Popély Árpád – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Popély Árpád

Titulus:Dr. habil. Mgr., PhD.
Végzettség:felsőfokú
Születési év, hely:1970, Pozsony
Tanulmányok, végzettség:
 • Comenius Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pozsony (magyar nyelv és irodalom – történelem szak)
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (PhD.)
Munkakör, beosztás:történész, tudományos munkatárs
Elérhetőség:poparpad@gmail.com

Életrajz

A pozsonyi magyar gimnáziumban érettségizett 1988-ban, a Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán 1993-ban magyar–történelem szakos tanári oklevelet, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem XIX–XX. századi magyar történeti doktori iskolájában 2003-ban doktori (PhD.) tudományos fokozatot szerzett. 2002-ig a pozsonyi magyar gimnázium tanára volt, 2002-től a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársa, 2010-től a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Kara történelem tanszékének adjunktusa, 2017-től docense. Számos kötet szerzője és szerkesztője, tudományos dolgozatai szlovákiai és magyarországi folyóiratokban és tanulmánykötetekben jelennek meg, rendszeres résztvevője szlovákiai és magyarországi tudományos tanácskozásoknak. Fő kutatási területe a csehszlovák állam kisebbségpolitikája és a szlovákiai magyarság története.

Könyvek

Tanulmányok

Könyvszerkesztés

Egyéb

Díjak

 • Popély Árpád: Két választás Csehszlovákiában. A szlovák országgyűlés és a kárpátukrán szojm megválasztása 1938–1939. Pozsony, Kalligram, 2019, ISBN 978-80-8101-978-4
 • Popély Árpád: Fél évszázad kisebbségben. Fejezetek a szlovákiai magyarság 1945 utáni történetéből. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet /Nostra Tempora, 20./, 2014, 326 p., ISBN 978-80-89249-73-2
 • Popély Árpád: Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948–1956 közötti történetéhez II. Válogatás a prágai magyar követség és a pozsonyi magyar főkonzulátus magyar kisebbséggel kapcsolatos jelentéseiből. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet /Fontes Historiae Hungarorum 5./, 2014, 571 p., ISBN 978-80-89249-71-8
 • Popély Árpád: Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948–1956 közötti történetéhez I., Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948 — 1956 I., (magyar és szlovák nyelven).  Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2008, 430 p., ISBN 978-80-89249-23-7
 • Popély Árpád: 1968 és a csehszlovákiai magyarság. Fontes Historiae Hungarorum 3., Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2008, 468 p., ISBN 978-80-89249-20-6
 • Popély Árpád: A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája 1944–1992. Nostra Tempora 13., Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2006, 708 p., ISBN 80-89249-03-5
 • Popély Árpád: Maďarská menšina na Slovensku po roku 1945 a jej postoj k výmene obyvateľstva. In Šutaj, Štefan (ed.): Zmeny hraníc a pohyb obyvateľstva v Európe po druhej svetovej vojne. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta /Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae 142./, 2020, 148–162. p., ISBN 978-80-8152-926-9
 • Popély Árpád: „Szégyentelen és igazolhatatlan“. Adalékok a szláv korridor történetéhez. Fórum Társadalomtudományi Szemle XXII. évf. (2020) 4. sz., 3–30. p.; ISSN 1335-4361
 • Popély Árpád: Šanca na zmenu. Pražská jar 1968 a maďarská menšina na Slovensku. Historická revue XXXI. roč. (2020) 4. č., 64-69. p., ISSN 1335-6550
