Éves jelentés 2018

A Fórum Kisebbségkutató Intézet felépítése

Jogi forma: jogi személyek társulása, bejegyezve: 1996. december 6-án, 1996/1 szám alatt, Nagyszombati Kerületi Hivatal.

Az Intézet szervei:

Közgyűlés

A Katedra Alapítvány, a Fórum Régiófejlesztési Központ valamint a Fábry Zoltán Társaság két- két képviselője.

Igazgatótanács

Évente többször ülésezik. Tagjai a részlegek igazgatói és a titkárságvezető: Öllös László, Simon Attila, Mészárosné Lampl Zsuzsanna, Liszka József, Roncz Melinda, Csanda Gábor, Szarka Krisztina, Konkoly László, Lanstyák István

A programoktól függően más munkatársak is részt vesznek az ülésen.

Tudományos Tanács

Az Intézet összes munkatársának munkamegbeszélése. Havonta ülésezik, a hónap első hétfőjén.

Részlegek

Szociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege

Célja a szlovákiai magyar népesség értékrendjének, nemzeti identitásának, kulturális fogyasztásának és életminőségének a szociológia kvantitatív és kvalitatív módszereivel történő vizsgálata. Ezen kívül rendszeresen végez közvélemény-kutatásokat különféle aktuális témában, továbbá külső megrendelésre is végez felméréseket. A részleg egyéb hazai kutatóintézetekkel és ügynökségekkel szembeni specialitása, hogy míg azok szlovákiai mintával dolgoznak, melynek a magyarok csupán 8–10 százalékát alkotják, tehát egy-egy kutatás alkalmával legfeljebb 100 magyar kerül a mintába, a részleg reprezentatív szlovákiai magyar mintával dolgozik. Ugyanakkor végez összehasonlító szlovák–szlovákiai magyar kutatásokat is. A részlegen belül 2011-től demográfiai kutatások is folynak. Ennek keretében vizsgáljuk a (cseh)szlovák népszámlálások, és a népmozgalmi folyamatok adatait.

 • A szlovákiai magyarok nemzeti identitása és az asszimiláció tényezői
 • Értékrend
 • A kis- és középvállalkozói szféra kialakulása
 • Ifjúságkutatás
 • Életmód, életminőség, egészségvédő és egészségkárosító tényezők
 • Közvélemény-kutatások aktuális közéleti kérdésekről
 • Külső megrendelésre végzett alkalmazott kutatások
 • Demográfiai elemzések: népszámlálások, népmozgalmi folyamatok
 • Interetnikus kutatások
 • Határon átnyúló együttműködés
 • Európai identitás

Etnológiai Központ (Komárom)

Az Etnológiai Központ a szlovákiai magyarok néprajzi kutatásának intézményes hátterét biztosítja. Feladata a szlovákiai magyar népesség népi/populáris kultúrájának tudományos igényű feltárása, az eredmények dokumentálása, elemzése és közzététele. E célok elérése érdekében kutatási projektumokat valósít meg, szakbibliográfiákat állít össze, különféle tematikus adatbázisokat hoz létre, tematikus és lokális monográfiákat készít. Acta Etnologica Danubiana című évkönyvét alapvetően magyar, szlovák, részben német és angol nyelven jelenteti meg. Műhelyében készülnek a Lokális és regionális monográfiák, az Interethnica, a Jelek a térben és a Notitia historico-ethnologica című könyvsorozatok. Tevékenységének kiemelt jelentőségű kutatási súlypontjai:

 • Interetnikus és interkulturális kapcsolatok
 • Szakrális néprajz
 • A populáris kultúra változásai, különös tekintettel az 1918 óta eltelt időszakra

Gyűjtemények:

 • Szakkönyvtár –  Bibliotheca  Ethnologica  (könyvek,  folyóiratok,  különlenyomatokat gyűjteménye)
 • Néprajzi adattár (irattár: kéziratok, publikálatlan gyűjtések, egyéb írásos dokumentumok)
 • Néprajzi-kultúrtörténeti fényképgyűjtemény
 • Hang- és video archívum
 • Szakrális Kisemlék Archívum
 • Temető dokumentáció
 • Nemzeti Jelképek Adattára

Történeti Kutatások Részlege

Fő feladata biztosítani a szlovákiai magyar közösség történetének intézményes kutatását. A részleg a magyar közösség politikatörténeti szempontú kutatása mellett, társadalom-, gazdaság, művelődés- és életmód-történeti szempontú kutatásokat kezdeményez és folytat. Ezen felül foglalkozik a magyar–szlovák kapcsolatok történeti hátterével.

A részleg főbb kutatási területi a következők:

 • a szlovákiai  magyarok  politikai,  társadalmi,  gazdasági  helyzete  az  első  csehszlovák Köztársaságban (1918–1938)
 • a felvidéki  magyarok  helyzete  a  második  világháború  évei  alatt  Szlovákiában  és Magyarországon
 • a hontalanság évei (1945–1948)
 • magyarok a sztálinista Csehszlovákiában és a normalizáció időszakában
 • a szlovákiai magyarok szerepe a rendszerváltásban

Nagy figyelmet fordít az eddig hiányzó alapkutatások elvégzésére, amely kapcsán tevékenységében a tematikus monográfiák készítése mellett fontos szerepet kap a forrásdokumentumok, bibliográfiák, kronológiák elkészítése és publikálása is.

Gramma Nyelvi Iroda

A szlovákiai magyar nyelvészeket tömörítő Gramma Nyelvi Iroda fő rendeltetése, hogy szerve- zője és kivitelezője legyen a nyelvtudományi kutatásoknak Szlovákiában, a kutatási eredmények felhasználásával nyelvalakító és más jellegű szakértői tevékenységet folytasson, valamint nyelvi jellegű szolgáltatásokat nyújtson intézményeknek és magánszemélyeknek, megteremtve ezzel a kisebbségi nyelvtörvény által biztosított nyelvi jogok érvényesülésének nyelvi feltételeit. A Gramma Nyelvi Iroda a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat részeként részt vesz a magyarországi és a határon túli magyar nyelvészek közös, összehangolt kutatásaiban is.

Bibliotheca Hungarica – kutatókönyvtár

A könyvtár gyűjtőkörét a volt Csehszlovákia, illetve a mai Szlovákia területén 1918-tól napjainkig megjelent magyar nyelvű, valamint a szlovákiai kisebbségek történelmére, művelődésére, társadalmi és politikai életére vonatkozó magyar és idegen nyelvű (szlovák, cseh, angol stb.) kiadványok alkotják.

Gyűjtőkörét képezi az 1918 után megjelent:

 • Könyvek, kiadványok, füzetek, egyéb írásos anyagok
 • Folyóiratok, lapok – központi, regionális és helyi sajtó
 • Kisnyomtatványok
 • Szakdolgozatok
 • A gyűjtőkörrel kapcsolatos CD-k, DVD-k

A nagyon gazdag kézikönyvtár a kutatók munkáját segíti.

Szlovákiai Magyar Levéltár

A Fórum Kisebbségkutató Intézet levéltára. A szlovákiai magyarság életével kapcsolatos levéltári dokumentumokat, a szlovákiai magyar politikai pártok, társadalmi, kulturális és egyéb szervezetek és intézmények iratanyagait, közéleti személyiségek, írók, művészek levelezését, hagyatékát stb. tartalmazza.

Fontos része a gyűjteménynek a szlovákiai magyar településekkel kapcsolatos képeslapok, kisnyomtatványok, plakátok, egyéb írásos anyagok és a fényképtár.

Gyűjtemények:

 • Intézményi archívumok
 • Iratgyűjtemények
 • Egyéni hagyatékok
 • A Fórum Intézet fotóarchívuma
 • Impériumváltások és a populáris kultúra
 • Nemzeti jelképek
 • Katalógusok
 • Műsorfüzetek
 • Hangarchívum
 • Video gyűjtemény

Digitalizáló és Internetes Adatbázisok Központja

A központ az Intézetben megtalálható dokumentumokat, fényképeket, publikációkat, képeslapokat, hanganyagokat stb. digitalizálja folyamatosan, amelyek a Szlovákiai Magyar Adatbank és a Fórum Kisebbségkutató Intézet honlapjain jelennek meg. A digitalizálás mellett nagy szerepet kap az internetes adatbázis- és tartalomfejlesztés valamint a webes alkalmazások és WordPress modulok programozása. A részleg foglalkozik az Intézet (és annak projektjeinek) külső kommunikációjával, kezeli a közösségi médiában lévő oldalakat, valamint online tartalmakat állít elő. A részleg munkatársai biztosítják be az ún. podcastok, dokumentumfilmek, valamint egyéb videok előállítását is.

 • Digitalizálás
 • Adatbázisok, Internetes tartalmak
 • WEB-oldalak szerkesztése
 • Video produkció és dokumentumfilm készítés
 • Média és kommunikáció

Kiadói Részleg

A Kiadói Részleg feladata a könyv- és a folyóirat-kiadás. Az itt megjelenő kötetek az Intézetben folyó szakmai tevékenységek eredményeit teszik közzé, leggyakrabban egy-egy több éven át tartó kutatómunka lezárásaként. A Fórum Társadalomtudományi Szemle pedig főként a kisebbségi problémakör folyamatban levő, jelenleg kutatott kérdéseit mutatja be, negyedéves periodicitással. A folyóiratnak szlovák nyelvű változata is megjelenik, Fórum spoločenskovedná revue címmel, ez egyféle válogatás a már megjelent magyar számokból.

A Kiadói Részleg könyveinek arcéle és tárgyköre híven követi az Intézet részlegeinek tevékenységét, a kötetek döntő többsége a szlovákiai magyarok történetével, néprajzával, szociológiájával, nyelvével, identitásával, jogaival stb. foglalkozik. A Fórum Társadalomtudományi Szemle fő profilját is a történettudomány, az etnológia, a szociológia, a demográfia, a nyelvészet stb. képezi.

Munkatársak

Kutatók, tudományos munkatársak

CSANDA Gábor PhDr. (1963)

Beosztás: Kiadói Részleg – igazgató.

Szakterület: kortárs irodalom, bibliográfiák, repertóriumok, szerkesztés

E-mail: csanda@foruminst.sk

HUNČÍK Péter MUDr. (1951)

Beosztás: kutató, tréner

Szakterület: multikultúra, interetnikus kapcsolatok, képzések, pszichodramatikus, mediátor

E-mail: pethun@hotmail.com

GYURGYÍK László PhD (1954)

Beosztás: demográfus

Szakterület: a szlovákiai magyarok demográfiája és társadalomszerkezeti változásai

E-mail: mercurius@mail.t-com.sk

LANSTYÁK István, Prof. PhDr. (1959)

Beosztás: a Gramma Nyelvi Iroda vezetője

Szakterület: nyelvészet

E-mail: istvan.lanstyak@uniba.sk

LISZKA József,  PhDr., PhD, Dr. hab. (1956)

Beosztás: Etnológiai Központ – igazgató, etnológus

Szakterület: európai etnológia, szakrális néprajz, interetnikus kapcsolatok, szövegfolklorisztika

E-mail: liszkajozsef@azet.sk

ÖLLÖS László PhD, Dr. hab. (1957)

Beosztás: A Fórum Intézet elnöke, politológus, filozófus.

Szakterület: politológia, emberi jogok, politikai filozófia,

E-mail: ollos@foruminst.sk

JUHÁSZ Ilona PhD (1960)

Beosztás: etnológus

Szakterület: európai etnológia (néprajz), temetkezési szokások és temetőkultúra, emlékjelek és nemzeti jelképek, változásvizsgálatok, interetnikus és interkulturális kapcsolatok

E-mail: icu@foruminst.sk

KONKOLY László mérnök (1973)

Beosztás: Digitalizáló és Internetes Adatbázisok Központja – igazgató, programozó, informatikus

Szakterület: digitalizálás, tartalomfejlesztés, adatbázisok, internetes oldalak

E-mail: konkoly@foruminst.sk

KŐRÖS Zoltán Mgr. (1982)

Beosztás: levéltáros

Szakterület: levéltár, oral history

E-mail: zolo.koros@gmail.com

LAMPL Zsuzsanna, Doc, PhDr, PhD. (1959)

Beosztás: Szociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege – igazgató, szociológus

Szakterület: a szlovákiai magyarok szociológiája, nemzeti identitás, értrend, életmód, életminőség, ifjúságkutatás

E-mail: moki.lampl@gmail.com

POPÉLY Árpád PhD, Dr. hab. (1970)

Beosztás: történész

Szakterület: Csehszlovákia és a szlovákiai magyarság 1945 utáni története

E-mail: poparpad@gmail.com

SIMON Attila PhD, Dr. hab (1966)

Beosztás: igazgató, történész

Szakterület: a két világháború közötti Csehszlovákia és a szlovákiai magyarok története

E-mail: simon@foruminst.sk

VATAŠČIN Péter Mgr. (1987)

Beosztás: etnológus

Szakterület: jelen- és közösségkutatás, interetnikus és interkulturális kapcsolatok

E-mail: vatascin.peter@gmail.com

VÉGH László PhDr. (1949)

Beosztás: szociológus,

Szakterület: szociológia, könyvtárak, levéltár, politológia, tudományszervezés

E-mail: vegh@foruminst.sk

Könyvtárosok, dokumentátorok, fordítók, informatikus munkatársak

HARASZTI Ildikó Mgr. (1962)

Beosztás: projektmenedzser

Szakterület: műfordítás (angol, orosz és szlovák nyelv), kiadványszerkesztés, projektmenedzsment

E-mail: haraszti@foruminst.sk

RONCZ Melinda Mgr. (1986)

Beosztás: Bibliotheca Hungarica – igazgató

Szakterület: pedagógia, magyar nyelv és irodalom, történelem

E-mail: roncz.foruminst@gmail.com

LACZKÓ Sándor Mgr. (1986)

Beosztás: Digitalizáló és Internetes Adatbázisok Központja – közösségi média, filmes és média szakértő

Szakterület: audiovizuális projektek, internetes oldalak

E-mail: laczko@foruminst.sk

RYŠAVÝ PáL (1983)

Beosztás: Digitalizáló és Internetes Adatbázisok Központja – rendszergazda, adatkezelő

Szakterület: tartalomfejlesztés, adatfeldolgozás, média

E-mail: rysavy.pal@gmail.com

SEBŐ Beáta Mgr. (1975)

Beosztás: könyvtáros, dokumentátor

Szakterület: művelődésszervezés, bibliográfiák, adatfeldolgozás

E-mail: bibliohungarica@gmail.com

TUBA Dániel (1994)

Beosztás: Digitalizáló és Internetes Adatbázisok Központja – rendszergazda, adatkezelő

Szakterület:  fotózás,  grafika,  erősáramú  elektrotechnika, adatfeldolgozás

E-mail: daniel.tuba.rly@gmail.com

SZAMÁK Mihály (1984)

Beosztás: Digitalizáló és Internetes Adatbázisok Központja – szkennelés, adatfeldolgozás

Szakterület: grafika, adatfeldolgozás

E-mail: szamakmisi@gmail.com

VERMES Annamária Mgr. (1980)

Beosztás: adatfeldolgozó – tájékoztató könyvtáros, dokumentátor, nyelvi szerkesztő

Szakterület: pedagógia, német nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, gépírás, nyelvoktatás

E-mail: vermes.foruminst@gmail.com

Adminisztráció

HORVÁTH Malvin (1959)

Beosztás: könyvelő, adminisztrátor

Szakterület: könyvelés, szervezés

E-mail: malvin@foruminst.sk

KARDOSOVÁ Ľubomíra (1972)

Beosztás: könyvelő, asszisztens, nyelvi lektor

Szakterület: könyvelő, adminisztratív feladatok, nyelvi szerkesztés, fordítás

E-mail: kardosova@foruminst.sk

SZEKERES Krisztina mérnök (1976)

Beosztás: főkönyvelő

Szakterület: Könyvelés, adótanácsadás

E-mail: lelovicsk@foruminst.sk

SZARKA Krisztina Mgr. (1976)

Beosztás: titkárságvezető

Szakterület: személyzeti és gazdasági adminisztráció, könyvelés

E-mail: szarka@foruminst.sk

Külső munkatársak, önkéntesek

BARANYOVICS Borisz, Mgr. (1986)

Szakterület: etnológia

E-mail: skullastar@gmail.com

BUKOVSZKY László, PhDr. (1966)

Szakterület: történettudomány, a pártállam és az állambiztonsági szervezetek működése

E-mail:

BOLEMANT Lilla PhD (1964)

Szakterület: gender, fordítás

E-mail: liliana.bolemant@gmail.com

GECSE Annabella PhD (1972)

Szakterület: néprajz, muzeológia

E-mail: gecsea72@gmail.com

JUHÁSZ R. József (1963)

Szakterület: tördelés, nyomdai előkészítés

E-mail: juhaszrokko@stonline.sk

KELEMEN Zsófia Mgr. (1987)

Szakterület: szociológia

E-mail: ollos.zsofia@gmail.com

KLAMÁR Zoltán PhD (1955)

Szakterület: néprajz, muzeológia

E-mail: drklamarz@gmail.com

LELKES Gábor PhD (1973)

Szakterület: határ menti kapcsolatok, gazdasági folyamatok elemzése, terület- és településfejlesztő geográfus

E-mail: gaborlelkes@yahoo.co.uk

MISAD Katalin, Phd, doc. (1961)

Szakterület: összehasonlító nyelvészet, nyelvtervezés

E-mail:

MRVA Marianna Mgr. (1987)

Szakterület: szociológia

E-mail: mrva.marianna@gmail.com

Nagy Myrtil (1970)

Szakterület: néprajz, folklór, civil szféra

E-mail: nagy@forumic.sk

PINTÉR Tibor (1979)

Szakterület: nyelvészet, kétnyelvűség, nyelvtechnológia

E-mail: m.pinter.tibor@kre.hu

PRESINSZKY Károly, PhD. (1977)

Szakterület: dialektológia

E-mail: kpresinszky@ukf.sk

RIGÓ Magdolna, Mgr., PhD (1985)

Szakterület: divatszociológia, emberi erőforrások

E-mail:    meszarosova.magdalena@gmail.com

SEBŐK Szilárd, Mgr., PhD. (1989)

Szakterület: nyelvi ideológiák, nyelvleírás módszertana E-mail: szilard.sebok@uniba.sk

SIMON Szabolcs, PhD (1964)

Szakterület: nyelvészet,

E-mail:

Bendíkné SZABÓ Márta (1952)

Szakterület: szakrális kisemlékek dokumentálása

E-mail: b.szabo.marta@gmail.com

VANČO Ildikó, dr. habil (1961)

Szakterület: szociolingvisztika, pszicholingvisztika

E-mail:

SZILVÁSSY Tímea Mgr. (1988)

Szakterület: szociológia

E-mail: timea.szilvassy@gmail.com

VIGA Gyula Dr. hab., PhD, MTA doktora (1952)

Szakterület: etnográfia, muzeológia

E-mail: vigagyula@gmail.com

 

Kérdezőbiztosok: 45–50 fő

 

Kutatási programok

100 év 100 percben – Mindennapok Tudománya

Programvezető: Laczkó Sándor

Munkatársak: Simon Attila

Ütemterv: 2018. április – 2018. december

A Mindennapok Tudománya c. ismeretterjesztő sorozatunk új köntöst és új szemléletet kapott, amely elsősorban Csehszlovákia megalakulásának 100. évfordulójára reflektál. A megszokott stúdiókörnyezetet és a hosszabb beszélgetéseket most egy interaktív stúdióra és rövid előadásokra cseréltük. 2018-ban 10 rész készült az 1918 – 2018 közti időszak meghatározó témáiról. Az új sorozat célja, hogy visszahozza a köztudatba az elmúlt 100 év történéseit. A sorozat 2019 első felében lesz megtekinthető a világhálón. A filmeket minden magyar tanítási nyelvű oktatási intézmény is megkapja DVD hordozón.

