Attila Simon – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Attila Simon

Titul:Dr. hab., PhD.
Vzdelanie:vysokoškolské
Rok a miesto narodenia:1966, Rimavská Sobota
Štúdium:
 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (odbor maďarský jazyk a literatúra – dejiny)
 • Univerzita v Pécsi, multidisciplinárne doktorandské štúdium (PhD.)
 • Univerzita v Pécsi (Dr. hab.)
Pracovné zaradenie:historik, riaditeľ oddelenia historických výskumov
Kontakt:simon@foruminst.sk

Knihy

Štúdie

Redigovanie kníh

Ostatné publikácia

Ocenenia

 • Bukovszky László–Simon Attila–Gayer Veronika: Kassától Kosicéig. Molnár Miklós Emlékkönyv. Somorja – Budapest, Fórum Kisebbségkutató Intézet – MTA BTK Történettudományi Intézet, 2020.
 •  

  Simon Attila: Csehszlovák iratok a magyar–szlovák államhatár kijelöléséhez. Budapest, MTA BTK Történettudományi Intézet, 2019.

 • Simon Attila: Csehszlovák iratok a magyar-szlovák államhatás kijelöléséhez (1918-1920). Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2019. 230 p. ISBN 978-963-416-174-5.
 •  

  Simon Attila: Csak álltunk és sírtunk. Az első bécsi döntés napjai a kortársak szemével. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2018. ISBN: 978-80-89978-01-4

 • Simon Attila – Tóth László: Kis lépések nagy politikusa. Szent-Ivány József, a politikus és művelődésszervező. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2016. ISBN 9788089249916
 • Simon Attila: Csak álltunk és sírtunk. Az első bécsi döntés napjai a kortársak szemével. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2018. ISBN: 978-80-89978-01-4
 • Magyar idők a Felvidéken. Az első bécsi döntés és következményei. Budapest, Jaffa, 2014. 212 p. ISBN 9786155418914
 • Az elfeledett aktivisták. Kormánypárti magyar politika az első Csehszlovák Köztársaságban. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2013.
 • Küzdelem a városért. Pozsony és a pozsonyi magyarok 1938–1939-ben. Pozsony, Kalligram, 2011, 168. p. ISBN 978-80-8101-467-3
 • Egy rövid esztendő krónikája. A szlovákiai magyarok 1938-ban. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010, 320. p. ISBN 978-80-89249-42-8
 • Telepesek és telepesfalvak Dél-Szlovákiában a két világháború között. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2008, 286 p. ISBN 978-80-89249-19-0
 • A szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája (1990–2002). Somorja- Dunaszerdahely, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum, 2004, 192 p. ISBN 80-8062-249-3
 • Simon Attila: „Ich štát“: limity demokracie prvej republiky a prekážky integrácie maďarskej komunity. In Juraj Benko – Gabriela Dudeková Kováčová a kol. „S ľudom a pre ľud“ Cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky. Bratislava, Historický ústav SAV VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 121–136 p. ISBN: 978-80-224-1866-9
 •  

  Simon Attila: Idegenforgalom és turizmus az 1938-as arbitrázsterületen – tervek és lehetőségek. Eruditio – Edicatio, 2020/4, 21-31.

 •  

  Simon Attila: A magyar közigazgatás bevezetésének ellentmondásai az első bécsi döntés által visszakapott felvidéki területsávon. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, 2018/1. különszám, 240-254.

 •  

  Simon Attila: Madarská (politická) elita v medzivojnovom Československu – náčrt témy. Forum Historiae, 2018, 12 (1), pp. 114-128.

 •  

  Simon Attila: Az egyházi és nemzeti elkötelezettség között. Štefan Štunda (István) pályája. In Tömösközy ferenc (szerk.): A hit és közösség szolgálatában. Életutak a szlovákiai református keresztyén egyházban. Komárom, SJE. 2018, 9–27.

 •  

  Simon Attila: Maďarčina v súdnej sieni. Používanie maďarského jazyka na súdoch prvej Československej republiky. In Lampl Zsuzsa (eds.): Fórum spoločenskovedná revue 2018. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2018, 149–160. ISBN 978-80-89978-02-1

 •  

  Simon Attila: Kassa Három megszállása. Párhuzamok és tanulságok. Történelmi Szemle, 2017, 4. Sz., 569–590.

