Katalin Misad – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Katalin Misad

Titul:doc, PhD
Vzdelanie:vysokoškolské
Rok a miesto narodenia:1961, Dunajská Streda
Štúdium:
 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (odbor maďarský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra)
 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, doktorandské štúdium v odbore hungaristika a ugrofinistika (PhD.)

 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, habilitácia v odbore všeobecná jazykoveda (doc.)
Pracovné zaradenie:univerzitný docent, Katedra maďarského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Kontakt:katarina.misadova@uniba.sk

Knihy

Štúdie

Redigovanie kníh

Ostatné publikácia

Ocenenia

 • Nyelvhasználat kétnyelvű környezetben. Tanulmányok a magyar–szlovák nyelvi kapcsolódások köréből. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Gramma Nyelvi Iroda, 2019, 237 p. ISBN 978-80-89978-06-9
 • Nyelvi kontaktusok. Szlovákiai magyar vonatkozású alkalmazott nyelvészeti tanulmányok. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2009, 247p. ISBN 978-80-8062-394-4
 • Szlovákiai magyar hivatali szövegek lexikai és szintaktikai sajátosságai. Fata Ildikó – Fischer Márta (szerk.), Tudományterületek találkozása. Köszöntő kötet Muráth Judit tiszteletére. Pécs, Pécsi Tudományegyetem. Közgazdaságtudományi Kar, 2021, 127–139. ISBN 978-963-429-642-3
 • The use of Hungarian as a minority language in municipal offices in Southern Slovakia. Hungarian Studies, 2020, 1. sz., 133–146. ISSN 0236-6568
 • Fordítási és terminológiai problémák szlovákiai magyar jogi-közigazgatási szövegekben. Heltai János Imre – Oszkó Beatrix (szerk.), Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül. Budapest, Nyelvtudományi Intézet, 2020, 210–223. ISBN 978-963-9074-86-6
 • „Ha szlovák iskolába adom, jobban fog érvényesülni”. Részletek tannyelvválasztásról készült interjúkból. Misad Katalin – Csehy Zoltán (szerk.), Nova Posoniensia X. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve. Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry FF UK. Pozsony, Szenci Molnár Albert Egyesület, 2020, 25–50. ISBN 978-80-973425-2-4
 • A helyesírás-tanítás tartalmi és didaktikai szempontjai a szlovákiai magyar tannyelvű középiskolákban. Ludányi Zsófia – Kalcsó Gyula (szerk.), Acta Linguistica. Eger, Eszterházy Károly Egyetem. 2020, 46. évf., 109–116. ISSN 2631-0198
 • Szlovákból magyarra fordított tankönyvek nyelvi-nyelvhasználati sajátosságai. Lőrincz Gábor – Lőrincz Julianna – Simon Szabolcs (szerk.), Tankönyvkutatás – fordított tankönyvek – kétnyelvűség. A Variológiai kutatócsoport nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának előadásai. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2020, 45–58. ISBN 978-80-8122-361-7
 • A nyelvváltozatok szemléltetése a szlovákiai magyar tannyelvű iskolák anyanyelvtankönyveiben. Ludányi Zsófia – Jánk István – Domonkosi Ágnes (szerk.), A nyelv perspektívája az oktatásban. Válogatás a PeLiKon 2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. Eger, Líceum Kiadó, 2020, 251–260. ISBN 978-963-496-168-0
 • Szlovákiai magyar anyanyelvtankönyvek vizsgálata a vonatkozó tankönyvértékelési szempont alapján. Lőrincz Gábor – Domonkosi Ágnes (szerk.), Stílus – variativitás – műfordítás. Köszöntő kötet Lőrincz Julianna 70. születésnapjára. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2020, 205–218. ISBN 978-80-8122-350-1
 • Унгаристиката в чуждестранните университети и статутът ѝ в университета „Коменски“ Братислава. Foreign Language Teaching, 2020, 4. sz. ISSN 0219-9874
 • Nyelvtudomány 60 év tükrében. Kitekintés a pozsonyi magyar tanszék nyelvészeti kutatásaira. Misad Katalin – Csehy Zoltán (szerk.), Monumenta Posoniensia. Tanulmánykötet az önálló pozsonyi magyar tanszék megalakulásának 60. évfordulója alkalmából. Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület. 2020, 12–33. ISBN 978-80-973425-1-7
