Gábor Lőrincz – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Gábor Lőrincz

Titul:Mgr., PhD.
Vzdelanie:vysokoškolské
Dátum a miesto narodenia:1983, Dunajská Streda
Štúdium:
 • Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho (učiteľstvo akademických predmetov maďarský jazyk a literatúra a katechetika, Mgr.)
 • Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho (doktorandské štúdium: maďarský jazyk a literatúra – neslovanské jazyky a literatúry, PhD.)
Pracovné zaradenie:Katedra maďarského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho (odborný asistent)
Kontakt:lorinczg@ujs.sk

Knihy

Štúdie

Redigovanie kníh

 • A nyelvi variativitás a szlovákiai magyar anyanyelvtankönyvekben. Eger: Líceum Kiadó, 2014. 101 s. ISBN 978-615-5250-50-7.
 • Nyelvi variativitás a szlovákiai magyar nyelvváltozatokban. Eger: Líceum, 2016. 246 s. ISBN 978-615-5621-27-7. ISSN 1787-9671.
 • Néhány gondolat a kisebbségi magyar nyelvváltozatok „stílusának“ oktatásáról. DOI 10.19090/hk.2018.2.99-111 Hungarológiai Közlemények. Sz. 2 (2018), p. 99-111. ISSN 0350-2430.
 • LŐRINCZ Gábor – LŐRINCZ Julianna. A nyelvi variativitás elméleti kérdései = Theoretical questions of language variativity. DOI 10.38143/Nyr.2020.2.229 Magyar nyelvőr : a magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának folyóirata. Évf. 144, sz. 2 (2020), p. 229-253. ISSN 0025-0236.
 • A kisebbségi nyelvhasználat jellegzetességeinek megjelenése a szlovákiai magyar anyanyelvoktatásban. In: A tudománytól a művészetekigAz Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmányai a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger: Líceum Kiadó, 2015, P. 63-71. ISBN 978-615-5509-25-4.
 • Az elmúlt évek szlovákiai magyar nyelvészeti kutatásairól. In: Jelentés a magyar nyelvről 2010-2015. Budapest: Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft., 2016, P. 155-161. ISBN 978-615-5556-03-6.
 • Identitásjelölő elemek egy délnyugat-szlovákiai kisváros nyelvi tájképében. In: Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae = Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből : Sectio Linguistica HungaricaSectio Linguistica Hungarica. Domonkosi Ágnes. = Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből Eger: Líceum Kiadó, 2019, P. 39-52.
 • Kommunikációs tudatosság a nyelvi tájképben. In: Digitális kommunikáció és tudatosság. Balázs László. Budapest: Hungarovox, 2021, P. 144-155. ISBN 978-963-534-074-3.
 • Nyelvi tájkép Egertől Komáromig. In: Stílus – variativitás – műfordítás : Köszöntő kötet Lőrincz Julianna 70. születésnapjáraKöszöntő kötet Lőrincz Julianna 70. születésnapjára. Lőrincz Gábor, Domonkosi Ágnes. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, P. 183-195. ISBN 978-80-8122-350-1.
 • Az Új Magyar Etimológiai szótár néhány vitatott eredetű lexémájáról A magyar nyelv szótára alakváltozatainak tükrében. In: Egy- és többértelműség a nyelvben. Gecső Tamás, Szabó Mihály. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2018, P. 152-158. ISBN 978-963-409-174-5.
 • A nyelvi tévhitek megjelenése különböző tankönyvvariánsokban. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaibólválogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. ed. Ludányi Zsófia, Jánk István, Domonkosi Ágnes. Eger: Líceum Kiadó, 2020, P. 225-242. ISBN 978-963-496-168-0.
 • A Czuczor-Fogarasi-szótár csallóközi tájszavainak felhasználhatósága a szlovákiai magyar anyanyelvoktatásban. In: A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdéseiA Variológiai kutatócsoport 7. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 111-123. ISBN 978-80-8122-230-6.
