Lanstyák István – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Lanstyák István

Titulus:prof., PhDr., PhD.
Végzettség:felsőfokú
Születési év, hely:1959. július 13., Losonc
Tanulmányok, végzettség:
 • Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen (magyar–angol szakos középiskolai tanár)

 • Comenius Egyetem Pozsony (tudományok kandidátusa)
Munkakör, beosztás:egyetemi tanár
Elérhetőség:istvan.lanstyak@uniba.sk

Életrajz

1959-ben született Losoncon. 1983-ban a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen magyar–angol szakos tanári oklevelet szerzett. 1989-től a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója. Különféle nyelvtudományi tárgyakat tanít (leíró magyar hangtan, szókészlet- és szójelentéstan, kétnyelvűség és kontaktológia, szociolingvisztika, általános nyelvészet, alkalmazott nyelvészet, nyelvalakítás, beszélt nyelv, nyelvi ideológiák stb.). 1999-től Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2019-től a Magyar Nyelvjárások szerkesztőbizottságának tagja. 2000-től a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. 2001-től Gramma Nyelvi Iroda és a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat alapító tagja és munkatársa, 2016-tól a Gramma Nyelvi Iroda vezetője. Jelenleg a fordítás (bibliafordítás), a nyelvalakítás, a nyelvi ideológiák, a lexikológia és a lexikográfia, a kontaktológia, ill. a szociolingvisztika területén folytat kutatásokat, korábban nyelvpolitikával, anyanyelvi neveléssel és dialektológiával is foglalkozott. Egyéb tevékenység: 2010 és 2012 között elvégezte Ellel Ministries moduláris iskoláját, s azóta lelkigondozói tevékenységet is folytat. Dunaszerdahelyen él.

Munkahelyek

1983-1986: Gimnázium Selmecbánya – középiskolai tanár
1986-: Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, Pozsony