 •  

  Simon Attila: Malenkij robot“ a plány o československom národnom štáte = Forced Labour of Hungarians in the Soviet Union and Plans on Czechoslovak Nation State / Simon Attila, 2017. In: Cena víťazstva : Odvlečenie obyvateľov z územia Československa, Maďarska a Poľska do Sovietskeho zväzu v rokoch 1944-1945. – Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2017. – ISBN 978-80-89249-93-0, P. 67-78.

 •  

  Simon Attila: Revolúcia u susedov: Maďarská revolúcia v roku 1956 a Slovensko. In: Simon Attila (ed.): Revolúcia v susedstve. Maďarská revolúcia v roku 1956 a Slovensko. Šamorín, Fórum inštitút pre výskum menšín, 2017. 7-16.

 • V dvojitom zovretí. Židia južného Slovenska medzi Trianonom a Osvienčimom. Fórum spoločenskovedná revue 2016, 101-113. old., ISSN 1335-4361
 • Vnútorné rozpory v maďarskej strane v rokoch 1939–1945 a nevydarené pokusy o odstránenie Jánosa Esterházyho z čela strany. Historický časopis, 2016, č. 1, s. 87–108., ISSN 0018-2575
 • A szlovákiai tudományosság és a kisebbségek.  Fedinec Csilla: A nemzet mint tudományos közösség. MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest, 2016., 97-113. ISBN 978-606-739-049-0
 • Science in Slovakia and the minorities. Fedinec Csilla: Hungary’s Neighbors as Kin-Staates. Political, Scolarly and Scientific Relations Between Hungary’s Neighbors and Their Respective Minorities. Budapest, Hungarian Academy of Sciences, 2016, 13-29. ISBN: 978-963-508-828-7
 • The relationship of the Catholic and Lutheran press to the Jewish issue in Slovakia from 1919 to 1944. In Jakab Attila – Törzsök Erika (eds.): Churches – Holocaust. Christian Churches in three countries of Central and Eastern Europe and the Holocaust. Civitas europica Centralis, Budapest, 2016, 249–267. ISBN 978-963-12-5975-9
 • For the „Just Borders.” The Issue of the Trianon State Borders in the 1938 Propaganda War between Czechoslovakia and Hungary Targeted on Southern Slovakia. In: Vajda Barnabás et. al: Forms of Political and Media Propaganda in Central Europe, Czecho-Slovakia and Hungary (1938-1968). Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 39-58., ISBN 978-80-8122-176-7
 • Parallelen und Differenzen. Der Aktivismus der Ungarn in der Slowakei und der Sudetendeutschen zwischen den beiden Weltkriegen. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, Band 54, Heft 2, 2014, 368-391. ISBN: 0523-8587
 • Nyilasok a spájzban. Szélsőjobboldali kísérletek a szlovákiai Magyar Párt átalakítására és Esterházy János eltávolítására a pártelnöki tisztségből 1939 és 1945 között. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2015, 4. sz., 31–60.
 • A felvidéki szellem és az Magyarország találkozása. A reintegráció janus-arca a szloákiai magyar értelmiség első generációjának szemével. Ingyarmati György – Pihurik Judit (szerk.): Háborús hétköznapok hadszíntéren, hátországban 1939–1945. Magyar Történelmi Társulat, Budapest – Pécs, 2015, 211–228.
 • Idea národného štátu a menšinový aktivizmus. In Soňa Gabzdilová – Attila Simon (eds.): Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu. UJS, Komárno, 2014, 99-106. ISBN 978– 80–8122–109–5
 • Kettős szorításban. A dél-szlovákiai zsidóság Trianon és Auschwitz között. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2014, č. 4, 3–16. ISSN 1335-4361
 • Pražská jar a maďarský vedecký život na Slovensku. In Szigeti László(zost.): V službe demokracie. Pamätnica k sedemdesiatke Martina Bútoru. Bratislava, Kalligram, 2014. 235–248. ISBN 978-80-8101-844-2
