Konferencia knihovníkov Karpatskej kotliny – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Konferencia knihovníkov Karpatskej kotliny

Koncom mája bola v maďarskom Csongráde po dvoch rokoch opäť usporiadaná dvojdňová konferencia knihovníkov Karpatskej kotliny. Následne sa v Budapešti konalo Svetové stretnutie maďarských knihovníkov.

Na csongrádskom podujatí sa zúčastnilo deväť maďarských knihovníkov zo Slovenska: z komárňanskej Knižnice Józsefa Szinnyeiho Éva Bajnok Milány – predsedníčka Spolku maďarských knihovníkov na Slovensku –, zo štúrovskej Mestskej knižnice Zsuzsanna Csiffáry a Andrea Tóth, z Obecnej knižnice v Gbelciach Anita Dudás, zo šamorínskej Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaiho Eleonóra Németh a Ilona Pirk, z archívu Bibliotheca Hungarica Fórum inštitútu pre výskum menšín Melinda Roncz a zo seneckej Mestskej knižnice Margit Polák.

Na konferencii medzi inými vystúpil s prednáškou historik László Szarka na tému menšinová politika susedských štátov. Edina Sörény informovala o vývojových trendoch a najnovších úspechoch knižničného systému v Maďarsku. Katalin Bánkeszi hovorila o úlohách nastávajúceho strategického obdobia (2014–2020). Vo svojom vystúpení vyzdvihla, že dôležitým prvkom novej éry by mala byť spoločná koncepcia digitalizácie v Maďarsku i za jeho hranicami. Zdôraznila, že Knižničný inštitút považuje za jednu z priorít podporovať vzdelávanie maďarských knihovníkov za hranicami podľa svojich finančných možností, ak to nepôjde inak, tak aspoň formou e-learningu, v súlade s výzvami modernej doby.

Mária Ramháb, členka Predsedníctva Národného kultúrneho fondu v Maďarsku informovala o možnostiach získania prostriedkov pre knižnice na nákup nových kníh formou projektov v rámci programu Márai.

Bola reč aj o štipendiách, ktoré môžu získať mladí maďarskí knihovníci Karpatskej kotliny v rámci programu „Knižnica, ktorá spája“ založeného predsedom maďarského parlamentu Lászlóm Kövérom. Vďaka parlamentnej knižnice v Budapešti v uplynulých dvoch rokoch získali takéto štipendium dvadsiati mladí odborníci, ktorí mali možnosť nadobudnúť skúsenosti aj v niektorých mestských a vidieckych knižniciach. Tohto programu sa zo Slovenska zúčastnili , Melinda Roncz a Borisz Baranyovics.

Ďalšie informácie o programe môžete získať na stránke knižnice Csongrádskeho informačného centra

Dátum2013-05-26 – 2013-05-27
OddelenieBibliotheca Hungarica