Könyvek

Tanulmányok

Könyvszerkesztés

Díjak

 • Lanstyák István 2021. „Az Istennek könyve közönséges nyelven”.  Tanulmányok a bibliafordításról. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Gramma Nyelvi Iroda. ISBN 978-80-89978-19-9.
 • Lanstyák István 2018. Nyelvalakítás és nyelvi problémák. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Gramma Nyelvi Iroda. ISBN 978-80-89978-00-7. Oldalszám:  360.
 • Lanstyák István 2006. Nyelvből nyelvbe. Tanulmányok a szókölcsönzésről, kódváltásról és fordításról. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó. ISBN 80-7149-814-9. Oldalszám: 296.
 • Lanstyák István–Szabómihály Gizella 2002. Magyar nyelvtervezés Szlovákiában. Tanulmányok és dokumentumok. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó. ISBN: 80-7149-511-5. Oldalszám: 304.
 • Lanstyák István 2000. A magyar nyelv Szlovákiában. Budapest–Pozsony: Osiris Kiadó–Kalligram Könyvkiadó–MTA Kisebbségkutató Műhely. ISBN: 963 379 827 2. ISSN: 1419-323-X. Oldalszám: 368.
 • Lanstyák István 1998. Nyelvünkben – otthon. Dunaszerdahely: Nap Kiadó. ISBN: 80-85509-64-4. Oldalszám: 185.
 • Lanstyák István 1998. A magyar nyelv szlovákiai változatainak sajátosságai. Dunaszerdahely: Lilium Aurum. (Egyetemi Füzetek 1.) ISBN 80-8062-023-7. Oldalszám: 98.
 • Lanstyák István–Szabómihály Gizella 1997. Magyar nyelvhasználat – iskola – kétnyelvűség. (Nyelvi változók a szlovákiai és magyarországi középiskolások néhány csoportjának magyar nyelvhasználatában.) Pozsony: Kalligram Könyvkiadó. ISBN: 80-7149-173-X. Oldalszám: 184.
 • Lanstyák István 2020. Úrovne manažmentu jazykových problémov. Jazykovedný časopis 71/2, 229–246.
 • Lanstyák István 2020. A nyelvi eszközök kontextuális meghatározottságával kapcsolatos nyelvi ideológiák (nyelvi autonomizmus és nyelvi szituacionizmus).  Misad Katalin– Csehy Zoltán szerk., Nova Posoniensia X. Pozsony: Szenczi Molnár Albert Egyesület. 7–28.
 • Lanstyák István 2020. Meddig Károli a Károli? A Károli-féle bibliafordítás legújabb revíziójának relevanciaelméleti vizsgálatához. Benő Attila–Péntek János szerk., Kognitív és pszicholingvisztikai szempontok a nyelvi érintkezések vizsgálatában. Sepsiszentgyörgy: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége. (A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 11.) 165–179.
 • Lanstyák István 2020. A funkcióigés szerkezetek megítélése a nyelvhelyesség és a nyelvi helyénvalóság szempontjából. Fórum Társadalomtudományi Szemle 22/1, 53–78.
 • Benő Attila–Juhász Tihamér–Lanstyák István 2020. A Termini „határtalan” szótára. Magyar Tudomány 181/2, 153–163.
 • Lanstyák István 2019. A funkcióigés szerkezetek néhány általános kérdéséről. Fórum Társadalomtudományi Szemle 21/4, 61–91.
 • Lanstyák István 2019. Nyelvhelyesség és nyelvi helyénvalóság a funkcióigés szerkezetek használatának megítélésében. Misad Katalin szerk., Nyelv, identitás, oktatás. Pozsony: Szenczi Molnár Albert Egyesület. 103–116.
 • Lanstyák István 2019. Nyelvi originalizmus a jelentés helyességének megítélésében. Misad Katalin– Csehy Zoltán szerk., Nova Posoniensia IX. Pozsony: Szenczi Molnár Albert Egyesület. 30–58.
 • Lanstyák István 2019. Direkt – indirekt – hibrid. A fordítás három válfajáról. Lanstyák István–Polgár Anikó szerk., Fordítás, kulturális hibriditás és többnyelvűség a magyar irodalomtudomány és nyelvtudomány kontextusában. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. 98–126.
 • Benő Attila–Lanstyák István 2019. Megőrzött régiség és kontaktushatás. É. Kiss Katalin–Hegedűs Attila–Pintér Lilla szerk., Nyelvelmélet és kontaktológia 4. Budapest: PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék–Magyar Nyelvészeti Tanszék. 13–26.
