Program excelentnosti Károlya Tótha pre mladých bádateľov – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Program excelentnosti Károlya Tótha pre mladých bádateľov

Fórum inštitút pre výskum menšín vyhlasuje Program excelentnosti Károlya Tótha pre mladých bádateľov, ktorí majú záujem o spoločenskovedný výskum. Program je otvorený pre všetkých občanov Slovenskej republiky do 30 rokov, ktorých projekt spĺňa kritériá stanovené vo výzve programu.

Výzva na predkladanie projektov:

1. Odovzdaná práca musí byť výsledkom vlastného vedeckého výskumu o súčasnosti alebo minulosti maďarskej menšiny na Slovensku.

2. Práca sa musí týkať jednej z týchto alebo príbuzných vedeckých disciplín: demografia, filozofia, právo, kultúrna antropológia/etnografia, lingvistika, politológia, sociológia, história.

3. Ako projekt možno predložiť akúkoľvek písomnú prácu (vedeckú prácu, magisterskú prácu, doktorandskú prácu atď.), ktorá ešte nebola publikovaná a nie je v procese publikovania.

4. Vítané sú projekty v rozsahu 1–1,5 autorského hárku (36 000–54 000 znakov) doplnené abstraktom a kľúčovými slovami.

5. Projekty musia byť z hľadiska formy v súlade s pravidlami vedeckej komunikácie.

Ocenenie projektov

Predložené práce bude hodnotiť porota zložená zo zástupcov vyššie uvedených spoločenskovedných disciplín. Porota programu udelí ceny tým prácam, ktoré bude považovať za vhodné na vedecké publikovanie.

Ocenené práce budú zaradené do dvoch kategórií:

1. Výskumné štipendium Károlya Tótha

Vynikajúca kvalita práce. Cena: 1 000 EUR plus štipendium 150 EUR na 3 mesiace a odborná podpora pri ďalšom pokračovaní práce a jej príprave na publikovanie. Dokončená práca bude uverejnená vo vedeckom štvrťročníku Fórum Társadalomtudományi Szemle.

2. Štipendium Fórum inštitútu

Vysokokvalitná práca. Cena je 500 EUR, plus štipendium 150 EUR na 3 mesiace a odborná pomoc pri revízii a príprave príspevku na publikáciu. Dokončený príspevok bude uverejnený v časopise Fórum Társadalomtudományi Szemle.

Uzávierka odovzdania prác je 15. septembra 2023.

Podrobnosti o Programe excelentnosti Károlya Tótha pre mladých bádateľov a informácie o spôsobe odovzdania súťažnej práce, budú k dispozícii na webovej stránke Fórum inštitútu pre výskum menšín.

Program podporuje Stredoeurópska nadácia (CEF).