Magyar–szlovák agglomeráció Pozsony környékén – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Magyar–szlovák agglomeráció Pozsony környékén

Magyar–szlovák agglomeráció Pozsony környékén

A projektum létrehoz egy olyan, határon átnyúló együttműködő hálózatot, amely elsősorban az érintett önkormányzatokat részvételén alapul, de a projektum végrehajtása során megismert szereplői kört (lakossági aktorok, civil szereplők, fejlesztő intézmények stb.) is integrál. Ennek módját, a hálózat sajátosságait a projektum feladata meghatározni. Fontos, hogy a kiépülő hálózat egy tervezői, kutatói háttérre is támaszkodhat. Ennek a hálózatnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a projektum lezárása után olyan együttműködéseket valósítson meg, amelyek elősegítik a résztvevő önkormányzatok számára a szuburbanizáció kérdéseinek megválaszolását. A projektum befejezésére legalább a hat, nem támogatott partnerként résztvevő önkormányzat, valamint további hat önkormányzati és egyéb típusú érdekelt fél (lásd a célcsoportokat) legyen a részese a kiépítendő hálózatnak. Valamint tovább bővíthető is legyen.

CímkézveKonferencia / Publikáció / Kutatás
Kezdés éve2009-01
Befejezés éve2010-12
RészlegInteretnikus kutatások
Szociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege
ProgramvezetőTóth Károly
Idei terv

A kiválasztott mintaterületen (a résztvevő önkormányzatok területén) a kutató partnerek felmérik a szuburbanizáció sajátosságait, folyamatait. Helyzetfeltárást végeznek, s azt egybevetik Pozsony más szuburbán övezeteinek tapasztalataival, valamint a szuburbanizációval kapcsolatos általános tudományos ismeretekkel. Különös tekintettel az Európában más, hasonló földrajzi szituációban található, már működő vagy kialakuló példákkal.

Az együttműködő kutatók a projektum végéig előállítanak egy tervet, intézkedés csomagot, amelyet a létrejött hálózat a projektum lezárása után végrehajt. Ez az intézkedési terv egyrészt vonatkozik a közszolgáltatások ellátásra, szervezésére, ennek határon átnyúló megoldására; másrészt a sajátos társadalmi helyzetek problémáinak kezelésére; harmadrészt a gazdasági előnyök kihasználására.

Eddigi eredmények

2010 márciusában 600 fős mintán
megvalósult a kérdőíves felmérés, majd nyár elejére elkészült
az eredmények feldolgozása.

Publikációk:

1. Túl a város peremén. In: Hardi T. – Lados M. – Tóth K. (ed): Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén. MTA RKK NYUTI és FKI, Győr-Somorja 2010, 77 – 118. old.
2. Za hranicami Bratislavy. In: Hardi T. – Lados M. – Tóth K. (ed): Slovensko-maďarská aglomerácia v okolí Bratislavy. MTA RKK NYUTI és FKI, Győr-Somorja 2010, s. 76. – 104.
3. A Pozsonyból kiköltözött lakosság néhány jellemzője. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2010/3, 77-95. old.
4. Túl a város peremén. Új Szó, Szalon, 2010. 10.17.

Konferencia:

Agglonet konferencia A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala III. országos Konferenciája, 2010. 10. 17 MKP

Egyéb eredmények:

Szlovákiában az első ilyen jellegű szociológiai kutatás az adott földrajzi területen

Partnerintézmények

MTA Regionális Kutatások Központja, Győr