Kultúrna participácia a kultúrna identita Maďarov na Slovensku – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Kultúrna participácia a kultúrna identita Maďarov na Slovensku

Kultúrna participácia a kultúrna identita Maďarov na Slovensku

Projekt Kultúrna participácia a kultúrna identita Maďarov na Slovensku sa zameriava na komplexné preskúmanie kultúrnej spotreby maďarskej komunity na Slovensku a jej širších spoločenských súvislostí.

Projekt pozostáva z troch, vzájomne prepojených častí. Prvou, nosnou časťou projektu je kvantitatívny výskum dospelej maďarskej populácie na Slovensku, realizovaný dotazníkovou metódou na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov.

Druhá časť výskumu je retrospektívna. Je zameraná na analýzu tých, doteraz nespracovaných dobových reprezentatívnych výskumov za posledných 25 rokov, ktoré sa zaoberali kultúrnou spotrebou maďarskej populácie. Cieľom tejto časti je doplniť aktuálny obraz kultúrnej spotreby, ktorý získame na základe výsledkov dotazníkového výskumu, s dimenziou kontinuity. Tretia časť projektu zasadí tému kultúrnej participácie do širšieho kontextu a poskytne prehľad o spoločenských procesoch, ktoré ovplyvnili verejný diskurz a vnímanie komunity a kultúry Maďarov na Slovensku za posledné tri desaťročia.

OznačenéVýskum
Od roku2021-marex
Do roku2021-december
OddelenieOddelenie sociologického a demografického výskumu
LíderMrva Marianna
ÚčastníciLampl Zsuzsanna, Öllős László
Plán

Marec – august 2021: prípravná fáza: teoretická príprava na výskum, vypracovanie plánu výskumu, príprava dotazníka, príprava požiadaviek na výskumnú vzorku, mobilizácia a školenie anketárov
September 2021: zber dát: zabezpečenie zberu primárnych dát v teréne pomocou dotazníka, zhromaždenie sekundárnych dát pre sekundárnu analýzu a pre širší spoločenský prehľad október 2021: formálna a logická Kontrola dotazníkov, vytvorenie databázy, sekundárna analýza
November – december 2021: záverečná správa

Výsledok

Záverečná výskumná správa

Sponzori

Fond pre podporu kultúry národnostných menšín