Údaje zo sčítania ľudu na mapách – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Údaje zo sčítania ľudu na mapách

Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku dáva k dispozícii vizualizácie o počte a pomere jednotlivých etník žijúcich na Slovensku spracované podľa údajov zo sčítania ľudu.

Podľa údajov zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky sa podľa obcí dá určiť, kde a v akom pomere žijú
príslušníci jednotlivých národnostných menšín. Z počtu Maďarov na Slovensku sa
tak isto dajú vyvodiť hlbšie konzekvencie. Z týchto údajov sa dá zistiť,
v ktorých obciach sa zvýšil alebo znížil počet Maďarov
, respektíve
aký je ich podiel podľa náboženského vyznania, ako aj to, kde občania Slovenska
neuviedli svoju etnickú alebo konfesijnú príslušnosť.

Dátum2012-08-16