 • Hagyományok nélkül. Jobboldali tradíciók a szlovák politikában. In. Rainer M. János (szerk.): Búvópatakok. Széttekintés. Országos Széchényi Könyvtár– 1956-os Intézet Alapítvány, Budapest, 2013.
 • Aktivistické pokusy v maďarskej politike na Slovensku v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia. Fórum spoločenskovedná revue, 2013, 116-140. ISSN 1335-4361
 • Egy félbemaradt mártíromság nyomában: Bikszárdy Vince és a Horthy Gárda elfeledett története. In Fedinec Csilla et. al: A Közép-Európaiság dícsérete és kritikája. Pozsony, Kalligram Könyvkiadó, 2013. ISBN 978-80-8101-730-8. – (2013), 597-612.
 • „V tejto republike sa stal maďarský ľud národom…” Vzťah provládnych maďarských elít na Slovensku k trianonu a Československej republike 1918 – 1938. In Michela, Miroslav – Vörös,Ladislav a kol.: Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. HÚ SAV? Bratislava, 2013., 115–130. p. ISBN 978-80-89396-24-5
 • A magyar szociáldemokrácia útkeresése a húszas évek Csehszlovákiájában. Múltunk, 2013/1., 36-64. p.  ISSN 0864-960X
 • Maďarská komunita, štátna moc a 15. marec v období prvej republiky. In Macho, Peter a kol.: Revolúcia 1848/49 a historická pamäť. Bratislava, HÚ SAV, 2012. 95-107. p. ISBN 978-80-89396-19-1
 • Aktivista életpályák a két világháború közötti Csehszlovákiában. In Bárdi Nándor – Tóth Ágnes (szerk.): Egyén és közösség. Tanulmányok. Zenta, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2012, s. 73-96. ISBN 978-86-86469-53-3
 • Mesto na hranci. Štátnou a etnickou hranicou rozdelené Komárno medzi dvoma vojnami. Česko-Slovenská historická ročenka, 2011, 55-66. p. ISSN 1214-8334
 • Adalékok Pozsony történetéhez. Pozsony kérdése az 1938-as magyar – csehszlovák határvita során. Századok, 2011/6., 1455-1473. p. ISSN 0039-8098
 • Desaťročie hľadania cesty a budovania komunity. In Gabzdilová, Soňa a kol.: Vybrané aspekty postavenia maďarskej minority na Slovensku v rokoch 1918–1929. Košice, Spoločenskovedný ústav SAV, 2011, 5-20. p. ISBN 978-808952037
 • Provládna maďarská politika. In Gabzdilová, Soňa a kol.: Vybrané aspekty postavenia maďarskej minority na Slovensku v rokoch 1918–1929. Košice, Spoločenskovedný ústav SAV, 2011, 69-90. p. ISBN 978-808952037
 • The Colonization of Southern Slovakia as a Means of Constructing a Czechoslovak Nation State. In Szarka, László (ed.): A multiethnic Region and Nation-State in East-Central Europe. New York, 2011, S. 226–252.
 • Budapest, Moszkva és Prága bűvkörében. A szlovákiai magyar politika alternatívái – az aktivizmustól a budapesti politikáig – a két világháború között. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2011, 1. sz. 13–24.
 • Czechoslovakia/Slovakia; Minority Hungarians and Central European Land Reforms; Czechoslovakia/Slovakia. In Bárdi, N. – Fedinec, Cs. – Szarka, L. (ed.): Minority Hungarian Communites in the Twentieth Century. New York, Columbia University Press, 2011., 58–61; 157–163; 202–207.
 • Az 1938-as nemzetiségi statútum és a magyar kisebbség. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2010, 3, 29–52.
 • „…A magyar nép ebben a köztársaságban lett nemzetté….“ A két világháború közti kormánytámogató (aktivista) szlovákiai magyar politika viszonya Trianonhoz és az első Csehszlovák Köztársasághoz. Limes, 2010, 4. sz. 17-29.
 • Vplyv štátoprávnych a politických zmien z konca roka 1938 a začiatku roka 1939 na postavenie maďarskej menšiny (so zvláštnym zreteľom na bratislavských Maďarov). In Bystrický, Valerián a kol.: Rozbitie alebo rozpad. Historické reflexie zániku Česko-Slovenska. Bratislava, Veda, 2010, 313-323.
