Výročná správa 2012

 Fórum inštitút pre výskum menšín
 
Výročná správa
2012
 Vypracovali: spolupracovníci Fórum inštitútu pre výskum menšín
Zodpovedný: Károly Tóth
január 2013

Štruktúra Fórum inštitútu pre výskum menšín

Právnická forma: združenie právnických osôb, zaregistrované: 6. decembra 1996, pod číslom 1996/1, Krajský úrad v Trnave.

 

Rozhodovacie orgány:

 

Valné zhromaždenie

Dvaja zástupcovia Informačného Centra Fórum (Fórum Információs Központ) a dvaja reprezentanti Nadácie Katedra (Katedra Alapítvány).

 

Správna rada

László Öllös, Károly Tóth, Zsuzsanna Mészárosné Lampl, József Liszka, László Végh, Attila Simon, Krisztina Szarka

 

Oddelenia

Oddelenie Sociológie a Demografie

Jeho cieľom je výskum hodnotového systému, národnostnej identity, kultúrneho konzumu a kvality života maďarského obyvateľstva na Slovensku na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych metód. Okrem toho pravidelne uskutočňuje výskumy verejnej mienky v rôznych aktuálnych témach. Špecifikom tohoto oddelenia v porovnaní s inými domácimi výskumnými inštitúciami a agentúrami je – pokračujúc v tradícii sociologického výskumu inštitútu -, že pracuje s reprezentatívnymi vzorkami Maďarov žijúcich na Slovensku, a zároveň robí aj výskumy porovnávajúce Slovákov a na Slovensku žijúcich Maďarov. V rámci oddelenia sa od roku 2011 uskutočňujú aj demografické výskumy.

–         Výskumy identity
–         Hodnotový systém
–         Podnikatelia
–         Výskum mládeže
–         Demografické analýzy
–         Interetnické výskumy
–         Cezhraničná spolupráca

Etnologické Centrum (Komárno)

Etnologické Centrum zabezpečuje inštitucionálny etnografický výskum Maďarov žijúcich na Slovensku. Jeho úlohou je skúmanie ľudovej/populárnej kultúry Maďarov žijúcich na Slovensku na vedeckej úrovni, dokumentácia výsledkov a ich publikácia.

–        Interetnické vzťahy

–        Sakrálna etnografia

–        Zmeny populárnej kultúry

Zbierky:

–        Odborná knižnica (knihy, periodiká, zbierka tlačí)

–        Etnografická databáza (archív spisov: rukopisy, nevydané zbierky, dokumenty)

–        Etnograficko-kultúrnohistorická zbierka fotografií

–        Etnografická databáza

–        Audio a videoarchív

–        Archív Malých Sakrálnych Pamiatok

–        Dokumentácia cintorínov

–        Databáza Národných Symbolov

 

Oddelenie historického výskumu

Jeho hlavnou úlohou je zabezpečenie inštitucionálneho výskumu dejín maďarskej komunity na Slovensku. Oddelenie popri politicko-historickom výskume maďarskej komunity iniciuje a uskutočňuje aj výskum dejín spoločnosti, hospodárstva a životného štýlu. Okrem toho sa venuje historickému pozadiu maďarsko-slovenských vzťahov.

 

Hlavnými výskumnými oblasťami oddelenia sú:

–        politická, spoločenská a hospodárska situácia Maďarov v 1. Československej republike (1918-1938)

–        situácia Maďarov v rokoch 2. svetovej vojny na Slovensku a v Maďarsku

–        roky bez domoviny (1945-1948)

–        Maďari v stalinistickom Československu a v období normalizácie

–        úloha Maďarov žijúcich na Slovensku v zmene režimu

Kladie zvýšený dôraz na uskutočnenie doposiaľ chýbajúcich základných výskumov, pri ktorom okrem zhotovenia tematických monografií dostáva dôležitú úlohu aj vyhotovenie a publikácia pramenných dokumentov, bibliografií a chronológií.

 

Bibliotheca Hungarica – bádateľská knižnica

Zberateľský okruh knižnice tvoria publikácie vydané v maďarčine v období od roku 1918 do dnešných dní na území bývalého Československa, respektíve dnešného Slovenska, ako aj publikácie vydané v maďarčine a iných jazykoch (slovenčina, čeština, angličtina atď.) zaoberajúce sa dejinami a kultúrnym, spoločenským a politickým životom menšín žijúcich na Slovensku.

Jej zberateľským okruhom sú po roku 1918 vydané:

–         Knihy, publikácie, zošity a iné písomné materiály

–         Periodiká, noviny – centrálna, regionálna a miestna tlač

–         Drobné tlače

–         Odborné práce

–         CD a DVD súvisiace so zberateľským okruhom

–         Súčasťou knižnice je odborná knižnica Etnologického centra (Komárno)

Veľmi bohatá príručná knižnica napomáha práci bádateľov.

 

Archív Maďarov na Slovensku

Je archívom Fórum inštitútu pre výskum menšín. Nachádzajú sa v ňom archívne dokumenty súvisiace so životom Maďarov na Slovensku, spisy maďarských politických strán na Slovensku, spisy spoločenských, kultúrnych a iných organizácií a inštitúcií, korešpondencia a pozostalosti osobností verejného života, spisovateľov a umelcov.

Dôležitou súčasťou zbierky sú aj pohľadnice maďarských obcí na Slovensku, drobné tlačoviny, plagáty a iné písomné materiály a archív fotografií.

 

Zbierky:

–        Archívy inštitúcií

–        Zbierky spisov

–        Individuálne pozostalosti

–        Fotoarchív Fórum inštitútu

–        Zmena impérií a populárna kultúra

–        Globalizačné javy

–        Drobné sakrálne pamiatky

–        Národné symboly

–        Dokumentácia cintorínov a symboly smrti

–        Katalógy

–        Programové zošity

–        Audioarchív

–        Videozbierka

 

Centrum Digitalizácie a Internetových Databáz

Centrum postupne digitalizuje dokumenty, fotografie, pohľadnice, audiomateriály atď., nachádzajúce sa v inštitúte. Zdigitalizované materiály sa dostávajú do nami vyvíjanej internetovej databázy, a touto cestou sa uverejňujú na internete.

