Etnologický výskum Maďarov na Slovensku – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Etnologický výskum Maďarov na Slovensku

Etnologický výskum Maďarov na Slovensku

Výsledky a perspektívy na prelome tisícročia

Výskum populárnej kultúry viac ako polmiliónového maďarského etnika žijúceho v južných oblastiach Slovenska má síce isté tradície, svoje výsledky dosiahol však pomerne neskoro. Pred rokom 1918 oblasti dnešného južného Slovenska – až na otázky tzv. Palócov – prakticky vypadli zo záujmu maďarských etnografov a folkloristov. Po prvej svetovej vojne zase nebol dostatok kvalifikovaných maďarských odborníkov, ktorí by vedeli založiť a posilniť ozajtsnú vedu v rámci maďarskej komunity na Slovensku (por. Liszka 1990a). Etnologický záujem o maďarské etnikum na Slovensku sa po druhej svetovej vojne prejavil z troch strán. Slovenskí etnológovia uskutočnili výskumy medzi maďarským obyvatežstvom južného Slovenska a na základe medzištátnych vedeckých dohôd etnografovia a folkloristi z Maďarska. Tunajšia maďarská komunita (ako „tretia strana”) síce tiež prejavila záujem o výskum svojej tradičnej žudovej kultúry, po dlhé desaťročia sa však realizoval len v rámci amatérskej zberatežskej činnosti (por. Botík–Méryová 1981, Liszka 1988). Nebolo to však bez výsledkov (Juhász 1998, 1999, 2000a, 2000b, Liszka 1988a). Od druhej polovice sedemdesiatych rokov sa vrátili poslucháči národopisu z univerzít z Bratislavy, Brna, Budapešti, Debrecína, a do mladého maďarského národopisu na Slovensku doniesli zo sebou viac odbornosti. Umiestnili sa prevažne v regionálnych (hlavne okresných) múzeách južného Slovenska (Liszka 1990b). Chýbala sa však koordinácia práce, ktorú nemohol nahradiť ani kultúrny zväz Maďarov v (Česko)Slovensku, Csemadok usilujúci sa sústrediť amatérskych zberatežov južného Slovenska.
Kvalitatívna zmena nastala po roku 1989. Ešte v tom istom roku bola založená Národopisná spoločnosť Maďarov v Československu, ktorá prakticky dodnes sústreďuje maďarských národopisných zberatežov a etnológov na Slovensku (od roku 1993 Národopisná spoločnosť Maďarov na Slovensku a od 1997 Etnografická spoločnosť Maďarov na Slovensku). V roku 1991 došlo v organizačných rámcoch Podunajského múzea v Komárne k založeniu Oddelenie pre výskum a dokumentáciu Maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku s prislúbenou perspektívou osamostatnenia a vytvorenia sa samostatného múzea Maďarov na Slovensku.
V roku 1996 bolo ako nezisková organizácia založené Fórum inštitút – Spoločenskovedný ústav v Dunajskej Strede. Fórum vybudovalo postupne svoje oddelenia v Galante, Šamoríne a v Košiciach. V tomto procese 1. októbra 1997 vzniklo aj Etnologické centrum (neskoršie: Výskumné centrum európskej etnológie) v Komárne. Hlavným ciežom a najdôležitejšou úlohou centra je výskum populárnej kultúry v južných oblastiach Slovenska (samozrejme s hlavným zretežom, ale nie vylúčene len na maďarské obyvatežstvo), dokumentácia výsledkov tohto výskumu, ako aj ich sprístupnenie. Okrem tradičných oblastí etnologického výskumu kladie centrum obzvlášť vežký dôraz na skúmanie interetnických vzťahov, na výskum zmien jednotlivých javov populárnej kultúry i na historické aspekty.
Výskumné centrum európskej etnológie založilo v súlade so svojimi prioritami Archív drobných sakrálnych pamiatok. Jeho ciežom je komplexná dokumentácia drobných sakrálnych pamiatok, teda prícestných krížov, kaplniek, Božích muk, sôch svätých, kalvárií na území južného Slovenska. Dokumentácia jednotlivých podchytených objektov obsahuje verbálne popisy objektov, kresby, fotky, ako i s nimi súvisiaci archívny a folklórny materiál, ďalej výstrižky z novín atď. Doteraz sa podarilo zdokumentovať vyše tisíc objektov, čo je, samozrejme, iba malá časť pamiatok, ktoré sa na tomto, relatívne nalom území v skutočnosti nachádzajú. Túto ojedinelú databázu môžu zúročiť odborníci na ochranu pamiatok pri vypracúvaní odborných posudkov (napríklad územných plánov pre samosprávy), no môže byť dôležitým prameňom aj pre folkloristov, etnológov a odborníkov venujúcich sa dejinám náboženstva a kultúrnej histórie. V roku 1998 prezentovalo centrum svoje prvé výsledky pomocou výstavy fotografií pod názvom „Na slávu Božiu…” Výstava Drobné skarálne pamiatky na Podunajskej nížine bola realizované v spoluráci s Múzeom Jánosa Xantusa v Győri (Maďarsko) a prezentovaná v Komárne, Bratislave, Košiciach a v Trebišove, v Csorne a v Budapešti (Maďarsko), V máji 2000 otvorili výstavu v rámci medzinárodnej konferencie venovanej výskumu drobných pamiatok v Bad Aussee (Rakúsko).
Výskumné centrum európskej etnológie nielen spravuje a nepretržite zvežaďuje odbornú (národopisnú a vlastivednú) knižnicu, ale neustále rozvíja národopisný archív maďarsej etnológie na Slovensku a digitalizovaný fotoarchív. Pod názvom Acta Ethnologica Danubiana vydáva svoju ročenku, a to nie len v maďarskom a slovenskom jazyku, ale v určitých prípadoch aj v iných svetových jazykoch. Produkuje aj ďalšie edície, ako Notitia Historico-Ethnologica (kde sa publikujú výsedky výskumu z oblasti všeobecnej etnológie, historického a komparatívneho národopisu menšieho rozsahu), lokálne a regionálne monografie (Lokális és regionális monográfiák). V spolupráci s knižnicou Bibliotheca Hungarica v Šamoríne vydáva národopisnú bibliografiu Maďarov na Slovensku. Výskumné centrum európskej etnológie organizuje aj rôzne vedecké semináre a medzinárodné konferencie. Naposledy bol hostitežom 12. Medzinárodnej etnokartografickej konferencie (Komárno: 18.-21. októbra 2000).

