Ilona L. Juhász – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Ilona L. Juhász

Titul:Mgr., PhD.
Vzdelanie:vysokoškolské
Dátum a miesto narodenia:1960, Rožňava
Študijný odbor:
 • Filozofická fakulta Univerzity v Debrecíne (odbor etnografia, Mgr.)
 • Filozofická fakulta Univerzity v Debrecíne (etnografia a kultúrna antropológia, PhD.)
Pracovné zaradenie:etnologička
Kontakt:icu@foruminst.sk

Knihy

Štúdie

Bibliografie

Popularizácia vedy

Ostatné publikácia

Ocenenia

 • Komárom emlékjelei az államfordulatok és rendszerváltások tükrében. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Etnológiai Központ 2018, 416 p. /Jelek a térben 6./ ISBN 978-80-89978-05-2
 • Örök mementó. A  holokauszt emlékjelei Dél-Szlovákiában. Dunaszerdahely: Vámbéry Polgári Társulás 2015, 198 p. ISBN 978-80-972164-0-5
 • Amikor mindenki a háborús állapotok igája alatt roskadoz… Erdélyi menekültek a mai Szlovákia területén. Adalékok az első világháborús migráció történetéhez. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2015, 466 p. /Notitia historico-ethnologica 6./ ISBN 978-80-89249-79-4
 • A harmincnégyes kőnél… Haláljelek és halálhelyjelek az utak mentén. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Etnológiai Központ 2013, 244 p. ISBN 978-80-89249-67-1
 • Rítusok, jelek, szimbólumok. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet  2011, 224 p. /Notitia historico-ethnologica 5./ ISBN 978-80-89249-53-4
 • Neveitek e márványlapon… A háború jelei. Adalékok a világháborús emlékjelek etnológiai szempontú értelmezéséhez. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2010, 408 p. /Jelek a térben 3./ ISBN 978-80-89249-48-0
 • Szakrális kisemlékeink. Malé sakrálne pamiatky. Sakrale Kleindenkmäler. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2006, 95 p. [Liszka Józseffel közösen] ISBN 80-8062-299-X /Jelek a térben–Znaky v priestore–Zeichen im Raum 1./
 • „Fába róva, földbe ütve‚” A kopjafák/emlékoszlopok mint a szimbolikus térfoglalás eszközei a szlovákiai magyaroknál. Somorja–Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2005, 287 p. ISBN 80-8062-286-8
 • Rudna I. Temetkezési szokások és a temetőkultúra változásai a 20. században. Komárom–Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2002, 243 p. /Lokális és regionális monográfiák 2./

 

