III. Celoštátna konferencia Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

III. Celoštátna konferencia Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku

Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku v dňoch 15-16. októbra 2010 usporiadal v Komárne svoju III. celoštátnu konferenciu. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia 70 organizácií, ktoré v nasledujúcom roku budú predstavovať členov Okrúhleho stola. Na zasadnutí sekcií a plenárneho zasadnutia bolo prítomných 135 osôb.

Konferencia začala v piatok, 15. októbra zasadnutiami dvoch sekcií.

Prvá sekcia pod vedením prodekanky Univerzity Konštantína filozofa v Nitre Ildikó Vančo, sa zaoberala prítomnosťou a budúcnosťou vysokého školstva. Účastníci sekcie po vypočutí príspevkov odborníkov navrhli zriadenie Stáleho vysokoškolského výboru pri Okrúhlom stole, ktorý by priebežne analyzoval situáciu vo vysokom školstve a vypracoval by dlhodobú stratégiu na zlepšenie stavu.
Druhú sekciu viedol právnik Csaba Cúth (Okrúhly stôl, Právne poradenstvo). Tu sa hovorilo o aktuálnych otázkach právneho postavenia maďarskej menšiny na Slovensku a o zmenách vo financovaní menšinových organizácií. Po odznení prednášok nasledovala diskusia, v ktorej sa účastníci vyjadrili predovšetkým k otázkam jazykových práv a systému financovania národnostných kultúr.
Konferencia pokračovala v sobotu, 16. októbra plenárnym zasadnutím, kde odzneli referáty o činnosti Okrúhleho stola a boli zhrnuté výsledky zo zasadnutí sekcií.
Ústrednou témou plenárneho zasadnutia bolo sčítanie ľudu v roku 2011. Z účastníckych organizácií bol vytvorený akčný výbor pre koordináciu sčítania.

Dátum2010-10-15 – 2010-10-16
Priestorové údajeKomárno, Dôstojnícky pavilón
OrganizátorOkrúhly stôl Maďarov na Slovensku
SpoluorganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
OddelenieIII. Celoštátna konferencia Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku