenyérsütő kemencék a Kisalföldön. Spravodaj múzea – Múzeumi Híradó. Dunajská Streda 1993, 32–46. p.
 • A farkaskereszt. Egy út menti feszület és a hozzá kapcsolódó monda- és szokásanyag. Ethnographia 104, 1993, 599–608. p.
 • Mátyás király és a madiak. Adalékok a néphagyomány működési mechanizmusához. In Kultúra és tradíció I-II. Szerk. Viga Gyula. Miskolc 1992, 413–417. p.
 • A megtermelt javak cseréje. In Gúta hagyományos gazdálkodása a XX. század első felében. Szerk. Fehérváry Magda. Komárom 1992, 145–156. p.
 • A szlovákiai magyarok néprajzi kutatása. Eredmények és feladatok. Néprajzi Látóhatár 1/1–2. Miskolc 1992, 4–21. p.
 • Az emberi élethez fűződő szokások a volt Esztergom-Komárom vármegye mai szlovákiai részén. In Paraszti élet a Duna két partján. Szerk. Körmendi Géza. Tatabánya 1992, 109–121. p.
 • Településnéprajz, népi építkezés Délnyugat-Szlovákiában. In Paraszti élet a Duna két partján. Szerk. Körmendi Géza. Tatabánya 1992, 59–74. p.
 • Výmena produktov. In Tradičné hospodárenie v Kolárove v prvej polovici 20. storočia. Zost. Magda Fehérváryová. Komárno 1992, 139–150. p.
 • Cseregyerek-rendszer a Kisalföld északi felén. In A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére. Szerk. Halász Péter. Budapest 1991, 505–508. p.
 • Falusi temetők a szlovákiai Kisalföld keleti felén. Limes (Tatabánya). 1990/1, 71–85. p.
 • Národopisný výskum maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku v medzivojnovom období. 1918–1938. Slovenský národopis 38, 1990, 568–573. p.
 • Farsangvégi maszkos alakoskodó felvonulások a Kisalföld északi felén. Új Mindenes Gyűjtemény 9. Bratislava 1990, 105–126. p.
 • Magyar-szlovák etnokulturális kapcsolatok. Kisalföldi példa. In Congressus septimus internationalis fenno-ugristarum 4. Debrecen 1990, 90–95. p.
 • A halál és temetés Felsővályon. In Gömör Néprajza XXIV. Szerk. Ujváry Zoltán. Debrecen 1990, 151–165. p.
 • Kultúrák találkozása. Adalékok a magyar-szlovák etnokulturális kapcsolatok ismeretéhez. Regio 3, Budapest 1990, 220–230. p.
 • Geräte und Methoden der Güterbeförderung mit menschlicher Kraft im Tal des Páris-Baches. In Ideen, Objekte und Lebensformen. Gedenkschrift für Zsigmond Bátky. Hrsg. von Béla Gunda, László Lukács und Attila Paládi-Kovács. Székesfehérvár 1989, 237–244. p.
 • Adalék a magyar népművészet kutatástörténetéhez. Malonyai Dezső: A magyar nép művészete c. munkájának tervezett 6. kötetéről. Új Mindenes Gyűjtemény 8. Bratislava 1989, 220–222. p.
 • Az emberi erővel végzett teherhordás eszközei és módjai a Páris- patak völgyében. Új Mindenes Gyűjtemény 8. Bratislava 1989, 129–154. p.
 • A Páris-patak völgye magyar falvainak főbb női teherhordó eszközei és módjai. In Komárom Megyei Néprajzi Füzetek 3. Tatabánya 1988, 61–73. p.
 • Farnadi sírjelek. Adalékok a temető néprajzának ismeretéhez. Néprajzi Közlések IV. Bratislava 1988, 44–59. p.
 • Halál és temetés Kéménden. In „Kurtaszoknyás hatfalu”. Dolgozatok Kéménd község néprajzából. Szerk. Liszka József. Bratislava 1988, 118–125. p.
 • A kurtaszoknyás hatfalu mint néprajzi csoport és helye népi kultúránk rendszerében. In „Kurtaszoknyás hatfalu”. Dolgozatok Kéménd község néprajzából Kéménd. Szerk. Liszka József. Bratislava 1988, 13–33. p.
 • Warenaustausch und Wanderhändler in dem slowakischen Teil der Kleinen Tiefebene. In Märkte und Warenaustausch im pannonischen Raum. Hg. von: László Lukács. Székesfehérvár 1988, 64–68. p.
 • Tretia etapa výskumu zaniknutej stredovekej osady v Nových Zámkoch. Archeologické výsk. a nál. na Slov. v r. 1986, Nitra 1987, 68. p.
 • Egy népszokás múltja és jelene. Farsangi maskarázás Helembán. In Folklór és Tradíció IV. Budapest 1987, 96–102. p.
 • „Csúszó” Szőgyénből. In A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 24. Miskolc 1986, 162–163. p.
 • Pályaművek sorsa. Adalék a szlovákiai magyar néprajzi kutatás történetéhez. Hét 1986/21, 10–11. p.
 • Árpád-kori településásatások a Kisalföld északi felén. In Falvak, mezővárosok az Alföldön. Szerk. Novák László és Selmeczi László. Nagykőrös 1986, 153–165. p.
 • Magyar Mátyás-mondák Szlovákiából. Múzeumi Kurír 1986/52, 50–54. p.
 • Adalékok egy Kisalföld-peremi község gazdálkodási rendszeréhez. In Falvak, mezővárosok az Alföldön. Szerk. Novák László és Selmeczi László. Nagykőrös 1986, 631–648. p.
 • Adalékok az emberélethez kapcsolódó szokások ismeretéhez Alistálon. In Spravodaj múzea – Múzeumi Híradó 10. Dunajská Streda 1986, 56–63. p. [újraközlés: In Presinszky Lajos: Múltunkról a jelennek. Alistál, Felistál, Tőnye. Somorja 2004, 307 – 318. p.]
 • A szlovákiai magyar néprajzi gyűjteményekről. Honismeret 1985/1, 37–39. p.
 • A kakas-ütés szokása az érsekújvári csizmadiák körében. Múzeumi Kurír 1985/49, 11–12. p.
 • „Egy adat, nem adat…” Adalék a néprajzi kutatás módszertanához. Hét 1984/49, 10–11. p.
 • A Sarló és a népi kultúra. Műhely 1984/5, 49–58. p.
 • Györffy István és Szlovákia. Irodalmi Szemle 1984/7, 658–659. p.
 • A lyukpincétől a présházig. A kisujfalusi szőlőhegy népi építményei. Élet és Tudomány 1984/41, 1298–1299. p.
 • Önismeretünk bölcsőjénél. Két világháború közötti néprajzi kutatásunk a Magyar Írás publikációinak tükrében. Irodalmi Szemle 1983/10, 916–919. p.
 • Fejfák és lábfák a gömöri Felsővályon. Honismeret 1983/3, 50–51. p.
 • Népi építkezés a kisújfalusi szőlőhegyen. In Castrum Novum 2. Nové Zámky 1983, 197–213. p.
 • Výsledky záchranného výskumu v Sikeničke. In Castrum Novum 2. Nové Zámky 1983, 37–45. p.
 • Hroby zo staršej doby bronzovej z Černíka. In Castrum Novum 1. Nové Zámky 1982, 16–24. p.
 • A szlovákiai magyar múzeumok helyzete. Magyar Múzeumok 3. évf., 3. szám, 51–54. p.
 • „Da waren wir alle gleich‚” A Pozsony környékéről kitelepített németek magyarságképe. Ethnographia 108. évf. 1–2. sz., 69–85. p.
 • „Német szón voltam Hidason‚” A cseregyerekrendszer a Kisalföld szlovákiai részén. Irodalmi Szemle 40. évf. 10. sz., 75–84. p.
 • A tradicionális paraszti kultúra Csallóközben. In Kovátsné Németh Mária – Liszka József – Novák Veronika: Fejezetek Csallóköz művelődéstörténetéből. Győr: k.n., 9–47. p.
