Gyurgyík László – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Gyurgyík László

Titulus:PhD., Mgr.
Végzettség:felsőfokú
Születési év, hely:1954, Ipolyság
Tanulmányok, végzettség:
 • Comenius Egyetemen, Bölcsészettudományi Kar, Pozsony (szociológia szak)
 • Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (PhD.)
Munkakör, beosztás:szociológus, demográfus
Elérhetőség:mercurius@mail.t-com.sk

Életrajz

Az ipolysági gimnáziumban érettségizett 1973-ban. 1985-ben szociológusként végzett a pozsonyi Comenius Egyetemen. Az 1970-es évek végétől bekapcsolódott a Jogvédő Bizottság munkájába. 1985 és 1989 között a pozsonyi Agrárgazdasági Kutatóintézet munkatársa.

1989 után a Remény c. katolikus hetilap egyik alapító szerkesztője, illetve főszerkesztő-helyettese (1992-ig). A Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom egyik alapító tagja. 1992-től kizárólag tudományos kutatással és oktatással foglalkozik. A Mercurius Társadalomkutató Csoport alapítója és szervező titkára, a budapesti Teleki Intézet (1999–2006), a budapesti Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítványa (2007–2011), 2011-től a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársa. 2004-től a komáromi Selye János Egyetem oktatója. Írásai szlovákiai magyar és magyarországi folyóiratokban, tanulmánykötetekben jelennek meg.

Szakterülete a népesedésszociológia, demográfia, a szlovákiai magyarság társadalmi és demográfiai szerkezetének változásai.

Egyetemi szakdolgozatában a szlovákiai ingázási folyamatokat vizsgálta, a későbbiekben a magyar lakosság szerkezeti összetételének egyes aspektusaival foglalkozott. Kiemelt kutatási területe a szlovákiai magyar lakosság lélekszámának alakulása. Ennek egyes aspektusait – a természetes szaporodást, migrációt és a nemzetváltást a népszámlálási és a népmozgalmi adatok alapján vizsgálta. Doktori disszertációjában a szlovákiai magyar lakosság asszimilációs folyamatait vizsgálta kérdőíves kutatás és a rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján. A 2001-es népszámlálást követően a Teleki László Intézet munkatársaként a Határon Túli Magyarok Hivatala megbízásából a Magyarországgal szomszédos országokban élő magyarok település-, demográfiai és társadalomszerkezet-változásait vizsgáló kutatócsoportot vezette. E több évre kiterjedő kutatómunkából az érintett országokban több kötet is megjelent. Az ezredfordulót követő évtized közepén a magyar lakosság torz, többségitől kedvezőtlenebb település-, demográfiai és társadalomszerkezet-változásait vizsgálta. 2008 és 2009 között kolozsvári kollégájával, Kiss Tamással a szlovákiai és az erdélyi magyar lakosság demográfiai folyamatainak összehasonlító vizsgálatát végezte el, mely 2010-ben jelent meg. Ez az első olyan munka, mely két kisebbségben élő magyar közösség demográfiai folyamatait hasonlította össze. A Fórum Kisebbségkutató Intézet keretében az elmúlt években a 2011. évi népszámlálás, továbbá az 1970. és az 1980. évi népszámlálások községsoros nemzetiségi adatait, továbbá a rendszerváltást követő időszak népmozgalmi adatait dolgozta fel. Jelenleg az 1950. évi népszámlálás nemzetiségi és felekezeti adatait tartalmazó kötet nyomdai előkészítése van folyamatban.