 • Az 1968-as szovjet megszállás első napjainak emlékezete Rozsnyón. Egy civil halála és lövöldözés a Kras Szállodára. Fórum Társadalomtudományi Szemle 24, 2022/4, 23–60. p. ISSN 1335-4361
 • Od pamätných stromov k malým sakrálnym pamiatkam. Doplnky k poznatkom pamätných objektoch v Komárne. Acta Ethnologica Danubiana 24 (2022), 117–150. p. ISBN 978-80-89978-31-1
 • A rövid hajviselet, az új női divat elleni harc az első világháborút követő évtizedekben. Acta Ethnologica Danubiana 23 (2021), 91-103. p.
 • Az Etnológiai Központ két kutatási programjáról. Acta Ethnologica Danubiana 21 (2019), 251-260. p.
 • Spomínanie a pripomínanie. Židovské pamiatky v Komárne. Fórum spoločenskovedná revue 2019, 21–56. p. ISSN 978-80-89978-10-6
 • Szent Cirill és Metód szobra Komáromban. Fórum Társadalomtudományi Szemle 21, 2019/1, 67–89. p. ISSN 1335-4361
 • Komárom emlékjelei térben és időben – egy kutatási programról. In Musaeum Hungaricum 7. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja című konferencia tanulmánykötete. Danter Izabella szerk. Boldogfa: Mátyusföldi Muzeológiai Társaság 2018, 45–58. p. ISBN 978-80-973199-1-5
 • Pamiatkové objekty Komárna v priestore a čase – o jednom výskumnom programe. In Musaeum Hungaricum 7. Zborník príspevkov konferencie Musaeum Hungaricum. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Zost. Izabela Danterová. Boldog: Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi 2018, 45–58. p. ISBN 978-80-973199-0-8
 • Strážca Karpát a Železný turul. Znovuzrodenie jedného sochového typu z prvej svetovej vojny s aktualizovaným ideologickým obsahom. Fórum spoločenskovedná revue 2018, 23–62. p. ISSN 978-80-89978-02-1
 • Egy vallásokat átfogó vallási fenomén. A kopjafa-kultusz a szlovákiai magyarok kultúrájában. In Hagyomány – szellemi kulturális örökség – népies rendezvény. Pillanatképek a mai népművészetről. Romsics Imre szerk. Kalocsa: Viski Károly Múzeum 2018, 95–107. p. /Kalocsai Múzeumi Értekezések 19./ ISBN 978-963-88362-6-7
 • Emlékezés és emlékeztetés. A komáromi zsidóság emlékjelei. Fórum Társadalomtudományi Szemle 20, 2018/2, 3–47. p. ISSN 1335-4361
 • A dél-szlovákiai síremlékek nyelvhasználatának néhány sajátossága. In Kétnyelvűség térben és időben. Misad Katalin szerk. Pozsony: Szenczi Molnár Albert Társaság 2017, 39–57. p. ISBN 978-80-970009-8-1
 • Kárpátok őre és Vasturul. Egy első világháborús szobortípus újjászületése aktualizált ideológiai üzenettel. Fórum Társadalomtudományi Szemle 19, 2017/3, 45–87. p. ISSN 1335-4361
 • Emlékjelek mint a szimbolikus térfoglalás eszközei Rozsnyó főterén az államfordulatok és a rendszerváltás tükrében. In Musaeum Hungaricum 6. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja című konferencia tanulmánykötete. Danter Izabella szerk. Boldogfa: Mátyusföldi Muzeológiai Társaság 2016, 123–138. p. ISBN 978-80-970009-9-8
 • Pamätné symboli ako prostriedky obsadenia verejného priestranstva na hlavnom námestí v Rožňave v zrkadle zmien štátnosti a spoločenských systémov. In Musaeum Hungaricum 6. Zborník príspevkov konferencie Musaeum Hungaricum. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Zost. Izabela Danterová. Boldog: Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi 2016, 123–138. p. ISBN 978-80-970009-8-1
 • Dodatky k symbolickému pohrebu dvoch komunistických vodcov: Josifa Vissarionoviča Stalina a Klementa Gottwalda. Fórum spoločenskovedná revue 2016, 23–35. p. ISSN 1335-4361
 • Totengedenken und Todestellen-Denkmale am Straßenrand. In Populare religiöse Kultur, Konflikte und Selbstvergewisserung in multiethnischen und multikonfessionellen Einwanderungsgebieten. Ausgawählte neuere Forschungen und Dokumentationen mit einer Schwerpunkt auf dem Mittleren Donaraum. Michael Prosser-Schell szerk. Münster–New Yort: Waxmann 2016, 191–212. p. /Schriftenreihe des Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa 17./ ISBN 978-3-8309-3551-3
 • Od charity k iredentizmu? Zmena funkcie jedného typu objektov z prvej svetovej vojny. Strážca Karpat v 21. storočí. In Lidé a města ve velkých válkách. Pohled etnologa (antropologa) / Społeczeństwo miasta w kontekście I i II wojny światowej. Spojrzenie antropologa. Blanka Soukupová –Róża Godula-Węcławowicz–Grażyna Ewa Karpińska a kol. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 2016, 113–125. p. /Urbánní studie 10./ ISBN 978-80-87398-72-2
 • Gömörfalva, Szeretetfalva, Vasutasfalva, Amerikafalva és társaik. Adalékok az 1914-es orosz betörést követő harcok során lerombolt kárpáti falvak újjáépítésére meghirdetett országos akcióhoz 2. Fórum Társadalomtudományi Szemle 18, 2016/4, 83–109. p. ISSN 1335-4361
 • Adalékok az 1914-es orosz betörést követő harcok során lerombolt kárpáti falvak újjáépítéséhez. Fórum Társadalomtudományi Szemle 18, 2016/3, 35–55. p. ISSN 1335-4361
 • Két pártpolitikus szimbolikus temetése Csehszlovákia falvaiban a személyi kultusz idején. Joszif Visszarionovics Sztálin és Klement Gottwald. In Diptichon. Tanulmányok Bartha Elek tiszteletére. Bihari Nagy Éva–Keményfi Róbert–Marinka Melinda–Kavecsánszki Máté szerk. Debrecen: Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék 2016, 166–179. p. /Studia Folkloristica et Ethnographica 65./ ISBN 978-963-473-927-2
 • A karácsonyhoz kapcsolódó szokások, rítusok és emlékezetkultúra. Eruditio–Educatio 10, 2015/4, 5–14. p. ISSN 1336-8893
 • Mementá holokaustu. Pamätné objekty venované šoa na Slovensku s dôrazom na územia pripojené k Maďarsku v r. 1938. Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 33–86. p. ISBN 978-80-89249-86-2
 • Szakrális kisemlékek mint a két világháború emlékjelei Dél-Szlovákiában. In Musaeum Hungaricum 5. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja című konferencia tanulmánykötete. Danter Izabella szerk. Boldogfa: Mátyusföldi Muzeológiai Társaság 2014, 115–124. p. ISBN 978-80-970009-6-7
 • Az elhunyt emlékezetének temetőn kívüli emlékjelei. Haláljelek és halálhelyjelek Dél-Szlovákiában. In Musaeum Hungaricum 5. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja című konferencia tanulmánykötete. Danter Izabella szerk. Boldogfa: Mátyusföldi Muzeológiai Társaság 2014, 125–136. p. ISBN 978-80-970009-6-4
 • Malé sakrálne objekty vo funkcii pamätníkov prvej a druhej svetovej vojny na južnom Slovensku. In Musaeum Hungaricum 5. Zborník príspevkov konferencie Musaeum Hungaricum. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Zost. Izabela Danterová. Boldog: Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi 2014, 117–125. p. ISBN 978-80-970009-7-4
 • Pomníky zosnulých mimo cintorína. Označenia miesta smrteľnej dopravnej nehody na južnom Slovensku. In Musaeum Hungaricum 5. Zborník príspevkov konferencie Musaeum Hungaricum. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Zost. Izabela Danterová. Boldog: Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi 2014, 126–136. p. ISBN 978-80-970009-7-4
 • A naptári ünnepek és az első világháború. Adalékok a húsvéti ünnepkörhöz. Acta Ethnologica Danubiana 16, 103–114. p.ISBN 978-80-89249-72-5
 • Emlékezés és emlékeztetés. A Soá emlékjelei Szlovákiában – különös tekintettel az 1938-ban visszacsatolt területekre. In Magyar holokauszt 70. Veszteségek és felelősségek. Babits Antal szerk. Budapest: Logos Kiadó 2014, 83–147. p. ISBN 978-963-8159-32-8
 • A Károly király gyermeknyaraltatási akciói 1918 nyarán – 2. Magyarországi gyerekek nyaralása Ausztriában. A korabeli sajtóhírek alapján. Fórum Társadalomtudományi Szemle 16, 2014/3, 123–145. p. ISSN 1335-4361