 • Az írói szótárak hasznáról és alkalmazhatóságáról az anyanyelvoktatásban, különös tekintettel az Arany-szótárra. In: Aranyul – magyarul : A Variológiai Kutatócsoport Arany János-szimpóziumának tanulmányaiA Variológiai Kutatócsoport Arany János-szimpóziumának tanulmányai. Lőrincz Julianna, Lőrincz Gábor, Simon Szabolcs. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 71-94. ISBN 978-80-8122-240-5.
 • Szemantikaoktatás a mentális lexikon működésének tükrében. In: A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei : A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányaiA Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Lőrincz Gábor, Lőrincz Julianna, Simon Szabolcs. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, P. 199-220. ISBN 978-80-8122-278-8.
 • ISTÓK, Vojtech a Gábor LŐRINCZ. A virolingvisztika részterületei. DOI 10.36007/3761.2020.83 In: 12th International Conference of J. Selye University : Language and Literacy SectionLanguage and Literacy Section. Simon Szabolcs. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, online, s. 83-92. ISBN 978-80-8122-376-1.
 • Egy délnyugat-szlovákiai kisváros kétnyelvű és multikulturális nyelvi tájképe a múltban és a jelenben. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig : nevek a nyelvpolitikai küzdőtérbennevek a nyelvpolitikai küzdőtérben. ed. Vörös Ferenc. Szombathely: Savaria University Press, 2019, P. 157-172. ISBN 978-615-5753-44-2.
 • Fordított tankönyvek a kisebbségi iskolai nyelvi tájképben. In: Tankönyvkutatás – fordított tankönyvek – kétnyelvűség. Istók Béla, Lőrincz Gábor, Lőrincz Julianna, Simon Szabolcs. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, P. 75-99. ISBN 978-80-8122-361-7.
 • Kisebbségi nyelvváltozatok, nyelvi tévhitek, regionális stílusok és anyanyelvoktatás. Anyanyelv-pedagógia. online, évf. 13, sz. 1 (2020), p. [1-4]. ISSN 2060-0623.
 • A 9. osztályos kísérleti Magyar nyelv és kommunikáció tankönyv előnyeiről és hátrányairól. In: Acta Academiae Agriensis, nova series tom. 43sectio linguistica Hungarica. Eger: Eszterházy Károly university, 2016, P. 122-137.
 • Jazyková variativita vo varietách maďarského jazyka používaného na Slovensku. Eruditio – Educatio. Évf. 11, sz. 2 (2016), p. 61-78. ISSN 1336-8893.
 • LŐRINCZ Gábor – LŐRINCZ Julianna – TÖRÖK Tamás. Language variativity and contact variants in the Hungarian and international literature = Языковая вариативность и контактные варианты в венгерской и международной литературе. DOI 10.30624/2220-4156-2021-11-2-292-300 Vestnik Ugrovedenia = Bulletin of Ugric Studies. = Bulletin of Ugric Studies Vol. 11, no. 2 (2021), p. 292-300. ISSN 2220-4156.
 • LŐRINCZ Gábor – LŐRINCZ Julianna – SIMON Szabolcs. A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédleteiA Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 334 s. [print]. ISBN 978-80-8122-278-8.
 • LŐRINCZ Gábor – LŐRINCZ Julianna – SIMON Szabolcs. Aranyul – magyarulA Variológiai Kutatócsoport Arany János-szimpóziumának tanulmányai. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 100 s. ISBN 978-80-8122-240-5.
 • ISTÓK Vojtech – LŐRINCZ Gábor – LŐRINCZ Julianna – SIMON Szabolcs – TÖRÖK Tamás. Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálataVálogatás a Variológiai kutatócsoport külföldön és elektronikus adathordozón megjelent tanulmányaiból. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 410 s. ISBN 978-80-8122-302-0.
 • Lőrincz Gábor – Domonkosi Ágnes. Stílus – variativitás – műfordításKöszöntő kötet Lőrincz Julianna 70. születésnapjára. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 325 s. ISBN 978-80-8122-350-1.
 • ISTÓK Vojtech – LŐRINCZ Gábor – LŐRINCZ Julianna – SIMON Szabolcs. Tankönyvkutatás – fordított tankönyvek – kétnyelvűség [print]. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 280 s. [print]. ISBN 978-80-8122-361-7.
KategóriaExterní pracovníci
Značkagnyi