 • Vom Werden und Vergehen der (National)Symbole. Das Beispiel der ungarischen Volksgruppe in der Slowakei. In Times, Places, Passages. Ethnological Approaches in the New Millennium. Ed. Attila Paládi-Kovács. Budapest, 152–163. p.
 • A cseregyerek-rendszerről – kissé másképpen. Acta Ethnologica Danubiana 8–9, 201–210. p. ISBN 978-80-89249-14-5
 • Martos. Egy kisalföldi település a kultúrák metszéspontjában. In Katona István: Álom született. Feszty Árpád Művelődési Park. Martos, 7–17. p.
 • A szlovákiai magyar nemzeti kisebbség. Kísérlet a néprajzi szempontú meghatározásra, besorolásra és tagolásra. In Nemzetiség – identitás. A IV. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai. Szerk. Ujváry Zoltán közreműködésével Eperjessy Ernő és Krupa András. Békéscsaba – Debrecen, 490–493. p.
 • Haldokló hagyomány? Rákóczi emlékezete a szlovákiai magyarok folklórjában. In Sötét éjben fényességes csillagunk‚ II. Rákóczi Ferenc és a kuruc kor emlékezete a szlovákiai magyar tájak néphagyományában. Összeállította, a bevezető tanulmányt írta Liszka József. Dunaszerdahely 2004, 5–21. p.
 • A (cseh)szlovákiai magyarság populáris kultúrája. 1918–1998. Vázlat. In A (cseh) szlovákiai magyar művelődés története. 1918–1998. Budapest 1998, 168–206. p.
 • Acta Ethnologica Danubiana 24. Az Etnológiai Központ Évkönyve 2022. Komárom–Somorja: Forum Institute 2022, 368 p. ISBN 978-80-89978-31-1
 • Acta Ethnologica Danubiana 23. Az Etnológiai Központ Évkönyve 2021. Komárom–Somorja: Forum Institute 2021, 327 p. ISBN 978-80-89978-26-7
 • Acta Ethnologica Danubiana 22. Az Etnológiai Központ Évkönyve 2020. Komárom–Somorja: Forum Institute 2020, 356 p. ISBN 978-80-89978-16-8
 • Acta Ethnologica Danubiana 21. Az Etnológiai Központ Évkönyve 2019. Komárom–Somorja: Fórum Institute 2019, 304 p. ISBN 978-80-89978-08-3
 • Acta Ethnologica Danubiana 20. Az Etnológiai Központ Évkönyve 2018. Komárom–Somorja: Fórum Institute 2017.ISBN 978-80-89978-03-8
 • Acta Ethnologica Danubiana 18–19. Az Etnológiai Központ Évkönyve 2016. Komárom–Somorja: Fórum Institute 2017. ISBN 978-80-89249-95-4
 • Acta Ethnologica Danubiana 17. Az Etnológiai Központ Évkönyve 2015. Komárom–Somorja: Fórum Institute 2015. ISBN 978-80-89249-86-2
 • Acta Ethnologica Danubiana 16. Az Etnológiai Központ Évkönyve 2014. Komárom–Somorja: Fórum Institute 2014. ISBN 978-80-89249-72-5
 • Acta Ethnologica Danubiana 15. Az Etnológiai Központ Évkönyve 2013. Komárom–Somorja: Fórum Institute 2013. ISBN 978-80-89249-69-5
 • Acta Ethnologica Danubiana 14. Az Etnológiai Központ Évkönyve 2012. Komárom–Somorja: Fórum Institute 2012. ISBN 978-8089249-61-9
 • Acta Ethnologica Danubiana 13. Az Etnológiai Központ Évkönyve 2011. Komárom–Somorja: Fórum Institute 2011. ISBN 978-80-89249-52-7
 • Acta Ethnologica Danubina 12. Az Etnológiai Központ Évkönyve 2010. Komárom–Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2010. ISBN 978-80-89249-45-9
 • Kürt egének tündöklő csillaga. Emlékkönyv Danczi József Villebald OSB születésének 100. évfordulója alkalmából. Fórum Kisebbségkutató Intézet 2010. ISBN 978-80-89249-41-1
 • Acta Ethnologica Danubiana 10–11. Az Etnológiai Központ Évkönyve 2008–2009. Komárom–Dunaszerdahely: Fórum Institute–Lilium Aurum  2009. ISBN 978-80-89249-14-5
 • Interetnikus és interkulturális kapcsolatok Dél-Szlovákiában. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara 2009 /Monographiae Comaromienses 1./ ISBN 978-80-89234-87-5
 • Acta Ethnologica Danubiana 89. Az Etnológiai Központ Évkönyve 2006–2007. Komárom–Dunaszerdahely: Fórum Institute–Lilium Aurum 2007. ISBN 978-80-89249-14-5
 • Acta Ethnologica Danubiana 7. Az Etnológiai Központ Évkönyve 2005. Komárom–Dunaszerdahely: Fórum Institute–Lilium Aurum 2005. ISBN 80-8062-285-X
 • Acta Ethnologica Danubiana 5–6. Az Etnológiai Központ Évkönyve 2003–2004. Komárom–Dunaszerdahely: Fórum Institute–Lilium Aurum 2004. ISBN 80-8062-237-X
 • Acta Ethnologica Danubiana 4. Az Etnológiai Központ Évkönyve 2002. Komárom–Dunaszerdahely: Fórum Institute–Lilium Aurum 2002. ISBN 80-8062-160-8
 • Acta Ethnologica Danubiana 2–3. Az Etnológiai Központ Évkönyve 2000–2001. Dunaszerdahely– Komárom: Lilium Aurum 2001. ISBN 80-8062-108-X
 • Acta Ethnologica Danubiana 1. Az Etnológiai Központ Évkönyve 1999. Dunaszerdahely– Komárom: Lilium Aurum 2000. ISBN 80-8062-045-8
 • Szolgálatban. Folklorisztikai tanulmányok a 70 esztendős Ág Tibor tiszteletére. L. Juhász Ilona közreműködésével szerkesztette Liszka József. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 1998, 130 p. ISBN 80-8062-001-6
 • Leléd hagyományos gazdálkodása a XX. század első felében. Komárom–Dunaszerdahely: Lilium Aurum–Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság 1994, 169 p. ISBN 80-85704-29-3 /Népismereti Könyvtár 8./
 • Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi részén. Interetnické vzťahy v severnej časti Karpatskej kotliny. Interethnische Beziehungen im nördlichen Teil des Karpatenbeckens. Komárno–Komárom: Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság–Duna Menti Múzeum–Lilium Aurum 1994 /Acta Museologica 1–2./
 • Bodnár Lajos: Csuprosok és üstfoltozók. Ung megyei árucsere és vásárok a századfordulón. Sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta Liszka József. Pozsony/Bratislava: Madách 1994, ISBN 80-7089-210-2
 • Múzeumi esték. Tizenhárom előadás. Komárom: Duna Menti Múzeum 1993
 • „Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok…” Tanulmányok a 65 esztendős Ág Tibor köszöntésére. Komárom–Dunaszerdahely: Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság–Lilium Aurum–Gyurcsó István Alapítvány 1993, ISBN80-85704-33-1 /Népismereti Könyvtár 7./
 • Thain János–Tichy Kálmán: Kisalföldi és Gömöri népi építészet. Budapest: Néprajzi Múzeum 1991, 190 p. ISBN 963 10 10 3 /Series Historica Ethnographiae 4./
 •  „Kurtaszoknyás hatfalu”. Dolgozatok Kéménd község néprajzából. Bratislava: Madách Könyv- és Lapkiadó 1988
 • Néprajzi Közlések IV. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1988
 • Výberová bibliografia národopisu Podunajskej nížiny. A szlovákiai Kisalföld néprajzának válogatott bibliográfiája. Ausgewählte Bibliographie der Volkskunde des slowakischen Teiles der Kleinen Tiefebene. Komárom: Duna Menti Múzeum 1995, 46 p.