 • Adalékok a női divat újításainak korabeli társadalmi megítéléséhez – különös tekintettel a rövid haj (bubifrizura) fogadtatására a 20. század első felében. In Nőképek kisebbségben. Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. Bolemant Lilla szerk. Pozsony: Phoenix PT, 91–96. p. ISBN 978-80-971527-1-0
 • Az első világháború hatása a húsvéti ünnepkörre. Adalékok a korabeli sajtóból. Híd 78, 2014/6, 100–110. p. ISSN 0350-9079
 • A Károly király gyermeknyaraltatási akciói 1918 nyarán – 1. Osztrák gyerekek a mai Szlovákia magyarlakta területein. A korabeli sajtóhírek alapján. Fórum Társadalomtudományi Szemle 16, 2014/2, 71–101. p. ISSN 1335-4361
 • Dvojaká historická pamäť. Pomníky ako zdroje politických konfliktov dvoch národov v pohraničnom meste Komárno. In Pamět – národ – menšiny – marginalizace – identity I. Soukopová, Blanka–Nosková, Helena–Bednařík, Petr eds. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 2013, 97–111. p. /Urbánní studie 6./  ISBN 978-80-87398-43-2
 • Sobáš a svadba v cintoríne. Fórum spoločenskovedná revue 2013, 141–156. p. ISSN 1335-4361
 • Brassóból Ipolyságra. Erdélyi menekültek az első világháború idején Ipolyságon és környékén. Fórum Társadalomtudományi Szemle 15, 2013/4, 3–35. p. ISSN 1335-4361
 • „Terepkutatás“ az interneten – módszerek és lehetőségek. A Halloween példája. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013),
  111–135. p. ISBN 978-80-89249-69-5
 • A komáromi zsidó temető és emlékezés az elhunytakról. In Mozaikok a komáromi zsidóság történetéből. Paszternák András–Paszternák Tamás szerk. Komárom: Komáromi Zsidó Hitközség 2013, 8–29. p.
 • Trauung und Hochzeit im Friedhof. Beiträge zum jüdischen Voklsglauben. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 83–96. p.
 • Fotos auf Grabmälern in der Südslowakei. In Andacht und Erinnerung. Gegenstand – Symbol – Handlung. Hg. von Bärbel Kerkhoff-Hader. Bamberg: Lehrstuhl für Europäische Ethnologie 2012, 147–155. p. /Bamberger Beiträge zur Europäischen Ethnologie 8./
 • Erdélyi menekültek Kassán és környékén az első világháború idején. A korabeli sajtó tükrében. In Néprajz – muzeológia. Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére. Tóth Arnold szerk. Miskolc: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumok Igazgatóság–Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet 2012, 387–406. p.
 • A holokauszt emlékjelei Dél-Szlovákiában. http://korosmezokam.atw.hu/files/L_Juhasz_I_Holokauszt_emlekjelek_mt.pdf
 • Devět křížů. Po stopách jedného komplexu drobnej sakrálnej pamiatky na internete. Nové perspektívy v národopisnom výskume. Acta Ethnologica Danubiana 13 (2011), 103–144. p.
 • Karácsony és a halottak emlékezete. Alba Regia 40 (2011), 211–218. p.
 • Fotografia pomníku ako médium uchovania lokálnej pamäti. Acta Ethnologica Danubiana 12 (2010), 111–124. p.
 • Esküvő és lakodalom a temetőben. Adalékok a zsidó néphithez. Fórum Társadalomtudományi Szemle 13, 2011/4, 3–14. p.
 • A „tiszta forrástól“ a „haladó hagyományokon“ át a konstruált népi-nemzeti hagyományig. Acta Ethnologica Danubiana 13 (2011), 11–34. p.
 • Egy temetői fénykép szerepe a lokális emlékezetben. In Kontexty identity. Jubilejný zborník na počesť Anny Divičanovej. Az identitás összefüggései. Köszöntő könyv Gyivicsán Anna tiszteletére. Krekovičová, Eva–Uhrinová, Alžbeta–Žiláková, Mária red. Békešská Čaba–Békéscsaba: Celoštátna slovenská samospráva / Országos Szlovák Önkormányzat – Katedra slovenskej filológie Filozofickej fakulty Univerzity Eötvösa Loránda / ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék – Ústav etnológie SAV / SZTA Etnológiai Intézet – Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku / Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete 2010, 92–106. p.
 • Vaskatona, vaskorona, vasturul. A nemzeti áldozatkészség szobrai az első világháborúban. Acta Ethnologica Danubiana 12 (2010), 11–38. p.
 • Szakrális kisemlékek mint a háború jelei. In Szenvedély és szolgálat. Tanulmányok a hatvanesztendős Silling István tiszteletére. Dévavári Beszédes Valéria–Silling Léda szerk. Szabadka: Bácsországi Vajdasági Honismereti Társaság 2010, 267–306. p.
 • Út menti halálhelyjelek Dél-Szlovákiában. Tipológia, funkció, kultusz. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2008–2009), 61–110. p.
 • Maďarskosť a tradícia. Fórum spoločenskovedná revue 2009, 119–134. p.
 • Kilenc kereszt (Devět křížu). Egy szakrális kisemlék nyomában a világhálón. Új persepektivák a néprajzkutatásban. Tisicum 18 (2009), 555–571. p.
 • Kopijovité/pamätné stĺpy ako prostriedky národného označenia priestoru. Slovenský národopis 56 (2008), 43–54. p.
 • Die Zeichen des Krieges. In Kleindenkmale. Barna, Gábor Hrg. Budapest: Akadémiai Kiadó 2008, 24–41. p.
 • Die Zeichen des Krieges. Acta Ethnographica Hungarica 53, 2008/1, 23–41. p.
 • Emlékoszlopok/kopjafák. A fafaragó állatorvos – Dr. Sidó Szilveszter emlékjelei. In Vámbéry Antológia 2007. Dunaszerdahely: Vámbéry Polgári Társulás  2007, 69–87. p.
 • Sírjelből nemzeti szimbólum. A kopjafa mint magyar nemzeti jelkép térhódítása. Eruditio–Educatio 2, 2007/1, 45–51. p.
 • L. Juhász Ilona–Liszka József: Kleindenkmäler in der Südslowakei. Ein Forschungsbericht. In Kleindenkmalforschung. BewahrenForschenDokumentierenVermitteln. Dokumentation einer Fachtagung. 16. Internationale Tagung für Kleindenkmalforschung 10.–13. Juni 2004. Hg. Von Heribert Haas–Bärbel Kerkhoff-Hader. Bamberg: Schule der Dorf- und Flurentwicklung in Klosterlangheim 2007, 19–28. p. /Langheimer Schriften 2./
 • Magyarság és hagyomány. In Hagyomány és modernitás. IX. Közművelődési Nyári Egyetem. Török József szerk. Szeged: Csongrád Megyei Közművelődési, Pedagógiai és Sportintézmény 2007, 37–53. p. [újraközölve: Közművelődési Nyári Egyetem 1999–2008. Válogatás a 10 év előadásaiból. Török József szerk. Szeged: Csongrád Megyei Népművelők Egyesülete 2010, 110–127. p.]
 • „Kopjafa” versus hagyományos fejfa? Hagyományőrzés vagy divat? Hajdúböszörményi példa. In Az Alföld vonzásában. Tanulmányok a 60 esztendős Novák László Ferenc tiszteletére. Ujváry Zoltán szerk. Nagykőrös–Debrecen: Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága 2007, 499–510. p.
 • A háború jelei. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2007), 79–132. p.
 • „Bizony, boszorkányok még mindig vanak! „Boszorkányhit és rontás egy gömöri bányásztelepülésen a 21. században. Tisicum 16 (2007), 101–110. p.
 • A halállal, halottakkal kapcsolatos hiedelmek és temetkezési szokások. In Nagytárkány I. Tanulmányok a község településtörténetéhez és néprajzához. Viga Gyula szerk. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2006, 431–476. p.
 • A szlovákiai magyar tájak temetőinek kutatása és dokumentálása. Fórum Társadalomtudományi Szemle 8, 2006/4, 161–168. p.
 • Permoník. Banský duch a banský škriatok v poverových predstavách gemerskej baníckej obce Rudná. Acta Ethnologica Danubiana 7 (2005), 77–93. p.
 • Szlovákiai magyar tájak néprajzi irodalma a bibliográfiák tükrében. Fórum Társadalomtudományi Szemle 7, 2005/2, 146–150. p.
 • A „kopjafa-háború”. A szlovákiai hivatalos politika és a szlovákok viszonyulása egy magyar nemzeti szimbólumhoz, a kopjafához. Nyelvünk és Kultúránk 35, 2005/2, 78–85. p.
 • A kopjafa mint a szimbolikus térfoglalás eszköze a szlovákiai magyarok körében. In Ünneplő. Írások Verebélyi Kincső születésnapjára. Budapest: ELTE BTK Folklore Tanszék 2005, 115–126. p. /Folcloristica 9./
 • A permonyík. A bányaszellem és bányamanó egy gömöri bányásztelepülés, Rudna hiedelemvilágában [A Fórum Társadalomtudományi Szemle 2004/2. számában azonos cím alatt megjelent dolgozat átdolgozott, bővített változata]. Az Érc- és Ásványbányászati Múzeum Közleményei [Rudabánya] I  (2004), 36–58. p.