1956 – Az elfelejtett forradalom – dokumentumfilm, 60 perc

Programvezető: Laczkó Sándor

Munkatársak: Kőrös Zoltán, Varga Emese, Popély Árpád, Simon Attila

Ütemterv: 2018. január – 2018. november

Egy éves munkát követően, 2018. október 23-án mutatta be a Fórum Kisebbségkutató Intézet (FKI) a legújabb dokumentumfilmjét, amely az 1956-os forradalom csehszlovákiai történéseivel foglalkozik. A hatvan perces filmben tizenöt visszaemlékező és négy történész színészek és zenészek segítségével rekonstruálja az eseményeket. Több közéleti személyiség is felbukkan a mozivásznon, Tőzsér Árpád író és költő, aki Nagy János szobrászművész kollégájával részt akart venni az 56-os budapesti harcokban, Dolník Erzsébet pedagógus és volt parlamenti képviselő, aki megtagadta a kommunista hűségnyilatkozat elfogadását és még sokan mások. A Muszkaföldön és Nyugati fogságban után, ez a harmadik, történelmünket népszerűsítő audiovizuális tartalom, amely az FKI gondozásában jelenik meg.

A dokumentumfilm megvásárolható DVD-n a FKI könyvesboltjában és az interneten. 2019 folyamán pedig a YouTube videószerverre is felkerül a videó. A filmet minden magyar tanítási nyelvű oktatási intézmény is megkapja DVD hordozón.

A dokumentumfilm visszhangja a médiában:

 

Az l968-as szovjet katonai megszállás hatása a (cseh)szlovákiai magyarok mindennapi kultúrájára és a szövegfolklórjára – a kutatás II. része

Programvezető: L. Juhász Ilona

Résztvevők: Baranyovics Borisz, L. Juhász Ilona és Vataščin Péter

Ütemterv: 2018. 1. 1. – 2018. 12. 31.

A kutatás során arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen hatással volt az 1968-as szovjet katonai megszállás a kutatott magyarlakta települések lakóinak életére, a szöveges folklór műfajában milyen történetek maradtak fenn ebből az időszakból, milyen tárgyi emlékeket őriznek a helyi lakosok, milyen volt a kapcsolat a megszállókkal stb. Fontosnak tartottuk annak vizsgálatát is, hogyan fogadták a magyar nemzetiségű lakosok, hogy a Magyarország is csatlakozott Csehszlovákia megszállásához.

A kutatás Dél-Szlovákia különböző régióiban valósult meg az Etnológiai Központ 2 munkatársa, valamint 1 külső munkatárs közreműködésével:

 • Rudnán, Rozsnyón, Csucsomban és Szilicén Juhász Ilona,
 • Párkányban és Nánán Baranyovics Borisz
 • Ebeden Vataščin Péter

A kidolgozott támpontok alapján sor került különféle nemű és életkorú adatközlők megszólaltatására. A kutatás során hosszabb és rövidebb interjúk készültek, valamint sikerült ismét fényképanyagot is gyűjteni a témához. Ki kell emelnünk a rozsnyói megszálláshoz kapcsolódó egyik konkrét eseményhez kötődő történet (a szovjet katonák lövöldözése a Kras szálló mellett) változatainak gazdag gyűjteményét, valamint az 1968-as rozsnyói eseményekkel kapcsolatos képanyagot is. Sikerült olyan személyekre bukkanni, akik házasságot kötöttek a Rozsnyón állomásozó szovjet katonákkal. Az Ebeden végzett kutatás viszont a település marginális szerepe okán volt figyelemre méltó, ugyanis ezekből a visszaemlékezésekből az derül ki, hogy az emberek szinte teljesen passzív, illetve közvetett szemlélői voltak az eseményeknek. Időközben leírásra kerültek a 2017-ben készült interjúk, s ezekből összeállítottunk egy válogatást, amely az Etnológiai Központ Évkönyvének jubileumi, huszadik számában közöltünk.

Kapcsolódó publikáció:

 1. Juhász Ilona (összeáll.): Az 1968-as események a szlovákiai magyarok emlékezetében. Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 249–282. p. ISBN 978-80-89978-03-8

A Csemadok levéltári anyagának feldolgozása

Programvezető: Kőrös Zoltán,

Résztvevők: Horváth László

Ütemterv: 2018. 1. 1. – 2018. 12. 31.

A 2018-as évben is folytattuk a CSEMADOK levéltárának feldolgozását. Az egy év alatt feldolgozott levéltári anyag mennyisége megközelíti a 8 folyómétert. Az 1968-1975 közötti időszak anyagait, konkrétan a Csemadok helyi és járási titkárságainak dokumentumai lettek feldolgozva. Mivel az iratanyagnak ez a része erősen rendezetlen állapotban került a levéltárba (iratkötegek formájában), a végleges rendezésére (a dokumentumok helyi, járási és kerületi titkárságokra osztása és rendezése) csak az egyes iratkötegek átnézése és feldolgozása (kronológiai rendezés, regeszták készítése) után került sor.

A feldolgozott iratanyagot járások szerint osztottuk szét, és ezen belül a 13 járási bizottság (Dunaszerdahely, Érsekújvár, Galánta, Kassa, Komárom, Léva, Losonc, Nagykürtös, Nyitra, Pozsony, Rimaszombat, Rozsnyó, Tőketerebes) és a kassai és pozsonyi Városi Bizottság iratait évekre bontottuk és minden egyes évet kronológiailag rendeztük. Ugyan így – járási és éves bontást alkalmazva – jártunk el a Csemadok helyi bizottságainak iratainál is. A rendezetlen anyag között talált Központi Bizottság iratait különválasztottuk, ennek a feldolgozása folyamatban van. A kutatók a Szlovákiai Magyar Levéltárban találhatják meg az iratjegyzéket.

A projekt egyes fázisai:

-a CSEMADOK levéltár iratainak kiadási hely és kronológia szerinti rendezése (január-március)

-az egyes iratok tartalmának, kiadási helyének és idejének jegyzékbe foglalása  – regeszták készítése (március-december)

 

Az európai identitás

Kutatásvezető: Öllös László Ütemterv: 2018. 1. 1. – 2017. 12. 31.

Az esztendő folyamán folytatódott az európai identitáslehetőségét és formáit vizsgáló kutatás. Legfontosabb témái a nemzeti elválasztás, és együttműködés valamint a megörökölt identitásformák kritikája voltak. Új problémakörként jelent meg a különbség az egyes nemzeti identitások közt és kapcsolódásaik normatív értékekre támaszkodó pontjainak kérdése. A nemzetállamok és az Európai Unió közti értékrendi feszültségek, valamint Európa globális lemaradásának a problémaköre továbbra is az esztendő során vizsgált kérdések között maradt.

Ezek  a  kérdések  a  program  részeként  az  év  legtöbb  konferenciájában  és  publikációjában megjelentek.

Kapcsolódó publikációk:

 • Öllös László: Národná spolupráca národná odluka v Európe. In Ján Králik, Zuzana Kulašíková, Miroslav Novák a Nové fenomény v současné politice. Machiavelli Press, Praha 2017. 106-115 p. ISBN 978-80-88147-07-7
 • Öllös László: Možnosť a potreba In Daniel Dobiáš, Gabriel Eštok, Soňa Dobiášová (eds.): Občianská spoločnosť. Kam kráčas demokracia. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 2018. 77–87. p. ISBN 978-80-8152-655-8
 • Öllös László: Európska identita – súbor otázok. : Zsuzsanna Lampl (ed.): Fórum spoločenskovedná revue. Fórim inštitút pre výskum menšín, Šamorín 2018. 113-124. p. ISBN 978-80-89978-02-1

 

Gombaszög – 90 év képekben

Programvezető: Simon Attila

Résztvevők: Ryšavý Pál, Szamák Mihály, Tuba Dániel

Ütemterv: 2018. 1. 1. – 2018. 07. 31.

A Sine Metu Társulással együttműködésben lebonyolított projekt célja az volt, hogy az intézetben fellelhető fotókból egy a Gombaszög múltját bemutató kiállítást állítsunk össze. A kiállításra összesen 100 a gombaszögi fesztiválokat bemutató képet válogattunk ki, dolgoztunk fel digitálisan. A fotók A3-as méretben lette kinyomtatva és bekereteztetve. A fotókból 2 kiállítás is készült. Az elsőt a Nyári Gombaszögi tábor első napján nyitották meg a gombaszögi völgyben. A másik kiállításra a Csemadok által Rozsnyón a Gombaszög múltjáról szervezett konferencia keretén belül került sor.

 

Identitás- és értékrendkutatás 2018

Programvezető: Lampl Zsuzsanna

Résztvevők: Gyurgyík László, kérdezőbiztosok, adatbegépelők

Ütemterv: 2018. február – 2018. december

A budapesti Nemzetpolitikai Kutatóintézettel közös felmérés fő témái: nemzeti értékrend, nemzeti identitás, nyelvhasználat, a közélet iránti érdeklődés, politikai értékrend, választási hajlandóság és választási preferenciák, nemzeti identitás, történelmi személyiségek és események megítélése, aktuális társadalmi kérdések megítélése, életérzések, életminőség.

A terepkutatás kérdőíves módszerrel zajlott 2018 júniusában. A mintát 800 felnőtt szlovákiai magyar alkotta. A mintavétel nem, korcsoport, iskolai végzettség, valamint településtípus szerint reprezentatív. A lekérdezésre Dél-Szlovákia 16 járásában összesen 120 településen, valamint Pozsonyban és Kassán került sor.

Kapcsolódó publikáció:

Lampl Zsuzsanna: A többség szerint magyarnak kell maradnunk. Új Szó, 2018. december 2.,  https://ujszo.com/kozelet/a-tobbseg-szerint-magyarnak-kell-maradnunk

 

Komáromi emlékjelek, mint a város történeti és társadalmi változásainak tanúi az államfordulatok és a rendszerváltás tükrében (interetnikus és interkulturális kontextusban)

Programvezető és kivitelező: L. Juhász Ilona

Ütemterv: 2018. 1. 1. – 2018. 12. 31.

Egy hosszabb távú kutatás részeként 2018-ban a projektum lezárására, kiegészítő gyűjtésekre, a záró monográfia megírására került sor (erről lásd a Publikációk fejezetben).

Kapcsolódó publikáció:

 1.  Juhász   Ilona:   Komárom   emlékjelei   az   államfordulatok   és   rendszerváltások   tükrében. Komárom– Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2018 /Jelek a térben 6./
 2. Juhász Ilona: Komárom emlékjelei térben és időben. Egy kutatási programról. In Musaeum Hungaricum XIV., 2019 (előkészületben)
 3. Juhász Ilona: Pamiatkové objekty Komárna v priestore a čase. O jednom výskumnom programe. In Musaeum Hungaricum XIV., 2019 (előkészületben)

 

Magyarok, szlovákok, csehek, zsidók és romák együttélése Dél-Szlovákiában (1918-1968) – Oral history

Programvezető: Kőrös Zoltán

Ütemterv: 2018. 1. 1. – 2018. 12. 31.

A 2018-as projekt azokkal az oral history kutatásokkal függ össze, amiket a Fórum Intézet az elmúlt években végzett. Az elmúlt évben összesen 55 visszaemlékezőt kerestünk fel. Ezek az 1918 és 1968 közötti időszakra emlékeztek vissza, konkrétan a nemzetiségek közti viszonyok változásaira. Az egyes interjúkban öt időszak történeteiről beszéltünk a visszaemlékezőkkel (1. Csehszlovák Köztársaság (1918–1938), 1938, Horthy- és Szálasi-korszak (1938–1945), A hontalanság évei (1945–1948) és a szocialista korszak első fele (1948–1968)) Elsősorban 1935 előtti születésű személyekkel készítettünk interjúkat – mivel a visszaemlékezők e csoportja évről évre fogyóban van, őket a legfontosabb kérdezni.

 

A Nemzetgyűlés és a Szlovák Nemzeti Tanács Telepítési Bizottságai és a magyar kisebbség 1945-1948

Programvezető: Popély Árpád

Ütemterv: 2018. 1. 1. – 2018. 12. 31.

A háború utáni évek a szlovákiai magyarság történetének legfeldolgozottabb fejezetei közé tartoznak. Ennek ellenére továbbra is létezik néhány olyan kérdés, amely a mai napig kívül maradt a szlovák, ill. a magyar történetírás érdeklődési körén. Ezek közé tartozik a Nemzetgyűlés és a Szlovák Nemzeti Tanács Telepítési Bizottságának tevékenysége. E bizottságoknak jelentős szerepük volt a német és magyar lakosság kitelepítésének, valamint a határvidék betelepítésének irányításában és ellenőrzésében. A kutatás célja ezért a Telepítési Bizottságok tevékenységének – természetesen mindenekelőtt a magyar kisebbség szempontjából történő – feldolgozása volt. Mivel a témával a szakirodalom mindezidáig nem foglalkozott, a kutatás levéltári kutatómunkát, valamint a korabeli szlovák és cseh sajtó áttanulmányozását igényelte. Az SZNT Telepítési Bizottságának anyagai a pozsonyi Szlovák Nemzeti Levéltárban, a Nemzetgyűlés Telepítési Bizottságának anyagai a Cseh Parlament Képviselőházának Levéltárában vannak elhelyezve, ezért a levéltári kutatásokat Pozsonyban és Prágában folytattuk. A korabeli sajtótermékek közül többek között a szlovák Pravda, Čas és Národná obroda, valamint a cseh Rudé právo, Právo lidu, Svobodné slovo és Svobodné noviny áttanulmányozására került sor. A kutatás eredményeit az elkövetkező években tanulmányok formájában tervezzük közreadni.

 

A regionális és lokális identitás szimbólumrendszere a szlovákiai magyaroknál

Programvezető: Liszka József

Résztvevők: Bendík Márta, L. Juhász Ilona, Liszka József, Vataščin Péter

Ütemterv: 2018. 1. 1. – 2018. 12. 31.

A projektum keretében az európai etnológia, illetve folklorisztika, valamint kulturális antropológia eszközeivel és módszereivel azt vizsgáltuk, hogy a különféle nemzeti és szakrális jelképek rendszere milyen összefüggésrendszerben van a kutatott régiók mindennapjaival (konkrétan 1. Komárom /L. Juhász Ilona/; 2. Párkány /Vataščin Péter/; 3. Ipolyság /Bendík Márta/; 4. Rozsnyó /Liszka József; L. Juhász Ilona). A kutatás fő célja, annak felderítése, milyen szerepet játszanak a különféle szimbolikus jelek (szakrális kisemlékek, nemzeti jelképek, emlékművek, emléktáblák stb.) és a hozzájuk kapcsolódó rítusok, szokások, ünnepek az adott közösség lokális, regionális, nemzeti vagy éppenséggel európai identitásának a megerősítésében. A kutatás egyrészt könyv- és levéltári kutatáson, valamint terepmunkán (dokumentációs tevékenység, megfigyelés, irányított interjú, oral history, illetve kérdőíves felmérés) alapult.

A kutatás, amely a kisemlékek helyi/közösségi szerepét is vizsgálta, eredményeként általános tendenciaként értelmezhető az igény az etnikai terület etnikus (nemzeti) szimbólumokkal való körbebástyázására. Egyre több településen kvázi szakrális terek alakulnak ki (Csicsó, Köbölkút, Várhosszúrét, Nagytárkány, Alsóbodok, Marcelháza, Komárom – Európa udvar stb.), ahová a szakralitást és/vagy etnikumot kifejező szimbólumok koncentrálódnak. Ezekben a konkrét esetekben jól kirajzolódott az a sokrétű jelentésháló és identifikációs szerepkör, amelyekkel a vallási és/vagy etnikai és/vagy politikai objektumokat ruházzák fel a helyiek. Ezek a szakrális terek egyszersmind a különféle közösségi (nemzeti) ünnepek megtartásának a színterei is, az identitás megtartásának bizonyos fokú letéteményesei is lehetnek. Kérdés persze, hogy ez mily mértékben érinti az adott település egész lakosságát. A kutatás során további, inkább terminológiai problémaként vetődött föl az egyes objektumok besorolhatóságának, tipologizálásának a kérdése. Ami korábban egyértelműen szakrális kisemlék volt, annak idővel lettek etnikai, sőt politikai vonzatai is (lásd a komáromi Cirill és Metód szobor, vagy Szent István szobra, a háborús emlékművek szakrális, etnikai és kegyeleti vonatkozásai stb.). A kutatást a jövőben az egyéni és kollektív emlékezet, az egyéni és kollektív identitás, a közösségteremtés lehetséges megoldásainak az irányába ugyanúgy tovább kellene folytatni, ahogy a formai és terminológiai kérdések tisztázását is.

Kapcsolódó publikációk:

 1. Juhász Ilona: Egy vallásokat átfogó vallási fenomén. A kopjafa-kultusz a szlovákiai magyarok kultúrájában. In Hagyomány – szellemi kulturális örökség – népies rendezvény. Pillanatképek a mai népművészetről. Romsics Imre szerk. Kalocsa: Viski Károly Múzeum 2018, 95–107. p.

/Kalocsai Múzeumi Értekezések 19./ ISBN 978-963-88362-6-7

 1. Juhász Ilona: Strážca Karpát a Železný turul. Znovuzrodenie jedného sochového typu z prvej svetovej vojny s aktualizovaným ideologickým obsahom. Fórum spoločenskovedná revue 2018, 23–62. p. ISSN 978-80-89978-02-1
 2. Liszka József: Veränderungen der (Volks)Kultur der ungarischen nationalen Minderheit in der (Tschecho)Slowakei(1918–2018). Europäisches Journal für Minderheitenfragen 2019/1 (előkészületben)
 3. Vataščin Péter: A szakrális kisemlékek védelme – néprajzi esettanulmányok tanulságai. Musaeum Hungaricum XIV., 2019 (előkészületben)
 4. Vataščin Péter: Nepomuki Szent János kultusza Fórum Társdalomtudományi Szemle 21

(2019) (előkészületben)

 1. Vataščin Péter: Szent Orbán kultusza Kürtön. Acta Ethnologica Danubiana 21 (2019) (előkészületben)

 

Szakrális kisemlék archívum digitalizálása

Programvezető és kivitelező: Liszka József

Ütemterv: 2017. 1. 1. – 2017. 12. 31.

Az Etnológiai Központ 1998-ban, a Kárpát-medencében elsőként létrehozott, s a maga nemében azóta is legjelentősebb adatbázisában, a Szakrális Kisemlék Archívumban jelenleg a kettő és fél ezret meghaladó, adatlappal rendelkező objektumot tartunk nyilván. Topográfiailag a gyűjtemény felöleli egész Dél-Szlovákiát. Módszeres feltérképezéssel a gyűjtemény teljessé tételére törekszünk. 2016-ban megtörtént a gyűjtemény nagyobbik részének a digitalizálása és a Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán hozzáférhető internetes adatbázisba vitele. 2017-ben folyamatosan zajlott a már bevitt adatok szakmai ellenőrzése és újakkal való feltöltése.

 

Szociológiai kutatás a külhoni magyar családok körében

Résztvevők:  Lampl Zsuzsanna, Gyurgyík László, Szarka Kriszta, kérdezőbiztosok, adatbegépelők

Ütemterv: 2018. július – 2018. Szeptember

A    budapesti   Nemzetpolitikai      Kutatóintézet   felmérésében     való    közreműködés:   a minta megalkotása és az 500 főt magába foglaló lekérdezés megszervezése és lebonyolítása.

 

A szlovákiai magyarok digitális emlékezete

Programvezető: Simon Attila

Résztvevők: Laczkó Sándor, Konkoly László, Ryšavý Pál, Tuba Dániel

Ütemterv: 2018. 1. 1. – 2018. 12. 31.

A projektum fő célja a szlovákiai magyar közösség létrejöttének 100. évfordulója alkalmából megőrizni és közzétenni a szlovákiai magyarok életét és a dél-szlovákiai térség átalakulását dokumentáló digitális fotógyűjteményt, amelyet a 2017-es évben lezajlott gyűjtőprogram keretén belül sikerült digitalizálni és adatolni. A 2017-es év feladata a fotógyűjtés megkezdése volt, amelyet részben regionális megbízottak által, részben pedig a sajtóban megjelent felhívásra jelentkező magánszemélyek által felajánlott digitalizált fotók begyűjtésével végeztük. A projektum keretén belül mintegy 3500 fotóból álló adatbázist alakítottunk ki. A fotógyűjtést 2018-ban is folytattuk, valamint kialakításra került a fotókat prezentáló honlap is. A honlap és az adatbázis rendszer kialakításánál több fontos szempontot is figyelembe kellett venni:

 1. Az adatbázis idővel több 100 ezer képet is fog tartalmazni, ami olyan rendszer kialakítását tette szükségessé, amely megfelel a gyors keresési és hozzáférhetőségi követelményeknek.
 2. A metaadatokat tartalmazó adatbázist hozzáférhetővé és megoszthatóvá kellett tenni külső források számára
 3. Külső képfeltöltés és címkézési lehetőséget kellett biztosítani.