Könyvek

Tanulmányok

Könyvszerkesztés

Ismeretterjesztés

Egyéb

Díjak

 • Magyar mérleg. A szlovákiai magyarság a népszámlálási és a népmozgalmi adatok tükrében. (tan. 1994) Kalligram, 1994.
 • Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében. Kalligram, 2004.
 • Népszámlálás 2001 – A szlovákiai magyarság demográfiai, település és társadalomszerkezetének változásai az 1990-es években. Kalligram, 2006.
 • Párhuzamok és különbségek a második világháború utáni erdélyi és szlovákiai magyar népességfejlődés összehasonlító elemzése. EÖKIK (Kiss Tamással), 2010.
 • A szlovákiai magyarság népesedési folyamatai a 20. században.Univerzita J. Selyeho – Monographiae Comaromiensis 10. Selye János Egyetem 2013.
 • A szlovákiai magyarság demográfiai folyamatai 1989-től 2011-ig. Különös tekintettel 2001-től napjainkig tartó időszakra. Fórum Kisebbségkutató Intézet  Somorja 2014
 • Szlovákia lakosságának községsoros nemzetiségi összetétele az 1970. és az 1980. évi népszámlálás adatai alapján. Fórum Régiófejlesztési Központ – Fórum Kisebbségkutató Intézet Somorja, 2017.
 • Ingázás Szlovákiában. In: Új mindenes gyűjtemény 9. Madách, 1990.
 • Katolikus magyarok Szlovákiában. Regio 3, 1991.
 • Szlovákiai magyarok új népszámlálási adatai. Regio 3, 1992.
 • A szlovákiai magyarság településszerkezetéről. Valóság 3, 1993.
 • Katolikus magyarok Szlovákiában. In: Európai szemmel 1, 1993.
 • A csehszlovákiai magyarság a népszámlálások tükrében. In: Fejezetek a csehszlovákiai magyarság történetéből. Kalligram, 1993.
 • Adalékok a szlovákiai magyarság lélekszámának és településszerkezetének alakulásához. (1994)
 • Magyarország nemzetiségeinek és a szomszédos államok magyarságának statisztikája (1950–1991). In: Kápolnai Iván: In memorian Horváth Róbert. (Kísérlet Horváth Róbert tudományos munkásságának vázlatos áttekintésére. Budapest KSH. Történeti Demográfiai Füzetek 13, 1994.
 • A szlovákiai magyar család a demográfiai adatok tükrében. Valóság 1, 1995.
 • A csehszlovákiai magyarság felekezeti megoszlásának alakulása. Új Forrás 6, 1996, 15–24. p.
 • Nemzeti és vallási identitás a szlovákiai magyarság életében. Vigília 7, 1997.
 • A (cseh)szlovákiai magyarság demográfiai, valamint település- és társadalomszerkezetének alakulása 1918–1998. In: Tóth László (szerk.): A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918–1998. I. Ister, 1998.
 • A szlovákiai vegyes házasságok demográfiai vonatkozásai 1949-től napjankig. Regio 2, 1998
 • A szlovákiai vegyes házasságok demográfiai vonatkozásai 1949-től napjainkig. Fórum Társadalomtudományi Szemle 1., 1999
 • Changes in the Demographic, Settlement, and Social Structure of the Minority in (Czecho)-Slovakia between 1918–1998. Institute for Central European Studies, Budapest 1999
 • A szlovák szociológia a 90-es években. Regio, 1. 2000, 205–221. p.
 • Az asszimiláció szociológiai elméleteinek és operacionalizálásuknak egy lehetséges változata a társadalomtudományi kutatásokban. In: Lagzi Gábor(szerk): Politika és nemzeti identitás Közép-Európában. Budapest: Teleki László Alapítvány 2001, 149–162. p.
 • A csehszlovákiai magyarság lélekszámának és településszerkezetének alakulása 1918–2000. In: A KSH NKI történeti demográfiai évkönyv 2001. KSH NKI Budapest 2001, 353-370. p.
 • Changes in the Denominational Composition of Hungarians in Czechoslovakia, 1921–1991. Pázmány Péter Catholic University Faculty of Humanities Piliscsaba, 2001. 167-177. p.
 • A 2001-es szlovákiai népszámlálás első eredményei. Regio, 2001/3., 247–260. p.
 • Quo vadis? A szlovákiai szociológia a kilencvenes években. In: Kovács Éva (szerk.): Mi újság a kelet-közép-európai szociológiában? Teleki László Alapítvány, Budapest 2002, 199–245. p.
 • Hungarians in Czechoslovakia: Changes in Their Population and Settlement System from 1918 to the Present Day. Minorities Research 4, 2002, 34-47. p.
 • Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében, Regio 1/2002., 121-150. p.
 • Népszámlálás 2001. A szlovákiai magyarság településszerkezetének, valamint a szlovákiai magyarlakta területek etnikai jellegének változásai az 1990-es években, Új Szó 2002. szeptember 6. 9-12. p.
 • A homogén és a heterogén származás szerepe az asszimilációs folyamatokban. In: Fedinec Csilla (szerk.): Társadalmi önismeret és nemzeti azonosság Közép-Európában, Teleki László Alapítvány, Budapest 2002, 225-243. p.
 • Az asszimilációs folyamatok elméleti és empirikus megközelítése a szlovákiai magyarság példáján. In: Gyurgyík László – Kocsis Aranka (szerk.): Társadalom – tudomány. Tanulmányok a Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoport műhelyéből. Kalligram 2002. 11-30. p.
 • A szlovákiai magyarság településszerkezetének változásai az 1990-es években. Pro Minoritate 2002/4
 • Szlovákia népességének és társadalomszerkezetének változásai az 1990-es években, In: Gyurgyík László – Sebők László (szerk.): Népszámlálási körkép Közép-Európából 1989–2002. Teleki László Alapítvány, Budapest 2003.
 • A szlovákiai magyarság lélekszámcsökkenésének okai. In: Gyurgyík László – Sebők László (szerk.): Népszámlálási körkép Közép-Európából 1989 – 2002, Teleki László Alapítvány, Budapest 2003.
 • Az asszimilációs folyamatok vizsgálata – komplex megközelítésben – a szlovákiai magyarság körében. Kisebbségkutatás 2003/1., 10-43 p.
 • Az asszimilációs folyamatokról és nemzetiségváltásról, a szlovákiai magyarság körében végzett vizsgálatok alapján. In: Fedinec Csilla (szerk.): Nemzet a társadalomban. Teleki László Alapítvány, Budapest 2004, 235-250. p.
 • Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében. Kalligram 2004.
 • A szlovákiai magyarság társadalmi szerkezetének alakulása 1980–2001 között. Korall 18/2004, 155-176. p.
 • A magyarság demográfiai, település- és társadalomszerkezetének változásai. In: Fazekas József –Hunčík Péter (szerk.): Magyarok Szlovákiában (1989–2004). Összefoglaló jelentés. A rendszerváltástól az Európai Uniós csatlakozásig. I. kötet. Fórum Kisebbségkutató Intézet –Lilium Aurum Könyvkiadó 2004, 141-182. p.
 • A határon túli magyarok számának alakulása az 1990-es években. Magyar Tudomány 2005/2, 132-144 p.
 • On Assimilation and Change of Nationality Based on Surveys Conducted Among Hungarians Living in Slovakia. In: Regio 2005, Volume 8, 125-140 p.
 • A szlovákiai magyarság társadalmi szerkezetének alakulása 1980–2001 között. In: Ablonczy Balázs – Fedinec Csilla (szerk.): Folyamatok a változásban. A hatalomváltások társadalmi hatásai Közép-Európában a 20. században. Teleki László Alapítvány, Budapest 2005, 347-370. p.
 • Az asszimilációs folyamatokról és nemzetiségváltásról a szlovákiai magyarság körében végzett vizsgálatok alapján. In: Kántor Zoltán – Majtényi Balázs (szerk.): Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. Rejtjel Kiadó, Budapest 2005, 193-208 p.
 • Az asszimilációs folyamatokról és nemzetiségváltásról a szlovákiai magyarság körében végzett vizsgálatok alapján. Irodalmi Szemle 2005/10, 65-78 p.
 • Miben segítheti a nemzetiségkutatás a szociolingvisztikát? In: Vörös Ferenc szerk. Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat. A 2005. október 20–21-i somorjai konferencia előadásai. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 224. szám, 9-13 p., Magyar Nyelvtudományi Társaság – Konstanstin Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara – Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum 2005
 • Národnostná a jazyková príslušnosť v živote národnostných a etnických spoločenstiev na Slovensku. In: Róbert Dohányos – Gábor Lelkes – Károly Tóth (szerk.): Národnostné menšiny na Slovensku 2004. Fórum inštitút pre výskum menšín 2005, 66-97. p.
