Zuzana Mészárosová-Lampl – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Zuzana Mészárosová-Lampl

Titul:doc,. PhD., PhDr.
Vzdelanie:vysokoškolské
Rok a miesto narodenia:1959, Bratislava
Štúdium:
 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (odbor sociológia)
 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (odbor žurnalistika)
Pracovné zaradenie:sociologička, publicistka, spisovateľka, riaditeľka Oddelenia sociologického a demografického výskumu
Kontakt: lampl@foruminst.sk, moki.lampl@gmail.com

Knihy

Štúdie

Redigovanie kníh

Ostatné publikácia

Kötetek

 • A szlovákiai magyarok politikai identitása 1989-1990-ben, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2020, 240 p., ISBN 978-80-89978-15-1
 • szlovákiai magyarok szociológiája. Szlovákiai és magyar. 1. kötet. 2. kiadás, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2018, 180 p.
 • Móki meséi. 2. kiadás,, ISBN 978-80-8933-04-7.
 • Ajándék. Budapest : Jelenkutató Intézet, 2017, 198.p., ISBN 978-963-88311-4-9.
 • Tanulmányok az ifjúságról (ed). Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2014,  233 p., ISBN 978-80-89249-74-9.

 • Sociológia Madarov na Slovensku. Slovenský a Madar. 1. zväzok. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2013. 150 p.

 • Polievka (z) domácej sliepky. Lilum Aurum, Dunaszerdahely, 2013. 166 p., ISBN 978-80-8062-482-8
 • A szlovákiai magyarok szociológiája. Szlovákiai és magyar. 1. kötet. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2012, 180 p.
 • Randevú és más írások.  Median, Pozsony,  2012. 174 p., ISBN 978-80-89459-1
 • Ildikó Pšenáková, Zuzana Mészárosová-Lampl, László Papp: Médiapedagógia. UKF, Nitra, 2009. 193 p. CD-ROM, ISBN 978-80-89249-25-1.
 • Magyarok és szlovákok.  Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2008. 190 p., ISBN 978-80-89249-25-1.
 • Magyarnak lenni – a szlovákiai magyarok értékrendje. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2007. 183 p., ISBN 978-80-89249-15-2.
 • Móki meséi. Pozsony, Madách-Posonium, 2002. 64 p.,ISBN 80-7089-325-7.
 • A saját útját járó gyermek? Három szociológiai tanulmány a szlovákiai magyarokról. Pozsony, Madách-Posonium, 1999. 112 p., ISBN 80-7089-279-X.
 • Vállalkozások és vállalkozók 1989 után. Dunaszerdahely, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum, 1999. 126 p., ISBN 80-8062-027-X

 

