Szilárd Sebők – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Szilárd Sebők

Titul:Mgr., PhD.
Vzdelanie:vysokoškolské
Rok a miesto narodenia:7. január 1989, Galanta
Štúdium:
 • Univerzita Komenského v Bratislave: maďarský jazyk a literatúra – estetika (Mgr.)
 • Univerzita Komenského v Bratislave: všeobecná jazykoveda (PhD.)
Pracovné zaradenie:Katedra maďarského jazyka a literatúry Univerzity Komenského v Bratislave, odborný asistent
Kontakt:szilardsebok@gmail.com

Knihy

Štúdie

Ostatné publikácia

Ocenenia

 • Sebők Szilárd 2017. Meta és nyelv. Kísérletek a nyelvleírás nyelvének leírására. Pozsony: Univerzita Komenského v Bratislave.
 • Sebők Szilárd 2010. Az igekötő-használat változásainak néhány jellegzetes esetéről, avagy „ledöbbentő igekötős formák bevállalása”. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 12. évf., 4. sz., 111–128.
 • Sebők Szilárd 2011. A nyelvi ideológiák térnyerésének egy esete az anyanyelvoktatásban, avagy purizmus és a pesszimizmus. In: Menyhárt József–Szabómihály Gizella (szerk.) Tanulmányok a kétnyelvűségről VI. Dunaszerdahely: Gramma. (Megjelenés alatt.)
 • Sebők Szilárd 2012. A metaforák és a nyelvi ideológiák kapcsolata egyes metanyelvi diskurzusokban. In: Misad Katalin–Csehy Zoltán (szerk.) Nova Posoniensia II. Pozsony: Kalligram–Szenczi Molnár Albert Egyesület, 30–49.
 • Sebők Szilárd 2012. A nyelvi ideológiák működési mechanizmusairól, avagy nyelvi ideológiák szem előtt tartása és „szembe állítása”. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 14. évf., 3. sz., 87–108.
 • Sebők Szilárd–Lanstyák István 2013. A szófeltárástól a szócikkírásig. In: Misad Katalin–Csehy Zoltán (szerk.) Nova Posoniensia III. Pozsony: Kalligram–Szenczi Molnár Albert Egyesület, 15–66.
 • Sebők Szilárd 2014. Mit tehet az igekötő? In: Misad Katalin–Csehy Zoltán (szerk.) Nova Posoniensia IV. Pozsony: Kalligram–Szenczi Molnár Albert Egyesület, 80–95.
 • Sebők Szilárd 2015. Jazykovo-politické problémy ako „záludné“ problémy. In: Wachtarczyková et al. (szerk.) Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch. Pozsony: Veda, 194–210.
 • Sebők Szilárd 2015. Nyelvről és nyelvet érintő kérdésekről alkotott elképzelések az Új Szó lapjain 1949 és 1999 között. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 17. évf., 4. sz., 87–110.
 • Sebők Szilárd 2016. Language cultivation vs. pluricentricity: the debate on Hungarian language use outside of Hungary. In: Rudolf Muhr – Kelen Ernesta Fonyuy – Zeinab Ibrahim – Corey Miller (szerk.) Pluricentric Languages and non-dominant Varieties worldwide: Pluricentric Languages across continents – Features and usage. Wien et. al.: Peter Lang Verlag, 359–369.
 • Sebők Szilárd 2016. Változások egy nyelvészeti terminus használatában (egy szövegen belül). In: Kozmács István–Vančo Ildikó (szerk.) Standard – nem standard: Variációk egy nyelv változataira. Válogatás a 18. Élőnyelvi Konferencia előadásaiból II. Lakitelek: Antológia Kiadó, 101–114.
 • Sebők Szilárd 2016. Nyelvleírás a nyelvszemléletek a nyelvmetaforák tükrében. In: Misad Katalin– Csehy Zoltán (szerk.) Nova Posoniensia VI. Pozsony: Szenczi Molnár Albert Egyesület, 75–89.
 • Sebők Szilárd 2017. Obraz jazyka v denníku Új Szó medzi rokmi 1949 a 1999. In: Lanstyák István et al. (szerk.) Jazyky a jazykové ideológie v kontexte viacjazyčnosti na Slovensku. Pozsony: Univerzita Komenského v Bratislave, 145–166.
 • Sebők Szilárd 2018. Nyelvleírás és nyelvfogalom. In: Misad Katalin– Csehy Zoltán (szerk.) Nova Posoniensia VIII. Pozsony: Szenczi Molnár Albert Egyesület, 52–74.
 • Sebők Szilárd 2019. A magyar vonatkozású nyelvi problémák kutatástörténete Szlovákiában. In: Misad Katalin– Csehy Zoltán (szerk.) Nova Posoniensia IX. Pozsony: Szenczi Molnár Albert Egyesület, 59–83.
 • Szilárd Sebők 2020. История на обучението по унгарски език като чужд през погледа на лектора и неговата дейност [Teaching Hungarian as a Second Language – Historical Cross-section through the Lector’s Perspective] In: Foreign Language Teaching 47/4. 370–378.
 • Szilárd Sebők 2020. Bevezetés a metanyelv kérdéskörének tanulmányozásába. In: Misad Katalin – Csehy Zoltán (szerk.) Nova Posoniensia X. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve. Pozsony: Szenczi Molnár Albert Egyesület. 51–71.
 • Szilárd Sebők 2020. Dynamika používania lingvistických termínov? In: Katarína Gajdošová – Peter Gregorík (szerk.) Varia XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava:
 • Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV. 255–263.
 • Szilárd Sebők 2020. Perspektívák különbözősége a nyelvleírásban. In: Ludányi Zsófia – Jánk István – Domonkosi Ágnes (szerk.) A nyelv perspektívája az oktatásban. Válogatás a PeLiKon 2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. Eger: Líceum Kiadó. 41–54.
 • Szilárd Sebők 2020. Perspektívák váltakozása a nyelvleírásban. In: Benő Attila – Péntek János (szerk.) Kognitív és pszicholingvisztikai szempontok a nyelvi érintkezések vizsgálatában. Kolozsvár: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége. 92–107.

