O ženách v menšine – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

O ženách v menšine

Medzinárodná vedecká konferencia o postavení maďarských žien na Slovensku

Termín konania: 22–23. november 2013. Miesto: Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, Parková 4. Usporiadateľ: Pracovná skupina Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku pre rovnosť šancí žien a detí. Partneri:  Občianske združenie Phoenix a Centrum rodových štúdií (FFUK Bratislava)

Program 22. november 2013

9:00–11:00 – Moderuje: Liliana Bolemant

 • Géza Tokár: Otvorenie ( Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku)
 • Liliana BolemantPredstavenie pracovnej skupiny OSMS pre rovnosť šancí
 • Kálmán Petőcz: Ako sme na tom s uplatňovaním ľudských práv na Slovensku? (Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku)
 • Marianna Szapu: Práva žien z filozoficko-historického pohľadu (Centrum rodových štúdií FFUK Bratislava)
 • Katalin Hodossy: Situácia maďarských detí a mládeže na Slovensku (OZ Tandem, Dunajská Streda)

Prestávka

11:30–13:30 – Moderuje: Éva Bolemant

 • László Öllös: Rovnoprávnosť žien a rovnosť ľudí (Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín)
 • Judit Acsády: Interetnický dialóg – ženské iniciatívy (Výskumný ústav sociologický, Maďarská akadémia vied, Budapešť)
 • Miklós Hadas: Zrod moderného muža? Myšlienky o zmeniacich sa konštrukciách muža/mužnosti (Univerzita Corvinus, Budapešť)
 • Szabina Csánó: Šifrovaný odkaz populačných politík na Slovensku a v Maďarsku (T-Tudok Rt., Budapešť)

Obed

15:00–17:00 – Moderuje: Marianna Szapu

 • Jana Cviková:  Dve desaťročia feministických snáh na Slovensku (Združenie Aspekt, Bratislava)
 • Rita Antoni:  Feministické akcie v Maďarsku (Združenie Pre ženy/Nőkért Egyesület, Budapešť)
 • Jarmila Filadelfiová:  Problematika domáceho násilia na Slovensku (IVO, Bratislava)
 • Éva Cserháti:  Problematika domáceho násilia v Maďarsku (Združenie Ženy pre ženy spoločne proti násiliu, Maďarsko)

Prestávka

18:00–19:00 Premietanie filmu – Panelová diskusia k filmu

Premietanie filmu Ilony Németh (VŠVU, Bratislava) s názvom Zsófia Meller Vo filme z roku 2012 Ilona Németh diskutuje s filozofkou Ágnes Heller o histórii rozvoja a súčasnosti emancipácie žien na základe osobných skúseností. Ilona Németh, Rita Antoni, Jana Cviková, Petra Nagyová-Džerengová, Marianna Szapu. Diskusiu moderuje: Andrea Lelovics

Prestávka

19:30 Otvorenie výstavy Dejiny feminizmu v Maďarsku – Rita Antoni, kurátorka výstavy

Recepcia

 

23. november 2013

9:00–11:30

Sekcia A. – Moderuje: Andrea Lelovics

 • Dana Habán: Zastúpenie žien v rozhodovacom procese (Akadémia vzdelávania, Dunajská Streda)
 • Judit Rácz: Účasť ženy z vidieku v rozhodovacom procese (vedúca pracovnej organizácie, Združenie pre rozvoj vidieku / Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület, Maďarsko)
 • Liliana Bolemant Marianna MrvaDievčatá a chlapci v škole – výsledky celoslovenského testovania úrovne vedomostí na školách s vyučovacím jazykom maďarským (NÚCEM, Výskumný ústav vzdelávania pre zistenie úrovne vedomostí)
 • Erika Kegyes: Formy a rozšírenosť feminizovania v Karpatskej kotline, zo zreteľom na osobitosti používania maďarského jazyka na Slovensku (Centrum pre rodové štúdiá, Univerzita Miškovec)

Sekcia B. – Moderuje: Éva Bolemant

 • Zsófia BárcziSpisovateľky maďarskej menšiny v (Česko)Slovensku (Fakulta stredoeurópskych štúdií, UKF Nitra, Ústav maďarského jazyka a literatúry)
 • Tímea JablonczayHybridnosť, fragmentovanosť, marginalizovanosť. Varianty foriem kultúrnej identity u Erzsi Szenes (Vysoká škola Kráľa Žigmunda, Budapešť)
 • Anna Menyhért: Životné dielo Anny Lesznai (Pracovná skupina „Gender a Trauma“, ELTE, Budapešť)
 • Tünde Lengyel: Život žien v neskorom stredoveku a v ranom novoveku – teoretické očakávania a každodenná realita (Historický ústav SAV, Bratislava)

Obed

12:30–14:00 – Moderuje: Dana Habán

 • Erzsébet Barát: Pojem domova/vlasti v myslení poľských a chorvátskych žien v Segedíne – Jazykové a kultúrne dimenzie identity (Univerzita Segedín, Výskumná skupina pre rodové štúdie)
 • Liliana Bolemant – Marianna Szapu: Obraz ženy v maďarskej tlači na Slovensku (OZ Phoenix, Centrum pre rodové štúdie, Bratislava)
 • Éva Bolemant: “Rodinné záležitosti” v regiónoch obývaných Maďarmi. Skúsenosti zo životného koučingu (Éva Bolemant, koučka)
 • Lívia Domonkos: Postavenie maďarských žien na slovenskom pracovnom trhu (Fakulta manažmentu, Univerzita Komenského, Bratislava)

14:00     Záver

Dátum2013-11-22 – 2013-11-23
Priestorové údajeFórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, Parková 4.
OrganizátorPracovná skupina Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku pre rovnosť šancí žien a detí
Spoluorganizátor Občianske združenie Phoenix a Občianske združenie Anima, Bratislava
OddelenieMagyarságkutatás