 • Tendencie volebného správania príslušníkov maďarskej menšiny na Slovensku, 2019.
  In. Studia politica slovaca. – ISSN 1337-8163, Roč. 12, č. 1 (2019), s. 3-27.
 • A 2018-as szlovákiai magyar idenitáskutatás elsődleges eredményei, 2019.
  In. Fórum Társadalomtudományi Szemle. – ISSN 1335-4361, Roč. 21, č. 1 (2019), s. 3-27.
 • A szlovákiai magyarok választási magatartásának tendenciái, 2019.
  In. Fórum Társadalomtudományi Szemle. – Roč. 21, č. 3 (2019), s. 3-19.
 • Migrácia – klasifikácia a teórie, 2019.
  In. Civitas : časopis pre politické a sociálne vedy. – Roč. 25, č. 2 (2019), s. 4-6.
 • Primárne výsledky prieskumu o národnej identite Maďarov na Slovensku v roku 2018 ; In. ed. Zuzana Lampl: Fórum : spoločenskovedná revue 2019.  Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, S. 57-79.
 • Niektoré aspekty národnej identity slovenských Maďarov podľa vekových skupín ; In. Zuzana Lampl (ed) Fórum spoločenskovedná revue 2018 : zborník štúdií výskumníkov a výskumníčok Fóra inštitútu pre výskum menšín. S. 63-83.
 • Lampl Zsuzsanna: Magyar szülo egyenlo magyar gyermek? FutuReg, Somorja, 2018., s. 17-23
  In: Gyermekek kisebbségben / Bott Lívia. – ISBN 978-80-570-0192-8, s. 17-23.
 • Lampl Zsuzsanna: A szlovákiai magyarok fogyásának okai és az ifjúság ; recenzent: József Marelyin Kiss, János Bali, 2017.
  In. Bali János, Marelyin Kiss József, Hajdu ÁgnesHazatalálók és hazát találók 2 : tanulmányok a külhoni magyar ifjúság helyzetérol. – Budapest : Nemzetstratégiai Kutint, 2017. – ISBN 978-615-5700-18-7, S. 9-54.
 • Vybrané aspekty spôsobu života mladých ľudí v rokoch 2012-2013, 2017.
  In. Fórum spoločenskovedná revue. – ISSN 1335-4361, Roč. 18, č. 2 (2017), s. 126-131
 • Lampl Zsuzsanna: O asimilácii Maďarov alebo ako sa zriekame večnej klasiky, 2017.
  In. Civitas : časopis pre politické a sociálne vedy. – ISSN 1335-2652, Roč. 23, č. 52 (2017), s. 5-7.
 • Lampl Zsuzsanna: Slovenské vysokoškolské vzdelávanie a percepcia univerzity ocami mladých Madarov a Slovákov, 2017. In. Fórum Társadalomtudományi Szemle. – ISSN 1335-4361, Roc. 19, c. 1 (2017), s. 53-65.
 • Lampl Zsuzsanna: Príciny úbytku Madarov na Slovensku v období 1991-2011, 2016. In. Humanum : miedzynarodowe studia spoleczno-humanysticzne. – ISSN 1898-8431, Roc. 8, c. 2 (2016), s. 123-127.
 • Lampl Zsuzsanna: A fogyatékos/egészségkárosodott gyermeket nevelo szlovákiai magyar családok helyzete egy kérdoíves felmérés alapján, 2016.
  In. Fórum Társadalomtudományi Szemle. – ISSN 1335-4361, Roc. 18, c. 3 (2016), s. 3-21.
 • Lampl Zsuzsanna:  Lányanyának lenni, 2016. In. Fórum Társadalomtudományi Szemle. – ISSN 1335-4361, Roc. 18, c. 4 (2016), s. 51-67.
 • Lampl Zsuzsanna: Vývoj mediálnej spotreby Madarov na Slovensku v rokoch 1995 – 2014 vo svetle sociologických výskumov I., 2016.
  In. Sociológia a spolocnost. – ISSN 2453-8086, Roc. 1, c. 1 (2016), s. 17-33.
 • Lampl Zsuzsanna:  A szlovákiai magyarok nemzeti identitásának néhány vetülete korcsoportos megközelítésben., 2015. In. Fórum Társadalomtudományi Szemle. – ISSN 1335-4361, Roc. 17, c. 3 (2015), s. 3-23.
 • Lampl Zsuzsanna: A szlovákiai felsooktatási szféra és a dél-szlovákiai magyar/szlovák fiatalok egyetempercepciói, 2014. In. Fórum Társadalomtudományi Szemle. – ISSN 1335-4361, Roc. XVI, c. 4 (2014), s. 73-87.
 • Lampl Zsuzsanna:  Fontos-e a szlovákiai magyar fiataloknak magyarnak lenni és annak maradni? ; recenzeti: János Bali, József Marelyin Kiss, 2014. In. Külhoni magyar ifjúságkutatás 2014 : metszetek II. – Budapest : Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2014. – ISBN 978-615-80106-1-0, S. 78-93.
 • Lampl Zsuzsanna: Ifjúság az új évezred elején = Mládež na zaciatku nového tisícrocia, 2014. In. Tanulmányok az ifjúságról (Štúdie o mládeži) ; editorka Zuzana Mészárosová. – 1. vyd. – Šamorín : Fórum IC – Fórum inštitút pre výskum menšín, 2014. – ISBN 978-80-89249-74-9, S. 15-112.
