Naše publikácie: knihy, ročenky, časopisy

Publikácie nášho inštitútu sa podľa činnosti jednotlivých útvarov vydávajú predovšetkým v edíciách. Kladieme veľký dôraz na zverejnenie výsledkov našich výskumov. Naše publikácie si môžete objednať priamo vo Fórum inštitúte alebo prostredníctvom našej webovej kníhpredajne.

EdíciePopis
Disputationes Samarienses (Redaktor edície: Csanda Gábor, Tóth Károly)Prednášky z konferencií a z odborných podujatí, ktoré sa konali v našom inštitúte.
Interethnica (Redaktor edície: Liszka József)Edícia Etnologického centra o ľudovej kultúre a o vzájomnom vplyve kultúr národnostných menšín žijúcich na Slovensku.
Lokális és regionális monográfiák (Redaktor edície: Liszka József)Monografie spracujúce obce a menšie regióny z hľadiska etnológie, populácie, hospodárstva, národnosti, kultúry atď.
Miscellanea Bibliothecae Hungaricae (Redaktor edície: Végh László)Edícia bibliografií, repertórií atď. z dielne bádateľskej knižnice Bibliotheca Hungarica.
Nostra Tempora (Redaktor edície: Tóth Károly)Edícia venovaná výsledkom výskumov o súčasnosti.
Notitia Historico-Ethnologica (Redaktor edície: Liszka József)Publikácia Etnologického centra slúžiaca pre zverejnenie obšírnejších štúdií a menších zväzkov.
Fontes Historiae Hungarorum (Redaktor edície: Popély Árpád, Simon Attila)Edícia historických zdrojov. Ide o publikáciu dokumentov po 1918, ktoré doposiaľ neboli známe ani pre historikov.
Jelek a térben (Redaktor edície: Liszka József)Farebné, obrázkové publikácie o vecných pamiatkach, ktoré sú v určitej podobe predmetom obsadzovania virtuálneho priestoru národnostnými menšinami.
Magyarok Szlovákiában (Redaktor edície: Tóth Károly)Monografické spracovanie kultúry, hospodárstva, školstva, zmeny identity, používania jazyka, verejného života Maďarov na Slovensku.
Mimo edíciePublikácie vydané samostatne alebo v spolupráci s inými organizáciami a inštitúciami, ktoré nie sú viazané na naše edície.
ČasopisPopis
Fórum Társadalomtudományi Szemle (Zodpovedný redaktor: Csanda Gábor)Vedecký časopis vychádzajúci štvrťročne od roku 1999. V prvých dvoch rokoch vyšli iba dve, resp. tri čísla ročne.
RočenkyPopis
Acta Ethnologica Danubiana(Redaktor: Liszka József)Ročenka Etnologického centra
Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában (Redaktor: Lelkes Gábor, Tóth Károly)Ročenka o živote, inštitúciách a podujatiach národnostných menšín na Slovensku

Publikácie si môžete objednať na stránke eshop.foruminst.sk

Edícia Lokálne a regionálne monografie

 • Viga, Gyula (szerk.): Kisgéres. [Malý Horeš.] Dunaszerdahely, 2000, Lokális és regionális monográfiák 1, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 320 p. (v maďarčine)
 • Juhász, Ilona L.: Rudna I. Temetkezési szokások és a temetőkultúra változásai a 20. században. [Rudna I.] Dunaszerdahely, 2002, Lokális és regionális monográfiák 2, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 450 p. (v maďarčine)
 • Pukkai, László: Mátyusföld I. A gazdasági-társadalmi átrendeződések hatása a Galántai járás magyarságképének alakulására (1945–2000). [Matúšova zem I.] Dunaszerdahely, 2002, Lokális és regionális monográfiák 3, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 350 p. (v maďarčine)
 • Bukovszky, László (ed.): Mátyusföld II. Egy régió története a XI. századtól 1945-ig. [Matúšova zem II. Dejiny jedného regiónu 11. storočia od roku 1945.] Somorja – Dunaszerdahely, 2005, Lokális és regionális monográfiák 4, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó Veľké, 386 p. (v maďarčine)
 • Viga, Gyula (ed.): Nagytárkány I. [Veľké Trakany I. Štúdiá k dejinám a národopisu obce.] Somorja–Komárom, 2006, Lokális és regionális monográfiák 5, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 504 p. (v maďarčine)
 • Szarka, László–Tóth, Károly (ed.): Alsó- és Felsőszeli a 20. században. Társadalomrajz két magyarlakta településről Szlovákiában. [Dolné a Horné Saliby v 20. storočíI. Sociografia dvoch obcí na Slovensku] Somorja–Komárom, 2010, Lokális és regionális monográfiák 6, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 216. p. (v maďarčine)
 • Angyal, Béla: Kisalföldi tanyák. Gúta és vonzáskörzetének településnéprajza. [Samoty v Podunajskej nížine.] Somorja–Komárom, 2012, Lokális és regionális monográfiák 7, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 256 p. (v maďarčine)

