Systém symbolov regionálnej a lokálnej identity Maďarov na južnom Slovensku – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Chystáme nový dokumentárny film! Podpor ho aj Ty! »

Systém symbolov regionálnej a lokálnej identity Maďarov na južnom Slovensku

Systém symbolov regionálnej a lokálnej identity Maďarov na južnom Slovensku

Projekt s prostriedkami a metódami európskej etnológie, resp. folkloristiky a kultúrnej antropológie pozoruje systémy sakrálnych a národných symbolov v kontexte každodenného života skúmaných komunít a lokalít (v našom prípade 1/ Komárno a okolie: Mgr. Ilona L. Juhász, PhD.; 2/ Štúrovo a okolie: Mgr. Péter Vataščin; 3/ Šahy a okolie: Marta Bendíková; 4/ Rožňava a okolie: dr. habil., PhDr. József Liszka, PhD.; Mgr. Ilona L. Juhász PhD; 5/ Kráľovský Chlmec a okolie: Mgr. Dániel Turcsányi). Hlavným cieľom je zistiť, akú rolu zohrávajú skúmané objekty (malé sakrálne pamiatky, národné symboly, pomníky, pamätné tabule atď.) a k nim viažuce sa obrady, ríty, sviatky pri vytvorení a posilňovaní lokálnej, regionálnej, národnej, či európskej identity. Metódy výskumu: výskum v archívoch, terénny výskum (dokumentácia, pozorovanie, riadený rozhovor, oral history, resp. dotazník)

OznačenéDokumentačná činnosť / Príprava rukopisu / Publikácia
Od roku2018-január
Do roku2018-december
OddelenieVýskumné centrum európskej etnológie
LíderLiszka József
ÚčastníciIlona L. Juhász Marta Bendíková Dániel Turcsányi Péter Vataščin
Plán

január 2018 – marec 2018: prípravná fáza, štúdium v knižniciach, v archívoch, príprava dotazníkov atď.

apríl 2018 – august 2018: terénne výskumy (dokumentácia, riadené rozhovory, oral history atď.)

september.2018 – december 2018: vyhodnotenie výsledkov, prípadne doplňujúce terénne výskumy

Výsledok
  1. L. Juhász Ilona: Komárom emlékjelei az államfordulatok és rendszerváltások tükrében (Pamätné znaky v Komárne v zrkadle zmien systémov a prevratov, plánovaný rok vydania: 2018)
  2. Liszka József: Szakrális kisemlékek a Kárpát-medencében. Forma – Terminológia – Funkció. Tudományos monográfia (plánovaný rok vydania: 2019)
  3. Tri-štyri štúdie v ročenke Výskumného centra európskej Etnológie (Acta Ethnologica Danubiana), a v časopise Fórum Társadalomtudományi Szemle.
  4. Prednášky na vedeckých konferenciách doma i v zahraničí (2018: Budapešť; 2018: Sankt Pölten; 2018: Museum Hungaricum, Šamorín; 2020: Rožňava atď.)
  5. Populárno-vedecké články v novinách (Új Szó; Vasárnap).
  6. Rozšírenie databáz Výskumného centra európskej etnológie v Komárne (Archív malých sakrálnych pamiatok, Archív národných symbolov, Dokumentácia cintorínov).