L. Juhász Ilona – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

L. Juhász Ilona

Titulus:PhD.
Végzettség:felsőfokú
Születési év, hely:1960, Rozsnyó
Tanulmányok, végzettség:
 • Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara (néprajz szak)
 • Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara (néprajz és kulturális antropológiai tudományok, PhD.)
Munkakör, beosztás:etnológus
Elérhetőség:icu@foruminst.sk

Életrajz

A rozsnyói gimnáziumban érettségizett 1979-ben, majd 1981-ben Pozsonyban a könyvtárosi szakközépiskola keretében működő kétéves népművelési felépítményi iskolában szakérettségizett. 1981–1985-ben a gömörhorkai Cellulóz és Papírgyár üzemi klubja, 1985–1986-ban a pelsőci könyvtár munkatársa, 1986–1990-ben a Csemadok Rozsnyói Járási Bizottságának szakelőadója. 1990–1994-ben az érsekújvári Honismereti Múzeum, 1994–1997-ben a komáromi Duna Menti Múzeum Magyar Nemzetiségi Osztálya dokumentátora. 1997-től a Fórum Kisebbségkutató Intézet keretében létrehozott komáromi Etnológiai Központ munkatársa, ahol a könyvtárosi és egyéb adminisztratív munkák végzése mellett többek közt bibliográfusként is tevékenykedett. 2004-ben a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán elvégezte a néprajz szakot és 2006-ban ugyanitt doktorált (PhD, néprajz és kulturális antropológiai tudományok). 1991-től 1999-ig a Cseh(szlovákiai) Magyar Néprajzi Társasság titkáraként tevékenykedett, valamint technikai munkatársa, majd társszerkesztője volt a társaság Hírharang című tájékoztató füzetének, valamint az Utánpótlás és Adattári Közlemények című kiadványoknak. Jelenleg az Etnológiai Központ Acta Ethnologica Danubiana című évkönyvének szerkesztő munkatársa. Tudományos érdeklődése elsősorban a temetkezési szokások és a temetőkultúra, valamint a nemzeti szimbólumok, emlékjelek, a szokásváltozások és az interetnikus kapcsolatok problémaköreire összpontosul. Kutatásait az európai etnológiai szemléletmódra alapozott holisztikus megközelítés jellemzi. Az utóbbi években egy sor, korábban kevésbé vagy egyáltalán nem kutatott téma vizsgálatára hívta fel a figyelmet és végezte el úttörő jellegű feldolgozásukat (pl. fényképhasználat a temetői sírjeleken, haláljelek, halálhely-jelek, a „kopjafák”/emlékoszlopok, mint nemzeti jelképek, az internet szerepe a néprajzkutatásban, hiedelmek a 21. században, a két világháború emlékjelei stb.). Ezek eredményeit tanulmányok és/vagy monográfiák formájában adta közre. Előbbiek hazai és külföldi szaklapokban, évkönyvekben, gyűjteményes kötetekben jelennek meg magyar, német és szlovák nyelven.

Könyvek

Tanulmányok

Bibliográfiák

Ismeretterjesztés

Egyéb

Díjak

 • Komárom emlékjelei az államfordulatok és rendszerváltások tükrében. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Etnológiai Központ 2018, 416 p. /Jelek a térben 6./ ISBN 978-80-89978-05-2
 • Örök mementó. A  holokauszt emlékjelei Dél-Szlovákiában. Dunaszerdahely: Vámbéry Polgári Társulás 2015, 198 p. ISBN 978-80-972164-0-5
 • Amikor mindenki a háborús állapotok igája alatt roskadoz… Erdélyi menekültek a mai Szlovákia területén. Adalékok az első világháborús migráció történetéhez. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2015, 466 p. /Notitia historico-ethnologica 6./ ISBN 978-80-89249-79-4
 • A harmincnégyes kőnél… Haláljelek és halálhelyjelek az utak mentén. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Etnológiai Központ 2013, 244 p. ISBN 978-80-89249-67-1
 • Rítusok, jelek, szimbólumok. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet  2011, 224 p. /Notitia historico-ethnologica 5./ ISBN 978-80-89249-53-4
 • Neveitek e márványlapon… A háború jelei. Adalékok a világháborús emlékjelek etnológiai szempontú értelmezéséhez. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2010, 408 p. /Jelek a térben 3./ ISBN 978-80-89249-48-0
 • Szakrális kisemlékeink. Malé sakrálne pamiatky. Sakrale Kleindenkmäler. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2006, 95 p. [Liszka Józseffel közösen] ISBN 80-8062-299-X /Jelek a térben–Znaky v priestore–Zeichen im Raum 1./
 • „Fába róva, földbe ütve‚” A kopjafák/emlékoszlopok mint a szimbolikus térfoglalás eszközei a szlovákiai magyaroknál. Somorja–Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2005, 287 p. ISBN 80-8062-286-8
 • Rudna I. Temetkezési szokások és a temetőkultúra változásai a 20. században. Komárom–Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2002, 243 p. /Lokális és regionális monográfiák 2./

 

