Annamária Vermes – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Annamária Vermes

Titul:Mgr.
Vzdelanie:vysokoškolské
Rok a miesto narodenia:1980, Dunajská Streda
Štúdium:
  • Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (odbor maďarský jazyk a literatúra – nemecký jazyk)
Pracovné zaradenie:knihovníčka, dokumentátorka, jazyková redaktorka
Kontakt: vermes.foruminst@gmail.com

V roku 1998 maturovala na Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Šamoríne. V roku 2003 ukončila štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (maďarský jazyk a literatúra a nemčina). Od roku 2003 pracuje ako knihovníčka v špecializovanej knižnici Fórum inštitútu pre výskum menšín v Šamoríne. Medzi jej úlohy patrí systematické spracovanie kníh a periodík, monitorovanie tlače, poskytovanie informačných služieb. Od roku 2017 je členkou Spolku maďarských knihovníkov na Slovensku.

Štúdie

Bibliografie

Ostatné publikácia

Matus Éva–Sebő Beáta–Végh Annamária: A Bibliotheca Hungarica dokumentációs tevékenysége. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2006/4., 69–82. p. ISSN 1335-4361

Roncz Melinda–Sebő Beáta–Vermes Annamária (összeállította): Az 1990 után megjelent helytörténeti irodalom bibliográfiája. Somorja, 2017. (elektronikus formátumban www.adatbank.sk)

Bereck Zsuzsanna–Sebőné Bugár Beáta–Végh Annamária (összeállította): Szalatnai Rezső hagyatékának válogatott bibliográfiája. In Szalatnai Rezső:  Elfelejtett esszék. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2004, 123–165. p. ISBN 80-8062-229-9, (elektronikus formátumban www.adatbank.sk)

Mutatók

Popély Gyula: A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája 19141945. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2020, 436 p. ISBN 978-80-89978-12-0

Lektorálás

Tóth Károly–Végh László (szerk.): Emlékkönyv Arany A. László tiszteletére. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2007, 560 p. ISBN 978-80-89249-10-7

Csanda Gábor–Tóth Károly (szerk.): Magyarok Szlovákiában. III. kötet. Kultúra (1989–2006). Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006, 325 p. ISBN 80-89249-05-1

László Béla–A. Szabó László–Tóth Károly (szerk.): Magyarok Szlovákiában. IV. kötet. Oktatásügy (1989–2006). Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006, 314 p. ISBN 80-89249-04-3

Fordítás

Beitl, Klaus: Európától Európáig. A bécsi Osztrák Néprajzi Múzeum útjai. Acta Danubiana 7. Az Etnológiai Központ Évkönyve 2005. Komárom–Dunaszerdahely, 15–21. p.

Seifert, Manfred: Farsangi perec, húsvéti tojás, bor. Acta Danubiana 5-6. Az Etnológiai Központ Évkönyve 2003–2004. Komárom–Dunaszerdahely, 23–38. p.

KategóriaInterní pracovníci
Značkabh