A honlap induláskor több mint 5000 képet tartalmazott, amelyet folyamatosan bővítünk. Tervünk a meglévő adatbankos Fotótár folyamatos áttöltése az új adatbázisba.

a sajtó beszámolója a projektről:  https://felvidek.ma/2018/12/elindult-a-digitalisemlekezet-eu-oldal/

http://www.gomorilap.sk/kozelet/elindult-a-forum-intezet-uj-oldala-a-digitalisemlekezet-eu/

 

A szlovákiai magyarok kulturális örökségének digitalizálása

Programvezető: Roncz Melinda

Résztvevők: Sebő Beáta, Konkoly László, Simon Attila, Szamák Mihály, Végh László, Orosz Örs

Ütemterv: 2018. 1. 1. – 2018. 12. 31.

A projekt fő célja a szlovákiai magyar közösség kulturális örökségének továbbörökítése a következő generációk számára. Ennek a célnak az érdekében digitalizáljuk és tesszük a nagyközönség számára elérhetővé azokat az értékeket, elsősorban a Bibliotheca Hungarica és a Szlovákiai Magyar Levéltár könyv-, folyóirat- és iratgyűjteményét, amelyeket a magyar közösség az 1989 előtti Csehszlovákiában kitermelt. Ez egyaránt jelenti a szlovákiai magyar írásbeli, képi és szóbeli kultúra digitalizálását, megőrzését és közzétételét.

A 2018-as év digitalizálási tervei között szerepelt az Új Szó utolsó 10 évfolyamának a digitalizálása 2008-tól egészen 2017 végéig. Ez az újság a szlovákiai magyarság legfontosabb információ forrása, amely egyetlen napilapként tavaly ünnepelte létrejöttének 70. évfordulóját. A digitalizálása azért volt nagyon fontos, mert az on-line verzióval szemben a nyomtatott lapok minden vizuális és tartalmi információt is tartalmaznak. A 10 év alatt megjelent cca. 3100 lapból a digitalizált oldalak száma nagyjából 70 ezer oldalnyi lett.

Az Új Szón kívül feldolgozásra került Fábry Zoltán levelezésének egy része. A Fórum Intézet archívumában és levéltárában található Fábry Zoltánnak, a szlovákiai magyar kultúra egyik legkiemelkedőbb alakjának a hagyatéka, amelyben megtalálhatunk számos levelezést magánszemélyekkel, írókkal, irodalomtudósokkal és újságok szerkesztőségével. Digitalizálásuk mellett azért döntöttünk, mert az elmúlt években nagy igény mutatkozott a Fábry hagyaték értékes dokumentumainak a kutatására. A feldolgozott levelezések: az Új Szó szerkesztőségével

– 54 dokumentum, az Irodalmi Szemle szerkesztőségével – 77 dokumentum, Tiszatáj szerkesztőségével – 28 dokumentum, szlovákiai magyar írókkal, irodalomtudósokkal és a kulturális élet jelentős személyiségeivel folytatott levelezései (Forbáth Imre – 91, L.Kiss Ibolya – 42, Mécs László – 14, Szalatnai Rezső – 75,  Győry Dezső – 90, Balogh Edgár – 61, Földessy Gyula – 86, B.Nagy László – 45, Turczel Lajos – 48, Rákos Péter – 20. A digitalizált oldalak száma nagyjából 3 ezer.

A digitalizálás eredményeként több mint 70 000 új oldallal bővült a DigiTékában hozzáférhető és kereshető oldalak száma.

 

A szlovákiai magyar sajtó 100 éve

Programvezető: Simon Attila

Ütemterv: 2018. január – 2018. október

Munkatársak: Popély Árpád, Szamák Mihály, Haraszti Ildikó, Luba Kardosová

A projekt célja reprezentatív kiállítás keretén belül bemutatni a szlovákiai magyar sajtó első száz évnek legfontosabb eseményeit, folyamatait. Az elsősorban a politikai napilapok, főként az Új Szó, és a szlovákiai magyar rádió története köré épülő kiállítás összesen 25 roll up panelből állt, amelyen kétnyelvű szövegek és az azokat illusztráló képek által elevenedett fel a hazai magyar sajtó története.

A kiállítás ünnepélyes megnyitójára a Patria Rádió szervezésében 2018. október 11-én került sor a Szlovák Rádió épületében. A kiállítás ezenkívül bemutatásra került a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala éves konferenciáján, Dunaszerdahelyen.

 

A szlovákiai magyarok és a rendszerváltás – oral history program

Programvezető: Simon Attila

Munkatársak: Öllös László, Mózes Szabolcs, Korpás Árpád, Nagy Ildikó

Ütemterv: 2018. január – 2018. december

Az Intézet folytatva mintegy 10 évvel ezelőtti programját a korabeli szereplőkkel készített oral history interjúk eszközével kívánja feltárni a szlovákiai magyar közösség szerepét a szlovákiai rendszerváltásban, illetve azokat a folyamatokat, amelyet a rendszerváltás a közösségünkben elindított. A 2018-es évben 14 mélyinterjú készült, amelyek digitálisan lettek rögzítve, majd pedig át lettek írva szöveggé.

A 2019-as évben az elmúlt két évben elkészült interjúk megszerkesztésével folytatódik a projekt.

 

Könyvtárak, dokumentáció és archiválás

 

Bibliotheca Hungarica

Folyamatos működés, szolgáltatások – dokumentációs tevékenység

Programvezető: Roncz Melinda

Munkatársak: Sebő Beáta, Vermes Annamária Partnerintézmények: Szlovákiai magyar kiadók

 

Kutatókönyvtár tevékenysége

Kapcsolattartás a szlovákiai kiadókkal, tankönyvek, évkönyvek beszerzése; kapcsolat fenntartása Szlovákia magyarlakta területeinek könyvtáraival és magyarországi könyvtárakkal (Országos Széchényi Könyvtár, Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér), valamint Szlovákia magyarlakta területeinek önkormányzataival.

A könyvtár főgyűjtőkörébe tartozó Szlovákiában megjelenő magyar nyelvű kiadványok beszerzése és feldolgozása, valamint a kézikönyvtár rendezése és számítógépes feldolgozása a Huntéka könyvtári program segítségével.

A dokumentációs tevékenységen kívül közhasznú információs szolgáltatás: számítógép-, szkenner- és internethasználat, fénymásolási lehetőség kutatóink számára. Egyéni kérésre különböző irodalomjegyzékek, helytörténeti bibliográfiák, repertóriumok összeállítása, valamint a könyvtár termeiben a kutatók szabadon elérhetik az Arcanum Digitális Tudástárat is.

A könyvtár a kutatók igényei szerint, személyesen, de akár e-mailen, telefonon, faxon is nyújt információt, küldi a kért dokumentumokat. Információkat szolgáltat a szlovákiai magyar, de a magyarországi, a határon túli magyarság ügyeivel foglalkozó intézményeknek is.

A kiadóktól, illetve magánkézből a könyvtárba kerülő könyveket folyamatosan vezetik be a gyarapodási jegyzékbe, sorolják be a gyűjteményükbe a Huntéka könyvtári program segítségével. A 2018-as esztendőben 2323 rekorddal bővült a könyvtár állománya. A gyűjtemény jelentős bővülését idén a Gramma Nyelvi Iroda nyelvészeti könyvtárának bibliográfiai és tartalmi feltárásával (1233 tétel). Bizonyos könyvek esetében az analitikák is feldolgozásra kerültek.

A könyvtár egyre gyarapodó részét képezi a különböző hagyatékokból ide került könyvek csoportja. Ezek rendszerezése, témakörök, kiadók szerinti besorolása, majd adatainak számítógépes feldolgozása is folyamatos munkát igényel.

A könyvkatalógus online elérhetősége:  http://195.28.94.166:8080/monguz/index.jsp?lang=hu&page=search

A Bibliotheca Hungaricának 2018-ban mintegy 50 kutatója volt, akik közül többen többször is igénybe vették szolgáltatásait. A kutatók több esetben a könyvtárnak ajándékozták munkájukat, így annak állománya ez évben is több szakdolgozattal gyarapodott.

2017-ben került a könyvtárhoz a Gramma Nyelvi Iroda könyvtára, amelynek gyarapodási jegyzékbe vétele február-május között zajlott, számítógépes feldolgozása a Huntéka könyvtári program segítségével pedig június-augusztus folyamán. A feldolgozott kötetek nagy része a Bibliotheca Hungarica kézikönyvtárát gazdagítja, egyes kötetek azonban jelentőségük miatt a törzsállományba kerültek. A feldolgozott állomány bibliográfiai adatai az alábbi linken érhetőek el:   http://195.28.94.166:8080/monguz/index.jsp?page=result&new=1&group=0&bib1ext=1003-0&search_term 0&search_term0=&logic=1&bib1ext=4-0&search_term 2=&logic=1&bib1ext=31-0&search_term1=&logic=1&bib1ext=21- 3=&logic=1&bib1ext=59-0&search_term 0&search_term4=&logic=1&bib1ext=1018-0&search_term 6=&logic=1&bib1ext=2111-5=&logic=1&bib1ext=54-0&search_term7=Gramma+k%C3%B6nyvt%C3%A1r&stepsize=10&dbname=database&dbname=database_forum

Az év második felében, szeptembertől munkatársaink a gyűjtemény törzsállományát vizsgálták át (több mint 15 000 tétel), leltározták, illetve raktári szakjellel látták el az egyes példányokat, egészítették ki a Huntéka könyvtári rendszerben szereplő példányleírásokat.

2018-ban a Bibliotheca Hungarica továbbra is részese volt a Márai-program kedvezményezettjeinek. Az év elején a 2017-es pályázat könyveinek leltárba vétele és feldolgozása történt meg (28 tétel), november végén pedig az ezévi Márai-program kötetei (22 tétel) kerültek be a könyvtár állományába. A felsoroltakon kívül több kisebb könyvadomány, könyvtári cserepéldány és hagyatéki gyűjtemény érkezett, amelyek feldolgozása folyamatosan történik.

 

Folyóirattár

Programvezető: Roncz Melinda

Munkatársak: Sebő Beáta, Vermes Annamária

A Bibliotheca Hungarica folyamatosan egészíti ki a szlovákiai magyar folyóirat-gyűjteményét. Célja a kurrens periodikák új számainak, valamint a hagyatékokból, ajándékokból beérkező régebbi folyóiratoknak a feldolgozása és archiválása. Folyamatosan szerzik be az eddig hiányzó számokat is. Személyesen, telefonon vagy e-mailben tartják a kapcsolatot a folyóiratok szerkesztőségeivel.

Jelenleg több mint 180 fajta folyóirat van az 1918–1945 közötti időszakból, és több mint 400 fajta folyóirat van a gyűjteményben az 1945 utáni időszakból.

Ezeken kívül megtalálhatók még a Szlovákiában élő más kisebbségek (15 fajta) folyóiratainak egyes számai, szlovák nyelvű folyóiratok (32 fajta), valamint külföldön megjelenő magyar lapok

(130) ide került számai. Ez évben is feladatának tekinti a kurrens lapok beszerzését, feldolgozását, archiválását, a régebbi lapszámok felkutatását és a kutatók rendelkezésére bocsátását. Tovább aktualizálják a meglévő adatbázisait, amelyek az Intézet honlapján is elérhetőek. Január hónapban archiválták és feldolgozták a tavalyi év folyamán ide került folyóiratok, periodikák adatait. A kibővült lista hozzáférhető a Bibliotheca Hungaricában, illetve online: https://adatbank.sk/leveltarak/folyoirattar/.

A 2015-ben megkezdett cikkadatbázis bővítése idén is folytatódott. Jelenleg a Huntéka könyvtári program olvasói felületén több mint 2 000 cikk bibliográfiai adatai olvashatók.

 

Fotóarchívum, CD -, DVD- és videogyűjtemény

Programvezető: Roncz Melinda

Munkatársak: Sebő Beáta, Vermes Annamária

A Bibliotheca Hungarica fotóarchívuma ismert  sajtófotósok  munkáiból  jelenleg  több  mint 102 000 fényképet tartalmaz. A könyvtár fotóarchívumát programszerűen gyarapítja a felvidéki magyar műemlékek és emlékhelyek jelenlegi állapotát ábrázoló képek dokumentálásával is. Jelentős állományt képvisel az egyre bővülő CD-, DVD- és videogyűjtemény is, amelyek feldolgozása a Huntéka segítségével történik, és a kutatók számára hozzáférhető és kereshető az online katalógus segítségével.

Folyamatosan viszik be a jegyzékükbe a beérkezett fényképeket, dokumentumokat, amelyek a szlovákiai magyarok kulturális, társadalmi életét dokumentálják. Ennek a fotógyűjteménynek egy reprezentatív állománya a Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán megtalálható Fotóarchívumban online is elérhető: https://adatbank.sk/kep-hang/osszesitett-fotoarchivum/.

 

Szakdolgozatok gyűjteménye

A  szolgáltatásaikat  igénybe  vevő  kutatók  szakdolgozataival  folyamatosan  bővülő  állomány archiválása és adatainak feldolgozása a Huntéka program segítségével történik. A lista online elérhetősége:  http://195.28.94.166:8080/monguz/index.jsp?page=result&new=1&group=0&bib1ext=1003-0&search_term 0&search_term0=&logic=1&bib1ext=4-0&search_term2=&logic=1&bib1ext=31-0&search_term1=&logic=1&bib1ext=21- 3=&logic=1&bib1ext=59-0&search_term 0&search_term4=&logic=1&bib1ext=1018-0&search_term 6=&logic=1&bib1ext=2111-5=&logic=1&bib1ext=54-0&search_term7=Szakdolgozatok&stepsize=10&dbname=database_forum

 

Szlovákiai Magyar Levéltár

Programvezető: Végh László Munkatársak: Kőrös Zoltán

A Fórum Kisebbségkutató Intézet levéltára a szlovákiai magyarság életével kapcsolatos levéltári dokumentumokat, a szlovákiai magyar politikai pártok, társadalmi, kulturális és egyéb szervezetek és intézmények iratanyagait, közéleti személyiségek, írók, művészek levelezését, hagyatékát stb. tartalmazza.

2018-ban elsősorban a Csemadok iratainak 1968 és 1975 közötti járási és helyi bizottságainak anyagait dolgoztuk fel. Kőrös Zoltán mellett 2018 márciusától júniusáig Horváth László kapcsolódott be a projektbe.

Tuba Gyöngyvér folytatta a kisnyomtatványok feldolgozását és a regesztumok rendszerbe vitelét.

A levéltárunk iratanyaga is bővült, ebben az összefüggésben említésre méltó Prikler László fényképész több ezer fényképnegatívuma vagy a Csemadok szenci járási anyagai egy részének behozatala (Görföl Jenő), tovább bővült a kisnyomtatvány, illetve plakátgyűjteményünk is, nem beszélve további kisebb kiterjedésű anyagról.

A Szlovákiai Magyar Levéltár közreműködött A Hét című folyóirat digitalizálásán is, és segítséget nyújtott a gombaszögi fesztivál kilencvenedik évfordulója alkalmából elkészített vándorkiállítás rendezőinek, valamint a szlovákia magyar sajtó 100 éve című kiállításhoz is rendelkezésre bocsájtotta anyagait.

2018-ban közel 30 kutató látogatott el a levéltárunkba, a legtöbbet kutatott anyagok közé tartoztak a Csemadok alakuló üléseinek iratai, Kiss József hagyatéka, a bősi vízi erőmű építéséről szóló iratanyagok.

 

Eddig elkészült leltári jegyzékek:

 

Személyi hagyatékok és iratgyűjtemények:

 • Arany László hagyatéka*
 • Győry Dezső hagyatéka*
 • Szalatnai Rezső hagyatéka*
 • Ungváry Ferenc hagyatéka*
 • Gyönyör József hagyatéka*
 • Turczel Lajos hagyatéka (levelezések)*
 • Szabó Rezső iratai*
 • Varga Sándor iratai*
 • Kulturális szervezetek iratai – Csemadok:
 • A CSEMADOK KB elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei – (1948–2000)*
 • A CSEMADOK országos közgyűlései
 • Csemadok alapszervezetek története és helytörténeti tanulmányok
 • Szervezeti értesítők
 • Propaganda az 50-es, 60-as évekből
 • Történeti tanulmányok
 • Táncegyüttesek és táncmozgalom
 • Táncdalfesztiválok
 • Táborok
 • Színjátszás
 • Színművek és irodalmi műsorok szövegkönyvei
 • Névsorok
 • Jókai Napok
 • Járási konferenciák
 • Nemzetközi hadigondozott alapítvány (1993–1994)
 • Gombaszögi Országos Kulturális Ünnepély
 • Fesztiválok
 • Fábry Napok
 • Előadói segédanyagok
 • CSMTKE
 • Vetélkedők

Pártok iratai:

 • FMK
 • MPP
 • Együttélés
 • Alakuló közgyűlés (1989)
 • Alapító kongresszus (1990)

 

Gyűjtemények

Kisnyomtatványok

A Bibliotheca Hungarica gyűjteményében találhatók színházak műsorfüzetei, meghívók és értesítők különböző kulturális eseményekről (pl. Dunamenti Tavasz, Gombaszög Országos Dal- és Táncünnepély, Zselízi Országos Népművészeti Fesztivál, Czuczor Gergely-napok, Kazinczy Nyelvművelő Napok, Kodály-napok, Tavaszi szél vizet áraszt, Jókai-napok, Vámbéry Polgári Társulás rendezvényei stb.). A feldolgozott kisnyomtatványok száma eléri a 6 144 darabot.*

Képzőművészeti kiállítások katalógusai

A  könyvtár  gyűjteményében  találhatók  képzőművészeti  kiállításokról  szóló  katalógusok  (pl. Duna Menti Múzeum, Csallóközi Múzeum, Kortárs Magyar Galéria, Nógrádi Galéria stb.).*

Plakátok

A Bibliotheca Hungarica plakátgyűjteménye felöleli a szlovákiai magyarság szellemi-művészeti életével kapcsolatos dokumentumokat.*

* az interneten jelenleg elérhető jegyzékek

 

Etnológiai Központ

 

Néprajzi könyvtár (Bibliotheca Ethnologica)

Felelős: L. Juhász Ilona, Liszka József, Vataščin Péter

Az Etnológiai Központ könyvtára 2018-ban mintegy 400 kötettel bővült, a még leltározatlan példányokkal együtt hamarosan 8600 kiadványt fog számlálni. Az év során három új polccal gazdagodott a könyvtár, illetve új szempontok szerint részben átrendezésre került a már meglevő állomány. Mindezeket Vataščin Péter végezte el. A könyvtárban havi rendszerességgel fordultak meg kutatók, közülük az ELTE Néprajzi Intézetének BA hallgatója, Markó Eszter, nyári szakmai gyakorlata keretében a szakdolgozat-gyűjteményt és a különnyomatokat rendezte, majd utóbbiak leltározását az ELTE Néprajzi Intézetének doktorandusza, az Etnológiai Központban Erasmus- ösztöndíjjal szakmai gyakorlaton lévő Pajor Katalin folytatta.

 

Néprajzi adattár

Felelős: L. Juhász Ilona, Liszka József, Vataščin Péter

Az Etnológiai Központ gyűjteménye. Az adattár egyrészt kéziratos, jórészt közöletlen néprajzi gyűjtésekből áll Dél-Szlovákia magyarok lakta területéről. Másrészt benne foglaltatik a (Cseh)Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság 1989–1999 közötti tevékenységének teljes dokumentációja (levelezés, jegyzőkönyvek, programok stb.). A gyűjtemény 1 099 beleltározott tételben mintegy 20 ezer lapnyi szöveget tartalmaz.* 2017-ban tovább folyt az időközben gyűjtött anyagok rendezése, illetve az adattári anyag jegyzékének interneten történő további megjelenítésének az előkészítése is folytatódott. A kutatók kiszolgálását az év folyamán Vataščin Péter és L. Juhász Ilona végezte.