 • Az 1968-as szovjet megszállás első napjainak emlékezete Rozsnyón. Egy civil halála és lövöldözés a Kras Szállodára. Fórum Társadalomtudományi Szemle 24, 2022/4, 23–60. p. ISSN 1335-4361
 • Od pamätných stromov k malým sakrálnym pamiatkam. Doplnky k poznatkom pamätných objektoch v Komárne. Acta Ethnologica Danubiana 24 (2022), 117–150. p. ISBN 978-80-89978-31-1
 • A rövid hajviselet, az új női divat elleni harc az első világháborút követő évtizedekben. Acta Ethnologica Danubiana 23 (2021), 91-103. p.
 • Az Etnológiai Központ két kutatási programjáról. Acta Ethnologica Danubiana 21 (2019), 251-260. p.
 • Spomínanie a pripomínanie. Židovské pamiatky v Komárne. Fórum spoločenskovedná revue 2019, 21–56. p. ISSN 978-80-89978-10-6
 • Szent Cirill és Metód szobra Komáromban. Fórum Társadalomtudományi Szemle 21, 2019/1, 67–89. p. ISSN 1335-4361
 • Komárom emlékjelei térben és időben – egy kutatási programról. In Musaeum Hungaricum 7. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja című konferencia tanulmánykötete. Danter Izabella szerk. Boldogfa: Mátyusföldi Muzeológiai Társaság 2018, 45–58. p. ISBN 978-80-973199-1-5
 • Pamiatkové objekty Komárna v priestore a čase – o jednom výskumnom programe. In Musaeum Hungaricum 7. Zborník príspevkov konferencie Musaeum Hungaricum. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Zost. Izabela Danterová. Boldog: Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi 2018, 45–58. p. ISBN 978-80-973199-0-8
 • Strážca Karpát a Železný turul. Znovuzrodenie jedného sochového typu z prvej svetovej vojny s aktualizovaným ideologickým obsahom. Fórum spoločenskovedná revue 2018, 23–62. p. ISSN 978-80-89978-02-1
 • Egy vallásokat átfogó vallási fenomén. A kopjafa-kultusz a szlovákiai magyarok kultúrájában. In Hagyomány – szellemi kulturális örökség – népies rendezvény. Pillanatképek a mai népművészetről. Romsics Imre szerk. Kalocsa: Viski Károly Múzeum 2018, 95–107. p. /Kalocsai Múzeumi Értekezések 19./ ISBN 978-963-88362-6-7
 • Emlékezés és emlékeztetés. A komáromi zsidóság emlékjelei. Fórum Társadalomtudományi Szemle 20, 2018/2, 3–47. p. ISSN 1335-4361
 • A dél-szlovákiai síremlékek nyelvhasználatának néhány sajátossága. In Kétnyelvűség térben és időben. Misad Katalin szerk. Pozsony: Szenczi Molnár Albert Társaság 2017, 39–57. p. ISBN 978-80-970009-8-1
 • Kárpátok őre és Vasturul. Egy első világháborús szobortípus újjászületése aktualizált ideológiai üzenettel. Fórum Társadalomtudományi Szemle 19, 2017/3, 45–87. p. ISSN 1335-4361
 • Emlékjelek mint a szimbolikus térfoglalás eszközei Rozsnyó főterén az államfordulatok és a rendszerváltás tükrében. In Musaeum Hungaricum 6. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja című konferencia tanulmánykötete. Danter Izabella szerk. Boldogfa: Mátyusföldi Muzeológiai Társaság 2016, 123–138. p. ISBN 978-80-970009-9-8
 • Pamätné symboli ako prostriedky obsadenia verejného priestranstva na hlavnom námestí v Rožňave v zrkadle zmien štátnosti a spoločenských systémov. In Musaeum Hungaricum 6. Zborník príspevkov konferencie Musaeum Hungaricum. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Zost. Izabela Danterová. Boldog: Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi 2016, 123–138. p. ISBN 978-80-970009-8-1
 • Dodatky k symbolickému pohrebu dvoch komunistických vodcov: Josifa Vissarionoviča Stalina a Klementa Gottwalda. Fórum spoločenskovedná revue 2016, 23–35. p. ISSN 1335-4361
 • Totengedenken und Todestellen-Denkmale am Straßenrand. In Populare religiöse Kultur, Konflikte und Selbstvergewisserung in multiethnischen und multikonfessionellen Einwanderungsgebieten. Ausgawählte neuere Forschungen und Dokumentationen mit einer Schwerpunkt auf dem Mittleren Donaraum. Michael Prosser-Schell szerk. Münster–New Yort: Waxmann 2016, 191–212. p. /Schriftenreihe des Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa 17./ ISBN 978-3-8309-3551-3
 • Od charity k iredentizmu? Zmena funkcie jedného typu objektov z prvej svetovej vojny. Strážca Karpat v 21. storočí. In Lidé a města ve velkých válkách. Pohled etnologa (antropologa) / Społeczeństwo miasta w kontekście I i II wojny światowej. Spojrzenie antropologa. Blanka Soukupová –Róża Godula-Węcławowicz–Grażyna Ewa Karpińska a kol. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 2016, 113–125. p. /Urbánní studie 10./ ISBN 978-80-87398-72-2
 • Gömörfalva, Szeretetfalva, Vasutasfalva, Amerikafalva és társaik. Adalékok az 1914-es orosz betörést követő harcok során lerombolt kárpáti falvak újjáépítésére meghirdetett országos akcióhoz 2. Fórum Társadalomtudományi Szemle 18, 2016/4, 83–109. p. ISSN 1335-4361
 • Adalékok az 1914-es orosz betörést követő harcok során lerombolt kárpáti falvak újjáépítéséhez. Fórum Társadalomtudományi Szemle 18, 2016/3, 35–55. p. ISSN 1335-4361
 • Két pártpolitikus szimbolikus temetése Csehszlovákia falvaiban a személyi kultusz idején. Joszif Visszarionovics Sztálin és Klement Gottwald. In Diptichon. Tanulmányok Bartha Elek tiszteletére. Bihari Nagy Éva–Keményfi Róbert–Marinka Melinda–Kavecsánszki Máté szerk. Debrecen: Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék 2016, 166–179. p. /Studia Folkloristica et Ethnographica 65./ ISBN 978-963-473-927-2
 • A karácsonyhoz kapcsolódó szokások, rítusok és emlékezetkultúra. Eruditio–Educatio 10, 2015/4, 5–14. p. ISSN 1336-8893
 • Mementá holokaustu. Pamätné objekty venované šoa na Slovensku s dôrazom na územia pripojené k Maďarsku v r. 1938. Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 33–86. p. ISBN 978-80-89249-86-2
 • Szakrális kisemlékek mint a két világháború emlékjelei Dél-Szlovákiában. In Musaeum Hungaricum 5. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja című konferencia tanulmánykötete. Danter Izabella szerk. Boldogfa: Mátyusföldi Muzeológiai Társaság 2014, 115–124. p. ISBN 978-80-970009-6-7
 • Az elhunyt emlékezetének temetőn kívüli emlékjelei. Haláljelek és halálhelyjelek Dél-Szlovákiában. In Musaeum Hungaricum 5. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja című konferencia tanulmánykötete. Danter Izabella szerk. Boldogfa: Mátyusföldi Muzeológiai Társaság 2014, 125–136. p. ISBN 978-80-970009-6-4
 • Malé sakrálne objekty vo funkcii pamätníkov prvej a druhej svetovej vojny na južnom Slovensku. In Musaeum Hungaricum 5. Zborník príspevkov konferencie Musaeum Hungaricum. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Zost. Izabela Danterová. Boldog: Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi 2014, 117–125. p. ISBN 978-80-970009-7-4
 • Pomníky zosnulých mimo cintorína. Označenia miesta smrteľnej dopravnej nehody na južnom Slovensku. In Musaeum Hungaricum 5. Zborník príspevkov konferencie Musaeum Hungaricum. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Zost. Izabela Danterová. Boldog: Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi 2014, 126–136. p. ISBN 978-80-970009-7-4
 • A naptári ünnepek és az első világháború. Adalékok a húsvéti ünnepkörhöz. Acta Ethnologica Danubiana 16, 103–114. p.ISBN 978-80-89249-72-5
 • Emlékezés és emlékeztetés. A Soá emlékjelei Szlovákiában – különös tekintettel az 1938-ban visszacsatolt területekre. In Magyar holokauszt 70. Veszteségek és felelősségek. Babits Antal szerk. Budapest: Logos Kiadó 2014, 83–147. p. ISBN 978-963-8159-32-8
 • A Károly király gyermeknyaraltatási akciói 1918 nyarán – 2. Magyarországi gyerekek nyaralása Ausztriában. A korabeli sajtóhírek alapján. Fórum Társadalomtudományi Szemle 16, 2014/3, 123–145. p. ISSN 1335-4361
