A társadalmi érintkezések helyei Dél-Szlovákiában 1918-tól napjainkig – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A társadalmi érintkezések helyei Dél-Szlovákiában 1918-tól napjainkig

A társadalmi érintkezések helyei Dél-Szlovákiában 1918-tól napjainkig

A hosszú távú projektum, amely a szlovákiai magyarok mindennapi kultúrájának egy fontos szeletébe, annak változásaiba enged bepillantást, különféle címek alatt futott (A társadalmi érintkezések helyei Komáromban és környékén; A társadalmi érintkezések helyei Dél-Szlovákiában 1918-tól napjainkig), de eredményei végső soron összegződtek. A kutatás tárgya egyrészt a tér és idő szakralizációja 1918-tól napjainkig (Baranyovics Borisz, Bendíkné Szabó Márta, Gecse Annabella, L. Juhász Ilona, Liszka József, Psenák Emese), továbbá az átmeneti rítusok, naptári és társadalmi ünnepek 1918-tól napjainkig (Bendíkné Szabó Márta, L. Juhász Ilona, Viga Gyula), illetve az építkezés, lakásbelső, a gazdálkodás változásai résztémák vizsgálata zajlott (Liszka József, Turcsányi Dániel, Viga Gyula), nagyjából lefedve az egész, magyarok (is) lakta Dél-Szlovákia területét. Ezek egyrészt könyv- és levéltári előmunkálatok (a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban, a Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárában, a komáromi Duna Menti Múzeum könyvtárában, a komáromi Járási Levéltárban, helyi, önkormányzati archívumokban stb.), illetve terepkutatások voltak (főleg Érsekújvár, Komárom, Léva, Ipolyság, Rimaszombat, Rozsnyó, Királyhelmec és környéke). A kutatások hangsúlyozottan figyelték az ún. népi és magas kultúra kapcsolódási pontjait, kölcsönhatásait, azokat a hatásokat, amelyek például a különféle ünnepeknek (az átmeneti rítusoknak, illetve főleg a különféle egyházi ünnepekhez, jelesen az úrnapi körmenethez, a különféle szakrális terekhez kapcsolódóaknak) a mindenkori hatalom részéről való befolyásoltságát jelenti. Hasonlóan fontos szempont volt az impériumváltások és a társadalmi berendezkedés változásai (1918, 1938, 1945, 1948, 1989) hatásainak rögzítése az egyes társadalmi csoportok kultúrájában, főleg ünnepeiben, a köztéri szimbólumok által is meghatározott térhasználatában.

CímkézvePublikáció
Kezdés éve2013-01
Befejezés éve2015-12
RészlegEtnológiai Központ
ProgramvezetőLiszka József
RésztvevőkBaranyovics Borisz, Bendíkné Szabó Márta, Gecse Annabella, L. Juhász Ilona, Psenák Emese, Turcsányi Dániel, Viga Gyula
Eddigi eredmények
 • Bendíkné Szabó Márta: „Légy közbenjárónk és szószólónk!” A Mária-tisztelet jelei az Alsó-Ipoly mentén. Fórum Társadalomtudományi Szemle 15, 2013/4, 37–64. p.
 • Bendíkné Szabó Márta: Százd szakrális kisemlékei. Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 143–167. p.
 • Bendíkné Szabó Márta: A három Túr szakrális kisemlékei. Acta Ethnologica Danubiana 18–19 (2017), 111–146. p.
 • Gecse Annabella: Egy plébánia két ország határán. Velkenye hivatalos és népi vallásosságának néhány jellemzője. Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 127–140. p.
 • Juhász Ilona: Adalékok a női divat újításainak korabeli társadalmi megítéléséhez – különös tekintettel a rövid haj (bubifrizura) fogadtatására a 20. század első felében. In Nőképek kisebbségben. Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. Bolemant Lilla szerk. Pozsony: Phoenix PT 2014, 91–96. p.
 • Juhász Ilona: Az első világháború hatása a húsvéti ünnepkörre. Adalékok a korabeli sajtóból. Híd (Újvidék) 78, 2014/6, 100 – 110. p.
 • Juhász Ilona: A naptári ünnepek és az első világháború. Adalékok a húsvéti ünnepkörhöz. Acta Ethnologica Danubiana 16 (2014), 103–114. p.
 • Juhász Ilona: A karácsonyhoz kapcsolódó szokások, rítusok és emlékezetkultúra. Eruditio–Educatio 10, 2015/4, 5–14. p.
 • Juhász Ilona: Emlékjelek mint a szimbolikus térfoglalás eszközei Rozsnyó főterén az államfordulatok és a rendszerváltás tükrében. In Musaeum Hungaricum 6. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja című konferencia tanulmánykötete. Danter Izabella szerk. Boldogfa: Mátyusföldi Muzeológiai Társaság 2016, 123–138. p.
 • Juhász Ilona: Pamätné symboli ako prostriedky obsadenia verejného priestranstva na hlavnom námestí v Rožňave v zrkadle zmien štátnosti a spoločenských systémov. In Musaeum Hungaricum 6. Zborník príspevkov konferencie Musaeum Hungaricum. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Zost. Izabela Danterová. Boldog: Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi 2016, 123–138. p.
 • Liszka József: Emberek, ünnepek, hétköznapok. Köbölkút a 20. század első felében a korabeli fotográfiák tükrében / Ľudia, sviatky, všedné dni. Gbelce v prvej polovici 20. storočia v zrkadle dobových fotografií. A képeket válogatta, összeállította, a bevezető tanulmányt írta / Fotografie vybral, zostavil a úvodnú štúdiu napísal: Liszka József. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2014, 167 p.
 • Liszka József: Valakinek mindig bujdosni kellett… Új Szó 67, 2014.6.14., 8. p. (Szalon 8, 2014/24)
 • Liszka József: Csodálatos szent Háromság… A kisalföldi szakrális kisemlékek feliratai a Szentháromság-emlékek tükrében. Fórum Társadalomtudományi Szemle 17, 2015/3, 69–94. p.
 • Liszka József: Die Ikonographie der Allerheiligsten Dreifaltigkeit bei den sakralen Kleindenkmälern im slowakischen Teil der Kleinen Tiefebene. Passauer Jahrbuch 57 (2015), 203–218. p.
 • Liszka József: Von der Bühne zum Museum. Konstruktionsversuche einer ungarischen Volkskultur in der Slowakei. Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 133–139. p.
 • Liszka József: Revitalizáció és / vagy kitalált hagyomány? Szokások és ünnepek a délnyugat-szlovákiai magyarok körében a 21. század elején. In Hagyomány – szellemi kulturális örökség – népies rendezvény. Pillanatképek a mai népművészetről. Romsics Imre szerk. Kalocsa: Viski Károly Múzeum 2018, 83–94. p. /Kalocsai Múzeumi Értekezések 19./
 • Psenák Emese: Párkány környéke szakrális kisemlékei. Acta Ethnologica Danubiana 18–19 (2017), 147–184. p.
 • Turcsányi Dániel: Bély község szakrális kisemlékei. Acta Ethnologica Danubiana 18–19 (2017), 185–209. p.
 • Viga Gyula–Viszóczky Ilona: A bodrogközi borról és a mai borünnepről. Acta Ethnologica Danubiana 17 (2015), 111–132. p.
 • Viga Gyula–Viszóczky Ilona: A kiskövesdi paszulykások és a nagykövesdi uborkások. Acta Ethnologica Danubiana 20 (2018), 229–248. p.