 • Fényképek a dél-szlovákiai temetők síremlékein és az út menti haláljeleken. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 107–133. p.
 • A sírjeltől a nemzeti szimbólumig. Az emlékoszlopok – kopjafák, mint a nemzeti identitás kifejezői. Ethnica 5, 2003/1, 16–20. p.
 • Vom Grabmal zum Nationalsymbol. Gedenksäulen und Sperhölzer als Zeichen nationaler Identität.  Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 67–74. p.
 • A permonyík. A bányaszellem és bányamanó egy gömöri bányásztelepülés, Rudna hiedelemvilágában. Fórum Társadalomtudományi Szemle 4, 2002/2, 127–142. és 212–213 p.
 • Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1999–2002). Somorja–Dunaszerdahely: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum 2004, 274. p. /Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 8./
 • Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1995–1998). Somorja–Dunaszerdahely: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum 2003, 206 p. /Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 7./
 • Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1993–1994). Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2000, 239 p. /Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 4./
 • Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1991–1992). Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2000, 217 p. /Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 3./
 • Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1989–1990). Dunaszerdahely: Lilium Aurum 1999, 159 p. /Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 2./
 • Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1987–1988). Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 1998, 142 p. /Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 1./
 • Ág Tibor néprajzi tárgyú pubikációinak jegyzéke. In Szolgálatban. Folklorisztikai tanulmányok a 70 esztendős Ág Tibor tiszteletére. L. Juhász Ilona közreműködésével szerk. Liszka József. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 1998, 17–32. p.
 • Gábor Pap. Promotor des reformiert-jüdischen Dialogs als Bischof in Transdanubien. Reformiertes Kirchenblatt 94, 2016/3, 5. p.
 • A füleki bubifrizura… A rövid haj fogadtatása a 20. század első felében. Vasárnap 49, 2016. 3. 8., 12–14. p.
 • A nyári időszámítás kezdete nálunk.  Vasárnap 49, 2016. 3. 22., 14–15. p.
 • Egy temetői fénykép nyomában. A nagy 1965-ös érvíz és két keszegfalvai lány tragédiája. Vasárnap  48, 2015/27, 10–11. p.
 • Erdélyi menekültek a mai Szlovákia területén. Új Szó 68, 2015.6.27., 21. p. (Szalon 9, 2015/26) ISSN 1335-7050
 • A világháború áldozatainak családi emlékezete.Új Szó 67, 2014.11.22., 21. p. (Szalon 8, 2014/45) ISSN 1335-7050
 • Berecz Gyula első világháborús emlékjelei. Új Szó 67, 2014.10.4., 20. p. (Szalon 8, 2014/39) ISSN 1335-7050
 • A nemzeti áldozatkészség szobrai. Új Szó 67, 2014.7.19., 19. p. (Szalon 8, 2014/28) ISSN 1335-7050
 • A kitelepítés és a lakosságcsere emlékezete. Új Szó,  2013. április 27., 11. p. (Szalon 7, 2013) ISSN 1335-7050
 • Szent Bálint ünnepének térhódítása. Vasárnap 46, 2013/7, 14–15. p.
 • Különvonatok és előholokauszt. Az 1941-es kőrösmezői deportálás és a kamenyec-podolszkiji vérengzés emlékezete. Új Szó 2012. október 20., 24. p. ISSN 1335-7050
 • Húsvét a háborúk idején. Vasárnap 43, 2010/14, 20–21. p.
 • A holokauszt emlékjelei tájainkon. Új Szó, 2010. június 19. 12–13. p. (Szalon 4, 2010)  ISSN 1335-7050
 • Fried Kálmán utca és Fried Kálmán reliefje (A komáromi városi tanács 1918. májusi közgyülésén hozott meghiúsult határozata). Hitközségi Híradó 15, 2010/1, 6. és 4. p.
 • Halottak napja a két világháború idején. Jelképes síremlékek a temetőkben. Vasárnap 42, 2009/44, 8–9. p.
 • Szent Kristóf arcát látva… Az utazók patrónusa Kelet-Európában. Vasárnap 42, 2009/31, 24–25. p.
 • Kilenc kereszt. Egy véres esküvő legendájának ágazása a világhálón. Vasárnap 42, 2009/27, 22–23. p.
 • A keresztény-zsidó párbeszéd fontossága. Pap Gábor református püspök és Schnitzer Ármin főrabbi példamutató barátsága. Új Szó, Szalon melléklet 2009. november 21. 14. p. [újraközölve: Hitközségi Híradó 7, 2009/11, 5–6. p.]
 • Auschwitz Album – Rólunk, nekünk, nélkülünk. Gondolatok egy komáromi kiállítás kapcsán. Katedra 18, 2009/1, 10–11. p.
 • Közlekedési halálhelyjelek az utak mentén. Vasárnap 41, 2008/44, 8–10. p.
 • Egy reneszánszát élő tavaszi szokás. Feldíszített húsvéti kutak (Osterbrunnen) a Frank-Svájcban. Vasárnap 40, 2007/14, 42–44. p.
 • Egy esküvőhöz kötődő bajor szokás, a lakodalmi fa állítása. In A család kalendáriuma 2007. Dunaszerdahely: Nap Kiadó 2006, 109–112. p.
 • Haláltánc-ábrázolások és haláltáncjáték. Egy középkori pantomimjáték utóélete. Vasárnap 39, 2006/43, 12–13. p.
 • Egy festményrészlet önálló karrierje. Raffaello angyalkái. Vasárnap 39, 2006/51–52,  36–37. p.
 • Az emlékoszlopok, kopjafák mint a nemzeti identitás kifejezői. Új Szó 2004. március 19. Gondolat melléklet, 12–13. p.
 • Fényképek a temetői síremlékeken. Új Szó 2003. október 31., Gondolat melléklet, 14–15. p.
 • Halállal kapcsolatos hiedelmekről. Új Szó 2002. április 19. 12. p.
 • A Gergely-járás felelevenítése. Katedra 8, 2000/2, 19. p.
 • Adalékok Géczi Lajos portréjához. Katedra 8, 2000/4, 13. p.
 • Nepomuki Szent János emlékei. Új Szó 2000. május 16. 14. p.
 • „Tűztől, víztől óvj meg minket!” Szent Flórián tisztelete. Új Szó 2000. május 4. 18. p.
 • Kódexek és sebzett könyvek. Gondolatok a budapesti Országos Széchényi Könyvtár 3 kódex, valamint a A könyv szeretete című kiállításai kapcsán. Új Szó 2000. október 16., 8. p.
 • Iskolakezdés egy kedves szokással. Az „iskolatölcsér” [Schultüte]. Katedra 7, 2000/2, 19. p.
 • Az utolsó pillanatig dolgozott. Egy fiatalon elhunyt tudós példamutatása a mának. Honti János kilencvenedik születésnapja. Új Szó 2000. október 20. 14. p.
 • Út menti haláljelek. Új Szó 2001. december 14. 11. p.
 • Nyelvrokonainkról Jászberényben. A manysi (vogul) Dina Geraszimova előadása népe folklórjáról. Komáromi Lapok 8, 1998/38, 5. p.
 • „Nem szabad pusztulni hagyni‚” A kisemlékkutatás és annak ausztriai nagyasszonya. Komáromi Lapok 8, 1998/42, 7. p.
 • A néprajz és a helytörténet oktatása az iskolában. Katedra 5, 1998/4,  23. p.
 • Búcsújárás Dénesden. Komáromi Lapok 7, 1997/35, 3. p.
 • Árpádházi Szent Erzsébet Marburgban. Komáromi Lapok 7, 1997/45–46, 6. és 5. p.
 • A kisemlékvédelem és az egymás iránti tolerancia szép példája Koltán. Komáromi Lapok 7, 1997/30, 4. p.
 • Árpádházi Szent Erzsébet tisztelete vidékünkön és Komáromban. Komáromi Lapok 7, 1997/45, 6. p.
 • Településlexikon. Magyarok nyomában – Rozsnyói Járás (Barka, Berzéte, Borzova, Csucsom). Hét 38, 1993/23, 10. p.
 • Településlexikon. Magyarok nyomában – Rozsnyói Járás (Melléte, Páskaháza, Pelsőc, Pelsőcardó). Hét 38, 1993/28, 10. p.
 • Településlexikon. Magyarok nyomában – Rozsnyói Járás. (Hárskút, Hosszúszó, Jablonca, Jólész). Hét 38, 1993/25, 10. p.
 • Településlexikon. Magyarok nyomában – Rozsnyói Járás (Kuntapolca, Lekenye, Tiba, Lice, Lucska). Hét 38, 1993/27, 10. p.
 • Településlexikon. Magyarok nyomában – Rozsnyói Járás (Kiskovácsvágás, Kőrös, Körtvélyes, Krasznahorkaváralja). Hét 38, 1993/26, 10. p.
 • Településlexikon. Magyarok nyomában – Rozsnyói Járás (Rozsnyó). Hét 38, 1993/31, 10. p.
 • Településlexikon. Magyarok nyomában – Rozsnyói Járás (Szádalmás, Szilice, Tornagörgő, Várhosszúrét). Hét 38, 1993/30, 10. p.
 • Településlexikon. Magyarok nyomában – Rozsnyói Járás (Dernő, Gice, Gömörliget – Mikolcsány, Nasztraj, Gömörhorka. Hét 38, 1993/24, 10. p.
 • Településlexikon. Magyarok nyomában – Rozsnyói Járás (Rudna, Szalóc, Gombaszög, Vígtelke). Hét 38, 1993/29, 11. p.