–        Digitalizácia

–        Internetové obsahy

–        Elektronická archivácia

–        Vytváranie webových stránok

 

Spolupracovníci

 

Výskumní pracovníci

 

László ÖLLÖS PhD (1957)

Zaradenie: Predseda Fórum inštitútu, výskumný pracovník
Špecializácia: Politológ, filozof, ľudské práva, politická filozofia, prednášajúci na univerzite
E-mail: ollos@foruminst.sk

Károly TÓTH Mgr. (1959)
Zaradenie: Riaditeľ Fórum inštitútu, vedúci výskumu
Špecializácia: Koordinácia systému maďarských inštitúcií na Slovensku a výskumu
E-mail: toth@foruminst.sk

László VÉGH PhDr. (1949)
Zaradenie: Bibliotheca Hungarica (Archív) – Riaditeľ, výskumný pracovník
Špecializácia: Sociológia, knižnice, archív, politológia, organizácia vedy
E-mail: vegh@foruminst.sk

József LISZKA PhD, Dr. habil. (1956)
Zaradenie: Etnologické Centrum – Riaditeľ, etnológ, výskumný pracovník
Špecializácia: Európska etnológia, sakrálna etnografia, interetnické vzťahy
E-mail: liszkajozsef@azet.sk

Zsuzsanna Mészárosné LAMPL PhDr., PhD (1959)
Zaradenie: Riaditeľka Sociologického a demografického oddelenia
Špecializácia: Sociológia, národná identita, trh práce, podnikatelia, faktory ochrany zdravia a zdraviu škodlivé faktory

E-mail: lampl@chello.sk

Borisz BARANYOVICS Mgr. (1986)

Zaradenie: Etnologické Centrum – spolupracovník

Špecializácia: etnografia – urbánna etnografia

Gábor CSANDA PhDr. (1963)

Zaradenie: Zodpovedný redaktor (Fórum Spoločenskovedná revue)
Špecializácia: Súčasná literatúra, biblografie, repertóriá, redigovanie
E-mail: csanda@foruminst.sk

 

Ildikó HARASZTI Mgr. (1962)
Zaradenie: Oddelenie interetnických vzťahov a medzinárodnej spolupráce – programová koordinátorka
Špecializácia: Prekladateľstvo (angličtina, ruština a slovenčina), redakcia publikácií, projektový manažment
E-mail: haraszti@foruminst.sk

Péter HUNČÍK MUDr. (1951)
Zaradenie: Vedecký poradca, tréner
Špecializácia: Multikultúra, interetnické vzťahy, školenia, psychodramatik, mediátor (predchádzanie a riešenie etnických a náboženských konfliktov)
E-mail: pethun@hotmail.com

 

László KONKOLY, Ing. (1973)
Zaradenie: Centrum digitalizácie a internetových databáz – Riaditeľ, programátor, informatik
Špecializácia: digitalizácia, vývoj obsahu, databázy, internetové stránky
E-mail: konkoly@foruminst.sk

Ilona L. JUHÁSZ PhD (1960)
Zaradenie: Etnologička, výskumná pracovníčka
Špecializácia: Európska etnológia (etnografia), cintoríny, pohrebné zvyklosti, národné symboly, zostavovanie etnografickej bibliografie
E-mail: icu@foruminst.sk

Gábor LELKES PhD (1973)
Zaradenie: Programový koordinátor, odborník na regionálny a miestny rozvoj, výskumný pracovník
Špecializácia: Prihraničné vzťahy, analýza hospodárskych procesov, geografia regionálneho a miestneho rozvoja
E-mail: gaborlelkes@yahoo.co.uk

 

Miloš MOMKO (1985)

Zaradenie: Archivár
Špecializácia: spracovávanie archívnych materiálov
E-mail: momkomilos@gmail.com

Myrtil NAGY (1970)
Zaradenie: Trénerka, konzultantka, projektová manažérka
Špecializácia: Etnografia, folklór, civilný sektor, školenia

E-mail: nagy@forumic.sk

Örs OROSZ Mgr. (1985)

Zaradenie: Vedecký pracovník, výskumný pracovník
Špecializácia: dokumentácia, výskum
E-mail: dunamocs@gmail.com

 

Árpád POPÉLY PhD (1970)
Zaradenie: Vedecký pracovník, výskumný pracovník
Špecializácia: Výskum dejín maďarskej menšiny v (Česko)slovensku po 2. svetovej vojne, dejiny, vysídľovania, 1968, chronológia
E-mail: poparpad@freemail.hu

Attila SIMON PhD (1966)
Zaradenie: Riaditeľ oddelenia historického výskumu, vedecký spolupracovník
Špecializácia: Medzivojnové Československo a dejiny Maďarov žijúcich na Slovensku
E-mail: simon@foruminst.sk

Knihovníci, dokumentátori, vydávanie kníh

 

 József JUHÁSZ R. (1963)

Zaradenie: Súkromný podnikateľ, Kalligram Typography, Nové Zámky – umelecký riaditeľ, zalamovač

Špecializácia: zalamovanie, príprava na tlač

E-mail: juhaszrokko@stonline.sk

 

 Melinda RONCZ Mgr. (1986)

Zaradenie: Knihovníčka so zameraním na spracovanie údajov a koordináciu, dokumentátor, update slovenskej časti Maďarskej Elektronickej Knižnice (Magyar Elektronikus Könyvtár)

Špecializácia: pedagógia, maďarský jazyk a literatúra, dejiny

E-mail: roncz@foruminst.sk

Beáta SEBŐ Mgr. (1975)
Zaradenie: Knihovníčka, dokumentátorka, vyhotovenie indexov
Špecializácia: knihovníctvo
E-mail: sebob75@real-net.sk

 

László SZEDER (1983)

Zaradenie: Spracovateľ dát

Špecializácia: spracovávanie dát, dokumentácia

E-mail: szederlaszlo83@gmail.com

Annamária VERMES Mgr. (1980)
Zaradenie: Knihovníčka so zameraním na spracovanie údajov a koordináciu, dokumentátorka, jazyková redaktorka
Špecializácia: Pedagógia, nemecký jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, strojopis, výučba jazyka
E-mail: vegha@foruminst.sk

 

Administratíva

MalvinHORVÁTH (1959)

Zaradenie: Účtovníčka, administrátorka
Špecializácia: Účtovníctvo, organizovanie
E-mail: malvin@foruminst.sk

Ľubomíra KARDOSOVÁ (1972)

Zaradenie: Účtovníčka, asistentka, jazyková lektorka

Špecializácia: účtovné a administratívne úlohy, jazyková redakcia, preklady

E-mail: kardosova@foruminst.sk

Krisztina LELOVICS Ing. (1976)
Zaradenie: Hlavná účtovníčka
Špecializácia: Účtovníctvo, daňové poradenstvo
E-mail: lelovicsk@foruminst.sk

Krisztina SZARKA Mgr. (1976)
Zaradenie: Vedúca sekretariátu
Špecializácia: Personálna a hospodárska administratíva, účtovníctvo
E-mail: szarka@foruminst.sk

 

Externí spolupracovníci: 14 osôb

Spolupracovníci výskumov verejnej mienky: 45–50 osôb

WEB: www.foruminst.sk

 


Výskumné programy

 

Sociography 2012

 

Vedúci projektu: Myrtil Nagy

Predstavenie a spracovanie odbornej literatúry sociológie a vizuálne zobrazenie životných situácií jednotlivých mikroregiónov slovensko-maďarského prihraničného regiónu. Jedná sa o doplňujúcu iniciatívu, nakoľko v uplynulom období sa na tomto území uskutočnili v prvom rade sociologické kvantitatívne výskumy. Chýbal individuálny prístup, predstavenie spoločenského a každodenného života a ak aj došlo k takýmto procesom, tieto neboli dostatočne publikované. K tomuto chce tento projekt prispieť.

