Szakrális kisemlékek a Kárpát-medencében (Forma – terminológia – funkció) – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Szakrális kisemlékek a Kárpát-medencében (Forma – terminológia – funkció)

Szakrális kisemlékek a Kárpát-medencében (Forma – terminológia – funkció)

A szakrális kisemlékek céltudatos, etnológiai/folklorisztikai szempontú kutatása magyar (és szlovák) viszonylatban is jószerével mindössze pár évtizedes múltra tekint vissza. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a kutatás tárgyának a mai napig hiányzik mind a magyar, mind a szlovák, általánosan elfogadott terminológiája (ugyanazt a jelenséget nemcsak az egyes tudományszakok – néprajz, művelődéstörténet, művészettörténet stb. – képviselői nevezik másként, hanem még egyazon diszciplínán belül is eltérések mutatkoznak). Noha jó egy évtizede (2000) megkíséreltem kidolgozni egy ideiglenes, ám használható magyar és szlovák terminológiát, a megjelenést viszont nem követte kifejezetten élénk tudományos diskurzus. Az azóta eltelt időszak kutatási eredményei (mind Szlovákiában, mind Magyarországon, a Vajdaságban és Erdélyben, továbbá mind a néprajzban, folklorisztikában, művészet- és egyháztörténetben, kultúrhistóriában stb.) viszont már lehetővé teszik egy véglegesnek tekinthető terminológia (s az ehhez kapcsolódó tipológia) kidolgozását. A formai és terminológiai „rendteremtésen” túlmenően a ma már rendelkezésünkre álló (történeti és recens vizsgálatokon alapuló) kutatási eredmények azt is megengedik továbbá, hogy a szakrális kisemlékek funkcionális kérdéseivel (a kapcsolódó kultusszal és rítussal, azok vallási, társadalmi és egyéb vonatkozásaival), állíttatásuk térbeli és időbeli vonzataival, a csoportos és önreprezentáció során játszott szerepeikkel, ikonográfiájukkal stb. mélyrehatóbban és komplex módon is foglalkozzunk. A fentiek végiggondolása vezetett el a téma monografikus feldolgozása szükségességének a felismeréséig, hiszen az eddigi eredmények összegző áttekintése, elemző bemutatása, a külső és belső összefüggések feltárása egyszersmind az előttünk álló feladatok kijelölése szempontjából is elengedhetetlen.

CímkézveKutatás
Kezdés éve2012-01
Befejezés éve2012-12
ProgramvezetőLiszka József
Eddigi eredmények

Liszka József: Állíttatott keresztínyi buzgóságbul… Tanulmányok a szlovákiai Kisalföld szakrális kisemlékeiről. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2000, 222 p.

L. Juhász Ilona – Liszka József: Szakrális kisemlékeink. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2006, 95 p. /Jelek a térben 1./

Liszka József: A farkaskereszt. Egy út menti feszület és a hozzá kapcsolódó monda- és szokásanyag. Ethnographia 104, 1993, 599–608. p.

Liszka József: A szakrális kisemlékek állíttatásának társadalmi hátteréhez. A szlovákiai Kisalföld példája. Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XI. Szolnok 1999, 157–162. p.

Liszka József: Die Flurdenkmäler des hl. Wendelin im slowakischen Teil der Kleinen Ungarischen Tiefebene. Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für die Kunde Ungarns und verwandte Gebiete. Band 24. München 2000, 275–304. p.

Liszka József: Zur Ikonographie des heiligen Johannes von Nepomuk in der Kleinen Tiefebene (Südwest-Slowakei). Ostbairische Grenzmarken. Passauer Jahrbuch für Geschichte Kunst u. Volkskunde 45 (2003), 91–104. p.

Liszka József: „…und dein Tröster will ich sein”. Die Ausbreitung der Mariahilf-Verehrung im westlichen Teil des Karpatenbeckens. Passauer Jahrbuch. Beiträge zur Geschichte und Kultur Ostbaierns 48. Passau 2006, 105–117. p.

Liszka József: Postavené z kresťanskej horlivosti? Dodatky k poznatkom o príčinách stavania malých sakrálnych pamiatok. In Maďarská literatúra a literárna veda na Slovensku v menšinovom a stredoeurópskom kontexte. Ed. Ondrej Mészáros. Nitra: Univerzita Konštantina Filozofa 2008, 149–161. p.

Liszka József: „Mert háromban csak egy vagy…” A Szentháromság ikonográfiája a szlovákiai Kisalföld szakrális kisemlékein. In Szenvedély és szolgálat. Tanulmányok a hatvanesztendős Silling István tiszteletére. Dévavári Beszédes Valéria – Silling Léda szerk. Szabadka: Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság 2010, 235–247. p.

Liszka József: A teátrális körmenettől a kimerevített teátrumig. Kálvária-együttesek a Kisalföld szlovákiai részén. Acta Ethnologica Danubina 12 (2010), 125–140. p.