 • Lampl Zsuzsanna:  Zuzana Mészárosová : Mystérium skrývania sa alebo dodatky k volebým výsledkom SMK a Most-Híd, 2011.
  In. Fórum spolocenskovedná revue. – ISSN 1335-4361, Roc. 12, c. 5 (2011), s. 45-65.
 • Lampl Zsuzsanna: A Pozsonyból kiköltözött lakosság néhány jellemzoje, 2011. In. Fórum Társadalomtudományi Szemle. – ISSN 1335-4361, Roc. 12, c. 3 (2011), s. 77-95.
 • Lampl Zsuzsanna: Zosúladovanie rodinného a pracovného života v praxi – výsledky empirického výskumu, 2011. In. Ondrej Mészáros [recenzenti: Ondrej Mézsáros, Mariana Szapuová]Veda pre vzdelanie – vzdelanie pre vedu II. = Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért = Science for education – Education for science. – Nitra : UKF, 2011. – ISBN 978-80-8094-974-7, S. 117-121.
 • Lampl Zsuzsanna: Ki az elit ? In. Irodalmi Szemle : irodalom, kritika, társadalomtudomány. – ISSN 1336-5088, Roc. 54, c. 9 (2011), s. 51-60.
 • Lampl Zsuzsanna:  A szlovákiai magyarok nyelvhasználata 2011-ben, 2011. In. Fórum Társadalomtudományi Szemle. – ISSN 1335-4361, Roc. 13, c. 3 (2011), s. 3-21.
 • Lampl Zsuzsanna: Buktatók és kiuatak a magyar oktatásban, 2010. In. Felsooktatási Muhely. – ISSN 1789-1922, Roc. 5, c. 1 (2010), s. 107-110.
 • Lampl Zsuzsanna-Pšenák Ildikó:  Médiapedagógia – eszköz a lélekbarát médiához, 2010. In. Pszichológiai metszetek. – Debrecen : Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, 2010. – ISBN 978-963-88433-2-6, S. 15-19.
 • Lampl Zsuzsanna:  Za hranicami Bratislavy = Túl a város peremén. Esettanulmány a Pozsonyból kiköltözött felso-csallóközi és Rajka környéki lakosságról : prípadová štúdia o bratislavských vystahovalcoch žijúcich na území Horného Žitného ostrova a v okolí Rajky, 2010. In. Slovensko-madarská aglomerácia v okolí Bratislavy. – Gyor : Stredisko regionálnych výskumov Madarskej akadémie vied, 2010. – ISBN 978-80-89249-43-5, S. 76-119.
 • Lampl Zsuzsanna: Naša anketa – Vaše noviny – výsledky citatelskej ankety Katolíckych novín, 2010. In. 160 rokov sme vaším svetlom. – Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2010. – ISBN 978-80-7162-822-4, S. 128-144.
 • Lampl Zsuzsanna: A rejtozködés misztériuma, 2010. In. Fórum Társadalomtudományi Szemle. – ISSN 1335-4361, Roc. 12, c. 2 (2010), s. 47-63.
 • Lampl Zsuzsanna: A kép és a tükör – avagy megfelel-e a jövo szlovákiai magyar értelmisége a saját maga által alkotott értelmiségképnek, 2009.In. Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. – Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 2009. – ISBN 978-963-508-565-1, S. 61-84.
 • Lampl Zsuzsanna:  Cigarety, alkohol, drogy versus šport : ku zdraviu škodlivým a zdraviu prospešným aktivitám slovenskej a madarskej mládeže na južnom Slovensku, 2009. –  In. Fórum. – ISSN 1335-4361, Roc. 11, c. 1 (2009), s. 135-145.
 • Lampl Zsuzsanna: A nemzeti identitás, avagy a magyar márka megorzése, 2009.
  In. Hatékony érdekérvényesítést. – Šamorín : Fórum institút, 2009. – ISBN 978-80-89249-26-8, S. 41-51.
 • Lampl Zsuzsanna: Národná identita slovenských Madarov, 2011. In. Štefan Németh [recenzenti: Egon Gál, Ildikó Vancová]Politika, etnopolitika a identita : zborník z vedeckej konferencie, Bratislava 18.9.2009. – Nitra : UKF, 2011. – ISBN 978-80-8094-931-0, S. 73-84.
 • Lampl Zsuzsanna:  Ingázó munkavállalók : Határaink mentén, 2009. In. Határaink mentén. – Šamorín : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2009. – ISBN 978-80-89249-32-9, S. 131-147.
 • Lampl Zsuzsanna: Magyars and Slovaks in Southern Slovakia – Exercising Language Rights, 2009. In. National populism and Slovak – Hunagrian relations in Slovakia 2006-2009. – Samorin : Forum Minority Research Institute, 2009. – ISBN 978-80-89249-37-4, S. 167-181.
 • Lampl Zsuzsanna: Slováci a Madari na južnom Slovensku – možnosti uplatnovania jazykových práv, 2009. In. Národný populizmus na Slovensku a slovensko-madarské vztahy 2006-2009. – Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2009. – ISBN 978-80-89249-38-1, S. 159-169.