Edícia Miscellanea Bibliothecae Hungaricae

 • Juhász, Ilona L. (ed.): Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1987–1988). [Bibliografia národopisu maďarskej národnosti na Slovensku (1987–1988).] Dunaszerdahely, 1998, Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 1. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 144 p. (v maďarčine, slovenčine a nemčine)
 • Juhász, Ilona L. (ed.): Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1989–1990). [Bibliografia národopisu maďarskej národnosti na Slovensku (1989–1990).] Dunaszerdahely, 1999, Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 2. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 160 p. (v maďarčine, slovenčine a nemčine)
 • Juhász, Ilona L. (ed.): Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1991–1992). [Bibliografia národopisu maďarskej národnosti na Slovensku (1991–1992).] Dunaszerdahely, 2000, Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 3. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 218 p. (v maďarčine, slovenčine a nemčine)
 • Juhász, Ilona L. (ed.): Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1993–1994). [Bibliografia národopisu maďarskej národnosti na Slovensku (1993–1994).] Dunaszerdahely, 2000, Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 4. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 240 p. (v maďarčine, slovenčine a nemčine).
 • Végh, László (szerk.): A Bibliotheca Hungarica (cseh)szlovákiai magyar könyvgyűjteményének bibliográfiája (1918–2000). [Bibliografia knižného fondu Bibliotheca Hungarica (1918–2000).] I–II kötet. Dunaszerdahely, 2000, Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 5–6. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 818 p. (v maďarčine)
 • Juhász, Ilona L. (ed.): Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1995–1998). [Bibliografia národopisu maďarskej národnosti na Slovensku (1995–1998).] Dunaszerdahely, 2003, Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 7. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 208 p. (v maďarčine, slovenčine a nemčine).
 • Juhász, Ilona L. (ed.): Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1999–2002). [Bibliografia národopisu maďarskej národnosti na Slovensku (1999–2002).] Somorja–Dunaszerdahely, 2004, Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 8. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 278 p. (v maďarčine, slovenčine a nemčine).
 • Simon, Attila (ed.): A szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája (1990–2002). [Výberová bibliografia dejín Maďarov na Slovensku (1990–2002).] Somorja–Dunaszerdahely, 2004, Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 9. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 194 p. (v maďarčine)

Edícia Nostra Tempora

 • Petőcz, Kálmán: Választások és felosztások. A demokratikus választási rendszerek alapjai. Közigazgatási felosztások Szlovákia területén. [Voľby a deľby. Základy demokratických volebných systémov. Administratívno-správne členenia na Slovensku.] Dunaszerdahely, 1998, Nostra Tempora 1, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 218 p. (v maďarčine)
 • Lampl, Zsuzsanna: Vállalkozások és vállalkozók 1989 után. [Podnikania a podnikatelia po roku 1989.] Dunaszerdahely, 1999, Nostra Tempora 2, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 128 p. (v maďarčine, slovenská mutácia je v štádiu prípravy)
 • Tóth, Károly (ed.): Ezredforduló. A tudomány jelene és jövője a kisebbségben élő közösségek életében c. konferencia előadásai – 2000. december 7. [Prelom storočia.] Dunaszerdahely, 2001, Nostra Tempora 3, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 280 p. (v maďarčine)
 • Novák, Veronika (ed.): Migrácia. Dunaszerdahely, 2001, Nostra Tempora 4, Lilium Aurum Könyvkiadó, 194 p. (v slovenčine)
 • Novák, Veronika (ed.): Migráció. [Migrácia.] Dunaszerdahely, 2001, Nostra Tempora 5, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 204 p. (v maďarčine)
 • Angyal, Béla: Érdekvédelem és önszerveződés. Fejezetek a csehszlovákiai magyar pártpolitika történetéből 1918–1938. [Ochrana záujmov a sebaorganizácia. Kapitoly z dejín straníckej politiky Maďarov na Slovensku 1918–1938.] Dunaszerdahely, 2002, Nostra Tempora 6, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 346 p. (v maďarčine)
 • Fedinec, Csilla: A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918–1944. [Chronológia dejín Maďarov v Podkarpatsku 1918–1944.] Dunaszerdahely, 2002, Nostra Tempora 7, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 536 p. (v maďarčine)
 • Torsello, Davide–Papp Melinda: Social networks in movement. Dunaszerdahely, 2003, Nostra Tempora 8, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, p. 256 (v angličtine)
 • Kovács, Éva: Felemás asszimiláció. A kassai zsidóság a két világháború között. [Ambivalencia asimilácie. Košické židovstvo medzi dvomi svetovými vojnami.] Somorja–Dunaszerdahely, 2004, Nostra Tempora 9, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 198 p. (v maďarčine)
 • Öllös, László: Emberi jogok – nemzeti jogok. Emberi és polgári jogok-e a nemzeti kisebbségek jogai?. [Ľudské práva – národné práva.] Somorja–Dunaszerdahely, 2004, Nostra Tempora 10, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 256 p. (v maďarčine)
 • Gábor, Hulkó: Oprávnenie k živnosťenskému podnikaniu v Slovenskej republike. Somorja–Dunaszerdahely, 2005, Nostra Tempora 11, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 182 p. (szlovákul)
 • Simon, Attila (szerk).: A határon túli magyar tudományos könyvkiadás. [Vedecké publikácie zahraničných maďarov.] Somorja–Dunaszerdahely, 2005, Nostra Tempora 12, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 144 p. (v maďarčine)
 • Popély, Árpád: A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája (1944–1992). [Chronológia dejín Maďarov v Československu 1944–1992.] Somorja 2006, Nostra Tempora 13, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 708 p. (v maďarčine)
 • Lampl, Zsuzsanna: Magyarnak lenni. Szociológiai tanulmányok a szlovákiai magyarokról. [Byť maďarom. Hodnotné orientácie slovenských Maďarov.] Somorja 2007, Nostra Tempora 14, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 184 p. (v maďarčine)
 • Simon, Attila: Telepesek és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két világháború között. [Usadlíci a kolónie na južnom Slovensku medzi dvoma svetovými vojnami.] Somorja 2008, Nostra Tempora 15, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 288 p. (v maďarčine)
 • Öllös, László: Az egyetértés konfliktusa. A Magyar Köztársaság alkotmánya és a határon túli magyarok. [Konflikt súhlasu. Ústava Maďarskej republiky a zahraniční Maďari.] Somorja 2008, Nostra Tempora 16, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 160 p. (v maďarčine)
 • Lampl, Zsuzsanna: Magyarok és szlovákok. Szociológiai tanulmányok nemcsak az együttélésről. [Maďari a Slováci.] Somorja 2008, Nostra Tempora 17, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 140 p. (magyarul)
 • Simon Attila: Egy rövid esztendő krónikája. A szlovákiai magyarok a sorsfordító 1938-as évben [Kronika jedného krátkeho roku. Maďari na Slovensku v osudovom roku 1938.]. Somorja 2010, Nostra Tempora 18, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 320 p. (v maďarčine)