Recenzió

.

 • Hubbes László Attila szerk.: Idegenvalóságok. Az idegenség mítoszai I-II. Acta Ethnologica Danubiana 23 (2021), 275-277. p.
 • Mannová, Elena: Minulosť a supermerket? Spôsoby reprezent§ácie a aktualizácie dejín Slovenska. Acta Ethnologica Danubiana 21 (2019), 235-238. p.
 • Botík, Ján: Slováci vo Vojvodine. Premeny svojbytosti enklávneho spoločenstva. Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 334–335. p. ISBN 978-80-89978-03-8
 • Ábrahám Vera: Szeged zsidó temetői. Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 325–326. p. ISBN 978-80-89978-03-8
 • Holló István: Ne sírj, Apa! Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 238–239. p. ISBN 978-80-89249-86-2
 • Patka, Macus G. Hrsg.: Weltuntergang. Acta Ethnologica Danubiana 16, 188–189. p.ISBN 978-80-89249-72-5
 • Haman Brigitte: Der Erste Weltkrieg. Acta Ethnologica Danubiana 16, 185. p.ISBN 978-80-89249-72-5
 • Jahrbuch für Europäische Ethnologie. Ungarn. Hrsg. von Heidrun Alzheimer–Sabine Doering-Manteuffel–Daniel Drascek–Angela Treiber. Dritte Folge 8. Paderborn–München–Wien–Zürich: Verlag Ferdinand Schöningh 2013, 352 p. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 209–210. p.
 • Kormos Szilvia: A váci zsidó temetők. Acta Ethnologica Danubiana 13 (2011) 313–317. p.
 • Ábrahám Vera: Lőw Immánuel sírversei. Textusok a szegedi neológ izraelita temetőben. Acta Ethnologica Danubiana 13 (2011) 297–299. p.
 • Büchler, Róbert, J. (zost. a preložil): Encyklopédia židovských náboženských obcí na Slovensku. 1. časť. Hitközségi Híradó 15, 2010/2, 6. p.
 • Schőner Alfréd: A pokol traktátusa képekben. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2008–2009), 227–228. p.
 • Schweitzer József: Uram, nyisd meg ajkamat. Válogatott tanulmányok és esszék. Hitközségi Híradó 14, 2009/1, 6. p.
 • Rozkošná, Blanka–Jakubec, Pavel: Židovské památky Čech. Historie a památky židovského osídlení Čech. Jewish Monuments in Bohemia. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2008–2009), 224–225. p.
 • Kovács Éva–Vajda Júlia: Mutatkozás. Zsidó Identitás Történetek. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2008–2009), 217–219. p.
 • Schell, Csilla–Prosser, Michael (Hg.): Fest, Brauch, Identität – Ünnep, szokás, identitás. Ungarisch-deutsche Kontaktfelder. Beiträge zur Tagung des Johannes Künzig Institut für ostdeutsche Volkskunde. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2008–2009), 225–227. p.
 • Aka, Christine: Unfallkreuze. Trauerorte am Strassenrand. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2008–2009), 203–204. p.
 • Közös tragédiánk. Hidasi József: Losonctól-Losoncig. Egy város, egy család és egy túlélő története. Új Szó, Szalon melléklet. 2008. május 21. 14. p. [némileg átalakított formában újraközölve: Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2008–2009), 213–215. p.]
 • Szalai Anna (szerk.): Hágár országa. A magyarországi zsidóság. Történelem, közösség, kultúra. Hitközségi Híradó 14, 2009/7–8. 7–8. p.
 • Randolph L. Braham: A magyarországi Holokauszt földrajzi enciklopédiája I–III. kötet. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2008–2009), 207–208. p.
 • Laurence Ress: Auschwitz. A nácik és a végső megoldás. Hitközségi Híradó 13, 2008/9, 8. és 10. p.
 • Zarek, Otto: Moses Mendelssohn. Hitközségi Híradó 13, 2008/12, 6–7. p.
 • Grüll Tibor–Répás László (szerk.): A zsidóság és Európa. Új fejezetek az antiszemitizmus történeti-társadalmi gyökereiről. Hitközségi Híradó 13, 2008/10, 6. és 9. p.
 • Buda Ferenc: Töredékek Tardoskedd történelméből. A zsidó hitközség története. Hitközségi Híradó 13, 2008/11, 6. p.
 • Kertész Péter (összeáll.): A könyvek hídja. Emlékfüzér Scheiber Sándorról. Hitközségi Híradó 13, 2008/5, 3–4. p.
 • Manfred Seifert–Winfried Helm (Hg.): Recht und Religion im Alltagsleben. perspektiven der Kulturforschung. Festschrift für Walter Hartinger zum 65. Geburtstag. Acta Ethnologica Danubiana 7–8 (2006–2007) 257. p.
 • Kovács Ákos: A kitalált hagyomány. Új Szó 2007. január 27., 16. p. [némileg módosított formában újraközölve: Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2006–2007), 247–249. p.]
 • Obuchová, Viera–Holčík, Štefan: Cintorín pri Kozej bráne. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2006–2007), 253–257. p.
 • Fromm, Hans–Nevala, Maria Lisa–Schellbach-Kopra, Ingrid (Hg.): Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2006–2007), 244. p.
 • Corvisier, André: Tance smrti. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2006–2007) 241. p.
 • Magyar Zoltán: Szent György a magyar kultúrtörténetben. A Kárpát-medence Szent György-hagyományainak néprajzi és művelődéstörténeti rétege. Acta Ethnologica Danubiana 7–8 (2006–2007), 250. p.
 • Verebélyi Kincső: Minden napok – Jeles napok. Hétköznap és ünnepek a népszokások tükrében. Acta Ethnologica Danubiana 7–8 (2006–2007), 259–260. p.
 • Lovas Kiss Antal: Piaci túlélés – kisüzemi lavírozás. A rendszerváltozás gazdálkodásra gyakorolt hatásának néprajzi vizsgálata Dél-Biharban. Acta Ethnologica Danubiana 7–8 (2006–2007), 249–250. p.
 • Borsos Balázs–Szarvas Zsuzsa–Vargyas Gábor (szerk.): Fehéren, feketén. Varsánytól Rititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére I–II. kötet. Acta Ethnologica Danubiana 7–8 (2006–2007), 237–238. p.
 • Kovács László: A kolozsvári hóstátikak temetkezése (1944). Acta Ethnologica Danubiana 7–8 (2006–2007), 249. p.
 • Novák László Ferenc: Fejfa monográfia. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2006–2007), 252. p.
 • Biczó Gábor és Kiss Noémi (szerk.): Antropológia és irodalom. Egy új paradigma útkeresése. Acta Ethnologica Danubiana 7–8 (2006–2007), 236–237. p.
 • Söries, Reiner (bearbeitet von) Knöll, Stefan (unter Mitwirkung von): Grosses Lexikon der Bestattungs- und Friedhofskultur. Wörterbuch zur Sepulkralkultur. Archeologisch-kunstgeschichtlicher Teil: Von Abfallgrube bis Zvölftafelgesetz. Acta Ethnlogica Danubiana 7–8 (2006–2007) 258. p.
 • Milan Kováč–Attila Kovács–Tatiana Podolinská (eds.): Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život v nábožensktvács sveta. Ethnographia 117, 2003/3, 309–313. p.
 • Sándor Anna: A Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza. Ethnica 8, 2006/2, 74–75. p.
 • Jure Treuer: Naše selo. Hrvatski Jandorf. Kronika sela na prijelazu iz 19. u 20. stolece. Ethnica 8, 2006/4, 154. p.
 • Szobiné Kerekes Eszter: Felvidéki népviseletek babákon. Könyvjelző (az Új Szó melléklete), 5, 2006/2, 5. p.
 • Sziklay László: Egy kassai polgár emlékei. Könyvjelző (Az Új Szó melléklete) 4, 2005/8, 6–7. p.
 • Zsigmond Győző (szerk.): Szokás és erkölcs – Obiceiuri si moravuri. Acta Ethnologica Danubiana 7 (2005), 237. p.
 • „Régi” – „modern” csúfolók gyűjteménye. Gágyor József Csúfondáros könyv c. kötetéről. Ethnica 6, 2004/2, 72. p.
 • Alapy Gyula: Komárom vármegye kultúrtörténetéből. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 143. p.
 • Sörries, Reiner (bearbeitet von): Grosses Lexikon der Bestattungs- und Friedhofkultur. Wörterbuch zur Sepulkralkultur. Voklskundlich – kulturgeschichtlicher Teil: Von Abdankung bis Zweitbestattung. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 202–203. p.
 • Czövek Judit szerk.: Imádságos asszony. Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 157–158. p.
 • Dobrovits Mihály összeáll.: Megtalált örökség. I. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 160–163. p.
 • Gágyor József: Csúfondáros könyv. Mátyusföldi népi csúfolók. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 170–172. p.
 • P. Szalay Emőke: Magyar népi kerámia a Déri Múzeumban I. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 205. p.
 • P. Szalay Emőke: Úrihímzések Hajdú Biharban. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 203–205. p.
 • Jahresbibliographie zur Sepulklarkultur 1998. Neuerwerbungen der Bibliothek. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 182–183. p.
 • Mössmer, Anton: Der Hochzeitsbaum. Bilder und Sprüche aus Niederbayern. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 194–195. p.
 • Vörös Ferenc: Családnévkutatások Szlovákiában. Szocio-lingvisztikai tanulmány négy település családnévhasználatának tükrében. Ethnica 8, 2006/2, 75. p.
 • Žúdel, Ondrej : Banícka nátura. Zbierka poviedok a príbehov z baníckeho prostredia. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 212–213. p.
 • Dégh Linda: Nagyszékelytől Delhi-ig. Egy magyarországi német életútja (1943–1974). Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 159–160. p.
 • Métraux, Alfred : A haiti vodu. Könyvjelző (az Új Szó melléklete) 2004/2, 14. p.
 • Baeumerth, Angelika und Karl: Die Engel der Sixtina. Eine deutsche Karriere. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 144–145. p.
 • Szarka László (szerk.): A szlovákiai magyarok kényszertelepítésének emlékezete 1945-1948. Visszaemlékezések, tanulmányok, dokumentumok. Ethnica 6, 2004/2, 72–73. p.
 • Varjú Katalin: „Pénteken délig nyitva van az ég!”. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 209–210. p.
 • Botík, Ján: Slováci v argentínskom Chacu. Historický a etnokultúrny vývin pestovateľov bavlny. Acta Ethnologica Danubiana 5–6, (2003–2004), 153–154. p.
 • Biczó Gábor (szerk.): Antropológiai irányzatok a második világháború után. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 149–150. p.
 • Hála József: A magyar néprajz „vándorapostola” városunkban. Herrmann Antal váci évei és kapcsolatai. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 174–175. p
 • Deáky Zita: Ünnepi kötet Faragó József 80. születésnapjára. Acta Ethnologica Danubiana 5–6, (2003–2004), 159. p.
 • Ginzburg, Carlo: Éjszakai történet. A boszorkányszombat megfejtése. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 173–174. p.
 • Háromszék néprajzi és honismereti bibliográfiája (1844–2002). Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 176–177. p.
 • Boglár Lajos: A kultúra arcai. Mozaikok a kulturális antropológia köréből. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004), 151–152. p.
 • A Bódva völgye a néprajzi köztudatban. Fórum Társadalomtudományi Szemle 5, 2003/4, 192–194. p.
 • Angyal Eleonóra–Polcz Alaine (vál. és szerk.): Letakart tükör. Halál, temetkezés, gyász. Fórum Társadalomtudományi Szemle 5, 2003/4, 189–191. p.
 • Gömöri kerámia Debrecenben. Új Szó 2003. december 5., 8. p.
 • Ujváry Zoltán: Kis folklórtörténet V. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 140–141. p.
 • Jahn, Wolfgang–Lankes, Christian–Petz, Wolfgang–Brockhoff, Evamaria (Hg.): Bayern–Ungarn tausend Jahre. Bajorország és Magyarország 1000 éve. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 163–164. p.
 • Wurster, Herbert W.–Treml, Manfred–Loibl, Richard (Hg.): Bayern–Ungarn Tausend Jahre. Aufsätze zur Bayerischen Ausstellung 2001. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002). 187. p.
 • Hála József–Landgraf Ildikó: Magyarországi bányászmondák. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 138–139. p.
 • Gömörországról, gömöriségről. Újabb fontos adalék a gömöri magyarság néprajzi kutatásához – egy nagyszabású kutatási program eredményeként. Új Szó 2002. december 13. 8. p. [újraközölve: Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 133–134. p.]
 • Csáky Károly: A Középső-Ipoly menti palócok népi hiedelemvilága. Egy határ menti régió népi hiedelemrendszere. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 153. p.
 • Norbert Elias: A haldoklók magányossága. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 156. p.
 • Muzeológiai Füzetek. Muzeologické zošity.  Ethnica 4, 2002/4, 206. p.
 • Ethnica 2002/1–4. számairól. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 157–159. p.
 • Botík, Ján (zost.): Obyčajové tradície pri úmrtí a pochovávaní na Slovensku s osobitným zereteľom na konfesionálnu mnohotvárnosť. Fórum Társadalomtudományi Szemle 4, 2002/2, 199–203. p.
 • Berta Péter (válog. és szerk.): Halál és kultúra. Tanulmányok a társadalomtudományok köréből. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 150. p.
 • „Ha mi meghalunk”. Zoborvidéki virrasztóénekek. Új Szó 2002. november 27. 8. p. [újraközölve: Ethnica 5, 2003/2, 78. p.]
 • Ág Tibor: Csináltassunk hírharangot! Nyitra vidéki népballadák. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 148. p.
 • Ujváry Zoltán: Kis folklórtörténet I–IV. kötet. Fórum Társadalomtudományi Szemle 3, 2001/3, 181–183.p.
 • Gágyor József: Szeret? Nem szeret? Jóslókönyv gyerekeknek. Új Szó 2001. július 27., 10. p. [újraközölve: Ethnica 3, 2001/4, 172–173. p.]
 • Nemzeti jelképeink a népművészetben. Gömörország 2, 2001/4, 61–63. p.
 • Stoličná, Rastislava  et al.: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Fórum Társadalomtudományi Szemle 3, 2001/1, 203–207. p.
 • Sárkány Mihály: Kalandozások a 20. századi kulturális antropológiában. Fórum Társadalomtudományi Szemle 3, 2001/1, 181–183. p.
 • Többéves kutatómunka eredménye. Megjelent Gágyor József: Kislibáim, gyertek haza! című, népi mondókákat és gyermekjátékokat tartalmazó könyve. Új Szó 2000. március 14., 6. p.
 • Viga Gyula (szerk.): Kisgéres. Új Szó 2000. október 4., 14. p.
 • A szülőföld hűséges krónikása. Csáky Károly új könyvéről ötvenedik születésnapján. Új Szó 2000. október 24., 14. p.
 • Galgóczy Tibor: Az Ung-vidék pásztorművészete. Új Szó 2000. július 17., 8. p.
 • Egy „történeti” mű kapcsán. Történelemhamisítás és a szlovákiai magyarok arculcsapása a komáromi Duna Menti Múzeumban (Reško Alexander: Z Dolnej zeme do krajiny predkov). Új Szó 1999. február 1., 8. p., [Visszhang: Palágyi Lajos: Legalább színt vallottak. Új Szó 1999. március 9., 2. p.]
 • Jakab István: Nyelvünkről – önmagunkért. Komáromi Lapok 9, 1999/6, 5. p.
 • Beňušková, Zuzana a kolektív: Tradičná kultúra regiónov Slovenska. Prehľad charakteristckých znakov. Hírharang 10, 1999/2, 63–67. p.
 • Az Ethnica c. folyóiratról. Hírharang 10, 1999/2, 73–74. p.
 • Lakosságcseréről furcsa megközelítésben. Gondolatok Reško Alexander „történész” által összeállított könyv kapcsán (Reško Alexander: Z Dolnej zeme do krajiny predkov). Komáromi Lapok 9, 1999/4, 5. p.
 • A Slovenský národopis legújabb számáról. Hírharang 10, 1999/2, 68–70. p.
 • „Mert a haza kívánja‚” Mácza Mihály könyve forradalom és szabadságharc 150. évfordulója tiszteletére. Komáromi Lapok 8, 1998/12, 5. p. [újraközölve: Új Szó 1998. május 25., 6. p.]
 • Komáromról a LIMES-ben. Megjelent a Komárom Esztergom Megyei Tudományos Szemle legújabb száma. Komáromi Lapok 8, 1998/11, 5. p.
 • Egy néprajzi kiadvány a nyitott határok jegyében. Komáromi Lapok 8, 1998/14, 4. p.
 • Egy új helytörténeti kiadvány a magyar forradalomról és szabadságharcról. Komáromi Lapok 7, 1997/40, 7. p.
 • Danter Izabella: Népi gyógyítás a Kisalföld északi részén. Hírharang 6, 1995/1–2, 39–40. p.

