Jazyková kancelária Gramma

Hlavným poslaním jazykovej kancelárie Gramma, združujúcej časť maďarských jazykovedcov na Slovensku, je organizovanie a realizácia výskumu v oblasti jazykovedy na Slovensku, využívanie výsledkov výskumu na formovanie jazyka a vykonávanie ďalšej odbornej činnosti. Gramma ďalej prevádzkuje jazykovú poradňu a poskytuje služby jazykového charakteru inštitúciám a súkromným osobám, čím vytvára jazykové podmienky pre uplatnenie jazykových práv garantovaných zákonom o používaní jazykov národnostných menšín. Jazyková kancelária Gramma sa prostredníctvom Maďarskej jazykovej výskumnej siete Termini zapája aj do spoločného koordinovaného výskumu maďarských jazykovedcov v Maďarsku a v zahraničí.

Oblasti pôsobnosti oddelenia

 • Teoretický a empirický jazykovedný výskum v nasledovných oblastiach: sociolingvistika, dialektológia, dvojjazycnost, kontaktológia, teória prekladu, vyucovanie jazyka, lexikografia, formovanie jazyka;
 • Budovanie, rozširovanie a prevádzkovanie jazykových databáz: madarsko – madarský slovník Termini; databáza problémov Termini;
 • Jazykové služby: jazykové poradenstvo pre verejné inštitúcie a súkromné osoby, odborná cinnost  (jazyková korektúra, odborné poradenstvo).

Významnejšie výskumné programy

 1. Dvojjazyčnosť a kontaktológia (kontakty jazykov; používanie jazyka; osobitosti verzie maďarčiny používanej na Slovensku; teoretické otázky kontaktológie)
 2. Jazykové aspekty vyučovania maďarčiny a slovenčiny na menšinových školách
 3. Jazykové práva (zákon o štátnom jazyku; zákon o používaní jazykov národnostných menšín; jazykové podmienky uplatňovania jazykových práv)
 4. Dialektológia, jazyková geografia
 5. Formovanie jazyka a jazykové problémy (štandardizácia generických názvov a názvov miest; teoretické otázky formovania jazyka)
 6. Teória prekladu (maďarské odborné preklady na Slovensku; teoretické otázky prekladu)
 7. Psycholingvistika (jazykovo-duchovné aspekty maďarsko – slovenskej dvojjazyčnosti)
 8. Jazykové ideológie v maďarskej jazykovej komunite

Súčasne prebiehajúci výskum

 1. Výskum oblastí používania jazyka (prítomnosť maďarského jazyka v rôznych oblastiach používania jazyka na južnom Slovensku)
 2. Využívanie nových technológií pri štúdiu žitnoostrovských dialektov
 3. Otázky vyučovania maďarčiny ako materinského jazyka a slovenčiny ako druhého jazyka na školách s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku
 4. Jazykové problémy v maďarskej rečovej komunite na Slovensku (súčasť projektu Termini realizovaného v Karpatskej kotline „Jazykové problémy v rečových komunitách Maďarov v zahraničí“)
 5. Lexikografický a kontaktologický výskum (ako súčasť spoločného výskumu s Termini)
 6. Štylistické aspekty formovania jazyka
 7. Preklad ako jazykový problém

Popis jednotlivých programov a ich výsledkov si môžete pozrieť v databáze Výskum a programy.

Pracovníci oddelenia