Éves jelentés 2012 – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Kidolgozta: a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársai
Felelős: Tóth Károly
2013. január

A Fórum Kisebbségkutató Intézet nonprofit intézményként a Szlovákiában élő kisebbségek, ezen belül kiemelten a szlovákiai magyarok kutatásával foglalkozik. Főbb kutatási területei: népesség, identitás, kultúra, regionális gazdasági fejlesztés, oktatásügy, populáris kultúra, etnológia, történelem, intézményrendszer. Szak- és kutatókönyvtárakat, illetve levéltárat működtet. Kiadóként több könyvsorozatot, évkönyveket és szakmai folyóiratot jelentet meg. Működtetője több internetes portálnak, köztük a Szlovákiai Magyar Adatbanknak.

A Fórum Kisebbségkutató Intézet felépítése
Jogi forma: jogi személyek társulása, bejegyezve: 1996. december 6-án, 1996/1 szám alatt, Nagyszombati Kerületi Hivatal.

Az intézet belső szervei:

Közgyűlés
A Fórum Információs Központ és a Katedra Alapítvány két-két képviselője.

Tudományos Tanács
Az intézet összes munkatársának negyedéves munkamegbeszélése.

Igazgatótanács
Havonta ülésezik, a hónap első hétfőjén. Tagjai a részlegek igazgatói és a titkárságvezető:

Öllös László, Tóth Károly, Mészárosné Lampl Zsuzsanna, Liszka József, Végh László, Simon Attila, Szarka Krisztina

Részlegek

Szociológiai és Demográfiai Részleg
Célja a szlovákiai magyar népesség értékrendjének, nemzeti identitásának, kulturális fogyasztásának és életminőségének a szociológiai kutatás módszereivel történő vizsgálata. Ezen kívül rendszeresen végez közvélemény-kutatásokat különféle aktuális témában. A részleg egyéb hazai kutatóintézetekkel és ügynökségekkel szembeni specialitása, hogy – folytatva az intézet szociológiai kutatásainak hagyományát – reprezentatív szlovákiai magyar mintával dolgozik, ugyanakkor végez összehasonlító szlovák–szlovákiai magyar kutatásokat is. A részlegen belül 2011-től demográfiai kutatások is folynak.

 • Nemzeti identitás
 • Értékrend
 • A kis- és középvállalkozói szféra kialakulása
 • Ifjúságkutatás
 • Életmód, életminőség, egészségvédő és egészségkárosító tényezők
 • Közvélemény-kutatások
 • Demográfiai elemzések
 • Interetnikus kutatások
 • Határon átnyúló együttműködés

Etnológiai Központ (Komárom)
Az Etnológiai Központ biztosítja a szlovákiai magyarok néprajzi kutatásának intézményes hátterét. Feladata a szlovákiai magyar népesség népi/populáris kultúrájának tudományos igényű feltárása, az eredmények dokumentálása és közzététele.

 • Interetnikus kapcsolatok
 • Szakrális néprajz
 • A populáris kultúra változásai, különös tekintettel az 1918 óta eltelt időszakra

Gyűjtemények:

 • Szakkönyvtár (könyvek, folyóiratok, különlenyomatokat gyűjteménye)
 • Néprajzi adattár (irattár: kéziratok, publikálatlan gyűjtések, dokumentumok)
 • Néprajzi-kultúrtörténeti fényképgyűjtemény
 • Hang- és videóarchívum
 • Szakrális Kisemlék Archívum
 • Temető dokumentáció
 • Nemzeti Jelképek Adattár

Történeti Kutatások Részlege
Fő feladta a szlovákiai magyar közösség története intézményes kutatásának biztosítása. A részleg a magyar közösség politikatörténeti szempontú kutatása mellett, társadalom-, gazdaság, művelődés- és életmód-történeti szempontú kutatásokat kezdeményez és folytat. Ezen felül foglalkozik a magyar-szlovák kapcsolatok történeti hátterével.

A részleg főbb kutatási területi a következők:

 • a szlovákiai magyarok politikai, társadalmi, gazdasági helyzete az első csehszlovák Köztársaságban (1918–1938)
 • a felvidéki magyarok helyzet a második világháború évei alatt Szlovákiában és Magyarországon
 • a hontalanság évei (1945–1948)
 • magyarok a sztálinista Csehszlovákiában és a normalizáció időszakában
 • a szlovákiai magyarok szerepe a rendszerváltásban

Nagy figyelmet fordít az eddig hiányzó alapkutatások elvégzésére, amely kapcsán tevékenységében a tematikus monográfiák készítése mellett fontos szerepet kap a forrásdokumentumok, bibliográfiák, kronológiák elkészítése és publikálása is.

Bibliotheca Hungarica – kutatókönyvtár
A könyvtár gyűjtőkörét a volt Csehszlovákia, illetve a mai Szlovákia területén 1918-tól napjainkig megjelent magyar nyelvű, valamint a szlovákiai kisebbségek történelmére, művelődésére, társadalmi és politikai életére vonatkozó magyar és idegen nyelvű (szlovák, cseh, angol stb.) kiadványok alkotják.

Gyűjtőkörét képezi az 1918 után megjelent:

 • Könyvek, kiadványok, füzetek, egyéb írásos anyagok
 • Folyóiratok, lapok – központi, regionális és helyi sajtó
 • Kisnyomtatványok
 • Szakdolgozatok
 • A gyűjtőkörrel kapcsolatos CD-k, DVD-k
 • A könyvtár részét képezi az Etnológiai Központ szakkönyvtára (Komárom)

 A nagyon gazdag kézikönyvtár a kutatók munkáját segíti.

Szlovákiai Magyar Levéltár
A Fórum Kisebbségkutató Intézet levéltára. A szlovákiai magyarság életével kapcsolatos levéltári dokumentumokat, a szlovákiai magyar politikai pártok, társadalmi, kulturális és egyéb szervezetek és intézmények iratanyagait, közéleti személyiségek, írók, művészek levelezését, hagyatékát stb. tartalmazza.

Fontos része a gyűjteménynek a szlovákiai magyar településekkel kapcsolatos képeslapok, kisnyomtatványok, plakátok, egyéb írásos anyagok és a fényképtár.

Gyűjtemények:

 • Intézményi archívumok
 • Iratgyűjtemények
 • Egyéni hagyatékok
 • A Fórum Intézet fotóarchívuma
 • Impériumváltások és a populáris kultúra
 • Globalizációs jelenségek
 • Szakrális kisemlékek
 • Nemzeti jelképek
 • Temetődokumentáció és haláljelek
 • Katalógusok
 • Műsorfüzetek
 • Hangarchívum
 • Videógyűjtemény

Digitalizáló és Internetes Adatbázisok Központja
A központ az intézetben megtalálható dokumentumokat, fényképeket, publikációkat, képeslapokat, hanganyagokat stb. digitalizálja folyamatosan. Ezek a digitalizált tartalmak kerülnek be egy saját fejlesztésű internetes adatbázisba, illetve ezen keresztül jelennek meg az interneten.

 • Digitalizálás
 • Internetes tartalmak
 • Elektronikus archiválás
 • WEB-oldalak szerkesztése

Munkatársak

Kutatók

ÖLLÖS László PhD, Dr. hab (1957)
Beosztás: A Fórum Intézet elnöke, kutató
Szakterület: Politológus, filozófus, emberi jogok, politikai filozófia, egyetemi oktató
E-mail: ollos@foruminst.sk

TÓTH Károly Mgr. (1959)
Beosztás: A Fórum Intézet igazgatója, kutatásvezető
Szakterület: Szlovákiai magyar intézményrendszer, kutatások koordinálása
E-mail: toth@foruminst.sk

VÉGH László PhDr. (1949)
Beosztás: Bibliotheca Hungarica (Levéltár) – Igazgató, kutató
Szakterület: Szociológia, könyvtárak, levéltár, politológia, tudományszervezés
E-mail: vegh@foruminst.sk

LISZKA József PhD, Dr. hab. (1956)
Beosztás: Etnológiai Központ – Igazgató, etnológus, kutató
Szakterület: Európai etnológia, szakrális néprajz, interetnikus kapcsolatok
E-mail: liszkajozsef@azet.sk

Gyurgyík László PhD (1954)
Beosztás: kutató
Szakterület: demográfia
E-mail: mercurius@mail.t-com.sk

SIMON Attila PhD, Dr. hab (1966)
Beosztás: A Történeti Kutatások Részleg igazgatója
Szakterület: A két világháború közötti Csehszlovákia és a szlovákiai magyarok története
E-mail: simon@foruminst.sk

BARANYOVICS Borisz Mgr. (1986)
Beosztás: Etnológiai Központ – munkatárs
Szakterület: néprajz – városnéprajz
E-mail: skullastar@gmail.com

CSANDA Gábor PhDr. (1963)
Beosztás: Felelős szerkesztő (Fórum Társadalomtudományi Szemle)
Szakterület: Kortárs irodalom, biblográfiák, repertóriumok, szerkesztés
E-mail: csanda@foruminst.sk

Mészárosné LAMPL Zsuzsanna PhDr., PhD (1959)
Beosztás:a Szociológiai és Demográfiai Részleg – Igazgató, szociológus, kutatásvezető
Szakterület: Nemzeti identitás, kulturális fogyasztás, munkaerőpiac, vállalkozók, egészségvédő és egészségkárosító tényezők
E-mail: moki.lampl@gmail.com

HARASZTI Ildikó Mgr. (1962)
Beosztás: Interetnikus Kapcsolatok és Nemzetközi Együttműködés részleg – projektmenedzser
Szakterület: Műfordítás (angol, orosz és szlovák nyelv), kiadványszerkesztés, projektmenedzsment
E-mail: haraszti@foruminst.sk

HUNČÍK Péter MUDr. (1951)
Beosztás: kutató, tréner
Szakterület: Multikultúra, interetnikus kapcsolatok, képzések, pszichodramatikus, mediátor (etnikai és vallási konfliktusok megelőzése és kezelése)
E-mail: pethun@hotmail.com