Interjúk, hírek, köszöntők, nekrológok, kutatási beszámolók, publicisztika, összeállítás

 • (összeáll.): Az 1968-as események a szlovákiai magyarok emlékezetében. Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 249–282. p. ISBN 978-80-89978-03-8
 • Jüdische Geschichte und Lebenswelten im östlichen Europa (Bad Kissingen 2018. február 5–9.) Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 349–350. p. ISBN 978-80-89978-03-8
 • A murányi kőedény emlékezete. A rozsnyói Bányászati Múzeum időszaki kiállításáról. Acta Ethnologica Danubiana 18–19 (2017), 389–392. p. ISBN 978-80-89249-95-4
 • A komáromi Etnológiai Központ húsz éve. Kronológia. Összeállította: L. Juhász Ilona és Liszka József. Fórum Társadalomtudományi Szemle 19, 2017/4, 113–159. p. ISSN 1335-4361 [Ennek némileg bővített, a munkatársak személyi bibliográfiáival és képekkel is kiegészített változata: Acta Ethnologica Danubiana 18–19 (2017), 263–359. p. ISBN 978-80-89249-95-4]
 • Sedmohradskí utečenci na území dnešného Slovenska. Príspevok k histórii migrácie počas prvej svetovej vojny. Fórum spoločenskovedná revue 2016, 138–140. p. ISSN 1335-4361
 • Znaky smrti, znaky miest úmrtia pri cestách. Pamiatky obetí smrteľnej dopravnej nehody. Fórum spoločenskovedná revue 2016, 141–143. p. ISSN 1335-4361
 • Kovács Ákos (Budapest, 1943. november 14. – Budapest, 2014. március 21.) Néprajzi Hírek 43, 2014/2, 75–77. p. ISSN 0133-8021
 • Sakrálne stavby a pamiatky Žitného ostrova. Fotografie. Acta Ethnologica Danubiana 16, 229–231. p.ISBN 978-80-89249-72-5
 • Két kiállításról: Vojna z druhej strany; „Népeimhez” – Történetek a nagy háborúról. Acta Ethnologica Danubiana 16, 221–224. p.ISBN 978-80-89249-72-5
 • 21. Nemzetközi Kisemlékkutató Konferencia. Acta Ethnologica Danubiana 16, 215–216. p.ISBN 978-80-89249-72-5
 • Az Etnológiai Központ bemutatkozása a Néprajzi Múzeumban. Acta Ethnologica Danubiana 16, 208–209. p.ISBN 978-80-89249-72-5
 • „Ezt a hazát tehát elvesztettem”. Új Szó 67, 2014.10.25., 20. p. (Szalon 8, 2014/42)
 • Pályakép. Interjú a hatvanéves B. Kovács Istvánnal. Fórum Társadalomtudományi Szemle 15 (2013) 2. sz,, 129–145. p.
 • Emlékezet – történelmi tudat – marginalizáció – identitás (Paměť – historicke vědomí – marginalizace – identita). Prága, 2013. szeptember 23–24. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 232–233. p.
 • Kegyeleti, emlékező és tudományos konferencia a kőrösmezői deportálás és a kamenyec-podolszkiji mészárlás 70. évfordulóján (Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2011. október 1314.) Fórum Társadalomtudományi Szemle 14, 2012/1, 147–150. p.
 • Interjú a 70 éves Voigt Vilmos professzorral. Fórum Társadalomtudományi Szemle 12, 2010/2, 137–152. p.Temetőkutatás a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjában. Új Szó, Szalon melléklet 2009. május 23., 12–13. p.
 • Hol született Vámbéry Ármin? Hitközségi Híradó 7, 2009/11, 6. p.
 • Colligite fragmenta! – örökségvédelem. Tudományos tanácskozás a Kárpátalját és a Felvidéket érintő művészettörténeti, régészeti, restaurátori kutatások és az örökségvédelem helyi eredményeiről. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2008–2009), 262–264. p.
 • Kisemlékek a világhálón. Nemzetközi konferencia a szakrális kisemlékek digitalizálási lehetőségeiről és az egységes szempontrendszerű internetes adatbázisról. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2008–2009), 265–267. p.
 • Géczi Lajos (1926–2008). Néprajzi Hírek 32, 2008/3–4, 94–96. p.
 • Konferencia a holokausztoktatásról. Új Szó, Szalon melléklet 2008. június 14., 12–13. p.
 • Örök bűnbak? Új Szó, Szalon melléklet, 2008. június 14. 12. p.
 • A metnitzi Haláltánc Múzeum. Ethnica 9, 2007/1, 28–29. p.
 • Temetőkutatás és dokumentálás a Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központjában. Örökség 10, 2006/11, 10–11. p.
 • Sírjelből nemzeti szimbólum. A kopjafa, mint magyar nemzeti jelkép térhódítása. Örökség 10, 2006/10, 14. p.
 • Egy igazi sikertörténet. Príbeh jedného skutočného úspechu. Eine echte Erfolgsgeschichte. In Szobiné Kerekes Eszter: Felvidéki népviseletek babákon. Pozsony:  AB-ART 2005, 59–63. p.
 • 16. medzinárodná konferencia výskumníkov drobných sakrálnych pamiatok. Klosterlangheim 10.–13. júna 2004. Slovenský národopis 52 (2004), 446–447. p.
 • 15. Internationale Tagung für Kleindenkmalforschung in Komorn (Slowakei vom 10. bis 12. Mai 2002. Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde. (Freiburg) Band 45 (2003), 143–145. p.
 • A nagy távlatú történeti kutatások elkötelezettje. Interjú a 60 éves Kósa Lászlóval. Fórum Társadalomtudományi Szemle 3, 2002/3, 173–182. és 203. p. [újraközölve: Keményfi Róbert szerk.: Beszélgetések Kósa Lászlóval. Család – hivatás – tudomány. Debrecen: Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék 2005, 99–106. p. /Studia folkloristica et ethnographica 48./]
 • A néprajztudománynak továbbra is lesz kutatnivalója. Interjú Ujváry Zoltánnal. Fórum Társadalomtudományi Szemle 3, 2002/1, 145–156. és 216. p. [újraközölve: Keményfi Róbert szerk.: Régiók és kultúrák találkozása. Tudományos ülés Ujváry Zoltán 70. születésnapjára. Debrecen: Ethnica 2002, 132–147. p.
 • Virtuális kutatók és egyebek. Új Szó 2002. október 18., 8. p.