* az interneten jelenleg részben elérhető jegyzék

 

A Szakrális Kisemlék Archívum

Felelős: Liszka József

Résztvevők: L. Juhász Ilona, Bendík Márta, Vataščin Péter

2018-ban tovább folytatódott az 1997-ben, a Kárpát-medencében elsőként megalapított, s a maga nemében azóta is legjelentősebb adatbázis, a Szakrális Kisemlék Archívum folyamatos fejlesztésére (első sorban Érsekújvár, Léva, Ipolyság és Rozsnyó környékén végzett terepmunkák révén), kompletizálása, valamint az eddigi gyűjtemény teljes revíziójára, szinte teljes digitalizálására is sor került. Az internetes adatbázist folyamatosan bővítjük, aktualizáljuk. Az

Etnológiai Központ munkatársain kívül a dokumentációs tevékenységbe (első sorban a terepmunkába) bevontuk a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának a hallgatóit is, valamint külső munkatársakat is (lásd még a Kutatási programok fejezet megfelelő bekezdését).

Kapcsolódó publikációk:

 1. Vataščin Péter: A szakrális kisemlékek védelme – néprajzi esettanulmányok tanulságai. Musaeum Hungaricum XIV., 2019 (előkészületben)
 2. Vataščin Péter: Nepomuki Szent János kultusza Fórum Társdalomtudományi Szemle 21 (2019) (előkészületben)
 3. Vataščin Péter: Szent Orbán kultusza Kürtön. Acta Ethnologica Danubiana 21 (2019) (előkészületben)

 

Nemzeti Jelképek Adattára

Felelős: L. Juhász Ilona

Az Adattár a „A regionális és lokális identitás szimbólumrendszere a szlovákiai magyaroknál” című projektum dokumentációs munkálatai révén 2018-ban jelentősen gyarapodott (részletesebb leírást lásd ott).

Kapcsolódó publikációk:

 1. Juhász Ilona: Egy vallásokat átfogó vallási fenomén. A kopjafa-kultusz a szlovákiai magyarok kultúrájában. In Hagyomány – szellemi kulturális örökség – népies rendezvény. Pillanatképek a mai népművészetről. Romsics Imre szerk. Kalocsa: Viski Károly Múzeum 2018, 95–107. p. /Kalocsai Múzeumi Értekezések 19./ ISBN 978-963-88362-6-7
 2. Juhász Ilona: Strážca Karpát a Železný turul. Znovuzrodenie jedného sochového typu z prvej svetovej vojny s aktualizovaným ideologickým obsahom. Fórum spoločenskovedná revue 2018, 23–62. p. ISSN 978-80-89978-02-1
 3. Liszka József: Veränderungen der (Volks)Kultur der ungarischen nationalen Minderheit in der (Tschecho)Slowakei(1918–2018). Europäisches Journal für Minderheitenfragen 2019/1 (előkészületben)

 

Temetődokumentáció

Felelős: L. Juhász Ilona

Az adatbázis a szakrális kisemlékek dokumentációja kapcsán, és A regionális és lokális identitás szimbólumrendszere a szlovákiai magyaroknál” című projektumnak köszönhetően 2018-ban tovább bővült.

 

Digitalizálás, internet, adatbázisok

Szlovákiai Magyar Adatbank

Programvezető: Konkoly László

Munkatársak: Laczkó Sándor, Tuba Dániel

Partnerintézmények: Real-Net, s.r.o., eNiton Enterprises, s.r.o., Arcanum, Budapest

A szlovákiai magyarokra vonatkozó történeti, kulturális és társadalmi információk rendszerezett gyűjtése, feldolgozása, szolgáltatása, internetes megjelenítése: bibliográfiák, lexikonok, statisztikák, helységnévtárak, térképek, kronológiák, digitalizál könyvek és folyóiratok, vendég honlapok, kutatási adatbázisok, intézményi kataszterek, irodalmi adattár, folyóiratok, tematikus társadalomtudományi kutatási blokkok, fotótár, linktár stb.

A Fórum Kisebbségkutató Intézet évek óta dolgozik a könyvtári és levéltári anyagai digitalizálásán, illetve azok internetes megjelenítésén. A program célja, hogy bárki hozzájuthasson ezekhez a kulturális értékekhez, ehhez szükséges az adatbázisok átalakítása, keresők és más eszközök kialakítása az interneten.

A portál első verziója 2007 decemberétől 2013 októberéig üzemelt egy saját fejlesztésű keretrendszerben. Az elmúlt évben sor került a portál teljes átdolgozására és a WordPress CMS keretrendszerre való átkonvertálására. Az Adatbank most már önálló  https://adatbank.sk webcímen érhető el. Jelenleg egy WordPress Multisite motor alatt fut az összes intézeti és néhány partnerintézmény honlapjával együtt. A Multisite telepítés segítségével könnyen megoldható az egyes honlapok közötti adatcsere, amely biztosítja az adatok Adatbankba való integrálását. A WordPress felhasználóbarát adminisztrációs felületén keresztül on-line szerkeszthető és bővíthető minden tartalom.

Az adatbank szerkezeti felépítése:

 1. Tudástár
  1. Kronológia 1918-tól napjainkig
  2. A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona 1918-tól
  3. Intézmények (intézmények,  szervezetek,  Csemadok  alapszervezetek  és  területi választmányok, községi hivatalok, egészségügyi intézmények)
  4. Kisebbségeket érintő jogszabályok
 2. Kép-Hang
  1. Képeslapgyűjtemény
  2. Fotóarchívum
  3. Hangarchívum
 3. Könyvtár
  1. Könyvtári gyűjtemények (CD-,  DVD- és  videogyűjtemény, folyóirattár, szakdolgozatok, nemzetiségi lapok)
  2. Bibliográfiák
  3. Repertóriumok
  4. Könyvtárkatalógusok (Bibliotheca Hungarica, Etnológiai Központ)
  5. Médiaspájz
 4. Levéltár
  1. Egyéni hagyatékok
  2. Levéltári  gyűjtemények (képzőművészeti kiállítások katalógusai, kisnyomtatványok, naptárak, plakátok, néprajzi adattár)
  3. Dokumentumok
  4. Iratok
 1. Települések (Szlovákia települései)
 2. DigiTéka
  1. Digitalizált könyvek
  2. Digitalizált folyóiratok
  3. Nemzetiségi évkönyv
  4. Médiaspájz

Szlovákiai magyar vonatkozású rendezvények adatbázisa

Programvezető: Konkoly László

Résztvevők: Szamák Mihály

Ütemterv: 2018. 1. 1. – 2018. 12. 31.

2003-tól kezdődően gyűjtünk minden olyan magyar vonatkozású rendezvénnyel kapcsolatos információt, szórólapot vagy plakátot, amely internetes oldalon vagy e-mail formájában is megjelent. Ez a munka hozzá tartozik ahhoz a gyűjtő és dokumentációs tevékenységhez, amelyet a Bibliotheca Hungarica vállalt fel. Manapság a rendezvények interneten történő hirdetése jelentős mértékben előtérbe került. Viszont a legtöbb ilyen jellegű publikáció idővel elveszik. Ezért tartjuk fontosnak ezek egy helyen való gyűjtését. Nemcsak a dokumentálás szempontjából, hanem aktuális információs értékük miatt is.

A rendezvénynaptár évről évre gyarapodik. A 2009-as évben elértük a havi 400–500 bejegyzést, az utóbbi években 200–300 körül mozog az összegyűjtött rendezvények száma.

Gyarapodás: 2005-ben (1 408 drb), 2006-ban (1 678 drb), 2007-ben (1 198 drb), 2008-ban (3 004

drb), 2009-ben (5 769 drb), 2010-ben (3 500 drb), 2011-ben (3 290 drb), 2012-ben (1 059 drb),

2013-ban (807 drb), 2014-ben (1 635 drb), 2015-ben (1 733 drb), 2016-ban (638 drb), 2017- ben(1549), 2018-ban(1552 drb).

A 2009-es évtől a rendezvényarchívum elérhető XML formátumban is.

Az internetes adatbázis a Fórum Kisebbségkutató Intézet által gyűjtött rendezvényeken kívül tartalmazza továbbá a Szlovákiai Magyar Adatbank portáljához csatlakozó további szervezetek (partnerintézmények) rendezvényeit is (Csemadok, Zoboralja.sk, Somorja Város, Rozsnyovidek.sk, Kulturahont.sk, Elohagyomany.sk).

Gyarapodás: 2015-ben (709 drb), 2016-ban (2 933 drb), 2017-ben (1291 drb), 2018-ban (1421 drb).

 

Képeslapgyűjtemény

Programvezető: Végh László

Résztvevők: Konkoly László

Ütemterv: 2018. 1. 1. – 2018. 12. 31.

A levéltár fontos részét képezi a mintegy 5 000 régi és mai képeslap. Szlovákiai képeslap- börzéken és magánygyűjtőktől beszerezve bővül folyamatosan a gyűjtemény, amely elsősorban a Szlovákia magyar lakta városai és községei állapotának 1918 utáni változásait dokumentálja. Külön jelentőséggel bírnak a Szlovákia területén található magyar vonatkozású műemlékeket, történelmi emlékhelyeket (honvédszobrok, Kossuth-szobor, Petőfi-szobor, felvidéki emlékhelyek, millenniumi emlékszobrok) ábrázoló képeslapok. A helytörténeti kutatás szempontjából fontos dokumentáció az ez idáig mintegy 100 szlovákiai városról és községről található gyűjtemény.

 

Szlovákiai Magyar Közéleti Digitális Fotótár

Programvezető: Konkoly László

Résztvevők: Végh László, Szamák Mihály, Tuba Dániel

Ütemterv: 2018. 1. 1. – 2018. 12. 31.

A Fórum Kisebbségkutató Intézet (Bibliotheca Hungarica, Etnológiai Központ) levéltárában hatalmas mennyiségű digitális fotó-, fotó-, DIA- és negatívgyűjtemény található, amely sok éves gyűjtőmunka eredménye. A gyűjtemény részét képezi több híres fotós és közéleti személyiség (Prandl Sándor, Lipcsei György, Arany A. László, Gyökeres György, stb.) teljes hagyatéka, ezen kívül több intézet és civil szervezet fotógyűjteménye (Fórum Intézet, Etnológiai Központ – Néprajzi fotótár, Etnológiai Központ – Szakrális Kisemlék Archívum, Csemadok, Szőttes Kamara Néptáncegyüttes, KAFEDIK), valamint jelenkori fotósok közéleti, politikai és kulturális fotói (Somogyi Tibor, Kiss Gábor, Görföl Jenő, Takács András, stb.). Ennek az anyagnak a rendszerezése és feldolgozása már évek óta folyamatban van.

A feldolgozott gyűjtemény felosztása:

 • Levéltári gyűjtemény: (10 065 drb)
 • A Fórum Kisebbségkutató Intézet fotóarchívuma: (2 508 drb)
 • Az Etnológiai Központ DIA gyűjteménye: (4 259 drb)
 • Emlékművek – emlékhelyek – vizuális nyelvhasználat: (8 540 drb)
 • Sociophoto 2012 díjnyertes fotói: (30 drb)

Gyarapodás: 2015-ben (138 drb), 2014-ben (330 drb), 2013-ban (2 915), 2012-ben (2 121),

2011-ben (255 drb), 2010-ben (2 5941 drb), 2009-ben (510 drb), 2008-ban (5 583 drb), 2007-ben

(2 064 drb), 2006-ban (2 988 drb), 2005-ben (1 100 drb).

Az internetes adatbázis a Fórum Kisebbségkutató Intézet gyűjteményén kívül tartalmazza továbbá a Szlovákiai Magyar Adatbank portáljához csatlakozó további szervezetek (intézmények) fotóarchívumait is (Csemadok, Szőttes KNE, Zoboralja.sk, Somorja Város, stb.).

 • A CSEMADOK fotóarchívuma: (3 868 drb)
 • A Szőttes KNE fotóarchívuma: (2 108 drb)
 • A sk fotóarchívuma: (11 416 drb)

 

Hangarchívum

Programvezető: Ryšavý Pál

Résztvevők: Konkoly László

Ütemterv: 2018. 1. 1. – 2018. 12. 31.

A hangarchívum tartalmazza a Fórum Kisebbségkutató Intézet rendezvényein (konferenciákon, könyvbemutatókon, szakmai beszélgetéseken) készült hangfelvételeket, továbbá az Intézet által készített „Oral History” interjúkat, különböző projektumok kapcsán készített felmérések hanganyagait, a Szlovák Rádió magyar adásában elhangzott rádiófelvételek hanganyagait, valamint a levéltárban fellelhető további archív hanganyagokat. A projektum célja a gyűjtemény folyamatos bővítése, digitalizálása, rendszerezése és interneten való megjelenítése.

 

Szlovákia településeinek adatbázisa

Programvezető: Konkoly László

Résztvevők: Laczkó Sándor

Ütemterv: 2018. 1. 1. – 2018. 12. 31.

Az adatbázis tartalmazza a mai Szlovákia területén 1880 és 2011 között létező összes település népesedési, nemzetiségi adatait, amelyek segítségével végigkövethetők a szlovákiai települések közigazgatási demográfiai változásai, valamint az 1992 és 2012 közötti választási eredményeket. Egy helyen találhatjuk továbbá a településre vonatkozó alapadatokat és az adatbankban található településhez kapcsolódó egyéb információkat (rendezvényeket, lexikon szócikkeket, intézményeket stb.). A kutatás eredményeképpen egy olyan egyedülálló adatbázis jött létre, amelynek további demográfiai, történelmi, társadalmi kutatások fontos forrásbázisa lehet.

A 2017-os évben megvalósult a különböző már feldolgozott és az Adatbankban, valamint a Csemadok adatbázisaiban megtalálható településszintű adatok és információk összekapcsolása a településekkel, valamint az 1992 és 2012 közötti választási eredmények feldolgozása. Célunk a létrejövő új relációkkal (kapcsolódásokkal) tovább fejleszteni adatbázis rendszerünket, aminek köszönhetően egy olyan felhasználóbarát település-adatbázis jön létre, ahol a felhasználó egy helyen fér hozzá minden lényeges településre vonatkozó adathoz és információhoz. Minden településhez létrehoztunk egy harmadik szintű domént és webcímet (pl. somorja.adatbank.sk), ahol keresés nélkül egyenesen hozzáférhetőek a településadatok. További célunk új adatokkal bővíteni a meglévő adatbázist (pl. turisztikai és helyi jellegzetességekkel, a történelem során használt névváltozatokkal stb.)

 

Intézmények és szervezetek adatbázisa

Programvezető: Konkoly László

Ütemterv: 2018. 1. 1. – 2017. 12. 31.

Az adatbázis jelenleg 2 200 intézmény adatlapját tartalmazza a következő kategóriákban:

 • Intézmények, szervezetek – 1 577 drb
 • Csemadok alapszervezetek – 426 drb
 • Csemadok területi választmányok – 18 drb
 • Csemadok művészeti együttesek – 449 drb
 • Községi hivatalok – 543

A 2017-es évben folytatódott az intézmények és szervezetek revíziója és az adatok frissítése. A könnyebb és gyorsabb kezelhetőség érdekében az adatbázis le lett választva (migrálva) az  adatbank.sk-ról és létre lett hozva egy intezmenyek-szervezetek.adatbank.sk aldomén, ahol az importálás után egy egységesített leegyszerűsített adatlapba kerültek át az adatok.

 

eshop.foruminst.sk

Programvezető: Laczkó Sándor

Munkatársak: Konkoly László, Ryšavý Pál, Roncz Melinda, Szekeres Krisztina

Ütemterv: 2018. 1. 1. – 2017. 12. 31.

A Fórum Kisebbségkutató Intézet internetes könyváruháza, amelyben megtalálható a FKI eddig kiadott összes könyve. A könyváruház működtetéséhez Opencart webshop motor alkalmaztunk, amely a világon az egyik legelterjedtebb keretrendszer.

A 2018-as évben frissítettük a keretrendszert és modernizáltuk a weboldal grafikai megjelenését is. A fő koncepció az volt, hogy a kezelőfelületet a munkatársaink igényeihez alakítsuk, mellyel időt és energiát spórolhatunk meg a mindennapi munkájuknál. Ilyen fejlesztés volt például az XLS (excel) alapú termék, kategória, stb. exportáló és importáló eszköz. A legnagyobb fejlesztés a rest alapú API (Application Program Interface) üzembe helyezése volt, amely segítségével összekapcsolhattuk a könyvesboltot az egyes honlapjainkkal.

 

A Fórum Kisebbségkutató Intézet publikációi 2018-ben

A     publikációk   megvásárolhatók    papíralapú    vagy elektronikus   formában  a  Fórum Kisebbségkutató Intézet Könyvesboltjában az interneten: https://eshop.foruminst.sk/

 

Könyvek, monográfiák

ANGYAL BÉLA: A 750 éves Gúta. A város története és néprajza az írott források tükrében. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2018, 432 p. ISBN 978-80-89249-98-5

FILEP TAMÁS GUSZTÁV (szerk.): Petrogalli Oszkár: Mankón járó demokrácia. Írások, beszédek, nyilatkozatok. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2018, 348 p. ISBN 978-80-89978-04-5

/Fontes Historiae Hungarorum, 8./

JUHÁSZ ILONA: Komárom emlékjelei az államfordulatok és rendszerváltások tükrében. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2018, 400 p. ISBN 978-80-89978-05-2 /Jelek a térben, 6./

LAMPL ZSUZSANNA: A szlovákiai magyarok szociológiája I. Szlovákiai és magyar. 2. kiadás. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2018, 180 p. ISBN 978-80-89249-99-2

LAMPL ZSUZSANNA (eds.): Fórum spoločenskovedná revue 2018. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2018, 184 p. ISBN 978-80-89978-02-1

LANSTYÁK ISTVÁN: Nyelvalakítás és nyelvi problémák. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet

– Gramma Nyelvi Iroda, 2018, 360 p. ISBN 978-80-89978-00-7 /Nostra Tempora, 24./

SIMON, ATTILA (szerk.): Csak álltunk és sírtunk. Az első bécsi döntés napjai a kortársak szemével. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2018, 164 p. ISBN 978-80-89978-01-4

 

Évkönyv

LISZKA JÓZSEF (szerk.): Acta Ethnologocia Danubiana 20. Komárom – Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központja, 2018, 372 p. ISBN 978-80-89978-03-8 (http://ethnodanubia.eu/)

 

Folyóirat

Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2018/1–4. szám, ISSN 1335-4361 (http://forumszemle.eu/)

 

Az FKI által fenntartott webes felületek és honlapok

Programvezető: Konkoly László

Résztvevők: Laczkó Sándor, Ryšavý Pál, L. Juhász Ilona Ütemterv: 2018. 1. 1. – 2018. 12. 31.

A Fórum Kisebbségkutató Intézet évről-évre egyre fontosabb szerepet tölt be a szlovákiai magyar civil és közéleti szférában. Széleskörű tudományos programjai, bővülő tevékenysége és közéleti koordinációs szerepe indokolttá teszi több önálló intézeti, partnerségi vagy projektumokkal kapcsolatos weblap működtetését.

foruminst.sk – a Fórum Kisebbségkutató Intézet hivatalos honlapja magyar és szlovák nyelven

eshop.foruminst.sk  –  A  Fórum  Kisebbségkutató  Intézet  internetes  könyváruháza,  amelyben megtalálható a FKI eddig kiadott összes könyve.

adatbank.sk – A szlovákiai magyarokra vonatkozó történeti, kulturális és társadalmi információk rendszerezett online gyűjteménye (bibliográfiák, lexikonok, statisztikák, helységnévtárak, térképek, kronológiák, vendég honlapok, kutatási adatbázisok, intézményi kataszterek, irodalmi adattár, folyóiratok, tematikus társadalomtudományi kutatási blokkok, fotótár, linktár stb.)

forumszemle.eu – A Fórum Társadalomtudományi Szemle kétnyelvű (magyar, angol) különálló honlapja, ahol megtalálhatjuk a folyóiratról az összes szükséges információt, a szerzők listáját, az összes megjelent szám tartalomjegyzékét valamint a régebbi évfolyamoknál hozzáférhetővé tettük a tanulmányokat és cikkeket teljes terjedelemben.

madari.sk – A madari.sk egy olyan információs portál, amely szlovák nyelven közöl írásokat a szlovákiai magyarokról. Elsődleges célja,    hogy    egy    olyan     csatornává    váljon, ahol ismeretterjesztő, szakmai és tudományos anyagokat közvetít a szlovákiai magyarokról.

kerekasztal.org, delszlovakia.sk, jogsegely.sk – A Kerekasztal honlapjai. Elsődleges céljuk, hogy kommunikációs  csatornaként  működjön  a  nagyközönség  és  az  ernyőszervezet  között. Tartalmilag  főképp  szöveges  anyagokat  közöl,  amelyek  közt  megtalálhatóak  a  Kerekasztal állásfoglalásai,   beszámolók   a  Koordinációs   Bizottság  üléseiről,   szakmai  dokumentumok, törvényjavaslatok vagy egyéb elemzések.

szmat.sk – A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) honlapja.

kniznicasamorin.sk – A Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár kétnyelvű honlapja magyar és szlovák nyelven.

ethnodanubia.eu – A honlap az Acta Ethnologica Danubiana webes verziója is. A honlap tartalmazza az eddig megjelent számok teljes tartalmát tanulmányokra lebontva, a szerzők jegyzékét, rovatok, szerzők és megjelenési év szerinti keresést valamint a tanulmányok és cikkek megjelenésével kapcsolatos szerzői útmutatót.

digitalisemlekezet.eu – A honlap folyamatosan felváltja az adatbankon található Szlovákiai Magyar Fotótárat. Az adatbázisba a 2018-as induláskor felkerült a 2017-ben lezajlott Digitális Emlékezet elnevezésű gyűjtőprogram keretén belül összegyűjtött közel 3000 digitalizált és adatolt fotó. A program fő célja a szlovákiai magyar közösség létrejöttének 100. évfordulója alkalmából megőrizni és közzétenni a szlovákiai magyarok életét és a dél-szlovákiai térség átalakulását  dokumentáló  digitális  fotógyűjteményt. Célunk  a  Fotótár  teljes  tartalmának  az áttöltése, amely eredményeként több mint 50 ezer fotó lesz majd kereshető az új fejlesztésű portálon.

A FKI komáromi Etnológiai Központjának facebook oldala – A 2017-ben létrehozott oldal az FKI Etnológiai Központja és részben a FKI tevékenységéről  számol be, nagy hangsúlyt fektetve a publikációk népszerűsítésére. Ezen túl más tudományos intézmények szakmai rendezvényeiről és azok kiadványairól is tájékoztat.

A munkatársak publikációs jegyzéke – 2018

Csanda Gábor

Tanulmányok, közlemények

 1. Jegyzetek Grosschmid Géza könyvéhez. Fórum Társadalomtudományi Szemle 20, 2018/3, 61–76. ISSN 1335-4361

Egyéb

 1. Viera Kamenická: Pozsonyi zsidó mesék. Fordította Csanda Gábor. Pozsony: Pozsonyi Kifli Polgári Társulás, 56 p. ISBN 978-80-89927-03-6

Recenziók, könyvismertetések

 1. Jozef Šebo: Útek z Životný príbeh Arnošta Rosina, väzňa, ktorému sa podarilo ujsť z Osvienčimu. Fórum Társadalomtudományi Szemle 20, 2018/1, 177–179. p. ISSN 1335-4361
 2. Jozef Šétaffy: Zabudnuté prípady inšpektora Šétaffyho. Fórum Társadalomtudományi Szemle 20, 2018/3, 173–174. p. ISSN 1335-4361

 

Gyurgyík László

Tanulmányok, közlemények

 1. A (cseh)szlovákiai magyarság felekezeti megoszlásának alakulása 1921 és 2011 között. In: Tömösközi Ferenc (szerk): A hit és közösség szolgálatában. Életutak a szlovákiai református keresztyén egyházban.  SJE TK _RTK Komárom 2018 28-44. p.
 1. Zmeny sídelnej štruktúry národností na Slovensku na základe údajov sčítania ľudu v rokoch 1970 a In Lampl, Zsuzsanna (Ed.): Fórum spoločenskovedná revue 2018. Zborník štúdií výskumníkov a výskumníčok Fórum inštitútu pre výskum menšín. Šamorín, Fórum inštitút pre výskum menšín, 2018, 7–22. p., ISBN 978-80-89978-02-1

 

L.  Juhász Ilona

Könyv

 1. Komárom emlékjelei az államfordulatok és rendszerváltások tükrében. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2018, 400 p. ISBN 978-80-89978-05-2 /Jelek a térben,/

Tanulmányok, közlemények

 1. Emlékezés és emlékeztetés. A komáromi zsidóság emlékjelei. Fórum Társadalomtudományi Szemle 20, 2018/2, 3–47. p. ISSN 1335-4361
 2. Egy vallásokat átfogó vallási fenomén. A kopjafa-kultusz a szlovákiai magyarok kultúrájában. In Hagyomány – szellemi kulturális örökség – népies rendezvény. Pillanatképek a mai népművészetről. Romsics Imre Kalocsa: Viski Károly Múzeum 2018, 95–107. p. /Kalocsai Múzeumi Értekezések 19./ ISBN 978-963-88362-6-7
 3. Strážca Karpát a Železný Znovuzrodenie jedného sochového typu z prvej svetovej vojny s aktualizovaným ideologickým obsahom. Fórum spoločenskovedná revue 2018, 23–62. p. ISSN 978-80-89978-02-1

Egyéb

 1. (összeál):  Az   1968-as   események   a   szlovákiai   magyarok   emlékezetében.   Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 249–282. p. ISBN 978-80-89978-03-8
 2. Jüdische Geschichte und Lebenswelten im östlichen Europa (Bad Kissingen február 5–9.) Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 349–350. p. ISBN 978-80-89978-03-8

Recenziók, könyvismertetések

 1. Ábrahám Vera: Szeged zsidó temetői. Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 325–326. ISBN 978-80-89978-03-8
 2. Botík, Ján: Slováci vo Premeny svojbytosti enklávneho spoločenstva. Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 334–335. p. ISBN 978-80-89978-03-8

 

Kőrös Zoltán

Tanulmányok, közlemények

 1. Elbeszélt történelem. Hučko Károly. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2018/2, s. 125-158. ISSN 1335-4361
 2. Oral Gáspár Kosztolányi. Fórum spoločenskovedná revue 2018, s. 161–181. ISBN 978-80-89978-02-1

Egyéb

 1. Hudobný Antikvariát – Ultimate Spinach, Stratený šperk z Bostonu. Slnečník – kultúrno- literárny časopis, 5/2018, s. 38-43

 

Lampl Zsuzsanna

Könyv

 1. A szlovákiai magyarok szociológiája I. Szlovákiai és magyar. II. kiadás. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2018, 180 p. ISBN 978-80-89249-99-2

Tanulmányok, közlemények

 1. Niektoré aspekty  národnej  identity  slovenských  Maďarov  podľa  vekových  skupín. Fórum spoločenskovedná revue 2018, 63–83. p. ISBN 978-80-89978-02-1
 1. Magyar szülő egyenlő magyar gyermek? In Bott Domonkos Lívia (Ed.): Gyermekek kisebbségben. Somorja, Futureg, 2018, 17– p., ISBN 978-80-570-0192-8
 2. Niektoré aspekty národnej identity slovenských Maďarov podľa vekových skupín. In Lampl, Zsuzsanna (Ed.): Fórum spoločenskovedná revue Zborník štúdií výskumníkov a výskumníčok Fórum inštitútu pre výskum menšín. Šamorín, Fórum inštitút pre výskum menšín, 2018, 63–83. p., ISBN 978-80-89978-02-1

Recenziók, könyvismertetések

 1. Miroslav Pekník  a  :  Pohľady  na  slovenskú  politiku  po  roku  1989.,  I-II.  Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2018/2, 165–170. p. ISSN 1335-4361

Szerkesztés

 1. Fórum spoločenskovedná revue Zborník štúdií výskumníkov a výskumníčok Fórum inštitútu pre výskum menšín. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2018, 182 p. ISBN 978-80-89978-02-1

Egyéb:

 1. Így látják a magyar és szlovák diákok az Európai Uniót. Új Szó, Szalon, 2018. május, https://ujszo.com/kozelet/igy-latjak-a-magyar-es-szlovak-diakok-az-europai-uniot
 1. Magyar és szlovák egyetemisták értékrendje. Új Szó, Szalon, augusztus 5., https://ujszo.com/kozelet/magyar-es-szlovak-egyetemistak-ertekrendje
 1. A többség szerint magyarnak kell Új Szó, 2018. december 2., https://ujszo.com/kozelet/a-tobbseg-szerint-magyarnak-kell-maradnunk

 

Lanstyák István

Tanulmánykötet

 1. Nyelvalakítás és  nyelvi  problémák.  Somorja,  Fórum  Kisebbségkutató  Intézet  –  Gramma Nyelvi Iroda, 2018, 360 ISBN 978-80-89978-00-7 /Nostra Tempora, 24./

Tanulmányok, közlemények

 1. On the strategies of managing language In: Fairbrother, Lisa–Nekvapil, Jiří– Sloboda, Marián szerk., The Language Management Approach: A Focus on Research Methodology. Berlin: Peter Lang, 2018, 67–97.
 2. Nyelvi originalizmus a szavak hangalakjának nyelvhelyességi megítélésében. In: Misad Katalin– Csehy Zoltán , Nova Posoniensia VIII. Pozsony: Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2018, 7–34.
 3. Nyelvmenedzselés-elmélet és terminológia. In: Fóris Ágota-Bölcskei Andrea szerk, Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. Budapest: L’Harmattan– 2018, 73–93.

 

Liszka József

Tanulmányok, közlemények

 1. Újabb adatok, gondolatok „a szívétől megfosztott leány” balladájához. In „Kívül aranyos, belül ..” Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna emlékére. Balassagyarmat: Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeuma 2018, 251–264. p. ISBN 978-615-5209-82-6
 2. Revitalizáció és / vagy kitalált hagyomány? Szokások és ünnepek a délnyugat-szlovákiai magyarok körében a század elején. In Hagyomány – szellemi kulturális örökség – népies rendezvény. Pillanatképek a mai népművészetről. Romsics Imre szerk. Kalocsa: Viski Károly Múzeum 2018, 83–94. p. /Kalocsai Múzeumi Értekezések 19./ ISBN 978- 963-88362-6-7
 3. A palicu svoju tam našiel rozkvitnutú… O bezhraničnosti jedného motívu. Fórum spoločenskovedná revue 2018, 83–112. p. ISBN 978-80-89978-02-1

Egyéb

 1. Z mojich stretnutí s Janom Botíkom. In Cesty Jána Botíka. Zborník venovaný životným cestám etnografa PhDr. Jána Botíka, DrSc. pri príležitosti životného jubilea. Peter Maráky, Hana Hlôšková és Marta Botiková összeáll. Bratislava: Národopisná spoločnosť Slovenska 2018, 118–121. p. ISBN 978-80-8179-128-4
 1. A szlovákiai magyarokról Dél-Tirolban (Salurn, április 19.; Brixen, 2018. április 23–24.). Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 351–352. p. ISBN 978-80-89978-03-8
 1. Forum Hungaricum (Berlin, 2018. május 28–29.). Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 352. p. ISBN 978-80-89978-03-8
 1. „Renaissance der ruralen Architektur“. Ausgewählte Fälle in Ostmitteleuropa und der südlichen Oberrheinregion im Vergleich (Freiburg, szeptember 10–12.). Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 357–358. p. ISBN 978-80-89978-03-8
 2. A Tichy-emlékév eseményei Rozsnyón. Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 358– p. ISBN 978-80-89978-03-8
 3. A multietnicitás bűvöletében. Szubjektív sorok Ján Botík nyolcvanadik születésnapjára. Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 366–368. p. ISBN 978-80-89978-03-8

Recenziók, könyvismertetések

 1. Slovenský národopis 66, 2018/3. Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 343–344. ISBN 978-80-89978-03-8

Szerkesztés

 1. Acta Ethnologica Danubiana Az Etnológiai Központ Évkönyve 2018. Komárom– Somorja: Fórum Institute 2018, 370 p. ISBN 978-80-89978-03-8

 

Misad Katalin

Tanulmányok, közlemények

 1. A csehszlovákiai és szlovákiai kisebbségek személynévhasználatának szabályozása 1918-tól napjainkig, különös tekintettel a magyar kisebbségre. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2018, 20/2: 49–60.
 2. A szlovákiai magyar jogi-közigazgatási nyelvhasználat sajátosságai. In: Misad Katalin–Csehy Zoltán Nova Posoniensia VIII. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve. Pozsony: Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2018, 35–51.

 

Öllös László

Tanulmányok:

 1. Öllös László: Národná spolupráca národná odluka v Európe. In Ján Králik, Zuzana Kulašíková, Miroslav Novák a kol. Nové fenomény v současné politice. Machiavelli Press, Praha 2017. 106-115 p. ISBN 978-80-88147-07-7
 1. Öllös László: Možnosť a potreba In Daniel Dobiáš, Gabriel Eštok, Soňa Dobiášová (eds.): Občianská spoločnosť. Kam kráčas demokracia. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 2018. 77–87. p. ISBN 978-80-8152-655-8
 1. Öllös László: Európska identita – súbor otázok. : Zsuzsanna Lampl (ed.): Fórum spoločenskovedná revue. Fórim inštitút pre výskum menšín, Šamorín 2018. 113-124. p. ISBN 978-80-89978-02-1

Recenziók:

 1. Valdimír Srb: Proměny politických systémú Evropských mikrostátú. Praha, Machavelli Press, 2017, 291.p. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2018/2, 170—171.p.

 

M.  Pintér Tibor

Tanulmányok, közlemények

 1. A gyermeknyelvkutatás aspektusai Magyarországon. Előszó A gyermeknyelv aspektusai szám elé. Gyermeknevelés, 2018, 6. 3. sz., 19–https://doi.org/10.31074/201831925
 2. Tibor Pinter – Abdullaev Ilkhomjon: The glossary of Geospatial terms for the benefit of Uzbek GIS-community. Journal of Geographical Society of Uzbekistan, Special Volume, Tashkent, 2018, 72–79.
 3. A hangtan szerepe az idegennyelv-oktatásban. In: Gyöngyösi Lívia, Kampó Ildikó és Pintér Tibor A magyar kiejtés tanításának elmélete és gyakorlata, KRE – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2018, 9–18.

Recenziók, könyvismertetések

 1. Kovács László  –  Márka  és  márkanév.  Márkakutatás  és  nyelvészet  –  metszéspontok, lehetőségek,   kihívások. Modern Nyelvoktatás, 2018, 2–3, 123–

 

Popély Árpád

Monográfia

 1. Popély Árpád: Két választás Csehszlovákiában. A szlovák országgyűlés és a kárpátukrán szojm megválasztása 1938–1939. Pozsony, Kalligram, 2018

Tanulmányok:

 1. Popély Árpád: A csehszlovák nemzetállami törekvések és a magyar kisebbség (1945– 1948). In Fülöp Mihály (szerk.): Az elfelejtett béke. Tanulmánykötet a párizsi magyar békeszerződés életbelépésének évfordulójára. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2018, 161–173. p., ISBN 978-615-5845-63-5 (nyomtatott), ISBN 978-615-5845-64-2 (elektronikus)
 2. Popély Árpád: A csehszlovákiai magyarság a reformfolyamatban és a normalizáció első éveiben. In: Csáky Pál (összeáll.): Értékeink. Százéves a szlovákiai magyar közösség. Hetvenéves a Csemadok. Vásárút, Pro Futuro Hungarica, 2018, 36–68. , ISBN 978-80- 971922-8-0
 3. Popély Árpád: A magyar forradalommal szembeni propaganda a pozsonyi Új Szóban. In: Simon Attila (szerk.): Az 1956-os forradalom visszhangja Csehszlovákiában. Budapest – Somorja, Nemzeti Emlékezet Bizottsága – Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2018, 117– p., ISBN 978-615-5656-17-0
 4. Popély Árpád: Národnostné aspekty volieb do snemu Slovenskej krajiny v decembri In Lampl, Zsuzsanna (Ed.): Fórum spoločenskovedná revue 2018. Zborník štúdií výskumníkov a výskumníčok Fórum inštitútu pre výskum menšín. Šamorín, Fórum inštitút pre výskum menšín, 2018, 125–148. p., ISBN 978-80-89978-02-1
 5. Popély Árpád: Prága, Pozsony és az 1956-os magyar In: Simon Attila (szerk.): Az 1956-os forradalom visszhangja Csehszlovákiában. Budapest – Somorja, Nemzeti Emlékezet Bizottsága – Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2018, 17–44. p., ISBN 978-615-5656-17-0

Bibliográfia:

 1. Popély Árpád (összeáll.): Az 1956-os magyar forradalom és Csehszlovákia – válogatott bibliográfia. In:    Simon    Attila    (szerk.):    Az    1956-os    forradalom    visszhangja Csehszlovákiában.  Budapest  –  Somorja,  Nemzeti  Emlékezet  Bizottsága  –  Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2018, 185–192. p., ISBN 978-615-5656-17-0

Ismeretterjesztés, publicisztika

 1. Popély Árpád: A magyar kisebbség és a prágai Új Szó, 2018. augusztus 18. (71. évf.) 191. sz., 20. p.
 2. Popély Árpád: A szlovák országgyűlés megválasztása. Új Szó, december 15–16. (71. évf.) 287. sz., 14–15. p.

 

Presinszky Károly

Tanulmányok, közlemények

 1. Nyelvjárási hangoskönyv és a dialektológia korszerű oktatása. In: Baranyiné Kóczy Judit – Fehér Ágota „Útkeresés és újratervezés” XXI. Apáczai-napok tudományos konferencia. Győr: Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, ISBN 978-615- 5837-40-1, 299–301.
 2. Hogyan festenek nyelvi tájképeink? (Adatközlői vélekedések a vizuális nyelvhasználatról Szlovákiában) In: Tódor Erika-Mária – Tankó Enikő – Dégi Zsuzsanna Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség. Nyelvhasználat, nyelvi tájkép és gazdasági élet (I.) Kolozsvár: Scientia, ISBN 978-606-975-015-5, 71–82.

Recenziók, könyvismertetések

 1. Vargha Fruzsina Sára, A nyelvi hasonlóság földrajzi mintázatai. Magyar nyelvjárások dialektometriai elemzése. Magyar Nyelv 114. évf., 3. sz., ISSN 0025–0228, 363–366.

 

Sebők Szilárd

Tanulmányok, közlemények

 1. Nyelvleírás és In: Misad Katalin–Csehy Zoltán szerk. Nova Posoniensia VIII. Pozsony: Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2018. 52–74.

 

Simon Attila

Könyv

 1. Csak álltunk és sírtunk. Az első bécsi döntés napjai a kortársak szemével. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, ISBN: 978-80-89978-01-4

Tanulmányok, közlemények

 1. Maďarčina v súdnej Používanie maďarského jazyka na súdoch prvej Československej republiky. In Lampl Zsuzsa (eds.): Fórum spoločenskovedná revue 2018. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2018, 149–160. ISBN 978-80-89978-02-1
 2. Madarská (politická) elita v medzivojnovom Československu – náčrt témy. Forum Historiae, 2018, 12 (1), 114-128.
 3. Az egyházi és nemzeti elkötelezettség között. Štefan Štunda (István) pályája. In Tömösközy ferenc (szerk.): A hit és közösség szolgálatában. Életutak a szlovákiai református keresztyén egyházban. Komárom, 2018, 9–27.

 

Simon Szabolcs

Tanulmányok, közlemények

 1. Az ajtó Szabó Magda Az ajtó c. regényének szlovák fordításához. In: Körömi Gabriella és Kusper Judit szerk., Kitáruló ajtók. Tanulmányok Szabó Magda műveiről. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, 2018, 249 – 256.
 2. Ilek Mária–Simon Szabolcs: A kódváltás mint sajátos alakzat Hunčík Péter: Határeset regényében / In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho – 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Humántudományi szekciók : Sekcie humanitných vied = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Humántudományi szekciók : Sekcie humanitných vied / Bukor József, Simon Szabolcs, Vajda Károly. – 1. vyd. – Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. 19-45 [CD-ROM].
 3. Az iskolaválasztást befolyásoló tényezők választott településeken (Bakán, Felbáron és Bősön). In: Tóth Péter – Maior Enikő – Horváth Kinga – Kautnik András – Duchon Jenő – Sass Bálint , Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. III. Kárpát- medencei Oktatási Konferencia. Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ – Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék – Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2018, 178 – 199. http://tmpk.uni-obuda.hu/letoltes/K-MOK-20180622-Toth_Peter-Maior_Eniko-   Horvath_Kinga-Kautnik_Andras-Duchon_Jeno-Sass_Balint_(szerk)-  Kutatas_es_innovacio_a_Karpat-medencei_oktatasi_terben.pdf
 1. Az anyanyelv, az államnyelv és az idegen nyelvek tanítása kétnyelvű környezetben. Közép- szlovákiai esettanulmány. In: Lőrincz Gábor – Lőrincz Julianna – Simon Szabolcs , A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei. A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. – Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018.

 

Vataščin Péter

Tanulmányok

 1. Akik megváltoztatták a várost – A délszláv háborúk menekültválsága a szabadkai magyarok emlékeiben. In A vajdasági magyarok politikai eszmetörténete és önszerveződése 1989–1999. Losoncz Márk, Rácz Krisztina (szerk.). L’Harmattan 2018, 165–187. p. ISBN 978-963-414-479-3

Egyéb

 1. Nationalism in Times of Uncertainty (Graz, július 4–6.). Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 355–356. p. ISBN 978-80-89978-03-8
 2. Musaeum Hungaricum A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja (Somorja, 2018. október 24.). Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 361–362. p. ISBN 978-80-89978-03-8

Recenziók, könyvismertetések, annotációk

 1. International conference Unsettled Europe: Refugees, States and Politics in Southeast University of Graz, Centre for Southeast European Studies, Graz, 27-29. 01. 2017. Glasnik Etnografskog instituta SANU (LXV). Etnografski institut SANU, Beograd 2018. (megjelenés előtt)
 2. Barišić, Milić Ivanović: Odevanje u okolini Beograda – druga polovina i prva polovina 20. veka. Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 330–332. p. ISBN 978-80- 89978-03-8
 3. Aleksandar Pavlović–Adriana Zaharijević–Gazela Pudar Draško–Rigels Halili (urednici): Figura neprijatelja Preosmišljavanje srpsko–albanskih Fórum Társadalomtudományi Szemle 20, 2018/3, 169–173. p. ISSN 1335-4361
 4. A vajdasági magyarok politikai eszmetörténete és önszerveződése (1989–1999). Fórum Társadalomtudományi Szemle 20, 2018/2, 159–163. p. ISSN 1335-4361
 5. Botiková, Marta főszerk.: Ethnologica Slavica et Slovaca Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 335–336. p. ISBN 978-80-89978-03-8
 6. Pan, Christopf–Pfeil, Beate Sibylle–Videsott, Paul: National Minorities in Handbook of European National Minorities. Volume 1. Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 340–341. p. ISBN 978-80-89978-03-08

 

Az Intézet által szervezett konferenciák és szemináriumok

A   konferenciák   meghívói,   leírása   és   immár   sok   esetben   az   előadások   videofelvételei megtálalhatók a Fórum Kisebbségkutató Intézet honlapján.

 

Helyzetjelentés a szlovákiai magyar közösségről I. – Helyünk Európában – Kihívások és stratégiák

Időpont: 2018. 06. 05.

Helyszín: Fórum Kisebbségkutató Intézet (Park utca 4, 931 01 Somorja)

Rendező: Fórum Kisebbségkutató Intézet

Résztvevők: Öllös László, Simon Attila

Helyzetjelentés a szlovákiai magyar közösségről I.  Helyünk  Európában  –  Kihívások, stratégiák címmel zajlott le 2018. június 5-én Somorján, a Fórum Kisebbségkutató Intézet székházában az a közéleti konferencia, amelyet az intézet a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával rendezett meg. A konferencia célja az volt, hogy helyzetképet adjunk a szlovákiai magyar közösség jelenlegi állapotáról, különös tekintettel azokra a változásokra, amelyek az Európai Unióban vagy épp a Kárpát-medencében az utóbbi években lezajlottak és jelenleg is folyamatban vannak. A konferencián a téma jeles szakértői tartottak előadást. Az intézet részéről Öllös László és Simon Attila tartottak előadást.

 

Helyzetjelentés a szlovákiai magyar közösségről II. – Gazdaság és társadalom

Időpont: 2018. 09. 13.

Helyszín: Fórum Kisebbségkutató Intézet (Park utca 4, 931 01 Somorja)

Rendező: Fórum Kisebbségkutató Intézet

Résztvevők: Öllös László, Simon Attila

A Helyzetjelentés a szlovákiai magyar közösségről c. konferenciasorozat második rendezvényén a szlovákiai magyar gazdasági élet és a szlovákiai magyar társadalom helyzetéről hangoztak el előadások. Az intézet munkatársai közül Gyurgyík László és Tokár Géza tartottak előadást.

sajtóvisszhang

https://ujszo.com/kozelet/a-szlovakiai-magyar-fiatalok-legnagyobb-gondja-a-penzhiany  https://www.televizio.sk/2018/09/gazdasag-es-tarsadalom-regionalis-kulonbsegek-a-szlovakiai-magyar-gazdasagi-  terben/

 

Két világ határán. Csehszlovákia megalakulása és a helyi átmenetek 1918/1919

Időpont: 2018. október 9.

Helyszín: Fórum Kisebbségkutató Intézet (Park utca 4, 931 01 Somorja)

Rendező: Fórum Kisebbségkutató Intézet, MTA BTK, HÚ SAV, Magyar-Szlovák Történész Vegyesbizottság

Résztvevők: Simon Attila

A Magyar – Szlovák Történész Vegyesbizottság, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, az MTA BTK Történettudományi Intézete és Fórum Kisebbségkutató Intézet szervezésében 2018. október 9-én Két világ határán. Csehszlovákia megalakulása és a helyi átmenetek 1918/1919 címmel a Fórum Kisebbségkutató intézet somorjai székházában nemzetközi tudományos konferenciára került sor. A konferencián előadó történészek az 1918-19-es államfordulat felvidéki eseményeire összpontosítva a történelmi Magyarország szétesésének és Csehszlovákia megalakulásának egy-egy helyi mozzanatát vázolták fel.

sajtóvisszhang

https://ma7.sk/kozelet/aktualis/ket-vilag-hataran-torteneszkonferencia-csehszlovakia-megalakulasarol-  videoval

 

Musaeum Hungaricum 2018

Időpont: 2018. 10. 24.

Helyszín: Fórum Kisebbségkutató Intézet (Park utca 4, 931 01 Somorja)

Rendező: Mátyusföldi Muzeológiai Társaság

Társrendező: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Galántai Honismereti Múzeum

A Mátyusföldi Muzeológiai Társaság és társintézményei 15. alkalommal tartottak szakmai konferenciát a szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja tárgyköréből. Az idei konferencia témáját a szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja jelentette.

 

Magyar Tudományosság Szlovákiában 2018

Időpont: 2018. 12. 07.

Helyszín: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja

Rendező: Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács

Társrendező: Fórum Kisebbségkutató Intézet

 1. december 7-én a Fórum Kisebbségkutató Intézetben tartotta éves közgyűlését a Szlovákiai Magyarok Akadémiai Tanácsa. A közgyűlésen Mészáros András, a SZMAT elnöke beszámolt a SZMAT 2018-as tevékenységéről (a beszámoló letölthető itt) majd átadta Radvánszky Jánosnak a Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért díjat. A vita keretében Mészáros András elnök javaslatot tett a SZMAT Etikai Bizottságának megalapítására.

 

Konferencián és szemináriumon való részvétel

 

Zsidó történelem és mindennapok Kelet-Európában (Bad Kissingen)

Dátum: 2018. február 5–9.

Helyszín: Bad Kissingen, Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“

Rendező: Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“, Bad Kissingen; Arbeitskreis für Volkgruppen- und Minderheitenfragen, München; Internationales Institut für Nationalitätenrecht und Regionalismus, München – INTEREG – e.V.

Résztvevő: L. Juhász Ilona, Liszka József

A kelet-európai zsidóság történelmével és mindennapjaival foglalkozó nemzetközi konferenciára került sor a bajorországi Bad Kissingenben (Jüdische Geschichte und Lebenswelten im östlichen Europa). A több mint féltucatnyi országból érkező előadók az ausztriai, magyarországi, szlovákiai, cseh- és lengyelországi, romániai, ukrajnai stb. zsidók történelmének és mindennapi kultúrájának, valamint a környezet reakcióinak egy-egy szeletét mutatták be. Az előadásokat minden esetben élénk vita követte. L. Juhász Ilona, a komáromi Etnológiai Központ képviseletében a holokauszt dél-szlovákiai emlékjeleiről, Liszka József pedig a zsidók szerepéről a magyar (és közép-európai) folklórban problematikájáról szólt.

 

A magyar néprajztudomány és kulturális antropológia az ezredfordulón (Budapest)

Dátum: 2018. február 21–22.

Helyszín: Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola

Rendező: Wesley János Lelkészképző Főiskola Résztvevő: L. Juhász Ilona

A budapesti Wesley János Lelkészképző Főiskola a humán- és társadalomtudományok ezredforduló környéki és utáni állapotát, sajátos kihívásait vizsgáló konferenciasorozatának legutóbbi állomása a magyar néprajz és kulturális antropológia kérdéseivel foglalkozott.  L. Juhász Ilona, a komáromi Etnológiai Központ képviseletében Útkeresés és intézményesülés. Tervek, eredmények és dilemmák a (cseh)szlovákiai magyarok néprajzi/etnológiai kutatásában címen tartott előadást.

 

Religion – Staat – Nation. Überlegungen zur einen Religions- und Kirchengeschichte der Slowakei im 20. Jahrhundert.

Dátum: 2018. február 22. Helyszín: München

Rendező: Collegium Carolinum

Résztvevő: Simon Attila

A müncheni Collegium Carolinum a csehszlovákiai egyházak helyzetéről szervezett nemzetközi szimpóziumot. A Fórum Intézetet Simon Attila képviselte, aki Die kirchliche und religiöse Bindung der Madjaren in der Slowakei címmel a szlovákiai magyarok egyházi életéről és elsősorban a szlovákiai magyar reformátusság helyzetéről adott elő.

 

Prágai konferencia Kárpátaljáról

Időpont: 2018.03.28-29.

Helyszín: Prága, Cseh Köztársaság Nemzeti Levéltára

Rendező: Cseh Köztársaság Nemzeti Levéltára Résztvevő: Popély Árpád

Csehszlovákia megalakulásának és Kárpátalja Csehszlovákiához csatolásának 100. évfordulója alkalmából a Cseh Köztársaság Nemzeti Levéltára nemzetközi tudományos konferenciát rendezett Negyedszázad együtt. Csehszlovákia és Kárpátalja (Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus) címmel. A cseh, szlovák, magyar, ukrán és lengyel előadók részvételével megtartott konferencián intézetünket Popély Árpád képviselte, aki Voľby do snemu Karpatskej Ukrajiny vo februári 1939 z pohľadu národnostných menšín (A kárpátukrán szojm megválasztása 1939 februárjában a nemzeti kisebbségek szemszögéből) címmel tartott előadást.

 

Dél-tiroli Kisebbségkutató Intézet közgyűlése (Salurn)

Dátum: 2018. április 19. Helyszín: Salurn (Salorno)

Rendező: Südtiroler Volksgruppen-Institut

Résztvevő: Liszka József

A bozeni (Bolzano) székhelyű Dél-tiroli Kisebbségkutató Intézet (Südtiroler Volksgruppen- Institut) a dél-tiroli németek legdélebbi fekvésű településének tekintett Salurnban (Salorno) tartotta 57. közgyűlését, amelynek díszelőadására Liszka Józsefet, a komáromi Etnológiai Központ igazgatóját kérték fel. A több mint egyórás előadást (Zwischen Tradition und Modernität. Hundert Jahre ungarische Minderheit in der Tschecho/Slowakei. 1918–2018) hosszú, a vacsorába nyúló élénk érdeklődés és vita zárta.

 

A csehszlovák demokrácia 100 éve

Időpont: 2018. április 19–20.

Helyszín: Kutná Hora, Csehország. Academia rerum civilum.

Rendező: Academia rerum civilum

Résztvevő: Öllös László

A csehországi Academia rerum civilum politikatudományi főiskola tudományos konferenciát tartott 100 let československé demokrace (A csehszlovák demokrácia 100 éve) címmel. A több európai országból érkezett előadók javarészt a közelmúltban megjelent politikai problémákkal foglalkoztak, például az erősödő szélsőségességgel, a bevándorlás okozta gondokkal és az Európai Unió működési nehézségeivel. Öllös László: Racionálne dedičstvo európskej identity (Az európai identitás racionális öröksége) címmel tartott előadást.

 

XVII. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferencia

Időpont: 2018. április 20–22.

Helyszín: Gödöllő, Magyarország, Szent István Egyetem Kollégiuma.

Rendező: Honismereti Szövetség

Résztvevő: Roncz Melinda

Tizenhetedik alkalommal került megrendezésre Gödöllőn a Honismereti Szövetség országos konferenciája A hagyományok átörökítése a honismereti-helytörténeti kiadványokban címmel. A rendezvényen a Fórum Kisebbségkutató Intézetet Roncz Melinda képviselte, aki A szlovákiai magyar honismereti irodalom huszonöt éve címmel tartott előadást.

 

Mérföldkövek XXII. (Komárom)

Dátum: 2018. április 27.

Helyszín: Komárom, Duna Menti Múzeum

Rendező: Nyitrai Kerületi Önkormányzat, Duna Menti Múzeum, Komáromi Klapka György Múzeum, Pro Patria Honismereti Szövetség, Pro Museum Polgári Társulás

Résztvevők: L. Juhász Ilona, Liszka József

A „Mérföldkövek XXII.” helytörténeti konferenciasorozat első napján, a komáromi Duna Menti Múzeumban, L. Juhász Ilona, az Etnológiai Központ tudományos munkatársa Eltávolított, megsemmisült és tervezett emlékjelek Komáromban címen tartott előadást.

 

„100 let od vzniku Československa 1918 / 2018“

Dátum: 2018. május 23–24. Helyszín: Plzen

Rendező: Filozofická fakulta Západočeskej Univerzity v Plzni

Résztvevő: Simon Attila

A nyugat-csehországi Egyetem által szervezett nemzetközi konferencián Csehszlovákia megalapításának a körülményeit és az első Csehszlovák köztársaság értékelését járták körül a résztvevők. A Fórum Intézetet Simon Attila képviselte, aki arról adott elő, milyen volt az első Csehszlovák Köztársaság időszakában a magyar lakosság viszonya ehhez az államhoz.

 

Spoločenská dôvera v kontexte spoločenských zmien na Slovensku.

Dátum: 2018. május 23.-24. Helyszín: Pozsony

Rendező: Slovenská sociologická spoločnosť

Előadó: Róbert Klobucký, Mrva Marianna

Mrva Marianna közös előadása a Szlovák Szociológiai Társaság éves konferenciáján.

 

Training for management and administration

Időpont: 2018. május 26. Rendező: Óbudai Egyetem

Résztvevő: M. Pintér Tibor

A rendezvényen M. Pintér Tibor DSinGIS project. The glossary editor címen tartott előadást.

 

Forum Hungaricum IX. (Berlin)

Dátum: 2018. május 28–29.

Helyszín: Magyarország Nagykövetsége, Berlin

Rendező: Deutsch-Ungarische Gesellschaft, Berlin Résztvevő: Liszka József

Magyarország berlini nagykövetsége adott otthont a Német-Magyar Társaság (Deutsch- Ungarische Gesellschaft) által szervezett, immár a kilencedik évfolyamába lépett, Forum Hungaricum tanácskozásnak. A magyarok és szomszédaik viszonyát elemző, interdiszciplináris megközelítésű konferencia első napján Liszka József a dél-szlovákiai zsidó hétköznapokról, illetve a zsidó alakjáról a magyar, illetve közép-európai folklórban beszélt (Beispiele zu jüdischen Lebenswelten in der südlichen Slowakei im 19. und 20. Jahrhundert), majd másnap a kárpataljai magyarok elmúlt száz évének az áttekintése keretében a Nagy- és Kisszelmenc jelképezte kettézártságról, annak szimbolikus megjelenítéseiről tartott előadást (100 Jahre der Ungarn in der Karpatoukraine – Betrachtungen zum Leben im Grenzgebiet vor allem an Hand einer Fallstudie über Nagyszelmenc und Kisszelmenc).

 

Helyzetjelentés a szlovákiai magyar közösségről I. – Helyünk Európában – Kihívások és stratégiák

Időpont: 2018. 06. 05.

Helyszín: Fórum Kisebbségkutató Intézet (Park utca 4, 931 01 Somorja)

Rendező: Fórum Kisebbségkutató Intézet

Résztvevők: Öllös László, Simon Attila

Helyzetjelentés a szlovákiai magyar közösségről I.  Helyünk  Európában  –  Kihívások, stratégiák címmel zajlott le 2018. június 5-én Somorján, a Fórum Kisebbségkutató Intézet székházában az a közéleti konferencia, amelyet az Intézet a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával rendezett meg. A konferencia célja az volt, hogy helyzetképet adjunk a szlovákiai magyar közösség jelenlegi állapotáról, különös tekintettel azokra a változásokra, amelyek az Európai Unióban vagy épp a Kárpát-medencében az utóbbi években lezajlottak és jelenleg is folyamatban vannak. A konferencián a téma jeles szakértői tartottak előadást. Az Intézet részéről Öllös László és Simon Attila tartottak előadást.

 

Magatartás és irodalom – Szalatnai Rezső és Pozsony

Dátum: 2018. Június 6.

Helyszín: Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma

Rendező: Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma Résztvevő: Simon Attila, Végh László

Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma által szervezett szimpóziumon a résztvevők a neves felvidéki magyar értelmiségire, Szalatnai Rezsőre emlékeztek meg előadásaik által. A Fórum kisebbségkutató Intézetet Simon Attila és Végh László képviselte, akik közül az első arról tartott előadást, milyen volt a pozsonyi magyarság helyzete a második világháború éveiben, Végh László pedig az Szalatnai-hagyatékról adott elő.

 

Az ige vonzásában. Tisztelgés egy életmű előtt

Időpont: 2018. június 7.

Helyszín: MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest

Rendező: MTA Nyelvtudományi Intézet Résztvevő: M. Pintér Tibor

A     Magay    Tamás    tiszteletére      rendezett    konferencián      M.     Pintér     Tibor     „Utak a szótárszerkesztésben” – a ht-online szerkesztési gyakorlata címen tartott előadást.

 

A családok helyzete Felvidéken

Dátum: 2018. június 13.

Helyszín: Berekfürdő

Rendező: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Előadó: Gyurgyík László

A konferencián Gyurgyík László adott elő a szlovákiai magyar családok helyzetéről.

 

A szlovákiai magyarság demográfiai helyzete

Dátum: 2018. június 14. Helyszín: Komárom

Rendező: Szlovákiai Magyar Közgazdászok Találkozója Előadó: Gyurgyík László

A konferencián Gyurgyík László adott elő a szlovákiai magyarság demográfiai helyzetéről.

 

III. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia

Időpont: 2018. június 21–23.

Helyszín: Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad

Rendező: Partiumi Keresztény Egyetem

Résztvevő: Simon Szabolcs

A konferencián Simon Szabolcs Az iskolaválasztást befolyásoló tényezők választott településeken (Bakán, Felbáron és Bősön) címen tartott előadást.

 

Nationalism in Times of Uncertainty/ASN 2018 European Conference (Graz)

Időpont: 2018. július 4–6.

Helyszín: Centre for Southeast European Studies, University of Graz, Ausztria Rendező: Association for the Study of Nationalities

Résztvevő: Vataščin Péter

Az idei évben Graz adott helyszínt az Association for the Study of Nationalities kétévente megrendezésre kerülő európai konferenciájának. A „Nationalism in Times of Uncertainty” című háromnapos tanácskozás társszervezője a Grazi Egyetem keretében működő Centre for Southeast European Studies volt. A Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központját belső munkatársunk, Vataščin Péter képviselte, aki etnológiai esettanulmányra alapozott előadásában („Oh Krajina, My Sorrow” – Long-distance Nationalism as a Tool in Creating Group Boundaries and Sense of Belonging) azt vizsgálta, hogy a jugoszláv háborúk során a szerbiai Vajdaság területén letelepedett, a boszniai és a horvátországi Krajinák területéről származó szerb kényszermigránsok ma milyen módokon fogalmazzák újra identitásukat/hovatartozásukat.

 

Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül. 20. Élőnyelvi Konferencia

Időpont: 2018. augusztus 30.–szeptember 1.

Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

Rendező: Károli Gáspár Református Egyetem

Résztvevő: Misad Katalin

A 20. alkalommal megrendezett élőnyelvi (szociolingvisztikai) konferencián Misad Katalin Fordítási és terminológiai problémák dél-szlovákiai önkormányzati hivatalok kétnyelvű mintaszövegeiben címen tartott előadást.

