Presinszky Károly – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Presinszky Károly

Titulus:PaedDr., PhD.
Végzettség:felsőfokú
Születési év, hely:1977. június 5., Dunaszerdahely
Tanulmányok, végzettség:
 • Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, magyar nyelvtudomány
Munkakör, beosztás:nyelvészeti tantárgyak oktatása, egyetemi adjunktus
Elérhetőség:kpresinszky@ukf.sk

Életrajz

Presinszky Károly 1977-ben született. A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen szerzett tanári oklevelet magyar nyelv és irodalom – történelem szakokból, valamint egyetemi doktori oklevelet magyar nyelv és irodalom szakból. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán doktorált magyar nyelvtudományból. A Magyar Nyelvtudományi Társaság tagja. Dialektológiával, szociolingvisztikával, a szlovákiai magyar nyelvjárásokkal és kétnyelvűség-kutatással foglalkozik. Szakfolyóiratokban, tanulmánygyűjteményekben és konferenciakötetekben publikál. A nagyhindi nyelvjárás és nyelvhasználat című tudományos monográfia szerzője (2008), valamint a Szlovákiai magyar nyelvjárások című egyetemi tankönyv társszerzője (Menyhárt József – Presinszky Károly – Sándor Anna 2008).

Könyvek

Tanulmányok

Könyvszerkesztés

Publicisztika

Egyéb

Díjak

 • Szlovákiai Magyar Nyelvjárási Hangoskönyv III. Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, 2021, online: http://www.umjl.fss.ukf.sk/szmnyhk_3_HTML/ ISBN 978-80-558-1738-5.
 • Szlovákiai Magyar Nyelvjárási Hangoskönyv II. Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, 2020, online: http://www.umjl.fss.ukf.sk/szmnyhk_2/ ISBN 978-80-558-1655-5.
 • Szlovákiai Magyar Nyelvjárási Hangoskönyv I. Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, 2017, online: http://www.umjl.fss.ukf.sk/szmnyhk/ ISBN 978-80-558-1274-8.
 • Menyhárt József – Presinszky Károly – Sándor Anna: Szlovákiai magyar nyelvjárások. Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, 2009, 220 p. ISBN 978-80-8094-575-6.
 • A nagyhindi nyelvjárás és nyelvhasználat. Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, 2008, 206 p. ISBN 978-80-8094-414-8.
 • Digital methods in researching Slovakia Hungarian regional dialects. Hungarian Studies, 2020/1., 98–107. p. ISSN 0236-6568.
 • Počítačom podporovaný výskum maďarských nárečí na Slovensku. Jazykovedný Časopis, 2020/3., 337–350. p. ISSN 0021-5597.
 • The characteristics of Slovakia Hungarian varieties in local government documents. In Ildikó Vančo – Rudolf Muhr – István Kozmács – Máté Huber (eds.): Hungarian as a Plucentric Language in Language and Literature. Berlin, Peter Lang, 2020, 127–138. p. ISBN 978-3-631-80975-4.
 • Az í-zés vizsgálata csallóközi beszélők nyelvi repertoárjában. In Heltai János Imre – Oszkó Beatrix (szerk.): 20. Élőnyelvi Konferencia: Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, 2020, 245–258. p. ISBN 978-963-9074-86-6.
 • Kétnyelvűség az önkormányzati nyelvhasználatban szlovákiai magyar példák alapján. In Toldi Éva (szerk.): Kétnyelvűség – hátrány vagy esély? Újvidék, Újvidéki Egyetem BTK, 2018, 171–180. p. ISBN 978-86-6065-499-3.
 • Hogyan festenek nyelvi tájképeink? (Adatközlői vélekedések a vizuális nyelvhasználatról Szlovákiában). In Tódor Erika Mária (szerk.): Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség: Nyelvhasználat, nyelvi tájkép és gazdasági élet. I. kötet. Kolozsvár, Scientia Kiadó, 2018, 71–82. p. ISBN 978-606-975-015-5.
 • Új technológiák alkalmazása a csallóközi nyelvjárások kutatásában. Hungarológiai Közlemények, 2017/1., 91–101. p. ISSN 0350-2430.
 • Az á előtti illabiális ȧ-zás a Csallóközben. Magyar Nyelv, 2016/2., 218–227. p. ISSN 0025-0228.
 • A magánhangzó-rövidülés vizsgálata a Csallóközben. In Kozmács István – Vančo Ildikó (szerk.): Sztenderd – nem sztenderd. Variációk egy nyelv változataira. Lakitelek, Antológia Kiadó, 2016, 189–199. p. ISBN 978-615-5428-51-7.
 • A magyar-szlovák kétnyelvűséghez kapcsolódó hallgatói attitűdök. Hungarológiai Közlemények, 2014/4., 80–89. p. ISSN 0350-1430.
 • Presinszky Károly – Török Tamás: Állatnevekkel kapcsolatos zoboralji frazémák. Hungarológiai Közlemények, 2013/4., 110–121. p. ISSN 0350-2430.
 • Menyhárt József – Presinszky Károly: A szórványos ö-zés vizsgálata a Csallóközben generációk és iskolázottság szerint. In Kontra Miklós – Németh Miklós – Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. Budapest, Gondolat Kiadó, 2013, 444–458. p. ISBN 978-963-693-495-8.
 • Csallóközi helységnevek élőnyelvi változatai. In Bauko János – Benyovszky Krisztián (szerk.): Tulajdonnevek a fordítás és a kétnyelvűség kontextusában. Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, 2013, 86–101. p. ISBN 978-80-558-0473-6.