 • Előzménye volt-e az 1938-as év a csehszlovákiai magyarok 1945 és 1948 közötti jogfosztásának. In Szederjesi Cecília (ed.): „Vonatok északnak és délnek.“ A második világháborút követő szlovák-magyar lakosságcsere története és következményei. Balassagyarmat. Nógrád Megyei Levéltár 2010, 15-33.
 • Národnostný štatút z roku 1938 a maďarská menšina. Fórum spoločenskovedná revue, 2010, 89-115.
 • A szlovákiai magyarok magatartása az első bécsi döntés idején (Különös tekintettel Gömör, Nógrád és Hont térségére). In Simon Attila: Visszacsatolás vagy megszállás. Szempontok az első bécsi döntés értelmezéséhez. Balassagyarmat, Nógrád Megyei levéltár – Selye János Egyetem, 2010. 71-83.
 • A nemzetállam-építés eszközei az első Csehszlovák Köztársaságban. Közép-európai Közlemények, 2009, 2-3. sz. 107–113.
 • Zabudnutí aktivisti. Príspevok k dejinám maďarských politických strán v medzivojnovom období. Historický časopis, 2009, 3. sz. 511-530.
 • 1968 szerepe a szlovákiai magyar intézményrendszer fejlődésében. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2009, 2. sz. 95–108.
 • Zwangsmigration tschechischer und slowakischer Ansiedler nach dem Ersten Wiener Schiedsspruch. Acta Ethnologica Danubiana, 10–11. 2009, 135–154.
 • Az 1938/39-es közép-európai változások hatása a szlovákiai magyarok helyzetére. In Poľskí utčenci. Lengyel menekültek. 1939–1945. Lorántffy Zsuzsanna Polgári Társulás, Királyhelmec, 2009. 47–59.
 • Viedenská arbitráž a Košice z pohľadu naratívnych prameňov. Fórum spoločenskovedná revue, 2009. 67–78.
 • Boj o Bratislavu počas mníchovskej krízy s dôrazom na maďarskú menšinu. In Bratislava. Zborník múzea mesta Bratislavy. Zv. XXI., 2009, 71–86.
 • Postoj maďarskej menšiny v roku 1938 a jej interpretácia v súčasnosti. In: Šutajová, Jana – Ďurkovská, Mária (eds.): Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (Identita a politika II). Prešov, Universum, 2008. 183-190. p.
 • A magyarságkép (és önkép) a jelenlegi szlovák történelemtankönyvekben. Új Pedagógiai Szemle, 58 (2008), 10. sz. 101–113.
 • A Csehszlovákiához került felvidéki magyarok (1918–1921); A csehszlovákiai magyar kisebbség helyzete; Gazdaság és nacionalizmus. Földreformok az utódállamokban. In: Bárdi, N.–Fedinec, Cs.–Szarka, L. (ed.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó – MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2008, s. 36-39; 98-103; 118-123.
 • Cseh és szlovák telepesek kényszerű migrációja az első bécsi döntés után. In: Fedinec Csilla (szerk.): Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. Budapest, MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, 2008. 186–201. p.
 • A Historický časopis 2006-os évfolyamának rövid mérlege. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2007, 3, sz. 274–275. p.
 • Arany Albert László élete és kora. In Tóth Károly–Végh Lászlószerk.: Emlékkönyv Arany A. László tiszteletére. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja-Šamorín, 2007. 5-50. p.
 • Az 1956-os forradalom visszhangja a szlovákiai magyarok között. In Az 1956-os forradalom visszhangja a szovjet tömb országaiban. (Szerk. Rainer M. János–Somlai katalin), 1956-os Intézet, Budapest, 2007, 229–246. p.
 • Lelley Jenő aktivista kísérlete a húszas években. In Acta Historica Danubiensia 1, A Komáromi Selye János Egyetem Történelem tanszékének Évkönyve, 2007, 36-46. p.
 • A várakozás hetei. A szlovákiai magyarok az első bécsi döntés előtt. Limes, (20), 2007, 2. sz. 7–20. p.