Edícia Notitia Historico-Ethnologica

 • Liszka, József  (szerk.): Szolgálatban. Folklorisztikai tanulmányok a 70 esztendős Ág Tibor tiszteletére. [Služba.] Dunaszerdahely, 1998, Notitia Historico-Ethnologica 1. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 132 p. (v maďarčine)
 • Nagy, Endre: Tardoskedd és Udvard földrajzi nevei. [Zemepisné názvy obcí Tvrdošovce a Dvory nad Žitavou.] Dunaszerdahely, 2000, Notitia Historico-Ethnologica 2. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 176 p. (v maďarčine)
 • Puntigán, József: A losonci református temető. [Kalvínsky cintorín v Lučenci.] Dunaszerdahely 2002, Notitia Historico-Ethnologica 3. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 350 p. (v maďarčinel)
 • Nagy, Lajos Cs.: Lexikológiai vizsgálatok Medvesalján. [Lexikologické výskumy v Gemeri.] Somorja–Dunaszerdahely 2003, Notitia Historico-Ethnologica 4. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 185 p. (magyarul)
 • Juhász, Ilona L.: Rítusok, jelek, szimbólumok. [Ríty, znaky, symboly.] Somorja 2011, Notitia Historico-Ethnologica 5. Fórum Kisebbségkutató Intézet, 224 p. (v maďarčine)

Edícia Interethnica

 • Bodnár, Mónika: Etnikai és felekezeti viszonyok a Felső-Bódva völgyében a 20. században. [Etnické a konfesionálne pomery v údolí Hornej Bodvy v 20. storočí.] Dunaszerdahely 2002, Interethnica 1. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 300 p. (v maďarčine)
 • Sopoliga, Miroslav: Ukrajinci na Slovensku. [Az ukránok Szlovákiában.] Dunaszerdahely 2002, Interethnica 2. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 176 p. (v slovenčine)
 • Keményfi, Róbert: A gömöri etnikai térmozaik. A történeti Gömör és Kis-Hont vármegye etnikai térszerkezetének történeti alakulása különös tekintettel a szlovák-magyar etnikai határra. [Priestorová etnická mozaika Gemera.] Dunaszerdahely 2002, Interethnica 3. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 238 p. (v maďarčine)
 • Horvátová, Magdaléna: Nemci na Slovensku. [A németek Szlovákiában.] Dunaszerdahely 2002, Interethnica 4. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 124 p. (vslovenčine)
 • Liszka, József: Národopis Maďarov na Slovensku. [A szlovákiai magyarok népi kultúrája.] Dunaszerdahely 2002, Interethnica 5. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 300 p. (v slovenčine)
 • Varjú, Katalin: „Péntek délig nyitva van az ég!”. Roma szokások és hagyományok. [„V piatok doobeda je otvorené nebo!”.] Bevezető tanulmány: Hizsnyai, Zoltán. Dunaszerdahely 2002, Interethnica 6. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 127 p. (v maďarčinel)
 • Varjú, Katalin: „V piatok doobeda je otvorené nebo!”. [„Péntek délig nyitva van az ég!”]. Predslov: Hizsnyai, Zoltán. Dunaszerdahely 2002, Interethnica 7. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 127 p. (v slovenčine)
 • Juhász, Ilona, L.: „Fába róva, földbe ütve…” A kopjafák/emlékoszlopok mint a szimbolikus térfoglalás eszközei a szlovákiai magyaroknál. [„Vyrezané do dreva, zatlačené do zeme…” Vyrezané/pamätné stĺpy ako prostriedky symbolického zabratia priestranstva v kruhu Maďarov na Slovensku.] Somorja – Dunaszerdahely 2005, Interethnica 8. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 289 p. (v maďarčinel)
 • Andreas, Schriefer: Deutsche, Slowaken und Magyaren im Spiegel deutschsprachiger historischer Zeitungen und Zeitschriften in der Slowakei. [Nemci, Slováci a Maďari v zrkadle dobových nemeckých novín na Slovensku.] Somorja 2007, Interethnica 9. Fórum Kisebbségkutató Intézet, 264 p. (magyarul)
 • Gecse, Annabella: Az etnikai és társadalmi átrendeződés folyamata egy gömöri falu 20. századi életében. [Proces spoločenských a etnických premien v jednej gemerskej obci v priebehu 20. storočia.] Somorja 2007, Interethnica 10. Fórum Kisebbségkutató Intézet, 289 p. (v maďarčine)