 • Népszámlálás 2001 – A szlovákiai magyarság demográfiai, település és társadalomszerkezetének változásai az 1990-es években. Sčítanie obyvateľstva 2001 – Zmena v demografickej a spoločenskej štruktúre maďarského obyvateľstva na Slovensku v 90-tych rokoch 20. storočia. Kalligram 2006.
 • A szlovákiai magyarság szerkezeti összetételének változásai. In: Pro Minoritate 2006/2-3, 20-36. p.
 • A szlovákiai magyarság társadalmi szerkezetének alakulása 1980–2001 között I., In: Új Szó, 2006. április 28.
 • A szlovákiai magyarság társadalmi szerkezetének alakulása 1980–2001 között II., In: Új Szó, 2006. május 12.
 • A szlovákiai magyarság társadalmi szerkezetének alakulása 1980–2001 között III., In: Új Szó 2006. május 26.
 • A szlovákiai magyarság társadalmi szerkezetének alakulása 1980–2001 között IV., Új Szó 2006. június 9.
 • Nemzetiség és anyanyelv szerinti hovatartozás a szlovákiai nemzeti, és etnikai közösségek életében. In: Lelkes Gábor – Tóth László (szerk.): Národnostné a etnické menšiny na Slovensku – nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2006. Fórum inštitút pre výskum menšín 2006. 77-93 p.
 • 2007): Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében. Pro Minoritate 2007/192-105 p.
 • A szlovákiai magyar lakosság kormegoszlása a 2001-es és a korábbi népszámlálások adatai alapján. EÖKIK Műhelytanulmány 29/2007, 63. p.
 • A kisebbségi magyar közösségek népesedési folyamatai 1989 után. /Demografické procesy minoritných maďarských spoločenstiev po roku 1989/ In: Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. /Minoritné maďarské spoločenstvá v 20. storočí / Gondolat Kiadó – MTA Kisebbségkutató Intézet Budapest 2008, 376-383 p.
 • A szlovákiai magyar lakosság természetes népmozgalmi folyamatai a 90-es évektől napjainkig. In: Császár Melinda – Rosta Gergely: Ami rejtve van, s ami látható. Pázmány Társadalomtudomány 10. Budapest – Piliscsaba 2008, 239-251 p.
 • Zmeny v demografickej, sídelnej a sociálnej štruktúre Maďarov na Slovensku. In: József Fazekas – Péter Hunčík (ed.): Maďari na Slovensku (1989–2004). Súhrnná správa. Od zmeny režimu po vstup do Európskej únie. Fórum inštitút pre výskum menšín 2008, 155-198 p.
 • A szlovákiai magyarok társadalomszerkezete a 90-es években. In: Regio 2008/4, 77-101 p.
 • A szlovákiai magyar lakosság településtörténetének változásai, különös tekintettel a szórványosodás kérdéseire. In: Böröndi Lajos-Deák Ernő (szerk.): A felszívódás veszélye – A fennmaradás esélyei. Magyar szórványok Európában, Amerikában, Ausztráliában. Felsőpulyai „Kufstein” X. Tanácskozás, Solidaritas Wien 2009, 107-120 p.
 • A szlovákiai magyarság demográfiai folyamatai a kilencvenes évektől napjainkig, különös tekintettel az ezredforduló utáni évekre. In: Tóth Károly (szerk.): Hatékony érdekérvényesítést. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala előadásai dokumentumai. 2009. január 29. Somorja–Csölösztő. Fórum Kisebbségkutató Intézet 2009, 31-40 p.
 • A szlovákiai magyar lakosság korösszetételének változásai 1921–2001 között. / Zmena vekovej štruktúry Maďarov na Slovensku v r. 1921–2001. / In: Liszka József (szerk.): Interetnikus és interkulturális kapcsolatok Dél-Szlovákiában / Interetnické a interkulturálne vzťahy na južnom Slovensku. Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom. Monographiae Comaromienses I./ 2009, 55-77 p.
 • Gyurgyík László – Kiss Tamás: Párhuzamok és különbségek. A második világháború utáni erdélyi és szlovákiai magyar népességfejlődés összehasonlító elemzése). Paralely a rozdiely. Porovnávacia analýza demografického vývoja maďarského obyvateľstva v Rumunsku a na Slovensku po II. svetovej vojne. EÖKIK, Budapest 2010, 319 p.
