Vyšlo 4. číslo našej spoločenskovednej revue Fórum Társadalomtudományi Szemle – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vyšlo 4. číslo našej spoločenskovednej revue Fórum Társadalomtudományi Szemle

Vyberáme z obsahu:

Rubrika Štúdie sa začína príspevkami od Marianny Mrva, Lászlóa Gyurgyíka a Árpáda Popélya. Marianna Mrva skúma súvislosti medzi dôverou v inštitúcie, politickou efektivitou a ochotou zúčastniť sa volieb v prípade Maďarov a Slovákov na Slovensku. László Gyurgyík analyzuje zmeny v počte a podiele obyvateľov maďarskej národnosti na Slovensku podľa krajov na základe údajov zo sčítania obyvateľov v rokoch 2011 a 2021. Štúdia Árpáda Popélya o Výbore Slovenskej národnej rady pre národnosti, ktorý bol zriadený v októbri 1968 vďaka Pražskej jari, ale bol funkčný len veľmi krátko a nebol schopný vykonávať žiadnu reálnu činnosť, poskytuje doposiaľ najkomplexnejší prehľad o tomto výbore.

Súčasťou bloku o literátovi Zsigmondovi Zalabaim (ktorý mal tohto roku 75. výročie narodenia a 20. výročie úmrtia) sú aj marginálne poznámky Józsefa Liszku a Gusztáva Tamása Filepa, ktoré prinášajú aktuálnu interpretáciu Zalabaiho diela z roku 2023. Komentovaný rozhovor Ildikó Bajcsi o životnom príbehu Yehudit (Judit) Cohenovej, ktorá sa pred šesťdesiatimi rokmi presťahovala spolu s rodičmi do Izraela, je zasadený do širšieho kontextu. Otec Cohenovej Ármin Grünfeld (prezývaný Kümöš) bol uznávanou osobnosťou, trénerom a organizátorom futbalového mužstva DAC. Ádám Iváncsó vo svojej štúdii sumarizuje doteraz nespracovanú históriu prešovského Gymnastického a šermiarskeho spolku (Eperjesi Torna és Vívó Egyesület), ktorý fungoval v rokoch 1896 – 1938 a ktorý predstavuje osobitnú kapitolu v dejinách športu. Štúdia Gábora Péterfiho predstavuje predstavy tzv. tretej cesty v našom regióne pozdĺž vízií ľudových spisovateľov. Posledná štúdia Tibora Pethőa nuansuje vnímanie extrémnej pravicovosti Lászlóa Szilassyho a neskoršej revízie tejto stigmy.

Etnológ József Liszka vo svojej recenzii o zborníku zostavenom pri príležitosti 70. narodenín Andrása A. Gergelya oceňuje životné dielo a osobu tohto nedávno zosnulého všestranného sociológa a kultúrneho antropológa. Historik László Szarka vo svojom príspevku ponúka pohľad na prácu a publikácie Európskeho centra pre otázky menšín vo Flensburgu.

Číslo uzatvárajú dve recenzie, ktoré odporúčajú dva konferenčné zborníky: Anikó Polgár a Dávid Szabó L. píšu o zborníku o živote a tvorbe spisovateľky Magdy Szabó s názvom „Nekem is csak maszkjaim voltak”. [„Aj ja som mala len masky“]. Csilla Csobády napísala recenziu o zborníku štúdií s názvom Tulajdonnevek és szótárak [Vlastné mená a slovníky].

Posledné tohtoročné číslo nášho spoločenskovedného časopisu je možné zakúpiť v sídle Fórum inštitútu v Šamoríne a na stránke forumeshop.sk , alebo si ho môžete prečítať v online verzii na stránke forumszemle.eu.