 • An investigation of language myths among Slovakia Hungarian teachers of Hungarian and university students. In Ildikó Vančo (ed.): Language policy, dialect, and biligualism 2: A focus on Hungarian language use in Slovakia. Budapest, Institute for Minority Studies Centre for Social Sciences Hungarian Academy of Sciences, 2012, 53–64. p. ISBN 978-963-508-630-6.
 • A csallóközi kalács. Az á előtti asszociatív illabiális ȧ-zás nyelvföldrajzi jellemzői a Csallóközben. In Simon Szabolcs – Török Tamás (szerk.): A tudomány vonzásában. Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére. Komárom, Selye János Egyetem, 2012, 111–129. p. ISBN 978-80-80122-053-1.
 • A szlovákiai magyar nyelvjárások területi egységei. In Szabómihály Gizella – Lanstyák István (szerk.): Magyarok Szlovákiában VII. kötet. Nyelv. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011, 201–218. p. ISBN 978-80-89249-54-1.
 • A szlovákiai magyar nyelvjárásokhoz való viszonyulás. In Szabómihály Gizella – Lanstyák István (szerk.): Magyarok Szlovákiában VII. kötet. Nyelv. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011, 193–200. p. ISBN 978-80-89249-54-1.
 • Opinions regarding language in a community undergoing language shift. In Ildikó Vančo (ed.): Language policy, dialect, bilingualism: a focus on Hungarian language use in Slovakia. Nitra, Constantine the Philosopher University, 2011, 83–99. p. ISBN 978-80-558-0039-4.
 • Nyelvi mítoszok vizsgálata szlovákiai magyartanárok és egyetemi hallgatók körében. In Hires-László Kornélia – Karmacsi Zoltán – Márku Anita (szerk.): Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. Budapest – Beregszász, Tinta Könyvkiadó, 2011, 198–206. p. ISBN 978-963-9902-94-7.
 • „A könyv olyan termék, amelyhez nyugalmi pillanatainkban fordulunk…” In Bárczi Zsófia (szerk.): Szeberényi-album. Nyitra, Arany A. László Polgári Társulás, 2011, 137–146. p. ISBN 978-80-8094-991-4.
 • Magánhangzóhiány és kontaktushatás a nagyhindi nyelvjárásban. In É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és kontaktológia. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2010, 185–196. p. ISBN 978-963-308-004-7.
 • Menyhárt József – Presinszky Károly: Apjánok a fajtájo… Két nyelvjárási jelenség a Csallóközből. In Vančo Ildikó – Kozmács István (szerk.): Közös jövőnk a nyelv II. Nyelvtudomány és pedagógia. A nyitrai magyar pedagógusképzés 50 éves évfordulója tiszteletére tartott nemzetközi konferencia előadásai. Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, 2010, 47–52. p. ISBN 978-80-8094-806-1.
 • Nyelvi attitűdök vizsgálata nyitrai magyar egyetemisták körében, In Borbély Anna – Vančoné Kremmer Ildikó – Hattyár Helga (szerk.): Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2009, 241–248. p. ISBN 978-9639-074-51-4.
 • Csallóközi szleng az interneten. In Menyhárt József – Presinszky Károly (szerk.): Fordítás – kétnyelvűség. Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, 2009, 81–92. p. ISBN 978-80-8094-620-3.
 • Vélekedések a nyelvről egy nyelvcserehelyzetben lévő közösségben. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2007/4., 172–189. p. ISSN 1335-4361.
 • Attitűdvizsgálatok Nagyhinden. In Guttmann Miklós – Molnár Zoltán (szerk.): V. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely, Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke, 2007, 215–222. p. ISBN 978-963-9531-857.
 • Nagyhind élő tájszavai. In. Zelliger Erzsébet (szerk.): Nyelv, területiség, társadalom. A 14. élőnyelvi konferencia (Bük, 2006. október 9-11.) előadásai. Budapest, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2007, 391–404. p. ISBN 978-963-7530-87-6.
 • Változások a nagyhindi nyelvjárás magánhangzórendszerében. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2006/3., 183–189. p. ISSN 1335-4361.
 • A nagyhindi családnevek illabialitásáról. In Vörös Ferenc (szerk.): Vallanak a neveink múltról és jelenről. Magyar névtani kutatások Szlovákiában. Névtani konferencia Nyitrán. 2005. június 2–4. Budapest, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2006, 125–133. p. ISBN 80-8050-943-3.
 • „De lassan elsajátítottam a magyar nyelvet és mindent, ami vele volt kapcsolódva” Egy szlovák–magyar kétnyelvű beszélő írásbeli nyelvhasználata. In. Lanstyák István – Menyhárt József (szerk.): Tanulmányok a kétnyelvűségről III. Pozsony, Kalligram, 2005, 96–119. p. ISBN 80-7149-728-2.
 • Nyelvjárástörténeti észrevételek Nagyhind és Kupuszina családnevei alapján. In Vörös Ferenc (szerk.): Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat. Budapest, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2005, 115–118. p. ISBN 80-8062-288-4.