 • Lampl Zsuzsanna-Hardi Tamás: Tamás Hardi, Zsuzsanna Lampl : Határon átnyúló ingázás a szlovák-magyar hatértérségben (Kyvadlová migrácia na slovensko-madarskom prihranicnom území), 2008.In. Tér és társadalom. – ISSN 0237-7683, Roc. 22, c. 3 (2008), s. 109-127.
 • Lampl Zsuzsanna:  A kis- és középvállalkozói szféra kialakulása és fejlodése 1989-tol napjainkig, 2008. – Spôsob prístupu: http://mek.oszk.hu/06600/06694/06694.pdf. In. Régiók és gazdaság, Magyarok Szlovákiában V. kötet. – Samorin : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2008. – ISBN 978-80-89249-21-3, S. 235-258.
 • Lampl Zsuzsanna–Tóth Károly: Az 1 %-os törvény társadalmi hatása Magyarországon és Szlovákiában. In: Nagy Myrtil: 2 % Dél-Szlovákiában. Somorja, Fórum Információs Központ, 63–79 p.
 • Lampl Zsuzsanna–Tóth Károly: Felvidék. In: Szabó Andrea–Bauer Béla–Laki László–Nemeskéri István szerk.: Mozaik 2001 – Gyorsjelentés. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest, 2002. 45–91 p.
 • Lampl Zsuzsanna–Sorbán Angella: A szlovákiai és az erdélyi magyarok médiapreferenciái és fogyasztói szokásai. In: Magyar Kisebbség, Kolozsvár, V. évfolyam. 1999/1, 231–248 p.
 • Hodnotový systém aktérov výchovno-vzdelávacieho procesu (prvé pozastavenie sa nad výsledkami regionálneho výskumu). In: Attila Szép ed.: Zborník z medzinárodného seminára „Cezhranicná spolupráca a rozvoj stredného školstva”, 2000.
 • A szlovákiai magyarok politikai identitása. Fórum Társadalomtudományi Szemle 4, 2006. 55–69 p.
 • Názory Madarov na vstup Slovenskej republiky do EÚ a NATO. In: Medzinárodné otázky 2. Bratislava, Slovenský inštitút medzinárodných štúdií, 2002. 164–173 p.
 • A magyar és szlovák fiatalok egészségvédo és egészségkárosító szokásai. Új Ifjúsági Szemle 2. Budapest, Új Mandátum Kiadó, 2004. 100–107 p.
 • Mit várunk a tanártól? I–II., Katedra, 10/3–4. szám, 2002. november–december.
 • „There are always more round pegs than round holes”. A serves report at turn of the millenium on the labour market of Dunajská Streda district. Minorities research, 2002/4, 48–71 p.
 • Az ezredforduló munkaero-piaci kihívásai Szlovákiában. In: Fábri István szerk.: Kisebbségi lét és érvényesülés. A magyar lakosság munkaero-piaci kihívásai a Kárpát-medencében. Budapest, Lucidus Kiadó, 2003.
 • A dél-szlovákiai magyar és szlovák fiatalok egészségkárosító és egészségvédo szokásai. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2004/2., 21–37 p.
 • Lampl Zsuzsanna–Sorbán Angella: A szlovákiai és az erdélyi magyarok médiapreferenciái és fogyasztói szokásai. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle. 1999/1. 19–34 p.
 • A felvidéki magyarok elhelyezkedési esélyei és képzettsége. In: Fábri István–Horváth Tamás szerk.: A magyar nyelvu oktatási intézmények munkaero-piaci kihívásai a Kárpát-medencében – konferenciakiadvány. Budapest 2003.
 • Az értékrendkutatástól az iskolaportrékig. In: Tóth Károly szerk.: Ezredforduló. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2001. 50–56 p.
 • A dél-szlovákiai magyar és szlovák fiatalok vallásossága.Fórum Társadalomtudományi Szemle. 2005/2. 85–108 p.
 • Mit várunk a tanártól? In: László Béla szerk.: Helyzetkép a szlovákiai magyar közoktatásról. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2002.
 • Obcan a jeho národná identita v zrkadle sociologických výskumov. In: Ing. Jozefína Corejová ed.: Identita národnostných menšín – príspevky medzinárodnej konferencie v Bratislave, Bratislava, Úrad vlády Slovenskej republiky, 2001, s. 26-30 p.
 • Lampl Zsuzsanna–Tóth Károly: Az 1%-os törvény társadalmi hatása Magyarországon és Szlovákiában. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2004/1, 3–34 p.
 • Z. Mészárosová-Lamplová: Lazarsfeld dvoch svetadielov.Anthropos, Casopis pre humanitné a sociálne poznanie, rocník 3, císlo 1/2006.