 

Prvky projektu

–        Preskúmať najdôležitejšie práce, ktoré vznikli vďaka nástrojom sociografie v slovensko-maďarskom prihraničnom území, prípadne v (Česko)Slovensku a v Maďarsku a prezentovať ich slovenskej a maďarskej verejnosti.

–        Motivovať nové diela sociografie, sociofotografie a sociofilmu prostredníctvom vyhlásenia súťaže. Chceme obrátiť pozornosť na prezentáciu života ľudí v jednotlivých mikroregiónoch reálne, príťažlivým spôsobom pre širšiu verejnosť, podľa možnosti predstavením jednej menšej komunity alebo jednej osoby.

–        Prostredníctvom médií, v prvom rade televízie predstaviť popri súčasných technických  podmienkach fakt, že tu existuje možnosť na dvojjazyčnú diskusiu v slovensko-maďarskej súvislosti. Toto by umožnilo aj predstavenie spoločných záležitostí dvoch národov smerom k verejnosti.

 

Výsledky projektu:

–        Predstavenie najdôležitejšej sociografickej literatúry.

–        Vytvorenie internetovej stránky, na ktorej bude možné sledovať realizáciu projektu a jeho výstupy.

–        Zverejnenie a vyhodnotenie súťaže na webstránke a v médiách v kategórii sociografia, sociofoto a sociofilm.

–        Prezentácia výsledkov na úvodnej a záverečnej konferencii..

–        Príprava modelu dvojjazyčného vysielania, ktoré bude demonštrovať, že  možnosť na diskusiu existuje.

–        Zabezpečenie publicity projektu a odboru sociografie v národných aj regionálnych médiách.

 

BiblioNet

 

Vedúci projektu: Beáta Sebő

Partnerské inštitúcie: Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér , Győr

HUSK/1101/1.7.1/0137

 

Hlavným cieľom projektu je:

 1. posilnenie vzťahu medzi obyvateľmi prihraničných obcí prostredníctvom kultúry;
 2. posilnenie spolupráce prihraničných knižníc, vytvorenie odborných kompetencií adekvátnych požiadavkám 21. storočia pomocou konferencií, workshopov, výmeny skúseností cez vzájomné návštevy;
 3. realizácia vedomostnej súťaže medzi národmi o kultúrnych hodnotách dvoch krajín a o dejinách regiónu pomocou softvéru Online súťaž fungujúcom na portáli “Kisalföldi Tudástár” (“Zbierka vedomostí Malej nížiny”).

Prvýkrát došlo k takej spolupráci medzi knižnicami, ktorá predstavuje koordináciu odbornej spolupráce medzi knižnicami prohraničnej oblasti, zosúladenie technických rozvojových aktivít, prístupu k internetu a profesionálnu a systematickú digitalizáciu literatúry zaoberajúcej sa danému regiónu.

Hlavným cieľom projektu je:

 1. aby sa čitatelia v čo najväčšom počte dostali k zbierkam knižníc,
 2. aby cez internet boli dostupné tie obsahy v digitalizovanej forme, ktoré sú venované regiónu,
 3. organizácia odborných stretnutí predovšetkým pre knižnice obcí regiónu,
 4. vzájomné spoznávanie práce knihovníkov a knižníc regiónu,
 5. technický rozvoj a digitalizácia literatúry o regióne.

Na oboch stranách hranice sa nachádzajú dôležité verejné zbierky, ktoré boli pre čitateľov z druhej krajiny doposiaľ takmer nedostupné. Táto bariéra môže byť v budúcnosti prekon vďaka možnostiam internetu, resp. školením knihovníkov. Pomocou moderných softvérov vzniká možnosť prepojiť dve vedúce inštitúcie regiónu do spoločnej siete a sprístupniť digitálne obsahy v spoločnom systéme, resp. urobiť ich vyhľadávateľnými. Výsledkom tohto projektu vzniknú jednotné digitalizačné a spracovateľské smernice a procesy, čím bude umožnené, aby bol dostupný obsah digitálneho repozitória v európskej digitálnej knižnici Europeana.

Projekt teda mieri jednak na rozvoj ľudských zdrojov, jednak istý rozvoj technického charakteru. Ich zosúladenie a efektívne využitie bude slúžiť čitateľom regiónu (predovšetkým mladej generácie), resp. dokumenty miestnych dejín, resp. regiónu budú sprístupnené čitateľom kdekoľvek na svete.

 

Hraničná hodnota (Határ-érték) – Frontier Value

Vedúci projektu: Mária Kulcsár

Tento dvojjazyčný portál je prostriedkom výmeny informácií. Obsahuje databázu uskutočnených cezhraničných projektov, on-line verziu magazínu, tlačového pozorovateľa, databázu odborníkov a pripravované štúdie a filmy. Portál bude vhodný na odosielanie listov so správami a na iniciáciu fórumov. Bude dostupný z oficiálnych webových stránok oboch partnerov. V rámci projektu pripravíme tri dokumentárne filmy, ktoré predstavia 10 až 12 dobrých príkladov. Štyridsaťminútové filmy budú dostupné na portále.

 

Príspevky k dejinám komárňanského židovstva, s dôrazom na kultúru pochovávania a jej zmeny

Vedúci programu: Ilona L. Juhász

 

Počas našich doterajších výskumov, uskutočnených a riadených Etnologickým Centrom, sa okrem cintorínov v juhoslovenských obciach obývaných Maďarmi vyhotovila aj kompletná fotodokumentácia židovských cintorínov niekoľkých obcí (napr. v Lučenci). Počas výskumu pohrebných zvyklostí v danej obci sme sa snažili utvoriť si obraz aj o pohrebných zvyklostiach niekdajších miestnych Židov (napr. vo Veľkých Trakanoch, alebo v Dolných a Horných Salibách), ale toto vždy narážalo na ťažkosti, pretože židovskú populáciu —- . V Komárne žila významná a početná židovská komunita (ich číslo presahovalo dve tisícky), ktorej počet sa následkom holokaustu, následných odsťahovaní a prirodzenej úmrtnosti významne znížil. Napriek tomu sa ešte v meste nachádza židovská náboženská obec, ktorá disponuje s relatívne dobre udržiavaným, ešte aj dnes používaným cintorínom.

