A szlovák magyar megbékélés – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A szlovák magyar megbékélés

A szlovák magyar megbékélés

A program azt vizsgálja, hogy a XXI. században milyen lehetőségei nyílnak a két nemzet megbékélésének, valamint milyen kapukat nyithatnak meg a megbékélés hívei. A kutatás a megbékélés folyamatának a szellemi, a szervezeti valamint intézményes feltételeit veszi számba. A kutatás a 2021-as esztendőben a nemzeti béke közép-európai problémáit elemzi és a megbékélés új lehetőségeit kívánja felvázolni.
Továbbá közép-európai és részben szlovák—magyar viszonylatban is megvizsgálja nemzeti közeledés új, XXI. századi lehetőségeit.

CímkézveKutatás
Kezdés éve2010-01
Befejezés éve2021-12
RészlegInteretnikus kutatások
ProgramvezetőÖllös László
Idei terv

Egy magyar nyelvű publikáció a nemzeti béke közép-európai vonatkozásairól.

Egy angol nyelvű a nemzet béke lényegéről.

A kérdéskörrel kapcsolatos szakirodalom áttekintése, a bibliográfia bővítése

A magyar−szlovák megbékélés problémájának megjelenítése az évben sorra kerülő tudományos konferenciákon.

2012-es év során további tanulmányok és cikkek születnek.

Eddigi eredmények

A program a 2020-as esztendőben a nemzeti béke fogalmának tisztázásával próbálta lefektetni azt az elvrendszert, amelyre épülhet a többi lépés. A kutatás külön vizsgálja a közös identitás lehetőségét valamint a közeledés új, XXI. századi lehetőségeit.

Ebben az esztendőben mindenekelőtt annak az összefüggésnek a megvilágítására összpontosítunk, hogy a magyar–szlovák megbékélés térségünk jövőjének legfontosabb kérdései közé tartozik. Mind a megbékélés megtörténte mind pedig elmaradása ugyanis jelentős hatással lesz mindkét ország politikai közösségére. Valamint példát mutat, ilyet vagy olyat a szomszédos országok számára is. Ugyanakkor az EU nevű kísérlet egyik nem elhanyagolható elemeként segítheti vagy éppen akadályozhatja az Unió egyik alapproblémájának megoldását a nemzetállamiság és a kontinentális döntéshozatali effektivitás konfliktusát.

Továbbá annak normatív igazolására, hogy a megbékélés alapja a felek békevágya. Ez egyben azt is jelenti, hogy a háborúzás eszköztárától önként meg kell szabadulniuk. Első lépésként bírálat alá kell vetnünk mindazokat a nézeteket s cselekedeteket, amelyek a másik fél legyőzésére, s elpusztítására, nemzeti, sőt estenként fizikai megsemmisítésére irányultak, s irányulnak. A nézeteket azért, mivel ezek az agresszív ideológiák megfogalmazását a nemzeti harc megvívása motiválta, s nem az igazság keresése.

Ez a morális mérték persze lépten-nyomon szembekerül az egyetemes emberi értékekkel. A rendszeresen felbukkanó, gyakran kiáltó ellentmondást pedig fel kell oldani. Tehát választ kell adni a nemzet nevében elkövetett gaztettekre, a nemzeti ellenség gyilkolására, deportálására, szabadságától, alapvető jogaitól való megfosztására. De meg kell magyarázni ugyanazoknak a nemzeti jogoknak megvonását is a nemzeti ellenséghez soroltaktól, amelyekért a mostani többségiek elődei küzdöttek, és amely küzdelmet most nemzeti történelmük legigazságosabb és legdicsőbb szakaszának tartják a jelenkoriak. (itt magyarázni s részletezni) Majd pedig sajátjaik előtt a nemzeti ellenségnek tartottak megvetését, lenézését is meg kell indokolni.

A megoldás az eszmetörténetből jól ismert relativizálás. Az egyetemes emberi értékek egyetemességének kétségbe vonása, s annak bizonygatása, hogy jelentőségük csak eseti és helyzeti. Értékük s érvényük éppen ezért relatív.

Tovább fejlesztjük a már megfogalmazott érvet, hogy az új évszázad új körülményeket is teremtett a magyarok és szlovákok nemzeti megbékélése számára, és korábban nem volt lehetőségeket nyit. Mind a EU és NATO tagság biztonsága és az eltűnt vámhatárok, mind pedig a társadalmak közvetlen kommunikációjának áj technikai lehetőségei soha nem látott kapukat nyitnak.

2011-ben a magyar-szlovák megbékélés projektumának részeként egy tanulmány jelent meg szlovák nyelven. A tanulmány címe: Morálna rovnosť — národná rovnosť. A tanulmány a nemzeti egyenlőség kérdését boncolja, kifejtve, hogy a nemzet herderi koncepciója segítségével nem jutunk el a nemzeti egyenlőségig. A koncepció kritikája azért fontos, mert mind a szlovák, mind pedig a magyar nacionalizmus eszmei gökerei közt jelentős szerepet játszott, s mindmáig tartó hatással bír Herder nemzetfelfogása.

2012-ben újabb publikáció jelenik meg a program részeként. Továbbá a megbékélés kérdésköre a program eddigi eredményei alapján megjelenik a “maďary. sk. szlovák nyelvű honlapon. Valamint a kérdéskör vizsgálata is folytatódik.

Az elmúlt években a kutatási program több eleme jelent meg különféle konferenciákon, valamint egy olyan tanulmány részeként, amely a Magyar Köztársaság elnökének védnökségében megjelent tanulmánykötetben olvasható. Majd a tanulmány megállapításai megjelenek Sólyom László elnöki ciklusa végén a magyar országgyűlésben tartott felszólalásában is.

Publikációk:

Bakk, Miklós–Öllös, László: Politikai közösség és kulturális identitás Magyarország és a szomszédos országok magyar kisebbségeinek viszonyában. In: Határon túli magyarság a 21. században. Budapest : Köztársasági elnöki hivatal, 2010. 41–68. p. – ISBN 978-963-06-8928-1

László Öllös: Morálna rovnosť — národná rovnosť. In.:Politika, etnopolitika a identita. UKF Nitra 2011. 61–72. p. ISBN 978-80-8094-931-0