 • Mutatványok szlovák–magyar digitális szótárakból (2000 –). Misad Katalin – Csehy Zoltán (szerk.), Nova Posoniensia IX. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve. Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry FF UK. Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2019, 84–98. ISBN 978-80-973425-0-0
 • A magyar mint oktatási nyelv a szlovákiai közoktatásban 1989 és 2019 között. Misad Katalin (szerk.), Nyelv, identitás, oktatás. Köszöntő könyv Zeman László nyelvész, egyetemi oktató 90. születésnapja tiszteletére. Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2019, 117–133. ISBN 978-80-971983-9-8
 • Misad Katalin – Takács Henrietta: A kisebbségi nyelvhasználati törvény hatása a dunaszerdahelyi önkormányzati hivatal kétnyelvűségére. Vörös Ferenc (szerk.), A nyelvföldrajztól a névföldrajzig X. Nevek a nyelvpolitikai küzdőtérben. A 2019. június 8-i révkomáromi névföldrajzi tanácskozás előadásai. Szombathely, Savaria University Press, 2019, 119–132. ISBN 978-615-5753-44-2
 • A többségi helyesírás hatása a szlovákiai magyar írásgyakorlatra. Bozsik Gabriella – Ludányi Zsófia (szerk.), Szabályzat, oktatás, gyakorlat. Helyesírásról sokszínűen. Eger, Líceum Kiadó, 2019, 129–137. ISBN 978-963-496-110-9
 • Ingadozó írásmódú tulajdonnevek a szlovákiai magyar sajtóban. Bozsik Gabriella – Ludányi Zsófia (szerk.), Szabályzat, oktatás, gyakorlat. Helyesírásról sokszínűen. Eger, Líceum Kiadó, 2019, 255–263.  ISBN 978-963-496-110-9
 • Szlovák–magyar általános szótárak és szakszótárak a 21. században. Nyomtatott szótárak. Lanstyák István – Polgár Anikó (szerk.), Fordítás, kulturális hibriditás és többnyelvűség a magyar irodalomtudomány és nyelvtudomány kontextusában. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, 79–97. ISBN 978-80-223-4738-9
 • A magyar mint idegen nyelv oktatásának módszertani kérdései a pozsonyi Comenius Egyetemen. Lőrincz Gábor – Lőrincz Julianna – Simon Szabolcs (szerk.), A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei. A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Komárom, Selye János Egyetem, 2018, 142–157. ISBN 978-80-8122-278-8
 • A szlovákiai magyar jogi-közigazgatási nyelvhasználat sajátosságai. Misad Katalin – Csehy Zoltán (szerk.), Nova Posoniensia VIII. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve. Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry FF UK. Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2018, 35–51. ISBN 978-80-971983-6-7
 • A csehszlovákiai és szlovákiai kisebbségek személynévhasználatának szabályozása 1918-tól napjainkig, különös tekintettel a magyar kisebbségre. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2018, 2. sz., 49–60. ISSN 1335-4361
 • Helyesírási interferencia-jelenségek szlovák földrajzi és intézménynevek magyar megfeleltetésében. Hajba Renáta–Tóth Péter szerk., „A véges végtelen”. Tanulmányok Vörös Ferenc 60. születésnapjára. Szombathely, Savaria University Press, 2017, 127–133. ISBN 978-615-5753-07-7
 • A helyesírás-tanítás tartalma és szempontjai szlovákiai magyar középiskolai anyanyelvtankönyvekben. Lőrincz Julianna – Simon Szabolcs (szerk.), A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései. A Variológiai kutatócsoport 7, nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Komárom, Selye János Egyetem, 2017, 78 – 90. ISBN 978-80-8122-230-6
 • Misad Katalin – Takács Henrietta: A kétnyelvűség gyakorlata dél-szlovákiai önkormányzati hivatalokban. Misad Katalin (szerk.), Kétnyelvűség térben és időben. Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2017, 72–92. (ISBN 978-80-971983-3-6
 • A szlovákiai kisebbségek anyanyelvhasználatának lehetőségei a hivatalos érintkezés során. Misad Katalin – Csehy Zoltán (szerk.), Nova Posoniensia VII. A pozsonyi Magyar Tanszék évkönyve. Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry FF UK. Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2017, 33–52. ISBN 978-80-971983-4-3