 • Gyurgyík László – Horváth István – Kiss Tamás: Demográfiai folyamatok, etno-kulturális és társadalmi reprodukció. Demografické procesy, etnokulturálna a spoločenská reprodukcia. In: Bitskey Botond (szerk.): Határon túli magyarság a 21. században. Konferenciasorozat a Sándor-palotában 2006–2008 Maďari v zahraničí v 21. stor., Tanulmánykötet. Köztársasági Elnöki Hivatal, Budapest 2010, 69-123 p.
 • Quo vadis szlovákiai magyarok? Quo vadis Maďari na Slovensku? Demografická situácia a populačné alternatívy. A szlovákiai magyarság demográfiai helyzete és lehetséges népesedéspolitikai alternatívái. In: Pro Minoritate 2010/1, 33-46 p.
 • A szlovákiai magyarok számának változásai és várható alakulása a 2011. évi népszámlálás időpontjában. (Vývoj počtu Maďarov na Slovensku a predpokladaný stav ku dňu sčítania obyvateľstva v roku 2011). In: Ruda Gábor (szerk.): Nemzetiségi iskolák Magyarországon, Szlovákiában és Szlovéniában (Národnostné školy v Maďarsku, na Slovensku a v Slovinsku) Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár 2011. 123-131 p.
 • Demographic Processes in Minority Hungarian Communities. In: Nándor Bárdi, Csilla Fedinec, László Szarka ed.: Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. Institute for Ethnic and National Minority Studies of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest 2011, 468-479 p.
 • The Demographic Development of the Hungarian Minority Community of Slovakia in the 20th Century. In: László Szarka (ed.): A Multiethnic Region and Nation-State in East-Central Europe. Studies in the History Upper Hungary and Slovakia from the 1600s to the Present. Institute for Ethnic and National Minority Studies of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest 2011, 405-429 p.
 • A szlovákiai magyar kisebbségi közösség 20. századi demográfiai fejlődése. A népességfogyás okai és következményei. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2011/3, 63-80 p.
 • Népszámlálás után – A szlovákiai magyarok számának változásai és várható alakulása a 2011. évi népszámlálás időpontjában. In: Egymás mellett vagy együtt?! A Selye János Egyetem Nemzetközi Tudományos Szimpóziuma 2011, 45-52 p.
 • Demografický vývoj maďarskej menšinovej komunity na Slovensku v 20. storočí. Príčiny a dôsledky úbytku populácie. Fórum spoločenskovedná revue 2011/5. 75-90 p.
 • A szlovákiai magyarok számának várható alakulása a 2011. évi népszámlálás időpontjában. In: Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép-Európájában. Nemzetközi földrajzi konferencia Beregszász, 2012. március 29-30. I. kötet. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2012, 261-267 p.
 • A szlovákiai magyar lakosság demográfiai változásai 1949 és 1963 között, különös tekintettel a népmozgalmi folyamatokra. In: Húshegyi Gábor (szerk.): Magyarok a sztálinista Csehszlovákiában 1948–1963. Pozsony/Bratislava: Hagyományok és Értékek Polgári Társulás 2001. 26-41. p
 • A szlovákiai magyar lakosság demográfiai változásai 1949 és 1963 között, különös tekintettel a népmozgalmi folyamatokra. In: Hushegyi Gábor (ed.): Magyarok a sztálinista Csehszlovákiában 1948–1963, Hagyományok és Értékek Polgári Társulás, Bratislava 2011, 26-41 p.
 • A szlovákiai magyarok számának várható alakulása a 2011. évi népszámlálás időpontjában In: Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép-Európájában. Nemzetközi földrajzi konferencia Beregszász, 2012. március 29-30.I. kötet. Beregszász:II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.  261-267.p.
 • Egy csökkenés anatómiája – A szlovákiai magyarság demográfiai folyamatai az 1990-es évektől napjainkig. Kommentár 2012/3. 25-35.p.
 • Kik vagytok, ismeretlenek? A szupersztár ismeretlen – a népszámlálási adatok tükrében. . Pro Minoritate 2012. ősz 39-54. p.
 • Népszámlálás 2011 – Kik vagytok ismeretlenek? Fórum Társadalomtudományi Szemle 2012/2. 3-14.p.