Cieľom výskumu je na základe komplexnej dokumentácie cintorína skúmanie zmien pohrebných zvyklostí a cintorínskej kultúry komárňanských Židov v širších súvislostiach (napr. kultúrne vplyvy, zmeny cintorínskej kultúry). Predmetom výskumu sú aj dejiny komárňanských Židov, so zvláštnym dôrazom na holokaust a na prejavy spomínania a pripomínania v zrkadle približne sto rokov.

 

Historická bibliografia Maďarov žijúcich na Slovensku

Vedúci programu: Attila Simon
Spolupracovníci: László Konkoly, László Végh

Súčasný projekt je súčasťou dlhodobého plánu, ktorého cieľom je vytvorenie bibliografie odbornej literatúry zaoberajúcej sa dejinami Maďarov žijúcich na Slovensku. Cieľom vytvorenia výberovej odbornej bibliografie je vytvorenie východiskového základu pre výskum dejín maďarskej menšiny na Slovensku. Bibliografia obsahuje predovšetkým odbornú literatúru vydanú v Maďarsku, na Slovensku a v Čechách, ale zahŕňa aj najdôležitejšiu odbornú literatúru vydanú v iných štátoch.

Výskum národných symbolov – z dreva vyrezávané pamätné stĺpy (tzv. kopjafa)/pamätné stĺpy

Vedúci programu: József Liszka

Spolupracovníci: Ilona L. Juhász

V okruhu maďarskej menšiny na Slovensku dostáva čoraz väčší priestor z dreva vyrezávaný pamätný stĺp, tzv. kopjafa, ktorý sa v našich krajoch prvýkrát ako pamätný symbol objavil v roku 1977.  Výsledky etnologického výskumu komárňanského Etnologického Centra sme zhrnuli v publikácii vydanej v roku 2005, a od tej doby sa v danej téme uverejnilo aj viacero štúdií. Výskum sa však neukončil, skúmanie a dokumentácia pamätných stĺpov z etnografického hľadiska pokračovalo ďalej, pretože ide o postupne sa rozširujúci symbol, objavujúci sa aj v iných dimenziách.

Priebežná dokumentácia: priebežné sledovanie tlače a internetu, zbieranie nových správ súvisiacich s pamätnými stĺpmi a ich xeroxovanie, ako aj terénny výskum a fotografovanie.

Zhrnutie zmien za desať rokov od roku 2005 a vyvodenie nových záverov sa uskutoční v analytickej štúdii v roku 2016.

 

Aktivistický postoj v maďarskej politike na Slovensku v medzivojnovom období

Vedúci programu: Attila Simon

História medzivojnového aktivizmu je v podstate nespracovaná, v téme sa publikovali iba 2-3 čiastkové štúdie. Nie sú odhalené ani pramene témy, nepoznáme životné dráhy najdôležitejších predstaviteľov aktivistickej politiky, nie sú vyhodnotené výsledky aktivistickej politiky.

Preto sa v podstate jedná o základný výskum, ktorého súčasťou bolo tak odkrytie základných prameňov témy, ako aj napísanie monografie.

Odhalenie motívov, prostriedkov a výsledkov vtedajšej provládnej politiky môže uviesť do rovnováhy naše poznatky o maďarskej politike tej doby, na druhej strane môže poskytnúť zaujímavé paralely a skúsenosti aj k súčasným politickým postojom maďarskej menšiny.

 

Spomínanie a miesta pripomínania

Vedúci programu: Ilona L. Juhász

V oboch mestách sa nachádza veľa pamätných symbolov (pamätná tabuľa, socha, kopjafa atď.). Niektoré spôsobili aj politické rozbroje (socha sv. Cyrila a Metoda, socha kráľa sv. Štefana), intenzívne sa im venujú rôzne médiá a predstavitelia politických strán. Do dnešných dní ani jeden výskumník nezistil počet všetkých objektov ani na jednej, ani na druhej strane Dunaja.

Naším cieľom je spočítanie všetkých pamiatok na území dvoch miest na dvoch brehoch Dunaja – Komárna a Komáromu -, zistenie podmienok ich postavenia, preskúmanie ich minulosti a s nimi súvisiacich rítov v zrkadle výmeny impérií a spoločenských a politických zmien. Ďalším cieľom výskumu je zistiť, v čom sa prejavujú rozdiely na dvoch stranách Dunaja a akú úlohu zastávajú v spoločenskom, kultúrnom a politickom živote oboch miest. Ktoré sú tie objekty, ktoré obyvateľstvo preferuje viac, alebo menej, a ktoré sú tie, ktoré sa do povedomia obyvateľov mesta nedostali.

 

Výskum mládeže

Vedúca programu: Zsuzsanna Lampl

Spolupracovníci: Zsófia Kelemen, Magdolna Mészáros, Mihály Mészáros, Marianna Mrva, Tímea Szilvássy

Dotazníkový výskum hodnotového systému, identity, životných plánov, motivácie na ďalšie štúdium a kultúrneho konzumu maturitných ročníkoch maďarskej a slovenskej mládeže.

 

Sídelná, demografická a spoločenská štruktúra maďarského obyvateľtva na Slovensku na základe údajov sčítania obyvateľtva v roku 2011.

Vedúci programu: László Gyurgyík

Spolupracovníci: László Sebők

 

Analýza výsledkov sčítania obyvateľstva v roku 2011.

 

Dokumenty k dejinám československých Maďarov v rokoch 1948 až 1956 II.

Vedúci programu: Árpád Popély

Spolupracovníci: László Konkoly

V roku 2008 vyšiel prvý diel publikácie Dokumenty k dejinám československých Maďarov v rokoch 1948 až 1956, v ktorej sa uverejnili dokumenty československých štátnych  a straníckych orgánov, ktoré súviseli s maďarsklou menšinou.  Plánovaný druhý zväzok série vyberá z dobových hlásení pražského maďarského veľvyslanectva a bratislavského maďarského hlavného konzulátu, súvisiacich s maďarskou menšinou. Doposiaľ nepublikované dokumenty obohatia mnohými novými príspevkami naše znalosti o dejinách československých Maďarov v období rokov 1948 až 1956, a predpokladá sa, že aj všeobecné dejiny Československa.

 

Doplňovanie internetovej knihy „Chronológia (česko)slovenských Maďarov od roku 1918 do súčasnosti” (obdobie od r. 1944 do 1992)

Vedúci programu: Árpád Popély

Spolupracovníci: László Konkoly

Publikácia s názvom Chronológia (česko)slovenských Maďarov 1944-1992 vyšla v roku 2006 vo Fórum inštitúte. Materiál publikácie sa vsadil do internetovej knihy Chronológia (česko)slovenských Maďarov od roku 1918 do súčasnosti, ktorú uverejnila webová stránka inštitútu. Cieľom výskumu je oprava materiálov internetovej knihy týkajúcich sa rokov 1944-1992 a ich rozšírenie o nové údaje. Práca si vyžaduje bádanie v bratislavských, pražských a budapeštianskych archívoch, a preštudovanie a spracovanie nových publikácií súvisiacich s danou dobou.