 

Renaissance der ruralen Architektur“ (Freiburg)

Dátum: 2018. szeptember 10–12.

Helyszín: Freiburg, Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa (IVDE)

Rendező: Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa (IVDE)

Társrendezők: Freiburgi Egyetem, Selye János Egyetem (Komárom), Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központ (Komárom), ELTE Germanisztikai Intézete (Budapest)

Résztvevő: Liszka József

A freiburgi Kelet-európai Németek Néprajzi Intézete (IVDE) „A rurális architektúra reneszánsza“ – Példák Kelet-Közép-Európából felső-rajnai összehasonlításban („Renaissance der ruralen Architektur“ – Ausgewählte Fälle in Ostmitteleuropa und der südlichen Oberrheinregion im Vergleich) címen rendezett nemzetközi, interdiszciplináris konferenciát. A német, magyar, szlovákiai magyar, romániai és litván résztvevők előadásaikban elsősorban a hagyományos népi építkezés újrahasznosításának helyi megvalósulási lehetőségeit, példáit mutatták be. A tanácskozáson Liszka József, a Fórum Intézet komáromi Etnológiai Központjának igazgatója a Restaurált és rekonstruált rurális architektúra (Dél)Szlovákiában (Restaurierte und rekonstruierte rurale Architektur in der (Süd-)Slowakei) címen tartott előadást. A konferencia zárásaként. Michael Prosser-Schell professzor vezetésével egy szűkebb körű projektmegbeszélésre is sor került, aminek keretében egy megvalósítandó nemzetközi kutatási program lehetőségei rajzolódtak ki. A tervek szerint a freiburgi tanácskozáson elhangzott előadások a közeljövőben egy konferenciakötet formájában nyomtatásban is megjelennek.

 

X. Nemzetközi Tudományos Konferencia

Időpont: 2018. szeptember 11–12.

Helyszín: Selye János Egyetem, Komárom

Rendező: Selye János Egyetem

Résztvevő: Simon Szabolcs

A Selye János Egyetem évi rendszerességgel megrendezett konferenciáján Simon Szabolcs A kódváltás mint sajátos alakzat Hunčík Péter: Határeset c. regényében címen tartott előadást.

 

Československo v proměnách Evropy 20. století

Dátum: 2018. szeptember 25–27.

Helyszín: Prága

Rendező: Senát ČR

Résztvevő: Simon Attila

A cseh Tudományos Akadémia és a cseh parlament szenátusának közös rendezésében tartottak nemzetközi konferenciát Csehszlovákia megalakulásának 100. évfordulója alkalmából. A Fórum Intézetet Simon Attila képviselte, aki Medzi dilemami odmietnutia a prijatia. Maďarská menšina a československý štát címmel elsősorban arról beszélt, mi befolyásolta a magyar lakosság viszonyát a csehszlovák államhoz.

 

Vývoj spoločenskej dôvery v Čechách a na Slovensku. EVS 1991 – 2007.  Lojalita a protest v českej a slovenskej spoločnosti v perspektíve výskumu hodnôt..

Dátum: 2018. október 3.-4.

Helyszín: Pozsony

Rendező: Slovenská sociologická spoločnosť

Előadó: Róbert Klobucký, Mrva Marianna

Mrva Marianna közös előadása a F. Ebert Stiftung, Szlovák Szociológiai Társaság és Ústav populačních studií konferenciáján.

 

Két világ határán. Csehszlovákia megalakulása és a helyi átmenetek 1918/1919

Helyszín: Fórum Kisebbségkutató Intézet (Park utca 4, 931 01 Somorja)

Időpont: 2018. október 9.

Rendező: Fórum Kisebbségkutató Intézet, MTA BTK, HÚ SAV, Magyar-Szlovák Történész Vegyesbizottság

Résztvevők: Simon Attila

A Magyar–Szlovák Történész Vegyesbizottság, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, az MTA BTK Történettudományi Intézete és Fórum Kisebbségkutató Intézet szervezésében 2018. október 9-én Két világ határán. Csehszlovákia megalakulása és a helyi átmenetek 1918/1919 címmel zajlott nemzetközi konferencia Somorján. A konferencián előadó történészek az 1918-19-es államfordulat felvidéki eseményeire összpontosítva a történelmi Magyarország szétesésének és Csehszlovákia megalakulásának egy- egy helyi mozzanatát vázolták fel. A szép számú közönség előtt megtartott rendezvény élénk szakmai vita és baráti, kollegiális hangulat jellemezte. A konferencia előadói között Intézetünket Simon Attila képviselte.

 

A kisebbség és a többség dialógusa a szlovákiai magyar mediális térben

Időpont: 2018. október 11.

Helyszín: Pozsony, Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kara

Rendező: Szenczi Molnár Albert Társulás–Comenius Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke

Résztvevő: Lanstyák István

A kétnyelvűségről szóló rendezvénysorozat keretében szervezett szimpóziumon Lanstyák István

Botcsinálta fordítók = botcsinálta fordítások? címen tartott előadást.

 

Prágai ősz – a csehszlovákiai bevonulás a visegrádi országok emlékezetében

Időpont: 2018.10.19.

Helyszín: Budapest, B32 Galéria és Kultúrtér

Rendező: Fiatal Írók Szövetsége

Résztvevő: Popély Árpád

A budapesti Fiatal Írók Szövetsége 2018. október 29-én a Lánctalp és Macskakő – közelítések hatvannyolchoz című tudományos konferencia keretében kerekasztal-beszélgetést rendezett többek között intézetünk tudományos munkatársa, Popély Árpád részvételével. A Prágai ősz – a csehszlovákiai bevonulás a visegrádi országok emlékezetében címmel megtartott kerekasztal- beszélgetésen Popély Árpád Csehszlovákia 1968. augusztus 21-i megszállásának csehszlovákiai emlékezetét ismertette.

 

Musaeum Hungaricum XV. (Somorja)

Időpont: 2018. október 24.

Helyszín: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja

Rendező:   Mátyusföldi   Muzeológiai     Társaság,   Nagyszombati   Kerületi     Önkormányzat, Galántai Honismereti Múzeum, Szenci Városi Múzeum, Fórum Kisebbségkutató Intézet

Résztvevő: Vataščin Péter

A szakmai tanácskozás központi témája a szlovákiai magyarság tárgyi emlékeinek múzeumokon és galériákon belüli dokumentálása és feldolgozása, a konferencia résztvevői pedig hazai történészek, művészettörténészek, régészek és néprajzkutatók, akik e műtárgyak feldolgozásával foglalkoznak és a tanácskozás keretein belül bemutatják és megvitatják a szakmai gyakorlatuk során elért eredményeket azzal a céllal, hogy a hazai muzeális intézményekben fellelhető kultúrtörténeti emlékek minél szélesebb körben prezentálásra kerüljenek nemcsak a szakemberek, de a kultúra iránt érdeklődő nagyközönség előtt is. A Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központját Vataščin Péter képviselte „A szakrális kisemlékek védelme – néprajzi esettanulmányok tanulságai” c. előadással.

 

A szlovákiai magyar fiatalok társadalmi helyzete és kilátásai

Dátum: 2018. október 26.-27.

Helyszín: Pécs

Rendező: Pécsi Tudományegyetem BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola

Előadó: Mrva Marianna

Mrva  Marianna  előadása  a  Fiatalok  a Kárpát  –  medencében  a 21.  század  elején  című  II. Doktoranduszkonferencián.

 

Magyar Könyvtárosok VIII. Világtalálkozója

Időpont: 2018. november 6–7.

Helyszín: Budapest, Magyarország, Országgyűlési Könyvtár/Országos Széchényi Könyvtár.

Rendező: Országgyűlési Könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár

Résztvevő: Roncz Melinda

Az Országgyűlési Könyvtár fennállásának 150. évfordulója alkalmából megrendezett Magyar Könyvtárosok VIII. Világtalálkozóján az Intézetet Roncz Melinda képviselte. A konferencia mottója  Európai  kultúra  –  nemzeti  örökség  volt,  amelyhez  kapcsolódóan  munkatársunk

„Emlékek   nélkül   nemzetnek   híre   csak   árnyék”   –   Kulturális   örökségünk   digitalizálása Szlovákiában címmel tartotta meg előadását.

 

Nyelvek mezsgyéjén – a két- és többnyelvűség interdiszciplináris megközelítése

Időpont: 2018. november 6.

Helyszín: Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Újvidék

Rendező: Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

Résztvevő: Simon Szabolcs

A   nemzetközi   tudományos   konferencia   Simon   Szabolcs   A   szlovákiai   Komárom   város kétnyelvűsége interdiszciplináris megközelítésben címen tartott előadást.

 

Az anyanyelv-, államnyelv és idegen nyelv oktatási kérdései

Időpont: 2018. november 9.

Helyszín: Selye János Egyetem, Komárom

Rendező:  Selye  János  Egyetem  Tanárképző  Kara  Magyar  Nyelvészeti  Tanszékének  Variológiai Kutatócsoportja

Résztvevő: Simon Szabolcs, Misad Katalin

A konferencián Simon Szabolcs Az anyanyelv, az államnyelv és az idegen nyelvek tanítása kétnyelvű környezetben. Közép-szlovákiai esettanulmány címen Misad Katalin pedig A magyar mint idegen nyelv oktatásának módszertani kérdései a pozsonyi Comenius Egyetemen címen tartott előadást.

 

Határtalan tudomány – határtalan hálózat

Időpont: 2018. november 9.

Helyszín: Budapest, Domus Ház

Rendező: Termini Kutatóhálózat

Résztvevők: Lanstyák István, Sebők Szilárd

A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat hagyományos őszi rendezvényének keretében, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett konferencián Lanstyák István Benő Attilával A Termini „határtalan” szótára és adatbázisa mint a nyelvészeti kutatások forrása címen, Sebők Szilárd Nyelvi problémák a határon túli magyar beszélőközösségekben címen tartott előadást.

 

PeLiKon – A nyelv perspektívája az oktatásban

Időpont: 2018. november 15–16.

Helyszín: Eszterházy Károly Egyetem, Eger

Rendező: Eszterházy Károly Egyetem

Résztvevő: Misad Katalin, Sebők Szilárd, Simon Szabolcs

A konferencián Misad Katalin Nyelvváltozatok szemléltetése a szlovákiai magyar tannyelvű iskolák anyanyelvtankönyveiben címen, Sebők Szilárd Perspektívák váltakozása a nyelvleírásban és a nyelvoktatásban címen, Simon Szabolcs pedig Iskolai nyelvoktatási folyamatok kétnyelvűségi helyzetben – szlovákiai példa címen tartott előadást.

 

Ethnology Without Borders VII. – Field(s) without borders: Anthropological reflection on the nature of contemporary world (Wrocław)

Időpont: 2018. november 16–17.

Helyszín: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Lengyelország

Rendező: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Résztvevő: Vataščin Péter

A Wrocławi Egyetem keretében működő Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék hallgatói vállalták magukra idén a hetedik „Etnológia Határok Nélkül” („Ethnology Without Borders”) vándorkonferencia szervezését, amely ezúttal a „Határ(ok) nélküli terepek: antropológiai reflexiók a kortárs világ természetéről” („Field(s) without borders: Anthropological reflection on the nature of contemporary world”) alcímet viselte, kiemelt figyelmet szentelve a digitális világ és a média néprajzi/antropológiai kutatásának. A tanácskozássorozat 2012-ben indult a katowicei Sziléziai Egyetemről, és a visegrádi országok néprajz és kulturális antropológiai tanszékeinek BA, MA, ill. PhD hallgatói számára biztosít tudományos fórumot. Az résztvevők között volt munkatársunk, Vataščin Péter, a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjából, aki „Nyugtalan terepeken: egy kutató oda-vissza tartó navigációja etnikai határokon át a terepmunka során“ („On troubled fields: A researcher’s back and forth navigation through ethnic borders during fieldwork“) címmel tartott előadást.

 

Nyelvelmélet és kontaktológia 4.

Időpont: 2018. november 20–21.

Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

Rendező: Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Résztvevő: Lanstyák István

Az évente megrendezett konferencián ez alkalommal Lanstyák István Benő Attilával Megőrzött régiség és kontaktushatás címen tartott előadást.

 

Terror 1918-1919

Dátum: 2018. november 22.

Helyszín: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest

Rendező: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Résztvevő: Simon Attila

2018. november 22-én Terror 1918-1919. Forradalmárok, ellenforradalmárok, megszállók címmel rendeztek tudományos konferenciát az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában, amelyen elsősorban az 1918-19-es forradalmi és ellenforradalmi eseményekkel kapcsolatos erőszak jelentette fő témát. A több ország kutatóit felvonultató rendezvényen Simon Attila is előadott, aki az 1918 végén és 1919 elején Kassán lezajlott erőszakos eseményekről tartott előadást.

 

Merre tartasz Európa?

Időpont: 2018. november 22—23.

Helyszín: Kassa, Šafárik Egyetem.

Rendező: Šafárik Egyetem.

Résztvevő: Öllös László

November folyamán részt vettem egy nemzetközi tudományos konferencián, a konferencia címe: Kam kráčaš Európa? (Merre tartasz Európa?). Szervezője a kassai Šafárik Egyetem. Előadásom címe: Budúcnosť Európy a európska identita. (Európa jövője és az európai identitás.)

 

Identitás és asszimiláció – előadás az I. Kárpát-medencei Demográfiai Konferencián

Dátum: 2018. november 24.

Helyszín: Dunaszerdahely

Rendező: Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége

Előadó: Lampl Zsuzsanna

A konferencián Lampl Zsuzsa és Gyurgyík László adott elő saját tudományterületüket érintő kérdésekről.

 

Nyelv, identitás, oktatás. Köszöntő konferencia a 90 éves Zeman László tiszteletére

Időpont: 2018. november 30.

Helyszín: Comenius Egyetem, Pozsony

Rendező: Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Szenczi Molnár Albert Egyesület

Résztvevő: Simon Attila, Lanstyák István, Misad Katalin, Simon Szabolcs, Csanda Gábor

November utolsó napján konferenciát tartott a pozsonyi Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék a 90 éves Zeman László tiszteletére. A konferenciát Csehy Zoltán tanszékvezető nyitotta meg, Vörös Ottó pedig vezette. Az előadók: Szarka László, Simon Attila, Mészáros András, Dusík Anikó, Simon Szabolcs, Sándor Anna, Hizsnyai Ildikó, Lanstyák István és Misad Katalin voltak.

 

Könyvbemutatók, bemutatkozó rendezvények, előadások

Nyugati fogságban dokumentumfilm vetítése  – Léva

Dátum: 2018. január 17.

Helyszín: Léva, Reviczky Társulat háza

Rendező: Reviczky Társulat

Résztvevő: Kőrös Zoltán

Az idén először, 2018. január 17-én, a lévai Reviczky Társulás házában vetítettük a Nyugati fogságban dokumentumfilmünket. A vetítést követően Kőrös Zoltán, a film szerkesztője mutatta be a Fórum Kisebbségkutató Intézet oral history projektjeit és válaszolt a szépszámú közönség kérdéseire. Többen a családtagjaik háborús és hadifogságbeli élményeit is elmondták.

 

Rendhagyó szociológia óra gimnazistáknak

Dátum: 2018. január 30.

Helyszín:  pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium

Résztvevő: Lampl Zsuzsanna

 

Nyugati fogságban dokumentumfilm vetítése – Illésháza

Dátum: 2018. február 5.

Helyszín: Illésháza, kultúrház

Rendező: Illésháza község önkormányzata

Résztvevő: Laczkó Sándor, Kőrös Zoltán

Mintegy húsz-huszonöt érdeklődő nézhette meg vasárnap este Illésházán a Nyugati fogságban című dokumentumfilmet. A film vetítése után Kőrös Zoltán és Laczkó Sándor beszélgettek a közönséggel. A résztvevők közül többen megerősítették a dokumentumfilmben elhangzottakat, mivel családjuk is érintett volt a második világháborút övező eseményekben.

 

Popély Árpád a Veritas Történetkutató Intézet vitaestjének vendége volt

Időpont: 2018.02.06.

Helyszín: Budapest, Budapesti Gazdasági Egyetem

Rendező: Veritas Történetkutató Intézet

Résztvevő: Popély Árpád

2018. február 6-án, a Budapesti Gazdasági Egyetem Aulájában került sor a Veritas Történetkutató Intézet történelmi vitasorozatának harminckettedik programjára, amelynek címe A hontalanság évei és a pozsonyi hídfő. Magyarország és Csehszlovákia 1945–1947 volt. Az eszmecsere résztvevői Ujváry Gábor intézetvezető moderálása mellett Hollósi Gábor tudományos főmunkatárs és Popély Árpád, Intézetünk tudományos munkatársa voltak.

 

Nyugati fogságban dokumentumfilm vetítése – Pered

Dátum: 2018. február 16.

Helyszín: Pered, kultúrház

Rendező: Pered község önkormányzata

Résztvevő: Laczkó Sándor, Kőrös Zoltán

Körülbelül 230-an nézték meg a Nyugati fogságban c. dokumentumfilmet a peredi kultúrházban, a háromszáz férőhelyes moziterem majdnem teljesen megtelt. A vetítés után Szekeres Judit történész beszélgetett Laczkó Sándorral és Kőrös Zoltánnal az elbeszélt történelemről, a kezdetekről és a film kulisszatitkairól. A beszélgetés után több néző is beszámolt hasonló családi történetről, előkerültek értékes naplók és fényképek is a második világháborús időkről.

 

Nyugati fogságban dokumentumfilm vetítése – Taksony

Dátum: 2018. február 22.

Helyszín: Taksony

Rendező: Taksony község önkormányzata

Résztvevő: Kőrös Zoltán

Taksonyban is bemutattuk a Nyugati fogságban dokumentumfilmünket. A filmet közel harmincan nézhette meg. A vetítés után Kőrös Zoltán beszélt a nyugati fogságba kerültek sorsáról és a film készítéséről. A közönségből többen is beszámoltak a saját illetve családtagjaik háborús élményeiről.

 

Nyugati fogságban dokumentumfilm vetítése – Nyitra, UKF

Dátum: 2018. február 28.

Helyszín: Nyitra, UKF, Közép-európai Tanulmányok Kara

Rendező: UKF, Közép-európai Tanulmányok Kara

Résztvevő: Laczkó Sándor, Kőrös Zoltán

A nyitrai Közép-európai Tanulmányok Karán, szlovák és magyar hallgatóknak, feliratozva vetítettük le a Nyugati fogságban c. dokumentumfilmet. Az eseményen közel negyvenen vettek részt. A vetítést követően a film készítői, Kőrös Zoltán és Laczkó Sándor beszélgettek a film készítéséről.

 

Nyugati fogságban dokumentumfilm vetítése – Galánta

Dátum: 2018. február 28.

Helyszín: Galánta, Pázmány Péter alapítvány háza

Rendező: Csemadok helyi szervezete, Galánta

Résztvevő: Kőrös Zoltán

A galántai Csemadok felkérésére Galántán is vetítettül a Nyugati fogságban c. dokumentumfilmünket. Az eseményen közel húszan jelentek meg. A film után Kőrös Zoltán beszélgetett a nyugati fogságról és a film elkészítéséről. A vetítésen a film egyik szereplője, Horváth István is részt vett, aki röviden elmondta a történetét.

 

Nyugati fogságban dokumentumfilm vetítése – Szenc

Dátum: 2018. március 15.

Helyszín: Szenci Városi Múzeum

Rendező: Szenci Városi Múzeum

Résztvevő: Laczkó Sándor, Kőrös Zoltán

A Szenci Városi Múzeumban is bemutattuk a Nyugati fogságban c. dokumentumfilmünket. A filmet közel negyvenen nézték meg. A vetítés után a film alkotói, Laczkó Sándor és Kőrös Zoltán beszélgettek.

 

Popély Árpád előadása Kéménden

Időpont: 2018.04.12.

Helyszín: Kéménd, kultúrház

Rendező: Limonium Gmelinii Kéméndi Kulturális és Turisztikai Polgári Társulás

Résztvevő: Popély Árpád

Popély Árpád, Intézetünk tudományos munkatársa a csehszlovák–magyar lakosságcsere kezdetének évfordulóján a kéméndi kultúrházban A „hontalanság évei”. A magyar kisebbség kálváriája Csehszlovákiában a második világháború után címmel tartott előadást.