Literatúra

Botík, Ján – Méryová, Margita red.
1981 Teoretické a praktické problémy národopisného výskumu maďarskej národnosti v Československu. Príspevky z rovnomenného seminára v Dunajskej Strede 26.-28. mája 1980. Bratislava

Juhász Ilona, L.
1998 Szlovákiai magyar náprajzi biblográfia – Bibliografia národopisu maďarskej národnosti na Slovensku (1987-1988). Dunajská Streda
1999 Szlovákiai magyar náprajzi biblográfia – Bibliografia národopisu maďarskej národnosti na Slovensku (1989-1990). Dunajská Streda
2000a Szlovákiai magyar náprajzi biblográfia – Bibliografia národopisu maďarskej národnosti na Slovensku (1991-1992). Dunajská Streda
2000b Szlovákiai magyar náprajzi biblográfia – Bibliografia národopisu maďarskej národnosti na Slovensku (1993-1994). Dunajská Streda

Liszka József
1988a Bibliografia etnografie a folkloristiky maďarskej národnosti na Slovensku. Od začiatku 19. storočia do konca roku 1986. Bratislava
1988b Metodické riadenie národopisného krúžku Csemadok v okrese Nové Zámky. Národopisné informácie1, 77-80
1990a Národopisný výskum maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku v medzivojnovom období. 1918-1938. Slovenský národopis 38, 568-573
1990b Etnografický výskum maďarskej národnosti v rámci vedecko-výskumnej činnosti regionálnych múzeí južného Slovenska. In: Vývoj a postavenie maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku po roku 1948. Košice, 150-165
1994 Über volkskundliche Forschungen der ungarischen Minderheit in der Slowakei. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde. Band XLVIII/97, 277-283

KategóriaCikk