 

Etnická a konfesijná štatistika Slovenska (1850-2011)

Vedúci programu: László Gyurgyík

Spolupracovníci: Árpád Popély, Lászlóné Gyurgyík, László Sebők

Výskum a spracovávanie údajov prináša etnické a konfesionálne údaje obcí Slovenska. Tri zväzky sa publikujú aj s úvodnou štúdiou. Úvodné štúdie môžu byť hoci aj trojjazyčné, pretože podobná publikácia ohľadom slovenských obcí ešte nebola vydaná. Zväzky sú rozdelené podľa zemepisných oblastí a obsahujú informácie o jednotlivých obciach a ich územných zmenách. Štvrtý zväzok obsahuje menný register, poznámkový aparát a doplnky.

 

Oral History – 2. svetová vojna

Vedúci programu: Károly Tóth

Spolupracovníci: Zoltán Kőrös

S metódou oral history sme vyhľadali takých ľudí, ktorí prežili 2. svetovú vojnu a zúčastnili sa jej ako vojaci. Z tejto generácie žije už len veľmi málo ľudí, preto je dôležité zachytiť a spracovať ich výpovede. Došlo k záznamu, prepisu a spracovaniu 42 rozhovorov.

 

Utečenci zo Sedmohradska počas 1. svetovej vojny na území dnešného Slovenska v zrkadle súdobej tlače

Vedúca programu: Ilona L. Juhász

Počas prvej svetovej vojny – po rumunskej invázii do Sedmohradska 27. augusta 1916 -, ako aj počas druhej svetovej vojny prichádzali na územie dnešného Slovenska mnohí sedmohradskí utečenci. Keďže sa tejto téme v súvislosti s Maďarmi žijúcimi na Slovensku nevenovali ani etnografi, ani výskumníci iných spoločenskovedných disciplín, pokladáme za dôležité urobiť základný výskum. V rokoch 2010 a 2011 sa podarilo prezrieť najdôležitejšie maďarské celoštátne a regionálne periodiká okrem Érsekújvár és Vidéke (Nové Zámky a ich Okolie), toto bolo potrebné urobiť v roku 2012.

Naším cieľom je pomocou vydaných tlačových správ prezentovať to, že na aké časti územia dnešného Slovenska prišli sedmohradskí utečenci počas prvej svetovej vojny, ako sa k nim stavali miestni obyvatelia, ako sa vyriešilo ich umiestnenie, zaopatrenie, ako sa integrovali do miestnej spoločnosti, akou formou im pomohlo miestne obyvateľstvo, aké celoštátne, respektíve miestne pomocné akcie boli pre nich usporiadané atď.

 

 

Výskum dopravných zvyklostí pri maďarských hraniciach

Na základe dotazníka poverovateľa bolo vyplnených výskumníkmi verejnej mienky 3170 dotazníkov na slovenskej, 15 kilometrov širokej strane maďarsko-slovenského pohraničia, respektíve na 0,5%-nej vzorke obcí daného pohraničného pásma. Prácu ako odborná inštitúcia vykonával Fórum inštitút pre výskum menšín za spolupráce siete dotazovateľov a svojich odborníkov. Zbieranie údajov prebiehalo od 25. októbra do 10. novembra 2012, ukladanie údajov do počítača sa ukončilo 18. novembra 2012, záverečné práce na databáze sme ukončili 21. novembra 2012.

Druhou časťou výskumu bolo pozbieranie, spracovanie a analýza odborných materiálov, ktoré sa týkalo v prvom rade pohraničných rozvojových plánov, predstáv o výstavbe ciest a iných strategických plánov.

Poverovateľom je firma TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft. so sídlom v Budapešti.

 


Knižnice, dokumentácia a archivácia

 

Archív Maďarov žijúcich na Slovensku

Vedúci programu: László Konkoly

Spolupracovníci: Miloš Momko

Archív Fórum inštitútu pre výskum menšín archivuje dokumenty týkajúce sa života Maďarov na Slovensku, spisy na Slovensku pôsobiacich maďarských politických strán, spoločenských, kultúrnych a iných organizácií a inštitúcií, korešpondenciu, pozostalosti atď. verejných činiteľov, spisovateľov a umelcov. Cieľom projektu je internetové spracovanie vyhotovených archívnych registrov.

 

Doteraz vyhotovené archívne registre:

 

Pozostalosti a zbierky spisov:

–        pozostalosť Lászlóa A. Aranya*

–        pozostalosť Dezsőa Győriho*

–        pozostalosť Rezsőa Szalatnaiho*

–        pozostalosť Ferenca Ungváryho*

–        pozostalosť Józsefa Gyönyöra*

–        pozostalosť Lajosa Turczela (korešpondencia)*

–        pozostalosť Rezsőa Szabóa*

–        spisy Sándora Vargu*

–        Spisy kultúrnych organizácií – Csemadok:

–        Zápsinice prezidiálnych zasadnutí ÚV CSEMADOK-u – (1948–2000)*

–        Celoštátne valné zhromaždenia CSEMADOK-u

–        Dejiny základných organizácií CSEMADOK-u a miestnohistorické štúdie

–        Organizačné oznamovatele

–        Propaganda z 50-tych a 60-tych rokov

–        Historické štúdie

–        Tanečné súbory a tanečné hnutie

–        Tanečno-spevácke festivaly

–        Tábory

–        Divadelné umenie

–        Textové knihy divadelných hier a literárnych programov

–        Menné zoznamy

–        Jókaiho Dni

–        Okresné konferencie

–        Medzinárodná nadácia pre vojenské syroty a vdovy (1993-1994)

–        Gombasecké kultúrne slávnosti

–        Festivaly

–        Fábryho Dni

–        Pomocné materiály k prednáškam

–        CSMTKE

–        Súťaže

 

Spisy politických strán:

–        FMK – Független Magyar Kezdeményezés (Maďarská nezávislá iniciatíva)

–        MPP – Magyar Polgári Párt (Maďarská občianska strana)

–        Együttélés (Spolužitie)

–        Ustanovujúce zhromaždenie (1989)

–        Zakladajúci kongres (1990)

 

Zbierky:

Drobné tlače: V zbierke Bibliotheca Hungarica sa nachádzajú programové zošity divadiel, pozvánky a oznámenia rôznych kultúrnych udalostí (napr. Podunajská jar – Dunamenti Tavasz, Kultúrne slávnosti Maďarov žijúcich na Slovensku v Gombaseku – Gombaszög Országos Dal- és Táncünnepély, Celoštátny folklórny festival v Želiezovciach – Zselízi Országos Népművészeti Fesztivál, Dni Gergelya Czuczora – Czuczor Gergely-napok, Kazinczyho dni jazykovej výchovy – Kazinczy Nyelvművelő Napok, Kodályove dni – Kodály-napok, Festival súťaže v ľudovej piesni Tavaszi szél vizet áraszt, Jókaiho dni – Jókai-napok, podujatia Občianskeho združenia Vámbéry – Vámbéry Polgári Társulás atď.). Počet spracovaných drobných tlačí dosahuje 6144 kusov.*

Odborné práce: Materiály zbierky Bibliotheca Hungarica využíva vo svojom výskume čoraz viac výskumníkov dejín maďarského vzdelávania na Slovensku. Za informácie poskytnuté k rôznym témam (litaratúra, národnostná otázka, miestna história, tlač atď.) študenti prinášajú jeden exemplár svojej diplomovej práce, ktorá môže poskytnúť ďalšiu pomoc pre záujemcov tej-ktorej témy. Takto sa zbierka odborných prác postupne rozrastá, momentálne sa v nej nachádza 125 spracovaných tém, ktoré sú k dispozícii výskumníkom.*

Katalógy výstav výtvarného umenia: V zbierke knižnice sa nachádzajú katalógy výstav výtvarného umenia (napr. Podunajské múzeum v Komárne, Žitnoostrovské múzeum, Galéria súčasných maďarských umelcov, Novohradská galéria atď.).*

Plagáty: Zbierka plagátov Bibliotheca Hungarica zahrňuje dokumenty súvisiace kultúrnym životom na Slovensku žijúcich Maďarov.*

Etnografická databanka: Zbierka Etnologického Centra. Databanka pozostáva z jednej strany z rukopisných, z väčšej časti neuverejnených etnografických zbierok z územia južného Slovenska obývaných Maďarmi, na druhej strane sa v nej nachádza celá dokumentácia činnosti Etnografického spolku (česko)slovenských Maďarov ((Cseh)Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság) z rokov 1989-1999 (korešpondencia, zápisnice, programy atď.). V zbierke 1099 inventarizovaných položiek sa nachádza približne 20 tisíc strán textu.*

 

* registre, ktoré sú momentálne už dostupné na internete

 

Rozširovanie archívu drobných sakrálnych pamiatok

Vedúci výskumu/programu: József Liszka

V záujme systematického doplňovania archívu drobných sakrálnych pamiatok (založeného v roku 1998) sa v roku 2010 urobili doplňujúce zbierky najmä v okresoch Dunajská Streda a Komárno (pričom terénne práce sme robili aj v okresoch Nové Zámky a Galanta). Na rade boli nasledovné obce: Baloň, Štvrtok na Ostrove, Čenkovce, Dolné Saliby, Diakovce, Tomášov, Horné Saliby, Kolárovo, Jelka, Svätý Peter, Medveďov, Nesvady, Pribeta, Tešedíkovo, Tonkovce, Váhovce.

 

Bibliotheca Hungarica – bádateľská knižnica

Vedúci výskumu/programu: László Végh

Partnerské inštitúcie: Maďarské vydavateľstvá na Slovensku

Osoby zúčastnené v realizácii: Beáta Sebő, Annamária Vermes, Melinda Roncz

Udržiavanie kontaktov so slovenskými vydavateľstvami, zaobstarávanie učebníc a ročeniek; udržiavanie dobrých vzťahov s knižnicami na územiach Slovenska obývaných Maďarmi a s knižnicami v Maďarsku (Országos Széchényi Könyvtár, Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár).

Zaobstarávanie a spracovanie maďarských publikácií vydaných na Slovensku, ktoré patria do zberateľského okruhu knižnice, ako aj usporiadanie a počítačové spracovanie príručnej knižnice, ktoré sa od druhej polovice roku uskutočňuje pomocou knižničného programu Huntéka.

Okrem dokumentačnej činnosti sa verejnosti poskytujú aj informačné služby: pre bádateľov je k dispozícii počítač, skener, internet a možnosť xerokopírovania. Na individuálne požiadanie sa zostavujú aj rôzne zoznamy literatúry, bibliografie k miestnej histórii a repertóriá.

Knižnica na základe požiadaviek bádateľov poskytuje informácie a dodáva žiadané dokumenty osobne, ale aj cez e-maily, telefonicky a faxom. Informácie poskytuje aj inštitúciám Maďarov na Slovensku, ale aj inštitúciám z Maďarska zaoberajúcim sa záležitosťami maďarských menšín mimo hraníc Maďarska.

 

Archív publikácií

Vedúci výskumu/programu: László Végh

Partnerské inštitúcie: Redakcie maďarských periodík vydávaných na Slovensku, obecné úrady

Osoby zúčastnené v realizácii: Beáta Sebő, Annamária Vermes, Melinda Roncz

Bibliotheca Hungarica pravidelne doplňuje svoju zbierku maďarských periodík vydávaných na Slovensku. Cieľom projektu je zaobstarávanie, spracovávanie a archivácia (uzavretie roku 2012) týchto časopisov, zaobstarávanie a spracovávanie periodík, vychádzajúcich v jazyku menšín žijúcich na Slovensku a ukladanie článkov na Slovensku vydávaných periodík o Fórum inštitúte pre výskum menšín do databázy inštitútu.


Publikácie

 

Knihy, monografie

–        Angyal Béla: Kisalföldi tanyák. Gúta és vonzáskörzetének településnéprajza. Regionális és lokális monográfiák 7. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2012,

–        Ildikó Vančo ed.: Language policy, dialect, and bilingualism. A focus on Hungarian language use in Slovakia. Forum Minority Research Institute. Šamorín, 2012. 152 p.

–        Lampl Zsuzsanna: A szlovákiai magyarok szociológiája. Szlovákiai és magyar. 1. kötet. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2012, 180 p.

–        László Végh – Károly Tóth ed.: Sociography 2012. Slovensko – maďarská sociografia v prihraničnej oblasti. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2012, 118 p.

–        Orosz Örs ed.: A hely nevei, a nyelv helyei. A kisebbségi nyelvi jogok Szlovákiában 1918–2012. Jelek a térben 4., Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2012, 174 p.

–        Popély Árpád: Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948–1956 közötti történetéhez II. Válogatás a prágai magyar követség és a pozsonyi magyar főkonzulátus magyar kisebbséggel kapcsolatos jelentéseiből. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2012, 564 p.

–        Végh László–Tóth Károly ed.: Sociography 2012. Szociográfia a magyar–szlovák határ mentén. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Šamorín, 2012, 118 p.

 

Periodiká, ročenky

–        Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2012/1–4

–        Acta Ethnologica Danubiana ročenka 2012.

–        Határ-érték – magazín, Frontier Value program, skúšobné číslo. 54 p.