Recenziók

 • Sebők Szilárd 2013. Szabó Tamás Péter: „Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos“. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 15. évf., 2. sz., 148–150.
 • Sebők Szilárd 2014. Kontra Miklós–Németh Miklós–Sinkovics Balázs: Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 16. évf., 2. sz., 165–168.
 • Sebők Szilárd 2015. Alena Bohunická: Metaforika činnostného aspektu jazyka. In: Misad Katalin–Csehy Zoltán (szerk.) Nova Posoniensia V. Pozsony: Szenczi Molnár Albert Egyesület, 101–105.
 • Sebők Szilárd 2016. Petteri Laihonen: Linguistic landscapes of a minoritized regional majority: Language ideologies among Hungarians in South-West Slovakia. In: Misad Katalin–Csehy Zoltán (szerk.) Ideológie, identity a sebareprezentácia v multikulturálnom priestore. Pozsony: Comenius Egyetem, Pozsony, 151–154.

A Fórum Intézet keretén belül megvalósuló projektek

 • 2017–2018: Nyelvi problémák a határon túli magyar nyelvközösségekben (3272/12/2017/HTMT)
  Támogató: MTA (Domus-pályázat)
  Beosztás: projektvezető, kutató
  Intézmény: Termini Kutatóhálózat
 • 2018–2019: Nyelvi problémák a határon túli magyar beszélőközösségekben (4039/17/2018/HTMT)
  Támogató: MTA (Domus-pályázat)
  Beosztás: projektvezető, kutató
  Intézmény: Termini Kutatóhálózat
 • 2019: Nyelvi problémák a határon túli magyar beszélőközösségekben (2527/18/2019/HTMT)
  Támogató: MTA (Domus-pályázat)
  Beosztás: projektvezető, kutató
  Intézmény: Termini Kutatóhálózat
 • 2020: Nyelvi problémák a határon túli magyar beszélőközösségekben (1872/9/2020/HTMT)
  Támogató: MTA (Domus-pályázat)
  Beosztás: projektvezető, kutató
  Intézmény: Termini Kutatóhálózat
 • 2012: rektori dicséret a kitűnő diplomamunkáért és tanulmányi eredményekért
 • 2017: Arany János Fiatal Kutatói Díj
KategóriaExterní pracovníci
Značkagnyi