Szakrális Kisemlék Archívum – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Szakrális Kisemlék Archívum

Szakrális Kisemlék Archívum

Az Etnológiai Központ 1998-ban létrehozott Szakrális Kisemlék Archívumában jelenleg a kettő és fél ezret meghaladó, adatlappal rendelkező objektumot tartunk nyilván. Topográfiailag a gyűjtemény felöleli egész Dél-Szlovákiát. Módszeres feltérképezéssel a gyűjtemény teljessé tételére törekszünk. Az elmúlt években megtörtént a Dunaszerdahelyi, a Komáromi, az Érsekújvári és részben a Lévai járásnak a teljesség igényével történő dokumentálása, kialakítottuk a digitális adatbázis alapjait is. 2011-ben a Lévai járás befejezése és a Nagykürtösi járás feltérképezése kerül sorra. Ezen túlmenően az internetes adatbázis intenzív feltöltése is sorra kerül (szka.adatbank.sk).

A vallási etnológia egyik fontos részterülete, a szakrális kisemlékek céltudatos, etnológiai/folklorisztikai szempontú kutatása magyar (és szlovák) viszonylatban is jószerével mindössze pár évtizedes múltra tekint vissza. A kutatás tárgyának a mai napig hiányzik mind a magyar, mind a szlovák, általánosan elfogadott terminológiája (ugyanazt a jelenséget nemcsak az egyes tudományszakok – néprajz, művelődéstörténet, művészettörténet stb. – képviselői nevezik másként, hanem még egyazon diszciplínán belül is eltérések mutatkoznak. Noha jó egy évtizede történt már egy ideiglenes, ám használható magyar és szlovák terminológia kidolgozására kísérlet, a megjelenést viszont nem követte kifejezetten élénk tudományos diskurzus.

CímkézveKutatás
Kezdés éve1998-01
Befejezés éve2022-12
RészlegEtnológiai Központ
Digitalizáló és Internetes Adatbázisok Központja
ProgramvezetőLiszka József
RésztvevőkL. Juhász Ilona, Bendík Márta, Bodnár Mónika, Gecse Annabella, Tornóczi Nagy Andrea, Konkoly László
Idei terv

A digitális Szakrális Kisemlék Archívum naprakész karbantartása
A Monumentumok c. kötet 2021-es megjelenése.

Eddigi eredmények

Az archívum anyagából egy reprezentatív kiállítás készült, amely immár több tucat helyen került bemutatásra Szlovákiában, Ausztriában és Magyarországon egyaránt.

Fontosak azok a szakma konferenciák, amelyeket a kérdéskör végiggondolása, illetve a téma iránti érdeklődés felkeltésére rendeztünk az elmúlt időszakban.

A fentiek végiggondolása nyomán került sor 2012-ben az Etnológiai Központ kutatási projektuma keretében (részben a Domus Hungarica által támogatott magyarországi ösztöndíj segítségével) a problémakör átfogó áttekintésének a megkezdésére. A projektum keretében megtörtént a vonatkozó (magyarországi és szlovákiai könyvtárakban elérhető) szakirodalom áttekintése, a terminológia és a tipológia finomítása, miközben az Etnológiai Központban található Szakrális Kisemlék Archívum anyagának is ismételt végigtanulmányozására sor került.

A témában megjelent publikációk:

 • Bagin Árpád: Ógyalla és Bagota kataszterének szakrális kisemlékei. Acta Ethnologica Danubiana 7 (2005), 133–180. p.
 • Bagin Árpád: Malé sakrálne pamiatky v katastri Hurbanova a Bohatej. Studia Arhaeologica Slovaca Mediaevalia 6 (2007), 115–120. p.
 • Bendík Márta: Szakrális kisemlékek a változások tükrében. In Musaeum Hungaricum 3. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja című konferencia tanulmánykötete. Danter Izabella szerk. Boldogfa: Mátyusföldi Muzeológiai Társaság 2010, 87–92. p.
 • Bendíkné Szabó Márta: Emlékjelek és szakrális kisemlékek Szetén. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 125–158. p.
 • Bendíkné Szabó Márta: „Légy közbenjárónk és szószólónk!” A Mária-tisztelet jelei az Alsó-Ipoly mentén. Fórum Társadalomtudományi Szemle 15, 2013/4, 37–64. p.
 • Bodnár Mónika: „Isten nagyobb dicsőségére…“ 1. Szakrális kisemlékek Tornaújfaluban. Gömörország 12, 2010/1, 24–36. p.
 • Bodnár Mónika: „Isten nagyobb dicsőségére…“ 2. Szakrális kisemlékek Horvátiban. Gömörország 12, 2010/2, 32–37. p.
 • Bodnár Mónika: „Isten nagyobb dicsőségére…“ 3. Szakrális kisemlékek Bódvavendégiben. Gömörország 12, 2010/4. 30–35. p.
 • Gecse Annabella: „Szent“ tárgyak rendszere – profán tükörben. A vallásos érzés tárgyi megnyilvánulásai egy közösség életében. Fórum Társadalomtudományi Szemle 12, 2010/2, 95–106. p.
 • Juhász Ilona, L.: Kilenc kereszt (Devět křížu). Egy szakrális kisemlék nyomában a világhálón. Új perspektívák a néprajzkutatásban. Tisicum 18 (2009), 555–571. p.
 • Juhász Ilona, L.: Út menti halálhelyjelek Dél-Szlovákiában. Tipológia, funkció, kultusz. Acta Ethnologica Danubiana 10–11 (2008–2009), 61–110. p.
 • Juhász Ilona, L.: 2010a          Neveitek e márványlapon… A háború jelei. Adalékok a világháborús emlékjelek etnológiai szempontú értelmezéséhez. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet /Jelek a térben 3./
 • Juhász Ilona, L.: Szakrális kisemlékek mint a háború jelei. In Szenvedély és szolgálat. Tanulmányok a hatvanesztendős Silling István tiszteletére. Dévavári Beszédes Valéria–Silling Léda szerk. Szabadka: Bácsországi Vajdasági Honismereti Társaság 2010, 267–306. p.
 • Juhász Ilona, L.: Rítusok, jelek, szimbólumok. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2011 /Notitia historico-ethnologica 5./
 • Juhász Ilona, L.–Liszka József: Szakrális kisemlékeink. Malé sakrálne pamiatky. Sakrale Kleindenkmäler. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2006/Jelek a térben–Znaky v priestore–Zeichen im Raum 1./
 • Juhász Ilona, L.–Liszka József: Kleindenkmäler in der Südslowakei. Ein Forschungsbericht. In Kleindenkmalforschung. Bewahren–Forschen–Dokumentieren–Vermitteln. Dokumentation einer Fachtagung. Haas, Heribert–Kerkoff-Hader, Bärbel szerk. Bamberg: 2007, 19–28. p.
 • Liszka József: Patrozinien und Kultstätten des hl. Wendelin in der Kleinen Ungarischen Tiefebene (Südwest-Slowakei). Heimatbuch des Landkreises St. Wendel 27 (1998), 50–58. p.
 • Liszka József: Szent Vendel kultuszának elterjedése a Kárpát-medencében a szlovákiai Kisalföld emlékei alapján. In A magyar művelődés és a kereszténység. Monok István–Sárközy Péter szerk. Budapest–Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság–Scriptum Rt. 1998, 947–956. p.
 • Liszka József: A szakrális kisemlékek állíttatásának társadalmi hátteréhez. A szlovákiai Kisalföld példája. Tisicum 11 (1999), 157–162. p.
 • Liszka József: Szabadtéri szakrális kisemlékek és a hozzájuk kapcsolódó hagyomány a szlovákiai Kisalföld keleti felén. In Paraszti élet a Duna két partján. Körmendi Géza szerk. Tatabánya 1999, 97–116. p.
 • Liszka József: Állíttatott keresztínyi buzgóságbul. Tanulmányok a szlovákiai Kisalföld szakrális kisemlékeiről. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2000.
 • Liszka József: Die Flurdenkmäler des hl. Wendelin im slowakischen Teil der Kleinen Ungarischen Tiefebene. Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für die Kunde Ungarns und verwandte Gebiete Band 24 (München, 2000), 275–304. p.
 • Liszka József: Szakrális Kisemlék Archívum. A szabadtéri szakrális kisemlékek dokumentálása a Fórum Társadalomtudományi Intézet komáromi Etnológiai Központjában. Gömörország 3, 2002/3, 38–41. p.
 • Liszka József: Adalékok Nepomuki Szent János ikonográfiájához. Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002), 1122. p.
 • Liszka József: Zur Ikonographie des heiligen Johannes von Nepomuk in der Kleinen Tiefebene (Südwest-Slowakei). Ostbairische Grenzmarken. Passauer Jahrbuch für Geschichte Kunst u. Volkskunde 45 (2003), 91104. p.
 • Liszka József: Archív drobných sakrálnych pamiatok – Dokumentácia drobných sakrálnych pamiatok vo Výskumnom centre európskej etnológie v Komárne. Slovenský národopis 51 (2003), 515–523. p.
 • Liszka József: Állíttatott keresztínyi buzgóságbul? Adalékok a szakrális kisemlékek állíttatási okainak ismeretéhez. In Ünneplő. Írások Verebélyi Kincső születésnapjára. Budapest: ELTE BTK Folklore Tanszék 2005, 269–276. p. /Folcloristica 9./
 • Liszka József: „Áll, mint Szent Vendel a bélyi faluvégen”. Adalék a Vendel-kultusz kárpát-medencei elterjedéséhez. Tisicum 16 (2007), 165168. p.
 • Liszka József: „Na slávu Božiu…“ Archív malých sakrálnych pamiatok. Enviromagazín 12, 2007/1, 18–19, 21. p.
 • Liszka József: A szakrális kisemlékek kutatása a közép-európai térségben. Acta Ethnologica Danubiana 8–9 (2007), 17–36. p.
 • Liszka József: Postavené z kresťanskej horlivosti? Dodatky k poznatkom o príčinách stavania malých sakrálnych pamiatok. In Maďarská literatúra a literárna veda na Slovensku v menšinovom a stredoeurópskom kontexte. Ondrej Mészáros szerk. Nitra: Univerzita Konštantina Filozofa 2008, 149–161. p.
 • Liszka József: „Mert háromban csak egy vagy…” A Szentháromság ikonográfiája a szlovákiai Kisalföld szakrális kisemlékein. In Szenvedély és szolgálat. Tanulmányok a hatvanesztendős Silling István tiszteletére. Dévavári Beszédes Valéria–Silling Léda szerk. Szabadka: Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság 2010, 235–247. p.
 • Liszka József: A teátrális körmenettől a kimerevített teátrumig. Kálvária-együttesek a Kisalföld szlovákiai részén. Acta Ethnologica Danubina 12 (2010), 125–140. p.
 • Liszka József: Kalvarienanlagen in der Slowakei. In Szenische Gestaltungen christliche Feste. Beiträge aus dem Karpatenbecken und aus Deutschland. Michael Prosser-Schell szerk. Münster–New York–München–Berlin: Waxmann 2011, 113–124. p. /Studien des Johannes-Künzig-Instituts 13./
 • Liszka József: Nepomuki Szent János és a szimbolikus tér. Egy szakrális kisemlék-típus „üzeneteinek” változásai. Fórum Társadalomtudományi Szemle 14, 2012/1, 63–70. p.
 • Liszka József: Zur Ehre Gottes… oder? Errichtungsanlässe sakraler Kleindenkmäler. In Andacht und Erinnerung. Gegenstand – Symbol – Handlung. Hg. von Bärbel Kerkhoff-Hader. Bamberg: Lehrstuhl für Europäische Ethnologie 2012, 123–133. p. /Bamberger Beiträge zur Europäischen Ethnologie 8./
  Liszka József: Die Erforschung sakraler Kleindenkmäler in der ungarischen Ethnologie. Ergebnisse und Perspektiven. Jahrbuch für Europäische Ethnologie. Dritte Folge 8 (2013), 55–84. p.
 • Liszka József: Persönliche und kollektive Selbstrepräsentation im Raum. Zu Errichtungsanlässen sakraler Kleindenkmäler im ethnischen Grenzgebiet, Eruditio–Educatio 8, 2013/3, 91–114. p.
 • Liszka József: Svätý Ján Nepomucký a symbolický priestor. Fórum spoločenskovedná revue 2013, 107–114. p. ISSN 1335-4361
 • Tornóczi Nagy Andrea: Gúta belterületének szakrális kisemlékei. Acta Ethnologica Danubiana 13 (2011), 229–272. p.