 

 

 

 

 


Digitalizácia, internet

 

Digitalizácia

 1. Digitalizácia a internetová príprava všetkých exeplárov denníka Új Szó vydaných v rokoch 1948–2010.
 2. Digitalizácia a internetová príprava všetkých exeplárov periodika Irodalmi Szemle vydaných v rokoch 1957–2010.
 3. Digitalizácia pohľadníc, fotiek a iných dokumentov a ich uverejnenie na internete.
 4. Digitalizácia 175 na Slovensku vydaných maďarských príručiek a ich uverejnenie na internete.
 5. Príprava novej internetovej stránky Fórum inštitútu pre výskum menšín.
 6. Príprava nového internetového portálu – Databanka Maďarov žijúcich na Slovenku.
 7. Vývoj, údržba a prevádzka webových stránok www.sociography.eu, www.kerekasztal.org, www.frontier-value.eu, www.jogsegély.sk a www.foruminst.sk.

Internetové portály a stránky

 

Digitálny fotoarchív verejného života Maďarov na Slovensku

Vedúci programu: László Konkoly

Spolupracovníci: László Végh, László Szeder

V archíve Fórum inštitútu pre výskum menšín (Bibliotheca Hungarica, Etnologického Centra) sa nachádza obrovská zbierka digitálnych fotiek, diapozitívov a fotografických negatívov, ktorá je výsledkom dlhoročného zbierania. Súčasťou zbierky je pozostalosť viacerých známych fotografov a verejne činných osobností (Sándor Prandl, György Lipcsei, László A. Arany, György Gyökeres atď.), okrem toho aj zbierka fotografií viacerých inštitútov a občianskych organizácií (Fórum inštitút, Etnologické Centrum – Etnografická zbierka fotografií, Archív drobných sakrálnych pamiatok, Csemadok, Komorný ľudový tanečný súbor Szőttes, Svaz maďarských studentů KAFEDIK), ale aj fotografie súčasných fotografov so spoločenskou, politickou a kultúrnou témou (Tibor Somogyi, Gábor Kiss, Jenő Görföl, András Takács atď.). Usporadúvanie a spracovávanie tohoto materiálu je v procese už roky.

Internetová databáza sa nachádza na webovej stránke inštitútu pod položkou „Fényképek” na nasledujúcej adrese: http://www.foruminst.sk/hu/14/fenykepek/392/fotoarchivum

Veľkosť zbierky je približne 200 tisíc fotografií. Momentálne sa v internetovej databáze nachádza 26 tisíc obrázkov, v troch rôznych rozlíšeniach (100px, 500px, pri digitálnych záberoch v závislosti od rozlíšenia fotoaparátu (pixelov) a pri skenovaných záberoch v závislosti od nastaveného dpi). Internetová databáza obsahuje okrem zbierky Fórum inštitútu pre výskum menšín aj fotoarchívy organizácií (inštitúcií) pripojených k portálu Databanky Maďarov žijúcich na Slovensku (Csemadok, Szőttes KNE, Zoboralja.sk, Mesto Šamorín – Somorja Város, atď.)

Rozširovanie fotoarchívu je neustálou činnosťou.

–        selektácia a tematické triedenie CD nosičov obsahujúcich fotografie a digitálne obrázky

–        digitalizácia a skenovanie fotiek

–        doplnenie obrázkov do databázy – cez administráciu nachádzajúcu sa na www.foruminst.sk

–        archivácia pôvodných nosičov (tematicky roztriedených) v archíve

–        archivácia digitálnych fotiek (taktiež tematicky roztriedených) na DVD nosičoch v archíve digitalizačného centra

–        vytvorenie monitorovacieho systému internetového fotoarchívu s vyhľadávaním pomocou kľúčových výrazov, vyhotovenie štatistík

–        vytvornie možnosti tagovania a komentovania obrázkov nachádzajúcich sa na internete

 

 

Databanka Maďarov žijúcich na Slovensku

Vedúci programu: László Konkoly

Spolupracovníci: Sándor Laczkó, Ádám Tuba

Partnerské inštitúcie: Real-Net, s.r.o., eNiton Enterprises, s.r.o.

 

Systematické zbieranie, spracovávanie, dodávanie a internetová publikácia informácií týkajúcich sa dejín, kultúry a spoločnosti Maďarov žijúcich na Slovensku: bibliografie, lexikóny, štatistiky, zoznamy miestnych názvov, mapy, chronológie, hosťovské internetové stránky, výskumné databázy, ústavné katastre, literárna databanka, periodiká, tematické spoločenskovedné výskumné bloky, fotoarchív, archív linkov atď.

Fórum inštitút pre výskum menšín už roky pracuje na digitalizácii svojich knižničných a archívnych materiálov, respektíve na ich uverejnení na internete. Cieľom programu je to, aby sa ktokoľvek mohol dostať k týmto kultúrnym hodnotám. K tomu je potrebné pretvorenie databáz a vytvorenie vyhľadávačov a iných prostriedkov na internete.

Portál vo svojej dnešnej podobe funguje od decembra 2007.  Jadro portálu zabezpečuje jeden nami vyvíjaný rámcový systém, pomocou ktorého sa cez administrátora môže on-line redigovať a rozširovať veľká časť jeho obsahu.

 

Štruktúra databanky:

 1. skupina: bibliografie, knižničné katalógy, databázy, archív, repertóriá
 2. skupina: lexikóny, chronológia
 3. skupina: fotografie, pohľadnice, archív dokumentov, audioarchív, právne normy
 4. skupina: inštitúcie, vydavateľstvá, portály, tlač, podujatia Maďarov na Slovensku
 5. skupina: obce

 

S denným počtom 500 návštevníkov a 3000-5000 otvorení stránok je jedným z najnavštevovanejších maďarských portálov na Slovensku, v rebríčku Google od januára 2010 na šiestom PageRank-u, veľkým výsledkom roku 2010 je, že sa podarilo naštartovať verziu portálu s usporiadanou webovou adresou („Clean URL”), čo výrazným spôsobom zvyšuje možnosť vyhľadávania položiek v našich databázach na veľkých vyhľadávacích portáloch. Od novembra 2010 sú niektoré naše databázy aj v slovenskom a anglickom jazyku.

 

Internetové bibliografie, repertóriá, knižničné katalógy

Vedúci programu: László Konkoly

Spolupracovníci: László Konkoly, Ilona L. Juhász, Attila Simon

Jednou z hlavných výskumných činností Fórum inštitútu pre výskum menšín je zostavenie a publikácia rôznych bibliografií a repertórií. Aj jednu z hlavných báz internetového portálu fungujúceho od roku 2007 – Databanky Maďarov žijúcich na Slovensku – tvoria bibliografie, repertóriá a knižničné katalógy. Doteraz bolo v rámci série Miscellanea Bibliothecae Hungaricae vydaných devät bibliografií v knižnej podobe, všetky sa nachádzajú aj v databázach internetovej databanky. Okrem publikovaných bibliografií sa v databázach internetovej databanky nachádza aj výberová bibliografia dejín Maďarov na Slovensku (z obdobia rokov 1990 až 2008), ďalších osem menších bibliografií a štyri repertóriá. Na webovej stránke sa nachádza aj kompletný stav knižnice Bibliotheca Hungarica a komárňanského Etnologického Centra, a to vo forme knižných katalógov s možnosťou vyhľadávania.

