A regionális és lokális identitás szimbólumrendszere a szlovákiai magyaroknál – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A regionális és lokális identitás szimbólumrendszere a szlovákiai magyaroknál

A regionális és lokális identitás szimbólumrendszere a szlovákiai magyaroknál

A projektum keretében az európai etnológia, illetve folklorisztika, valamint kulturális antropológia eszközeivel és módszereivel azt vizsgáltuk, hogy a különféle nemzeti és szakrális jelképek rendszere milyen összefüggésrendszerben van a kutatott régiók mindennapjaival (konkrétan 1. Komárom /L. Juhász Ilona/; 2. Párkány /Vataščin Péter/; 3. Ipolyság /Bendík Márta/; 4. Rozsnyó /Liszka József; L. Juhász Ilona). A kutatás fő célja, annak felderítése, milyen szerepet játszanak a különféle szimbolikus jelek (szakrális kisemlékek, nemzeti jelképek, emlékművek, emléktáblák stb.) és a hozzájuk kapcsolódó rítusok, szokások, ünnepek az adott közösség lokális, regionális, nemzeti vagy éppenséggel európai identitásának a megerősítésében. A kutatás egyrészt könyv- és levéltári kutatáson, valamint terepmunkán (dokumentációs tevékenység, megfigyelés, irányított interjú, oral history, illetve kérdőíves felmérés) alapult.

A kutatás, amely a kisemlékek helyi/közösségi szerepét is vizsgálta, eredményeként általános tendenciaként értelmezhető az igény az etnikai terület etnikus (nemzeti) szimbólumokkal való körbebástyázására. Egyre több településen kvázi szakrális terek alakulnak ki (Csicsó, Köbölkút, Várhosszúrét, Nagytárkány, Alsóbodok, Marcelháza, Komárom – Európa udvar stb.), ahová a szakralitást és/vagy etnikumot kifejező szimbólumok koncentrálódnak. Ezekben a konkrét esetekben jól kirajzolódott az a sokrétű jelentésháló és identifikációs szerepkör, amelyekkel a vallási és/vagy etnikai és/vagy politikai objektumokat ruházzák fel a helyiek. Ezek a szakrális terek egyszersmind a különféle közösségi (nemzeti) ünnepek megtartásának a színterei is, az identitás megtartásának bizonyos fokú letéteményesei is lehetnek. Kérdés persze, hogy ez mily mértékben érinti az adott település egész lakosságát. A kutatás során további, inkább terminológiai problémaként vetődött föl az egyes objektumok besorolhatóságának, tipologizálásának a kérdése. Ami korábban egyértelműen szakrális kisemlék volt, annak idővel lettek etnikai, sőt politikai vonzatai is (lásd a komáromi Cirill és Metód szobor, vagy Szent István szobra, a háborús emlékművek szakrális, etnikai és kegyeleti vonatkozásai stb.). A kutatást a jövőben az egyéni és kollektív emlékezet, az egyéni és kollektív identitás, a közösségteremtés lehetséges megoldásainak az irányába ugyanúgy tovább kellene folytatni, ahogy a formai és terminológiai kérdések tisztázását is.

CímkézvePublikáció
Kezdés éve2018-január
Befejezés éve2018-december
RészlegEtnológiai Központ
ProgramvezetőLiszka József
RésztvevőkIlona L. Juhász Marta Bendíková Dániel Turcsányi Péter Vataščin
Idei terv

2018 január – 2018 március: előkészítő szakasz, könyv- és levéltári munka, a kérdőívek előkészítése, felkészülés a konkrét terepmunkára

2018 április – 2018 augusztus: terepkutatások (dokumentácó, irányított interjúk, oral history stb.)

2018 szeptember – 2018 december: az eredmények összegzése, értékelése, szükség esetén kiegészítő kutatások

Eddigi eredmények
  • Juhász Ilona: Egy vallásokat átfogó vallási fenomén. A kopjafa-kultusz a szlovákiai magyarok kultúrájában. In Hagyomány – szellemi kulturális örökség – népies rendezvény. Pillanatképek a mai népművészetről. Romsics Imre szerk. Kalocsa: Viski Károly Múzeum 2018, 95–107. p. /Kalocsai Múzeumi Értekezések 19./
  • Juhász Ilona: Strážca Karpát a Železný turul. Znovuzrodenie jedného sochového typu z prvej svetovej vojny s aktualizovaným ideologickým obsahom. Fórum spoločenskovedná revue 2018, 23–62. p.
  • Liszka József: Vertreibung, Umsiedlung und „Integration“ von Ungarn aus der Tschechoslowakei nach Ungarn und von Slowaken aus Ungarn in die Tschechoslowakei nach 1945. Lokale und regionale Erinnerungen, Denkmale und der Umgang mit ihr. In Massengewalt in Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Meinolf Arens/Martina Bitunjac szrk. Potsdam 2019 (előkészületben)
  • Vataščin Péter: A szakrális kisemlékek védelme – néprajzi esettanulmányok tanulságai. Musaeum Hungaricum XIV, 2019 (előkészületben)
  • Vataščin Péter: Nepomuki Szent János kultusza Ebeden. Fórum Társdalomtudományi Szemle 21 (2019) (előkészületben)
  • Vataščin Péter: Szent Orbán kultusza Kürtön. Acta Ethnologica Danubiana 21 (2019) (előkészületben)