KONKOLY László mérnök (1973)
Beosztás: Digitalizáló és Internetes Adatbázisok Központja – Igazgató, programozó, informatikus
Szakterület: digitalizálás, tartalomfejlesztés, adatbázisok, internetes oldalak
E-mail: konkoly@foruminst.sk

L. JUHÁSZ Ilona PhD (1960)
Beosztás: etnológus, kutató
Szakterület: Európai etnológia (néprajz), temetők, temetkezési szokások, nemzeti jelképek, néprajzi bibliográfia összeállítása
E-mail: icu@foruminst.sk

LELKES Gábor PhD (1973)
Beosztás: Programkoordinátor, terület- és településfejlesztési szakértő, kutató
Szakterület: Határmenti kapcsolatok, gazdasági folyamatok elemzése, terület- és településfejlesztő geográfus
E-mail: gaborlelkes@yahoo.co.uk

MOMKO Miloš (1985)
Beosztás: levéltáros
Szakterület: levéltári feldolgozás
E-mail: momkomilos@gmail.com

NAGY Myrtil Mgr. (1970)
Beosztás: Tréner, konzultáns, projektmenedzser
Szakterület: Néprajz, folklór, civil szektor, képzések
E-mail: nagy@forumic.sk

OROSZ Örs Mgr. (1985)
Beosztás: tudományos munkatárs, kutató
Szakterület: dokumentáció, kutatás
E-mail: dunamocs@gmail.com

POPÉLY Árpád PhD (1970)
Beosztás: Tudományos munkatárs, kutató
Szakterület: A (cseh)szlovákiai magyar kisebbség második világháború utáni történetének kutatása, történelem, kitelepítések, 1968, kronológia
E-mail: poparpad@freemail.hu

Könyvtárosok, dokumentátorok, könyvkiadás
JUHÁSZ R. József (1963)
Beosztás: Magánvállalkozó, Kalligram Typography, Érsekújvár – műv. igazgató, tördelő
Szakterület: tördelés, nyomdai előkészítés
E-mail: juhaszrokko@stonline.sk

RONCZ Melinda Mgr. (1986)
Beosztás: adatfeldolgozó – tájékoztató könyvtáros, dokumentátor, Magyar Elektronikus Könyvtár szlovákiai részének feltöltője
Szakterület: pedagógia, magyar nyelv és irodalom, történelem
E-mail: roncz@foruminst.sk

SEBŐ Beáta Mgr. (1975)
Beosztás: Könyvtáros, dokumentátor, mutatók készítése:
E-mail: seboneni@freemail.hu

SZEDER László (1983)
Beosztás: adatfeldolgozó
Szakterület: adatfeldolgozás, dokumentáció
E-mail: szederlaszlo83@gmail.com

VERMES Annamária Mgr. (1980)
Beosztás: Adatfeldolgozó – tájékoztató könyvtáros, dokumentátor, nyelvi szerkesztő
Szakterület: Pedagógia, német nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, gépírás, nyelvoktatás
E-mail: vegha@foruminst.sk

Önkéntesek, külső munkatársak
Bendíkné SZABÓ Márta (1952)
Beosztás: szakrális kisemlékek dokumentálása
E-mail: b.szabo.marta@gmail.com

Bolemant Lilla PhD (1964)
Beosztás: szerkesztő, fordító
E-mail: liliana.bolemant@gmail.com

Kelemen Zsófia Mgr. (1987)
Beosztás: Szociológus
E-mail: ollos.zsofia@gmail.com

Mrva Marianna Mgr. (1987)
Beosztás: Szociológus
E-mail: mrva.marianna@gmail.com

Mészáros Magdolna Mgr. (1987)
Beosztás: Szociológus
E-mail: meszarosova.magdalena@gmail.com

Szilvássy Tímea Mgr. (1988)
Beosztás: Szociológus
E-mail: timea.szilvassy@gmail.com

Viga Gyula Dr. hab., PhD, MTA doktora (1952)
Beosztás: etnográfus, muzeológus, egyetemi tanár
E-mail: vigagyula@gmail.com

Adminisztráció
HORVÁTH Malvin (1959)
Beosztás: Könyvelő, adminisztrátor
Szakterület: Könyvelés, szervezés
E-mail: malvin@foruminst.sk

KARDOSOVÁ Ľubomíra (1972)
Beosztás: könyvelő, asszisztens, nyelvi lektor
Szakterület: könyvelő, adminisztratív feladatok, nyelvi szerkesztés, fordítás
E-mail: kardosova@foruminst.sk

LELOVICS Krisztina mérnök (1976)
Beosztás: Főkönyvelő
Szakterület: Könyvelés, adótanácsadás
E-mail: lelovicsk@foruminst.sk

SZARKA Krisztina Mgr. (1976)
Beosztás: Titkárságvezető
Szakterület: Személyzeti és gazdasági adminisztráció, könyvelés
E-mail: szarka@foruminst.sk

Kérdezőbiztosok: 45–50 fő
WEB: www.foruminst.sk

Kutatási programok

Közlekedési szokások felmérése a magyar határ mentén
Háztartási lekérdezéssel a magyar-szlovák határsáv szlovákiai 15 km-re kiterjedő részén, illetve ezen határsáv településeinek 0,5%-os mintáján kérdezőbiztosokkal végzett 3170 lekérdezést a megbízó által adott kérdőív alapján. Szakmai szervezetként a munkát a Fórum Kisebbségkutató Intézet végezte a kérdezőbiztosi hálózata és a szakértői közreműködésével. Az adatfelvétel 2012. október 25-e és november 10-e között zajlott, az adatok számítógépes bevitele 2012. november 18-ára készült el, az adatbázis utómunkálataival 2012. november 21-én végeztünk.

A munka másik része szakmai anyagok összegyűjtése, feldolgozása és elemzése volt, amely elsősorban a határmenti fejlesztési terveket, közútépítési elképzelések és más stratégiai terveket érintett.

A megbízó a budapesti székhelyű TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft.

Sociography 2012

Projektvezető: Nagy Myrtil

A szlovák–magyar határ mentén bemutatni azokat a legfontosabb munkákat, amelyek az egyes kisközösségek élethelyzeteit mutatják be szociográfiai módszerekkel. Hiánypótló kezdeményezésről van szó, hiszen az elmúlt időszakban elsősorban szociológiai kvantitatív felmérések készültek erről a térségről. Hiányzott az egyéni megközelítés, a társadalmi és a mindennapi élet bemutatása. Vagy ha születtek is ilyenek, azok nem kaptak kellő publicitást. Ehhez kíván hozzájárulni ez a projektum.

A projektum elemei:
Felmérni a szlovák–magyar határ mentén, illetve (Cseh)Szlovákiában és Magyarországon a szociográfia eszközeivel született legfontosabb munkákat, prezentálni azokat a szlovák és a magyar közönség felé.

Ösztönözni a szociográfia, a szociofotó és szociofilm  új alkotásait egy pályázati rendszeren keresztül. Felhívni a figyelmet arra, hogy a mindennapok társadalomrajza, a kisközösségek, de akár egyéni életpályák bemutatása plasztikusabb képet tud nyújtani a két és egyben közös régió életéről, azokról a folyamatokról, amelyeknek mindannyian szemtanúi vagyunk.

A médiák, elsősorban a TV-n keresztül bemutatni azt, hogy a mostani technikai feltételek mellett lehetőség van olyan kétnyelvű párbeszédre szlovák–magyar viszonylatban, amely a két régió, de a két nemzet közös ügyeinek bemutatását is lehetővé teszi a nagyközönség számára.

A projektum eredményei:

 • A legfontosabb szociográfiai irodalom bemutatása.
 • Internetes oldal kialakítása, amelyen nyomon követhető a projektum végrehajtása és annak eredményei.
 • A pályaművek elbírálása és közzététele a honlapon és a médiákban a szociográfia, szociofotó és szociofilm kategóriában.
 • Az eredmények prezentálása egy nyitó és egy záró konferencián.
 • Mintaértékű kétnyelvű tévéadás készítése, amely demonstrálja, hogy lehetőség van a párbeszédre.
 • Megfelelő publicitás biztosítása a projektum és a szociográfiai műfaj számára az országos és a regionális médiákban

 BiblioNet

Projektvezető: Sebő Beáta
Partnerintézmények: Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér , Győr
HUSK/1101/1.7.1/0137

A projekt fő célja:

 • a határ menti települések lakói közötti kapcsolat erősítése a kultúra eszközeivel;
 • a határ menti könyvtárosok együttműködésének erősítése, a 21. századi elvárásoknak megfelelő szakmai kompetencia kialakítása konferenciák, workshopok, tapasztalatcsere látogatások segítségével;
 • a Kisalföldi Tudástár portálon működő Online vetélkedő szoftver segítségével nemzetek közötti vetélkedő lebonyolítása, a két ország kulturális értékeiből, a vonatkozó térség helytörténetéből.

Első ízben kerül sor olyan könyvtárak közti együttműködésre, amely a határmenti térség könyvtárai szakmai együttműködésének koordinálását, a technikai fejlesztések összehangolását, az internetes hozzáférést és a térségre vonatkozó irodalom szakszerű és szisztematikus digitalizálását jelenti. Célja, hogy

 • Az olvasók minél szélesebb körben jussanak hozzá a könyvtárak gyűjteményeihez.
 • Digitalizálva és az interneten elérhetők legyenek azok a tartalmak, amelyek a könyvtárakban a térségre vonatkoznak.
 • A szakmai találkozók szervezése elsősorban a térség települési könyvtárai számára.
 • A könyvtárosok és a térség könyvtárai munkájának a kölcsönös megismerése.
 • Technikai fejlesztés és a vonatkozó irodalom digitalizálása.