Internetové databázy sa dajú násjť na webovej stránke inštitútu pod názvami „Bibliográfiák”, „Repertóriumok”, „Könyvtárkatalógusok” na nasledujúcich adresách:

http://www.foruminst.sk/hu/6/bibliografiak

http://www.foruminst.sk/hu/7/repertoriumok

http://www.foruminst.sk/hu/10/konyvtarkatalogusok

Rozširovanie bibliografií je neustálou činnosťou.

 

Zbierka pohľadníc

Vedúci programu: László Végh

Spolupracovníci: László Konkoly, Örs Orosz

Dôležitú súčasť archívu tvorí približne 5000 starých a súčasných pohľadníc. Zbierka sa postupne rozširuje kúpami na burzách pohľadníc a od súkromných zberateľov. Dokumentuje zmeny Maďarmi obývaných obcí a miest Slovenska po roku 1918. Mimoriadnu hodnotu majú pohľadnice znázorňujúce umelecké pamiatky a pamätné miesta so súvislosťou s Maďarmi žijúcimi na Slovensku (sochy honvédov, sochy Kossutha, Petőfiho, pamätné miesta súvisiace s Felvidékom; milenárne pamätné sochy). Táto zbierka je to dôležitou dokumentáciou z hľadiska miestnej histórie približne sto miest a obcí na Slovensku.

 

Mediálna špajza

Vedúci programu: György Frivolt

Spolupracovníci: László Konkoly, Ádám Tuba

Na Slovensku existuje veľký počet po maďarsky písaných, aj na internete dostupných, alebo stiahnuteľných denníkov, týždenníkov, periodík, miestnych a regionálnych novín. Médiá kladú čoraz väčší dôraz na uverejnenie na internete a v rámci toho na dodávanie online správ cez RSS kanály. Cieľom projektu je v prvom rade systematické monitorovanie existujúcich kanálov, zbieranie jednotlivých správ a ich indexácia a vytvorenie jednotného vyhľadávacieho motora, ktorý dokáže vyhľadávať naraz aj v aktuálnych správach, ako aj v archívoch jednotlivých online novín. Neskôr by sme chceli databázu rozšíriť aj o digitalizované periodiká, ktoré sa nachádzajú v inštitúte.

 

Databázy

Vedúci programu: László Konkoly

Munkatársak: Miloš Momko, Melinda Roncz

Cieľom projektu je internetové spracovanie rôznych zbierok nachádzajúcich sa v knižniciach a archíve inštitútu.

 

Internetová databáza sa nachádza na webovej stránek inštitútu v menu pod názvom „Adattárak” na nasledujúcej adrese: http://www.foruminst.sk/hu/16/adattarak

 

Zoznam zbierok:

–        CD zbierka

–        Videokazety

–        Drobné tlače

–        Katalógy výstav výtvarného umenia

–        Kalendáre

–        Plagáty

–        Odborné práce

–        Noviny z Maďarska

–        Noviny písané po slovensky

–        Etnografická databáza

 

Audioarchív

Vedúci programu: Ádám Tuba

Spolupracovníci: László Konkoly

Audioarchív obsahuje zvukové záznamy vyhotovené na podujatiach Fórum inštitútu pre výskum menšín (konferencie, prezentácie kníh, odborné rozhovory), „Oral History” reportáže vyhotovené inštitútom, audiomateriály rôznych projektov nahratých pri výskumoch verejnej mienky, audionahrávky odznených relácií maďarského vysielania Slovenského rozshlasu a ďalších audiomateriálov nachádzajúcich sa v archíve.

 

 

 

 


Konferencie

 

Medzinárodné konferencie

 1. FORUM HUNGARICUM III. Nemzetiségek és kisebbségek a Duna–Kárpátok régióban. Nemzetközi konferencia. (Komárom, 2012. október 18–20.)
 2. A Szociográfia, szociofilm és szociofotó a magyar–szlovák határ mentén. Nemzetközi konferencia. (2012. november 6., Budapest.)
 3. A KÖZÉP-EURÓPAI FOLKORISZTIKA IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI. Nemzetközi konferencia. (Komárom, 2012. november 9–10.)
 4. EMBERMENTŐK MAGYARORSZÁGON ÉS SZLOVÁKIÁBAN. Nemzetközi konferencia Raoul Wallenberg tiszteletére. (2012. november 21.)

 

Konferencie

 1. MEGÚJULÓ SZLOVÁKIAI MAGYAR TÁRSADALOM. Jövőkép, lehetőségek, célok. (2012. október 26–27., Komárom.)
 2. MUSAEUM   HUNGARICUM  IX. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja. (2012. október 25.)

 

 

 


Kiállítások

 

Vo vlastnom jazyku žije národnostná menšina – Nyelvében él a národnostná menšina

 

Strekov

15.-30. januára 2012

Nové Zámky

10.–12. februára 2012

Komárno

12.–25. februára 2012

Búč

25.–26. februára 2012

Rožňava

27. februára – 13. marca 2012

Želiezovce

15.-30. marca 2012

Malé Dvorníky

30. apríla 2012

Okoličná na Ostrove

31. mája – 8. júna 2012

Šamorín

15.-25. júna 2012

Český Těšín

29.–30. júna 2012

Krásnohorské Podhradie

12.–14. júla 2012

Kálaz (Klasov??)

3.–10. augusta 2012

Moča

18.–25. augusta 2012

Szeged

30. augusta – 7. septembra 2012

Jelenec

7.–9. septembra 2012

Bratislava

10. septembra – 5. októbra 2012

Pribeta

6.–19. októbra 2012

Moldava nad Bodvou

12.–17. októbra 2012

Komárom

12.–26. októbra 2012

Brno

november 2012

Praha

november–december 2012

 

 

Sociography 2012 – fotografie

 

Budapesť

november 2012

Šamorín

december 2012

 

 

Výstava roll-up stojanov s tematikou Raoula Wallenberga

 

Šamorín

16. novembra 2012

 


Hospodárska bilancia

 

Príjmy

Suma

%

Zostatok 2011

70 955,00

16.9

Granty

303 100,15

72.2

Mzdy

39 651,00

9.5

Ostatné

5 845,00

1.4

Spolu

419 551,15

100

Výdavky

458 354,48

Zostatok

-38 803,33