 • A csehszlovákiához került felvidéki magyarok (1918-1921). A csehszlovákiai magyra kisebbség helyzete. Gazdaság és nacionalizmus. Földreformok az utódállamokban. In Bárdi Nándor–Fedinec Csilla–Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyra közösségek a 20. században. Bp., Gondolat, 2008, 36–39; 98-103; 118–123.
 • A várakozás hetei. A szlovákiai magyarok az első bécsi döntés előtt. Limes, (20), 2007, 2. sz. 7–20. p.
 • K niektorým aspektom kolonizácie južného Slovenska v období prvej republiky. Historický časopis (55), 2007, č. 2, s. 289-308.
 • Das Bild des Ungartums in den gegenwärtigen slowakischen Lehrbüchern für Geschichte. In Die Tschechen und ihre Nachbarn. Studien zu Schulbuch- und Schülerbewusstein. (Hg. von Dolezel, Heidrun–Helmedach, Andreas). Hannover, Verlag hahnsche Buchhandlung, 2006. 247–259. p. ISBN 3-88304-313-3
 • Az 1938-as csehszlovákiai községi választások és a szlovákiai magyar politika. Fórum Társadalomtudományi Szemle (7.) 2006. 1. sz., 111–134. p. ISSN 1335-4361
 • Az 1956-os forradalom visszhangja Szlovákiában, különös tekintettel Dél-Szlovákiára. Limes, 2006. 3. sz., 61–70. p. ISSN 0238-9266
 • A szlovákiai magyarok és az 1956-os forradalom. In Az 1956-os magyar forradalom és Szlovákia (szerk. Edita Ivaničková, Simon Attila). Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006. 41–55. p. ISBN 978-80-89249-07-7
 • Etnické aspekty kolonizácie na južnom Slovensku v období prvej republiky. Slovanský přehled. Review for Central and Southeastern European History, r. XCII, 2006, 1. sz.11-24. p. ISSN 0037-6922
 • Az iskolák védelméért folytatott küzdelem 1994–1998. In Magyarok Szlovákiában. Oktatásügy (1989-2006). László B.–Szabó A. L.–Tóth K. (szerk.): Fórum Intézet 2006. 191-197. p. ISBN 80-89249-04-3
 • A szlovákiai magyar politika és Dél-Szlovákia két világháború közötti kolonizációja. In Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében (szerk. Bárdi Nándor–Simon Attila). Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006., 261–276. p. ISBN 80-89249-00-0
 • Síppal, dobbal, nagybőgővel – avagy kísérlet a „Felvidék visszafoglalására” 1938. október 5-én. Fórum Társadalomtudományi Szemle (7.) 2006. 4. sz.,145–159. p. ISSN 1335-4361
 • Földreform és kolonizáció, mint a csehszlovák nemzetállam kiépítésének eszköze. In Ablonczy Balázs – Fedinec Csilla (szerk.): Folyamatok a változásban. Teleki László Alapítvány. Budapest. 2005. 161-178. p.
 • Plány na slovanskú expanziu v pohraničných oblastiach Československa. Nacionálne momenty počas realizácie pozemkovej reformy a kolonizácie v medzivojnovom období. In Slovanství ve středoevrpském prostoru. Iluze, deziluze a realita. (Red.: Hrodek, Dominik a kol.). Libri, Praha, 2005. 372–381. p. ISBN 80-7277-272-4
 • Munka Jenőné, szül. Dobossy Ilona öccséhez írt levelei (Közzétette és az előszót és a jegyzeteket írta: Simon Attila). Fórum Társadalomtudományi Szemle, (5.) 2004. 3. sz. 177–190. p. ISSN 1335-4361
 • Legionárius telepítések Dél-Szlovákiában a két háború közötti időszakban. Századok, (138.) 2004. 6. sz. 1361–1380. p.
 • „Helyzet van.” Vázlat a szlovákiai magyar iskolákban folyó történelemtanításról. Fórum Társadalomtudományi Szemle, (5.) 2004. 3. sz. 53–83. p. ISSN 1335-4361
 • A nemzetállami szempontok érvényesülése az első csehszlovák köztársaságban lezajlott során (Különös tekintettel a Dél-Szlovákiában lezajlott telepítésekre). In Válogatott tanulmányok Szlovákia gazdaságtörténetéhez. (szerk. Jobbágy István). Pont Kutatóintézet, Komárom, 2004. 8–40. p.