 

Ide hozzuk neked a tudományt – a Fórum Intézet Gombaszögön

Dátum: 2018. július 17–20.

Helyszín: Gombaszögi Nyári Ifjúsági Tábor

Rendező: Fórum Kisebbségkutató Intézet

Résztvevő: Simon Attila, Ablonczy Balázs, Szabó Pál, Gayer Veronika

A Fórum Kisebbségkutató Intézet előadássorozatot szervezett a Gombaszögi Nyári Ifjúsági Táborban, amelynek keretén belül három sikeres tudományos előadást illetve beszélgetést tartottunk. Az elsőt Szabó Pál kassai fizikus A világ az abszolút nulla közelében címmel, a másodikon Ablonczy Balázs és Simon Attila beszélgetet a Trianon-kutatások jelenlegi helyzetéről, a harmadik esemény során pedig Gayer Veronika és Simon Attila beszélgettek az 1918/19-es kassai államfordulat eseményeiről.

 

Magyar Néprajzi Társaság közgyűlése (Budapest)

Dátum: 2018. május 9.

Helyszín: Nemzeti Múzeum, Budapest

Rendező: Magyar Néprajzi Társaság

Résztvevő: Liszka József

A szlovákiai magyarok néprajzi kutatása, azok európai összefüggésrendszerbe való beágyazása terén kifejtett munkája és eredményei elismeréseként a Magyar Néprajzi Társaság a legmagasabb szakmai elismerésnek számító Györffy István Emlékéremmel tüntette ki Liszka Józsefet. A díj átadására a Magyar Néprajzi Társaság idei közgyűlésén került sor a budapesti Nemzeti Múzeum Dísztermében. A hivatalos indoklás szerint „Liszka József rendkívül sokat tett azért, hogy a szlovákiai magyar néprajzi kutatás szerves része legyen a magyarországi néprajzi kutatásnak, vállalva a kisebbségi lét, a szlovákiai állampolgárság révén rá rótt speciális feladatokat, a két nép közti kapcsolatrendszer és szakmai együttműködés szervezésének és kutatásának többlet adottságait és terheit is (…) A szlovákiai magyarság néprajzi kutatását végezni és irányítani nem egyszerűen egy etnikum kutatását jelenti, hanem – mint Liszka József ennek a kezdetektől fogva tudatában volt – a magyarság és a vele évszázadok óta együtt élő szlovákok, németek, horvátok, ruszinok, zsidók és romák kölcsönviszonyainak tanulmányozását is: ez képezi Liszka József egyik fő szakmai célkitűzését.”

A díjazott a közgyűlésen „Nemzetiségeink és a magyar néphagyomány”. Gondolatok Györffy István A néphagyomány és a nemzeti művelődés című röpirata egy tézise kapcsán címen tartott előadást.

 

Csak Álltunk és sírtunk c. kötet könyvbemutatója

Dátum: 2018. október 11.

Helyszín: Ipolyság

Rendező: Honti Kaszinó

Résztvevő: Simon Attila,

Ipolyságon mutatták be a Simon Attila által szerkesztett Csak álltunk és sírtunk. Az első bécsi döntés napjai a kortársak szemével című kötetet. A népes közönség előtt a kötetről és az 1938-as eseményekről Simon Attila és Popély gyula történészek beszélgettek.

 

8.  Önkormányzati szabadegyetem

Időpont: 2018. október 12

Helyszín: Nagymegyer

Rendező: Pro Civis Résztvevő: Öllös László

A szabadegyetemen Öllös László Száz év kisebbségben. A nemzet eszméje a huszadik század elején címmel adott elő.

 

LÉTkérdések: Konferencia a Lévai Értelmiségi Találkozók résztvevőivel

Időpont: 2018. október 18.

Helyszín: Léva, Reviczky Ház.

Rendező: Lévai Kulturális Napok

Résztvevő: Öllös László

A Lévai   Kulturális   Napok  keretén  belül  szervezett  programon   Öllös   László   adott   elő. Előadásának címe: Miként maradt meg a felvidéki köztudatban a pártegyesítés folyamata?

 

1956 – Az elfelejtett forradalom c. dokumentumfilm bemutatója

Dátum: 2018. október 23.

Helyszín: Komárom

Rendező: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Komárom városa

Résztvevő: Laczkó Sándor, Kőrös Zoltán, Simon Attila

Komáromban volt a díszbemutatója Az elfelejtett forradalom című dokumentumfilmnek, amely az 1956-os magyar forradalom felvidéki vonatkozásait dolgozta fel. A díszbemutatót követően további 25 helyszínen volt bemutatója a filmnek.

 • Ősbemutató: Komárom, Tátra Mozi, október , 18:00
 • Bős, Csemadok-ház, október , 19:00
 • Csallóközcsütörtök, kultúrház, október , 19:00
 • Dunaszerdahely, kultúrház, október , 18:00
 • Érsekújvár, Csemadok ház, október , 17:00
 • Fülek, városi könyvtár, október , 16:30
 • Gúta, kultúrház, október , 18:00
 • Ipolyság, a város színházterme, október , 17:00
 • Illésháza, kultúrház, október
 • Kassa, Csemadok pinceklub, október , 18:00
 • Királyrév, kultúrház, október., 18:00
 • Köbölkút, könyvtár, október , 16:00
 • Léva, Reviczky Ház, október
 • Nagykapos, Magyar Közösségi Ház, október , 17:00
 • Nagymegyer, kultúrház, október , 18:00
 • Nagyszarva, kultúrház, október , 18:30
 • Nádszeg, kultúrház, október , 17:30
 • Nyárasd, kultúrház, október
 • Nyékvárkony, kultúrház, november , 17:30
 • Párkány, Danubius mozi, október , 17:00
 • Pered, kultúrház, október , 17:30
 • Rimaszombat, Csillagház, október , 17:00
 • Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, október , 19:00
 • Szenc, Szenczi Molnár Albert Alapiskola, október , 19:00
 • Vágkirályfa, kultúrház, október , 17:00
 • Vágsellye, Magyar Ház, október , 18:00

 

Csak álltunk és sírtunk c. kötet könyvbemutatója

Dátum: 2018. november 7.

Helyszín: Komárom

Rendező: Komáromi Múzeum Egyesület

Résztvevő: Simon Attila,

A komáromi múzeum épületében került bemutatásra Simon Attila által szerkesztett Csak álltunk és sírtunk. Az első bécsi döntés napjai a kortársak szemével című kötet. A szép számú múzeumbarát előtt a kötetről és az 1938-as eseményekről Simon Attila beszélt.

 

Sámántánc a Szent Korona körül. Hogyan veszik át a történeti emlékezet helyét a múltteremtés mítoszai

Dátum: 2018. november 9.

Helyszín: Dunaszerdahely (Dunszt-estek)

Résztvevők: L. Juhász Ilona és Povedák István. A beszélgetést a Pátria Rádió munkatársa, Rácz Vince vezette

A rendezvény témája az volt, milyen módon veszik át a történeti emlékezet helyét a múltteremtés mítoszai. A beszélgetők a következő témaköröket járták körül : Hogyan fér meg a néprajz az ezotériával, az őstörténet a délibábos fantazmagóriákkal, a múlt elbeszélése a szemérmetlen konfabulálással és a kompenzatív emlékezettel? Hogyan hódít tért a kortárs pogányság? Hogyan terjeszkedik a tradíció rovására az ősinek vélt, kitalált, helyreállító és terapeutikus hagyomány? Hogyan bukkanhatnak fel éppen Csíksomlyón a kereszténységtől idegen mitologikus elemek, hogyan válhat a katolikus vallási ünnep az ideológiai keveredés szembetűnő példájává? Hogyan válhat egy politikus (Esterházy János) nemzetvallási jelenségek (Alsóbodok) kultikus alakjává?

 

A vajdasági magyarok politikai eszmetörténete és önszerveződése 1989–1999 (Temerin)

Dátum: 2018. december 8.

Helyszín: Ifjúsági Otthon, Temerin, Szerbia

Rendező. Regionális Tudományos Központ, Multikulturális Központ (mindkettő Újvidék)

Résztvevő: Vataščin Péter

2017-ben fiatal kutatók csoportja az MTA Domus Alapítvány támogatásával a vajdasági magyarság történetének több aspektusát vizsgálta. A kutatás eredményeit 2017 decemberében egy újvidéki konferencián mutatták be, amelynek anyagát a L’Harmattan kiadó jelentette meg A vajdasági magyarok politikai eszmetörténete és önszerveződése 1989–1999 címmel. A kötet első bemutatóján a dél-bácskai Temerinben a szerkesztők (Losoncz Márk és Rácz Krisztina) és több szerző (Kocsis Árpád, Toma Zakinszky Viktória, Tóth Szilárd János, Vataščin Péter) vett részt.

 

Csak álltunk és sírtunk c. kötet könyvbemutatója

Dátum: 2018. november 12.

Helyszín: Dunaszerdahely

Rendező: Honti Kaszinó

Résztvevő: Simon Attila,

A dunaszerdahelyi Vermes Villa épületében mutatták be a Simon Attila által szerkesztett Csak álltunk és sírtunk. Az első bécsi döntés napjai a kortársak szemével című kötetet. A népes közönség előtt a kötetről és az 1938-as eseményekről Simon Attila beszélt.

 

Csak álltunk és sírtunk c. kötet könyvbemutatója

Dátum: 2018. november 21.

Helyszín: Érsekújvár

Rendező: Kultúrkorzó

Résztvevő: Simon Attila,

Érsekújváron került bemutatásra Simon Attila által szerkesztett Csak álltunk és sírtunk. Az első bécsi döntés napjai a kortársak szemével című kötetet. A közönség előtt a kötetről és az 1938-as eseményekről Simon Attila és H. Nagy Péter irodalmár beszélgetett.

 

Kiállítás-megnyitó

 

Gombaszög – 90 év képekben

Időpont: 2018. július 18.

Résztvevők: Gombaszög

Ütemterv: Sine Metu Polgári Társulás

A Gombaszögi Nyári Tábor megnyitásával egy időben került sor a gombaszögi táborok történetét felelevenítő kiállítás megnyitójára. A kiállításra összesen 100 a gombaszögi fesztiválokat bemutató képet állítottunk ki, amelyek hosszú távon is a tábor területén maradnak.

 

A szlovákiai magyar sajtó 100 éve

Időpont: 2018.10.11.

Helyszín: Szlovák Rádió, Pozsony

Rendező: Szenczi Molnár Albert Egyesület, Comenius Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke

Résztvevő: Popély Árpád

A kisebbség és a többség dialógusa a szlovákiai magyar mediális térben címmel a Szlovák Rádió kamaratermében szimpóziumra került sor, melyet Bukovszky László kormánybiztos nyitott meg. Ebből az alkalomból a Fórum Kisebbségkutató Intézet 25 nagyméretű panelen mutatta be a rádió előcsarnokában a szlovákiai magyar sajtó százéves történetét. A kiállítást az RTVS részéről Lovász Attila, a Fórum Intézet részéről Popély Árpád történész nyitotta meg.

 

Kitüntetések

 

Pro Urbe díj Végh Lászlónak

 1. április 22.

A Somorja város által adományozott Pro Urbe díjat kapott Végh László a városért kifejtett több évtizedes tevékenységéért.

 

Györffy István Emlékéremmel tüntették ki Liszka Józsefet

 1. május 9.

Magyar Néprajzi Társaság a legmagasabb szakmai elismerésnek számító Györffy István Emlékéremmel tüntette ki Liszka Józsefet. A díj átadására a Magyar Néprajzi Társaság idei közgyűlésén került sor a budapesti Nemzeti Múzeum Dísztermében.

 

Szüllő Géza-díj Lampl Zsuzsannának

 1. május 12.

A sok évtizednyi, a felvidéki magyarság szolgálatában végzett áldozatos munkájáért tüntette ki Lampl Zsuzsannát a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség, az általa 2014-ben alapított díjjal. A díj átadására idén Nagymad községben került sor.

 

Simon Attilát Jedlik-díjjal tüntették ki

 1. május 26.

Simon Attila vehette át az idei Jedlik-díjat, amelyet a szímői székhelyű Jedlik Ányos Társaság adományozott a társadalomtudományok terén kifejtett tevékenységéért.

 

Magyar Arany Érdemkeresztet kapott Végh László

 1. augusztus 20.

Magyarország köztársasági elnöke „a felvidéki magyarság identitásának megőrzését szolgáló intézményvezetői munkája és kultúraszervező tevékenysége elismeréseként” a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta Végh László szociológusnak, a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársának.

 

Liszka József kapta az 2018. évi Turczel-díjat

 1. 11. 24. Párkány

Liszka József etnológus, a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjának igazgatója, a Selye János Egyetem rektorhelyettese kapta idén a Turczel Lajos-díjat.

 

Katedra-díjjal tüntették ki Simon Attilát

 1. 11. 30.

Pedagógiai munkásságáért a felvidéki magyar pedagógusnak adható egyik legmagasabb díjban, a Katedra-díjjal tüntették ki az FKI igazgatóját, Simon Attilát.

 

Visszhangok, interjúk, beszélgetések

„Amit csinálok, azt általában véve szeretettel csinálom“. Lampl Zsuzsannával Laky Erzsébet beszélgetett a www. felvidék.ma Portálon 2018. január 12-én. http://felvidek.ma/2018/01/lampl-  zsuzsanna-amit-csinalok-azt-altalaban-veve-szeretettel-csinalom/

Mivel készülnek a hazai könyvkiadók? Új Szó, 2018. február 7., 6.o.

A  kommunistáknak  vezető  szerepük  volt  jogfosztottságunkban.  Czajlik  Katalin  beszélgetett Popély Árpáddal. Új Szó, Szalon, 2018. február 24, 16. o.

Ando Krisztina: Nyugati fogságban. Új Nő, 2018 február, 48–49 o.

A Fórum Intézetben járt az Egyesült Államok nagykövete. Somorja és Vidéke, 2018 március, 9.o.

Az Egyesült Államok nagykövetének látogatása a Fórum Kisebbségkutató Intézetben. Kassai Figyelő, 2018/3., 6. o.

Derzsi Bernadett: Magyarul beszélünk. Beszélgetés Lanstyák Istvánnal. Új Nő, 2018 március, 19–21 o.

Így  látják  a  magyar  és  szlovák  diákok  az  Európai  Uniót.  Új  Szó,  2018.  május  13.  ,  https://ujszo.com/kozelet/igy-latjak-magyar-es-szlovak-diakok-az-europai-uniot

Beszélgetés Lampl Zsuzsannával a diákok és az EU témáról, Pátria Rádió 2018. május 18.

Somorján vitatták meg a felvidéki magyarság elmúlt 100 évét. Méry János cikke. Felvidék.ma,  https://felvidek.ma/2018/06/somorjan-vitattak-meg-a-felvideki-magyarsag-elmult-100-evet/

Sánta Szilárd: A szlovákiai magyar kisebbség 100 éve. Új Szó, 2018. június 6., 2. o

Sánta  Szilárd:  Kisebbség:  nem  a  fogyás  a  probléma.  A  Fórum  Kisebbségkutató  Intézet  a szlovákiai magyar kisebbség helyzetéről tartott konferenciát. Új Szó, 2018. június 7., 3. o.

Fókuszban a bántalmazás a szlovákiai egyetemisták körében. Lampl Zsuzsannával Laky Erzsébet készített interjút a Körkép portálon, 2018. június 18-án.  http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2018/06/18/fokuszban-bantalmazas-szlovakiai-   egyetemistak-koreben-interju-egy-friss-felmeresrol

Riport   Lampl   Zsuzsanna   kistárkányi   könyvbemutatójáról                    https://ma7.sk/tajaink/kemences-  beszelgetes. 2018. június 26.

Beszélgetés Lampl Zsuzsannával a szocializmus iránt érzett nosztalgiáról. Pátria Rádió, 2018. június 27.

Beszélgetés Lampl Zsuzsannával arról, hogy jobban érezzük-e magunkat, mint valaha. Riporter Vasik János. Pátria Rádió, 2018. július 23.

Historik: Sú dôležitejšie veci ako to, ku ktorej národnosti patríme. Mário Šmýkal beszélgetése Kőrös Zoltánnal a szlovákiai magyarság 20. századi történelméről. Az interjú a SME napilap 2018. július 28-i számában jelent meg. https://plus.sme.sk/c/20878818/historik-zoltan-koros-  madarov-chceli-zo-slovenska-deportovat-uplne.html

Lampl Zsuzsanna: Magyar és szlovák egyetemisták értékrendje. Új Szó, Szalon, 2018. augusztus 4., 19–20  o.

Popély Árpád: A magyar kisebbség és a prágai tavasz. Új Szó, Szalon, 2018. augusztus 18., 20. o.

Megszállóként tekintettek a magyar katonákra is. A Delta című komáromi hetilap beszélgetése Popély Árpáddal Csehszlovákia 1968. augusztus 21-i megszállásának fogadtatásáról a szlovákiai magyarság részéről. Delta, 2018. augusztus 21., 2–3. p.

Sánta Szilárd: A szlovákiai magyar fiatalok legnagyobb gondja a pénzhiány. Új Szó, 2018. szeptember 14., 2. o.

Sánta Szilárd: Világi Oszkár: Dél-Szlovákiában tudatos építkezésre van szükség. Új Szó, 2018. szeptember 17., 2 o.

Új dokumentumfilm az 1956-os csehszlovákiai eseményekről. Magyar7, 2018. október 9., 6 o.

Radi Anita: A szlovákiai magyar sajtó 100 éve: a kisebbségi újságírók helyzete mindig nehezebb, mint a többségé. Magyar7, https://ma7.sk/kozelet/a-szlovakiai-magyar-sajto-100-eve-a- kisebbsegi-ujsagirok-helyzete-mindig-nehezebb-mint-a-tobbsege

Laczkó Sándor és Kőrös Zoltán az 1956 Az elfelejtett forradalom c. dokumentumfilmjéről nyilatkozik a magyarországi közmédiának:

Jakubecz László beszélgetése Laczkó Sándorral és Kőrös Zoltánnal az 1956 – Az elfelejtett forradalom című dokumentumfilmről, Pátria Rádió, 2018. október 25.,

Bencze Dávid: A felvidék ’38-as visszacsatolása a kortársak szemével. Új Szó, Szalon, 2018. november 3., 18. o.

Beszélgetés  Lampl  Zsuzsannával  a  2018-as  identitáskutatásról.  Riporter  Bartal  Éva.  Pátria Rádió, 2018. november 9.

Nagy Roland:  A  magyarság  nem  hátrány.  Beszélgetés  Lampl  Zsuzsannával.  Új  Szó,  2018. november 10–11, 1–2 o.

A magyarság nem hátrány. Beszélgetés Lampl Zsuzsannával. Riporter Nagy Roland. Új Szó, 2018. november 11. https://ujszo.com/kozelet/a-magyarsag-nem-hatrany

Lampl Zsuzsanna: A többség szerint magyarnak kell maradnunk. Új Szó, Szalon, 2018. december 1., 15–16 o.

Európának meg kell találnia saját identitását. Kolek Zsolt beszélgetett Öllős Lászlóval. Magyar7, 2018. december 4., 11–13 o.

A néprajz időszerű kérdéseiről Liszka Józseffel Rácz Vince beszélgetett a Pátria Rádió Kultúrszalon című műsorában. Pátria Rádió, 2018. 12. 9.

Összeállítás a Fórum Intézet eredményeiről és terveiről – interjúk Simon Attilával, Konkoly Lászlóval, Lampl Zsuzsannával, Öllös Lászlóval, Roncz Melindával. Haják Szabó Mária riportja. Kossuth Rádió: Határok nélkül. 2018. december 30. https://www.mediaklikk.hu/radiolejatszo- kossuth/?date=2018-12-30_18-02-00&enddate=2018-12-30_18-40-00&ch=mr1

 

Támogatók

A Szlovák Köztársaság Kisebbségi Kulturális Alapja, Pozsony Baráth Csaba, vállalkozó

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Budapest Historický ústav SAV

Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Könyvtárellátó Nonprofit kft., Budapest

Külgazdasági és Külügyminisztérium, Budapest Magyar Tudományos Akadémia Titkársága, Budapest Magyarország Nagykövetsége

MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest Pósa Lajos, vállalkozó

SLOVNAFT, a.s.

Somorja Város

Varga Gábor – IPRON s.r.o, vállalkozó Világi Oszkár, vállalkozó