Edícia Disputationes Samarienses

 • Csanda, Gábor (szerk.): Somorjai disputa (1.) Az élő szlovákiai magyar írásbeliség c. szimpózium előadásai. [Literatúra v súčasnosti.] Somorja–Dunaszerdahely 2003, Disputationes Samarienses 1. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 272 p. (v maďarčine)
 • Nagy, Péter H. (szerk.): Disputák között. Tanulmányok, esszék, kritikák a kortárs (szlovákiai) magyar irodalomról. [Medzi dišputami.] Somorja–Dunaszerdahely 2004, Disputationes Samarienses 2. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 248 p. (magyarul)
 • Simon, Attila (szerk.): Mýty a predsudky v dejinách. Historická konferencia, 07. 12. 2004, Čilistov-Šamorín. Somorja–Dunaszerdahely 2005, Disputationes Samarienses 3. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 95 p. (v slovenčine)
 • Strešňák, Gábor–Végh, László (szerk.): Fejezetek Somorja város történetéből. Történelmi konferencia a Zsigmond király által adományozott városi kiváltságok elnyerésének 600. évfordulója alkalmából, Somorja 2005. szeptember 9. [Kapitoly z dejín mesta Šamorín.] Somorja–Dunaszerdahely 2005, Disputationes Samarienses 4. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 256 p. (v maďarčine)
 • Strešňák, Gábor–Végh, László (szerk.): Kapitoly z dejín mesta Šamorín. Šamorín, 9. septembra 2005. Somorja–Dunaszerdahely 2005, Disputationes Samarienses 5. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 256 p. (szlovákul)
 • Kontra, Miklós (szerk.): Sült galamb. Magyar egyetemi tannyelvpolitika. Konferencia a tannyelvválasztásról Debrecenben. 2004. október 28–31-én. [Koláče bez práce? Jazyková politika na maďarských univerzitách.] Somorja–Dunaszerdahely 2005, Disputationes Samarienses 6. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 256 p. (v maďarčine)
 • Bárdi, Nándor–Simon, Attila (szerk): Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. [Integračné stratégie v dejinách maďarských menšín.] Somorja–Dunaszerdahely 2006, Disputationes Samarienses 7. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó. 440 p. (magyarul)
 • Csanda, Gábor (szerk.): A (cseh)szlovákiai magyar irodalom oktatása, Konferencia az irodalomoktatásról, Nyitrán, 2006. szeptember 29-én. [Vyučovanie maďarskej literatúry na Slovensku.] Somorja 2006, Disputationes Samarienses 8. Fórum Kisebbségkutató Intézet.  (v maďarčine)
 • Simon, Attila (szerk.): 1956-os magyar forradalom és Szlovákia. A 2006. október 4-én rendezett konferencia előadásai. [Maďarská revolúcia roku 1956 a Slovensko.] Somorja 2006, Disputationes Samarienses 9. Fórum Kisebbségkutató Intézet. (v maďarčine a slovenčine)
 • Csanda, Gábor (szerk.): Somorjai disputa (2.) [Šamorínsky dišputát (2.)] Somorja 2006, Disputationes Samarienses 10. Fórum Kisebbségkutató Intézet. (v maďarčine )
 • Petőcz, Kálmán (szerk.): Magyarországi szlovákok. Nemzetközi konferencia. Somorja, 2007. szeptember 27. [Slováci v Maďarsku.] Somorja 2008, Disputationes Samarienses 11. Fórum Kisebbségkutató Intézet. (v maďarčine a slovenčine)