 • Popély Árpád: Národnostné aspekty volieb do snemu Karpatskej Ukrajiny vo februári 1939. In Lampl, Zsuzsanna (Ed.): Fórum spoločenskovedná revue 2019. Zborník štúdií výskumníkov a výskumníčok Fórum inštitútu pre výskum menšín. Šamorín, Fórum inštitút pre výskum menšín, 2019, 115–143. p., ISBN 978-80-89978-10-6
 • Popély Árpád: Kárpáti Ukrajna, az „egynapos köztársaság”. Eruditio – Educatio, 2019 (14. évf.) 3. szám, 21–33. p.; ISSN 1336-8893
 • Popély Árpád: Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom a maďarská menšina na Slovensku. In Žiláková, Mária – Demmel, József (red.): „Mať volá“? Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 – 1948. Békešská Čaba, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku /Acta partis minoris slovacae/, 2018, 67–97. p., ISBN 978-615-5330-13-1
 • Popély Árpád: Národnostné aspekty volieb do snemu Slovenskej krajiny v decembri 1938. In Lampl, Zsuzsanna (Ed.): Fórum spoločenskovedná revue 2018. Zborník štúdií výskumníkov a výskumníčok Fórum inštitútu pre výskum menšín. Šamorín, Fórum inštitút pre výskum menšín, 2018, 125–148. p., ISBN 978-80-89978-02-1
 • Popély Árpád: Prága, Pozsony és az 1956-os magyar forradalom. In: Simon Attila (szerk.): Az 1956-os forradalom visszhangja Csehszlovákiában. Budapest – Somorja, Nemzeti Emlékezet Bizottsága – Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2018, 17–44. p., ISBN 978-615-5656-17-0
 • Popély Árpád: A magyar forradalommal szembeni propaganda a pozsonyi Új Szóban. In: Simon Attila (szerk.): Az 1956-os forradalom visszhangja Csehszlovákiában. Budapest – Somorja, Nemzeti Emlékezet Bizottsága – Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2018, 117–137. p., ISBN 978-615-5656-17-0
 • Popély Árpád: A csehszlovák nemzetállami törekvések és a magyar kisebbség (1945–1948). In Fülöp Mihály (szerk.): Az elfelejtett béke. Tanulmánykötet a párizsi magyar békeszerződés életbelépésének 70. évfordulójára. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2018, 161–173. p., ISBN 978-615-5845-63-5 (nyomtatott), ISBN 978-615-5845-64-2 (elektronikus)
 • Popély Árpád: Szojmválasztás Kárpátalján 1939 februárjában. Adalékok a kárpátukrán szojm megválasztásának történetéhez. Acta Academiae Beregsasiensis 2017 (XVI. évf.) 21–41. p., ISSN 2310-1954
 • Popély Árpád: Praha, Bratislava a maďarská revolúcia roku 1956. In: Simon, Attila – Michálek, Slavomír a kol.: Revolúcia v susedstve. Maďarská revolúcia v roku 1956 a Slovensko. Šamorín – Bratislava – Budapest, Fórum inštitút pre výskum menšín – Historický ústav SAV – Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017, 53–70. p., ISBN 978-80-89249-97-8
 • Popély Árpád: Magyar nyelvhasználat a második világháború utáni Csehszlovákiában. In: Misad Katalin (szerk.): Kétnyelvűség térben és időben. Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2017, 23–38. p.; ISBN 978-80-971983-3-6
 • Popély Árpád: A kárpátukrán szojm megválasztása 1939 februárjában (2. rész). Fórum Társadalomtudományi Szemle 2017 (XIX. évf.) 4. sz., 31–63. p.; ISSN 1335-4361
 • Popély Árpád: A kárpátukrán szojm megválasztása 1939 februárjában (1. rész). Fórum Társadalomtudományi Szemle 2017 (XIX. évf.) 3. sz., 15–43. p.; ISSN 1335-4361
 • Popély Árpád: Bratislavské Új Szó a maďarská revolúcia roku 1956. Protirevolučná propaganda v maďarskom denníku ÚV KSS. Fórum spoločenskovedná revue 2016, 81–100. p.; ISSN 1335-4361
 • Popély Árpád: A pozsonyi Új Szó és az 1956-os magyar forradalom. A forradalommal szembeni propaganda a szlovákiai magyar pártlapban. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2016 (XVIII. évf.) 4. szám, 11–31. p.; ISSN 1335-4361
 • Popély Árpád: Az Új Szó szerepvállalása az 1956-os magyar forradalom idején. Eruditio – Educatio, 2016 (11. évf.) 4. szám, 5–18. p.; ISSN 1336-8893
 • Popély Árpád: A magyar lakosság felemás integrációja Csehszlovákiában (1948–1950). Pro Minoritate, 2016. nyár, 94–107. p.; ISSN 1216-9927
 • Popély Árpád: A kelet-szlovákiai ruszinok és a szlovák országgyűlés megválasztása 1938 decemberében. In: Simon Attila et al.: Változó világban. A magyar kisebbség a harmincas évek Csehszlovákiájában. – V premenlivom svete. Maďarská menšina v Československu v tridsiatych rokoch. Komárom/Komárno, Selye János Egyetem Tanárképző Kar/Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho – Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2015, 98–109. p.; ISBN 978-80-8122-168-2
 • Popély Árpád: A szlovák országgyűlés megválasztása és az Egyesült Magyar Párt. In Makkai Béla (szerk. és a bevezetőt írta): A Felvidék krónikása. Tanulmányok a 70 éves Popély Gyula tiszteletére. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó /Károli Könyvek/, 2015, 105–119. p., ISBN 978 963 414 054 2, ISSN 2062-9850
 • Popély Árpád: Az 1938. decemberi szlovák országgyűlési választások és a szlovákiai nemzetiségek. In: Gabzdilová, Soňa – Simon, Attila (eds.): Prístup k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu. Komárno, Univerzita J. Selyeho, 2014, 187–199. p., ISBN 978-80-8122-109-5
 • Popély Árpád: Az első szlovák országgyűlés megválasztása 1938 decemberében (2. rész.). Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2014 (XVI. évf.) 3. szám, 95–121. p.; ISSN 1335-4361
 • Popély Árpád: Az első szlovák országgyűlés megválasztása 1938 decemberében (1. rész.). Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2014 (XVI. évf.) 2. szám, 39–69. p.; ISSN 1335-4361
 • Popély Árpád: A prágai és pozsonyi magyar külképviselet és a csehszlovákiai magyarság (1948–1956). In Popély Árpád (szerk.): Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948–1956 közötti történetéhez II. Válogatás a prágai magyar követség és a pozsonyi magyar főkonzulátus magyar kisebbséggel kapcsolatos jelentéseiből. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet /Fontes Historiae Hungarorum 5./, 2014, 17–90. p.
 • Popély Árpád: Maďarská diplomacia a maďarská menšina v Československu v rokoch 1948 – 1956. Fórum spoločenskovedná revue 2013, 157–182. p.
 • Popély Árpád: A reszlovakizáltak Csemadok-tagságának kérdése 1949-ben. In: Feitl István – Sipos Balázs – Varga Zsuzsanna (szerk.): Rendszerváltások kortársa és kutatója. Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2013, 209–214. p.
 • Popély Árpád: A magyar diplomácia és a csehszlovákiai magyarság (1948–1956). Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2012 (XIV. évf.) 4. szám, 55–82. p.
 • Popély Árpád: The Prague Spring and the Hungarian Minority in Czechoslovakia. An Attempt to Reform Communist Nationality Policy in 1968. In: Szarka, László (Ed): A Multiethnic Region and Nation-State in East-Central Europe. Studies in the History of Upper Hungary and Slovakia from the 1600s to the Present. New York, Columbia University Press, 2011 /Atlantic Studies on Society in Change 141, East-European Monographs DCCLXXXVII/, 367–404. p., ISBN 978-0-88033-690-1
