László Béla: „Meg kell teremteni a művelődés anyagi hátterét!“ – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

László Béla: „Meg kell teremteni a művelődés anyagi hátterét!“

László Béla: „Meg kell teremteni a művelődés anyagi hátterét!“

Fórum Társadalomtudományi Szemle legfrissebb számának vezértémája a szlovákiai magyar felsőfokú oktatás, azon belül a nyitrai pedagógusképzés múltja, jelene és jövője.
A folyóirat terjedelmes beszélgetést közöl László Bélával, a Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányi Karának dékánjával. Az interjút Fazekas József főszerkesztő készítette. Az ismert szakember arra a kérdésre, melyek a legfontosabb teendők oktatásügyünk területén – egyebek mellett – a következőket válaszolta: „A teljesség igénye nélkül elmondható, hogy szükség lenne a szlovákiai magyar köz- és felsőoktatás folyamatos tervezésére a gyorsan változó európai művelődési térben. Mindenképpen hasznos volna az egész életen át tartó művelődés rendszerének, irányultságának a kialakítása. Úgyszintén nagyobb hangsúlyt kellene kapnia a színvonalas képzést szolgáló feltételek megteremtésének, a korszerű oktatási módszerek és formák bevezetésének. Emellett meg kell teremteni a művelődés anyagi hátterét, és hatékonyságának növelésével segíteni kell versenyképességét.“

A negyedévenként megjelenő periodikum továbbá az intézmény jelenlegi oktatóinak tanulmányait közli, melyek jól érzékeltetik azt a szellemiséget és tudományos színvonalat, amely a nyitrai pedagógusképzést az elmúlt ötven évben jellemezte. A gazdag dokumentumanyag 5. fejezetében a nyitrai pedagógusképzésben 1960 és 2007 között magyar nyelven oktatók névsora olvasható.

A tartalomból:

Tanulmányok: Laszló Béla: Kisebbségi lét és művelődés; Sándor Anna: Helyzetkép a szlovákiai magyar nyelvjárásokról és kutatásukról; Bárczi Zsófia: Mécs László költészete az ötvenes-hatvanas években; Vančoné Kremmer Ildikó: A beszédészlelés fejlődése longitudinális vizsgálat tükrében; Polgár Anikó: „Fiának a testét főzeti, sütteti.“ Tereus története Ovidiusnál és Gyöngyösinél; Menyhárt József: „…mikor már mink olvadunk bele!“ Kontaktusjelenségek vizsgálata Nyékvárkonyban; Benyovszky Krisztián: „Nehéz ezt megmagyarázni idegennek.“ Az Iskola a határon szlovák fordításáról; Presinszky Károly: Vélekedések a nyelvről egy nyelvcserehelyzetben lévő közösségben; H. Nagy Péter: Recepcióelemzés – neoavantgárd – történetiség. Juhász R. József van még szalámi! című kötetének fogadtatásáról (Tőzsér Árpád Rokkó-olvasata); Szabó Zsuzsanna: Szlovákiai magyar pedagógusok véleménye a kétnyelvűségről.

Agora: Peter Andruška: Petőfi Sándor a szlovák irodalomban.

Könyvek: Skultéty Csaba: Vasfüggönyön át. A Szabad Európa mikrofonjánál – előtte és utána (Vajda Barnabás); Miskolczy Ambrus: A felvilágosodás és a liberalizmus között. Uő: Kossuth Eperjesen (Mészáros András).

Megemlékezés: Fazekas József: Turczel Lajos 1917—2007.

KategóriaCikk