 • Adalékok a női divat újításainak korabeli társadalmi megítéléséhez – különös tekintettel a rövid haj (bubifrizura) fogadtatására a 20. század első felében. In Nőképek kisebbségben. Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. Bolemant Lilla szerk. Pozsony: Phoenix PT, 91–96. p. ISBN 978-80-971527-1-0
 • Az első világháború hatása a húsvéti ünnepkörre. Adalékok a korabeli sajtóból. Híd 78, 2014/6, 100–110. p. ISSN 0350-9079
 • A Károly király gyermeknyaraltatási akciói 1918 nyarán – 1. Osztrák gyerekek a mai Szlovákia magyarlakta területein. A korabeli sajtóhírek alapján. Fórum Társadalomtudományi Szemle 16, 2014/2, 71–101. p. ISSN 1335-4361
 • Dvojaká historická pamäť. Pomníky ako zdroje politických konfliktov dvoch národov v pohraničnom meste Komárno. In Pamět – národ – menšiny – marginalizace – identity I. Soukopová, Blanka–Nosková, Helena–Bednařík, Petr eds. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 2013, 97–111. p. /Urbánní studie 6./  ISBN 978-80-87398-43-2
 • Sobáš a svadba v cintoríne. Fórum spoločenskovedná revue 2013, 141–156. p. ISSN 1335-4361
 • Brassóból Ipolyságra. Erdélyi menekültek az első világháború idején Ipolyságon és környékén. Fórum Társadalomtudományi Szemle 15, 2013/4, 3–35. p. ISSN 1335-4361
 • „Terepkutatás“ az interneten – módszerek és lehetőségek. A Halloween példája. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013),
  111–135. p. ISBN 978-80-89249-69-5
 • A komáromi zsidó temető és emlékezés az elhunytakról. In Mozaikok a komáromi zsidóság történetéből. Paszternák András–Paszternák Tamás szerk. Komárom: Komáromi Zsidó Hitközség 2013, 8–29. p.
 • Trauung und Hochzeit im Friedhof. Beiträge zum jüdischen Voklsglauben. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 83–96. p.
 • Fotos auf Grabmälern in der Südslowakei. In Andacht und Erinnerung. Gegenstand – Symbol – Handlung. Hg. von Bärbel Kerkhoff-Hader. Bamberg: Lehrstuhl für Europäische Ethnologie 2012, 147–155. p. /Bamberger Beiträge zur Europäischen Ethnologie 8./
 • Erdélyi menekültek Kassán és környékén az első világháború idején. A korabeli sajtó tükrében. In Néprajz – muzeológia. Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére. Tóth Arnold szerk. Miskolc: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumok Igazgatóság–Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet 2012, 387–406. p.
 • A holokauszt emlékjelei Dél-Szlovákiában. http://korosmezokam.atw.hu/files/L_Juhasz_I_Holokauszt_emlekjelek_mt.pdf
 • Devět křížů. Po stopách jedného komplexu drobnej sakrálnej pamiatky na internete. Nové perspektívy v národopisnom výskume. Acta Ethnologica Danubiana 13 (2011), 103–144. p.
 • Karácsony és a halottak emlékezete. Alba Regia 40 (2011), 211–218. p.
 • Fotografia pomníku ako médium uchovania lokálnej pamäti. Acta Ethnologica Danubiana 12 (2010), 111–124. p.
 • Esküvő és lakodalom a temetőben. Adalékok a zsidó néphithez. Fórum Társadalomtudományi Szemle 13, 2011/4, 3–14. p.
 • A „tiszta forrástól“ a „haladó hagyományokon“ át a konstruált népi-nemzeti hagyományig. Acta Ethnologica Danubiana 13 (2011), 11–34. p.
 • Egy temetői fénykép szerepe a lokális emlékezetben. In Kontexty identity. Jubilejný zborník na počesť Anny Divičanovej. Az identitás összefüggései. Köszöntő könyv Gyivicsán Anna tiszteletére. Krekovičová, Eva–Uhrinová, Alžbeta–Žiláková, Mária red. Békešská Čaba–Békéscsaba: Celoštátna slovenská samospráva / Országos Szlovák Önkormányzat – Katedra slovenskej filológie Filozofickej fakulty Univerzity Eötvösa Loránda / ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék – Ústav etnológie SAV / SZTA Etnológiai Intézet – Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku / Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete 2010, 92–106. p.
 • Vaskatona, vaskorona, vasturul. A nemzeti áldozatkészség szobrai az első világháborúban. Acta Ethnologica Danubiana 12 (2010), 11–38. p.
 • Szakrális kisemlékek mint a háború jelei. In Szenvedély és szolgálat. Tanulmányok a hatvanesztendős Silling István tiszteletére. Dévavári Beszédes Valéria–Silling Léda szerk. Szabadka: Bácsországi Vajdasági Honismereti Társaság 2010, 267–306. p.
 • Út menti halálhelyjelek Dél-Szlovákiában. Tipológia, funkció, kultusz. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2008–2009), 61–110. p.
 • Maďarskosť a tradícia. Fórum spoločenskovedná revue 2009, 119–134. p.
 • Kilenc kereszt (Devět křížu). Egy szakrális kisemlék nyomában a világhálón. Új persepektivák a néprajzkutatásban. Tisicum 18 (2009), 555–571. p.
 • Kopijovité/pamätné stĺpy ako prostriedky národného označenia priestoru. Slovenský národopis 56 (2008), 43–54. p.
 • Die Zeichen des Krieges. In Kleindenkmale. Barna, Gábor Hrg. Budapest: Akadémiai Kiadó 2008, 24–41. p.
 • Die Zeichen des Krieges. Acta Ethnographica Hungarica 53, 2008/1, 23–41. p.
 • Emlékoszlopok/kopjafák. A fafaragó állatorvos – Dr. Sidó Szilveszter emlékjelei. In Vámbéry Antológia 2007. Dunaszerdahely: Vámbéry Polgári Társulás  2007, 69–87. p.
 • Sírjelből nemzeti szimbólum. A kopjafa mint magyar nemzeti jelkép térhódítása. Eruditio–Educatio 2, 2007/1, 45–51. p.
 • L. Juhász Ilona–Liszka József: Kleindenkmäler in der Südslowakei. Ein Forschungsbericht. In Kleindenkmalforschung. BewahrenForschenDokumentierenVermitteln. Dokumentation einer Fachtagung. 16. Internationale Tagung für Kleindenkmalforschung 10.–13. Juni 2004. Hg. Von Heribert Haas–Bärbel Kerkhoff-Hader. Bamberg: Schule der Dorf- und Flurentwicklung in Klosterlangheim 2007, 19–28. p. /Langheimer Schriften 2./
 • Magyarság és hagyomány. In Hagyomány és modernitás. IX. Közművelődési Nyári Egyetem. Török József szerk. Szeged: Csongrád Megyei Közművelődési, Pedagógiai és Sportintézmény 2007, 37–53. p. [újraközölve: Közművelődési Nyári Egyetem 1999–2008. Válogatás a 10 év előadásaiból. Török József szerk. Szeged: Csongrád Megyei Népművelők Egyesülete 2010, 110–127. p.]
 • „Kopjafa” versus hagyományos fejfa? Hagyományőrzés vagy divat? Hajdúböszörményi példa. In Az Alföld vonzásában. Tanulmányok a 60 esztendős Novák László Ferenc tiszteletére. Ujváry Zoltán szerk. Nagykőrös–Debrecen: Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága 2007, 499–510. p.
 • A háború jelei. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2007), 79–132. p.
 • „Bizony, boszorkányok még mindig vanak! „Boszorkányhit és rontás egy gömöri bányásztelepülésen a 21. században. Tisicum 16 (2007), 101–110. p.
 • A halállal, halottakkal kapcsolatos hiedelmek és temetkezési szokások. In Nagytárkány I. Tanulmányok a község településtörténetéhez és néprajzához. Viga Gyula szerk. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2006, 431–476. p.
 • A szlovákiai magyar tájak temetőinek kutatása és dokumentálása. Fórum Társadalomtudományi Szemle 8, 2006/4, 161–168. p.
 • Permoník. Banský duch a banský škriatok v poverových predstavách gemerskej baníckej obce Rudná. Acta Ethnologica Danubiana 7 (2005), 77–93. p.
 • Szlovákiai magyar tájak néprajzi irodalma a bibliográfiák tükrében. Fórum Társadalomtudományi Szemle 7, 2005/2, 146–150. p.
 • A „kopjafa-háború”. A szlovákiai hivatalos politika és a szlovákok viszonyulása egy magyar nemzeti szimbólumhoz, a kopjafához. Nyelvünk és Kultúránk 35, 2005/2, 78–85. p.
 • A kopjafa mint a szimbolikus térfoglalás eszköze a szlovákiai magyarok körében. In Ünneplő. Írások Verebélyi Kincső születésnapjára. Budapest: ELTE BTK Folklore Tanszék 2005, 115–126. p. /Folcloristica 9./
 • A permonyík. A bányaszellem és bányamanó egy gömöri bányásztelepülés, Rudna hiedelemvilágában [A Fórum Társadalomtudományi Szemle 2004/2. számában azonos cím alatt megjelent dolgozat átdolgozott, bővített változata]. Az Érc- és Ásványbányászati Múzeum Közleményei [Rudabánya] I  (2004), 36–58. p.