 • Helyzetjelentés a magyar/szlovák szótárakról, különös tekintettel a szlovák–magyar párúakra (2000 –). Fábián Zsuzsanna (szerk.), Szótárírás a Kárpát-medencében. A magyar és a szomszédos országok többségi nyelveinek kétnyelvű szótárai. Lexikográfiai Füzetek 8. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2017, 11–31. ISBN 987-963-409-122-6
 • Charakteristiky používania vlastných mien u žien maďarskej národnosti na Slovensku. Jazykovedný časopis, 2017, č. 1, 57–70. ISSN 1338-4287
 • A nyelvváltozatok bemutatása a szlovákiai magyar tannyelvű iskolák anyanyelvtankönyveiben. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2017, 2. sz., 35–43. ISSN 1335-4361
 • A szlovákiai magyar írásgyakorlat sajátosságai a többségi nyelv helyesírásának tükrében. Misad Katalin – Polgár Anikó (szerk.), Tanulmányok a többnyelvűség, az identitás és a kulturális sokszínűség kérdéseiről – Štúdie o otázkach mnohojazyčnosti, identity a kultúrnej mnohotvárnosti. Bratislava, Univerzita Komenského, 2017, 26–37. ISBN 978-80-223-4256-8
 • A nyelvi változatosság szemléltetése szlovákiai magyar anyanyelvtankönyvekben. Czetter Ibolya – Hajba Renáta – Tóth Péter (szerk.), VI. Dialektológia Szimpozion. Szombathely, 2015. szeptember 2–4. Szombathely – Nyitra, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara – Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács, 2016, 473–480. ISBN 978-80-558-1186-4
 • A nyelvváltozatok megjelenítése a szlovákiai magyar anyanyelvtankönyvekben. Lőrincz Julianna – Lőrincz Gábor (szerk.), Acta Academiae Agriensis. Nova Series Tom. XLIII. Sectio Linguistica Hungarica. Eger, EKE Líceum Kiadó, 2016, 5–15. ISSN 1785-6906
 • A kétnyelvűség kérdéskörének megközelítése a szlovákiai magyar tannyelvű középiskolák Magyar nyelv tankönyveiben. Misad Katalin – Csehy Zoltán (szerk.), Nova Posoniensia VI. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve. Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry FF UK. Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2016, 56–73. ISBN 978-80-971983-2-9
 • Vizuális nyelvhasználat Dél-Szlovákiában. Mutatvány Dunaszerdahely intézményeinek nyelvhasználatából. Irodalmi Szemle, 2016, 10. sz., 58–74. ISSN1336-5088
 • Anyanyelvtankönyveink minőségi megítélése a szlovákiai tankönyv-értékelési szempontok alapján. A magyar tannyelvű alapiskolák felső tagozatának Magyar nyelv tankönyvei. Misad Katalin – Csehy Zoltán (szerk.), Ideológie, identity a sebaprezentácia v multikulturálnom priestore. Ideológiák, identitások és önreprezentáció multikulturális térben. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, 30–46. ISBN 978-80-223-4114-4
 • Misad Katalin – Simon Szabolcs: Didaktika maďarského jazyka v slovenskom kontexte. Švec, Štefan (szerk.), Slovenská encyklopédia edukológie. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, 1133–1144. ISBN 978-80-223-3747-2
 • Mutatvány a szlovákiai magyar nők névhasználati jellegzetességeiből. Vörös Ferenc – Misad Katalin (szerk.), Od jazykovej geografie ku geografii mien V. – zborník prednášok. A nyelvföldrajztól a névföldrajzig – konferenciakötet. Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2015, 183–203. ISBN 978-80-971983-0-5
 • A kétnyelvűség aspektusának vizsgálata a szlovákiai magyar tannyelvű középiskolák anyanyelvtankönyveiben. Zimányi Árpád (szerk.), A tudományoktól a művészetekig. Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger, Líceum Kiadó, 2015, 72–83. ISBN 978-615-5509-25-4
 • A helyesírás-tanítás gyakorlati kérdései a kisebbségi oktatás szemszögéből. Misad Katalin – Csehy Zoltán (szerk.), Nova Posoniensia V. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve. Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry FF UK. Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2015, 54–70. ISBN 978-80-971983-1-2
 • Misad Katalin – Csehy Zoltán (szerk.): Nova Posoniensia X. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve. Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry FF UK. Pozsony, Szenci Molnár Albert Egyesület. 2020, 196 p. ISBN 978-80-973425-2-4