 • Lanstyák István 2019. Nyelvmenedzselés-elmélet és terminológia. Fóris Ágota–Bölcskei Andrea szerk, Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. Budapest: L’Harmattan–Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda. 73–93.
 • Lanstyák István 2018. Nyelvi originalizmus a szavak hangalakjának nyelvhelyességi megítélésében. Misad Katalin– Csehy Zoltán szerk., Nova Posoniensia VIII. Pozsony: Szenczi Molnár Albert Egyesület. 7–34.
 • Lanstyák, István 2018. On the strategies of managing language problems. Fairbrother, Lisa–Nekvapil, Jiří–Sloboda, Marián szerk., The Language Management Approach: A Focus on Research Methodology. Berlin: Peter Lang. 67–97.
 • Lanstyák István 2017. A magyar nyelv kisebbségben. Hajba Renáta–Tóth Péter szerk., „A véges végtelen.” Tanulmányok Vörös Ferenc 60. születésnapjára.  Szombathely: Savaria University Press. 120–127.
 • Lanstyák István 2017. Relevanciaelmélet és fordítás. Misad Katalin– Csehy Zoltán szerk., Nova Posoniensia VII. Pozsony: Szenczi Molnár Albert Egyesület. 7–32.
 • Lanstyák István 2017. Nyelvítés. Gróf Annamária–Kolláth Anna–Szoták Szilvia szerk., Szélrózsa. A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat 2014. évi lendvai konferenciájának anyaga. Budapest: Termini Egyesület. 48–60.
 • Lanstyák István 2017. Nyelvi rengetegféleség. Misad Katalin szerk., Kétnyelvűség térben és időben. Pozsony: Szenczi Molnár Albert Egyesület. 58–71.
 • Lanstyák, István 2017. Novšie jazykové ideológie týkajúce sa používania viacerých jazykov. István Lanstyák–Múcsková, Gabriela–Tancer, Jozef ed., Jazykové ideológie v kontexte viacjazyčnosti na Slovensku. Bratislava: Univerzita Komenského. 9–37.
 • Lanstyák, István 2017. Jazykové ideológie (všeobecné otázky a glosár). István Lanstyák–Múcsková, Gabriela–Tancer, Jozef ed., Jazykové ideológie v kontexte viacjazyčnosti na Slovensku. Bratislava: Univerzita Komenského. 251–307.
 • Benő Attila–Lanstyák István 2017. Névideológiák Erdélyben. Vörös Ferenc szerk., A nyelvföldrajztól a névföldrajzig VIII. A nyelvterület keleti peremén. A 2017. május 3031-i  kolozsvári névföldrajzi tanácskozás előadásai. Kolozsvár–Szombathely: Erdélyi Múzeum-Egyesület–Savaria University Press. 13–32.
 • Lanstyák István 2016. Standardizálás. Kozmács István–Vančo Ildikó szerk., Standard – nem standard. Variációk egy nyelv változataira. Válogatás a 18. Élőnyelvi konferencia – Nyitra. 2014. szeptember 18–20. – előadásaiból. II. Lakitelek: Antológia Kiadó. 13–28.
 • Lanstyák István 2016. Soknyelvűség és sokjegyűség. A több nyelv használatával kapcsolatos újabb nyelvi ideológiákról. Misad Katalin–Csehy Zoltán szerk., Nova Posoniensia VI. Pozsony: Szenczi Molnár Albert Egyesület. 7–30.
 • Lanstyák István 2016. Nyelvi graficizmus. Misad Katalin–Csehy Zoltán szerk., Ideológiák, identitások és önreprezentáció multikulturális térben. Bratislava: Univerzita Komenského. 7–29.
 • Lanstyák István 2016. Abszolút és relatív kontaktushatás. É. Kiss Katalin–Hegedűs Attila–Pintér Lilla szerk., Nyelvelmélet és kontaktológia 3. Budapest–Piliscsaba: Szent István Társulat. 46–65.
 • Lanstyák István 2016. A magyar bibliafordítások jövőjéről. Gondolatok egy bibliafordítási kötet ürügyén. Fórum Társadalomtudományi Szemle 18/2, 3–24.
 • Lanstyák, István 2015. Záludné jazykové problémy: čo s nimi? Wachtarczyková, Jana–Satinská, Lucia–Ondrejovič, Slavomír szerk., Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch. (Sociolinguistica Slovaca 8.) Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV. 179–195.
 • Lanstyák István 2015. Újra a nyelvi ideológiákról. Misad Katalin–Csehy Zoltán szerk., Nova Posoniensia V. Pozsony: Szenczi Molnár Albert Egyesület. 9–33.