 • Popély Árpád: The Czech Deportation of Hungarians in Slovakia. In: Molnár Imre–Szarka László (Eds): Memories and Reflections of the Dispossessed. A collection of memoirs for the 60th anniversary of the Czechoslovak – Hungarian population exchange. Komárom, Hungarian Academy of Science Research Institute of Ethnic and National Minorities–László Kecskés Society, 2010, 51–69. p.
 • Popély Árpád: A csehszlovákiai magyarság és a rendszerváltás éve Budapestről nézve. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2010/3. szám, 3–28. p., ISSN 1335-4361
 • Popély Árpád: Maďarská menšina počas pražskej jari a v prvých rokoch normalizácie. Studia Politica Slovaca, 2010/2. číslo, 105–116. p., ISSN 1337-8163
 • Popély Árpád: Magyarellenes jogalkotás Szlovákiában 1944–1945. Rubicon 2010/1. különszám, 58–60. p., HU ISSN 0865-6347
 • Popély Árpád: Chronology of the Czechoslovak-Hungarian Population Exchange. In: Molnár Imre–Szarka László (Eds): Memories and Reflections of the Dispossessed. A collection of memoirs for the 60th anniversary of the Czechoslovak–Hungarian population exchange. Komárom, Hungarian Academy of Science Research Institute of Ethnic and National Minorities – László Kecskés Society, 2010, 219–228. p.
 • Popély Árpád: A lakosságcsere területi szempontjai és etnikai következményei. In: Szederjesi Cecília (összeáll. és szerk.): „Vonatok északnak és délnek”. A második világháborút követő szlovák-magyar lakosságcsere története és következményei. Salgótarján, Nógrád Megyei Levéltár /Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 57./, 2010, 66–93. p.
 • Popély Árpád: Magyarellenes jogalkotás Szlovákiában 1944—1945. Rubicon 2010/1. különszám, 58–60. p., HU ISSN 0865-6347
 • Popély Árpád: Csehszlovákia – 1989. A rendszerváltás éve a magyar diplomáciai jelentések tükrében. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2009/4. szám, 109-140. p., ISSN 1335-4361
 • Popély Árpád: Záverečná správa o reslovakizačnej akcii. Fórum spoločenskovedná revue 2009, 185–251. p., ISSN 1335-4361
 • Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztása: deportálás, lakosságcsere és reszlovakizáció. In: Bárdi Nándor–Fedinec Csilla–Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó – MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008, 210–215. p., ISBN 978 963 693 082 0
 • Popély Árpád: A Szlovák Köztársaságban maradt magyar kisebbség helyzete és önszerveződése. In: Bárdi Nándor–Fedinec Csilla–Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó – MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008, 168–171. p., ISBN 978 963 693 082 0
 • Popély Árpád: A csehszlovák-magyar lakosságcsere és az áttelepítésre kijelölt szlovákiai magyarok névjegyzékei. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2008/1. szám, 125–144. p., ISSN 1335-4361
 • Popély Árpád: Csehszlovák–magyar lakosságcsere: a magyarországi áttelepítésre kijelölt szlovákiai magyarok kiválasztása. In: Fedinec Csilla (szerk.): Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia – Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, 2008, 202–217. p., ISBN 978-963-508-565-1
 • Popély Árpád: A prágai tavasz. Válogatás a prágai tavasz és a normalizáció első éveinek szlovákiai magyar vonatkozású dokumentumaiból. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2008/3. szám, 131–157. p., ISSN 1335-4361
 • Popély Árpád: A prágai tavasz és a csehszlovákiai magyarság. Kisebbségkutatás 2008/4. szám, 642–661. p., ISSN 1215-2684