 • Bibliografia etnografie a folkloristiky maďarskej národnosti na Slovensku. Od začiatku 19. storočia do konca roku 1986. A szlovákiai magyar nemzetiség etnográfiai és folklorisztikai bibliográfiája. A 19. század elejétől 1986 végéig. Bratislava: Szlovák Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete – Csemadok KB 1988, 232 p.
 • A szlovákiai magyar tájak néprajza 1. Katedra 2002. szeptember, poszter ISSN 1335-6445
 • A szlovákiai magyar tájak néprajza. 2. Csallóköz. Katedra 2002. október, poszter ISSN 1335-6445
 • A szlovákiai magyar tájak néprajza. 3. Mátyusföld. Katedra 2002. november, poszter ISSN 1335-6445
 • A szlovákiai magyar tájak néprajza. 4. Zoborvidék. Katedra 2003. január, poszter ISSN 1335-6445
 • A szlovákiai magyar tájak néprajza. 5. Vág és Garam köze. Katedra 2003. február, poszter ISSN 1335-6445
 • A szlovákiai magyar tájak néprajza. 6. Ipoly mente. Katedra 2003. március, poszter ISSN 1335-6445
 • A szlovákiai magyar tájak néprajza. 7. Gömör. Katedra 2003. április, poszter ISSN 1335-6445
 • A szlovákiai magyar tájak néprajza. 8. Abaúj-Torna. Katedra 2003. május, poszter ISSN 1335-6445
 • A szlovákiai magyar tájak néprajza. 9. Ung-vidék és Felső-Bodrogköz. Katedra 2003. június, poszter ISSN 1335-6445
 • Kalendáriumnak hasznárul… Szívderítő naptár. A család kalendáriuma 2004. Dunaszerdahely: Nap Kiadó 2003, 66. p. [Újraközölve: Néprajzi Hírek 35, 2006/3–4, 116–117. p.]
 • Szakrális kisemlékek Dél-Szlovákiában. Örökség 10, 2006/5, 11. p.
 • „Kék erdőben jártam…” Húsvéti szokásaink a múló időben. Vasárnap 41, 2008/12, 18–19. p.
 • A folklór, és ami mögötte van. Új Szó 2008. 4. 1., 13. p. ISSN 1335-7050

 

 

 

 

 

 • Töredékek az (anya)nyelvről. Népszava – Szép Szó 2022. 10. 22., 2–3. p.
 • Töredékek a hazáról. Népszava – Szép Szó 2022. 10. 01., 3. p.
 • Itáliai napló 2. Vasárnap 55, 2022/38, 23. p.
 • Itáliai napló. Vasárnap 55, 2022/32, 23. p.
 • Varese, 2017. Vasárnap 54, 2021/37, 17. p.
 • Farkas Julcsa. Új Szó 74, 2021. 06. 19., 15. p. (Szalon 15, 2021/25) ISSN 1335-7050
 • Karikacsapás. Új Szó 74, 2021. 04. 17., 17. p. (Szalon 15, 2021/16) ISSN 1335-7050
 • Fotoarcheológia. Új Szó 74, 2021. 03. 06., 17. p. (Szalon 15, 2021/10) ISSN 1335-7050
 • Orientačný čas [Denník Józsefa Liszku]. Denník N 6/49 (2020. 3. 11.), 10. p.
 • Prečo treba ísť voliť? [Denník Józsefa Liszku]. Denník N 6/28 (2020. 2. 11.), 10. p.
 • Len akoby… [Denník Józsefa Liszku]. Denník N 6/7 (2020. 1. 13.), 10. p.
 • Regensburgi naplók II. Opus 11, 2019/6 (63), 52–64. p. ISSN 1338-0265
 • Dôvera [Denník Józsefa Liszku]. Denník N 5/242 (2019. 12. 16.), 10. p.
 • Édes anyanyelvünk. Vasárnap 52, 2019/46, 21. p.
 • Na Slovensku… [Denník Józsefa Liszku]. Denník N 5/217 (2019. 11. 11.), 14. p.
 • O lokálnej identite [Denník Józsefa Liszku]. Denník N 5/199 (2019. 10. 15.), 14. p.
 • Tá „pravá” Snehulienka. [Denník Józsefa Liszku]. Denník N 5/180 (2019. 9. 18.), 12. p.
 • Cvičenie pre verejnosť. [Denník Józsefa Liszku]. Denník N 5/160 (2019. 8. 20.), 10. p.
 • Regensburgi napló. Vasárnap 52, 2019/32, 19. p.
 • Kytica červených ruží [Denník Józsefa Liszku]. Denník N 5/149 (2019. 8. 5.), 10. p.
 • Spracovanie minulosti [Denník Józsefa Liszku]. Denník N 5/122 (2019. 6. 26.), 10. p.
 • Tá doba otrasná… [Denník Józsefa Liszku]. Denník N 5/102 (2019. 5. 29.), 10. p.
 • Maďar ako Maďar? [Denník Józsefa Liszku]. Denník N 5/83 (2019. 4. 30.), 10. p.
 • Genius loci Komárna? [Denník Józsefa Liszku]. Denník N 5/63 (2019. 3. 29.), 18. p.
 • Olasz trikolór. Vasárnap 52, 2019/12, 17. p.
 • Korumpované elity [Denník Józsefa Liszku]. Denník N 5/44 (2019. 3. 4.), 10. p.
 • O tej našej duši… [Denník Józsefa Liszku]. Denník N 5/30 (2019. 2. 12.), 10. p.
 • Habent sua fata libelli [Denník Józsefa Liszku]. Denník N 5/3 (2019. 1. 4.), 18. p.
 • Detská nezbednosť? [Denník Józsefa Liszku]. Denník N 4/231 (2018. 11. 30.), 18. p.
 • Ahelyett, hogy… Vasárnap 51, 2018/47, 19. p.
 • Na pokraji priepasti [Denník Józsefa Liszku]. Denník N 4/213 (2018. 11. 6.), 10. p.
 • Bryndza a migranti [Denník Józsefa Liszku]. Denník N 4/194 (2018. 10. 8.), 10. p.
 • Stále v tej istej rieke… [Denník Józsefa Liszku]. Denník N 4/184 (2018. 9. 24.), 10. p.
 • Öldöklő halottak. Vasárnap 51, 2018/35, 19. p.
 • A iné [Denník Józsefa Liszku]. Denník N 4/156 (2018. 8. 14.), 10. p.
 • Prečo píšeme? [Denník Józsefa Liszku]. Denník N 4/137 (2018. 7. 18.), 10. p.
 • Irány a strand! Vasárnap 51, 2018/29, 19. p.
 • Na rozladenom klavíry [Denník Józsefa Liszku]. Denník N 4/117 (2018. 6. 19.), 10. p.
 • Bozenból. Vasárnap 51, 2018/22, 23. p.
 • Na Slovensku po slovensky [Denník Józsefa Liszku]. Denník N 4/98 (2018.5.23.), 10. p.
 • O spoločnom našom [Denník Józsefa Liszku]. Denník N 4/81 (2018.4.26.), 10. p.
 • Niekto sa stále skrýval…[Denník Józsefa Liszku]. Denník N 4/56 (2018.3.20.), 10. p.
 • Nyaralás 2017. Vasárnap 50, 2017/38, 19. p.
 • 2017. 6. 11. Vasárnap 50, 2017/27, 19. p.
 • 2005-ös napló 3. Opus 8, 2016/6 (45), 27–36. p. ISSN 1338-0265
 • 2005-ös napló 2. Opus 8, 2016/5 (44), 14–25. p. ISSN 1338-0265
 • Rómeó Júlia erkélyén. 2015. augusztus 11. (Verona). Vasárnap 49, 2016/7, 17. p.