 • Chronik der Tagung. A tanácskozás krónikája. Kronika konferencie. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 33–41. p.
 • A Kisemlékkutatók XV. Nemzetközi Konferenciája Komáromban. 2002. május 10–12. Fórum Társadalomtudományi Szemle 4, 2002/2, 194–196. p.
 • A történelmi Gömör fáradhatatlan kutatója. Ünnepi konferenciát tartottak a Debreceni Egyetemen Ujváry Zoltán hetvenedik születésnapja alkalmából. Új Szó 2002. január 31., 14. p.
 • Évezredes bajor-magyar kapcsolatok. Kiállítás Passauban. Új Szó 2001. június 29., 15. p.
 • Chronik der Tagung (Grenze, als volkskundliches Problem. XII. Internationale Ethnokartographische Tagung in Komorn). A konferencia krónikája (A határ, mint néprajzi probléma. XII. Etnokartográfiai Konferencia Komáromban). Kronika konferecnie (Hranice, ako etnologický problém. XII. Medzinárodná etnokartografická konferencia). Acta Ethnologica Danubiana 2–3 (2000–2001), 229–231. p.
 • Évezredes kapcsolatok, Bajor-magyar kiállítás Passauban. Ethnica 3, 2001/3, 153–154. p.
 • Lelkesedés és szakértelem. Kisemlékkutatók Nemzetközi Konferenciája az ausztriai Bad Ausse-ben. Két év múlva Komárom lesz a házigazda. Új Szó 2000. május 20., 14. p.
 • A tájékoztatás tisztaságáért. Nyílt levél N. Gyurkovits Rózának (ad: Lobbik és civil szervezetek pártok árnyékában. Szabad Újság 2000. április 12.). Szabad Újság 2000. május 3., 4. p.
 • Mohi második haldoklása. Új Szó 2000. július 24., 8. p.
 • Felvidéki népviseleti babák. Egy vándorkiállítás útja az ötlettől a hannoveri EXPO 2000-ig. Néprajzi Hírek 24, 2000/1–2, 23–24. p.
 • Néprajzi gyűjtőpályázat gyerekeknek. Katedra 7, 2000. április, 21. p.
 • A határ mint néprajzi probléma. A XII. Nemzetközi Etnokartográfiai Konferencia Komáromban (2000. október 19–21.) Fórum Társadalomtudományi Szemle 2, 2000/3, 183–184. p.
 • Népviseletbe öltöztetett babák Komáromban. Hírharang 9, 1999/1–2, 24–25. p.
 • A Felvidéki népviseleti babák című vándorkiállítás sikere tájainkon. Komáromi Atelier 3, 1999/2, 31. p.
 • Népi hangszerek, emlékoszlopok‚ Katona László-emlékkiállítás Komáromban (1999. június 1. – június 22.). Hírharang 10, 1999/1, 36. p.
 • XI. Néprajzi Szeminárium (Lenti–Lendva, 1999. július 11–17.). Hírharang 10, 1999/2, 21–23. p.
 • A IV. martosi Országos Pünkösdi Népművészeti Ünnepség. Hírharang 10, 1999/1, 18–22. p.
 • A hallgatás csak növeli a bajt. Gondolatok egy nemrég megjelent iskolai emlékkönyv kapcsán a példamutatás hiányáról pedagógusaink körében. Új Szó 1999. Szeptember 23., 10. p.
 • A szlovákok és magyarok együttéléséről Szlovákiában. Chicagói etnológusok városunkban. Komáromi Lapok 9, 1999/7, 2. p.
 • Múzeumok és etnikumok. A Mesterségek és vásárok című néprajzi bemutatóról, valamint Simek Viktor amatőr festőművész kiállításáról. Új Szó 1999. február 10., 9. p.
 • Amikor a semmiből hagyományt teremtenek [Az I. borzovai kézműves táborról]. Vasárnap (Hang-kép melléklet) 1999/10, 6–7. p.
 • Néprajzi gyűjtőpályázat két témakörben és két kategóriában. Hírharang 10, 1999/2, 25–25. p.
 • Hírek a folklorizmus területéről. Hírharang 10, 1999/2, 31–33. p.
 • A (Cseh)szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság 10 éve. Hírharang 10, 1999/2, 5–17. p.
 • A kisemlékek vegyészből lett megszállott kutatója. Beszélgetés Friedrich Karl Azzola professzorral, a hesseni Kisemlékvédők Egyesülete elnökével. Új Szó 1998. június 15., 7. p.
 • Az igazgatók leváltása után. Kor- és kórkép a magyarlakta régiók állami múzeumairól. Új Szó 1998. május 21., 9. p.
 • Szlovákiai magyar népviseletekbe öltöztetett babák. Kiállítás a Városi Művelődési Központban. Komáromi Lapok 8, 1998/12, 2. p.
 • Színpompás seregszemle. Katedra 5, 1998 május, 27. p.
 • A Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság VII. (újraalakuló) Közgyűléséről. Komáromi Lapok 8, 1998/5, 2. p.
 • Néprajzi Szeminárium Jászberényben. Hírharang 9, 1998/1–2, 10. p.
 • A Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság VII. Közgyűléséről. Néprajzi Hírek 27, 1998/1–4, 19. p.
 • Az oroszlányi szlovák tájházról és az ottani szlovákokról. Új Szó 1998. augusztus 31., 6. p. 1 ill.
 • Bratia Grimmovci v meste Kassel. Komárňanské listy 7, 1997/26, 7. p.
 • A Grimm testvérek nemzetközi hatása. Kiállítás Kasselben. Komáromi Lapok 7, 1997/28, 5. p.
 • Történelmi sorsközösség. A Hesseni Napokról és a Hesseni Múzeum egyik kiállításáról. Komáromi Lapok 7, 1997/29, 4. p.
 • „Standard feletti“ jogaink bizonyítékai. Új Szó 1997. december 29., 6. p.
 • A határbeli kisemlékek kutatása Ausztriában. Komáromi Lapok 7, 1997/17, 6. p.
 • „Suszter, (ne) maradj a kaptafánál!” avagy: Ahol még nem halt ki a lelkesedés. Új Szó 1995. október 20., 6. p.
 • Turczel Lajos-díj (2020)
 • Jedlik Ányos Díj (Jedlik Ányos Társaság: 2016)
 • Jelismervény (Magyar Szemiotikai Társaság: 2014)
 • Arany János-díj (MTA: 2013)
 • Györffy István-díj (Györffy István Néprajzi Egyesület: 2011)
 • Kehila Haver-díj (Komáromi Zsidó Hitközség: 2009)
 • A 2006. évi publikációs tevékenységért Szlovákia Néprajzi Társasága 3. díjban részesítette a Szakrális kisemlékeink c. kötetért (2008)
 • A Magyar Néprajzi Társaság külföldi tiszteleti tagja (2007)
KategóriaInterní pracovníci
Značkaekb