 • Popély Árpád: A csehszlovák kisebbségpolitika, a magyar közösség újjászerveződése. A Csemadok szerepvállalása. Az 1968–69-es reformfolyamat és a Husák-korszak. In: Bárdi Nándor–Fedinec Csilla–Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó – MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008, 262–267. p., ISBN 978 963 693 082 0
 • Popély Árpád: Magyar tiltakozó jegyzékek, 1945. História 2007/8. szám, 18–19. p., HU ISSN 01392409
 • Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kérdés „belső rendezésének” eszközei. In: Popély Árpád–Štefan Šutaj–Szarka László (szerk.): Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés 1945—1948. Történeti háttér, dokumentumok és jogszabályok. Máriabesnyő – Gödöllő, Attraktor, 2007, 49–55. p., ISBN 978 963 958 099 2
 • Popély Árpád: A szlovákiai magyarság csehországi deportálása. In: Molnár Imre–Szarka László (szerk.): Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák-magyar lakosságcsere 60. évfordulójára. Komárom, MTA Kisebbségkutató Intézet – Kecskés László Társaság, 2007, 48–66. p., ISBN 978-963-06-2513-5
 • Popély Árpád: Kronológia a csehszlovákiai magyarság jogfosztásának történetéről. In: Popély Árpád–Štefan Šutaj–Szarka László (szerk.): Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés 1945—1948. Történeti háttér, dokumentumok és jogszabályok. Máriabesnyő – Gödöllő, Attraktor, 2007, 321–350. p., ISBN 978 963 958 099 2
 • Popély Árpád: Felvidéki magyar tragédia. Deportálás Csehországba. Rubicon, 2007/1–2. szám, 84–87. p., HU ISSN 0865-6347
 • Popély Árpád: A szlovákiai magyar pártlap és 1956. In: Hodossy Gyula (szerk.): Vámbéry Antológia 2007. Vámbéry Polgári Társulás, Dunaszerdahely, 2007, 143–149. p., ISBN 978-80-969715-2-7
 • Popély Árpád: A csehszlovák-magyar lakosságcsere kronológiája. In: Molnár Imre–Szarka László (szerk.): Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák-magyar lakosságcsere 60. évfordulójára. MTA Kisebbségkutató Intézet – Kecskés László Társaság, Komárom, 2007, 217–226. p., ISBN 978-963-06-2513-5
 • Popély Árpád: A lakosságcsere kronológiája. História, 2007/8. szám, 3–13. p., HU ISSN 01392409
 • Popély Árpád: A Csemadok megalakulása a magyar konzuli jelentések tükrében. In: Bárdi Nándor–Simon Attila (szerk.): Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Disputationes Samarienses 7., Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006, 421–432. p., ISBN 80-89249-00-0
 • Popély Árpád: A szlovák pártvezetés és az 1956-os magyar forradalom. In: Ivaničková, Edita–Simon Attila (szerk.): Maďarská revolúcia roku 1956 a Slovensko. Az 1956-os magyar forradalom és Szlovákia. Disputationes Samarienses 9., Šamorín/Somorja – Bratislava/Pozsony, Fórum inštitút pre výskum menšín/Fórum Kisebbségkutató Intézet – Historický ústav SAV/Szlovák Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézete, 2006, 57–74. p., ISBN 978-80-89249-07-7
 • Popély Árpád: A Magyar Bizottság szerepvállalása az Új Szó és a Csemadok megalapításában. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2006/4. szám, 83–105. p., ISSN 1335-4361
 • Popély Árpád: Kronológia. In: Fazekas József–Hunčík Péter: Magyarok Szlovákiában. II. kötet. Dokumentumok, kronológia (1989–2004). Somorja – Dunaszerdahely, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 2005, 459 p., ISBN 80-8062-295-7
 • Popély Árpád: Magyarellenes jogalkotás Szlovákiában 1944–1945. Rubicon, 2005/6. szám, 55–57. p., ISSN 0865-6347
 • Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés. In: Szarka László (szerk.): Jogfosztó jogszabályok Csehszlovákiában 1944–1949. Elnöki dekrétumok, törvények, rendeletek, szerződések. Komárom, MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Kecskés László Társaság /Források a kelet-közép-európai kisebbségek 20. századi történetéhez 2./, 2005, 261–293. p., ISBN 963 508 478 1, ISSN 1785-0983
 • Popély Árpád: A nemzetállam építésének eszközei Csehszlovákiában a II. világháború után: telepítések és reszlovakizáció. In: Ablonczy Balázs–Fedinec Csilla (szerk.): Folyamatok a változásban. A hatalomváltások társadalmi hatásai Közép-Európában a XX. században. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2005, 179–203. p., ISBN 963 7081 09 7
 • Popély Árpád: A csehszlovákiai magyarság jogfosztása 1945-ben. Kassai Figyelő, III (2005) 11. szám, 10. p.
 • Popély Árpád: Kronika verejného života 2004. Najdôležitejšie spoločensko-politické a kultúrne udalosti v živote národnostných menšín na Slovensku. Maďarská menšina. In: Róbert Dohányos – Gábor Lelkes – Károly Tóth (zost.): Národnostné menšiny na Slovensku 2004. Šamorín, Fórum inštitút pre výskum menšín, 2005, 167-190. p., ISBN 80-8062-287-6
 • Popély Árpád: Kronika verejného života 2003. Najdôležitejšie spoločensko-politické a kultúrne udalosti v živote národnostných menšín na Slovensku. Maďarská menšina. In: Róbert Dohányos – Gábor Lelkes – Károly Tóth (zost.): Národnostné menšiny na Slovensku 2003. Šamorín, Fórum inštitút pre výskum menšín, 2004, 124-146. p., ISBN 80-8062-248-5
 • Popély Árpád: Adalékok a szlovákiai magyarság csehországi deportálásának történetéhez. Fórum Társadalomtudományi Szemle, IV (2004) 2. szám, 99-125. p., ISSN 1335-4361
 • Popély Árpád: Területi szempontok érvényesítése a csehszlovák-magyar lakosságcsere során. Pont 3 (2004) 1. szám 96-116. p., ISSN 1336-135X
 • Popély Árpád: Közéleti krónika 2003. A szlovákiai nemzeti és etnikai kisebbségek legfontosabb társadalompolitikai és kulturális eseményei. A magyar kisebbség. In: Dohányos Róbert – Lelkes Gábor – Tóth Károly (szerk.): Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2003. Somorja – Dunaszerdahely, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 2004, 124-146. p., ISBN 80-8062-247-7
 • Popély Árpád: Lakosságcsere és reszlovakizáció Csehszlovákiában a II. világháború után. Muratáj, 2003, 1. szám, 58-69. p., ISSN 0353 5584
 • Popély Árpád: Trianon etnikai következményei a Felvidéken, különös tekintettel a magyar nyelvterület szláv kolonizálására. Studia Caroliensia, IV (2003) 1-2. szám, 43-60. p., ISSN 1419-1334
 • Popély Árpád: Fejezetek a szlovákiai magyarság csehországi deportálásának történetéből. Studia Caroliensia, IV (2003) 3-4. szám, 110-138. p., ISSN 1419-1334
 • Popély Árpád: A kolonizáció területi vonatkozásai és etnikai következményei. Fórum Társadalomtudományi Szemle, V (2003) 2. szám, 83-102. p., ISSN 1335-4361
 • Popély Árpád: A Lévai járás etnikai arculata a csehszlovák telepítési politika és a reszlovakizáció tükrében. Kisebbségkutatás, 12 (2003) 1. szám, 69-122. p., HU ISSN 1215-2684
 • Popély Árpád: Etnikai átrendeződések a Felvidéken 1945 előtt. Studia Caroliensia, III (2002) 3. szám, 125-151. p., ISSN 1419-1334
 • Popély Árpád: Lakosságcsere és reszlovakizáció. Demográfia, XLV (2002) 4. szám, 468-491. p., ISSN 0011-8249
 • Popély Árpád: A második világháború utáni belső telepítések Dél-Szlovákiában. Fórum Társadalomtudományi Szemle, IV (2002) 3. szám, 29-50. p., ISSN 1335-4361