 • Fényképek a dél-szlovákiai temetők síremlékein és az út menti haláljeleken. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 107–133. p.
 • A sírjeltől a nemzeti szimbólumig. Az emlékoszlopok – kopjafák, mint a nemzeti identitás kifejezői. Ethnica 5, 2003/1, 16–20. p.
 • Vom Grabmal zum Nationalsymbol. Gedenksäulen und Sperhölzer als Zeichen nationaler Identität.  Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 67–74. p.
 • A permonyík. A bányaszellem és bányamanó egy gömöri bányásztelepülés, Rudna hiedelemvilágában. Fórum Társadalomtudományi Szemle 4, 2002/2, 127–142. és 212–213 p.
 • Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1999–2002). Somorja–Dunaszerdahely: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum 2004, 274. p. /Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 8./
 • Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1995–1998). Somorja–Dunaszerdahely: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum 2003, 206 p. /Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 7./
 • Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1993–1994). Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2000, 239 p. /Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 4./
 • Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1991–1992). Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2000, 217 p. /Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 3./
 • Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1989–1990). Dunaszerdahely: Lilium Aurum 1999, 159 p. /Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 2./
 • Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1987–1988). Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 1998, 142 p. /Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 1./
 • Ág Tibor néprajzi tárgyú pubikációinak jegyzéke. In Szolgálatban. Folklorisztikai tanulmányok a 70 esztendős Ág Tibor tiszteletére. L. Juhász Ilona közreműködésével szerk. Liszka József. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 1998, 17–32. p.
 • Gábor Pap. Promotor des reformiert-jüdischen Dialogs als Bischof in Transdanubien. Reformiertes Kirchenblatt 94, 2016/3, 5. p.
 • A füleki bubifrizura… A rövid haj fogadtatása a 20. század első felében. Vasárnap 49, 2016. 3. 8., 12–14. p.
 • A nyári időszámítás kezdete nálunk.  Vasárnap 49, 2016. 3. 22., 14–15. p.
 • Egy temetői fénykép nyomában. A nagy 1965-ös érvíz és két keszegfalvai lány tragédiája. Vasárnap  48, 2015/27, 10–11. p.
 • Erdélyi menekültek a mai Szlovákia területén. Új Szó 68, 2015.6.27., 21. p. (Szalon 9, 2015/26) ISSN 1335-7050
 • A világháború áldozatainak családi emlékezete.Új Szó 67, 2014.11.22., 21. p. (Szalon 8, 2014/45) ISSN 1335-7050
 • Berecz Gyula első világháborús emlékjelei. Új Szó 67, 2014.10.4., 20. p. (Szalon 8, 2014/39) ISSN 1335-7050
 • A nemzeti áldozatkészség szobrai. Új Szó 67, 2014.7.19., 19. p. (Szalon 8, 2014/28) ISSN 1335-7050
 • A kitelepítés és a lakosságcsere emlékezete. Új Szó,  2013. április 27., 11. p. (Szalon 7, 2013) ISSN 1335-7050
 • Szent Bálint ünnepének térhódítása. Vasárnap 46, 2013/7, 14–15. p.
 • Különvonatok és előholokauszt. Az 1941-es kőrösmezői deportálás és a kamenyec-podolszkiji vérengzés emlékezete. Új Szó 2012. október 20., 24. p. ISSN 1335-7050
 • Húsvét a háborúk idején. Vasárnap 43, 2010/14, 20–21. p.
 • A holokauszt emlékjelei tájainkon. Új Szó, 2010. június 19. 12–13. p. (Szalon 4, 2010)  ISSN 1335-7050
 • Fried Kálmán utca és Fried Kálmán reliefje (A komáromi városi tanács 1918. májusi közgyülésén hozott meghiúsult határozata). Hitközségi Híradó 15, 2010/1, 6. és 4. p.
 • Halottak napja a két világháború idején. Jelképes síremlékek a temetőkben. Vasárnap 42, 2009/44, 8–9. p.
 • Szent Kristóf arcát látva… Az utazók patrónusa Kelet-Európában. Vasárnap 42, 2009/31, 24–25. p.
 • Kilenc kereszt. Egy véres esküvő legendájának ágazása a világhálón. Vasárnap 42, 2009/27, 22–23. p.
 • A keresztény-zsidó párbeszéd fontossága. Pap Gábor református püspök és Schnitzer Ármin főrabbi példamutató barátsága. Új Szó, Szalon melléklet 2009. november 21. 14. p. [újraközölve: Hitközségi Híradó 7, 2009/11, 5–6. p.]
 • Auschwitz Album – Rólunk, nekünk, nélkülünk. Gondolatok egy komáromi kiállítás kapcsán. Katedra 18, 2009/1, 10–11. p.
 • Közlekedési halálhelyjelek az utak mentén. Vasárnap 41, 2008/44, 8–10. p.
 • Egy reneszánszát élő tavaszi szokás. Feldíszített húsvéti kutak (Osterbrunnen) a Frank-Svájcban. Vasárnap 40, 2007/14, 42–44. p.
 • Egy esküvőhöz kötődő bajor szokás, a lakodalmi fa állítása. In A család kalendáriuma 2007. Dunaszerdahely: Nap Kiadó 2006, 109–112. p.
 • Haláltánc-ábrázolások és haláltáncjáték. Egy középkori pantomimjáték utóélete. Vasárnap 39, 2006/43, 12–13. p.
 • Egy festményrészlet önálló karrierje. Raffaello angyalkái. Vasárnap 39, 2006/51–52,  36–37. p.
 • Az emlékoszlopok, kopjafák mint a nemzeti identitás kifejezői. Új Szó 2004. március 19. Gondolat melléklet, 12–13. p.
 • Fényképek a temetői síremlékeken. Új Szó 2003. október 31., Gondolat melléklet, 14–15. p.
 • Halállal kapcsolatos hiedelmekről. Új Szó 2002. április 19. 12. p.
 • A Gergely-járás felelevenítése. Katedra 8, 2000/2, 19. p.
 • Adalékok Géczi Lajos portréjához. Katedra 8, 2000/4, 13. p.
 • Nepomuki Szent János emlékei. Új Szó 2000. május 16. 14. p.
 • „Tűztől, víztől óvj meg minket!” Szent Flórián tisztelete. Új Szó 2000. május 4. 18. p.
 • Kódexek és sebzett könyvek. Gondolatok a budapesti Országos Széchényi Könyvtár 3 kódex, valamint a A könyv szeretete című kiállításai kapcsán. Új Szó 2000. október 16., 8. p.
 • Iskolakezdés egy kedves szokással. Az „iskolatölcsér” [Schultüte]. Katedra 7, 2000/2, 19. p.
 • Az utolsó pillanatig dolgozott. Egy fiatalon elhunyt tudós példamutatása a mának. Honti János kilencvenedik születésnapja. Új Szó 2000. október 20. 14. p.
 • Út menti haláljelek. Új Szó 2001. december 14. 11. p.
 • Nyelvrokonainkról Jászberényben. A manysi (vogul) Dina Geraszimova előadása népe folklórjáról. Komáromi Lapok 8, 1998/38, 5. p.
 • „Nem szabad pusztulni hagyni‚” A kisemlékkutatás és annak ausztriai nagyasszonya. Komáromi Lapok 8, 1998/42, 7. p.
 • A néprajz és a helytörténet oktatása az iskolában. Katedra 5, 1998/4,  23. p.
 • Búcsújárás Dénesden. Komáromi Lapok 7, 1997/35, 3. p.
 • Árpádházi Szent Erzsébet Marburgban. Komáromi Lapok 7, 1997/45–46, 6. és 5. p.
 • A kisemlékvédelem és az egymás iránti tolerancia szép példája Koltán. Komáromi Lapok 7, 1997/30, 4. p.
 • Árpádházi Szent Erzsébet tisztelete vidékünkön és Komáromban. Komáromi Lapok 7, 1997/45, 6. p.
 • Településlexikon. Magyarok nyomában – Rozsnyói Járás (Barka, Berzéte, Borzova, Csucsom). Hét 38, 1993/23, 10. p.
 • Településlexikon. Magyarok nyomában – Rozsnyói Járás (Melléte, Páskaháza, Pelsőc, Pelsőcardó). Hét 38, 1993/28, 10. p.
 • Településlexikon. Magyarok nyomában – Rozsnyói Járás. (Hárskút, Hosszúszó, Jablonca, Jólész). Hét 38, 1993/25, 10. p.
 • Településlexikon. Magyarok nyomában – Rozsnyói Járás (Kuntapolca, Lekenye, Tiba, Lice, Lucska). Hét 38, 1993/27, 10. p.
 • Településlexikon. Magyarok nyomában – Rozsnyói Járás (Kiskovácsvágás, Kőrös, Körtvélyes, Krasznahorkaváralja). Hét 38, 1993/26, 10. p.
 • Településlexikon. Magyarok nyomában – Rozsnyói Járás (Rozsnyó). Hét 38, 1993/31, 10. p.
 • Településlexikon. Magyarok nyomában – Rozsnyói Járás (Szádalmás, Szilice, Tornagörgő, Várhosszúrét). Hét 38, 1993/30, 10. p.
 • Településlexikon. Magyarok nyomában – Rozsnyói Járás (Dernő, Gice, Gömörliget – Mikolcsány, Nasztraj, Gömörhorka. Hét 38, 1993/24, 10. p.
 • Településlexikon. Magyarok nyomában – Rozsnyói Járás (Rudna, Szalóc, Gombaszög, Vígtelke). Hét 38, 1993/29, 11. p.

