Sociologická sonda postojov a mienok účastníkov gombaseckého letného tábora a mARTFESZT – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Sociologická sonda postojov a mienok účastníkov gombaseckého letného tábora a mARTFESZT

Sociologická sonda postojov a mienok účastníkov gombaseckého letného tábora a mARTFESZT

Cieľom projektu je príprava a realizácia sociologického prieskumu medzi mladými Maďarmi vo veku 19-35 rokov, ktorí v lete 2018 navštívia mládežnícke tábory Gombaszögi Nyári Tábor (Gombasecký letný tábor) a mARTFeszt. Prieskum bude realizovaný dotazníkovou metódou, plánovaný počet respondentov je 500 mladých. Plánované tematické okruhy prieskumu: národná identita, jazyková prax, všeobecné, politické a etnické hodnotové orientácie, postoje k aktuálnym spoločensko-politickým témam, životné ciele a predstavy životnej dráhy v súčasnosti a v budúcnosti s ohľadom na rodinný a pracovný život.
Podobné výskumy sa realizovali v Maďarsku na festivale Sziget (Sziget Fesztivál), v našich podmienkach ide o prvý výskum tohto druhu, ktorý by zahŕňal účastníkov oboch festivalov. Ide o pokračovanie prieskumu z roku 2017, ktorý bol realizovaný medzi študentmi VŠ.

OznačenéDokumentačná činnosť
Od roku2018-január
Do roku2018-december
OddelenieOddelenie sociologického a demografického výskumu
LíderLampl Zsuzsanna
Účastníci10 asistentov (5+5 z oboch táborov), respondenti, zapisovatelia údajov
Plán

V prvej polovici roka 2018 – príprava výskumného projektu, t.j. štúdium odbornej literatúry k jednotlivým témam prieskumu a príprava teoretického rámca prieskumu. Na základe tohto rámca sa vytypujú presné okruhy prieskumu a z nich sa pripraví dotazník.

Júl – august 2018 – zber údajov v mládežníckych táboroch.

September 2018– tvorba a kontrola databázy

Október – november 2018 –  analýza údajov

December – príprava záverečnej správy

Výsledok

záverečná správa