A határ két oldalán olyan fontos közgyűjtemények találhatók, amelyek értékes állománya a másik ország lakóinak szinte elérhetetlenek voltak idáig. Az Internet lehetőségeinek kihasználásával és a könyvtárakban dolgozó munkatársak felkészítésével ez a korlát lebontható lehet a jövőben. Modern szoftverek segítségével lehetőség nyílik a régió két vezető intézményét közös hálózatba kapcsolni és a digitalizált tartalmakat közös rendszerben szolgáltatni, kereshetővé tenni. A projekt eredményeként egységes digitalizálási és feldolgozási irányelvek és folyamatok jönnek létre, így lehetővé válik, hogy a digitális repozitórium tartalma az európai digitális könyvtárban, az Europeanában is elérhető legyen.
A projektum tehát egyrészt humán erőforrás-fejlesztést, másrészt bizonyos technikai jellegű fejlesztést céloz meg. Ezek összehangolása és hatékony kihasználása a térség (elsősorban a fiatal nemzedékek) olvasóit szolgálja majd a jövőben, illetve a világ bármely pontjáról elérhetővé válnak a térség helyismereti, helytörténeti dokumentumai. /

Határ-érték – Frontier Value

Projektvezető: Kulcsár Mária

A kétnyelvű portál az információcsere eszköze. Tartalmaz egy adatbázist a megvalósított határon átnyúló projektekről, a nyomtatásban megjelent magazin on-line változatát, egy sajtófigyelőt, a szakértők adatbázisát, és az elkészítendő tanulmányokat és filmeket. Alkalmas lesz hírlevélküldésre és fórumok indítására. Mindkét partner hivatalos honlapjáról elérhető lesz. A projekt keretében 3 dokumentumfilmet készítünk, amelyek 10-12 jó példát mutatnak be. A 40 perces filmek szintén elérhetőek lesznek a portálon.

Adalékok a komáromi zsidóság történetéhez, különös tekintettel a temetkezési kultúrára és annak változásaira

Programvezető: L. Juhász Ilona

A téma kutatása, egy hosszútávú projektum részeként tovább folytatódott, a temető sírfeliratainak dokumentálása megtörtént, további könyv- és levéltári kutatásokra is sor került. A kutatás célja, hogy a temetkezési szokások és temetőkultúra változásai, illetve a temetőben található síremlékek alapján, az elhunytak egyfajta megszemélyesítésével mutassa be a komáromi zsidóság történetét. A temetőben nyugvó személyek sorsának bemutatásán keresztül képet kaphatunk róla, milyen politikai, társadalmi, kulturális, gazdasági stb. szerepet töltött be az egykori népes zsidó közösség Komárom város életében. Mivel a hitközség dokumentumainak nagy rész a Vészkorszak idején megsemmisült, e mostani kutatásban nagy szerepe van a Komáromban megjelent és megjelenő helyi periodikumoknak, elsősorban a Komáromi Lapoknak, illetve a Komáromi Hírlapnak és a Hitközségi Híradónak. A Komáromi Lapok

nak köszönhetően nagyon sok információhoz juthatunk a témával kapcsolatban, mivel a 19. század második felének két utolsó évtizedében megjelent számokban többek közt nagyon sok fontos adalék található mind a temetésekkel, mind pedig az emlékezet- és emlékezéskultúrával kapcsolatban. A hitközség hozzáférhető jegyzőkönyveinek áttanulmányozása és kijegyzetelése is megtörtént, s a témához és Komáromhoz kapcsolódó hozzáférhető szakirodalom tanulmányozása is tovább folytatódott. A kutatás összegzéseként tervezett monográfia megírásához még több forráscsoport (pl. a levéltárakban található további anyagok), áttekintése is szükséges.

A szlovákiai magyarok történeti bibliográfiája

Programvezető: Simon Attila
Munkatársak: Konkoly László, Végh László

A jelen projekt egy hosszú távú terv része, amelynek célja a szlovákiai magyarok történetével foglalkozó szakirodalom bibliográfiájának a megteremtése. A válogatott szakbibliográfia létrehozásának a célja az, hogy kiindulási alapot teremtsen a szlovákiai magyar kisebbség történetének kutatásához. A bibliográfia elsősorban a Magyarországon, Szlovákiában és Csehországban megjelent szakirodalmat tartalmazza, de egyéb külföldi országokban megjelent legfontosabb szakirodalmat is felöleli.

Szakrális kisemlékek Szlovákiában. Forma – terminológia – funkció

Programvezető: Liszka József

A vallási etnológia egyik fontos részterülete, a szakrális kisemlékek céltudatos, etnológiai/folklorisztikai szempontú kutatása magyar (és szlovák) viszonylatban is jószerével mindössze pár évtizedes múltra tekint vissza. A kutatás tárgyának a mai napig hiányzik mind a magyar, mind a szlovák, általánosan elfogadott terminológiája (ugyanazt a jelenséget nemcsak az egyes tudományszakok – néprajz, művelődéstörténet, művészettörténet stb. – képviselői nevezik másként, hanem még egyazon diszciplínán belül is eltérések mutatkoznak). Noha jó egy évtizede történt már egy ideiglenes, ám használható magyar és szlovák terminológia kidolgozására kísérlet, a megjelenést viszont nem követte kifejezetten élénk tudományos diskurzus. Az azóta eltelt időszak kutatási eredményei (mind Szlovákiában, mind Magyarországon, a Vajdaságban és Erdélyben, továbbá mind a néprajzban, folklorisztikában, művészet- és egyháztörténetben, kultúrhistóriában stb.) viszont már lehetővé teszik egy véglegesnek tekinthető terminológia (s az ehhez kapcsolódó tipológia) kidolgozását. A formai és terminológiai „rendteremtésen” túlmenően a ma már rendelkezésünkre álló (történeti és recens vizsgálatokon alapuló) kutatási eredmények azt is megengedik továbbá, hogy a szakrális kisemlékek funkcionális kérdéseivel (a kapcsolódó kultusszal és rítussal, azok vallási, társadalmi és egyéb vonatkozásaival), állíttatásuk térbeli és időbeli vonzataival, a csoportos és önreprezentáció során játszott szerepeikkel, ikonográfiájukkal stb. mélyrehatóbban és komplex módon is foglalkozzunk.

A fentiek végiggondolása nyomán került sor 2012-ben az Etnológiai Központ kutatási projektuma keretében (részben a Domus Hungarica által támogatott magyarországi ösztöndíj segítségével) a problémakör átfogó áttekintésének a megkezdésére. A projektum keretében megtörtént a vonatkozó (magyarországi és szlovákiai könyvtárakban elérhető) szakirodalom áttekintése, a terminológia és a tipológia finomítása, miközben az Etnológiai Központban található Szakrális Kisemlék Archívum anyagának is ismételt végigtanulmányozására sor került. A projektum egy, a témáról tervezett monográfia első lépcsőfokának tekinthető.

Haláljelek / halálhely-jelek

Programvezető: L. Juhász Ilona

Egy sokéves kutató- és dokumentációs tevékenység eredményeként, amely a közúti balesetek során elhunytak emlékére felállított különféle jelek etnológiai, kultúrtörténeti aspektusaival foglalkozott, elkészült a kutatást lezáró monográfia kézirata. A kötet, amennyiben ezt anyagi lehetőségeink megengedik 2013-ban megjelenik.

Aktivista magatartás a két világháború közötti szlovákiai magyar politikában

Programvezető: Simon Attila

A két világháború közötti aktivizmus története tulajdonképpen feldolgozatlan, hiszen a témában csupán 2-3 résztanulmány jelent meg. Feltáratlanok a téma forrásai, nem ismerjük az aktivista politika legfontosabb képviselőinek életpályáját, nincsenek értékelve az aktivista politika eredményei.

Ennélfogva tulajdonképpen egy alapkutatásról volt szó, amelynek éppúgy része volt a téma alapvető forrásainak feltárása, mint egy monográfia megírása.

A korabeli kormánytámogató politika motívumainak, eszközeinek és eredményeinek feltárása kiegyensúlyozhatja a korszak magyar politikájával kapcsolatos ismereteinket, másrészt érdekes párhuzamokat és tapasztalatokat szolgáltathat a magyar kisebbség jelenlegi politikai magatartásához is.

Az emlékezés és emlékeztetés helyei

Programvezető: L. Juhász Ilona

Mindkét városban nagyon sok emlékjel (emléktábla, szobor, kopjafa stb.) található. Néhány objektum politikai vihart is kavart (Cirill és Metód szobor, Szent István király szobra), a különböző médiumok, politikai pártok képviselői is sokat foglalkoztak velük. Ezidáig egyetlen kutató sem vette számba valamennyi objektumot sem a Duna egyik, sem pedig a másik oldalán.

Célunk a Duna két oldalán fekvő két város: Rév-Komárom (Szlovákia) és Dél-Komárom (Magyarország) területén található valamennyi emlékjel számbavétele, állításuk körülményei, történetük és a hozzájuk fűződő rítusok vizsgálata az impériumváltások és a társadalmi és politikai változások tükrében. A vizsgálat célja továbbá az volt, hogy megállapítsa, miben nyilvánulnak meg a különbségek a Duna két oldalán, s milyen szerepet töltenek be a két város társadalmi, kulturális és politikai életében. Melyek azok az objektumok, amelyeket a lakosság jobban, illetve kevésbé preferál, s melyek azok, amelyek nem kerültek be a város lakóinak köztudatába.

Az érettségiző fiatalok értékrendje és élettervei – szociológiai kutatás

Programvezető: Lampl Zsuzsanna

Munkatársak: Kelemen Zsófia, Mészáros Magdolna, Mrva Marianna, Szilvássy Tímea, Mészáros Mihály

Dél-Szlovákiai magyar és szlovák tannyelvű gimnáziumok érettségiző diákjai értékrendjének, identitásának, életterveinek, továbbtanulási motivációinak, kulturális fogyasztásának és némely életstílus-elemeinek kérdőíves módszerrel történő kutatása. A mintát 27 szlovák és 22 magyar iskola összesen 800 érettségiző diákja alkotta.