Recenzió

.

 • Hubbes László Attila szerk.: Idegenvalóságok. Az idegenség mítoszai I-II. Acta Ethnologica Danubiana 23 (2021), 275-277. p.
 • Mannová, Elena: Minulosť a supermerket? Spôsoby reprezent§ácie a aktualizácie dejín Slovenska. Acta Ethnologica Danubiana 21 (2019), 235-238. p.
 • Botík, Ján: Slováci vo Vojvodine. Premeny svojbytosti enklávneho spoločenstva. Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 334–335. p. ISBN 978-80-89978-03-8
 • Ábrahám Vera: Szeged zsidó temetői. Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 325–326. p. ISBN 978-80-89978-03-8
 • Holló István: Ne sírj, Apa! Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 238–239. p. ISBN 978-80-89249-86-2
 • Patka, Macus G. Hrsg.: Weltuntergang. Acta Ethnologica Danubiana 16, 188–189. p.ISBN 978-80-89249-72-5
 • Haman Brigitte: Der Erste Weltkrieg. Acta Ethnologica Danubiana 16, 185. p.ISBN 978-80-89249-72-5
 • Jahrbuch für Europäische Ethnologie. Ungarn. Hrsg. von Heidrun Alzheimer–Sabine Doering-Manteuffel–Daniel Drascek–Angela Treiber. Dritte Folge 8. Paderborn–München–Wien–Zürich: Verlag Ferdinand Schöningh 2013, 352 p. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 209–210. p.
 • Kormos Szilvia: A váci zsidó temetők. Acta Ethnologica Danubiana 13 (2011) 313–317. p.
 • Ábrahám Vera: Lőw Immánuel sírversei. Textusok a szegedi neológ izraelita temetőben. Acta Ethnologica Danubiana 13 (2011) 297–299. p.
 • Büchler, Róbert, J. (zost. a preložil): Encyklopédia židovských náboženských obcí na Slovensku. 1. časť. Hitközségi Híradó 15, 2010/2, 6. p.
 • Schőner Alfréd: A pokol traktátusa képekben. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2008–2009), 227–228. p.
 • Schweitzer József: Uram, nyisd meg ajkamat. Válogatott tanulmányok és esszék. Hitközségi Híradó 14, 2009/1, 6. p.
 • Rozkošná, Blanka–Jakubec, Pavel: Židovské památky Čech. Historie a památky židovského osídlení Čech. Jewish Monuments in Bohemia. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2008–2009), 224–225. p.
 • Kovács Éva–Vajda Júlia: Mutatkozás. Zsidó Identitás Történetek. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2008–2009), 217–219. p.
 • Schell, Csilla–Prosser, Michael (Hg.): Fest, Brauch, Identität – Ünnep, szokás, identitás. Ungarisch-deutsche Kontaktfelder. Beiträge zur Tagung des Johannes Künzig Institut für ostdeutsche Volkskunde. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2008–2009), 225–227. p.
 • Aka, Christine: Unfallkreuze. Trauerorte am Strassenrand. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2008–2009), 203–204. p.
 • Közös tragédiánk. Hidasi József: Losonctól-Losoncig. Egy város, egy család és egy túlélő története. Új Szó, Szalon melléklet. 2008. május 21. 14. p. [némileg átalakított formában újraközölve: Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2008–2009), 213–215. p.]
 • Szalai Anna (szerk.): Hágár országa. A magyarországi zsidóság. Történelem, közösség, kultúra. Hitközségi Híradó 14, 2009/7–8. 7–8. p.
 • Randolph L. Braham: A magyarországi Holokauszt földrajzi enciklopédiája I–III. kötet. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2008–2009), 207–208. p.
 • Laurence Ress: Auschwitz. A nácik és a végső megoldás. Hitközségi Híradó 13, 2008/9, 8. és 10. p.
 • Zarek, Otto: Moses Mendelssohn. Hitközségi Híradó 13, 2008/12, 6–7. p.
 • Grüll Tibor–Répás László (szerk.): A zsidóság és Európa. Új fejezetek az antiszemitizmus történeti-társadalmi gyökereiről. Hitközségi Híradó 13, 2008/10, 6. és 9. p.
 • Buda Ferenc: Töredékek Tardoskedd történelméből. A zsidó hitközség története. Hitközségi Híradó 13, 2008/11, 6. p.
 • Kertész Péter (összeáll.): A könyvek hídja. Emlékfüzér Scheiber Sándorról. Hitközségi Híradó 13, 2008/5, 3–4. p.
 • Manfred Seifert–Winfried Helm (Hg.): Recht und Religion im Alltagsleben. perspektiven der Kulturforschung. Festschrift für Walter Hartinger zum 65. Geburtstag. Acta Ethnologica Danubiana 7–8 (2006–2007) 257. p.
 • Kovács Ákos: A kitalált hagyomány. Új Szó 2007. január 27., 16. p. [némileg módosított formában újraközölve: Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2006–2007), 247–249. p.]
 • Obuchová, Viera–Holčík, Štefan: Cintorín pri Kozej bráne. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2006–2007), 253–257. p.
 • Fromm, Hans–Nevala, Maria Lisa–Schellbach-Kopra, Ingrid (Hg.): Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2006–2007), 244. p.
 • Corvisier, André: Tance smrti. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2006–2007) 241. p.
 • Magyar Zoltán: Szent György a magyar kultúrtörténetben. A Kárpát-medence Szent György-hagyományainak néprajzi és művelődéstörténeti rétege. Acta Ethnologica Danubiana 7–8 (2006–2007), 250. p.
 • Verebélyi Kincső: Minden napok – Jeles napok. Hétköznap és ünnepek a népszokások tükrében. Acta Ethnologica Danubiana 7–8 (2006–2007), 259–260. p.
 • Lovas Kiss Antal: Piaci túlélés – kisüzemi lavírozás. A rendszerváltozás gazdálkodásra gyakorolt hatásának néprajzi vizsgálata Dél-Biharban. Acta Ethnologica Danubiana 7–8 (2006–2007), 249–250. p.
 • Borsos Balázs–Szarvas Zsuzsa–Vargyas Gábor (szerk.): Fehéren, feketén. Varsánytól Rititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére I–II. kötet. Acta Ethnologica Danubiana 7–8 (2006–2007), 237–238. p.
 • Kovács László: A kolozsvári hóstátikak temetkezése (1944). Acta Ethnologica Danubiana 7–8 (2006–2007), 249. p.
 • Novák László Ferenc: Fejfa monográfia. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2006–2007), 252. p.
 • Biczó Gábor és Kiss Noémi (szerk.): Antropológia és irodalom. Egy új paradigma útkeresése. Acta Ethnologica Danubiana 7–8 (2006–2007), 236–237. p.
 • Söries, Reiner (bearbeitet von) Knöll, Stefan (unter Mitwirkung von): Grosses Lexikon der Bestattungs- und Friedhofskultur. Wörterbuch zur Sepulkralkultur. Archeologisch-kunstgeschichtlicher Teil: Von Abfallgrube bis Zvölftafelgesetz. Acta Ethnlogica Danubiana 7–8 (2006–2007) 258. p.
 • Milan Kováč–Attila Kovács–Tatiana Podolinská (eds.): Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život v nábožensktvács sveta. Ethnographia 117, 2003/3, 309–313. p.
 • Sándor Anna: A Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza. Ethnica 8, 2006/2, 74–75. p.
 • Jure Treuer: Naše selo. Hrvatski Jandorf. Kronika sela na prijelazu iz 19. u 20. stolece. Ethnica 8, 2006/4, 154. p.
 • Szobiné Kerekes Eszter: Felvidéki népviseletek babákon. Könyvjelző (az Új Szó melléklete), 5, 2006/2, 5. p.
 • Sziklay László: Egy kassai polgár emlékei. Könyvjelző (Az Új Szó melléklete) 4, 2005/8, 6–7. p.
 • Zsigmond Győző (szerk.): Szokás és erkölcs – Obiceiuri si moravuri. Acta Ethnologica Danubiana 7 (2005), 237. p.
 • „Régi” – „modern” csúfolók gyűjteménye. Gágyor József Csúfondáros könyv c. kötetéről. Ethnica 6, 2004/2, 72. p.
 • Alapy Gyula: Komárom vármegye kultúrtörténetéből. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 143. p.
 • Sörries, Reiner (bearbeitet von): Grosses Lexikon der Bestattungs- und Friedhofkultur. Wörterbuch zur Sepulkralkultur. Voklskundlich – kulturgeschichtlicher Teil: Von Abdankung bis Zweitbestattung. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 202–203. p.
 • Czövek Judit szerk.: Imádságos asszony. Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 157–158. p.
 • Dobrovits Mihály összeáll.: Megtalált örökség. I. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 160–163. p.