 • Misad Katalin – Csehy Zoltán (szerk.): Monumenta Posoniensia. Tanulmánykötet az önálló pozsonyi magyar tanszék megalakulásának 60. évfordulója alkalmából. Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület. 2020, 259 p. ISBN 978-80-973425-1-7)
 • Misad Katalin – Csehy Zoltán (szerk.): Nova Posoniensia IX. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve. Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry FF UK. Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2019, 244 p. ISBN 978-80-973425-0-0
 • Nyelv, identitás, oktatás. Köszöntő könyv Zeman László nyelvész, egyetemi oktató 90. születésnapja tiszteletére. Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2019, 135 p. ISBN 978-80-971983-9-8
 • Misad Katalin – Csehy Zoltán (szerk.): Nova Posoniensia VIII. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve. Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry FF UK. Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2018, 263 p. ISBN 978-80-971983-6-7
 • Misad Katalin – Csehy Zoltán (szerk.): Nova Posoniensia VII. A pozsonyi magyar Tanszék évkönyve. Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry FF UK. Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2017, 255 p. ISBN 978-80-971983-4-3
 • Kétnyelvűség térben és időben. Pozsony, 2016. november 11. Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2017, 159 p. ISBN 978-80-971983-3-6
 • Misad Katalin – Polgár Anikó (szerk.): Štúdie o otázkach mnohojazyčnosti, identity a kultúrnej mnohotvárnosti. Bratislava, Univerzita Komenského, 2017, 162 p. ISBN 978-80-223-4256-8
 • Misad Katalin – Csehy Zoltán (szerk.): Nova Posoniensia VI. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve. Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry FF UK. Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2016, 209 p. ISBN 978-80-971983-2-9
 • Misad Katalin – Csehy Zoltán (szerk.): Ideológiák, identitások és önreprezentáció multikulturális térben. Ideológie, identity a sebaprezentácia v multikulturálnom priestore. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, 154 p. ISBN 978-80-223-4114-4
 • Vörös Ferenc – Misad Katalin (szerk.): Od jazykovej geografie ku geografii mien V. – zborník prednášok. A nyelvföldrajztól a névföldrajzig – konferenciakötet. Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2015, 261 p. ISBN 978-80-971983-0-5
 • Misad Katalin – Csehy Zoltán (szerk.): Nova Posoniensia V. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve. Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry FF UK. Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2015, 238 p. ISBN 978-80-971983-1-2
 • Misad Katalin – Csehy Zoltán (szerk.): Nova Posoniensia IV. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve. Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry FF UK. Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület – Kalligram Kiadó, 2014, 260 p. ISBN 978-80-8101-849-7
 • Misad Katalin – Csehy Zoltán (szerk.): Jazykový a literárny manažment v multikulturálnom priestore a (pseudo)identita textov. Nyelvi és irodalmi menedzselés, multikulturális terek, (pseudo)identitás és szöveg. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, 318 p. ISBN 978-80-223-3602-4
 • Misad Katalin – Csehy Zoltán (szerk.): Nova Posoniensia III. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve. Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry FF UK. Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület – Kalligram Kiadó, 2013, 286 p. ISBN 978-80-8101-745-2
 • Misad Katalin – Csehy Zoltán (szerk.): Nova Posoniensia II. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve. Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry FF UK. Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület – Kalligram Kiadó.ISBN 978-80-8101-664-6)
 • Misad Katalin – Csehy Zoltán (szerk.): Nova Posoniensia I. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve. Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry FF UK. Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület – Kalligram Kiadó, 2011, 271 p. ISBN 978-80-8101-553-3