 • Pórkit kérek horcsicóval és hozzá mólnót… Kusza naplójegyzetek egy beszélgetős estről. Új Szó 69, 2016.1.30., 20. p. (Szalon 10, 2016/5) ISSN 1335-7050
 • 2005-ös napló. Opus 7, 2015/5 (38), 53–75. p. ISSN 1338-0265
 • Hintókában és másutt 2. Irodalmi Szemle 55, 2015/9, 71–83. p. ISSN 1336-5088
 • Hintókában és másutt 1. Irodalmi Szemle 55, 2015/3, 22–33. p. ISSN 1336-5088
 • Budapesti napló 2. Opus 6, 2014/4, (31), 12–31. p. ISSN 1338-0265
 • Ébresztő! Vasárnap 47, 2014/42, 17. p.
 • A hírérték. Vasárnap 47, 2014/36, 22. p.
 • Történelem fekete-fehérben. Élet és Irodalom 58, 2014/32, 12. p. ISSN 0424-8848
 • Valakinek mindig bujdosni kellett…Új Szó 67, 2014.6.14., 8. p. (Szalon 8, 2014/24) ISSN 1335-7050
 • Kremsi napló 2. Irodalmi Szemle 56, 2013/1, 31–35. p. ISSN 1336-5088
 • Kremsi napló 1. Irodalmi Szemle 55, 2012/12, 23–28. p. ISSN 1336-5088
 • Az álmok azért vannak, hogy megvalósítsuk őket. In Emlékkönyv az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium alapításának 170. évfordulója alkalmából. Összeáll. Benkő Tímea–Dózsa Roland. Érsekújvár: Pázmány Péter Gimnázium 2012, 36–40. p.
 • Ki a magyar? Mi a magyar? Milyen a magyar? Új Szó 65, 2012.8.11., 9. p. (Szalon 6, 2012/32) ISSN 1335-7050
 • Virtuális határsértés. Élet és Irodalom 56, 2012/30, 2. p. ISSN 0424-8848
 • Csak ezüst? Gondolatok a hoki kapcsán. Vasárnap 45, 2012/23, 23. p.
 • Monománapló. Irodalmi Szemle 55, 2012/6, 27–33. p. ISSN 1336-5088
 • Egy sok- és egy egytémás asszony. Új Szó 2011. 7. 16., 19. p. (Szalon 5/28)
 • Ceruzával a kézben… In Vámbéry Antológia 2011. Összeállította Hodossy Gyula. Dunaszerdahely: Vámbéry Polgári Társulás 2011, 87–110. p. ISBN 978-80-969963-3-9
 • Budapesti napló. In Vámbéry Antológia 2009. Összeállította Hodossy Gyula. Dunaszerdahely: Vámbéry Polgári Társulás 2009, 122–138. p. ISBN 978-80-969963-1-5
 • Latin ég alatt. In Vámbéry Antológia 2008. Összeállította Hodossy Gyula. Dunaszerdahely: Vámbéry Polgári Társulás 2008, 151–167. p. ISBN 978-80-969963-0-8
 • Nyelv, nemzet, kultúra. Marburgi naplójegyzetek. In Vámbéry Antológia 2007. Összeállította Hodossy Gyula. Dunaszerdahely: Vámbéry Polgári Társulás, 99–107. p. ISBN 978-80-969715-2-7
 • Ünnepség a múzsák kertjében. Bodó Sándor, a Magyarország határain túli magyar muzeológia és néprajzi kutatás szürke eminenciása 60 esztendős. Új Szó 2003.11.21., 8. p.
 • A magyar néprajz ünnepe. Hatvan esztendő után megjelent Vargyas Lajos Egy felvidéki falu zenei világa – Áj, 1940 című munkája. Új Szó 2000.4.26., 14. p.
 • Konferencia a néprajzi kartográfiáról. Komáromi Lapok 1998/44, 4. p.
 • Lelkesedéshez társult szakszerűség. A kisemlékek kutatóinak tanácskozása a csehországi Teplában. Komáromi Lapok 1998/19, 3. p.
 • Kisebbségkutató Műhely alakult. Komáromi Lapok 1998/18, 3. p.
 • Néprajz az iskolai oktatásban. Katedra 3, 1996. február, 14. p.
 • És helyét sóval hinték be… Mi lesz a komáromi Duna Menti Múzeum sorsa? Új Szó 1995. október 6., 6. p.
 • Néprajzos szemmel a Tauber völgyében. Németországi jegyzetek egy tudományos tanácskozás kapcsán. Nap 1994/28–29, 18. p.
 • Néprajzkutatók nemzetközi tanácskozása a szlovákiai Komáromban. Bécsi Napló 1991/6, 8. p.
 • Megalakult a Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság. Székely Útkereső [Székelyudvarhely] 1991/1–2, 7. p.
 • A szlovákiai magyarság néprajzi kutatása a második világháború után. ef-Lapok (Budapest). 1988/6-7-8, 62–66. p.
 • Tanulságok és kérdőjelek. Gondolatok a Hét néprajzi tárgyú írásai kapcsán. Hét 1988/4, 10–11. p.

Könyvismertetés

 • Gráfel Lajos összeáll. / Gráfel, Ľudovít zost.: Komárom története képeslapokon / Komárno na dobových pohľadniciach. Acta Ethnologica Danubiana 23 (2021), 269–271. p. ISBN 978-80-89978-26-7
 • Gerndt, Helge: Sagen – Fakt, Fiktion oder Fake? Eine kurze Reise durch zweifelhafte Geschichten vom Mittelalter bis heute. Fórum Társadalomtudományi Szemle 23, 2021/1, 159–162. p. ISSN 1335-4361
 • Áthallások. Gondolatok Wolfgang Brückner legutóbbi könyve kapcsán. Fórum Társadalomtudományi Szemle 22, 2020/4, 151–157. p. ISSN 1335-4361
 • A füles fotel. Periferikus gondolatok Magyar Zoltán magyar történeti mondakatalógusa kapcsán. Fórum Társadalomtudományi Szemle 22, 2020/2, 85–55. p. ISSN 1335-4361
 • Voigt-művek. Fórum Társadalomtudományi Szemle 22, 2020/1, 167–175. p. ISSN 1335-4361
 • Hlôšková, Hana szerk.: Milan Leščák – vedec, pedagóg, človek. Acta Ethnologica Danubiana 22 (2020), 314–315. p. ISBN 978-80-89978-16-8
 • Žiláková, Mária: Počúvajte málo, čo sa iste stálo… Písomná pozostalosť rodiny Izingovcov. Acta Ethnologica Danubiana 21 (2019), 248. p. ISBN 978-80-89978-08-3
 • Picard, Jaques–Chakkalakal, Silvy–Andris, Silke szerk.: Grenzen aus kulturwissenschaftlihen Perspektiven. Acta Ethnologica Danubiana 21 (2019), 240–242. p. ISBN 978-80-89978-08-3
 • Slovenský národopis 66, 2018/3. Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 343–344. p. ISBN 978-80-89978-03-8
 • Text Lingvistics – the Basis of each Text Analyze. Sociálno-ekonomická revue 15, 2017/1, 78. p. ISSN 1336-3727
 • Ellwanger, Karen–Hauser, Andrea–Meiners, Jochen (Hg.): Trachten in derLüneburger Heide und im Wendland. Ethnographia 128 (2017), 156–157. p. ISSN 0014-1798
 • Hoyer, Jennifer: Die Tracht der Fürstin. Acta Ethnologica Danubiana 18–19 (2017), 244–245. p. ISBN 978-80-89249-95-4
 • Röhrich, Lutz: Begegnungen. Fórum Társadalomtudományi Szemle 19, 2017/1, 145–147. p. ISSN 1335-4361
 • Klamár Zoltán: Kanizsai mindennapok. Fórum Társadalomtudományi Szemle 18, 2016/4, 167–169. p. ISSN 1335-4361
 • Kasten, Tilman Hg.: „Jánošík & Co”. Die Slowakei in Selbst- und Fremdwahrnehmung. Eruditio–Educatio 10, 2015/4, 109–116. p. ISSN 1336-8893
 • Uther, Hans-Jörg: Deutscher Märchenkatalog. Ein Typenverzeichnis. Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 255–256. p. ISBN 978-80-89249-86-2
 • Luffer, Jan: Katalog českých démonologických pověstí. Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 242–245. p. ISBN 978-80-89249-86-2
 • Ellwanger, Karen–Hauser, Andrea–Meiners, Jochen (Hg.): Trachten in derLüneburger Heide und im Wendland. Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 231–232. p. ISBN 978-80-89249-86-2
 • Jeřábek, Richard: Lidová výtvarná kultúra. Ethnographia 126 (2015), 150–151. p. ISSN 0014-1798
 • Voigt Vilmos: A folklorisztika alapfogalmai. Acta Ethnologica Danubiana 16, 199–202. p.ISBN 978-80-89249-72-5
 • Végh József: Nepomuki Szent János tisztelete Nyugat-Nógrádban. Acta Ethnologica Danubiana 16, 197–199. p.ISBN 978-80-89249-72-5
 • Silling István: Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban. Acta Ethnologica Danubiana 16, 191–192. p.ISBN 978-80-89249-72-5
 • Hedwig, Andreas szerk.: Die Brüder Grimm in Marburg. Acta Ethnologica Danubiana 16, 185–188. p.ISBN 978-80-89249-72-5
 • Gyökeres György–Ozogány Ernő: Tejfalusi dőrejárás. Acta Ethnologica Danubiana 16, 179–184. p.ISBN 978-80-89249-72-5
 • Egy tudományszak és egy életpálya méltó tükre. Új Szó 2014. szeptember 20. (Szalon 8. évf. 37. szám), 21. p.