Edícia Fontes Historiae Hungarorum

 • Angyal, Béla: Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936. [Dokumenty k dejinám Krajinskej kresťanskosocialistickej strany 1919–1936.] Dunaszerdahely, 2004, Fontes Historiae Hungarorum 1, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 340 p. (v maďarčine )
 • Fedinec, Csilla: Iratok a kárpátaljai magyarság történetéhez 1918–1944. [Dokumenty k dejinám Maďarov v Zakarpatsku 1918–1944.] Dunaszerdahely, 2004, Fontes Historiae Hungarorum 2, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 320 p. (magyarul)
 • Popély, Árpád: 1968 és a csehszlovákiai magyarság. [Rok 1968 a maďarská menšina v Československu.] Somorja 2008, Fontes Historiae Hungarorum 3, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 468 p. (v maďarčine )
 • Popély, Árpád (szerk.): Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948-1956 közötti történetéhez. I. Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948–1956. I. [Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948–1956 I.]Somorja 2008, Fontes Historiae Hungarorum 4, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 427 p. (v maďarčine a slovenčine)
 • Popély, Árpád (szerk.): Iratok a csehszlovákiai magyarság. 1948–1956 közötti történetéhez II. Válogatás a prágai magyar követség és a pozsonyi magyar főkonzulátus magyar kisebbséggel kapcsolatos jelentéseiből. [Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948–1956. II.I.] Somorja 2012, Fontes Historiae Hungarorum 5, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 564 p. (Internetová verzia, v maďarčine)

Edícia Magyarok Szlovákiában

 • Fazekas, József–Hunčík, Péter (szerk.): Összefoglaló jelentés. A rendszerváltástól az Európai Uniós csatlakozásig (1989–2004). Magyarok Szlovákiában. I. kötet. [Maďari na Slovensku. I. zväzok. Súhrnná správa (1989–2004). Od zmeny režimu po pripojenie sa k Európskej únii.] Somorja–Dunaszerdahely 2004, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 480 p. (v maďarčine )
 • Fazekas, József–Hunčík, Péter (szerk.): Dokumentumok, kronológia (1989–2004). Magyarok Szlovákiában. II. kötet. [Maďari na Slovensku. II. zväzok. Súhrnná správa (1989–2004). Dokumenty, chronológia (1989–2004).] Somorja–Dunaszerdahely 2006, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 464 p. (v maďarčine )
 • Fazekas, József–Hunčík, Péter (szerk.): Összefoglaló jelentés. A rendszerváltástól az Európai Uniós csatlakozásig (1989–2004). Magyarok Szlovákiában. I. kötet. [Maďari na Slovensku. I. zväzok. Súhrnná správa (1989–2004). Od zmeny režimu po pripojenie sa k Európskej únii.] 2. kiadás. Somorja–Dunaszerdahely 2006, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 480 p. (v maďarčine )
 • Csanda, Gábor–Tóth, Károly (szerk.): Kultúra. Magyarok Szlovákiában. III. kötet. [Maďari na Slovensku. III. zväzok. Kultúra (1989–2006).] Somorja 2006, Fórum Kisebbségkutató Intézet. (magyarul)
 • László, Béla–Szabó, László A.–Tóth, Károly (szerk.): Oktatásügy. Magyarok Szlovákiában. IV. kötet. [Maďari na Slovensku. IV. zväzok. Školstvo (1989–2006).] Somorja 2006, Fórum Kisebbségkutató Intézet. (v maďarčine)
 • Fazekas, József–Hunčík, Péter (ed.): Maďari na Slovensku, Súhrnná správa. Od zmeny režimu po vstup do Európskej únie (1989–2004). Fórum inštitút pre výskum menšín. Šamorín 2008. 502 p.
 • Lelkes, Gábor: Régiók és gazdaság. Magyarok Szlovákiában. V. kötet. [Maďari na Slovensku. V. zväzok. Regióny a hospodárstvo.] Somorja 2008, Fórum Kisebbségkutató Intézet. 258 p. (v maďarčine )
 • József, Liszka: Populáris kultúra. Magyarok Szlovákiában VI. kötet. [Maďari na Slovensku. VI. zväzok. Populárna kultúra]. Somorja 2010, Fórum Kisebbségkutató Intézet. 520 p. (magyarul)
 • Szabómihály, Gizella–Lanstyák István (szerk.): Nyelv. Magyarok Szlovákiában VII. kötet. [Maďari na Slovensku. VII. zväzok. Jazyk]. Somorja 2010, Fórum Kisebbségkutató Intézet. 588 p. (v maďarčine )

Edícia Oral History

 • Popély, Árpád–Simon, Attila (szerk.): A rendszerváltás és a csehszlovákiai magyarok (1989–1992). Elbeszélt történelem I. kötet. [Zmena systému a maďarská menšina na Slovensku (1989–1992). Oral History I.] Somorja 2009, Fórum Kisebbségkutató Intézet. 840 p. (v maďarčine )
 • Popély, Árpád–Simon, Attila (szerk.): A rendszerváltás és a csehszlovákiai magyarok (1989–1992). Elbeszélt történelem II. kötet. [Zmena systému a maďarská menšina na Slovensku (1989–1992). Oral History II.] Somorja 2010, Fórum Kisebbségkutató Intézet. 480 p. (v maďarčine )