2021

2021-ben 227 drb új objektummal bővült az adatbázis. Jelenleg a Szakrális Kisemlék Archívum gyűjteménye már 1860 nyilvánosan hozzáférhető és kereshető adatlapot tartalmaz.

2016

2016-ban az 1997-ben, a Kárpát-medencében elsőként megalapított, s a maga nemében azóta is legjelentősebb adatbázis, a Szakrális Kisemlék Archívum kompletizálása folytatódott. A jelenleg a kettőezret meghaladó, adatlappal és további kiegészítő dokumentumokkal (fényképekkel, rajzokkal, térképekkel, alapítólevelek és újságcikkek fénymásolataival stb.) rendelkező, az archívumban található objektum-dokumentációt folyamatosan aktualizáltuk (változások rögzítése), illetve a szlovákiai magyar nyelvterület kevésbé kutatott régióinak (első sorban a keleti régióknak) anyagaival egészítettük ki. Lehetőség szerint az SzKA legalább egy részének a digitalizálása és az interneten való hozzáférhetővé tétele.

A 2016-os évben digitalizálva lett a Szakrális Kisemlék Archívum több mint 2500 adatlappal rendelkező gyűjteménye. A feldolgozás magában foglalta az adatlapok (írott és word-ös dokumentumok) strukturált adatbázisba való konvertálását, az objektumokhoz tartozó fotók, térképek, archív dokumentumok és referencia anyagok digitalizálását valamint az internetes adatbázis kialakítását. A 2500 objektumból egy 500-as mintát hoztunk nyilvánosságra, amely tartalmaz 5 teljesen feldolgozott települést valamint egy-két példát az összes fellelhető objektum típusból is. Az adatbázis az Adatbank honlapján a Digitális Tár / Digitalizált tartalom / Szakrális Kisemlék Archívum menüpont alatt található, de elérhető egyenesen az (szka.adatbank.sk) címen is.