A magyar és szlovák fiatalok kisebbségi jogokról és azok érvényesítéséről való tájékozottsága – szociológiai kutatás

Programvezető: Lampl Zsuzsanna

Munkatársak: Kelemen Zsófia, Mészáros Magdolna, Mrva Marianna, Szilvássy Tímea, Mészáros Mihály

15–29 éves Dél-szlovákiai magyar és szlovák fiatalok körében végzett szociológiai felmérés, amely elsősorban a következő kérdésekre kereste a választ:

 • ismerik-e a fiatalok a szlovákiai nemzetiségeket, milyen információkkal rendelkeznek róluk
 • hogyan vélekednek a nemzetiségekről, hogyan viszonyulnak hozzájuk
 • milyennek látják a többség és a nemzeti kisebbségek viszonyát
 • hallottak-e, s hogyan vélekednek a nemzetiségek jogairól
 • véleményük szerint milyen pozitívumokkal, illetve nehézségekkel járhat a nemzetiségi jogok érvényesítése, veszélyeztetik-e a többség helyzetét

A minta 600 magyar és szlovák nemzetiségű 15-29 éves fiatalból állt.

A drogfogyasztás és az életminőség összefüggései a Dél-Szlovákiában – szociológiai kutatás

Programvezető: Lampl Zsuzsanna

Munkatársak: Kelemen Zsófia, Mészáros Magdolna, Mrva Marianna, Szilvássy Tímea

A kutatás célcsoportját a 15-65 éves dél-szlovákiai lakosság alkotta. A minta 1000 személyből –500 magyarból és 500 szlovákból állt.

A kutatás a következő témakörökre összpontosított:

 • a drogfogyasztás elterjedtsége Dél-Szlovákiában
 • a drogfogyasztás elterjedtsége a magyarok és szlovákok körében, hasonlóságok, különbségek
 • az életminőség szubjektív és objektív mutatói, ezek összefüggése a drogfogyasztással és egyéb egészségkárosító viselkedésformákkal
 • a drogfogyasztás hatása az életminőségre

Ifjúságkutatás

Programvezető: Lampl Zsuzsanna

Munkatársak: Kelemen Zsófia, Mészáros Magdolna, Mészáros Mihály, Mrva Marianna, Szilvássy Tímes

Az érettségiző korosztályú magyar és szlovák fiatalok értékrendjének, identitásának, életterveinek, továbbtanulási motivációinak és kulturális fogyasztásának kérdőíves kutatása.

A szlovákiai magyar lakosság település, demográfiai és társadalomszerkezete a 2011. évi népszámlálás adatai alapján

Programvezető: Gyurgyík László

Munkatársak: Szeder László, Orosz Örs
A 2011-es népszámlálás eredményeinek elemzése.

Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948–1956 közötti történetéhez II.

Programvezető: Popély Árpád

Munkatársak: Konkoly László

2008-ban jelent meg az Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948–1956 közötti történetéhez című dokumentumsorozat I. kötete, amely a csehszlovák állami és pártszervek magyar kisebbséggel kapcsolatos dokumentumait tette közzé. A sorozat tervezett II. kötete a prágai magyar nagykövetség és a pozsonyi magyar főkonzulátus magyar kisebbséggel kapcsolatos korabeli jelentéseiből közöl válogatást. Az eddig nem publikált dokumentumok számos új adalékkal fogják gazdagítani a csehszlovákiai magyarság 1948 és 1956 közötti történelmére vonatkozó ismereteinket, de várhatóan Csehszlovákia általános történelmét is.

A (cseh)szlovákiai magyarok kronológiája 1918-tól napjainkig c. internetes könyv bővítése (az 1944–1992 közötti időszak)

Programvezető: Popély Árpád

Munkatársak: Konkoly László

A Fórum Intézet kiadásában 2006-ban jelent meg A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája 1944-1992 c. kötet. A publikáció anyaga beépült az Intézet honlapján közzétett A (cseh)szlovákiai magyarok kronológiája 1918-tól napjainkig c. internetes könyvbe. A kutatás célja az internetes könyv 1944-1992 közötti anyagának javítása és új adatokkal való kibővítése. A munka pozsonyi, prágai és budapesti levéltári kutatásokat, a korszakra vonatkozó új szakirodalom áttanulmányozását és feldolgozását igényli.

Szlovákia etnikai és felekezeti statisztikája (1850–2011)

Programvezető: Gyurgyík László

Munkatársak: Popély Árpád, Gyurgyík Lászlóné, Sebők László

Oral History – II. világháború

Programvezető: Tóth Károly
Munkatársak: Kőrös Zoltán

Az Oral History módszerével olyan embereket keresünk meg, akik megélték a második világháborút és katonákként részt vettek abban. Már nagyon kevesen élnek ebből a nemzedékből, ezért fontos ezeknek a visszaemlékezéseknek a rögzítése és feldolgozása. 42 beszélgetés rögzítésére, leírására és feldolgozására került sor.

Erdélyi menekültek az első világháború idején a mai Szlovákia magyarlakta vidékein

Programvezető: L. Juhász Ilona

Mivel egy alapkutatás elvégzéséről van szó, a téma megkívánta a korábban megkezdett kutatás további folytatását és kiszélesítését a 2012-es esztendőben is. Erre többek közt azért is szükség volt, mivel az első világháború idején a románok 1916. augusztus 27-i erdélyi betörését követően a mai Szlovákia északi, szlovákok lakta vidékeire is érkeztek menekültek, illetve itt is szerveztek részükre különféle gyűjtőakciókat. A budapesti Országos Széchényi Könyvtárban 2012 őszén (Domus Hungarica támogatással) intenzív kutatásra került sor. Sikerült áttekinteni még néhány újabb hozzáférhető regionális lapot, illetve a tervezett kötet terjedelmes mellékletébe szánt újságcikkek szkennelése, másolása, valamint a már korábban kimásolt szövegek ellenőrzése is megtörtént. A kutatás során nagy mennyiségű dokumentációs anyagot sikerült összegyűjteni a témával kapcsolatban. Ez a tervezett kötet kéziratának elkészülte után a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjának Adattárába kerül, tehát más kutatók számára is hozzáférhetővé válik.

Szlovákiai Magyarok Kerekasztala és egyéb szakmai tevékenységek

Programvezető: Orosz Örs, Tokár Géza

A Fórum Kisebbségkutató Intézet a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala lebonyolító intézményeként pályázatain keresztül működtette a Kerekasztal szakmai bizottságait (Jogsegélyszolgálat, Gazdasági Bizottság), internetes portáljait (www.kerekasztal.org, www.jogsegely.sk, www.madari.sk), illetve facebookos oldalait. Segített az egyes kampányok kivitelezésében és más egyéb szervezési teendőkben.

Könyvtárak, dokumentáció és archiválás

Szlovákiai Magyar Levéltár

Programvezető: Konkoly László
Munkatársak: Momko Miloš

A Fórum Kisebbségkutató Intézet levéltára a szlovákiai magyarság életével kapcsolatos levéltári dokumentumokat, a szlovákiai magyar politikai pártok, társadalmi, kulturális és egyéb szervezetek és intézmények iratanyagait, közéleti személyiségek, írók, művészek levelezését, hagyatékát stb. tartalmazza. A projektum célja az elkészült levéltári jegyzékek internetes feldolgozása.

Eddig elkészült leltári jegyzékek:

Személyi hagyatékok és iratgyűjtemények:

 • Arany A. László hagyatéka*
 • Győri Dezső hagyatéka*
 • Szalatnai Rezső hagyatéka*
 • Ungváry Ferenc hagyatéka*
 • Gyönyör József hagyatéka*
 • Turczel Lajos hagyatéka (levelezések)*
 • Szabó Rezső iratai*
 • Varga Sándor iratai*
 • Kulturális szervezetek iratai – Csemadok:
 • A CSEMADOK KB elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei – (1948–2000)*
 • A CSEMADOK országos közgyűlései
 • Csemadok alapszervezetek története és helytörténeti tanulmányok
 • Szervezeti értesítők
 • Propaganda az 50-es, 60-as évekből
 • Történeti tanulmányok
 • Táncegyüttesek és táncmozgalom
 • Táncdalfesztiválok
 • Táborok
 • Színjátszás
 • Színművek és irodalmi műsorok szövegkönyvei
 • Névsorok
 • Jókai Napok
 • Járási konferenciák
 • Nemzetközi hadigondozott alapítvány (1993-1994)
 • Gombaszög
 • Fesztiválok
 • Fábry Napok
 • Előadói segédanyagok
 • CSMTKE
 • Vetélkedők

Pártok iratai:

 • FMK
 • MPP
 • Együttélés
 • Alakuló közgyűlés (1989)
 • Alapító kongresszus 1990

Gyűjtemények:

Kisnyomtatványok: A Bibliotheca Hungarica gyűjteményében találhatók színházak műsorfüzetei, meghívók és értesítők különböző kulturális eseményekről (pl. Dunamenti Tavasz, Gombaszög Országos Dal- és Táncünnepély, Zselízi Országos Népművészeti Fesztivál, Czuczor Gergely-napok, Kazinczy Nyelvművelő Napok, Kodály-napok, Tavaszi szél vizet áraszt, Jókai-napok, Vámbéry Polgári Társulás rendezvényei stb.). A feldolgozott kisnyomtatványok száma eléri a 6144 darabot.*

Szakdolgozatok: A Bibliotheca Hungarica gyűjteményét egyre nagyobb számban használják fel munkájukban a szlovákiai magyar művelődés történetét feldolgozó kutatók. Különböző témákhoz (irodalom, nemzetiségi kérdés, helytörténet, sajtó stb.) nyújtott információkért cserébe a diákok elhozzák az elkészült diplomamunkájuk egy példányát, amellyel további segítséget tudnak nyújtani a téma iránt érdeklődőknek. Így folyamatosan gyarapszik a könyvtár szakdolgozat-gyűjteménye, amelyben jelenleg 125 különböző feldolgozott téma áll a kutatók rendelkezésére.*

Képzőművészeti kiállítások katalógusai: A könyvtár gyűjteményében találhatók képzőművészeti kiállításokról szóló katalógusok (pl. Duna Menti Múzeum, Csallóközi Múzeum, Kortárs Magyar Galéria, Nógrádi Galéria stb.).*

