Vyšlo prvé tohtoročné číslo našej spoločenskovednej revue – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vyšlo prvé tohtoročné číslo našej spoločenskovednej revue

Prvé číslo Fórum Társadalomtudományi Szemle otvára štúdia Csilly Fedinec, ktorá sumarizuje ukrajinskú legislatívu týkajúcu sa doterajších desiatich rokov rusko-ukrajinského vojnového konfliktu od roku 2014. Vilmos Gazdag uzatvára sekciu štúdií diskusiou o špecifikách používania maďarského jazyka na Zakarpatsku na základe miestnych okresných novín vydávaných v čase okolo zmeny režimu. Ďalší lingvistický príspevok Veroniky Dančo Jakab analyzuje prepínanie kódov u maďarských stredoškolákov na Slovensku v bilingválnom prostredí. Ádám Somorjai skúma listy kniežaťa-prímasa Józsefa Mindszentyho západným hlavám štátov v rokoch 1945–1948 k otázke Maďarov na Slovensku a Csaba Keresztes sa zaoberá situáciou maďarských učiteľov v Československu, ktorí po roku 1945 utiekli do Maďarska. Dániel Miklós rozoberá emigračné aktivity Ignáca Schultza, maďarského aktivistického politika na Slovensku počas druhej svetovej vojny.

V časti Publikácie sa László Fülöp venuje testamentu Lukácsa Kövesdyho z roku 1556. Tu si môžete prečítať aj prvú časť série hĺbkových rozhovorov Miklósa Hadasa o plurálnom habite, monológ Erzsébet Tóth.

Sociológ László Végh, spoluzakladateľ našej špecializovanej knižnice, nedávno oslávil 75 rokov. Laudáciu k jeho životnému jubileu pre náš časopis napísal József Liszka.

V rubrike Knihy nájdete recenzie Zsófie Nagy, Anikó Polgár, Zoltána Csehyho a autorskej dvojice Katalin Dudics Lakatos–Erzsébet Bárány.

Aj toto číslo nášho štvrťročníka v maďarskom jazyku je voľne dostupné a možno si ho stiahnuť z webovej stránky www.forumszemle.eu.