 • The demographic trends of the ethnic Hungarian population of Slovakia in light of the 2011 census to the present. Minority Studies 15. 2013/53-68. p.
 • Egy csökkenés anatómiája – a szlovákiai magyarság demográfiai folyamatai az 1990-es évektől napjainkig. In: Nyelvi jogok 1 : Jogsegélyszolgálat 2009-2011 – A kisebbségi és nyelvi jogok helyzete Szlovákiában. – Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2013
 • Demografický vývoj maďarskej menšinovej komunity na Slovensku v 20. storočí. Príčiny a dôsledky úbytku populácie. Fórum. Spoločenskovedná revue. 2013. 75-90.p.
 • A vegyes házasságok (házasságkötések) alakulása Szlovákiában, különös tekintettel a magyar lakosságra. Fórum 2014/2 21-38.p.
 • A magyar nemzetiségűek településszerkezeti változásai az ezredfordulót követő évtizedben az ismeretlen nemzetiségűek adatainak a hátterében. Fórum 2014/4 57-72.p.
 • Demográfiai változások. In: Urbán Zsolt(szerk): A csehszlovákiai magyarok lexikona 79-83.p.  Bratislava SPN 2014
 •  Az 1970-es és az 1980-as évi népszámlálások községsoros adatai. Fórum Szemle 2016/3. 129-131. p.
 • A vegyes házasságok, házasságkötések alakulása a szlovákiai magyarok körében. In: Rajnai Zoltán, Fregán Beatrix, Marosné, Kuna Zsuzsanna: Tanulmánykötet a 7. BBK előadásaiból. 330-343. p. Budapest Óbudai Egyetem 2016
 • A szlovákiai nemzetiségek településszerkezetének változásai az 1970. és az 1980. évi népszámlálás adatai alapján. In: Fórum Szemle 2016/4 33-50.p.
 • Vývoj zmiešaných manželstiev (sobášov) na Slovensku, s osobitným zreteľom na maďarské obyvateľstvo. In: Fórum spoločenskovedná revue 2016 5-21 p.
 • A (cseh)szlovákiai magyarság felekezeti megoszlásának alakulása 1921 és 2011 között. In: Tömösközi Ferenc (szerk): A hit és közösség szilgálatában. Életutak a szlovákiai református keresztyén egyházban SJE TK _RTK Komárom 2018 28-44. p.
 • Zmeny sídelnej štruktúry národností na Slovensku na základe údajov sčítania ľudu v rokoch 1970 a 1980 In: Fórum spoločenskovedná revue 2018 7-22 p.
 • A szlovákiai magyarság demográfiai változásai 1950-2006. In: Kováts-Németh Mária – Lévai Attila – Szabó Péter (szerk): A magyarság megtartó ereje III. Középszintű állami és felekezeti iskolák, tanítóképzők és árvaházak 1869-1949 Győr, PALATIA Nyomda és Kiadó Kft., 2019. 93-108. p.
 • Vývoj konfesionálneho zloženia maďarskej menšiny v Československu a na Slovensku v r. 1921 – 2011. In: Fórum spoločenskovedná revue 2019 7-20 p.
 • Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarok körében, különös tekintettel a vegyes házasságokra.
  In: Bukor József – Simon Szabolcs (szerk.) 11. International Conference of J. Selye University : Section on Language – Culture – Intercultural Relationships : Section on Language – Culture – Intercultural Relationships  – Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2019.  online 63-77p .
 • Szlovákia lakosságának községsoros nemzetiségi összetétele az 1950. évi népszámlálás adatai alapján. In: Fórum Szemle 2020/3 107-128.p.
 • Gyurgyík László–Kocsis Aranka szerk.: Tanulmányok a Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoport műhelyéből. Kalligram, 2003.

A 2011. évi népszámlálás lakossági mikroadatai. Fórum 2015/3. 123-125.old.

Egy csökkenés anatómiája : A szlovákiai magyarság demográfiai folyamatai – különös tekintettel az 1990-es évektől napjainkig tartó időszakra / Gyurgyík László, 2019.
In: A felvidéki magyarság a 21. században : Esszék, tanulmányok : Esszék, tanulmányok / Haják Szabó Mária. – 1. vyd. – Budapest : NAP Kiadó, 2019.

 

Demográfiai adatok gyűjteménye. Demográfia és Történeti demográfia tárgyak oktatásához. Komárom: SJE Tanárképző Kar.

 • Posonium Irodalmi Díj különdíja (2005),
 • a Szlovák Köztársaság Kormányának ezüstplakettje (2006),
 • Jedlik Ányos-díj.(2006)
KategóriaMunkatársak
Címkeszdkrb