Plakátok: A Bibliotheca Hungarica plakátgyűjteménye felöleli a szlovákiai magyarság szellemi-művészeti életével kapcsolatos dokumentumokat.*

Néprajzi adattár: Az Etnológiai Központ gyűjteménye. Az adattár egyrészt kéziratos, jórészt közöletlen néprajzi gyűjtésekből áll Dél-Szlovákia magyarok lakta területéről. Másrészt benne foglaltatik a (Cseh)Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság 1989-1999 közötti tevékenységének teljes dokumentációja (levelezés, jegyzőkönyvek, programok stb.). A gyűjtemény 1099 beleltározott tételben mintegy 20 ezer lapnyi szöveget tartalmaz.*

* az interneten jelenleg elérhető jegyzékek

A Szakrális Kisemlék Archívum bővítése
A kutatási projektumok alfejezetben fentebb már ismertetett tevékenységének túlmenően a Szakrális Kisemlék Archívum adatbázisának folyamatos feltöltése, adatokkal való kiegészítése 2012-ben is folytatódott. Ezen belül a Dunaszerdahelyi és Lévai járás római katolikus jellegű településeinek kompletizációjára került sor.
Temetőkutatás – dokumentálás Dél-Szlovákia magyarlakta településein
Kutatásvezető: L. Juhász Ilona

Az Etnológiai Központ tevékenységének prioritásai közé tartozik a Dél-Szlovákiában található temetők néprajzi szempontú dokumentálása. Eddig számos temető teljes, ill. részleges dokumentációja készült el. Célunk egy minél komplexebb kép kialakítása Dél-Szlovákia településeinek temetőiről, ezért újabb és újabb kutatópontok kijelölésével igyekszünk átfogó képet kapni egy-egy vidék temetőjéről és temetőkultúrájáról. Az Etnológiai Központ fennállása óta csaknem húsz dél-szlovákiai temető teljes dokumentációja készült el digitális változatban, több mint egy tucat temető valamennyi sírfeliratának leírása fénykép-dokumentáció nélkül. 2012-ben, a szűkös anyagi lehetőségek mellett mindössze egy, a Komáromhoz közeli Megyercs temetőjének komplex dokumentációját tudtuk elkészíteni.

Bibliotheca Ethnologica szakkönyvtár feldolgozása
Felelős: Baranyovics Borisz

Az Etnológiai Központ könyvtárának törzsanyaga (leszámítva a folyóiratokat) digitális formában bekerült a HunTéka rendszerbe. Az újonnan érkezett könyvek folyamatos leltározása és digitalizálása.

Közben a könyvtár rendeltetésszerűen végezte a feladatát.

Néprajzi Adattár és Fotótár
Felelős: L. Juhász Ilona, Liszka József

Az adattár és fotótár folyamatos bővítése, a fotótár digitalizálása.

Bibliotheca Hungarica – kutatókönyvtár

Kutatás-/programvezető: Végh László
Partnerintézmények: Szlovákiai magyar kiadók
A megvalósításban résztvevő személyek: Sebő Beáta, Vermes Annamária, Roncz Melinda

Kapcsolattartás a szlovákiai kiadókkal, tankönyvek, évkönyvek beszerzése; jó kapcsolat fenntartása Szlovákia magyarlakta területeinek könyvtáraival és magyarországi könyvtárakkal (Országos Széchényi Könyvtár, Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár).

A könyvtár gyűjtőkörébe tartozó Szlovákiában megjelenő magyar nyelvű kiadványok beszerzése és feldolgozása, valamint a kézikönyvtár elrendezése és számítógépes feldolgozása, amely az év második felétől a Huntéka könyvtári program segítségével valósul meg.

A dokumentációs tevékenységen kívül közhasznú információs szolgáltatás: számítógép-, szkenner-és internethasználat, fénymásolási lehetőség kutatóink számára. Egyéni kérésekre különböző irodalomjegyzékek, helytörténeti bibliográfiák, repertóriumok összeállítása.

A könyvtár a kutatók igényei szerint, személyesen, de akár e-mailen, telefonon, faxon is nyújt információt, küldi a kért dokumentumokat. Információkat szolgáltat a szlovákiai magyar, de a magyarországi, a határon túli magyarság ügyeivel foglalkozó intézményeinek is.

Folyóirattár
Kutatás-/programvezető: Végh László
Partnerintézmények: Szlovákiai magyar folyóiratok szerkesztőségei, községi hivatalok
A megvalósításban résztvevő személyek: Sebő Beáta, Vermes Annamária, Roncz Melinda

A Bibliotheca Hungarica folyamatosan egészíti ki a szlovákiai magyar folyóirat-gyűjteményét. A projektum célja a szlovákiai magyar folyóiratok beszerzése és feldolgozása, archiválása (2012-es év lezárása), a Szlovákiában élő nemzetiségek nyelvén megjelenő folyóiratok beszerzése és feldolgozása. A szlovákiai magyar folyóiratokban a Fórum Kisebbségkutató Intézetről megjelenő cikkek felvitele az intézet adatbázisába.

A Bibliotheca Hungaricában kutatók jegyzéke (2012):

 NévLátogatás dátumaTéma
 1Jacsman János2012.01.02.cikk szkennelése – Új Ifjúságból
 2Nagy Ágnes2012.01.03.szemináriumi munkához anyag – Cselényi
 3Lengyel Tatjána2012.01.09.Új Szó cikk szkennelése, küldéseben
 4Kiss Árpád2012.01.09.Népi hímzéz
 5Batta István2012.01.11,12,13., 02.07.Etnikai kisebbségek
 6Pogány Veronika2012.01.13,27.Bős-Nagymaros – környezetvédelem – bibliográfia összeállítása
 7László Ágnes2012.01.13.Dejiny filozófie strednej európy
 8Török Edina2012.01.16.Hry, piesne a riekanky vo vyuč. anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
 9Végh Miklós2012.01.17,24, 03.05,12-15,19,20,22, 26,27, 04.02, 05.31, 06.28Csehszlovákia – kronológia
 10Reicher Richárd2012.01.19.Ifjú Szívek új műsorához Martin Györgyről anyag
 11Silvia Valocsayová2012.01.25.Fogyasztói magatartásvizsgálat
 12Fabó Mária2012.01.26.versek – újságokból kikeresni
 13Nagy Patrícia2012.01.29.bibliográfia a szakdolgozathoz
 14Kapusník Csaba2012.01.30.,02.27.cikkek szkennelése a diplomamunkához – Ipolyság
 15Miklósi Péter2012.01.30., 03.13,26, 05.25, 06.04,11,25, 07.23,31, 08.28, 09.18, 12.21.cikkek fénymásolása
 16Dávid Ábel2012. 01.Tankönyvek analízise – a csehszlovákiai magyar tankönyvek elemzése (1950-1990) – kommunizmus ideológiája
 17Lénárth Lilla2012.02.13.A roma nép identitása
 18Dobsa Tamás2012.02.20.Népmesék, adomák
 19Zuzana Lengyelová2012.02.27,03.05.A Szabad Újság kulturális rovatának a kutatása
 20Tóth László2012.02.28., 03.07., 04.02,10, 10.23Kitelepítések, színház,…
 21Rác Péter2012.02.28., 03.06,14,15,20,27, 04.16,17,20, 05.16, 06.14, 07.26,31, 08.01,22,30-31, 09.26, 12.11,18A Csallóköz madártana
 22Galántai Könyvtár2012.02.29.könyvtárközi kölcsönzés –  névtani cikkek szkennelése
 23Gyüre Lajos2012.03.05.Gyüre Lajos bibliográfia összeállítása
 24Angyal Béla2012.03.07, 05.31, 08.02,13Martos, Naszvad – helytörténet kutatás
 25Lukovicsová Anikó2012.03.13.1946/1947 Csehországba való deportálás
 26Béres Mária2012.03.15, 08.15A csehszlovák szövetségi állam szétválása és annak hatása a visegrádi térségre
 27Bolemant Lilla2012.03.27, 08.07, 09.10-11A csehszlovákiai nőirodalom
 28Vadkerty Tamás2012.04.03.Az 1956-os forradalom a szlovákiai magyar sajtóban
 29Hideghéty Tamás2012.04.10.Export vín z Uhorska v 18. a 19. storočí
 30Könözsi István2012.04.20.Nyelvtörténet
 31Paraszti Lajos2012.04.20.A nemzeti összetétel változásának okai és következményei a Csalólközben 1918-1941
 32Brányik Sándor, Sidó Ferenc2012.04.24, 05.15,24, 06.26,28, 07.10-11,18,25,30-31, 08.07,21A vásárúti labdarúgás története
 33Csernenszky Balázs2012.04.26.Szlovák nyelvtörvények hatása a magyar kisebbségre 1993-2012
 34L. Miadoková2012.05.14.cikk kéréseben, vers
 35Derzsi Bernadett2012.05.17,24,25, 06.01,05,18, 09.20., 10.25, 12.07,20.Fordításelméletek, fordítások
 36Thomschitz Rudolf2012.05.21.cikk kéréseben, Kucsora Ibolya: Szögpárnás út
 37Mátel Kitti2012.06.01.Nőnap, nőszövetségek a kommunista Csehszlovákiában
 38Kopasz László2012.06.11,12, 08.13,11.19Újságcikkek keresése, Szemeti templom
 39Baukó Teréz2012.06.14.Nincs megjelölve
 40Hushegyi Gábor2012.06.25., 07.30.Az 50-es évek, A Fáklya
 41Ján Chovanec2012.07.12.Inczinger Ferenc művei
 42Psenák Ottó2012.07.19.szkennelés
 43Németh Imre2012.07.25.kották
 44Mészáros András2012.07.26.Nincs megjelölve
 45Laczkó Sándor, Judit2012.07.26.Gasztronómia, magyar táplálkozáskultúra
 46Lelkes Vince2012.08.02.Nincs megjelölve
 47Gányovics Árpád2012.08.03,15Parlamenti választások 1920-1935
 48Hushegyi János2012.08.06.Honismereti Ház
 49Mészáros Marianna2012.08.07,13,15Väzba Kultúry na sociálny priestor Prahy
 50Vojtech Katalin2012.08.10.Nincs megjelölve
 51Molnár Norbert2012.08.22.Új Szó, Szabad Újság – pártkommunikáció, MKP-szakadás, 2010-es választás
 52Sipos Szilvia2012.08.31.Nincs megjelölve
 53Horváth Lajos2012.09.03.Somorjai hadifoglyok
 54Körtvélyesi Klaudia2012.09.07.Nincs megjelölve
 55Horbulák Zsolt2012.09.10.Simon Attilának gyűjtőmunka
 56Kovalcsik Zsuzsa2012.09.17.Születésnapi újság
 57Kovács Balázs2012.09.17, 10.02,22Nincs megjelölve
 58Kovács László2012.09.17., 10.24,12.21.Nincs megjelölve
 59Koncsol László telefon2012.09.20.bilbiográfiai adatok
 60Lukács Ágnes2012.09.24,26Szabó Ferenc cikke
 61Csikmák Mónika24.9.2012Petőfi koszorúja – cikk szkennelése
 62Ozogány Ernő*2012.09.26, 10.03.cikkek fénymásolása
 63Barát Katalin2012.10.04.Születésnapi újság
 64Cséfalvai Erika2012.10.04.Születésnapi újság
 65Halgas András2012.10.05.Az 1965-ös árvíz Kulcsodon
 66Bártfai Bea2012.10.12.Csehszlováki szétválása – szlovák relációban
 67Rímes Péter2012.10.12.Kulturális emlékmű-rekonstrukció Pomlé
 68Gaucsík István2012.10.25.Nincs megjelölve
 69Bartal Sándor2012.11.22., 12.10Szemet község
 70Tapolcsányi Réka2012.11.28.Irodalmi szemle
 71Forgách Krisztián2012.11.29-30Szlovák bajnokság – vívás 1969-1975
 72Haláma Tomás2012.11.30.Hodnoty, normy a vzorce správania v rómskych komunitách
 73Molnár Tamás2012.12.12.Az ipolynyéki Csemadok története az alapítástól napjainkig