 • Gágyor József: Csúfondáros könyv. Mátyusföldi népi csúfolók. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 170–172. p.
 • P. Szalay Emőke: Magyar népi kerámia a Déri Múzeumban I. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 205. p.
 • P. Szalay Emőke: Úrihímzések Hajdú Biharban. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 203–205. p.
 • Jahresbibliographie zur Sepulklarkultur 1998. Neuerwerbungen der Bibliothek. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 182–183. p.
 • Mössmer, Anton: Der Hochzeitsbaum. Bilder und Sprüche aus Niederbayern. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 194–195. p.
 • Vörös Ferenc: Családnévkutatások Szlovákiában. Szocio-lingvisztikai tanulmány négy település családnévhasználatának tükrében. Ethnica 8, 2006/2, 75. p.
 • Žúdel, Ondrej : Banícka nátura. Zbierka poviedok a príbehov z baníckeho prostredia. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 212–213. p.
 • Dégh Linda: Nagyszékelytől Delhi-ig. Egy magyarországi német életútja (1943–1974). Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 159–160. p.
 • Métraux, Alfred : A haiti vodu. Könyvjelző (az Új Szó melléklete) 2004/2, 14. p.
 • Baeumerth, Angelika und Karl: Die Engel der Sixtina. Eine deutsche Karriere. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 144–145. p.
 • Szarka László (szerk.): A szlovákiai magyarok kényszertelepítésének emlékezete 1945-1948. Visszaemlékezések, tanulmányok, dokumentumok. Ethnica 6, 2004/2, 72–73. p.
 • Varjú Katalin: „Pénteken délig nyitva van az ég!”. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 209–210. p.
 • Botík, Ján: Slováci v argentínskom Chacu. Historický a etnokultúrny vývin pestovateľov bavlny. Acta Ethnologica Danubiana 5–6, (2003–2004), 153–154. p.
 • Biczó Gábor (szerk.): Antropológiai irányzatok a második világháború után. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 149–150. p.
 • Hála József: A magyar néprajz „vándorapostola” városunkban. Herrmann Antal váci évei és kapcsolatai. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 174–175. p
 • Deáky Zita: Ünnepi kötet Faragó József 80. születésnapjára. Acta Ethnologica Danubiana 5–6, (2003–2004), 159. p.
 • Ginzburg, Carlo: Éjszakai történet. A boszorkányszombat megfejtése. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 173–174. p.
 • Háromszék néprajzi és honismereti bibliográfiája (1844–2002). Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 176–177. p.
 • Boglár Lajos: A kultúra arcai. Mozaikok a kulturális antropológia köréből. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 151–152. p.
 • A Bódva völgye a néprajzi köztudatban. Fórum Társadalomtudományi Szemle 5, 2003/4, 192–194. p.
 • Angyal Eleonóra–Polcz Alaine (vál. és szerk.): Letakart tükör. Halál, temetkezés, gyász. Fórum Társadalomtudományi Szemle 5, 2003/4, 189–191. p.
 • Gömöri kerámia Debrecenben. Új Szó 2003. december 5., 8. p.
 • Ujváry Zoltán: Kis folklórtörténet V. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 140–141. p.
 • Jahn, Wolfgang–Lankes, Christian–Petz, Wolfgang–Brockhoff, Evamaria (Hg.): Bayern–Ungarn tausend Jahre. Bajorország és Magyarország 1000 éve. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 163–164. p.
 • Wurster, Herbert W.–Treml, Manfred–Loibl, Richard (Hg.): Bayern–Ungarn Tausend Jahre. Aufsätze zur Bayerischen Ausstellung 2001. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002). 187. p.
 • Hála József–Landgraf Ildikó: Magyarországi bányászmondák. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 138–139. p.
 • Gömörországról, gömöriségről. Újabb fontos adalék a gömöri magyarság néprajzi kutatásához – egy nagyszabású kutatási program eredményeként. Új Szó 2002. december 13. 8. p. [újraközölve: Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 133–134. p.]
 • Csáky Károly: A Középső-Ipoly menti palócok népi hiedelemvilága. Egy határ menti régió népi hiedelemrendszere. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 153. p.
 • Norbert Elias: A haldoklók magányossága. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 156. p.
 • Muzeológiai Füzetek. Muzeologické zošity.  Ethnica 4, 2002/4, 206. p.
 • Ethnica 2002/1–4. számairól. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 157–159. p.
 • Botík, Ján (zost.): Obyčajové tradície pri úmrtí a pochovávaní na Slovensku s osobitným zereteľom na konfesionálnu mnohotvárnosť. Fórum Társadalomtudományi Szemle 4, 2002/2, 199–203. p.
 • Berta Péter (válog. és szerk.): Halál és kultúra. Tanulmányok a társadalomtudományok köréből. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 150. p.
 • „Ha mi meghalunk”. Zoborvidéki virrasztóénekek. Új Szó 2002. november 27. 8. p. [újraközölve: Ethnica 5, 2003/2, 78. p.]
 • Ág Tibor: Csináltassunk hírharangot! Nyitra vidéki népballadák. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 148. p.
 • Ujváry Zoltán: Kis folklórtörténet I–IV. kötet. Fórum Társadalomtudományi Szemle 3, 2001/3, 181–183.p.
 • Gágyor József: Szeret? Nem szeret? Jóslókönyv gyerekeknek. Új Szó 2001. július 27., 10. p. [újraközölve: Ethnica 3, 2001/4, 172–173. p.]
 • Nemzeti jelképeink a népművészetben. Gömörország 2, 2001/4, 61–63. p.
 • Stoličná, Rastislava  et al.: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Fórum Társadalomtudományi Szemle 3, 2001/1, 203–207. p.
 • Sárkány Mihály: Kalandozások a 20. századi kulturális antropológiában. Fórum Társadalomtudományi Szemle 3, 2001/1, 181–183. p.
 • Többéves kutatómunka eredménye. Megjelent Gágyor József: Kislibáim, gyertek haza! című, népi mondókákat és gyermekjátékokat tartalmazó könyve. Új Szó 2000. március 14., 6. p.
 • Viga Gyula (szerk.): Kisgéres. Új Szó 2000. október 4., 14. p.
 • A szülőföld hűséges krónikása. Csáky Károly új könyvéről ötvenedik születésnapján. Új Szó 2000. október 24., 14. p.
 • Galgóczy Tibor: Az Ung-vidék pásztorművészete. Új Szó 2000. július 17., 8. p.
 • Egy „történeti” mű kapcsán. Történelemhamisítás és a szlovákiai magyarok arculcsapása a komáromi Duna Menti Múzeumban (Reško Alexander: Z Dolnej zeme do krajiny predkov). Új Szó 1999. február 1., 8. p., [Visszhang: Palágyi Lajos: Legalább színt vallottak. Új Szó 1999. március 9., 2. p.]
 • Jakab István: Nyelvünkről – önmagunkért. Komáromi Lapok 9, 1999/6, 5. p.
 • Beňušková, Zuzana a kolektív: Tradičná kultúra regiónov Slovenska. Prehľad charakteristckých znakov. Hírharang 10, 1999/2, 63–67. p.
 • Az Ethnica c. folyóiratról. Hírharang 10, 1999/2, 73–74. p.
 • Lakosságcseréről furcsa megközelítésben. Gondolatok Reško Alexander „történész” által összeállított könyv kapcsán (Reško Alexander: Z Dolnej zeme do krajiny predkov). Komáromi Lapok 9, 1999/4, 5. p.
 • A Slovenský národopis legújabb számáról. Hírharang 10, 1999/2, 68–70. p.
 • „Mert a haza kívánja‚” Mácza Mihály könyve forradalom és szabadságharc 150. évfordulója tiszteletére. Komáromi Lapok 8, 1998/12, 5. p. [újraközölve: Új Szó 1998. május 25., 6. p.]
 • Komáromról a LIMES-ben. Megjelent a Komárom Esztergom Megyei Tudományos Szemle legújabb száma. Komáromi Lapok 8, 1998/11, 5. p.
 • Egy néprajzi kiadvány a nyitott határok jegyében. Komáromi Lapok 8, 1998/14, 4. p.
 • Egy új helytörténeti kiadvány a magyar forradalomról és szabadságharcról. Komáromi Lapok 7, 1997/40, 7. p.
 • Danter Izabella: Népi gyógyítás a Kisalföld északi részén. Hírharang 6, 1995/1–2, 39–40. p.