 • ”Sok az eszkimó kevés a fóka”, avagy ezredfordulói helyzetjelentés a dunaszerdahelyi járás munkaeropiacáról. Kisebbségkutatás 2. Budapest, 2001. 248–269 p.
 • Lampl Zsuzsanna–László Béla–Simon Attila–Tóth Károly–Végh László: A határon túli felsooktatási, kutatási és fejlesztési támogatások és hasznosulásuk. Fórum Kisebbségkutató Intézet Kézirattára, 2003.
 • A tükör és a kép – avagy megfelel-e a jövo szlovákiai magyar értelmisége a saját maga által alkotott értelmiségképnek. In: Fedinec Csilla szerk.: Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. MTA, Budapest 2008, 61–84 p.
 • Zs. Mészáros-Lampl: 1% Legislation in Hungary and Slovakia. Taxpayer Response Compared. SEAL – Social Economy and Law. European Foundation Centre, Brussels, Summer-Autumn 2004 Volume 7 Number 1.
 • Ingázó munkavállalás. In: Hardi Tamás–Tóth Károly szerk.: Határaink mentén. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2009, 134–147 p.
 • A szlovákiai magyarok kulturális fogyasztásának néhány szelete a szociológiai felmérések tükrében. In: Csanda Gábor–Tóth Károly szerk.: Kultúra (1989–2006). Magyarok Szlovákiában. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006, 209–223 p.
 • Munkát adó gyárvároska, avagy az ipari park szerepe a munkanélküliség csökkentésében /Továrenské mestecko „snov” alebo priemyselný park ako nástroj zníženia nezamestnanosti v predstavách a názoroch obyvatelov štúrovského regiónu/, In: G. Lelkes – K. Tóth ed.:Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2005, Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín 2006, 77–95 p.
 • A kis- és középvállalkozói szféra kialakulása és fejlodése 1989-tol napjainkig  In: Lelkes Gábor: Régiók és gazdaság. Magyarok Szlovákiában V. kötet. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2008, p.
 • Magyars and Slovaks in Southern Slovakia – Exercising Language Rights. In: Petocz, K. (ed.): National populism and Slovak-Hungarian relations in Slovakia 2006–2009. Forum Minority Research Institute, Somorja ­– Šamorín 2009, 167–180 p.
 • Slováci a Madari na Južnom Slovensku – možnosti uplatnovania jazykových práv. In: Petocz, K. (ed.): Národný populizmus na Slovensku a slovensko-madarské vztahy 20062009. Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín 2009, 159–169 p.
 • Munkaeropiaci és egészségügyi helyzet – a szlovákiai magyar identitás alakulásának újabb tényezoi. Pro Minoritate 2006/Nyár-Osz, Pro Minoritate Alapítvány Budapest, 2006.
 • Adj 1 százalékot! Fórum Társadalomtudományi Szemle 2002/2. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 77–87 p.
 • Nevelési területek preferenciája a gimnáziumban. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2001/3. Galánta, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 21–45 p.
 • Szeretetben szolgáljatok egymásnak” avagy Tények és gondolatok a szlovákiai magyar értelmiség rétegidentitásáról.Magyar Kisebbség, 1998/3–4. Kolozsvár, 222–234 p.
 • A fiatalok elsosorban tévét néznek, s havonta fél könyvet olvasnak. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2005/1. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 95–109 p.
 • Religiozita madarskej mládeže na Slovensku, In: R. Dohányos – G. Lelkes – K. Tóth (ed.): Národnostné menšiny na Slovensku. Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, 2006, 38–57 p.
 • Romakérdés magyar szemmel. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2000/2. Galánta, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 31–66 p.
 • Lampl Zs. – Tóth, K.: The Impact of 1 % Laws in Hungary and Slovakia – a comparative overview, In: Török, M. – Deborah, Moss: (ed.): Percentage philantropy. www.onepercent.hu/dokumentumok/chapter_6_Toth_Lampl.pdf
 • Ténykép a határon túli felsooktatási, kutatási és fejlesztési támogatásokról és hasznosulásukról. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2003/3. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 101–119 p.