Könyvismertetés

 • Magyar anyanyelvűség – magyar nyelvhasználat. Jakab István: Nyelvhasználat – nyelvtudomány – nyelvművelés, Eruditio – Educatio, 2012, 4. sz., 129–133. ISSN 1336-8893
 • Huszár Ágnes: Bevezetés a gendernyelvészetbe. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 98. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2011, 4. sz., 161–165. ISSN 1335-4361
 • Katedra – a szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja. Anyanyelv- pedagógia, 2010, 3. sz. HU ISSN 2060-0623
 • Simigné Fenyő Sarolta: A fordítás mint közvetítés. Eruditio – Educatio, 2010, 1–2. sz., 160–163. ISSN 1336-8893
 • Kultúrák párbeszéde. Lőrincz Julianna fordításelméleti kötetéről. Irodalmi Szemle, 2009, 4. sz., 89–91. ISSN 1336-5088
 • Kétnyelvű szakszójegyzék. Katedra, 2008, 6. sz., 23. ISSN 1335-6445
 • Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila: Helyesírás. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2004, 4. sz., 187–192. ISSN 1335-4361
 • Elekfi László – Wacha Imre: Az értelmes beszéd hangzása. Mondatfonetikai kitekintés a szövegfonetikára. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2004, 2. sz., 193–197. ISSN 1335-4361

Tankönyv

 • Misad Katalin – Simon Szabolcs – Szabómihály Gizella: Magyar nyelv a gimnázium és a szakközépiskolák 1. osztálya számára. Maďarský jazyk pre 1. ročník gymnázií a stredných odborných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2009, 92 p. ISBN 978-80-10-01778-2 (Második kiadás: 2019, ISBN 978-80-10-03430-7)
 • Kapitoly z morfológie maďarského jazyka. Kontrastívny opis niektorých morfologických javov maďarského jazyka. Bratislava, Univerzita Komenského, 2011, 133 p. ISBN 978-80-223-2994-2) http://www.fphil.uniba.sk/uploads/media/Skripta_-_Misadova_02.pdf

Fórum-projektekben való részvétel

 • Dvojjazyčnosť južného Slovenska s osobitým dôrazom na dvojjazyčnosť miestnej samosprávy vo vybraných obciach (Fond na podporu kultúry národnostných menšín, č. 21-170-00334)

Kutatási területek

 • Nyelvhasználati kutatás
  A magyar mint kisebbségi nyelv használata a hivatali érintkezésben (folytatólagosan)
 • Oktatási kutatás
  Anyanyelvoktatás a szlovákiai magyar tannyelvű alap- és középiskolákban (folytatólagosan)
  A szlovákiai magyar tannyelvű alap- és középiskolák anyanyelvtankönyvei (folytatólagosan)
 • Helyesírási kutatás
  A szlovákiai magyar írásgyakorlat helyesírási sajátosságai
  (folytatólagosan)
 • Posonium Irodalmi Díj. Különdíj a „Nyelvi kontaktusok” c. nyelvészeti tanulmánykötetért, 2010
KategóriaExterní pracovníci
Značkagnyi