Beáta Sebő – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Beáta Sebő

Titul:Mgr.
Vzdelanie:vysokoškolské
Rok a miesto narodenia:1975, Dunajská Streda
Štúdium:
 • Západomaďarská univerzita, Vysokoškolská fakulta Jánosa Apáczai Csere (Bc., odbor organizácie vzdelávania)
 • Prírodovedecká fakulta Péčskej univerzity, Inštitút vzdelávania dospelých a rozvoja ľudských zdrojov (Mgr., odbor organizácie vzdelávania)
Pracovné zaradenie:knihovníčka, dokumentátorka
Kontakt:bibliohungarica@gmail.com

V roku 1993 maturovala na Strednej poľnohospodárskej škole v Dunajskej Strede. Po ukončení štúdia absolvovala rekvalifikačný kurz základov práce s počítačom v kombinácii s angličtinou v Informačno-vzdelávacej kancelárii v Bratislave. V roku 2002 ukončila štúdium na Vysokej škole Jánosa Apáczai Csere Západomaďarskej univerzity v Győri, kde získala diplom v odbore kultúrny manažment. V roku 2004 získala diplom v tomto odbore v Inštitúte vzdelávania dospelých a rozvoja ľudských zdrojov na Fakulte prírodných vied Univerzity v Pécsi, Maďarsko.

V rokoch 1994 – 1996 pracovala v spoločnostiach Ambropek a REGIS v Dunajskej Strede. Od roku 1998 pracuje ako knihovník-dokumentátor vo Fórum inštitúte pre výskum menšín v Šamoríne. Medzi jej úlohy patrí spracovanie repozitárov, systemizácia a spracovanie kníh a periodík, nahrávanie a správa databáz, organizácia knižnice, pomoc bádateľom, spolupráca s inštitúciami. Do roku 2009 spolupracovala pri nahrávaní obsahov z kultúry Maďarov na Slovensku pre Maďarskú elektronickú knižnicu.

V roku 2009 absolvovala kvalifikačný kurz „knihovnícke minimum“ v réžii Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave. Od roku 2009 je členkou Spolku maďarských knihovníkov na Slovensku a pravidelne sa zúčastňuje na ich školeniach, ktoré sa konajú najmä v Knižničnom inštitúte v Budapešti.

Štúdie

Bibliografie

Ostatné publikácia

 • Roncz Melinda–Sebő Bugár Beáta: Egy kutatókönyvtár mindennapjai. Bibliotheca Hungarica, a Fórum Kisebbségkutató Intézet könyvtára. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2016/1. sz., 85–92. p. ISSN 1335-4361
 • Roncz Melinda–Sebő Bugár Beáta: A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Könyvtárvilág, MKE webmagazinja, 2015/5. szám. (http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2015/11/a-szlovakiai-magyar-konyvtarosok-egyesulete/2605/)
 • Matus Éva–Sebő Beáta–Végh Annamária: A Bibliotheca Hungarica dokumentációs tevékenysége. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2006/4. sz., 69–82. p. ISSN 1335-4361

Bibliográfia

 • Bereck Zsuzsanna−Sebő Bugár Beáta (összeállította):Tőzsér Árpád személyi bibliográfiája. (folyamatosan bővül), (elektronikus formátumban www.adatbank.sk)
 • Roncz Melinda–Sebő Beáta–Vermes Annamária (összeállította): Az 1990 után megjelent helytörténeti irodalom bibliográfiája.  Somorja, 2017. (elektronikus formátumban www.adatbank.sk)
 • Sebő Beáta (szerkesztette), Végh László (összeállította): Janics Kálmán (1912–2003) bibliográfiája. Belső kiadvány, 2013. (elektronikus formátumban www.adatbank.sk)
 • Sebő Beáta (szerkesztette), Végh László (összeállította): Janics Kálmán (1912–2003) bibliográfiája. In. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2013/3. sz., 127–131. p. ISSN 1335-4361
 • Bereck Zsuzsanna–Sebő Bugár Beáta: Zalabai Zsigmond személyi bibliográfiája (1948–2003). (elektronikus formátumban www.adatbank.sk)
 • Bereck Zsuzsanna–Sebő Bugár Beáta–Végh Annamária (összeállította): Szalatnai Rezső hagyatékának válogatott bibliográfiája. In. Szalatnai Rezső:  Elfelejtett esszék. Dunaszerdahely, 2004, Lilium Aurum, 123–165. p. ISBN 80-8062-229-9,  (elektronikus formátumban www.adatbank.sk)

Repertórium

 • Roncz Melinda−Sebő Bugár Beáta: Új Élet repertórium. Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2016. Belső kiadvány.  (elektronikus formátumban www.adatbank.sk)

Munkatárs

 • Végh László (szerk.): A Bibliotheca Hungarica (cseh)szlovákiai magyar könyvgyűjteményének bibliográfiája (1918–2000). 1. köt. Dunaszerdahely, 2000, Lilium Aurum, 415 p. ISBN 80-8062-085-7
 • Végh László (szerk.): A Bibliotheca Hungarica (cseh)szlovákiai magyar könyvgyűjteményének bibliográfiája (1918–2000). 2. köt. Dunaszerdahely, 2000, Lilium Aurum, 817 p. ISBN 80-8062-086-5
 • Lilium Aurum 10 év. Repertórium. Dunaszerdahely, 2001, Lilium Aurum, 62 p. ISBN 80-8062-107-1
 • Végh László (szerk.): A Bibliotheca Hungarica (cseh)szlovákiai magyar folyóirat-gyűjteményének katalógusa (1918–2002).  Összeáll. Végh László. Dunaszerdahely: Lilium Aurum; Somorja, 2002, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 120 p. ISBN 80-8062-153-5

Mutatók

 • Popély Árpád: A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája: 1944–1992. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006. 708 p. ISBN 80-89249-03-5
 • Csanda Gábor–Tóth Károly (szerk.): Kultúra (1989–2006). Magyarok Szlovákiában, III. kötet.  Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006. 325 p. ISBN 80-89249-05-1
 • L. Juhász Ilona: „Fába róva, földbe ütve…”: A kopjafák/ emlékoszlopok mint a szimbolikus térfoglalás eszközei a szlovákiai magyaroknál. Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet; Dunaszerdahely: Lilium Aurum Könyvkiadó, 2005. 287 p. ISBN 80-8062-286-8
KategóriaInterní pracovníci
Značkabh