Publikációk

Könyvek, monográfiák, térképek

 • Angyal Béla: Kisalföldi tanyák. Gúta és vonzáskörzetének településnéprajza. Regionális és lokális monográfiák 7. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2012.
 • Ildikó Vančo ed.: Language policy, dialect, and bilingualism. A focus on Hungarian language use in Slovakia. Forum Minority Research Institute. Šamorín, 2012. 152 p.
 • Lampl Zsuzsanna: A szlovákiai magyarok szociológiája. Szlovákiai és magyar. 1. kötet. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2012, 180 p.
 • László Végh–Károly Tóth ed.: Sociography 2012. Slovensko – maďarská sociografia v prihraničnej oblasti. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2012, 118 p. 
 • Orosz Örs szerk.: A hely nevei, a nyelv helyei. A kisebbségi nyelvi jogok Szlovákiában 1918–2012. Jelelek a térben 4., Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2012, 174 p.
 • Popély Árpád: Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948–1956 közötti történetéhez II. Válogatás a prágai magyar követség és a pozsonyi magyar főkonzulátus magyar kisebbséggel kapcsolatos jelentéseiből. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2012, 564 p.
 • Végh László–Tóth Károly szerk.: Sociography 2012. Szociográfia a magyar–szlovák határ mentén. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Šamorín, 2012, 118 p.
 • Szlovákia nemzetiségi és felekezeti térképe a 2011-es népszámlálás alapján. Térkép. Somorja 2012. Fórum Kisebbségkutató Intézet.

Folyóirat, évkönyv

 • Fórum Tá

rsadalomtudományi Szemle, 2012/1–4 szám

 • Acta Ethnologica Danubiana évkönyv 2012.
 • Határ-érték – magazin, Frontier Value program, próbaszám. 54 p.

Digitalizálás, internet

Digitalizálás

 1. Az Új Szó napilap 1948–2010 közötti összes példányénak a digitalizálása, internetes előkészítése.
 2. Az Irodalmi Szemle 1957–2010 közötti összes példányának a digitalizálása, internetes előkészítése.
 3. Képeslapok, fényképek és egyéb dokumentumok digitalizálása és megjelentetése az interneten.
 4. 175 szlovákiai magyar kézikönyv digitalizálása és megjelentetése az interneten.

Internetes portálok és honlapok

 1. A Fórum Kisebbségkutató Intézet új honlapjának az előkészítése.
 2. A Szlovákiai Magyar Adatbank új internetes portál előkészítése.
 3. A www.sociography.eu, a www.kerekasztal.org, a www.frontier-value.eu, a www.jogsegély.sk,  a www.foruminst.sk honlapok fejlesztése, karbantartása és üzemeltetése.

Szlovákiai Magyar Közéleti Digitális Fotótár
Programvezető: Konkoly László
Munkatársak: Végh László, Szeder László

A Fórum Kisebbségkutató Intézet (Bibliotheca Hungarica, Etnológiai Központ) levéltárában hatalmas mennyiségű digitális fotó-, DIA- és negatívgyűjtemény található, amely sok éves gyűjtőmunka eredménye. A gyűjtemény részét képezi több híres fotós és közéleti személyiség (Prandl Sándor, Lipcsei György, Arany A. László, Gyökeres György stb.) teljes hagyatéka, ezen kívül több intézet és civil szervezet fotógyűjteménye (Fórum Intézet, Etnológiai Központ – Néprajzi fotótár, Szakrális Kisemlék Archívum, Csemadok, Szőttes Kamara Néptáncegyüttes, KAFEDIK), valamint jelenkori fotósok közéleti, politikai és kulturális fotói (Somogyi Tibor, Kiss Gábor, Görföl Jenő, Takács András, stb.). Ennek az anyagnak a rendszerezése és feldolgozása már évek óta folyamatban van.

Az internetes adatbázis megtalálható az intézet honlapján Fényképek menüpont alatt a következő címen:http://www.foruminst.sk/hu/14/fenykepek/392/fotoarchivum .

A gyűjtemény nagysága megközelítőleg 200 000 ezer képkocka. Az internetes adatbázis jelenleg 26 000 képet tartalmaz, három különböző méretben (100px, 500px, eredeti méret – a digitális képeknél az adott pixelfelbontás, szkenerezett képeknél a beállított dpi függvénye).
Az internetes adatbázis a Fórum Kisebbségkutató Intézet gyűjteményén kívül tartalmazza továbbá a Szlovákiai Magyar Adatbank portáljához csatlakozó további szervezetek (intézmények) fotóarchívumait is (Csemadok, Szőttes KNE, Zoboralja.sk, Somorja Város, stb.).

A fotótár bővítése folyamatos tevékenység.

 • a fotók és a digitális képeket tartalmazó CD-k szelektálása, tematikus osztályozása
 • a fotók digitalizálása – szkenelése
 • a képek adatbázisba való feltöltése – a www.foruminst.sk alatt működő, adminisztrációs felületen keresztül
 • a képek eredeti hordozóinak, tematikus osztályozás szerinti tárolása az intézet levéltárában
 • a digitalizált képek, ugyancsak tematikus osztályozás szerinti tárolása DVD médiumokon, a Digitalizációs Központ archívumában
 • az internetes fotótárban való kulcsszavas keresés figyelőrendszerének kialakítása, statisztikák készítése
 • az interneten szereplő képek tag-olási és comment-elési lehetőségének kialakítása

Szlovákiai Magyar Adatbank
Programvezető: Konkoly László
Munkatársak: Laczkó Sándor, Tuba Ádám
Partnerintézmények: Real-Net, s.r.o., eNiton Enterprises, s.r.o.

A szlovákiai magyarokra vonatkozó történeti, kulturális és társadalmi információk rendszerezett gyűjtése, feldolgozása, szolgáltatása, internetes megjelenítése: bibliográfiák, lexikonok, statisztikák, helységnévtárak, térképek, kronológiák, vendég honlapok, kutatási adatbázisok, intézményi kataszterek, irodalmi adattár, folyóiratok, tematikus társadalomtudományi kutatási blokkok, fotótár, linktár stb.

A Fórum Kisebbségkutató Intézet évek óta dolgozik a könyvtári és levéltári anyagai digitalizálásán, illetve azok internetes megjelenítésén. A program célja, hogy bárki hozzájuthasson ezekhez a kulturális értékekhez, ehhez szükséges az adatbázisok átalakítása, keresők és más eszközök kialakítása az interneten.

A portál jelenlegi állapotában 2007 decemberétől működik. A portál magját egy saját fejlesztésű keretrendszer biztosítja, amelynek segítségével az adminisztrációs felületen keresztül on-line szerkeszthető és bővíthető a tartalmak nagy része.

Az adatbank szerkezeti felépítése:

 1. csoport: bibliográfiák, könyvtárkatalógusok, adattárak, levéltár, repertóriumok
 2. csoport: lexikon, kronológia
 3. csoport: fényképek, képeslapok, dokumentumtár, hangtár, jogszabályok
 4. csoport: intézmények, kiadók, portálok, sajtó, szlovákiai magyar rendezvények
 5. csoport: települések

A napi átlag 500 látogatóval és 3000–5000 oldalnyitással az egyik leglátogatottabb szlovákiai magyar portálok egyike, a Google rangsorolásában 2010 januárjától 6-os PageRank a 2010-es év nagy eredménye, hogy sikerült elindítani a portál rendezett webcímes („Clean URL”) verzióját, amely jelentősen növeli az adatbázisainkban szereplő tartalmak kereshetőségét a nagy keresőportálokon. 2010 novemberétől néhány adatbázisunk már elérhető szlovák és angol nyelven is.