Edícia Znaky v priestore

 • Juhász, Ilona L.–Liszka, József: Szakrális kisemlékeink. [Malé sakrálne pamiatky.] Jelek a térben 1. Somorja–Šamorín 2006, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 96 p. (v maďarčine )
 • Liszka, József (szerk.): Nyitra vidéki népballadák. Arany A. László hagyatékából. [Maďarské ľudové balady z okolia Nitry.] Kotta és képanyag: Nagy Myrtil. Jelek a térben 2. Somorja–Šamorín 2009, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 200 p. (v maďarčine )
 • Juhász, Ilona L.: Neveitek e márványlapon… A háborúk jelei [Mená Vaše na mramorovej tabuli…Znaky vojny.] Jelek a térben 3. Somorja–Šamorín 2010, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 410 p. (v maďarčine )
 • Horony, Ákos–Orosz, Örs–Szalay, Zoltán: A hely nevei, a nyelv helyei. A kisebbségi nyelvi jogok története Szlovákiában 1918–2012. / NÁZVY MIEST, MIESTA NÁZVOV. Dejiny menšinových jazykových práv na Slovensku 1918–2012. / NAMES OF PLACES, PLACES OF NAMES. History of Minority Language Rights in Slovakia 1918–2012. / LES NOMS DU LIEU, LES LIEUX DU NOM. L’histoire des droits des langues minoritaires en Slovaquie 1918–2012. Jelek a térben 4. Somorja–Šamorín 2012, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 176 p. (Zostavil: Örs Orosz, spolupracovali: Árpád Popély a Attila Simon ) (v maďarčine, slovenčnie, angličtine a nemčine)