Interjúk, hírek, köszöntők, nekrológok, kutatási beszámolók, publicisztika, összeállítás

 • (összeáll.): Az 1968-as események a szlovákiai magyarok emlékezetében. Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 249–282. p. ISBN 978-80-89978-03-8
 • Jüdische Geschichte und Lebenswelten im östlichen Europa (Bad Kissingen 2018. február 5–9.) Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 349–350. p. ISBN 978-80-89978-03-8
 • A murányi kőedény emlékezete. A rozsnyói Bányászati Múzeum időszaki kiállításáról. Acta Ethnologica Danubiana 18–19 (2017), 389–392. p. ISBN 978-80-89249-95-4
 • A komáromi Etnológiai Központ húsz éve. Kronológia. Összeállította: L. Juhász Ilona és Liszka József. Fórum Társadalomtudományi Szemle 19, 2017/4, 113–159. p. ISSN 1335-4361 [Ennek némileg bővített, a munkatársak személyi bibliográfiáival és képekkel is kiegészített változata: Acta Ethnologica Danubiana 18–19 (2017), 263–359. p. ISBN 978-80-89249-95-4]
 • Sedmohradskí utečenci na území dnešného Slovenska. Príspevok k histórii migrácie počas prvej svetovej vojny. Fórum spoločenskovedná revue 2016, 138–140. p. ISSN 1335-4361
 • Znaky smrti, znaky miest úmrtia pri cestách. Pamiatky obetí smrteľnej dopravnej nehody. Fórum spoločenskovedná revue 2016, 141–143. p. ISSN 1335-4361
 • Kovács Ákos (Budapest, 1943. november 14. – Budapest, 2014. március 21.) Néprajzi Hírek 43, 2014/2, 75–77. p. ISSN 0133-8021
 • Sakrálne stavby a pamiatky Žitného ostrova. Fotografie. Acta Ethnologica Danubiana 16, 229–231. p.ISBN 978-80-89249-72-5
 • Két kiállításról: Vojna z druhej strany; „Népeimhez” – Történetek a nagy háborúról. Acta Ethnologica Danubiana 16, 221–224. p.ISBN 978-80-89249-72-5
 • 21. Nemzetközi Kisemlékkutató Konferencia. Acta Ethnologica Danubiana 16, 215–216. p.ISBN 978-80-89249-72-5
 • Az Etnológiai Központ bemutatkozása a Néprajzi Múzeumban. Acta Ethnologica Danubiana 16, 208–209. p.ISBN 978-80-89249-72-5
 • „Ezt a hazát tehát elvesztettem”. Új Szó 67, 2014.10.25., 20. p. (Szalon 8, 2014/42)
 • Pályakép. Interjú a hatvanéves B. Kovács Istvánnal. Fórum Társadalomtudományi Szemle 15 (2013) 2. sz,, 129–145. p.
 • Emlékezet – történelmi tudat – marginalizáció – identitás (Paměť – historicke vědomí – marginalizace – identita). Prága, 2013. szeptember 23–24. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 232–233. p.
 • Kegyeleti, emlékező és tudományos konferencia a kőrösmezői deportálás és a kamenyec-podolszkiji mészárlás 70. évfordulóján (Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2011. október 1314.) Fórum Társadalomtudományi Szemle 14, 2012/1, 147–150. p.
 • Interjú a 70 éves Voigt Vilmos professzorral. Fórum Társadalomtudományi Szemle 12, 2010/2, 137–152. p.Temetőkutatás a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjában. Új Szó, Szalon melléklet 2009. május 23., 12–13. p.
 • Hol született Vámbéry Ármin? Hitközségi Híradó 7, 2009/11, 6. p.
 • Colligite fragmenta! – örökségvédelem. Tudományos tanácskozás a Kárpátalját és a Felvidéket érintő művészettörténeti, régészeti, restaurátori kutatások és az örökségvédelem helyi eredményeiről. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2008–2009), 262–264. p.
 • Kisemlékek a világhálón. Nemzetközi konferencia a szakrális kisemlékek digitalizálási lehetőségeiről és az egységes szempontrendszerű internetes adatbázisról. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2008–2009), 265–267. p.
 • Géczi Lajos (1926–2008). Néprajzi Hírek 32, 2008/3–4, 94–96. p.
 • Konferencia a holokausztoktatásról. Új Szó, Szalon melléklet 2008. június 14., 12–13. p.
 • Örök bűnbak? Új Szó, Szalon melléklet, 2008. június 14. 12. p.
 • A metnitzi Haláltánc Múzeum. Ethnica 9, 2007/1, 28–29. p.
 • Temetőkutatás és dokumentálás a Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központjában. Örökség 10, 2006/11, 10–11. p.
 • Sírjelből nemzeti szimbólum. A kopjafa, mint magyar nemzeti jelkép térhódítása. Örökség 10, 2006/10, 14. p.
 • Egy igazi sikertörténet. Príbeh jedného skutočného úspechu. Eine echte Erfolgsgeschichte. In Szobiné Kerekes Eszter: Felvidéki népviseletek babákon. Pozsony:  AB-ART 2005, 59–63. p.
 • 16. medzinárodná konferencia výskumníkov drobných sakrálnych pamiatok. Klosterlangheim 10.–13. júna 2004. Slovenský národopis 52 (2004), 446–447. p.
 • 15. Internationale Tagung für Kleindenkmalforschung in Komorn (Slowakei vom 10. bis 12. Mai 2002. Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde. (Freiburg) Band 45 (2003), 143–145. p.
 • A nagy távlatú történeti kutatások elkötelezettje. Interjú a 60 éves Kósa Lászlóval. Fórum Társadalomtudományi Szemle 3, 2002/3, 173–182. és 203. p. [újraközölve: Keményfi Róbert szerk.: Beszélgetések Kósa Lászlóval. Család – hivatás – tudomány. Debrecen: Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék 2005, 99–106. p. /Studia folkloristica et ethnographica 48./]
 • A néprajztudománynak továbbra is lesz kutatnivalója. Interjú Ujváry Zoltánnal. Fórum Társadalomtudományi Szemle 3, 2002/1, 145–156. és 216. p. [újraközölve: Keményfi Róbert szerk.: Régiók és kultúrák találkozása. Tudományos ülés Ujváry Zoltán 70. születésnapjára. Debrecen: Ethnica 2002, 132–147. p.
 • Virtuális kutatók és egyebek. Új Szó 2002. október 18., 8. p.
