Az emlékezés és emlékeztetés helyei és jelei Komáromban – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Az emlékezés és emlékeztetés helyei és jelei Komáromban

Az emlékezés és emlékeztetés helyei és jelei Komáromban

E hosszabb távú kutatás célja a Duna jobb és bal partján elterülő két város: Révkomárom (Szlovákia) és Dél-Komárom (Magyarország) területén található emlékjelek számbavétele, állításuk körülményei, történetük és a hozzájuk fűződő rítusok vizsgálata az impériumváltások és a társadalmi és politikai változások tükrében. A vizsgálat célja továbbá, hogy megállapítsa, miben nyilvánulnak meg a különbségek a Duna két oldalán, s milyen szerepet töltenek be a két város társadalmi, kulturális és politikai életében, illetve melyek azok az objektumok, amelyeket a lakosság jobban, illetve kevésbé preferál, s melyek azok, amelyek nem kerültek be a város lakóinak köztudatába.

 

 

CímkézveKutatás
Kezdés éve2010-01
Befejezés éve2018-12
RészlegEtnológiai Központ
ProgramvezetőL. Juhász Ilona
Idei terv

Komplex dokumentáció összegyűjtése valamennyi objektumról.

A kutatás várható eredménye: résztanulmányok, 2018 körül egy monográfia.

Eddigi eredmények

Az egyes emlékjelek fényképezése elsősorban koszorúzások és megemlékezések alkalmával. Az emlékjelekkel kapcsolatos sajtóanyag gyűjtése a Komáromban megjelent (Komáromi Lapok, Dunatáj, Delta), valamint más országos preiodikumokból, különös tekintettel Szent István, valamint Cirill és Metód szobrával kapcsolatos hírekre, kommentárokra.

2010

A részeredmények publikálása a Neveitek e márványlapon… A háború jelei (Fórum Kisebbségkutató Intézet 2010) c. kötet különböző fejezeteiben: elsősorban az első (pl. a nemzeti áldozatkészség szobrai) és a második világháborúhoz (pl. holokauszt) kötődő emlékművek, illetve a legionáriusok és áldozataik emlékjelei.

2011

Mindkét városban nagyon sok emlékjel (emléktábla, szobor, kopjafa stb.) található. A Rév-Komáromban álló Jókai-szobor, valamint a Klapka György szobra két legismertebb olyan objektum, amelyek szorosan kötődnek a város történetéhez, s ezeknél évente több alkalommal is rendeznek koszorúzásokat, megemlékezéseket. Néhány objektum politikai vihart is kavart (Cirill és Metód szobor, Szent István király szobra), a különböző médiumok, politikai pártok képviselői is sokat foglalkoztak velük. Ezidáig  egyetlen kutató sem vette számba valamennyi objektumot sem a Duna egyik, sem pedig a másik oldalán.

2014

Juhász Ilona: Emlékezés és emlékeztetés. A Soá emlékjelei Szlovákiában – különös tekintettel az 1938-ban visszacsatolt területekre. In Magyar holokauszt 70. Veszteségek és felelősségek. Babits Antal szerk. Budapest: Logos Kiadó 2014, 83–147. p.

Juhász Ilona: Berecz Gyula első világháborús emlékjelei. Új Szó 67, 2014.10.4., 20. p. (Szalon 8, 2014/39)

Juhász Ilona: A világháború áldozatainak családi emlékezete. Új Szó 67, 2014.11.22., 21. p. (Szalon 8, 2014/45)

Juhász Ilona: Szakrális kisemlékek mint a két világháború emlékjelei Dél-Szlovákiában. In Musaeum Hungaricum 5. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja című konferencia tanulmánykötete. Danter Izabella szerk. Boldogfa: Mátyusföldi Muzeológiai Társaság 2014, 115–124. p.

Juhász Ilona: Malé sakrálne objekty vo funkcii pamätníkov prvej a druhej svetovej vojny na južnom Slovensku. In Musaeum Hungaricum 5. Zborník príspevkov konferencie Musaeum Hungaricum. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Zost. Izabela Danterová. Boldog: Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi 2014, 117–125. p.

2015

Juhász Ilona: Örök mementó. A  holokauszt emlékjelei Dél-Szlovákiában. Dunaszerdahely: Vámbéry Polgári Társulás 2015, 198 p.

2018

Juhász Ilona: Komárom emlékjelei az államfordulatok és rendszerváltások tükrében. Komárom– Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2018 /Jelek a térben 6./

Juhász Ilona: Komárom emlékjelei térben és időben – egy kutatási programról. In Musaeum Hungaricum 7. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja című konferencia tanulmánykötete. Danter Izabella szerk. Boldogfa: Mátyusföldi Muzeológiai Társaság 2018, 45–58. p.

Juhász Ilona: Pamiatkové objekty Komárna v priestore a čase – o jednom výskumnom programe. In Musaeum Hungaricum 7. Zborník príspevkov konferencie Musaeum Hungaricum. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Zost. Izabela Danterová. Boldog: Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi 2018, 45–58. p. ISBN 978-80-973199-0-8

L. Juhász Ilona: Komárom emlékjelei az államfordulatok és rendszerváltások tükrében. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Etnológiai Központ 2018, 416 p. /Jelek a térben 6./

2019

Juhász Ilona: Szent Cirill és Metód szobra Komáromban. Fórum Társadalomtudományi Szemle 21, 2019/1, 67–89. p. ISSN 1335-4361