Mimoedičné publikácie

 • Bihari, Zoltán (szerk.): Magyarok a világban. Kárpát-medence. Budapest 2000, CEBA Kiadó, 806 l. (Szlovákiai magyarok rész)
 • Feischmidt, Margit (ed.): Ethnic Relations in Eastern Europe. Selected and annotated bibliography.  Budapest, 2001. LGI, 255. p. (Szlovákiai rész, angolul)
 • Botík, Ján: Slovenskí Chorváti [A szlovákiai horvátok népi kultúrája.] Bratislava, 2001, . Fórum Kisebbségkutató Intézet – Vydavateľstvo Lúč, 400 p. (szlovákul)
 • Lampl, Zsuzsanna Mészárosné–Tóth, Károly: Mozaik 2001. Gyorsjelentés – Felvidék. In: Szabó, Andrea–Bauer, Béla–Laki, László–Nemeskéri, István: Mozaik 2001. Gyorsjelentés. Budapest, 2002, Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, 288 p. (v maďarčine )
 • Liszka, József: A szlovákiai magyarok néprajza. [Národopis Maďarov na Slovensku.] Osiris–Lilium Aurum, Budapest–Dunaszerdahely, 2002. 544 p. (v maďarčine )
 • Török, Tamás: Zoboralja földrajzi nevei a történeti térképek tükrében. Philosophiae Doctores. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 2002. 111 p. (a Fórum Kisebbségkutató Intézet támogatásával) (v maďarčine )
 • Végh, László (szerk.): A Bibliotheca Hungarica (cseh)szlovákiai magyar folyóirat-gyűjteményének katalógusa (1918–2002). [Bibliotheca Hungarica – Katalóg periodík (1918–2002).] Belső kiadvány. Dunaszerdahely, 2002, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 120 p. (v maďarčine )
 • Lampl, Zsuzsanna: Az ezredforduló munkaerő-piaci kihívásai Szlovákiában. In: Fábri, István (szerk.): Kisebbségi lét és érvényesülés. A magyar lakosság munkaerő-piaci kihívásai a Kárpát-medencében. Kisebbségkutatás Könyvek. Lucidus Kiadó, Budapest 2003. 43–105 p. (magyarul)
 • Bereck, Annamária: Kalligram. Repertórium 1992–2002. Pozsony, 2003. Kalligram Könyvkiadó, 239 p. (v maďarčine )
 • Zeman, László: Gymnasiologia. Az eperjesi Kollégium és áthagyományozódásai. [Gymnasiologia.] Somorja–Dunaszerdahely 2003, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 198 p. (v maďarčine)
 • Liszka, József: Zwischen den Karpaten und der Ungarischen Tiefebene. Volkskunde der Ungarn in der Slowakei. Passauer Studien zur Volkskunde 22. Passau: Lehrstuhl für Volkskunde 2003, 505 p. (v nemčine)
 • Tóth Károly–Végh László (szerk.): Emlékkönyv Arany A. László tiszteletére. [Pamätná kniha Lászlóa A. Aranya.] Somorja 2007. Fórum Kisebbségkutató Intézet, 560 p. (v maďarčine )
 • Mezei, István: Városok Szlovákiában és a magyar határ mentén. [Mestá na Slovensku a v prihraničnej oblasti južného Slovenska.] Somorja 2008. Fórum Kisebbségkutató Intézet–MTA RKK, 180 p. (v maďarčine )
 • Tóth, Károly (szerk.): Hatékony érdekérvényesítést. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala előadásai és dokumentumai 2009. január 29. [Efektívne zastupovanie záujmov menšín. Prednášky a dokumenty Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku.] Somorja–Šamorín 2009, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 140 p. (v maďarčine)
 • Mezei, István: Urban Development in Slovakia. Forum Minority Research Institute. Šamorín 2009. 360 p. (v angličtine)
 • Petőcz, Kálmán (ed.): National National Populism and Slovak – Hungarian Relations in Slovakia 2006 – 2009. Forum Minority Research Institute. Šamorín 2009. 360 p. (v angličtine)
 • Petőcz, Kálmán (ed.): Národný populizmus na Slovensku a slovensko−maďarské vzťahy 2006 – 2009. Fórum inštitút pre výskum menšín. Šamorín, 2009. 384 p. (v slovenčine)
 • Kontra, Miklós: Hasznos nyelvészet. [Úžitočná jazykoveda.] Somorja–Šamorín 2010, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 236 p. (v maďarčine )
 • Hardi, Tamás–Lados, Mihály–Tóth Károly (szerk.): Szlovák–magyar agglomeráció Pozsony környékén. Slovensko – maďarská aglomerácia v okolí Bratislavy. Győr – Somorja 2010. MTA Regionális Kutatások Központja, Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet – Fórum Kisebbségkutató Intézet. 432 p. (v maďarčine a slovenčine)
 • AGGLONET.  Magyar–szlovák agglomeráció Pozsony környékén. Slovensko – maďarská aglomerácia v okolí Bratislavy. Győr – Somorja 2010. MTA Regionális Kutatások Központja, Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet – Fórum Kisebbségkutató Intézet. 32 p. (v maďarčine a slovenčine)
 • LISZKA, JÓZSEF (szerk.): Kürt egének tündöklő csillaga. Emlékkönyv Danczi József Villebald OSB születésének 100. évfordulója alkalmából. Komárom–Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010 (v maďarčine)
 • Lampl, Zsuzsanna: A szlovákiai magyarok szociológiája. 1. kötet. Szlovákiai és magyar . [Sociologia maďarov na Slovensku. 1. zväzok. Slovenský a Maďar] Somorja 2012, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 182 p. (v maďarčine)
 • Vančo, Ildikó (ed.): Language policy, dialect, and bilingualism. A focus on Hungarian language use in Slovakia. Šamorín 2012. Forum Minority Research Institute, 152 p. (v angličtine)
 • Végh, László — Tóth, Károly (ed.): Sociography 2012. Slovensko – maďarská sociografia v prihraničnej oblasti. Somorja 2012, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 118 p.
 • Végh, László–Tóth, Károly (szerk.): Sociography 2012Szociográfia a magyar–szlovák határ mentén. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Šamorín, 2012, 118 p.
 • Liszka, József: Zwischen den Karpaten und der Ungarischen Tiefebene. Volkskunde der Ungarn in der Slowakei. Passauer Studien zur Volkskunde 22. Passau: Lehrstuhl für Volkskunde 2003, 505 p.

Pokusné učebnice

 • Szkabela, Rózsa–Bóna, Irén: Kommunikatív szlovák nyelvoktatási tankönyv az elemi iskolák 1–4 osztálya számára. Tankönyv 1–4, Munkafüzet 1–4, Módszertani könyv 1–4, 21 db. tábla, egyéb kiegészítő eszközök. Kidolgozva 1994–1998. [Učebnica.] Pozsony, 1994–1998. Fórum Alapítvány – Fórum Kisebbségkutató Intézet – TERRA Könyvkiadó.
 • Varjú, Katalin: Roma ABC-s könyv a 0. évfolyam és az 1. osztály számára. Tankönyv, Munkafüzet, Módszertani füzet, egyéb kiegészítő eszközök. Kidolgozva 2001–2002. [Učebnica a pracovný zošit.] Somorja, 2002. Fórum Kisebbségkutató Intézet – TERRA Könyvkiadó.

