Béla Istók – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Béla Istók

Titul:Mgr., PhD.
Vzdelanie:vysokoškolské
Dátum a miesto narodenia:21. december 1990., Rimavská Sobota
Štúdium:
 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (učiteľstvo akademických predmetov maďarský jazyk a literatúra a nemecký jazyk a literatúra, Mgr.)
 • Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho (doktorandské štúdium: maďarský jazyk a literatúra – neslovanské jazyky a literatúry, PhD.)
Pracovné zaradenie:Katedra maďarského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, Komárno (odborný asistent)
Kontakt:vojtech.istok@gmail.com

Knihy

Štúdie

Redigovanie kníh

Ostatné publikácia

 • Internetes futballnyelvhasználat. Közösség, mémek, szóalkotás. Eger, Líceum Kiadó. ISBN 978-615-5621-93-2. ISSN 1787-9671.
 • Istók, Vojtech – Tóth, Sándor János: Výskum jazykovej krajiny v mestách Komárno a Komárom do r. 2019. In Ďuricová, Alena (ed.): Od textu k prekladu XIV. 2. časť. Linguistic Landscape. Praha, Jednota tlumočníků a překladatelů, 2020, 16–24. ISBN 978-80-7374-129-3.
 • Istók Béla – Lőrincz Gábor: A virolingvisztika részterületei. In Simon Szabolcs (ed.): 12th International Conference of J. Selye University. Language and Literacy Section. Conference Proceedings. Komárno, J. Selye University, 2020, 83–92. ISBN 978-80-8122-376-1. DOI: 10.36007/3761.2020.83
 • Istók Béla – Istók Ilona: Unalmas magyaróra – egyhangú IKT? Nyelvtani gyakorlatok PowerPointtal. In Lőrincz Gábor – Domonkosi Ágnes (szerk.): Stílus – variativitás – műfordítás. Köszöntő kötet Lőrincz Julianna 70. születésnapjára. Komárom, Selye János Egyetem, 2020, 133–150. ISBN 978-80-8122-350-1.
 • Netnyelvészeti kaleidoszkóp. Eruditio – Educatio. 2019, 1. sz. 83–99. ISSN 1336-8893.
 • Prehľad internetovej jazykovedy v medzinárodnej a v maďarskej odbornej literatúre. In Bukor József – Simon Szabolcs (eds.): 11th International Conference of J. Selye University. Section on Language – Culture – Intercultural Relationships. Komárno, J. Selye University, 2019, 89–104. ISBN 978-80-8122-331-0. DOI: 10.36007/3310.2019.89-104.
 • A ritkább szóalkotási módok témaköre az újgenerációs tankönyvekben és munkafüzetekben. In Lőrincz Gábor – Lőrincz Julianna – Simon Szabolcs (szerk.): A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei. Komárom, Selye János Egyetem, 2018, 221–237. ISBN 978-80-8122-278-8.
 • Penaldo, Missi & Co. Futballszleng és szóalkotás az interneten. Filologia. 2018, 1–2. sz. 39–74. ISSN 2062-7858.
 • Humoros vagy sértő? Az internetes mémek elmélete és gyakorlata. Századvég (Humor). 2018, 87. sz. 127–153. ISSN 0237-5206.
 • Facebook-nyelvhasználat. Normakövetés vagy funkcionális műfajmegkülönböztetés? In Bukor József – Simon Szabolcs – Vajda Károly (szerk.): A Selye János Egyetem X. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete. Komárom, Selye János Egyetem, 2018, 46–85. ISBN 978-80-8122-255-9.
 • A ritkább szóalkotási módok státusának újraértékelése. In Lőrincz Julianna – Simon Szabolcs (szerk.): A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései. A Variológiai kutatócsoport 7. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Komárom, Selye János Egyetem, 2017, 167–180. ISBN 978-80-8122-230-6.
 • Vizuo-verbális humor: a nemzetspecifikus mémek pragmatikai jellemzői. In H. Nagy Péter (főszerk.): A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016). Komárom, Selye János Egyetem, 2017, 274–286. ISBN 978-80-8122-206-1.
 • „Pofára esett, mint a zsíros kenyér”. A humor és az internetes mémek kapcsolata egy emlékezetes megmozdulás tükrében. In Novák Anikó (szerk.): Kölcsönös átszövődések. A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma 2016. évi PhD-konferenciájának tanulmányaiból. Budapest, Külgazdasági és Külügyminisztérium, 2017, 168–185. ISBN 978-615-5389-62-7.
 • A „gyakoritka” szóalkotási módok tanításának problémái két szlovákiai magyar nyelvtankönyv alapján. In Maior Enikő – Tóth Péter – Varga Anikó (szerk.): Empirikus kutatások az oktatásban határon innen és túl. Budapest–Nagyvárad, Óbudai Egyetem – Partiumi Keresztény Egyetem, 2016, 69–83. ISBN 978-615-5460-81-4.
 • Istók Béla – Szerdi Ilona: Az internetes nyelvhasználat napjainkban: di(gi)glosszia, minimalektus, netsztenderd? In Juhász György et al. (szerk.): A Selye János Egyetem 2016-os Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete. Komárom, Selye János Egyetem, 2016, 58–74.  ISBN 978-80-8122-188-0.
 • Istók Béla – Szerdi Ilona: Az internetes nyelvhasználat tanításának problémái és lehetőségei a szlovákiai magyar anyanyelvoktatásban. In Tóth Péter – Makó Ferenc – Varga Anikó (szerk.): Empirikus kutatások az oktatásban és a pedagógusképzésben. Budapest, Óbudai Egyetem TMPK, 2016, 363–391. ISBN 978-615-5460-98-2.
 • Istók Béla – Lőrincz Gábor – Lőrincz Julianna – Simon Szabolcs (szerk.): Tankönyvkutatás – fordított tankönyvek – kétnyelvűség. Komárom, Selye János Egyetem, 2020. ISBN 978-80-8122-361-7.
 • Istók Béla – Lőrincz Gábor – Lőrincz Julianna – Simon Szabolcs – Török Tamás (szerk.): Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata: Válogatás a Variológiai kutatócsoport külföldön és elektronikus adathordozón megjelent tanulmányaiból. Komárom, Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-302-0.

Könyvismertetés

 • Veszelszki Ágnes: Karanténszótár. Virális tartalom. Magyar Nyelv (117) 2021. 1. sz. 101–104. ISSN 0025–0228
 • Veszelszki Ágnes: Netnyelvészet. Bevezetés az internet nyelvhasználatába. Magyar Nyelvőr (141) 2017. 4. sz. 509–512. ISSN 1585-4515.
 • Dürscheid, Christa – Frick, Karina: Schreiben digital. Wie das Internet unsere Alltagskommunikation verändert. Magyar Nyelvőr (141) 2016. 2. sz. 262–267. ISSN 1585-4515.
KategóriaExterní pracovníci
Značkagnyi