 • A dőreségről, a suszterról és a kaptafáról. Új Szó 2013. május 11. (Szalon 7. évf. 19. szám), 20. p.
 •  Gerndt, Helge: Wissenschaft entsteht im Gespräch. Dreizehn volkskundliche Porträts. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 201–202. p. ISBN 978-80-89249-6
 • Hlôšková, Hana–Pospíšil, Ivo–Zelenková, Anna ed.: Slavista Jiří Horák v kontexte literatúry a folklóru I–II. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 207–209. p. ISBN 978-80-89249-69-5
 • Slovenský národopis 2012. Ethnographia 124 (2013), 575–577. p. ISSN 0014-1798
 • Botík, Ján: Dolnozemskí Slováci. Tri storočia vysťahovaleckých osudov, spôsobu života a identity Slovákov v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 199–200. p. ISBN 978-8089249-61-9
 • Droppová, Ľubica–Krekovičová, Eva: Počujte panny, aj vy mládenci… Letákové piesne zo slovenských tlačiarní. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 203–205. p. ISBN 978-8089249-61-9
 • Ethnologia Slovaca et Slavica 34. An International Rewiew of Slovak an Slavic Ethnology. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 205–206. p. ISBN 978-8089249-61-9
 • Hlôšková, Hana ed. Stretnutie s rozprávkou. Pohľad do života a diela etnologičky PhDr. Viery Gašparíkovej, DrSc. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 206–207. p. ISBN 978-8089249-61-9
 •  Novotný, Jiří–Secká, Milena–Sedlická, Kateřina–Woitsch, Jiří: Český lid. Etnologický časopis 1946–2000. Bibliografie. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 217–218. p. ISBN 978-8089249-61-9
 • Uther, Hans-Jörg: Handbuch zu den „Kinder- und Hausmärchen” der Brüder Grimm. Entstehung–Wirkung–Interpretation. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 221–224. p. ISBN 978-8089249-61-9
 • Paládi-Kovács Attila (főszerk.) – Flórián Mária (szerk.): Magyar néprajz nyolc kötetben. I. 2. Táj, nép, történelem. A magyar népi műveltség korszakai. Fórum Társadalomtudományi Szemle 13, 2011/4, 165–169. p. ISSN 1335-4361
 • Géciová-Komorovská, Veronika: Ľudový kult svätých patrónov na západnom Slovensku. Acta Ethnologica Danubiana 13 (2011), 301–304. p. ISBN 978-80-89249-52-7
 •  Hála József–G. Szabó Zoltán: „Dudásoknak, kanászoknak közibül, közibül…“ Acta Ethnologica Danubiana 13 (2011), 306–307. p. ISBN 978-80-89249-52-7
 •  Jahrbuch für Europäische Ethnologie. Acta Ethnologica Danubiana 13 (2011), 310–312. p. ISBN 978-80-89249-52-7
 • Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska 1–3. Acta Ethnologica Danubiana 13 (2011), 318–319. p. ISBN 978-80-89249-52-7
 • Lukács László: Sárfőtől Mezőföldig. Acta Ethnologica Danubiana 12 (2010), 174–175. p. ISBN 978-80-89249-45-9
 • Keményfi Róbert szerk.: Voigt Vilmos könyvészete; Voigt Vilmos: Meseszó. Tanulmányok mesékről és mesekutatásról. Fórum Társadalomtudományi Szemle 12, 2010/1, 152–155. p. ISSN 1335-4361
 • Botiková, Marta: K antropológii životného cyklu. Acta Ethnologica Danubiana 12 (2010), 171–172. p. ISBN 978-80-89249-45-9
 • Leščák, Milan: Humoristické rozprávanie na Spiši. Acta Ethnologica Danubiana 12 (2010), 172–173. p. ISBN 978-80-89249-45-9
 • Ortutay Gyula: Napló 1,2,3. Fórum Társadalomtudományi Szemle 12, 2010/3, 154–159. p. ISSN 1335-4361
 • Prosser-Schell, Michael: Vom „dies sanctii Urbani“ zum „Orbán-napi Borünnep“ in Hajós. Acta Ethnologica Danubiana 12 (2010), 175–177. p. ISBN 978-80-89249-45-9
 • Nationale Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung. Fórum Társadalomtudományi Szemle 11, 2009/3, 159–162. p. ISSN 1335-4361
 • Voigt Vilmos: Europäische Linien. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2009), 241–243. p. ISBN 978-80-89249-14-5
 • Viga Gyula: A bodrogközi kultúra és társadalom változása… Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2009), 238–240. p. ISBN 978-80-89249-14-5
 • Voigt Vilmos: Magyar, magyarországi és nemzetközi. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2009), 240–241. p. ISBN 978-80-89249-14-5
 • A kolozsvári Néprajzi Egyetemi Jegyzetek első három kötetéről. Eruditio–Educatio 3, 2008/4, 76–78. p. ISSN 1336-8893
 • Csokonai a néphagyományban, azaz Népköltészeti kutatásaink fehér foltjai. Eruditio–Educatio 3, 2008/3, 110–112. p. ISSN 1336-8893

Egyéb

 • For Vilmos Voigt’s 80th birthday. Ethnologia Slovaca et Slavica 42 (2021), 93–96. p.