Fórum spoločenskovedná revue 2019 ; zost. Zsuzsanna Lampl. – Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2019. – 196 s. – ISBN 978-80-89978-10-6.

Könyvismertetés

 • Miroslav Pekník a kol.: Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989., I-II., 2019.
  In. Fórum Társadalomtudományi Szemle. – ISSN 1335-4361, Roč. 20, č. 2 (2019), s. 165-170.
 • Patrik Šenkár: Próza Slovákov v Rumunsku (z rokov 1853-1953), 2019.
  In. Civitas : Časopis pre politické a sociálne vedy. – ISSN 1335-2652, Roč. 25, č. 2 (2019), s. 13-14.
 • Magyar ifjúság 2012 = Maďarská mládež 2012, 2014.
  In. Pedagogika.sk : slovenský časopis pre pedagogické vedy. – ISSN 1338-0982, Roč. 6, č. 1 (2014), s. 94-96.
 • Ladislav Macháček: Úvod do sociológie mládeže, 2014.
  In. Fórum Társadalomtudományi Szemle. – ISSN 1335-4361, Roč. 16, č. 2 (2014), s. 168-170.
 • Mária Homišinová: Identitás, nyelvhasználat, asszimiláció. Etnikai folyamatok a magyarországi kisebbségi családokban [Identita, používanie jazyka, asimilácia. Etnické procesy v menšinových rodinách v Maďarsku], 2011.
  In. Slovenská politologická revue. – ISSN 1335-9096, Roč. 11, č. 4 (2011), s. 357-360.
KategóriaInterní pracovníci
Značkaszdkrb