Oddelenie sociologického a demografického výskumu

Oddelenie sociologického a demografického výskumu  vzniklo v roku 2011. Jeho prvotným cieľom je výskum hodnotového systému, národnostnej identity, kultúrneho konzumu a kvality života maďarského obyvateľstva na Slovensku na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych metód. Okrem toho pravidelne uskutočňuje výskumy verejnej mienky v rôznych aktuálnych témach. Špecifikom tohto oddelenia v porovnaní s inými domácimi výskumnými inštitúciami a agentúrami je – pokračujúc v tradícii sociologického výskumu inštitútu –, že pracuje s reprezentatívnymi vzorkami Maďarov žijúcich na Slovensku, a zároveň robí aj výskumy porovnávajúce Slovákov a na Slovensku žijúcich Maďarov. V rámci oddelenia sa od roku 2011 uskutočňujú aj demografické výskumy.

Hlavné výskumné oblasti

 • Národná identita
 • Hodnotový systém
 • Vznik malej a strednej podnikatelskej sféry
 • Mládež
 • Spôsob života, kvalita života, faktory ochrany zdravia a poškodzovania zdravia
 • Verejná mienka
 • Demografické analýzy
 • Interetnické výskumy
 • Cezhranicná spolupráca
 • Asimilácia

Spolupracovníci Oddelenia sociologického a demografického výskumu

 • PhDr. Lampl Zsuzsanna, PhD. – riaditeľka, sociologička
 • Mgr. Gyurgyík László, PhD. – sociológ, demograf
 • Mgr. Kelemen Zsófia – sociologička
 • Mgr. Mrva Marianna – sociologička
 • Mgr. Rigó Magdolna – sociologička
 • Mgr. Szilvássy Tímea – sociologička

Pracovníci oddelenia

Externí spolupracovníci