 • A mi Gyulánk. Fórum Társadalomtudományi Szemle 22, 2020/3, 151–156. p. ISSN 1335-4361
 • Die Friedensverträge nach dem I. Weltkrieg (1918–1923) und ihre Auswirkungen bis in die Gegenwart. Acta Ethnologica Danubiana 21 (2019), 262–263. p. ISBN 978-80-89978-08-3
 • Das Ende des Ersten Weltkriegs und seine Folgen im Donauraum. Acta Ethnologica Danubiana 21 (2019), 287. p. ISBN 978-80-89978-08-3
 • Z mojich stretnutí s Janom Botíkom. In Cesty Jána Botíka. Zborník venovaný životným cestám etnografa prof. PhDr. Jána Botíka, DrSc. pri príležitosti životného jubilea. Peter Maráky, Hana Hlôšková és Marta Botiková összeáll. Bratislava: Národopisná spoločnosť Slovenska 2018, 118–121. p. ISBN 978-80-8179-128-4
 • A szlovákiai magyarokról Dél-Tirolban (Salurn, 2018. április 19.; Brixen, 2018. április 23–24.). Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 351–352. p. ISBN 978-80-89978-03-8
 • Forum Hungaricum IX. (Berlin, 2018. május 28–29.). Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 352. p. ISBN 978-80-89978-03-8
 • „Renaissance der ruralen Architektur“. Ausgewählte Fälle in Ostmitteleuropa und der südlichen Oberrheinregion im Vergleich (Freiburg, 2018. szeptember 10–12.). Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 357–358. p. ISBN 978-80-89978-03-8
 • A Tichy-emlékév eseményei Rozsnyón. Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 358–359. p. ISBN 978-80-89978-03-8
 • A multietnicitás bűvöletében. Szubjektív sorok Ján Botík nyolcvanadik születésnapjára. Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 366–368. p. ISBN 978-80-89978-03-8
 • Karcsi. Acta Ethnologica Danubiana 18–19 (2017), 399–400. p. ISBN 978-80-89249-95-4
 • Zoboralja Múzeum nyílt Alsóbodokon. Acta Ethnologica Danubiana 18–19 (2017), 377–379. p. ISBN 978-80-89249-95-4
 • Dokumentácia malých sakrálnych pamiatok vo Výskumnom centre európskej etnológie v Komárne. Acta Ethnologica Danubiana 18–19 (2017), 93–110. p. ISBN 978-80-89249-95-4
 • A komáromi Etnológiai Központ húsz éve. Kronológia. Összeállította: L. Juhász Ilona és Liszka József. Fórum Társadalomtudományi Szemle 19, 2017/4, 113–159. p. ISSN 1335-4361 [Ennek némileg bővített, a munkatársak személyi bibliográfiáival és képekkel is kiegészített változata: Acta Ethnologica Danubiana 18–19 (2017), 263–359. p. ISBN 978-80-89249-95-4]
 • In memoriam Ilyés Zoltán. Fórum Társadalomtudományi Szemle 18, 2016/1, 163–165. p. ISSN 1335-4361
 • Egy átutazó emlékére. Körmendi Géza elment. Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 326–328. p. ISBN 978-80-89249-86-2
 • Friedrich Karl Azzola (1931. 12. 4. – 2014. 12. 6.). Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 325–326. p. ISBN 978-80-89249-86-2
 • A termésbetakarító. Szubjektív sorok Klamár Zoltán hatvanadik születésnapjára. Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 313–315. p. ISBN 978-80-89249-86-2
 • Tri prvé dámy súčasnej slovenskej etnológie. Zdravica Marte Botikovej, Izabelle Danterovej a Hane Hlôškovej. A mai szlovákiai néprajz három nagyasszonya. Marta Botiková, Danter Izabella és Hana Hlôšková köszöntése. Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 308–312. p. ISBN 978-80-89249-86-2
 • Egy házaspár jubileumára. Verebélyi Kincső és Voigt Vilmos köszöntése. Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 302–304. p. ISBN 978-80-89249-86-2
 • „Hegyet hágék, lőtőt lépék…” Konferencia Erdélyi Zsuzsanna néprajztudós emlékére. Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 288–290. p. ISBN 978-80-89249-86-2
 • Két tudományos tanácskozás Freiburgban. Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 285–287. p. ISBN 978-80-89249-86-2
 • Mindenség Déva-vára… Katedra 23/3 (2015. november), 3. p. ISSN 1335-6445
 • Schmittelés, avagy tényleg így néz ki a jövő? Új Szó 68, 2015.10.15., 8. p. ISSN 1335-7050
 • A hollóvá változott fivérek – térben és időben. Új Szó 68, 2015.6.20., 19. p. (Szalon 9, 2015/25) ISSN 1335-7050
 • Olvastam és olvastam… Beszélgetés Verebélyi Kincső professzor asszonnyal kultúráról, néprajzról és az élet dolgairól. Fórum Társadalomtudományi Szemle 17, 2015/1, 169–179. p. ISSN 1335-4361
 • A 125 éves Magyar Néprajzi Társaság és a 25 éves Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság. Néprajzi Hírek 43, 2014/3, 29–31. p. ISSN 0133-8021
 • A százesztendős Tekla néni. Eruditio–Educatio 9, 2014/4, 129–132. p. ISSN 1336-8893
 • A. Kis Béla (1964.5.3. – 2014.10.21.) Acta Ethnologica Danubiana 16, 254. p.ISBN 978-80-89249-72-5
 • A 70 éves Jung Károly köszöntése.Acta Ethnologica Danubiana 16, 241–243. p.ISBN 978-80-89249-72-5
 • Nyelvi, kulturális és társadalmi átalakulások mint a migrációs folyamatok következményei. Acta Ethnologica Danubiana 16, 235. p.ISBN 978-80-89249-72-5
 • Egyházi építmények és emlékhelyek a Csallóközben. Fényképek. Acta Ethnologica Danubiana 16, 231–233. p.ISBN 978-80-89249-72-5
 • Brücke zum Wunderbaren. Von Wallfahrten und Glaubensbildern. Ausdrucksformen der Frömmigkeit in Ostbayern. Acta Ethnologica Danubiana 16, 217–218. p.ISBN 978-80-89249-72-5
 • XI. Ipoly Menti Találkozások. Acta Ethnologica Danubiana 16, 213–214. p.ISBN 978-80-89249-72-5
 • A folklorisztika helye és perspektívái a Kárpát-medencében. Acta Ethnologica Danubiana 16, 212–213. p.ISBN 978-80-89249-72-5
 • A Magyar Néprajzi Társaság megalapítása 125. évfordulója. Acta Ethnologica Danubiana 16, 210. p.ISBN 978-80-89249-72-5
 • Templomok a templomban. Egy hálakiállítás után. Vasárnap 47, 2014/47, 22–23. p.
 • A hatvanéves B. Kovács István köszöntése. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 225–230. p. ISBN 978-80-89249-69-5
 • Forum Hungaricum IV. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 233–234. p. ISBN 978-80-89249-69-5
 • Az örökifjú gömörológus köszöntése. Szubjektív sorok egy, Kelet-Közép-Európában kereknek tartott évforduló kapcsán – 60 éves lett B. Kovács István. Új Szó 2013. 7. 6., 21. p. (Szalon 7/27) [Az örökifjú gömörológus, Kovács István. Szubjektív sorok egy, Kelet-Közép-Európában kereknek tartott évforduló kapcsán címen újraközölve: Néprajzi Hírek 42, 2013/3, 69–72. p. ISSN 0133-8021]
 • Ceruzával a kézben… In Vámbéry Antológia 2011. Összeállította Hodossy Gyula. Vámbéry Polgári Társulás, 87–110. p. ISBN 978-80-969963-3-9
 • Egy sok- és egy egytémás asszony. Új Szó 2011. 7. 16., 19. p. (Szalon 5/28)
 • Nationalitäten – Minderheiten im Karpatenbogen (Budapest, 15.–16. Oktober 2011). Eruditio– Educatio 6, 2011/3, 101–102. p. ISSN 1336-8893
 • Amiről Voigt Vilmos nem tud, az nincs is…” A hetven éves Voigt Vilmos köszöntése. Acta Ethnologica Danubiana 12 (2010), 181–184. p. ISBN 978-80-89249-45-9
 • Podujatie pri príležitosti sedemdesiatin Vilmosa Voigta. Slovenský národopis 58 (2010), 227–228. p. ISSN 1335-1303
 • Vajda László halálára. Acta Ethnologica Danubiana 12 (2010), 211–212. p. ISBN 978-80-89249-45-9
 • Köszöntő [Silling István 60. születésnapjára]. Bácsország. Vajdasági Honismereti Szemle 2010/4 (55. szám), 153. p. ISSN 1450-6831
