Neveitek a márványlapon… A háborúk jelei – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Neveitek a márványlapon… A háborúk jelei

Neveitek a márványlapon… A háborúk jelei

2010:

L. Juhász Ilona: Neveitek e márványlapon… A háború jelei. Adalékok a világháborús emlékjelek etnológiai értelmezéséhez. Komárom: Fórum Kisebbségkutató IntézetEtnológiai Központ 2010, 407 p. ill.

2009:

A kötetben részletes bemutatatásra kerül az 1. és a 2. világháborúhoz kapcsolódó valamennyi objektum, amelyek a két világégésben életüket vesztett katonák és civilek, s a holokauszt zsidó és roma áldozatainak emlékére állítottak Szlovákia magyarlakta településein. Ebbe a kategóriába beletartoznak a háborús emlékművek, szobrok, emléktáblák, „kopjafák”, emlékkeresztek, a temetőkben és máshol található sírok és jelképes sírok is, s a búcsújáróhelyeken elhelyezett háborúkhoz kötődő hálatáblák, valamint a kálváriák háborús emlékmű funkcióját is betöltő stációi egyaránt. Egy különleges csoportot alkotnak az 1. világháború idején segélyezési céllal emelt ún. nemzeti áldozatkészség szobrai, valamint az 1938-as visszacsatolás utáni időszakban 1944-ig állított, háborús emléktáblákkal kombinált országzászlók. Az emlékművek állítását a kötet az egyes impériumváltások tükrében a következő 5 időintervallumban tárgyalja: 1915–1919, 1920–1938, 1938–1945, 1945–1989, 1989 utáni időszak. Mivel a háborúkhoz kapcsolódó objektumok avatási szertartásai, ünnepségei mindig az aktuális uralkodó ideológiához, korszellemhez kapcsolódnak, a szerző elemzi az ünnepségek programját, és az avatás alkalmával elhangzott beszédeket is. Külön fejezetben foglalkozik a temetőben és máshol található katonai sírokkal, katonai temetőkkel, valamint kitér azokra a jelképes sírokra is, amelyek a harctéren elesett, máshol nyugvó katonák, illetve a holokauszt során elpusztított zsidó áldozatok emlékét őrzik.

CímkézvePublikáció
Kezdés éve2010-01
Befejezés éve2010-12
RészlegEtnológiai Központ
ProgramvezetőL. Juhász Ilona
Idei terv

A Neveitek e márványlapon… A háborúk jelei c. kötet megjelenése.

Eddigi eredmények

Kötet megírása az első és második világháború áldozataihoz kapcsolódó emlékjelekről, valamint Dél-Szlovákia bizonyos magyarlakta településein található háborúhoz kapcsolódó objektumok fényképezése a kötetbe illusztrációként.

L. Juhász Ilona: A háború jelei. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2007), 79–132. p.
L. Juhász Ilona: Die Zeichen des Krieges. Acta Ethnographica Hungarica 53, 2008/1, 23–41. p.

Szakrális kisemlékek mint a háború jelei. In Dévavári Beszédes
Valéria – Silling Léda (szerk.): Szenvedély és szolgálat. Tanulmányok a
hatvanesztendős Silling István tiszteletére. Bácsországi Vajdasági
Honismereti Társaság, Szabadka 2010. 267-306. p. ill.

Vaskatona, vaskorona, vasturul. A nemzeti áldozatkészség szobrai az első
világháborúban. Železný vojak, železná koruna, železný turul. Sochy
národnej obetavosti v prvej svetovej vojne /Zhrnutie/. Eisener Soldat,
eiserne Krone und eiserner Vogel. Die Statuen der nationalen
Opferbereitschaft in der Zeit des Ersten Weltkrieges /Zusammenfassung/.
Acta Ethnologica Danubiana 12 (2010). Az Etnológiai Központ Évkönyve.
11-38. p, ill.

Neveitek e márványlapon… A háború jelei.  /Jelek a térben 3./, Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2010, 407 p., ill.
A tervezett kötet, Neveitek e márványlapon cimen 2010-ben megjelent.