 • Popély Árpád: A reszlovakizáció területi vetülete. Adalékok a II. világháború utáni reszlovakizáció történetéhez. In: Gyurgyík László – Kocsis Aranka (szerk.): Társadalom – tudomány. Tanulmányok a Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoport műhelyéből. Pozsony, Kalligram Könyvkiadó /Mercurius Könyvek/, 2002, 38-60. p., ISBN 80-7149-509-3
 • Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája (1950–1964). Fórum Társadalomtudományi Szemle, IV (2002) 1. szám, 157-198. p., ISSN 1335-4361
 • Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája (1947–1949). Fórum Társadalomtudományi Szemle, III (2001) 2. szám, 133-162. p., ISSN 1335-4361
 • Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája (1944. augusztus 29 – 1945. április 11.). Fórum Társadalomtudományi Szemle, II (2000) 1. szám, 185-199. p., ISSN 1335-4361
 • Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája (1945. április 13 – 1946. december 27.). Fórum Társadalomtudományi Szemle, II (2000) 3. szám, 137-177. p., ISSN 1335-4361
 • Popély Árpád – Simon Attila (szerk.): „Akaratunk ellenére…” Dokumentumok a csehszlovákiai magyarság történetéből 1918–1992. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2020, 462 p., ISBN 978-80-89978-13-7
 • Popély Árpád (szerk.): Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948–1956 közötti történetéhez II. Válogatás a prágai magyar követség és a pozsonyi magyar főkonzulátus magyar kisebbséggel kapcsolatos jelentéseiből. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet /Fontes Historiae Hungarorum 5./, 2014, 571 p., ISBN 978-80-89249-71-8
 • Popély Árpád–Štefan Šutaj–Szarka László (szerk.): Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés 1945—1948. Történeti háttér, dokumentumok és jogszabályok. Máriabesnyő – Gödöllő, Attraktor, 2007., ISBN 978 963 958 099 2
 • Popély Árpád – Simon Attila (szerk.): A rendszerváltás és a csehszlovákiai magyarok II. 1989–1992. Fórum Kisebbségkutató Intézet /Elbeszélt történelem 2./, 2010, 479 p., ISBN 978-80-89249-50-3
 • Popély Árpád – Simon Attila (szerk.): A rendszerváltás és a csehszlovákiai magyarok 1989—1992. Fórum Kisebbségkutató Intézet /Elbeszélt történelem 1./, 2009, 839 p., ISBN 978-80-89249-28-2
 • Popély Árpád (szerk.): Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948–1956 közötti történetéhez I. Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948–1956 I. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Fórum inštitút pre výskum menšín /Fontes Historiae Hungarorum 4./, 2008, 427 p., ISBN 978-80-89249-23-7
 • Popély Árpád – Šutaj, Štefan – Szarka László (szerk.): Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés 1945–1948. Történeti háttér, dokumentumok és jogszabályok. Máriabesnyő – Gödöllő, Attraktor, 2007, 366 p., ISBN 978 963 958 099 2

Könyvismertetés

 • Simon Attila: Telepesek és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két világháború között. Fórum Társadalomtudományi Szemle, XI. (2009) 2. szám, 153-157. p., ISSN 1335-4361
 • Simon Attila: Telepesek és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két világháború között. Fórum spoločenskovedná revue 2009, 255-259. p., ISSN 1335-4361

Szócikkek

 • A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona. Csehszlovákia megalakulásától napjainkig (főszerk.: Urbán Zsolt). Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2014
 • Cseh, szlovák és szlovákiai magyar vonatkozású szócikkek a Magyar Nagylexikon 2–19. sz. köteteiben. Budapest, Akadémiai Kiadó, Magyar Nagylexikon Kiadó, 1994–2004, ISBN 963 05 6611 7
 • Posonium Irodalmi Díj Elsőkötetes Szerzői Díja (2006)
KategóriaMunkatársak
Címketkr