 • Köszöntő sorok Lukács László hatvanadik születésnapja alkalmából. Acta Ethnologica Danubiana 12 (2010), 199–201. p. ISBN 978-80-89249-45-9
 • Soňa Kovačevičová (1921.12.12. – 2009.12.27.). Acta Ethnologica Danubiana 12 (2010), 209–210. p. ISBN 978-80-89249-45-9
 • Hatvan éves a legdélebbi palóc! Silling istván köszöntése. Acta Ethnologica Danubiana 12 (2010), 197–199. p. ISBN 978-80-89249-45-9
 • Hoffmann Tamás (1931–2007). Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2009), 284. p. ISBN 978-80-89249-14-5
 • Vargyas Lajos (1914–2007). Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2009), 283–284. p. ISBN 978-80-89249-14-5
 • A felsőfokú néprajzoktatás mai helyzete Szlovákiában. Néprajzi Hírek 38, 2009/1, 55–64. p. ISSN 0133-8021
 • Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről. Regio 20, 2009/3, 68–73. p. ISSN 0865-557X
 • Környező országok magyar nyelven felsőoktatás végző intézményeinek fóruma. Eruditio–Educatio 4, 2009/1, 109. p. ISSN 1336-8893
 • A 70 éves Ján Botík köszöntése legújabb könyve kapcsán. Néprajzi Hírek 37, 2008/3–4., 75–77. p. ISSN 0133-8021
 • „Na slávu Božiu…” Archív malých sakrálnych pamiatok. Enviromagazín 12, 2007/1, 18–19, 21. p. ISSN 1335-1877
 • Jelek a térben. Eruditio – Educatio 2, 2007/1, 131–132. p. ISSN 1336-8893
 • Kleindenkmäler in der Südslowakei. Ein Forschungsbericht. In Kleindenkmalforschung. Bewahren – Forschen – Dokumentieren – Vermitteln. Dokumentation einer Fachtagung. 16. Internationale Tagung für Kleindenkmalforschung 10.–13. Juni 2004. Hg. Von Heribert Haas – Bärbel Kerkhoff-Hader. Bamberg: Schule der Dorf- und Flurentwicklung in Klosterlangheim 2007, 19–28. p. /Langheimer Schriften 2./ [L. Juhász Ilonával együtt]
 • A szakrális kisemlékek kutatása a közép-európai térségben. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2007), 17–36. p. ISBN 978-80-89249-14-5
 • Szilágyi István (1938–2005). Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2007), 273–274. p. ISBN 978-80-89249-14-5
 • A tudományos intézményrendszer, a tudományos élet és irodalom. In Magyarok Szlovákiában III. kötet: Kultúra (1989–2006). Szerk.: Csanda Gábor – Tóth Károly. Fórum Kisebbségkutató Intézet 2006, 127–132. p. (ISBN 80-89249-05-1)
 • A Múltvallató. A nyolcvan éves Géczi Lajos köszöntése. Irodalmi Szemle 49, 2006/5, 53–54. p. ISSN 1336-5088
 • A szlovákiai magyar néprajzi tudományosság publikációs lehetőségei a rendszerváltás után. In Kovátsné Németh Mária szerk.: Magyarok a nagyvilágban. 350 éves a Magyar enciklopédia. Győr 2006, 79 –87. p. /Társasági Füzetek 3./ ISBN 963-7123-13-X
 • Bezárkózás a nemzeti hagyományba, avagy lesz-e szemléletváltás a szlovákiai magyar néprajzban? Fórum Társadalomtudományi Szemle 7, 2005/1, 139–142. p.
 • A szlovákiai magyar tudományos könyvkiadás a rendszerváltástól napjainkig. In A határon túli magyar tudományos könyvkiadás. Szerk. Simon Attila. Somorja–Dunaszerdahely 2005, 95–108. p.
 • Walter Hartinger 65 éves. Acta Ethnologica Danubiana 7. Komárom–Dunaszerdahely, 2005, 59–66. p.
 • Vydávanie maďarských spoločenskovedných publikácií na Slovensku 1990–2005. Šamorín 2005, 26 p. [önálló brosúra]
 • „Krisztus-kereszt az erdőn‚” Bevezető gondolatok a Megszentelt emlékeink c. kiállítás képeihez Zentán (Acta Ethnologica Danubiana 7. Komárom–Dunaszerdahely, 2005, 59–66. p.
 • 9. Osztrák-Magyar Szemio-filozófiai konferencia. Acta Ethnologica Danubiana 5–6. Komárom–Dunaszerdahely 2004, 231–232. p.
 • A muzeológia. In Fazekas József – Hunčík Péter szerk.: Magyarok Szlovákiában 1989–2004. Összefoglaló jelentés. A rendszerváltástól az Európai Uniós csatlakozásig. I. kötet. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó 2004, 463–466. p. [2. kiadás: 2006]
 • Igényes szakemberképzés. Hetvenéves az intézményes néprajzi oktatás a budapesti egyetemen – nagyszabású konferenciával ünnepeltek. Új Szó 2004. 5. 21., 8. p.
 • Magyar tudományos könyvkiadás Szlovákiában 1918-tól napjainkig. Acta Ethnologica Danubiana 5–6. Komárom–Dunaszerdahely 2004, 232–233. p.
 • Magyarok a nagyvilágban. Acta Ethnologica Danubiana 5–6. Komárom–Dunaszerdahely 2004, 233–234. p.
 • Búcsú Csókás Ferenctől. Néprajzi Hírek 33 (2004), 1–2. sz., 83–84. p.
 • Tudományos intézményrendszer, tudományos élet és irodalom. In Fazekas József – Hunčík Péter szerk.: Magyarok Szlovákiában 1989–2004. Összefoglaló jelentés. A rendszerváltástól az Európai Uniós csatlakozásig. I. kötet. Somorja– Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó 2004, 397–403. p. [2. kiadás: 2006]
 • A budapesti néprajzi tanszék hetven éve „diákszemmel”. Néprajzi Hírek 33 (2004), 3–4. sz., 122–123. p.
 • Michal Markuš (1912–2004). Acta Ethnologica Danubiana 5–6. Komárom–Dunaszerdahely 2004, 239. p.
 • A Kisemlékkutatók 16. Nemzetközi Konferenciája. Acta Ethnologica Danubiana 5–6. Komárom–Dunaszerdahely 2004, 229–230. p.
 • Iván Balassa (1917–2002). Slovenský národopis 51 (2003), 103–105. p.
 • Szakmai utánpótlás a szlovákiai magyar társadalomtudományokban. Új Szó 2003.11.14., 16. p. (Gondolat 3. évf. 23. szám)
 • Megjegyzések az MTA „Magyar Tudományosság Külföldön” Elnöki Bizottságának munkájához. In Vélemények az MTA tevékenységéről és további feladatairól a határon túli magyar tudományossággal kapcsolatban. Szerk. Berényi Dénes. Budapest: MTA „Magyar Tudományosság Külföldön” Elnöki Bizottság 2003, 47–50. p. /Magyar Tudományosság Külföldön 9./ HU ISSN 1419-662X
 • Archív drobných sakrálnych pamiatok – Dokumentácia drobných sakrálnych pamiatok vo Výskumnom centre európskej etnológie v Komárne. Slovenský národopis 51 (2003), 515–523. p.
 • Egy szintézis nehézségei – Tűnődés „A szlovákiai magyarok néprajza” megszületése előtt és után. In Tudományos konferencia az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság megalakulásának 10 éves évfordulója alkalmából. Szerk. Berényi Dénes. Budapest: MTA „Magyar Tudományosság Külföldön” Elnöki Bizottság 2003, 106–111. p. /MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Kiadványai 13./ HU ISSN 1785-1343
 • A szlovákiai magyar néprajzi tudományosság publikációs lehetőségei a rendszerváltás után. In Viga Gyula – Holló Szilvia Andrea – Cs. Schwalm Edit szerk.: Vándorutak – Múzeumi örökség. Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából. Budapest 2003, 603–609. p.
 • Grußwort zur Jubiläumsveranstaltung der Hessischen Vereinigung für Volkskunde. Der HVV-Brief, 2002/Dezember, 5 p.
 • Születésnapi üdvözlet Kósa Lászlónak fogadott hazájából. Néprajzi Hírek 34 (2002), 1–4. szám, 163–164. p.
 • Kósa László 60 éves. Fórum Társadalomtudományi Szemle 4 (2002), 2. szám, 95–96. p.
 • Institut für Sozialwissenschaft „Forum” – Forschungszentrum für Europäische Ethnologie. Hessische Blätter für Volks- und Kulturforschung 37/38. Marburg 2002, 130–134. p. ISBN 3-89445-300-1; ISSN 0175-3479
 • Szakrális Kisemlék Archívum. A szabadtéri szakrális kisemlékek dokumentálása a Fórum Társadalomtudományi Intézet komáromi Etnológiai Központjában. Gömörország 3. évf. 3. szám (2002 ősz), 38–41. p.