 • Skúmanie individuálnej písomnej dvojjazyčnosti v slovensko–maďarskom kontexte. In Štefánik, Jozef (ed.): Individuálny a spoločenský bilingvizmus. Bratislava, Univerzita Komenského, 2005, 83–90. p. ISBN 80-223-2110-9.
 • A nagyhindi illabialitás változásai. Magyar Nyelvjárások, 2004, 41–50. p. ISSN 0541-9298.
 • A nyelvhasználat kutatása egy kisebbségi magyar beszélöközösségben. In Sándor Anna – Vörös Ferenc (szerk.): Studia artis grammaticae et litterarum. I. Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, 2004. 26–46. p. ISBN 80-8050-707-4.
 • Kontaktusjelenségek a nagycétényi magyar nyelvhasználatban. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2002/3., 129–142. p. ISSN 1335-4361.
 • Presinszky Károly – Zuzana Vargová (szerk.): Cesty k vede – Utak a tudományhoz. 10. zväzok – 10. kötet. Zborník študentských vedeckých prác – A tudományos diákköri konferencia dolgozatai. Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, 2021, 230 p. ISBN 978-80-8094-620-3.
 • Presinszky Károly – Zuzana Vargová (szerk.): Cesty k vede – Utak a tudományhoz. 9. zväzok – 9. kötet. Zborník študentských vedeckých prác – A tudományos diákköri konferencia dolgozatai. Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, 2020, 166 p. ISBN 978-80-558-1586-2.
 • Presinszky Károly – Dominika Hlavinová Tekeliová (szerk.): Cesty k vede – Utak a tudományhoz. 8. zväzok – 8. kötet. Zborník študentských vedeckých prác – A tudományos diákköri konferencia dolgozatai. Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, 2019, 234 9. ISBN 978-80-558-1411-7.
 • Presinszky Károly – Dominika Hlavinová Tekeliová (szerk.): Cesty k vede – Utak a tudományhoz. 7. zväzok – 7. kötet. Zborník študentských vedeckých prác – A tudományos diákköri konferencia dolgozatai. Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, 2018, 192 p. ISBN 978-80-558-1292-2.
 • Presinszky Károly – Dominika Tekeliová (szerk.): Cesty k vede – Utak a tudományhoz. 6. zväzok – 6. kötet. Zborník študentských vedeckých prác – A tudományos diákköri konferencia dolgozatai. Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, 2017, 208 p. ISBN 978-80-558-1169-7..
 • Presinszky Károly – Dominika Tekeliová (szerk.): Cesty k vede – Utak a tudományhoz. 5. zväzok – 5. kötet. Zborník študentských vedeckých prác – A tudományos diákköri konferencia dolgozatai. Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, 2016, 280 p. ISBN 978-80-558-0989-2.
 • Presinszky Károly – Irena Lehocká (szerk.): Cesty k vede – Utak a tudományhoz. 4. zväzok – 4. kötet. Zborník študentských vedeckých prác – A tudományos diákköri konferencia dolgozatai. Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, 2015, 216 p. ISBN 978-80-558-0788-1.
 • Presinszky Károly – Irena Lehocká (szerk.): Cesty k vede – Utak a tudományhoz. 3. zväzok – 3. kötet. Zborník študentských vedeckých prác – A tudományos diákköri konferencia dolgozatai. Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, 2014, 266 p. ISBN 978-80-558-0599-3.
 • Presinszky Károly – Zuzana Vargová (szerk.): Cesty k vede – Utak a tudományhoz. 2. zväzok – 2. kötet. Zborník študentských vedeckých prác – A tudományos diákköri konferencia dolgozatai. Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, 2013, 230 p. ISBN 978-80-558-0409-5.
 • Presinszky Károly – Zuzana Vargová (szerk.): Cesty k vede – Utak a tudományhoz. Zborník študentských vedeckých prác – A tudományos diákköri konferencia dolgozatai. Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, 2012, 276 p. ISBN 978-80-558-0146-9.
 • Menyhárt József – Presinszky Károly (szerk.): Fordítás – kétnyelvűség. Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, 2009, 112 p. ISBN 978-80-8094-620-3.
 • A Szlovákiai magyar nyelvjárási hangoskönyvek. Katedra. Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja, (28.) 2021. 8. sz. 27–28. p. ISSN 1335-6445.
 • Petres Gabriela –Presinszky Károly: „A nyelvjárás megbélyegzése az anyanyelv megbélegzését jelenti” – Beszélgetés Presinszky Károllyal. Katedra. Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja, (25.) 2018. 6. sz. 4–6. p. ISSN 1335-6445.
 • Milyen idegen nyelv a magyar. Nyitrai szlovák egyetemi hallgatók véleménye a magyar mint idegen nyelvről. Katedra. Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja, (23.) 2016. 5. sz. 14–16. p. ISSN 1335-6445.
 • Leendő magyartanárok és a nyelvi tévhitek. Katedra. Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja, (22.) 2015. 7. sz. 24–26. p. ISSN 1335-6445.
 • Tehetséggondozás az egyetemen. A nyitrai tudományos diákköri konferencia. Katedra. Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja, (21.) 2014. 9. sz. 34. p. ISSN 1335-6445.