 • Telepítések Dél-Szlovákiában a két világháború között. Korall, 2004. december, 18. sz., 30–47 p. ISSN 1586-2410
 • Cseh és szlovák kolonisták betelepítése Dél-Gömör falvaiba a két háború közötti időszakban. Gömörország, (5.) 2004. 1. sz. 40–45. p.
 • A nemzeti terjeszkedés motívumai a kolonizációs tervekben. Fórum Társadalomtudományi Szemle, (5.) 2003, 4. sz.125–131. p. ISSN 1335-4361
 • Elképzelések és tervek Dél-Szlovákia szláv betelepítésére az első köztársaságban lezajlott földreform keretén belül. Fórum Társadalomtudományi Szemle, (5.) 2003, 2. sz.103–118. p. ISSN 1335-4361
 • Pekár Martin, Simon Attila, Tokárová Zuzana (eds.): Cena víťazstva : Odvlečenie obyvateľov z územia Československa, Maďarska a Poľska do Sovietskeho zväzu v rokoch 1944-1945 /. – 1. vyd. – Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2017. – 124 s. – ISBN 978-80-89249-93-0.
 • Simon Attila (eds.): Esterházy János és a szlovenszkói Magyar Párt. Iratok szlovákiai magyarok történetéhez (1938–1945). /Fontes Historiae Hungarorum, 6./ Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2014, 304 p. ISBN 978-80-89249-76-3
 • Visszacsatolás vagy megszállás. Szempontok az első bécsi döntés értelmezéséhez. Balassagyarmat, Nógrád Megyei levéltár – Selye János Egyetem, 2010. 71-83. ISBN 978-963-7243-74-5
 • Popély Árpád–Simon Attila (szerk.): A rendszerváltás és a csehszlovákiai magyarok 1989–1992. II. Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010, ISBN 978-80-89249-50-3
 • Popély Árpád–Simon Attila (szerk.): A rendszerváltás és a csehszlovákiai magyarok 1989−1992. I., Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2009.ISBN 978-80-89249-28-2
 • Acta Historica Danubiensia 1. A Komáromi Selye János Egyetem Történelem tanszékének Évkönyve, 2007, 95. p., ISBN 978-80-89234-26-4.
 • Edita Ivaničková–Simon Attila szerk.: Az 1956-os magyar forradalom és Szlovákia – Maďarská revolúcia roku 1956 a Slovensko. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006. 117 p. ISBN 978-80-89249-07-7
 • Bárdi Nándor–Simon Attila szerk.: Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum 2006, 440 p. ISBN 80-89249-00-0
 • A határon túli tudományos magyar könyvkiadás. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum 2005, 142 p. ISBN 80-8062-276-0
 • Mýty a predsudky v dejinách. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum, 2005., 95 p. ISBN 80-8062-259-0
 • Milan Hodža: Szövetség Közép-Európában. A magyar kiadáshoz a jegyzeteket írta: Simon Attila, Kalligram 2004.
 • Dušan Kováč: Szlovákia története. A magyar kiadást szerk.: Simon Attila, Kalligram 2001, 382. p.

Könyvismertetés

 • Szarka László: Kisebbségi léthelyzetek – közösségi alternatívák. Az etnikai csoportok helye a kelet-közép-európai nemzetállamokban. Fórum Társadalomtudományi Szemle, (5.) 2004. 3. sz. 191–193. p. ISSN 1335-4361
 • Angyal Béla: Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936. Fórum Társadalomtudományi Szemle, (6.) 2004. 2. sz. 195. p. ISSN 1335-4361
 • Jozef Beňa: Slovensko a Benešove dekréty. Fórum Társadalomtudományi Szemle (5.) 2003. 1. sz. 195–197. p. ISSN 1335-4361
 • Ivan Kamenec: Hladanie a blúdenie v dejinách. Fórum Társadalomtudományi Szemle, (6.) 2002. 1. sz. 199–202. p. ISSN 1335-4361
 • Dušan Kováč: Szlovákia története. Fórum Társadalomtudományi Szemle (3.) 2001. 2. sz. 188–191. p. ISSN 1335-4361
 • Posonium Irodalmi és Művészeti Díj – Elsőkötetes Szerzői Díj a Telepesek és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két világháború között c. kötetért (2009)
KategóriaInterní pracovníci
Značkatkr