 • Etnologický výskum Maďarov na Slovensku. Výsledky a perspektívy na prelome tisícročia. Etnologické rozpravy 2001, 1. szám, 130–132. p. ISSN 1335-5074
 • Grenzen – Határok – Hranice. Acta Ethnologica Danubiana 2–3. Komárom–Dunaszerdahely 2001, 13–16. p.
 • Folklorista vagy polihisztor? Emlékforgácsok a hatvanesztendős Voigt Vilmos köszöntésére‚ Új Szó 2000.1.13., 10. p.
 • A szlovákiai magyar néprajzi kutatás és a komáromi Etnológiai Központ. Acta Ethnologica Danubiana 1 (1999), 139–144. p.
 • A szakrális kisemlékek kutatása a német nyelvterületen. Acta Ethnologica Danubiana 1 (1999), 131–136. p.
 • Fél évszázad szolgálatban. A hetven éves Ág Tibor köszöntése. Komáromi Lapok 1998/14, 7. p.
 • Szakrális kisemlékek és településszerkezet. A szlovákiai Kisalföld példája. Műemléklap II. évf. 1998/9, 13. p.
 • Grimm-kiállítás Kasselben. Meséikről kiderült, hogy egy közös eurázsiai kultúrkincs részei. Hogyan tovább? Győr 1997/4, 19. p.
 • „Ezekkel együtt?” Őszinte gondolatok a 110 esztendős Duna Menti Múzeum elmúlt ünnepsége kapcsán. Új Szó 1997.5.2., 9. p.
 • Magyar tudományos műhelyek Szlovákiában. Katedra, 1997. december, 13. p.
 • Népi vallásosság kiállítás a Müncheni Egyetemen. Ethnographia 106 (1995), 1. sz. 303. p.
 • Vom Rhein bis zur Kleinen Ungarischen Tiefebene. In Im Zeichen des Kleindenkmals. Gesellschaft zur Erhaltung und Erforschung der Kleindenkmale in Baden–Württenberg. 1985-1995. Festschrift zum 10jährigen Bestehen. Ubstadt–Weiher 1995, 27–31. p.
 • A VII. Néprajzi Szeminárium, Révkomárom. Ethnographia 106 (1995), 1. sz. 285–286. p.
 • Népi fafaragásunk – Ausztriában. A Duna Menti Múzeum kiállítása Köpcsényben. Hírharang 6 (1995), 3–4. szám, 16. p.
 • Holzschnittkunst in der Südslowakei. Sonderausstellung des Donauländischen Museums Komorn im Ethnographischen Museum Schloß Kittsee. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 1995/3, 323–324. p.
 • Fél évszázad után ismét… Gondolatok az Érsekújvári Honismereti Múzeum új állandó kiállítása megnyitója kapcsán. Hírharang 5 (1994), 3. szám, 19–21. p.
 • Quo vadis néprajztudomány? Hírharang 3 (1992), 3. szám, 1–2. p.
 • Tudományos tanácskozás Noszvajon. Hírharang 3 (1992), 3. szám, 18. p.
 • Verein für ungarische Volkskunde in der Tschechoslowakei. DGV-Informationen (München), 1991/1, 15. p.
 • Etnografický výskum maďarskej národnosti v rámci vedecko-výskumnej činnosti regionálnych múzeí južného Slovenska. In Vývoj a postavenie maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku po roku 1948. Košice 1990, 150–165. p.
 • Megalakult a Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság. Komárom-Esztergom Megyei Néprajzi Füzet 4. Tata 1990, 95–97. p.
 • Konferencia „Desať rokov inštitucionálneho národopisného výskumu južného Gemera”. Slovenský národopis 38, 1990/1–2, 306. p.
 • Néprajzi kutatások a szlovákiai magyarok körében. Köznevelés (Budapest) 1990/15, 6. p.
 • A szlovákiai magyarok néprajzi kutatásának intézményes formái. In A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. Budapest 1989, 136–144. p.
 • Az Új Mindenes Gyűjtemény és a szlovákiai magyar néprajzi tudományosság. Irodalmi Szemle 31 (1989) 72–77. p.
 • Metodické riadenie národopisného krúžku Csemadok v okrese Nové Zámky. Národopisné informácie 1988/1, 77–80. p.
 • Néprajz a pozsonyi Új Mindenes Gyűjteményben. Kéméndi tanácskozás a kiadványsorozat eredményeiről és jövőjéről. Néprajzi Hírek 1988/1, 37–39. p.
 • Néprajzi kutatótábor Kicsinden. Néprajzi Hírek 1987, 83. p.
 • A szlovákiai magyar fiatalok és a néprajz. Néprajzi Hírek 1986, 71–73. p.
 • Néprajzi kutatótábor és tudományos tanácskozás az Alsó-Garam mentén. Néprajzi Hírek 1986, 66–67. p.
 • Néprajzi gyűjtőtábor Kéménden. Néprajzi Hírek 1984, 72. p.
 • Merre tart néprajzkutatásunk? Töprengés egy újabb néprajzi kiadvány megjelenése előtt. Új Szó 1982.7.2., 11. p.
 • „Tudománynak kezdetiről”. Megjegyzések a szlovákiai magyarság néprajzi kutatásának kérdéseihez. Új Szó 14.10.1979, 11. p.
 • A szlovákiai magyar nemzeti kisebbség. Kelet–Nyugat (Nagyvárad) 1990. 10.26., 3. p.
 • A néprajzi gyűjtőmunka eredményei és távlatai a Csemadok keretein belül. In A III. Békéscsabai Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadása. Budapest–Békéscsaba 1986, 517–524. p.
 • Görcsös Mihály (1923–1998). Irodalmi Szemle 42, 1–2, 53–54. p.
 • Néprajzi tudományosságunk a felnőttéválás küszöbén. Hírharang 10, 1. sz., 46-49. p.
 • Etnológiai Központ kezdte meg tevékenységét a szlovákiai Révkomáromban. Néprajzi Hírek 20, 1997/1–4, 31–33. p.
 • Archiv für sakrale Kleindenkmäler in Komorn. Szakrális Kisemlék Archívum Komáromban. Archív drobných sakrálnych pamiatok v Komárne. Acta Ethnologica Danubiana 4, 75–80. p.
 • Morvay Judit (1923–2002). Acta Ethnologica Danubiana 4, 245–246. p.
 • Balassa Iván (1917–2002). Acta Ethnologica Danubiana 4, 243–244. p.
 • The Foundation of the Hungarian Folklore Assotiation in Czechoslovakia. Hungarian studies. 7: 1–2 (1991–92), 213–215. p.
 • Ingeborg Weber-Kellermann (1918–1993). Hírharang 4 (1993), 3. szám, 10. p.
 • Zomreli Jenő Barabás a Béla Gunda. Ethnologia Europae Centralis 3. Brno, 82–83. p.
 • A szakmai utánpótlás kérdései a szlovákiai magyar társadalomtudományban. Körkép és tervezet. Debreceni Szemle 12, 406–410. p.
 • Turczel Lajos-díj (2018)
 • Györffy István-emlékérem (2018)
 • Pro Ethnographia Minoritatum-emlékérem (2016)
 • Magyar Tudományos Akadémia Arany János-díja (2005)
 • Posonium Irodalmi Különdíj (2003)
 • Szlovákia Néprajzi Társasága díja a tudományszervezésért (2003)
 • Jedlik Ányos-díj (2002)
 • Márai Alapítvány Nyitott Európáért díja (1999)
 • Fábry Díj (1997)
 • Bibliotheca Hungarica Díj (1995)
 • Magyar Néprajzi Társaság külföldi tiszteleti tagja (1994)
 • Szlovák Néprajzi Társaság Nívódíja (1988)
 • Jankó János-díj (1988)
KategóriaMunkatársak
Címkeekb