Internetes bibliográfiák, repertóriumok, könyvtárkatalógusok
Programvezető: Konkoly László
Munkatársak: Konkoly László, L. Juhász Ilona, Simon Attila

A Fórum Kisebbségkutató Intézet egyik fő kutatási tevékenysége különböző bibliográfiák, repertóriumok összeállítása és megjelentetése. A 2007-es évtől induló internetes portál – a Szlovákiai Magyar Adatbank – egyik fő bázisát is az internetes bibliográfiák, repertóriumok és könyvtárkatalógusok alkotják. Jelen pillanatig kötet formájában a Miscellanea Bibliothecae Hungaricae sorozaton belül megjelent 9 db bibliográfia, ezek mindegyike megtalálható az internetes adatbank adatbázisaiban is. Az adatbank adatbázisaiban a publikált bibliográfiákon kívül megtalálható a szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája (1990–2008 közötti időszakból) valamint további 8 kisebb bibliográfia és 4 repertórium. Az intézethez tartozó somorjai Bibliotheca Hungarica és a komáromi Etnológiai Központ teljes könyvállománya is megtalálható, kereshető könyvtárkatalógus formájában az adatbank honlapján.

Az internetes adatbázisok megtalálhatóak az intézet honlapján Bibliográfiák, Repertóriumok és Könyvtárkatalógusok menüpontok alatt a következő címeken:

http://www.foruminst.sk/hu/6/bibliografiak
http://www.foruminst.sk/hu/7/repertoriumok
http://www.foruminst.sk/hu/10/konyvtarkatalogusok

A bibliográfiák bővítése folyamatos tevékenység.

Képeslapgyűjtemény
Programvezető: Végh László
Munkatársak: Konkoly László, Orosz Örs

A levéltár fontos részét képezi a mintegy 5000 régi és mai képeslap. Szlovákiai képeslap-börzéken és magánygyűjtőktől beszerezve bővül folyamatosan a gyűjtemény, amely elsősorban a Szlovákia magyar lakta városai és községei állapotának 1918 utáni változásait dokumentálja. Külön jelentőséggel bírnak a Szlovákia területén található magyar vonatkozású műemlékeket, történelmi emlékhelyeket (honvédszobrok, Kossuth-szobor, Petőfi-szobor, felvidéki emlékhelyek, millenniumi emlékszobrok) ábrázoló képeslapok. A helytörténeti kutatás szempontjából fontos dokumentáció az ez idáig mintegy 100 szlovákiai városról és községről található gyűjtemény.

Médiaspájz
Programvezető: Frivolt György
Munkatársak: Konkoly László, Tuba Ádám

Szlovákiában számos magyarul megjelenő az interneten is elérhető vagy letölthető napilap, hetilap, folyóirat, helyi és regionális lap található. A médiák egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek az interneten való megjelenésre, ezen belül pedig az online hírek szolgáltatására ún. RSS hírcsatornákon keresztül. A projektum célja első lépésben a meglévő hírcsatornák rendszeres figyelése, az egyes hírek begyűjtése és indexálása, valamint egy egységes keresőmotor kialakítása, amely egyszerre tud keresni az aktuális hírekben és az egyes online újságok archívumaiban is. A későbbiekben az adatbázist szeretnénk kibővíteni az intézetben található archív folyóiratok digitalizált tartalmával is.

Adattárak
Programvezető: Konkoly László
Munkatársak: Momko Miloš, Roncz Melinda

A projektum célja az intézet könyvtáraiban és levéltárában megtalálható különböző gyűjtemények internetes feldolgozása.

A gyűjtemények jegyzéke:

 • CD gyűjtemény
 • Videokazetták
 • Kisnyomtatványok
 • Képzőművészeti kiállítások katalógusai
 • Naptárak
 • Plakátok
 • Szakdolgozatok
 • Magyarországi lapok
 • Szlovák nyelvű lapok
 • Néprajzi adattár

Hangtár
Programvezető: Tuba Ádám
Munkatársak: Konkoly László

A hangarchívum tartalmazza a Fórum Kisebbségkutató Intézet rendezvényein (konferenciákon, könyvbemutatókon, szakmai beszélgetéseken) készült hangfelvételeket, továbbá az intézet által készített „Oral History” interjúkat, különböző projektumok kapcsán készített felmérések hanganyagait, a Szlovák Rádió magyar adásában elhangzott rádiófelvételek hanganyagait, valamint a levéltárban fellelhető további archív hanganyagokat.

A munkatársak publikációs jegyzéke – 2012

BARANYOVICS BORISZ

 • Baranyovics Borisz: Kerezsi Ágnes: Az uráli népek néprajza. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 214–215. p. ISBN 978-80-89249-61-9
 • Baranyovics Borisz: Lakatos Menyhért: Füstös képek. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 215–217. p. ISBN 978-80-89249-61-9
 • Baranyovics Borisz: A közép-európai folklorisztika időszerű kérdései (Komárom, 2012. november 9–10.). Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 253–256. p. ISBN 978-80-89249-61-9

L. JUHÁSZ ILONA

 • L. Juhász Ilona: Fotos auf Grabmälern in der Südslowakei. In Andacht und Erinnerung. Gegenstand – Symbol – Handlung Hg. von Bärbel Kerkhoff-Hader. Bamberg: Lehrstuhl für Europäische Ethnologie 2012, 147–155. p. /Bamberger Beiträge zur Europäischen Ethnologie 8./
 • L. Juhász Ilona: Erdélyi menekültek Kassán és környékén az első világháború idején (A korabeli sajtó tükrében). In Néprajz–muzeológia. Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére.
 • Tóth Arnold szerk. Miskolc: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumok Igazgatóság–Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet 2012, 387–406. p.
 • L. Juhász Ilona: Trauung und Hochzeit im Friedhof. Beiträge zum jüdischen Voklsglauben. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 83–96. p.
 • L. Juhász Ilona: Forum Hungaricum III. Nemzetiségek és kisebbségek a Duna-Kárpátok régióban (Komárom, 2012. október 18–20.). Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 249–252. p
 • L. Juhász Ilona: Kegyeleti, emlékező és tudományos konferencia a kőrösmezői deportálás és a kamenyec-podolszkiji mészárlás 70. évfordulóján. (Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2011. október 12–13.). Fórum Társadalomtudományi Szemle 14, 2012/1, 147–150. p.
 • L. Juhász Ilona: Különvonatok és előholokauszt. Az 1941-es kőrösmezői deportálás és a kamenyec podolszkiji vérengzés emlékezete. Új Szó 2012. október 20., 24. p
 • L. Juhász Ilona: Szent Bálint ünnepének térhódítása. Vasárnap 2012. február 12., 14–15. p.

LISZKA JÓZSEF

 • Liszka József: Nepomuki Szent János és a szimbolikus tér. Egy szakrális kisemlék-típus „üzeneteinek” változásai. Fórum Társadalomtudományi Szemle 14, 2012/1, 63–70. p.
 • Liszka József: Zur Ehre Gottes… oder? Errichtungsanlässe sakraler Kleindenkmäler. In Andacht und Erinnerung. Gegenstand – Symbol – Handlung. Hg. von Bärbel Kerkhoff-Hader. Bamberg: Lehrstuhl für Europäische Ethnologie 2012, 123–133. p. /Bamberger Beiträge zur Europäischen Ethnologie 8./
 • Liszka József: „Csillámlik a szőke Duna…” Adalékok a komáromi szekeresgazdák életmódjához és folklórjához. In Néprajz–muzeológia. Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére.
 • Tóth Arnold szerk. Miskolc: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumok Igazgatóság–Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet 2012, 368–386. p.
 • Liszka József: Nagy Mária Celli leány. Adalékok egy zoborvidéki ponyvaballada közép-európai összefüggéseihez. In A tudomány vonzásában. Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére.
 • Simon Szabolcs–Török Tamás szerk. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kar 2012, 239–268. p.
 • Liszka József: A közép-európai folklorisztika időszerű kérdései. Eruditio–Educatio 7, 2012/4, 137–138. p.
 • Liszka József: Viga Gyula hatvanadik születésnapjára. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 229–230. p.
 • Liszka József: Porozumenie zmyslu života – nášho vlastného i tých druhých…“
 •  Rozhovor s prof. Martou Botikovou, vedúcou Katedry etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. „Az élet értelmének megértése – a sajátunkat és a másokét is beleértve”
 • Beszélgetés Marta Botiková professzorasszonnyal, a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kara Etnológiai és Kultúrantropológiai Tanszékének vezetőjével. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 236–243. p.
 • Liszka József: Záverečné práce z etnológie na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho v Komárne. Slovenský národopis 60, 465–469. p.
 • Liszka József: Botík, Ján: Dolnozemskí Slováci. Tri storočia vysťahovaleckých osudov, spôsobu života a identity Slovákov v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 199–200. p.
 • Liszka József: Droppová, Ľubica–Krekovičová, Eva: Počujte panny, aj vy mládenci… Letákové piesne zo slovenských tlačiarní. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 203–205. p.
 • Liszka József: Ethnologia Slovaca et Slavica 34. Hlôšková, Hana ed. Stretnutie s rozprávkou. Pohľad do života a diela etnologičky PhDr. Viery Gašparíkovej, DrSc. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 205–206. p.
 • Liszka József: Hlôšková, Hana ed. Stretnutie s rozprávkou. Pohľad do života a diela etnologičky PhDr. Viery Gašparíkovej, DrSc. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 206–207. p.
 • Liszka József: Novotný, Jiří–Secká, Milena–Sedlická, Kateřina–Woitsch, Jiří: Český lid. Etnologický časopis 1946–2000. Bibliografie. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 217–218. p.
 • Liszka József: Uther, Hans-Jörg: Handbuch zu den „Kinder- und Hausmärchen” der Brüder Grimm. Entstehung–Wirkung–Interpretation. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012), 221–224. p.
 • Liszka József: Naplójegyzetek az elnök ablaka alól. Új Szó 65, 2012.4.2., 5. p.
 • Liszka József: Csak ezüst? Gondolatok a hoki kapcsán. Vasárnap 45, 2012/23, 23. p.
 • Liszka József: Monománapló. Irodalmi Szemle 55, 2012/6, 27–33. p.
 • Liszka József:Virtuális határsértés. Élet és Irodalom 56, 2012/30, 2. p.
 • Liszka József: Ki a magyar? Mi a magyar? Milyen a magyar? Új Szó 65, 2012.8.11., 9. p. (Szalon 6, 2012/32)
 • Liszka József: Az álmok azért vannak, hogy megvalósítsuk őket. In Emlékkönyv az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium alapításának 170. évfordulója alkalmából. Összeáll. Benkő Tímea–Dózsa Roland. Érsekújvár: Pázmány Péter Gimnázium 2012, 36–40. p.
 • Liszka József: Kremsi napló 1. Irodalmi Szemle 55, 2012/12, 23–28. p.
 • 22. Acta Ethnologica Danubiana 14 (2012)
 • 23. Eruditio–Educatio 7, 2012/1–4