 • Lanstyák István 2015. Nyelvalakítás – névalakítás. A tulajdonnevekkel kapcsolatos nyelvi problémák kezelése a nyelvmenedzselés-elmélet keretében. Vörös Ferenc–Misad Katalin szerk., A nyelvföldrajztól a névföldrajzig 5. Interetnikus kapcsolatok. A 2014. november 20–21-i pozsonyi névföldrajzi tanácskozás előadásai. Pozsony: Szenczi Molnár Albert Egyesület. 43–75.
 • Lanstyák István 2015. Magyarok nyelvi problémái kisebbségben (szlovákiai példákon). Cúth Csaba–Séra Magdolna szerk., Nyelvében él a nemzet. Konferenciakötet. 2015. március 12-13. Budapest. Budapest: ELTE Kollégiumi Hallgatói Alapítvány. 30–49.
 • Benő Attila–Lanstyák István–Vörös Ferenc 2015. A kontaktusjelenségek tipológiája a családnevek körében. Vörös Ferenc szerk., A nyelvföldrajztól a névföldrajzig VI. Határtalan névföldrajz. Unterwart/Alsóőr –Budapest: UMIZ–Imre Samu Nyelvi Intézet. 147–185.
 • Lanstyák István 2015. A standardizálás mint nyelvalakító tevékenység. Fórum Társadalomtudományi Szemle 17/2, 27–56.
 • Lanstyák István–Polgár Anikó szerk. 2019. Fordítás, kulturális hibriditás és többnyelvűség a magyar irodalomtudomány és nyelvtudomány kontextusában. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.
 • Lanstyák, István–Múcsková, Gabriela–Tancer, Jozef ed. 2017. Jazykové ideológie v kontexte viacjazyčnosti na Slovensku. Bratislava: Univerzita Komenského.
 • Szabómihály Gizella–Lanstyák István szerk. 2011. Magyarok Szlovákiában VII. kötet. Nyelv. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet. ISBN 978-80-89249-54-1.
 • Lanstyák István–Menyhárt József–Szabómihály Gizella szerk. 2009. Tanulmányok a kétnyelvűségről IV. Dunaszerdahely: Gramma. ISBN: 978-80-969556-1-9. Oldalszám: 267.
 • Lanstyák István–Menyhárt József–Szabómihály Gizella szerk. 2009. Tanulmányok a kétnyelvűségről V. Dunaszerdahely: Gramma. ISBN: 978-80-969556-2-6. Oldalszám: 247.
 • Domonkosi Ágnes–Lanstyák István–Posgay Ildikó szerk. 2007. Műhelytanulmányok a nyelvművelésről. Dunaszerdahely–Budapest: Gramma Nyelvi Iroda–Tinta Könyvkiadó. ISBN: 978-963-7094-75-0. Oldalszám: 299.
 • Lanstyák István–Vančóné Kremmer Ildikó szerk. 2005. Nyelvészetről – változatosan. Segédkönyv egyetemisták és a nyelvészet iránt érdeklődők számára. Dunaszerdahely: Gramma Nyelvi Iroda. ISBN: 80-969556-0-8. Oldalszám: 304.
 • Lanstyák István–Menyhárt József szerk.  2005. Tanulmányok a kétnyelvűségről III. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó. ISBN: 80-7149-728-2. Oldalszám: 304.
 • Lanstyák István–Menyhárt József szerk. 2004. Tanulmányok a kétnyelvűségről II. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó. ISBN: 80-7149-685-5. Oldalszám: 304.
 • Lanstyák István–Simon Szabolcs szerk. 2002. Tanulmányok a kétnyelvűségről. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó. ISBN: 80-7149-476-3. Oldalszám: 228.
 • Lanstyák István–Szabómihály Gizella szerk. 1998. Nyelvi érintkezések a Kárpát-medencében (különös tekintettel a magyarpárú kétnyelvűségre). Pozsony: Kalligram Könyvkiadó—A Magyar Köztársaság Kulturális Intézete. ISBN: 80-7149-211-6. Oldalszám: 144.
 • Lanstyák István–Simon Szabolcs szerk. 1998. Tanulmányok a magyar—szlovák kétnyelvűségről. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó. ISBN: 80-7149-193-4. Oldalszám: 208.
 • Lanstyák István–Repiszky Tamás szerk. 1991. Fábry Zoltán: Üresjárat 1945–1948. Napló a jogfosztottság éveiből. Budapest–Pozsony: Regio-Madách–Kalligram. (Szöveggondozás, utószó, kronológia.) ISBN: 963 7665 005. Oldalszám: 272.
 • Madách Posonium-díj (az előző év legjobb szlovákiai magyar könyve)
 • Arany János-díj a Tudományos Kutatásért (MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság)
 • Magyar Érdemrend Lovagkereszt (Magyarország köztársasági elnöke
KategóriaMunkatársak
Címkegnyi