 • Chronik der Tagung. A tanácskozás krónikája. Kronika konferencie. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 33–41. p.
 • A Kisemlékkutatók XV. Nemzetközi Konferenciája Komáromban. 2002. május 10–12. Fórum Társadalomtudományi Szemle 4, 2002/2, 194–196. p.
 • A történelmi Gömör fáradhatatlan kutatója. Ünnepi konferenciát tartottak a Debreceni Egyetemen Ujváry Zoltán hetvenedik születésnapja alkalmából. Új Szó 2002. január 31., 14. p.
 • Évezredes bajor-magyar kapcsolatok. Kiállítás Passauban. Új Szó 2001. június 29., 15. p.
 • Chronik der Tagung (Grenze, als volkskundliches Problem. XII. Internationale Ethnokartographische Tagung in Komorn). A konferencia krónikája (A határ, mint néprajzi probléma. XII. Etnokartográfiai Konferencia Komáromban). Kronika konferecnie (Hranice, ako etnologický problém. XII. Medzinárodná etnokartografická konferencia). Acta Ethnologica Danubiana 2–3 (2000–2001), 229–231. p.
 • Évezredes kapcsolatok, Bajor-magyar kiállítás Passauban. Ethnica 3, 2001/3, 153–154. p.
 • Lelkesedés és szakértelem. Kisemlékkutatók Nemzetközi Konferenciája az ausztriai Bad Ausse-ben. Két év múlva Komárom lesz a házigazda. Új Szó 2000. május 20., 14. p.
 • A tájékoztatás tisztaságáért. Nyílt levél N. Gyurkovits Rózának (ad: Lobbik és civil szervezetek pártok árnyékában. Szabad Újság 2000. április 12.). Szabad Újság 2000. május 3., 4. p.
 • Mohi második haldoklása. Új Szó 2000. július 24., 8. p.
 • Felvidéki népviseleti babák. Egy vándorkiállítás útja az ötlettől a hannoveri EXPO 2000-ig. Néprajzi Hírek 24, 2000/1–2, 23–24. p.
 • Néprajzi gyűjtőpályázat gyerekeknek. Katedra 7, 2000. április, 21. p.
 • A határ mint néprajzi probléma. A XII. Nemzetközi Etnokartográfiai Konferencia Komáromban (2000. október 19–21.) Fórum Társadalomtudományi Szemle 2, 2000/3, 183–184. p.
 • Népviseletbe öltöztetett babák Komáromban. Hírharang 9, 1999/1–2, 24–25. p.
 • A Felvidéki népviseleti babák című vándorkiállítás sikere tájainkon. Komáromi Atelier 3, 1999/2, 31. p.
 • Népi hangszerek, emlékoszlopok‚ Katona László-emlékkiállítás Komáromban (1999. június 1. – június 22.). Hírharang 10, 1999/1, 36. p.
 • XI. Néprajzi Szeminárium (Lenti–Lendva, 1999. július 11–17.). Hírharang 10, 1999/2, 21–23. p.
 • A IV. martosi Országos Pünkösdi Népművészeti Ünnepség. Hírharang 10, 1999/1, 18–22. p.
 • A hallgatás csak növeli a bajt. Gondolatok egy nemrég megjelent iskolai emlékkönyv kapcsán a példamutatás hiányáról pedagógusaink körében. Új Szó 1999. Szeptember 23., 10. p.
 • A szlovákok és magyarok együttéléséről Szlovákiában. Chicagói etnológusok városunkban. Komáromi Lapok 9, 1999/7, 2. p.
 • Múzeumok és etnikumok. A Mesterségek és vásárok című néprajzi bemutatóról, valamint Simek Viktor amatőr festőművész kiállításáról. Új Szó 1999. február 10., 9. p.
 • Amikor a semmiből hagyományt teremtenek [Az I. borzovai kézműves táborról]. Vasárnap (Hang-kép melléklet) 1999/10, 6–7. p.
 • Néprajzi gyűjtőpályázat két témakörben és két kategóriában. Hírharang 10, 1999/2, 25–25. p.
 • Hírek a folklorizmus területéről. Hírharang 10, 1999/2, 31–33. p.
 • A (Cseh)szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság 10 éve. Hírharang 10, 1999/2, 5–17. p.
 • A kisemlékek vegyészből lett megszállott kutatója. Beszélgetés Friedrich Karl Azzola professzorral, a hesseni Kisemlékvédők Egyesülete elnökével. Új Szó 1998. június 15., 7. p.
 • Az igazgatók leváltása után. Kor- és kórkép a magyarlakta régiók állami múzeumairól. Új Szó 1998. május 21., 9. p.
 • Szlovákiai magyar népviseletekbe öltöztetett babák. Kiállítás a Városi Művelődési Központban. Komáromi Lapok 8, 1998/12, 2. p.
 • Színpompás seregszemle. Katedra 5, 1998 május, 27. p.
 • A Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság VII. (újraalakuló) Közgyűléséről. Komáromi Lapok 8, 1998/5, 2. p.
 • Néprajzi Szeminárium Jászberényben. Hírharang 9, 1998/1–2, 10. p.
 • A Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság VII. Közgyűléséről. Néprajzi Hírek 27, 1998/1–4, 19. p.
 • Az oroszlányi szlovák tájházról és az ottani szlovákokról. Új Szó 1998. augusztus 31., 6. p. 1 ill.
 • Bratia Grimmovci v meste Kassel. Komárňanské listy 7, 1997/26, 7. p.
 • A Grimm testvérek nemzetközi hatása. Kiállítás Kasselben. Komáromi Lapok 7, 1997/28, 5. p.
 • Történelmi sorsközösség. A Hesseni Napokról és a Hesseni Múzeum egyik kiállításáról. Komáromi Lapok 7, 1997/29, 4. p.
 • „Standard feletti“ jogaink bizonyítékai. Új Szó 1997. december 29., 6. p.
 • A határbeli kisemlékek kutatása Ausztriában. Komáromi Lapok 7, 1997/17, 6. p.
 • „Suszter, (ne) maradj a kaptafánál!” avagy: Ahol még nem halt ki a lelkesedés. Új Szó 1995. október 20., 6. p.
 • Turczel Lajos-díj (2020)
 • Jedlik Ányos Díj (Jedlik Ányos Társaság: 2016)
 • Jelismervény (Magyar Szemiotikai Társaság: 2014)
 • Arany János-díj (MTA: 2013)
 • Györffy István-díj (Györffy István Néprajzi Egyesület: 2011)
 • Kehila Haver-díj (Komáromi Zsidó Hitközség: 2009)
 • A 2006. évi publikációs tevékenységért Szlovákia Néprajzi Társasága 3. díjban részesítette a Szakrális kisemlékeink c. kötetért (2008)
 • A Magyar Néprajzi Társaság külföldi tiszteleti tagja (2007)
KategóriaMunkatársak
Címkeekb