SIMON ATTILA

 • Maďarská komunita, štátna moc a 15. marec v období prvej republiky. In Macho, Peter a kol.: Revolúcia 1848/49 a historická pamäť. Bratislava, HÚ SAV, 2012. 95-107. p. ISBN 978-80-89396-19-1
 • Aktivista életpályák a két világháború közötti Csehszlovákiában. In Bárdi Nándor – Tóth Ágnes (szerk.): Egyén és közösség. Tanulmányok. Zenta, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2012, 73-96. p. ISBN 978-86-86469-53-3
 • Nagy Attila – nagy iván – Novák Veronika – Simon Attila – Vajda Barnabás: Dunaszerdahely. Dunaszerdahely, Dunaszerdahely város önkormányzata, 2012, 226 p. ISBN 978-80-971118-2-3.
 • Menšinové stereotypy. Obraz Čechov a Slovákov v prácach maďarských autorov zo Slovenska v medzivojnovom období. Forum Historiae, 2012/2, ISSN 1337-6861. http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/79324/simon.pdf
 • Aktivista kísérletek a húszas évek szlovákiai magyar politikájában. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2012/2, 57-84. ISSN 1335-4361
 • The Hungarians of Slovakia in 1938. NewYork, Columbia University Press, 2012, 354 p. / Atlantic studies on Society in change, 143./ ISBN 978-0-88033-708-3

POPÉLY ÁRPÁD

 • Popély Árpád: A magyar diplomácia és a csehszlovákiai magyarság (1948–1956.). Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2012/4., 55-82. p. ISSN 1335-4361
 • Popély Árpád: Válogatás a prágai és a pozsonyi magyar külképviselet jelentéseiből (1948–1956.). Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2012/4., 83-130. p. ISSN 1335-4361
 • Popély Árpád–Simon Attila–Szarka László: Felvidéki vagyok, vagy szlovákiai? [Pozsony], Fiatalok a Jövőért Polgári Társulás, [2012], 48. p.
 • Popély Árpád (szerk.): Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948–1956 közötti történetéhez II. Válogatás a prágai magyar követség és a pozsonyi magyar főkonzulátus magyar kisebbséggel kapcsolatos jelentéseiből. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2012, /Fontes Historiae Hungarorum 5./

Konferenciák

Nemzetközi konferenciák

 1. FORUM HUNGARICUM III. Nemzetiségek és kisebbségek a Duna–Kárpátok régióban. Nemzetközi konferencia. (Komárom, 2012. október 18–20.)
 2. A Szociográfia, szociofilm és szociofotó a magyar–szlovák határ mentén. Nemzetközi konferencia. (2012. november 6., Budapest.)
 3. A KÖZÉP-EURÓPAI FOLKORISZTIKA IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI. Nemzetközi konferencia. (Komárom, 2012. november 9–10.)
 4. EMBERMENTŐK MAGYARORSZÁGON ÉS SZLOVÁKIÁBAN. Nemzetközi konferencia Raoul Wallenberg tiszteletére. (2012. november 21.)

Konferenciák

 1. MEGÚJULÓ SZLOVÁKIAI MAGYAR TÁRSADALOM. Jövőkép, lehetőségek, célok. (2012. október 26–27., Komárom.)
 2. MUSAEUM   HUNGARICUM  IX. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja. (2012. október 25.)

Konferenciákon való részvétel, előadás

L. JUHÁSZ ILONA

 • Sakrale Kleindenkmale als Zeichen des Krieges 20. Internationale Tagung für Kleindenkmalforschung (Gramastetten/ Ausztria, 7.–10. Juni 2012)
 • Interkulturelle und interkonfessionelle Beziehungen der Juden und Ungarn. Beispiele aus Komorn. Forum Hungaricum III. Nationalitäten und Minderheiten im Donau-Karpatenraum (Komárno/Slowakei 18.–21. Oktober 2012)
 • „Terepkutatás“ az interneten. Módszerek és lehetőségek. A közép-európai folklorisztika időszerű kérdései (Komárom, 2012. november 9–10.)

LISZKA JÓZSEF

 • Gnadenstuhl und/oder Hochkreuz? Sonderbare Darstellungen des Gnadenstuhls aus der Südwestslowakei. 20. Internationale Tagung für Kleindenkmalforschung (Gramastetten/ Ausztria, 7.–10. Juni 2012)
 • Von einer Randsituation zu einer anderen. Herausbildung einer Schicksalsgemeinschaft: die Ungarn in der Slowakei. Forum Hungaricum III. Nationalitäten und Minderheiten im Donau-Karpatenraum (Komárno/Slowakei 18.–21. Oktober 2012)
 • Színpadtól a múzeumig. Egy szlovákiai magyar népi kultúra megkonstruálására tett kísérletek. A közép-európai folklorisztika időszerű kérdései (Komárom, 2012. november 9–10.)

 SIMON ATTILA

 • Simon Attila: Esterházy János és a zsidókérdés
 • Esterházy János pályaképe és emlékezete. Szervező:  MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, 2012, október 5.
 • Simon Attila: Megjegyzések Esterházy Jánoshoz és a zsidókérdéshez.
 • Embermentők Magyarországon és Szlovákiában. A Wallenberg Társaság nemzetközi konferenciája. Szervező: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2012. november 21.
 • Simon Attila.: A magyar nyelv használata a hivatalos érintkezésben első Csehszlovák Köztársaságban.
 • Többség-Kisebbség-Nyelv. A magyar-szlovák intereretnikus kapcsolatok történeti és nyelvészeti megközelítésben. Szervező: Selye János Egyetem, Komárom, 2012. december 13-14.

POPÉLY ÁRPÁD

 • Popély Árpád: Lakosságcsere vagy kitelepítés?
 • Mérföldkövek XVI. szervezők: Pro Patria Honismereti Szövetség, Csemadok OT, Udvard, 2012. április 28.
 • Popély Árpád: Magyar vonatkozású levéltári kutatási lehetőségek Csehországban és Szlovákiában.
 • Levéltárak és kommunizmus-kutatás. Szervezők: Magyar Levéltárosok Egyesülete, Komárom-Esztergom Megyei Levéltár. Esztergom, 2012. szeptember 13.
 • Popély Árpád: Kisebbségi nyelvhasználat Szlovákiában 1945 és 1989 között.
 • Többség – kisebbség – nyelvhasználat. A 19-20. századi interetnikus kapcsolatok történeti és nyelvészeti értelmezési keretei. Szervező: Selye János Egyetem Tanárképző Kara. Komárom, 2012. december 13-14.

Kiállítások

Nyelvében él a národnostná menšina

Kürt2012. január 15–30.
Érsekújvár2012. február 10–12.
Komárom2012. február 12–25.
Búcs2012. február 25–26.
Rozsnyó2012. február 27.–március 13.
Zseliz2012. március 15–30.
Udvard2012. április 30.
Ekel2012. május 31.–június 8.
Somorja2012. június 15–25.
Český Těšín2012. június 29–30.
Krasznahorkaváralja2012. július 12–14.
Kálaz2012. augusztus 3–10.
Dunamocs2012. augusztus 18–25.
Szeged2012. augusztus 30.–szeptember 7.
Gímes2012. szeptember 7–9.
Pozsony2012. szeptember 10.–október 5.
Perbete2012. október 6–19.
Szepsi2012. október 12–17.
Komárom2012. október 12–26.
Brünn2012. november
Prága2012. november–december

Sociography 2012 – fotók

Budapest2012. november
Somorja2012. december

Wallenberg roll-up kiállítás

Somorja2012. november 16.

Gyakornokok az intézetben

Bálin Angelikaaugusztus 1–31.
Béres Máriaaugusztus 1–31.
Csonka Ákosjúlius 15–31.
Egri Balázsmájus 15–június 15.
Galovics Gergelyaugusztus 1–31.
Mészáros Mariannaaugusztus 7–16.
Szuperák Eszterjúlius 1–15.
Vida Zsuzsa2012 december. 1–2013. április 30.

Partnerintézmények

 • A KISEBBSÉGEKÉRT – PRO MINORITATE ALAPÍTVÁNY, Budapest
 • BCE Innovációs Központ, Budapest
 • Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár (Kisfaludi Megyei Könyvtár), Győr
 • Etnológiai és Kultúrantropológiai Tanszék, Comenius Egyetem (Pozsony)
 • Fórum Információs Központ, Somorja
 • Fórum Régiófejlesztési Központ, Somorja
 • Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI), Budapest
 • Interregio Fórum Egyesület, Budapest
 • IUVENTA Slovenský inštitút mládeže
 • Johannes-Künzig Institut (Freiburg)
 • Magyar Tudományos Akadémia, Budapest
 • Néprajzi Tanszék – Debreceni Egyetem (Debrecen)
 • Regionális Fejlesztési Központ, Somorja
 • Somorja város önkormányzata
 • Szlovák Tudományos Akadémia (Társadalomtudományi Intézet), Kassa
 • Szlovákiai Néprajzi Társaság (Pozsony)

 Támogatók

 • Bethlen Gábor Alap, Budapest
 • IUVENTA, Pozsony
 • Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Budapest
 • Magyar Tudományos Akadémia, Budapest
 • Partnerséget építünk – Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 (HUSK)
 • SZK Kormányhivatal (Úrad vlády SR), Pozsony (emberjogi program)
 • SZK Kormányhivatal (Úrad vlády SR), Pozsony (kisebbségi kultúra program)
 • Visegrádi Alap