Ostatné publikácie

 • Sebők, László–Gyurgyík, László: Szlovákia etnikai térképe 2001. Térkép. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Teleki László Intézet. Dunaszerdahely, 2003.
 • Cúth Csaba–Horony Ákos–Lancz Attila: Nyelvi jogok Szlovákiában. Anyanyelvhasználati útmutató. Somorja 2010, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 54 p. Térkép melléklettel.
 • Cúth Csaba–Horony Ákos–Lancz Attila: Nyelvi jogok Szlovákiában. Anyanyelvhasználati útmutató. Második, módosított kiadás. Somorja 2012, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 54 p.
 • Hardi, Tamás–Horony, Ákos–Kusy Ferenc: Magyarlakta teleülések Szlovákiában a 2001-es népszámlálás alapján. Térkép. Somorja 2010. Fórum Kisebbségkutató Intézet.
 • Nagy, Myrtil (ed.): Naše národnostné menšiny. [A mi kisebbségeink.] Šamorín 2012. Fórum inštitút pre výskum menšín. 24 p.
 • Orosz, Örs–Szeder, László: Szlovákia településeinek nemzetiségi és felekezeti megoszlása 2011-ben. Térkép. Somorja 2012. Fórum Kisebbségkutató Intézet.
 • Frontier Value. Határ-érték – magazin, Frontier Value program, próbaszám. 54 p. Fórum Kisebbségkutató Intézet 2012.

Ročenky

Národnostné a etnické menšiny na Slovensku. Editor: Gábor Lelkes – Károly Tóth

 • Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2003. [Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2003.] Somorja–Dunaszerdahely 2004, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 194 p. (v maďarčine)
 • Národnostné menšiny na Slovensku 2003. Somorja–Dunaszerdahely 2004, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 190 p. (v slovenčine)
 • Národnostné menšiny na Slovensku 2004. Somorja–Dunaszerdahely 2005, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 238 p. (v slovenčine)
 • Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2005. [Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2005.] Somorja 2006, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 194 p. (v maďarčine a slovenčine)
 • Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2006. [Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2006.] Somorja 2007, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 346 p. (v maďarčine a slovenčine)
 • Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2007. [Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2007.] Somorja 2008, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 245 p. (v maďarčine a slovenčine)
 • Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2008. [Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2008.] Somorja 2009, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 245 p. (v maďarčine a slovenčine)
 • Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2009. – Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2009. Somorja 2010, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Internet: www.foruminst.sk. (v maďarčine a slovenčine)

Acta Ethnologica Danubiana. Redaktor: József Liszka

 • Acta Ethnologica Danubiana 1999, Az Etnológiai Központ Évkönyve 1. [Ročenka Etnologického centra 1999.] Dunaszerdahely, 1999, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 152 p. (v maďarčine, slovenčine, nemčine a angličtine)
 • Acta Ethnologica Danubiana 2000–2001, Az Etnológiai Központ Évkönyve 2–3. [Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2000–2001.] Dunaszerdahely, 2001, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 280 p. (v maďarčine, slovenčine, nemčine a angličtine)
 • Acta Ethnologica Danubiana 2002, Az Etnológiai Központ Évkönyve 4. [Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2002.] Dunaszerdahely, 2002, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 180 p. (v maďarčine, slovenčine, nemčine a angličtine)
 • Acta Ethnologica Danubiana 2003–2004, Az Etnológiai Központ Évkönyve 5–6. [Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2003–2004.] Dunaszerdahely, 2004, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó,  220 p. (v maďarčine, slovenčine, nemčine a angličtine)
 • Acta Ethnologica Danubiana 2005, Az Etnológiai Központ Évkönyve 7. [Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2005.] Somorja – Dunaszerdahely, 2005, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 256 p. (v maďarčine, slovenčine, nemčine a angličtine)
 • Acta Ethnologica Danubiana 2006–2007, Az Etnológiai Központ Évkönyve 8–9. [Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2006–2007.] Somorja 2007, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 280 p. (v maďarčine, slovenčine, nemčine a angličtine)
 • Acta Ethnologica Danubiana 2008–2009, Az Etnológiai Központ Évkönyve 10–11. [Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2008–2009.] Somorja 2009, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 288 p. (magyarul, németül, szlovákul, angolul)
 • Acta Ethnologica Danubiana 2010, Az Etnológiai Központ Évkönyve 12. [Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2010.] Somorja 2010, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 216 p. (v maďarčine, slovenčine, nemčine a angličtine)
 • Acta Ethnologica Danubiana 2011, Az Etnológiai Központ Évkönyve 13. [Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2011.] Somorja 2011, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 328 p. (v maďarčine, slovenčine, nemčine a angličtine)
 • Acta Ethnologica Danubiana 2012, Az Etnológiai Központ Évkönyve 14. [Ročenka Výskumného centra európskej etnológie 2012.] Somorja 2012, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 294 p. (v maďarčine, slovenčine, nemčine a angličtine)

Časopis

FÓRUM Társadalomtudományi Szemle

Šéfredaktor: László Öllös (1999–2004), József Fazekas (2005–2009), Gábor Csanda (2010–)

 • 1999/1–2, 2000/1–3, 2001/1–3, 2002/1–3, 2003/1–4, 2004/1–4, 2005/1–4, 2006/1–4, 2007/1–4, 2008/1–4., 2009/1–4. + slovenské číslo, 2010/1–4. + slovenské číslo, 2011/1–4, 2012/1–4

Webová stránka

Adresa: www.foruminst.sk(v maďarskom, slovenskom a anglickom jazyku)

Redaktor: László Konkoly, Sándor Laczkó