Könyvismertetés

 • Sándor Anna – Tóth Katalin: Nyitragerencséri tájszótár. Magyar Nyelvjárások, (58.) 2020. 2. sz. 274–278. p. ISSN 0541-9298.
 • Vörös Ferenc (szerk.): A nyelvföldrajztól a névföldrajzig X. Nevek a nyelvpolitikai küzdőtérben. A 2019. június 8-i révkomáromi névföldrajzi tanácskozás előadásai. Névtani Értesítő, (42.) 2020. 4. sz. 266–268. p. ISSN 2064-7484.
 • Cs. Nagy Lajos – N. Császi Ildikó: Magyar nyelvjárások. Fórum Társadalomtudományi Szemle, (18.) 2016. 1. sz. 156–158. p. ISSN 1335-4361.
 • Bodó Csanád: A látszólagos idő valósága. Magyar Nyelvjárások, (8.) 2014. 24. sz. 247–251. p. ISSN 0541-9298.
 • Vörös Ferenc (szerk.): Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat. Fórum Társadalomtudományi Szemle, (8.) 2008. 4. sz. 236–238. p. ISSN 1335-4361.
 • Sándor Anna: A Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza. Fórum Társadalomtudományi Szemle, (7.) 2005. 1. sz. 183–186. p. ISSN 1335-4361.

Tankönyv

 • Menyhárt József – Presinszky Károly – Sándor Anna: Szlovákiai magyar nyelvjárási szöveg- és forrásgyűjtemény. Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, 2015, 202 p. ISBN 978-80-558-0827-7.
 • Szociolingvisztikai és dialektológiai szöveggyűjtemény. Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, 2014, 266 p. ISBN 978-80-558-0600-6.
 • Menyhárt József – Presinszky Károly – Sándor Anna: Bevezetés a szlovákiai magyar nyelvjárások tanulmányozásába. Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, 2008, 202 p. ISBN 978-80-8094-352-3.
 • Rektori díj – kiemelkedő publikációs és egyéb alkotói tevékenységért. Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, 2010.
KategóriaKülső munkatársak
Címkegnyi